HẠNH ÐƯỜNG (Khóa CANH TUẤT 1970)

Minh Hy

New member
 
<H2 align=center><FONT color=#ff0000>HUẤN DỤ </FONT></H2>
<H2 align=center><FONT color=#ff0000>của<BR>Ngài NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ<BR>CHỦ TRƯỞNG CHỨC SẮC NAM PHÁI C.T.Ð.</FONT></H2><FONT color=#0000ff>
<H2 align=left> 
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI><FONT size=3>Kính Bạch Ðức THƯỢNG SANH<BR>Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài. </FONT>
<LI><FONT size=3>Kính Hội Thánh Lưỡng Ðài Hiệp Thiên, Cửu Trùng<BR>và Hội Thánh Phước Thiện. </FONT>
<LI><FONT size=3>Kính Chức Sắc Lưỡng Phái. </FONT>
<LI><FONT size=3>Kính Chức Việc Học Viên Nam Nữ. </FONT></LI></UL></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1><FONT size=3>Hôm nay, ngày khai giảng Hạnh Ðường để huấn luyện cấp tốc Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ 18 Phận Ðạo Châu Thành Thánh Ðịa được thâm hiểu phương pháp thật hành về Hành Chánh Ðạo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Buổi lễ được vinh hạnh đặt dưới quyền chủ tọa danh dự của Ðức Thượng Sanh, Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nhơn dịp nầy, tôi xin mạn phép trình qua ý nghĩa của khóa học và có đôi lời nhắn nhủ với chư Huynh, Ðệ Bàn Trị Sự.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nhận định tình hình chung, nơi Châu Thành Thánh Ðịa, cũng như ở các Châu Ðạo địa phương, Chức Việc Bàn Trị Sự hành quyền không được nhịp nhàng, đồng nhứt trong cơ cấu Hành Chánh Ðạo, mới nảy sanh ra bất đồng ý kiến, cãi vã lẫn nhau, thường dâng tờ về Hội Thánh thỉnh giáo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nên khóa Hạnh Ðường Canh Tuất nầy, thay vì huấn luyện hàng phẩm Lễ Sanh theo thường niên, lại được Ðức Thượng Sanh hoan hỉ dành riêng cho Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Mặc dầu học cấp tốc trong một tháng, nhưng quý Học Viên có thể lãnh hội được những điều cần ích trong phương pháp hành quyền do quý vị giảng sư chỉ dạy và được những bài học làm tài liệu kiểu mẫu noi theo mà thi hành nhiệm vụ được tròn bổn phận. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Hội Thánh chỉ góp nhặt 3 môn cần thiết: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<OL>
<LI><FONT size=3>Hành Chánh Ðạo. </FONT>
<LI><FONT size=3>Lễ Nghi Tế Tự. </FONT>
<LI><FONT size=3>Luật Pháp Ðạo. </FONT></LI></OL></BLOCKQUOTE>
<P><FONT size=3><B>I. HÀNH CHÁNH ÐẠO</B> gồm có:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<OL =a>
<LI><FONT size=3>Bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Hội Thánh. </FONT>
<LI><FONT size=3>Bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Bổn Ðạo. </FONT>
<LI><FONT size=3>Quyền hành của Chức Việc và Luật công cử Bàn Trị Sự. </FONT></LI></OL></BLOCKQUOTE>
<P><FONT size=3>A. ÐỐI VỚI HỘI THÁNH:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Hội Thánh là hình thể hữu vi tức là Thánh thể của Ðức Chí Tôn tại thế, để giáo hóa Nhơn Sanh, đương nhiên Thánh ý của Thầy dùng người phàm tục để độ dẫn người phàm tục trên đường Ðạo cũng như đường Ðời.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Vậy thì bổn phận của Chức Việc phải tuân mạng lệnh của Hội Thánh truyền dạy, chẳng nên lấy ý riêng mình mà canh cải, canh cải tức là khinh khi vi lịnh, mà vi lịnh là buộc vào mình cái tội bất tuân Luật Pháp.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Thảng như Chức Sắc đàn anh bề trên, ngộ bất cập lượng làm điều gì không phù hợp với luật Thương Yêu và quyền Công Chánh, thì Chức Việc có bổn phận khéo léo, lễ độ gián can để đem lại không khí thuận hòa phù hợp với Thiên ý.</FONT></P>
<P><FONT size=3>B. ÐỐI VỚI BỔN ÐẠO ÐÀN EM:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Thì Chức Việc là cái gương để cho bề dưới soi chung mà noi bước, thì phải giữ mình cho trong sạch, tâm hồn cho trong sạch chơn chánh, Bác Ái, vị tha, mở rộng tình thương giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau trên đường hành thiện theo Thánh ý của Ðức CHÍ TÔN Ðại Từ Phụ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Ðức CHÍ TÔN có dạy:</FONT></P>
<P =THI><FONT size=3>"Chẳng quản đồng tông mới một nhà, <BR>Cùng nhau một Ðạo tức cùng cha."</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Lẽ dĩ nhiên phải biết thương yêu nhau như anh em ruột, tha thứ cho nhau khi lầm lỗi, sẵn sàng chia bùi sẻ ngọt, chia đau sớt khổ, đói lo giúp cho ăn, rách lo giúp cho mặc, nghèo nàn thì giúp lời tìm phương sinh sống, vui đồng chia, buồn đồng sớt, để cảm thông nhau trong tình huynh, nghĩa đệ. Vậy mới phải là đàn anh trong Hương Ðạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>C. QUYỀN HÀNH CỦA BÀN TRỊ SỰ:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nói về quyền hành của Chức Việc Bàn Trị Sự. Bàn Trị Sự là Hội Thánh em, có bổn phận Thể Thiên Hành Hóa, đồng quyền, đồng thể, không hơn không kém với Hội Thánh, nhưng trong phạm vi địa phận Hương, Ấp Ðạo mà thôi vì theo Pháp Chánh Truyền thì:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B>CHÁNH TRỊ SỰ:</B> Là người thay mặt Ðức LÝ GIÁO TÔNG làm Anh Cả chư Tín Ðồ trong Hương Ðạo và cũng được gọi là <I>Ðầu Sư em</I>, vì người cầm đủ hai quyền Chánh Trị và Luật Lệ cũng như Ðầu Sư vậy.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B>PHÓ TRỊ SỰ:</B> Là người cầm quyền Chánh Trị Ðạo song không có quyền về Luật Lệ được đồng thể cùng Thông Sự lại đặng đồng quyền cùng Chánh Trị Sự trong một Ấp Ðạo, cũng được gọi là <I>Giáo Tông em</I>, có bổn phận sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận mình trấn nhậm. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B>THÔNG SỰ:</B> Là Chức Sắc của Ðức LÝ GIÁO TÔNG khuyên HỘ PHÁP lập thành, là người của Hiệp Thiên Ðài để tùng quyền Chánh Trị Sự mà hành Ðạo, đồng thể cùng Phó Trị Sự trong một Ấp Ðạo, song có quyền về Luật Lệ chớ không có quyền về Chánh Trị nên được gọi là <I>Hộ Pháp em</I>, để giữ lẽ công bằng trong địa phận của Phó Trị Sự cai quản.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Ðức LÝ GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP lập thành để thay quyền cho Hội Thánh trong chốn thôn quê sằn dã, có bổn phận rất quan trọng đối với Nhơn Sanh thì chư Học Viên nên thấu triệt yếu lý đó để thật hành cho tròn trách nhiệm, chớ nên thờ ơ xem thường mà đắc tội cùng THẦY.</FONT></P>
