Đường về Thiêng Liêng Hằng Sống

daitu

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BÀI I</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> Lời Huấn-giáo của Đức Hộ-Pháp</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">                                        </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-INDENT: -108pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">  </SPAN></I></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đền-Thánh</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">, </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">đêm 13 tháng 8 năm Mậu</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">-</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Tý (16-9-1948)</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">              “Đêm nay Bần-Đạo thuyết Đạo có hơi dài chút rán ngồi nghe.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kể từ đêm nay Bần-Đạo bắt đầu thuyết một đề-tài trọng-yếu, đề-tài này phải thuyết nhiều đêm mới hết, bởi thế cho nên cứ mỗi bốn đêm thì thuyết một lần. Bần-Đạo rán thúc nhặt cho con cái Đức Chí-Tôn có một bửu-bối nơi tay, để ngày kia tìm đường đoạt Đạo.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đề tài đêm nay là</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> "</SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống"</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống là gì?<I> </I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Nếu hiểu theo Chơn-Pháp của Đức Chí-Tôn thì con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống là Con đường dành cho các Chơn-hồn khi thoát xác rồi quay về với Đức Chí-Tôn để được định vị thăng hay đọa. Nhưng nếu hiểu theo Triết lý nhà Phật, thì </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">con đường Thiêng-liêng Hằng-sống là con đường của luân-hồi</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Như vậy, Con đường Thiêng-liêng Hằng-sống là một đề-tài thuyết-pháp khó khăn, muốn cho toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn thấu-đáo, lãnh-hội đầy-đủ nghĩa-lý sâu xa của đề-tài đó, ít ra phải viết thành sách, mà sách ấy tới mấy ngàn trang là ít.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ấy vậy, con cái của Đức Chí-Tôn rán nghe và rán đi cúng đặng nghe, để nữa sau khỏi hối tiếc và oán-trách, nói sao Bần-Đạo không cho hay trước, không cho biết trước, để được nghe những điều bí-yếu trong nền Đạo Cao-Đài, những triết-lý cao siêu mà chỉ có Đạo Cao-Đài mới có. Tuy nhiên, âu cũng là một đặc-ân của Đức Chí Tôn dành cho Đạo Cao-Đài ngày nay, nên mới có mấy đứa nhỏ cố gắng học được tốc-ký để ghi chép những lời thuyết Đạo của Bần-Đạo, vì những lời thuyết Đạo này, không phải của Phạm-Công-Tắc mà là của Hộ-Pháp, Hộ-Pháp thay lời Đức Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe, quý hay chăng là ở chỗ đó. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo may duyên được Đức Chí-Tôn chọn làm Ngự-Mã-Quân của Ngài để thay Ngài lập nền Chánh-giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay thế tất cả Tôn-Giáo đã có từ trước. Vì lẽ các Tôn-Giáo ấy ngày nay không phù hợp với lương-tri lương-năng của loài người nữa. Hay nói một cách khác là các nền Tôn-Giáo ấy ngày nay đã bị bế.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nhớ lại, từ khi Đức Chí-Tôn chọn Bần-Đạo làm Hộ-Pháp; dạy Bần-Đạo phò-loan và chấp bút, đặc biệt hơn hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút, mà Bần-Đạo được Đức Chí-Tôn dạy cách Tham-Thiền, khi biết Tham-Thiền rồi mới Nhập-định. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nhưng Nhập-tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút là có thể hỏng cả cuộc đời, nhập-tịnh mà không tới thì bị hôn-trầm tức là ngủ gục, còn nhập-tịnh mà quá mức thì phải điên đi mà chớ; nhập-tịnh mà đúng rồi, còn phải nhờ các Đấng Thiêng-liêng mở Huệ-quang-khiếu nữa mới xuất hồn ra được. Con đường mà Chơn-Thần xuất ra rồi về với Đức Chí-Tôn là con đường Thiêng-liêng Hằng sống đó vậy. Chính Bần-Đạo được Đức Chí-Tôn mở Huệ quang-khiếu nên mới được về hội kiến cùng Đức Chí-Tôn và đã học hỏi được nơi Đức Chí-Tôn nhiều điều bí-yếu bí trọng.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngày nay, giảng Con đường Thiêng-liêng hằng sống là Bần-Đạo muốn dìu dắt Chơn-thần của toàn thể con cái Đức Chí-Tôn về với Đức Chí-Tôn qua một hình thức Thuyết Đạo. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">     … Đề-tài </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Dục tấn trên con đường Thiêng-liêng Hằng sống: </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Như hồi nãy Bần-Đạo có nói, nhờ hồng-ân đặc-biệt của Đức Chí-Tôn, Bần-Đạo được diễm-phúc hội-hiệp cùng Ngài và trước khi hội-hiệp cùng Ngài, Bần-Đạo cũng đã được hội-kiến cùng các Đấng Thiêng-Liêng nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kể từ đêm nay, Bần-Đạo không Thuyết Đạo, mà Bần-Đạo chỉ nói lại, thuật lại những gì Bần-Đạo đã thấy, đã nghe, đã biết, khi gặp các Đấng nơi cảnh Thiêng-Liêng kia, âu cũng là phương-pháp giúp cho toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn biết trước cảnh đó như thế nào, để nữa có về thì không bỡ-ngỡ.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo nói, con cái Đức Chí-Tôn nghe, rồi tưởng tượng như mình có một người hướng-dẫn và đi đến đâu thì người hướng-dẫn giải-thích đến đó, tỷ-dụ như người ngoại-quốc đến nước Việt-Nam được một người hướng dẫn và giới-thiệu các thắng cảnh tại Việt-Nam đó vậy”.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 180pt; TEXT-INDENT: -180pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">  <SPAN style="COLOR: maroon"> </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">Bài 6  đêm 19 tháng 11 năm Mậu-Tý (19-12-1948)</SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">“Bần-Đạo nói rõ cái </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">chí hướng của Bần-Đạo</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> thế nào mà Bần-Đạo giữ căn-bản đặng rủ các Bạn đi cùng Bần Đạo trên con đường Thiêng-liêng Hằng-sống.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cả thảy các bạn <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> cũng vậy Nữ cũng vậy, có một điều làm cho Bần-Đạo ái ngại lo-lắng hơn hết. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trước khi mở nền Đạo đã có định-phận đặng đi độ những Chơn-hồn Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn, nhứt là đối với mấy Anh mấy Chị niên cao kỷ trưởng. Bần-Đạo lo lắng với nhiều điều hơn hết, vì cớ cho nên Bần-Đạo giảng Dục-tấn trên con đường Thiêng-liêng Hằng-sống, cốt-yếu là để cho có địa-vị trước mặt cả Thánh-thể Đức Chí-Tôn, nhứt là mấy Anh, mấy Chị lớn biết con đường đi, hiểu rõ thấy trước mặt dường như mình đã biết rồi, định tinh thần, đừng mờ-mệt, áy-náy, sợ-sệt, ngập-ngừng; đường mình đi quen tức nhiên mình đặng, đặng mình đi mạnh bước trên con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống….  </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hôm nay Bần-Đạo giảng về Triết-lý trọng yếu nên hơi lâu dài, cả thảy ngồi có mỏi mệt xin đừng phiền.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Mỗi phen cúng giờ khuya, muốn giảng Triết-lý nào có thể viết ra một quyển sách mà gom nó lại thế nào làm một bài văn ngắn-ngủi, có đủ tinh-thần không phải là dễ, khó lắm vậy.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 180pt; TEXT-INDENT: -180pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">   </SPAN></I><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bài 23-đêm 26 tháng 01 năm Kỷ-Sửu (23-02-1949)</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">“Bần-Đạo xin nhắc và giảng từ bước, đặng cho con cái Đức Chí-Tôn dễ hiểu. Bần-Đạo ngó thấy, chỉ thuật lại, xin cả thảy Nam-Nữ nhứt là mấy vị niên cao kỷ trưởng, mấy vị Chức-Sắc Thiên-Phong phải để ý lắm và nhớ.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo sẽ thuyết cảnh tượng ấy, cả thảy đều thấy hiện-tượng trước mặt.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BÀI </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">II </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">THUYẾT PHÁP</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN></B><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bài 26- đêm 08 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (07-03-1949)</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thưa cùng chư Chức-Sắc Thiên-Phong Cửu-Trùng Đài, Hiệp-Thiên-Đài Nam Nữ và mấy vị lão thành. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo khi giảng </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Dục-tấn trên Con đường Thiêng liêng Hằng-sống,</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> cốt ý giảng cho mấy Anh mấy Chị để vào cân não. Từ hôm nào tới nay láp-giáp, nói nhiều quá cho Anh Chị được mở tinh-thần, dám chắc rằng sự nguy-ngập chưa đến nước đó.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo chỉ có nắm tay các người dẫn đi vào cảnh ấy cho mấy người quan-sát, tự mình hiểu lấy mình dễ hơn, Thuyết-giáo e sợ mấy người không trọn thấu được, mình thấy để nhớ, nhập trong cảnh ấy rồi mới có sự thật mà Đức Chí-Tôn muốn cả con cái của Ngài thấy cả sự thật mà thôi, không muốn cho thấy ảo-ảnh. Chơn-Truyền của Đức-Chí Tôn đại kỵ điều ấy. Nếu thoảng như nhà Tịnh-thất chưa mở ra đặng, lỗi ấy không phải nơi Bần-Đạo, lo nội Thể pháp mà 24 năm trường nhọc-nhằn không biết bao nhiêu: khổ tâm, khổ trí, từ tuổi xanh đến bạc đầu mà chưa rồi sáu bảy phần mười. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo xin thú thật rằng không có cái nạn làm nô lệ nào một cách vô lối như Bần-Đạo đã làm.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hỏi ra không phải phận-sự của Bần-Đạo mà Bần Đạo phải làm, nhiều khi ngồi buồn muốn phế hủy, ngặt dòm lại thấy con cái của Đức Chí-Tôn không người dìu dắt, phế bỏ mà không phế bỏ được. Mặt đời là kiếp sanh tức nhiên phần xác còn chịu nhọc-nhằn không lẽ phần hồn mà phế bỏ.</SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">                             </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1- SỰ CẦU-NGUYỆN</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN></I><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đêm 22 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (21-03-1949)</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo có những điều trọng-yếu căn dặn: Từ ngày Bần-Đạo giảng cái Bí-pháp ấy, Bần-Đạo vẫn </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">cầu nguyện với Đức Chí-Tôn</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> luôn, bởi vì nó có nhiều điều khó-khăn, những điều mà mình ngó thấy bằng con mắt Thần, lấy cái nhân-khẩu của mình mà tả chẳng hề khi nào đúng chắc đặng. Bần-Đạo thú thật rằng mười phần có lẽ Bần-Đạo tả đặng năm hay bảy phần là nhiều, sợ còn kém hơn nữa. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bần-Đạo chỉ có </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Cầu-nguyện với Đức Chí-Tôn</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> cũng như hồi trước Tam-Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ. Ngài là người Tàu mà kinh viết tiếng Phạn, muốn dịch ra rất khó lắm, lấy cả Kinh-Luật trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho Ngài lắm, cho nên Ngài đại nguyện: </SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ngài làm thế nào Ngài rán sức, Ngài âm tiếng Phạn ấy ra chữ Nho. Ngài chắc ý Ngài âm tiếng Phạn ấy chưa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi qui liễu, nếu trong Kinh-luật Đạo-giáo mà tôi không minh-tả ra đặng thì khi chết cho cái lưỡi tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho cái lưỡi tôi đỏ.</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">May phước Bắc-Tông được hưởng một ân-huệ của nhà Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam-Tạng, khi Ngài chết người ta vạch lưỡi của Ngài ra coi thì lưỡi của Ngài đỏ, vì cớ mà Chơn-giáo của nhà Phật là Bắc-Tông có thể nhờ Đức Tam-Tạng đã minh-tả ra trọn vẹn. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngày nay </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bần-Đạo mỗi phen lên giảng về Bí pháp thì cầu-nguyện với Đức Chí-Tôn</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> cho sáng-suốt, mà biết vẫn còn thiếu kém không thể gì tả bằng con mắt Thần của mình đã ngó thấy đặng trọn một bài</SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">                                                                     </SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nếu thoảng như Đức Chí-Tôn ban ân riêng trong nền Thánh-Giáo của Ngài có cả Thánh-Thể của Ngài đoạt Pháp đặng, thấy đặng, có lẽ cũng chỉnh thêm, giùm giúp tay với Bần-Đạo mới toàn-thiện toàn-mỹ đặng.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt 180pt; TEXT-INDENT: -180pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">     Bài 18, đêm 08 tháng 12 năm Mậu-Tý (06-01-1949)</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bao giờ cũng vậy muốn thuyết cái chơn-lý, lấy cái Thể Pháp mà nhứt là dùng cái Thể-pháp ngắn-ngủi khó lòng lắm, nhứt là phải thúc lại trong thời gian ngắn-ngủi này, vì thấy mỗi khi Cúng rồi cả thảy đều mỏi-mệt, nên Bần-Đạo không muốn để cho Hiền-Hữu, Hiền-Tỷ, Hiền Muội, Hiền-Huynh, Hiền-Đệ mệt mỏi như thế. Khó lắm không phải dễ, Thuyết-pháp không phải dễ, dễ chăng là mấy Bà lên nói hai ba câu rồi xuống, kết cuộc của mấy Bà là vậy; thế nên hôm nay tóm-tắt như vậy thôi, cũng như có vị Giáo-Sư lên Đài đứng sợ hãi quá; không phải dễ, chưa có ngày giờ tìm-tàng. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Mỗi khi Bần-Đạo thuyết, Bần-Đạo để riêng một chỗ trống để cho tinh-thần toàn-thể con cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu châm thêm cho được cao siêu, chúng ta có thể tìm-tàng được. Bần-Đạo cố đưa chìa khóa cho cả thảy nắm trong tay, đặng mở ra hầu dìu-dắt cả thảy đi cho trọn vẹn trong khối Linh-Đài của Đức Chí-Tôn.</SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2- PHƯƠNG-PHÁP THUYẾT PHÁP</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt 144pt; TEXT-INDENT: -144pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trích Bài 25đêm 04 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (03-03-1949)</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trước khi giảng Dục-tấn trên con đường Thiêng Liêng Hằng-Sống, Bần-Đạo có nhiều điều khuyên nhủ về </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Phương-pháp Thuyết-pháp</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, Thuyết-pháp tức nhiên là Thuyết Đạo.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trót gần hai năm trường, cũng gần hai năm Bần Đạo đã tìm phương thế cho toàn cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn thuyết-giáo. Có điều trọng-yếu về Phổ-tế nhơn sanh, cả thảy đều biết, nhờ cái Thuyết-pháp mà chơn truyền nó hiện-tượng, trọng-yếu của chơn-truyền Đức Chí Tôn là vậy.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Một điều mình đã để tâm về Thuyết-pháp, tức nhiên mình cần có mục-phiêu để cho tinh thần cả toàn thính-giả chú ý vào đây, tức nhiên cầm cây phướn Thần cho chúng ta trụ lụng lại Triết-lý Thuyết-pháp của mình.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">           Bần-Đạo thấy có một điều nên sửa chữa, có người lên nói một đề Nam, tới chừng thuyết đi qua đề Bắc, không nhằm đề gì hết, chẳng khác nào Bần-Đạo nói tôi tính đi Sài-Gòn thì thiên-hạ đều ngó về hướng Sài-Gòn, tới chừng đi thì đi lên mé Nam-Vang thành ra không ai hiểu gì hết,nên Thuyết-pháp trọn bài nghe mà không biết gì hết.                   </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">        Thuyết-pháp tức nhiên có niêm-luật của phương Thuyết-pháp, phải có niêm-luật chớ không phải muốn nói gì thì nói. Bài Thuyết-pháp nó giống như bài thi vậy, nó phải có đề, có niêm-luật, có bình trắc, có thừa khóa, có trạng luận, thúc kết, phải giữ cho ăn với cái niêm-luật của Thuyết-pháp mới đặng.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Chí-Tôn dạy niêm-luật Thuyết-pháp một cách kỹ-lưỡng, Cao-Thượng-Phẩm và Bần-Đạo có tập hai ba tháng vậy. Hễ Cao-Thượng-Phẩm lên đài thuyết thì Bần Đạo làm thính-giả ngồi nghe. Cần phải tập, không tập không thể gì làm được, không thể gì không tùng theo niêm-luật của Đường Thi vậy, không thể gì nói càn đặng. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngoài ra niêm-luật ấy nó còn Phù, Tỷ, Hứng, Thú nữa, phải học cho thuộc lòng. Bài văn hay-ho là mình thuyết văn có mực thước, có phù ba, có văn-chương, có tài khẩu-thuyết mới được, không có khuẩn-bức túng thiếu trong lời nói ngôn-ngữ của mình.             </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TỶ </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">là lên đó mình phải “Quan tiền vũ hậu” lấy kim suy cổ, suy tầm những lý lẽ cho cao sâu. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỨNG </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">là mình lên đứng nhập vào cảnh tượng nào, thấy hiện-tượng ở thế-gian, phải cho ăn nhập vào cảnh tượng đó trong khuôn khổ đương nhiên, cả toàn hình-thể hiện tại Đạo với Đời có liên-quan trọng-hệ mật thiết. Bài Thuyết Đạo của mình hay-ho có lẽ hứng lấy tinh-thần đương nhiên, đem ra tùy theo mình Thuyết-pháp, mình phải giải-thích cho thính-giả thấu đáo.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bây giờ muốn thuyết-pháp cho trúng và có đề hẳn hòi thì phải có </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">KINH, ĐIỂN, LUẬT</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Kinh</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> là Tứ-Kinh, </SPAN><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điển</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> là Ngũ-Truyện; </SPAN><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Luật</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> là cả luật trị-thế từ cổ chí kim, đem ra làm cái niêm luật đặng tạo bài Thuyết-pháp của mình, phải có niêm luật của mình, mình phải rán học, cần-mẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ, nhưng phải làm cho đặng, đặng thay thế ngôn-ngữ cho Đức Chí-Tôn, đem chơn-truyền của Ngài để vào tinh thần của nhơn-loại, nếu mình làm không đặng cũng như mình làm cho Đức Chí-Tôn câm sao! Mình phải làm đặng thay thế ngôn-ngữ cho Ngài, nếu mình làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng!</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">          <SPAN style="COLOR: maroon">Trích Bài 27, đêm 12 tháng 02 năm Kỷ-Sửu (11-03-1949)</SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">              Hôm nay Bần-Đạo giảng tiếp sự </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Dục-tấn của chúng ta trên con Đường Thiêng-liêng Hằng-sống.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Bần Đạo đã có nói rằng: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Khi Cúng rồi cả thảy đều mệt vì cớ cho nên giảng Đạo không được dài lắm, vả lại, khi nào Thuyết-Pháp mà dạo đi dạo lại đã nghe không được còn thêm mệt, nên Bần Đạo thuyết vừa đủ chừng không cho nhạo tiếng, nếu thuyết dài quá thành ra nhảm-nhí, nói cụt quá thì không đủ đề thuyết không hay, thành thử phải gom-góp thế nào cho vừa chừng, cả thảy con cái của Đức Chí-Tôn không có mệt và vui nghe. Đêm nay Bần-Đạo giảng có hơi dài và lâu chút có mệt xin lỗi, xin tha thứ.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BÀI III</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BA CÁCH LẬP VỊ ĐỂ VỀ VỚI ĐỨC CHÍ-TÔN</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -72pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -72pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bài1-Thuyết-Đạo tại Đền-Thánh, đêm 13 tháng 8 năm Mậu-Tý (16-9-1948)</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Con đường về với Đức Chí-Tôn không phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền, muốn về với Đức Chí-Tôn ta phải qua nhiều Cung, nhiều Điện; mỗi Cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi Điện chúng ta gặp một huyền-vi khác nhau, phải đi từ Cung này đến Điện nọ, nên gọi là "</SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Dục tấn trên con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">". Về được với Đức Chí-Tôn thì không còn hạnh-phúc nào bằng.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Một kiếp Tu chưa chắc đã về được với Đức Chí Tôn, muôn năm ngàn kiếp mà nếu thiếu Tu, cũng không khi nào về được với Đức Chí-Tôn, mấy Anh mấy Chị rán nhớ điều đó, mà Tu thì sao? Trong cửa Đạo Cao-Đài này đã dạy Tu rồi, nhứt là Bần-Đạo đã giảng nhiều rồi, ấy là ta phải: </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Lập Đức, Lập Công và Lập Ngôn</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> đó vậy.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Mỗi chơn-hồn nơi thế-gian này, </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">khi thoát xác đều phải qui tựu tại Đền-Thánh này</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> và đi từ trong Đền Thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này, mà không vào các Đền-Thánh khác?</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Tại vì Đền-Thánh này tỷ như một trường thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một kỳ thi như thi Tú-Tài chẳng hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị: Tòa-Thánh này cũng vậy, Đức Chí-Tôn lập ra để con cái của Ngài lập công, lập đức, lập ngôn mà về với Ngài.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vào Đền-Thánh tức là vào Hiệp-Thiên-Đài, đi từ Hiệp-Thiên-Đài đến Cung Đạo, nhưng muốn vào Cung Đạo phải qua Cửu-Trùng-Đài, mỗi nấc của Cửu-Trùng Đài là mỗi lần khảo-dượt của các Đấng Thiêng-Liêng, là mỗi lần cứu-rỗi của Cửu vị Nữ-Phật, là mỗi lần cầu xin của các Đẳng linh-hồn, toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn đọc lại mấy bài Kinh từ Đệ Nhứt Cửu đến Đệ Cửu Cửu, đến Tiểu Tường và Đại-Tường thì biết.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trong cửa Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí Tôn, hay là có ba cách lập vị mình:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Cách thứ nhứt:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các chơn-hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm trật Cửu-Thiên Khai-Hóa, tức là theo Hội-Thánh Cửu Trùng-Đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt Đạo, nghĩa là phải đi từ bậc Đạo-hữu lên Lễ-Sanh, Giáo-Hữu, Giáo Sư... Phải lập công từ Tiểu-Thừa, Trung-Thừa đến Thượng Thừa; phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mười ngày, rồi ăn chay trường luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các chơn-hồn đi theo phẩm-trật Cửu-thiên khai-hóa còn phải có tự-tín rồi tha-tín, tức là giác-nhi giác-tha đó vậy. Có tự-tín rồi tha-tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng-sanh. Đạo Cao-Đài khác với các nền Tôn-giáo khác là ở chỗ đó; trước hết phải độ mình, độ gia-đình mình rồi độ ngoài thân-tộc, tức là độ cả nhơn-loại vậy; mình phải học để mình hiểu Đạo. Hiểu Đạo rồi, nói sao cho thân-tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo cho thân-tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn nhơn-loại nữa. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Mình học để biết Đạo là </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">lập Đức</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">lập Công</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Độ toàn nhơn-loại là </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">lập Ngôn</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu-Thiên Khai-Hóa.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Cách thứ hai:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng Liêng tức là theo Hội-Thánh Phước-Thiện, nơi đây ngoài việc ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức Chí-Tôn còn phải dùng Đức để lập vị mình.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Muốn Lập Đức phải đi từ Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện, Hành-Thiện, Giáo-Thiện, Chí-Thiện...</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Lập đức là gì</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">? Là dùng sự Thương-yêu để cứu độ chúng-sanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói </SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">"Sự Thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">" là vậy đó.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các Đẳng chơn-hồn tái kiếp đang chơi-vơi trong “Tứ diệu đề khổ”. Muốn thoát khổ họ phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo Thập-nhị Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thương yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng là Minh-đức đó vậy.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Có Thương yêu mới thọ khổ được, ta thương Cha Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dưỡng Cha Mẹ lúc tuổi già, ta thương con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn lớn, ta thương những người cô thế tật nguyền ta mới tầm phương giúp-đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ đó vậy.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự lo cho nó được. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên-hạ hết khổ mới khó, vì khi lo người này, hết người này đến người khác và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ, có thắng khổ mới về được với Đức Chí-Tôn bằng con đường Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Cách thứ ba:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cách thứ ba là cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh luyện cũng thế.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Những người đi trong Cửu-phẩm Thần-Tiên hay đi trong Thập nhị Đẳng cấp Thiêng-liêng; khi mình nhận thấy là đã Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn rồi. Hay là đã thọ khổ và thắng khổ rồi mà còn sức nữa, thì vào nhà Tịnh để được Tu-chơn. Nơi đây các vị đó sẽ được học phương-pháp luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, tức là Tinh-Khí Thần hiệp nhất là Hườn-Hư đó vậy.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>http://www.dichly(Đường link này ngoài tầm kiểm duyệt của BQT)/duongve/bai1_3.php<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

DangVo

New member
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt" ="Msonormal"><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Mỗi chơn-hồn nơi thế-gian này, </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">khi thoát xác đều phải qui tựu tại Đền-Thánh này</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> và đi từ trong Đền Thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này, mà không vào các Đền-Thánh khác?</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#ff0000> Tại vì Đền-Thánh này tỷ như một trường thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một kỳ thi như thi Tú-Tài chẳng hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị: Tòa-Thánh này cũng vậy, Đức Chí-Tôn lập ra để con cái của Ngài lập công, lập đức, lập ngôn mà về với Ngài</FONT></SPAN>.</P>
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>Nếu mỗi chơn hồn không qua <strong><FONT color=#ff0000>Đền-Thánh này</FONT></strong> thỉ sao? các bạn tôn giáo khác khi đọc qua câu này chắc cười trừ hết ý kiến.</FONT></P>
 

tinhcha

New member
<P>kính cùng chư Huynh Tỷ! </P>
<P>Sẵn đây tiểu đệ xin mạo muội xin hỏi một câu này mà tiểu đệ không hiểu: Trong chánh điện tòa thánh Tây Ninh, các thánh sở thuộc Tây Ninh đệ thấy có để 2 bộ bửu bối của bát tiên. vậy cho đệ hỏi ý nghĩa của bát tiên trong đạo Cao Đài và vai trò của dàn bát bựu</P>
<P>Kính chư Huynh Tỵ</P>
 

Facebook Comment

Top