<P><FONT size=3><B>II. PHẦN LỄ NGHI TẾ TỰ</B> (Quan Hôn Tang Tế).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nghi Lễ là cái hình thức phô diễn bên ngoài có tính cách qui củ chuẩn thằng của tổ chức Tôn Giáo. Lễ dùng để tế tự, có mục phiêu làm cho đàn tế ra vẻ tôn nghiêm và đào tạo cho người một tâm lý KÍNH và THÀNH. Có kính mới giữ được bản tánh của mình, có thành mới cảm ứng được với TRỜI, tức nhiên Lễ giúp người hàm dưỡng tâm tánh để cảm thông với Ðức CHÍ TÔN đó vậy.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Ðạo CAO ÐÀI là một nền ÐẠI ÐẠO có tôn chỉ qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, tức là một sự phối hợp của tất cả các triết lý Ðạo Giáo. Tất cả các hình thức Tôn Giáo từ xưa đến nay mà phần lớn là Nho Giáo, vì trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ Ðức CHÍ TÔN dùng Nho Tông chuyển thế. Cho nên nghi lễ của Ðạo có lắm điều phức tạp khó khăn về phần hữu tướng để được phù hợp với siêu hình. Vì thế mà việc thi hành Tang Lễ các Phận Ðạo trong Châu Thành Thánh Ðịa cũng như các Châu Ðạo địa phương không được đồng nhứt. Cho nên mấy lúc sau nầy có nhiều phúc trình của Chức Sắc, Chức Việc gởi về thỉnh giáo với Hội Thánh.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Hội Thánh đã thành lập một Ủy Ban hổn hợp gồm có Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, Cửu Trùng Ðài và Phước Thiện để nghiên cứu, tu chỉnh nghi thức Tang Lễ cho đồng nhứt và phù hợp với nhơn trí hiện tại, hầu chánh thức ban hành chung cho toàn Ðạo trong một ngày gần đây, để noi theo đó mà thi hành nhứt luật.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong lúc chờ đợi, tạm thời khóa trường nầy, Hội Thánh soạn thảo những bài học, giảng dạy đại cương về nghi thức hành lễ như: Lập Ðàn cầu bịnh, Lễ Cầu Hồn khi hấp hối, Cầu Hồn khi đã chết rồi, Lễ Tẩn liệm, Thành phục phát tang, Cúng tế, Cầu siêu, Phát hành, An táng, Tuần cửu, Tiểu Tường, Ðại Tường và cách hành lễ Hôn nhơn tại tư gia để giúp cho Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ hiểu rõ phương pháp hầu thực hành đồng nhứt.</FONT></P>
<P><B><FONT size=3>III. PHẦN LUẬT PHÁP ÐẠO.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Luật Pháp là một điều hệ trọng nhứt của nền Ðạo để bảo thủ Chơn Truyền khỏi bị tay phàm canh cải ra Phàm Giáo. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Vì thế Hội Thánh cố gắng chọn lọc bài học chỉ dẫn Học Viên những phần chánh như: Luật Pháp áp dụng cho người giữ Ðạo, cách lập hồ sơ kiện tụng, phương pháp thực hành, về quyền sửa trị gồm: Khuyên giải, răn phạt, hòa giải, răn trị để giúp cho Bàn Trị Sự đủ tài liệu áp dụng trong việc hành quyền trong khuôn viên Luật Pháp của Ðạo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Thưa quý bạn Học Viên Nam, Nữ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Thiết tưởng Ðời còn loạn, con đường Ðạo rất gập ghềnh, lại dẫy đầy chông gai hiểm trở, chúng ta đã trải qua bao phen Ðạo chuyển, mà mỗi lần biến là mỗi lần con cái Ðức Chí Tôn lâm cảnh âu sầu thảm đạm. Chúng ta là Chức Sắc, Chức Việc của Ðạo, thọ quyền hành, phẩm tước của Ðức Chí Tôn ban cho để đủ phương tiện phụng sự cho nhơn sanh, thế là chúng ta rất hân hạnh đặng dự phần sử dụng Luật Tiến Hóa không ngừng, vạch cho nhơn loại một vòng chơn trời trong sáng, an ủi những tâm hồn đau khổ, cảnh giác những tâm hồn tội lỗi để đưa lần những tâm hồn đó đến chỗ thanh cao là nơi chói lọi ánh huy hoàng của sự thật, sự lành và sự đẹp.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Một công trình vĩ đại, một công tác lợi tha và hy sinh cho lý tưởng, một tinh thần cao cả, đưa chúng ta đến chỗ cao thượng phi phàm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Mặc dầu khóa học cấp tốc trong vòng một tháng, bài vở sơ lược đại cương, quý Học Viên Nam Nữ nên cố gắng để tâm theo dõi, chăm chỉ nghe những lời giảng giải của quý vị Giảng Sư về chi tiết cần yếu hầu ghi chú vào tập riêng, khi học bài giở ra xem mới lãnh hội được cả yếu lý.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tóm lại, những lời sơ siển trên đây, tôi ước mong anh chị em Học Viên sáng suốt, biết bổn phận và trách nhiệm của mình để đồng lao cộng tác với Hội Thánh, phụng sự cho Nhơn sanh, chèo chống Ðạo thuyền mạnh lướt qua bờ bỉ ngạn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Ðể đoạt được kết quả mỹ mãn trên đường lập thân hành Ðạo, chư Chức Việc đã thọ nơi mình một Thiên Mạng nên tận tâm giáo hóa dìu dắt Nhơn sanh biết tuân theo luật pháp Chơn Truyền của Ðạo, biết tôn trọng quyền năng của Hội Thánh, nghĩa là hàng phẩm Chức Sắc, Chức Việc lớn nhỏ đều có trật tự phân minh, trên dưới quyền hành đặc biệt tùng nhứt luật mà thực hành phận sự cho vuông tròn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tôi lấy làm cảm kích và hân hoan nhận thấy anh chị, em sốt sắng tham dự khóa Hạnh Ðường được đông đảo với lòng thành thật, tôi xin có đôi lời khen tặng toàn thể.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trước khi dứt lời, tôi nhơn danh Ngọc Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức Sắc Nam Phái Cửu Trùng Ðài thay mặt cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, chơn thành cảm tạ Ðức Thượng Sanh có lòng chiếu cố đến chủ tọa Lễ Khai Giảng Hạnh Ðường và sự hiện diện của Chức Sắc Hội Thánh Lưỡng Ðài và Phước Thiện làm cho cuộc lễ được tăng phần danh dự và long trọng.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tôi xin cầu nguyện Ơn Trên Ðức CHÍ TÔN, Ðức PHẬT MẪU và các Ðấng Thiêng Liêng ban bố điễn lành cho chư Học Viên Nam, Nữ được sáng suốt mẫn huệ, minh tâm để mạnh tiến trên đường tu học cho được thành công mỹ mãn.</FONT></P>
<P =THAN4><FONT size=3>Nay kính,</FONT></P>
<P =THAN4><FONT size=3>NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ</FONT><B><BR><FONT size=3>NGỌC NHƯỢN THANH</FONT></B></P><!--WEBBOT BOT="Include" endspan i-checksum="62348" --><BR></H2></FONT>
 

Minh Hy

New member
<P>  <FONT size=3><strong>Tiếp theo xin mời quý huynh tỷ tham khảo Huấn Từ của Đức Thượng Sanh :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong> </strong></FONT></P>
<H2 align=center><FONT color=#0000ff><FONT color=#ff0000 size=6>HUẤN TỪ</FONT></H2>
<H3 align=center><FONT color=#ff0000 size=6>của<BR>ÐỨC THƯỢNG SANH</FONT></H3>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI><FONT size=3><strong>Kính Hội Thánh Lưỡng Ðài Hiệp Thiên và Cửu Trùng, </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Kính Hội Thánh Phước Thiện, </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Chư Chức Sắc Lưỡng Phái, </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Chư Chức Việc Bàn Trị Sự Nam, Nữ Châu Thành Thánh Ðịa. </strong></FONT></LI></UL></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Hôm nay tôi không giấu được niềm hân hoan khi đến chủ tọa buổi Lễ Khai Giảng khóa huấn luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam, Nữ Châu Thành Thánh Ðịa nơi Hạnh Ðường năm Canh Tuất (1970).</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Sự hiện diện đông đủ của toàn thể Chức Việc Nam, Nữ trong buổi Lễ nầy làm cho Hội Thánh thấy rõ cái thiện chí của quý vị là dốc lòng học hỏi cho thông hiểu Luật Pháp và các Nghi Lễ về Quan, Hôn, Tang, Tế của nền Ðại Ðạo, hầu dìu dắt nhơn sanh cho khỏi sai đường lạc lối, tránh điều đổ vỡ tai hại vô phương cứu vãn, tức là sự thất kỳ truyền nơi ngày mai hậu.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Trước đến giờ quý vị vẫn được các bậc đàn anh như chư Ðầu Phận Ðạo hoặc vị Khâm Thành Thánh Ðịa, nhắc nhở và chỉ dẫn trong việc thừa hành phận sự về mặt hành chánh cũng như về các nghi lễ của Ðạo, nhưng trong những cuộc hành lễ nơi nhiều Phận Ðạo cũng còn có sự sai biệt nhau, không đồng một nghi thức duy nhứt theo lời chỉ dạy của Hội Thánh.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Nhiều vị chưa am hiểu tường tận Luật Pháp Chơn Truyền nên lúc thi hành nhiệm vụ có lắm điều sơ suất đáng tiếc trong việc đối nội cũng như đối ngoại.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Vì vậy Ngọc Chánh Phối Sư có sáng kiến đề nghị lên Hội Thánh, dành khóa Hạnh Ðường năm nay để huấn luyện chư Chức Việc Bàn Trị Sự Châu Thành Thánh Ðịa để cho quý vị lãnh hội các phương pháp hành quyền và có đủ khả năng thực thi nhiệm vụ được chu đáo.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðề nghị nói trên đã được Hội Thánh chấp thuận và hôm nay quý vị hiện diện trong buổi Lễ Khai Giảng nầy, đó là cái kết quả tốt đẹp do sáng kiến của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư vậy.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Thưa quý Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ,</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Hội Thánh hằng để ý chăm nom dìu dắt quý vị, Chức Sắc giảng viên không nài khó nhọc ra công chỉ dẫn, dạy dỗ đàn em cho có đủ tài, đủ hạnh hầu phục vụ đắc lực nhơn sanh trên đường tu hành, thì quý vị nên gắng lo trau giồi trí thức cho được minh mẫn sáng suốt để ngày sau có thể lập vị xứng đáng cho mình trong cửa Ðại Ðạo.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Thiết tưởng dầu cho trong giới nào, từ cổ chí kim ai cũng lấy sự học tập làm phương pháp đào tạo nhân tài, nhứt là trong các Tôn Giáo, sự học hỏi lại càng cần thiết cho người tu sĩ do câu "Tự giác nhi giác tha", phải đủ sáng suốt mới có thể dìu đường cho kẻ khác; nếu mình không sáng suốt hoặc thông hiểu một cách mù mờ, tức nhiên tránh không khỏi sự lạc đường sai hướng và trên bước lạc lầm của mình, mình sẽ kéo theo cả một đoàn người do mình làm hướng đạo.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðức Chí Tôn có dạy: "Dầu làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng phải có cái chí lớn mới mong thành tựu đặng".</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Chúng ta nên quan niệm rằng trước khi lập chí, chúng ta cần phải lo học hỏi để trở nên sáng suốt tức là đem trí não ra khỏi vòng mờ tối vậy.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Hội Thánh hằng để tâm lo lắng, muốn cho quý vị trở nên những nhơn vật xứng đáng đối với mặt Ðạo cũng như mặt Ðời, vì quý vị là những cộng sự viên cần yếu của Hội Thánh, đại diện cho Hội Thánh nơi địa phận mình trấn nhậm. Tuy ở vào địa vị hạ cấp của guồng máy Hành Chánh Ðạo, nhưng quý vị có nhiệm vụ trọng yếu không kém gì các Chức Sắc cao cấp của Hội Thánh. Hơn nữa quý vị là những người thân cận hằng ngày với Tín Ðồ, hòa mình với nhơn sanh, chia vui sớt nhọc với Bổn Ðạo trong mọi trường hợp thì quý vị chẳng nên khinh thường cái trách vụ cao đẹp của mình.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Cũng như ngoài mặt Ðời, nền tảng chánh trị quốc gia ở nơi Ấp, Xã; trong Ðạo Cao Ðài nền tảng Chánh Trị Ðạo ở nơi Ấp và Hương Ðạo, rồi kế đến là Tộc Ðạo hay là Phận Ðạo.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Mặc dù ở vào hạ từng cơ sở, nhưng nếu trong Ấp hoặc Hương Ðạo có điều xáo trộn, trên dưới thiếu sự yên ấm điều hòa, tín hữu có điều bất mãn, nhơn tâm ly tán mất hẳn tình đoàn kết tương thân thì ở nơi cấp trên Hội Thánh cũng chịu ảnh hưởng không hay, khó giữ vững uy tín đối với mặt Ðời và Bổn Ðạo.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Bởi thế, đem thắng lợi vẻ vang về cho Ðạo hay làm cho Ðạo thất bại, mang tai tiếng cũng đều do nơi hành vi của quý vị.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðã mang danh là Hội Thánh em, quý vị nên thận trọng, giữ gìn tư cách đứng đắn, làm cho người đời kính nễ, người Ðạo tin cậy, đối đãi với toàn thể tín hữu nơi địa phận mình như tình huynh đệ trong gia đình, đem tình thương chan rưới khắp cả Bổn Ðạo, giúp đỡ, nương nhờ lẫn nhau, thực hành câu "Nhứt gia hữu sự bá gia ưu". Ðược vậy dù cuộc đời chua cay bi đát đến mức nào, quý vị cũng không đến nỗi lâm vào cảnh khó khăn nan giải.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðiều cần nhứt là phải giữ trọn hiếu với Ðức CHÍ TÔN ÐẠI TỪ PHỤ, giữ trọn trung thành với Hội Thánh, ngoài ra gắng công học hỏi, noi gương Thánh trước Hiền xưa mà rèn luyện đức tốt, tính lành. Tiền tài châu báu có nhiều giá trị ở đời, nhưng đức tốt tính lành có giá trị hơn nữa. Tiền tài châu báu có thể bị chúng cướp giựt chớ đức tốt tính lành không thể nào mất được và khi xác thân trở về với cát bụi những đức tốt tính lành sẽ theo linh hồn ta để nâng cao địa vị ta nơi cõi Thiêng Liêng.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðức Chí Tôn có bài thi dạy rằng:</strong></FONT></P>
<P =THI><FONT size=3><strong>Ðược vàng chớ khá gọi là may, <BR>Vàng hết tội kia chất dẫy đầy.<BR>Bỏ đức bỏ nhân bao kiếp đọa, <BR>Khuyên con giữ Ðạo đến cùng Thầy.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Phân biệt được lẽ cao thấp giữa tinh thần và vật chất, quý vị nên quý trọng cái Thiên chức của mình và gắng công làm tròn Thiên chức ấy.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Muốn làm tròn Thiên chức, quý vị nên thực thi mấy điều sau đây:</strong></FONT></P>
<OL>
<LI><FONT size=3><strong>Thực hành trọn vẹn Tứ Ðại Ðiều Qui ấn định nơi chương V Tân Luật. </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Phải giữ dạ vô tư mà cư xử với Bổn Ðạo, không vì ai giàu mà trọng đãi, ai nghèo mà khinh khi. </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện chính thức, không nên chia phe phân nhóm, làm mất sự đoàn kết thân mật trong Bổn Ðạo và gây khó khăn cho Hội Thánh. </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Nếu có điều khó khăn không giải quyết được, phải thỉnh giáo bề trên, không nên phán định sơ suất. </strong></FONT>
<LI><FONT size=3><strong>Trong trường hợp nào cũng phải giữ uy tín của mình và nâng cao uy quyền của Hội Thánh. </strong></FONT></LI></OL>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Nếu quý vị tuân hành đúng theo lề lối ghi trên đây, tôi tin chắc quý vị sẽ thành công mỹ mãn và sẽ được người Ðạo cũng như người Ðời kính phục.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Ðã dấn thân vào trường thi công quả, quý vị phải chịu khó nhọc làm cho cái vốn đạo đức của mình ngày càng tăng lên mãi, phải biết ưa thích công việc mình làm thì việc làm mới có thành quả tốt đẹp và sẽ đem hạnh phúc đến cho mình, vì hạnh phúc không cốt làm việc gì ta thích mà thích việc gì ta làm.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Cái vốn đạo đức mà quý vị cố gắng góp nhặt và dành dụm, ngày sau sẽ giúp cho quý vị được mãn nguyện, vì quý vị sẽ đạt đến địa vị trọng yếu trong hàng Thánh Thể Ðức Chí Tôn và ngày đó quý vị sẽ không tiếc công học hỏi cần cù nơi Hạnh Ðường mà quý vị đang hiện diện trong cuộc Lễ Khai Giảng hôm nay.</strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Thưa quý vị, </strong></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><strong>Trước khi dứt lời, nhơn danh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài, tôi xin chúc quý vị tiến triển khả quan trên đường học vấn và cầu nguyện Ðức Chí Tôn và Ðức Phật Mẫu ban ơn cho toàn thể quý vị Nam Nữ.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><strong>NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT</strong></FONT></P><!--WEBBOT BOT="Include" endspan i-checksum="49899" --></FONT>
 

Minh Hy

New member
 
<H2 align=center><FONT color=#ff0000><B>HÀNH CHÁNH ÐẠO</B></FONT></H2>
<H3 align=center><A name=0100><FONT color=#0000ff size=4>BỔN PHẬN CHỨC VIỆC BÀN TRỊ SỰ </FONT></A><BR><FONT color=#0000ff>ÐỐI VỚI HỘI THÁNH </FONT></H3>
<P align=left> <FONT color=#0000ff size=3>Thánh Giáo Ðức Chí Tôn dạy: "Thầy dùng Lương sanh mà cứu vớt Quần sanh, cả Lương sanh ấy Thầy dùng quyền Thiêng Liêng dạy dỗ, trước un đúc nơi lòng một khiếu từ bi cho tâm địa có tình ái vật ưu sanh theo tánh đức háo sanh của Thầy, dùng lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Những Lương sanh ấy hiệp lại làm một lập thành Hội Thánh là xác thân phàm, tức là hình thể hữu vi của Thầy tại thế để Thể Thiên Hành Hóa, làm gương mẫu mà giáo hóa dìu dắt con cái của Thầy trên đường Ðạo và đường Ðời trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ để Thầy tránh khỏi phải hạ trần như lúc Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Ðộ".</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Bổn phận của Chức Việc Bàn Trị Sự phải tuân mạng lịnh của Hội Thánh truyền dạy, không được phép trái với sở định của bề trên, chẳng nên lấy ý riêng của mình mà canh cải bất tùng giáo hóa, phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội Thánh cho vẹn toàn bổn phận làm em, dầu người có kém tài, kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh khi, vi lịnh. Khinh khi vi lịnh người tức là buộc vào mình cái tội bất tuân Luật Pháp.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Thảng như Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của Ðạo rủi có làm việc chi ngộ bất cập lượng, sai siễn một đôi điều không phù hạp với Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh thì bổn phận của đàn em được phép gián can với lễ độ của tình huynh đệ nhứt gia, chỉ rõ những việc làm khuyết điểm để cho đàn anh suy độ mà cải cách hành vi cho phù hạp nhơn tâm thuận tùng Thiên lý.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Một điều nên ghi nhớ trong Tứ Ðại Ðiều Qui là <I>"Dưới gián trên đừng thất khiêm cung"</I> mà lỗi đạo làm em và bị phạm Luật Ðạo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Tóm lại bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đã mang danh là Hội Thánh em, mà đối với Hội Thánh cùng Chức Sắc đàn anh bề trên được như vậy thì bao giờ Hội Thánh cũng tín nhiệm và thương yêu đàn em có tâm vì Ðạo, và cũng làm tròn sứ mạng Thiêng Liêng của một Chức Việc đối với Hội Thánh.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3></FONT> </P>
 

Minh Hy

New member
 
<H3 align=center><A name=0200><FONT color=#0000ff size=4>BỔN PHẬN CHỨC VIỆC BÀN TRỊ SỰ </FONT></A><BR><FONT color=#0000ff>ÐỐI VỚI BỔN ÐẠO</FONT></H3>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Chúng ta đã công nhận Ðức Chí Tôn là Ông Cha chung của Nhơn loại về phần Thiêng Liêng, tức nhiên Nhơn loại là Anh Em với nhau, mặc dầu khác màu da sắc tóc; cái tình Huynh Ðệ nầy giữa người đồng Ðạo, càng thêm thâm thúy và mật thiết hơn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Ðức CHÍ TÔN có giáng dạy:</FONT></P>
<P =THI><FONT color=#0000ff size=3>Chẳng quản đồng tông mới một nhà,<BR>Cùng nhau một Ðạo tức cùng CHA.<BR>Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,<BR>Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Bổn Ðạo đàn em phải hết dạ thương yêu, thành thật giúp đỡ và dìu dắt đàn em trên đường Ðạo cũng như trên đường Ðời. Phải giữ hạnh khiêm cung từ nhượng, dùng lời dịu ngọt mà dạy dỗ, nhứt là phải đối xử cho công bình, giữ mình cho trong sạch để nêu gương tốt cho đàn em bắt chước.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Chức Việc Bàn Trị Sự được quyền sai khiến đàn em trong phạm vi quyền hạn của mình. Phải chỗ khiến thì ôn tồn mà khiến, chẳng phải chỗ sai chớ cưỡng bách mà sai, đừng làm điều chi quá quyền mà mất niềm hòa khí cùng nhau trong tình Huynh Ðệ của Ðại gia đình Tôn Giáo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Chức Việc Bàn Trị Sự là người đã mang nơi mình một trọng trách thay cho Hội Thánh, thân cận với Nhơn sanh trong Hương Ðạo, thì bổn phận của mỗi vị cần phải thực thi đúng theo trách nhiệm của mình y trong Pháp Chánh Truyền, tóm lược sau đây:</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff size=3>1. CHÁNH TRỊ SỰ: </FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Mỗi Hương Ðạo có một vị Chánh Trị Sự thay mặt Hội Thánh làm đầu cho Tín Ðồ, gọi là Ðầu Hương Ðạo, làm Anh Cả trong địa phận ấy, chịu trách nhiệm về phần Ðời và phần Ðạo đối với Hội Thánh.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Vì vậy Chánh Trị Sự phải là người đầy đủ đạo hạnh, hiểu biết về Luật Pháp Chơn Truyền của Ðại Ðạo, có đủ năng lực dìu dẫn Bổn Ðạo được trong ấm ngoài êm, chăm nom giúp đỡ sanh hoạt của Môn đệ Thầy, giúp khó trợ nghèo, coi cả Tín Ðồ như em ruột.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff size=3>2. PHÓ TRỊ SỰ:</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Là người thay mặt cho Chánh Trị Sự trong một Ấp, gọi là Tri Lý Ðạo để lo về phần Hành Chánh Ðạo đặng phép sửa đương giúp đỡ, dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận trấn nhậm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Về mặt xã hội, giúp đỡ Bổn Ðạo trong xóm ấp được tương thân tương trợ, gặp người hoạn nạn thì Phó Trị Sự phải sốt sắng kêu gọi Bổn Ðạo chung tâm trợ giúp. Phó Trị Sự có quyền giáo hóa chớ không có quyền sửa trị.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff size=3>3. THÔNG SỰ:</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Là người thay mặt Chánh Trị Sự trong một Ấp, gọi là Thông Lý Ðạo, để lo về phần Luật lệ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff size=3>Thông Sự có quyền răn dạy người Ðạo phạm Luật Pháp của Ðạo bằng cách giải thích khuyên lơn, nếu đôi ba lần mà người phạm lỗi không biết ăn năn chừa cải, thì Thông Sự có quyền phúc sự lên Chánh Trị Sự khuyên giải hoặc định phạt sám hối.</FONT></P>
 

QuanTriVien6

Administrator
<P> Chào hiền đệ Minh Hy!</P>
<P>Yêu cầu hiền đệ nói rõ nguồn tài liệu của đệ đang đăng cho hợp với Nội Qui của Diễn Đàn như:  Tên sách, tác giả, năm xuất bản, số trang.</P>
<P>Kính</P>
 

Minh Hy

New member
<P> Kính cùng hiền huynh QTV6 tài liệu đạo đệ đăng trình là : </P>
<P> </P>
<P align=center><B><FONT color=#0000ff size=5>ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ </FONT><FONT size=4><BR></FONT><FONT color=#0000ff>TÒA THÁNH TÂY NINH <BR></FONT> </P>
<P align=center> <FONT color=#0000ff size=5>HẠNH ĐƯỜNG</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4>TÀI LIỆU</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4>HUẤN LUYỆN CHỨC VIỆC<BR>BÀN TRỊ SỰ NAM NỮ</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4>(Khóa CANH TUẤT 1970)</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Hội Thánh Giữ Bản Quyền</FONT></P></B>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><strong>Ấn Hành Năm Canh Tuất 1970 <BR>In tại nhà in Lê Thành Long Hoa<BR>Kiểm duyệt ngày 05 tháng 06 năm Canh Tuất (dl. 07-07-1970)<BR>Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo<BR>HIẾN PHÁP H.T.Đ.<BR>TRƯƠNG HỮU ĐỨC <BR>(Ấn Ký)</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3><strong> </strong>Hiền huynh không còn gì nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa chứ ạ !</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3> Vậy đạo đệ xin tiếp tục !</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3> Thân ái kính chào ! </FONT></P>
 

Minh Hy

New member
<P> QUYỀN HÀNH và LUẬT CÔNG CỬ<BR>CHÁNH, PHÓ TRỊ SỰ và THÔNG SỰ</P>
<P =THAN1>Quyền Hành Chánh Đạo địa phương có hai vấn đề quan trọng là <B>QUYỀN HÀNH</B> và <B>LUẬT CÔNG CỬ</B> Chức Việc Bàn Trị Sự.</P>
<P =THAN1>Để thi hành theo nguyên tắc khỏi vi phạm Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo; vì nhiều nơi đã tỏ ra lắm điều sơ sót trong việc công cử Bàn Trị Sự, hoặc cũng có nhiều trường hợp thi thố quyền hành của 3 phẩm: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự không đúng theo quy định của Pháp Chánh Truyền. Sự sơ sót ấy do nơi quyền Hành Chánh địa phương không được châu đáo ở hạ từng cơ sở nơi Hương Đạo và Ấp Đạo, căn bản của nền Chánh Trị Đạo.</P>
<P><B><A name=0501><FONT color=#000000>I. QUYỀN HÀNH</FONT></A></B></P>
<P =THAN1>Chức Việc Bàn Trị Sự có 3 phẩm yếu trọng là:</P>
<P align=center>THÔNG SỰ, PHÓ TRỊ SỰ, CHÁNH TRỊ SỰ</P>
<P><B>1. THÔNG SỰ:</B> </P>
<P =THAN1>Là người cầm Luật Pháp, nên trong Pháp Chánh Truyền gọi là HỘ PHÁP Em, nghĩa là đồng quyền đồng thể, không hơn không kém, nhưng HỘ PHÁP cầm quyền toàn Đạo khắp Thế Giới, còn Thông Sự chỉ trong địa phận một Ấp mà thôi, vì thế mới gọi là HỘ PHÁP Em.</P>
<P><B>2. PHÓ TRỊ SỰ:</B> </P>
<P =THAN1>Người cầm quyền Hành Chánh tức là Chánh Trị Đạo, ở Pháp Chánh Truyền gọi là GIÁO TÔNG Em, hễ quyền trên lớn lao bao nhiêu thì quyền dưới cũng thế, nhưng Phó Trị Sự chỉ cầm quyền một Ấp Đạo. Hai vị Phó Trị Sự và Thông Sự đều đồng thể cùng nhau không ai lớn ai nhỏ, cũng như Giáo Tông và Hộ Pháp, song quyền hành riêng biệt, Phó Trị Sự có quyền về Hành Chánh Đạo, còn Thông Sự có quyền về Luật Lệ.</P>
<P =THAN1>Phó Trị Sự và Thông Sự có quyền ứng cử chức Chánh Trị Sự.</P>
<P><B>3. CHÁNH TRỊ SỰ:</B> </P>
<P =THAN1>Người cầm quyền Luật Pháp và Hành Chánh Đạo. Tại sao người cầm hết 2 quyền? Bởi vì Chánh Trị Sự là ĐẦU SƯ Em, nên phải kiêm cả 2 quyền và làm đầu trong một Hương Đạo, trong Luật Pháp cấm người không cho đi ngoài ranh giới Chánh Trị Sự khác.</P>
<P =THAN1>Ngoài ra Luật Pháp còn nghiêm cấm không cho công cử Chánh Trị Sự nội dung, Chánh Trị Sự Đầu Văn Phòng hoặc Chánh Trị Sự Phổ Tế.</P>
<P> </P>
<P><B><A name=0502><FONT color=#000000>II. LUẬT CÔNG CỬ</FONT></A></B></P>
<P =THAN1>Theo như thường tình ở ngoài Đời thì ta cũng đã thấy Luật công cử Hội Đồng Xã, Ấp, Hội Đồng Tỉnh và Dân Biểu, Thượng Hạ Nghị Viện .v.v.</P>
<P =THAN1>Hễ có công cử thì có người ra ứng cử và người thừa sai (cử tri), quyền ứng cử mỗi người đều có như quyền công cử.</P>
<P =THAN1>Phó Trị Sự và Thông Sự phải chịu cho Tín Đồ trong Ấp Đạo xúm nhau công cử, mà trong một Hương Đạo chia ra nhiều Ấp Đạo. Mỗi Ấp có một Thông Sự và một Phó Trị Sự làm đầu.</P>
<P =THAN1>Chánh Trị Sự phải chịu cho toàn cả Phó Trị Sự và Thông Sự xúm nhau công cử, chớ không phải để cho Tín Đồ xúm nhau công cử (Tín Đồ chỉ được mời đến dự kiến để phê bình, chỉ trích hoặc đồng ý ứng cử viên và ký tên vào vi bằng công cử).</P>
<P =THAN1>Hồ sơ ứng cử viên gồm có:</P>
<BLOCKQUOTE>
<OL>
<LI>Đơn xin ứng cử.
<LI>Chứng chỉ hạnh kiểm.
<LI>Tờ khai lai lịch công nghiệp. </LI></OL></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1>Chức Chánh Trị Sự phải có làm Phó Trị Sự hoặc Thông Sự mới được ra ứng cử.</P>
<P =THAN1>Hồ sơ ứng cử phải nạp cho Đầu Phận Đạo.</P>
<P =THAN1>Sau khi Đầu Phận xem xét xong hồ sơ mỗi vị rồi thì phải gởi danh sách cho toàn Chức Việc trong Hương hiểu biết và định ngày công cử trước nhứt là 10 ngày.</P>
<P =THAN1>Chánh Trị Sự đắc cử mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.</P>
<P =THAN1>Đắc cử rồi mà vô cớ phế phận không trọn khóa đắc cử thì không được kể công nghiệp, mặc dù có viện lý do. Chánh Trị Sự mãn khóa được quyền ra ứng cử và tái cử lại một khóa nữa (thủ tục cũng như mới ra ứng cử vậy).</P>
<P =THAN1>Luật công cử Phó Trị Sự và Thông Sự cũng y như công cử Chánh Trị Sự. Ứng cử viên Phó Trị Sự và Thông Sự phải là người Đạo hữu giữ thập trai, có Đạo tâm, sốt sắng và có năng lực hành sự.</P>
<P =THAN1>Mỗi Tín Đồ khi được nhập môn thiệt thọ nghĩa là sau khi đổi Sớ Cầu Đạo tạm rồi đều có quyền đầu phiếu công cử và ứng cử Phó Trị Sự hay Thông Sự, nhưng Nam, Nữ riêng biệt.</P>
<P =THAN1>Một khi có cuộc công cử Chức Việc Bàn Trị Sự thì phải thành lập một Ủy Ban chứng sự lo xem xét cuộc công cử hầu tránh điều gian lận trong khi đầu phiếu.</P>
<P =THAN1>Ủy Ban nầy gồm có ba nhơn viên:</P>
<BLOCKQUOTE>
<OL>
<LI>Đầu Phận Đạo sở tại làm Chủ Tọa.
<LI>Luật Sự Pháp Chánh địa phương Giám Thị.
<LI>Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo kế cận chứng kiến. </LI></OL></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1>Sau cuộc đầu phiếu công cử xong thì phận sự Ủy Ban nầy phải tuyên bố liền danh sách người đắc cử, kế lập Vi Bằng Công Cử và Tờ Cử 3 bổn y nhau gởi về cho Khâm Thành Thánh Địa nhờ sự xem xét và phê kiến, rồi giao trả lại cho Phận Đạo 1 bổn để hồ sơ lưu chiếu, 1 bổn để hồ sơ văn phòng Khâm Thành, còn 1 bổn gởi về văn phòng Lại Viện (Nội Chánh). Đến mãn hạn kỳ 6 tháng tạm vị, nếu xét đủ tinh thần phục vụ, hạnh kiểm tốt, không phạm Luật Pháp Đạo thì Đầu Phận Đạo lập phúc trình và hồ sơ ứng cử luôn cả vi bằng công cử, tờ cử, đính theo 3 ảnh bán thân (4x6). Hội Thánh sẽ ban Đạo Cấp chánh vị. Đó là cuộc công cử đúng phép.</P>
<P><B>TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:</B> ĐỀ CỬ</P>
<P =THAN1>Về Hương Đạo mới phổ độ lập thành thì Đầu Phận Đạo có quyền đề cử, nghĩa là lựa chọn trong hàng Đạo Hữu vị nào có hạnh kiểm tốt, đạo tâm, sốt sắng, lập thành Bàn Trị Sự gồm 1 Chánh Trị Sự, 1 Phó Trị Sự và 1 Thông Sự.</P>
<P =THAN1>Sau khi đề cử xong, vị Đầu Phận Đạo phải đệ tờ Hội Thánh xin chứng nhận mới có giá trị.</P>
<P =THAN1><I>(Đính theo mẫu Vi Bằng công cử và Tờ cử)</I></P>
<H2 align=center>VI BẰNG</H2>
<P align=center>Công Cử Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo______________<BR>----------------------</P>
<P =THAN1>Do thơ mời của Đầu Phận Đạo _____ (tên Phận Đạo) ________ có mở cuộc hội nhóm ngày ____ tháng ____ năm _______ dl:__________ đúng _____ giờ tại Văn Phòng Phận Đạo ___________________ để công cử Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo ____________ thay thế vị Cựu Chánh Trị Sự ________ (tên, họ) ________ vừa mãn khóa (hoặc vì duyên cớ khác thì nói rõ ra, ví dụ ngưng quyền chức, triệu hồi, truy tố, v.v...) </P>
<P =THAN1>Sau đây, thành phần của Ủy Ban xem xét cuộc công cử:</P>
<P>ỦY BAN TRỌNG TÀI:</P>
<UL>
<LI>Đầu Phận Đạo _____ (tên Phận Đạo) __________ Chủ Tọa.
<LI>Đại Diện Pháp Chánh địa phương _____________ Giám Thị.
<LI>Chánh Trị Sự_____________________________ <BR>Đầu Hương Đạo kế cận _____________________ Giám Thị. </LI></UL>
<P>ỨNG CỬ VIÊN:</P>
<UL>
<LI>Phó Trị Sự ____________________ kể tên tất cả.
<LI>Thông Sự _____________________ kể tên tất cả. </LI></UL>
<P =THAN1>Sau khi tất cả chư vị Phó Trị Sự và Thông Sự hiện diện bỏ thăm kín, Ủy Ban trọng tài khui thăm và công bố liền danh sách vị ________________ được đa số thăm hơn hết là _________ thăm (biên số thăm), đắc cử Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo ________________.</P>
<P align=center>Lập tại Văn Phòng Phận Đạo, ngày___tháng__năm_____<BR>Dl:___ , ___ , 197...</P>
<P align=center>CHỦ TỌA</P>
<P align=center>____________</P>
<P><B>GIÁM THỊ:</B></P>
<UL>
<LI>Đại Diện Pháp Chánh địa phương ______________
<LI>Đầu Hương Đạo kế cận ______________________ </LI></UL>
<P><B>Chức Việc dự cử:</B></P>
<UL>
<LI>Phó Trị Sự________________ Thông Sự_____________
<LI>Phó Trị Sự________________ Thông Sự_____________
<LI>Phó Trị Sự________________ Thông Sự_____________ </LI></UL>
<P><B>Đạo Hữu:</B></P>
<UL>
<LI>_____________________ ___________________
<LI>_____________________ ___________________
<LI>_____________________ ___________________ </LI></UL>
<P> <strong>TỜ CỬ</strong></P>
<P><strong> 
<TABLE id=Autonumber7 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=bottom align=middle width="30%"><FONT face="Times New Roman" size=2>Văn Phòng</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="70%"><FONT face="Times New Roman" size=5><B>ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="30%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>ĐẦU PHẬN ĐẠO</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="70%"><FONT face="Times New Roman" size=2>(Tứ Thập ___ Niên)</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="30%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>-----</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="70%"><FONT face="Times New Roman" size=3><B>TÒA THÁNH TÂY NINH</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="30%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Số: ___/T.C.</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="70%">
<HR width="40%" color=#000060 SIZE=1>
</TD></TR></T></TABLE></P>
<P><B>CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA PHẬN ĐẠO ______</B></P>
<P> </P>
<H2 align=center>TỜ CỬ CHỨC ___________</H2>
<P> </P>
<P =THAN1>Chiếu y PHÁP CHÁNH TRUYỀN về khoản phân định quyền hành Bàn Trị Sự và Luật công cử.</P>
<P =THAN1>Chiếu y Vi Bằng hội nhóm tại Văn Phòng _____________ số: _____ ngày ___ tháng ______ năm ______ (Dl. ____ / ___ 197__ ).</P>
<P =THAN1>Do _________________ Chủ Tọa, tất cả ________ Hương Đạo ____________ đồng công cử vị _________________ tuổi, sanh quán Hương Đạo __________ Tộc Đạo ______________ Châu Đạo ____________.</P>
<P =THAN1>Nhập môn ngày _____ tháng ____ năm ______ (Dl. ___ /____ / 197__ )</P>
<P =THAN1>Trai giới __________</P>
<P =THAN1>Vị nầy tánh hạnh tốt, hiền lương chơn thật.</P>
<P =THAN1>Đắc cử chức _______________ Hương Đạo: ______________ Phận Đạo:_ _______________ Châu Thành Thánh Địa.</P>
<P =THAN1>Vị trên đây phải trọn vâng mạng lịnh Chức Sắc bề trên và tuân y Luật Pháp Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh mà hành đạo, chẳng đặng canh cải điều chi ngoài Tân Pháp.</P>
<P>
<TABLE id=Autonumber8 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%">
<T>
<TR>
<TD width="25%"> </TD>
<TD width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P align=center>Lập tại Văn Phòng, ngày _____ tháng ____ năm ______<BR>(Dl. ____ / _____ / 197__)</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P align=center>Người đắc cử <BR>(Ký tên)<BR>____________</FONT></P></TD>
<TD width="75%">
<P align=center>_______________</P>
<P align=center>_______________</P></TD></TR></T></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
<TABLE id=Autonumber9 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%">
<T>
<TR>
<TD width="60%"><FONT face="Times New Roman" size=3><B>Phê kiến</B>
<P>Cho tạm vị 6 tháng, nếu tròn phận sự sẽ đem vào chánh vị và ban Đạo cấp. </P>
<P align=center>V.P. , ngày ___ tháng ___ năm ______.<BR>(Dl: ___  / ___  / 197__ )</P>
<P align=center>KHÂM THÀNH THÁNH ĐỊA<BR>GIÁO SƯ</P>
<P align=center>____________</FONT></P></TD>
<TD width="40%"> </TD></TR></T></TABLE></P>
<P> <FONT size=4>NGHI LỄ LẬP ĐÀN CẦU BỊNH CHO BỔN ĐẠO</FONT></P>
<P><FONT size=4> </P>
<P><FONT size=3>PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH</FONT></P>
<P><FONT size=3>HÀNH LỄ TRONG BA ĐÊM</FONT></P>
<P><FONT size=3>A. Khởi đêm thứ nhứt:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Vào thời Dậu thiết lễ cúng Đức CHÍ TÔN có thượng sớ và dâng Tam Bửu: Bông, Rượu, Trà, do Chánh Trị Sự dâng sớ. Khi bắt đầu hành lễ nên lên nhang đèn bàn thờ Ông Bà cho trong tang quyến bịnh nhơn cầu nguyện rồi sẽ nhập đàn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Buộc trong gia quyến phải cúng THẦY để cầu nguyện. Cúng xong bãi đàn thì tiếp tụng Kinh DI LAÏC và 3 biến Cứu Khổ (Trường hợp tụng kinh DI LAÏC một hay ba hiệp cũng được).</FONT></P>
<P><FONT size=3>B. Đêm thứ hai:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Cũng vào thời Dậu thiết lễ cúng Thầy nhưng không có thượng Sớ và chỉ dâng Trà mà thôi và việc hành lễ y như đêm thứ nhứt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>C. Đêm thứ ba:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Hành lễ như đêm thứ hai là xong nhiệm vụ Bàn Trị Sự, nhưng nếu gia quyến yêu cầu tụng Kinh Sám Hối đêm chót thì Bàn Trị Sự buộc người trong gia quyến cũng như bịnh nhơn phải giữ chay trọn ngày và đêm để tụng Sám Hối. Bàn Trị Sự khỏi quì đọc Kinh Sám Hối (để trọn cho gia quyến quì).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bàn Trị Sự chưa thọ phép giải bịnh thì làm như sau đây:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Khi cúng THẦY xong (chưa bãi đàn), trong gia quyến đở người bịnh đến trước Thiên Bàn cho bịnh nhơn lạy cầu nguyện CHÍ TÔN, vị chứng đàn vào quì cầu nguyện CHÍ TÔN thỉnh ly rượu giữa rửa mặt cho bịnh nhơn, kế thỉnh hai ly nước cầu nguyện CHÍ TÔN xong ký tế lại (nghĩa là kê hai miệng ly, đổ thống nhứt xuống ly riêng rồi cho người bịnh niệm câu chú của THẦY mà uống).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trừ dư nếu có vị Chức Sắc thọ Pháp giải bịnh thì tùng người mà hành lễ.</FONT></P></FONT></strong>
<P =THAN1 style="TEXT-ALIGN: center" align=left><EM><FONT size=3></FONT></EM> </P>
 

Minh Hy

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=4>PHƯƠNG PHÁP HÀNH LỄ CẦU HỒN KHI HẤP HỐI</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bàn Trị Sự lo nghi tiết cúng THẦY trước <I>(dù chưa đúng giờ cúng thời).</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B><FONT color=#ff0000>A.</FONT></B> Nếu ngoài thời cúng thì dâng đủ Tam Bửu <I>(Bông, Rượu, Trà).</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B><FONT color=#ff0000>B.</FONT></B> Đúng thời cúng thì tùy thời nào dâng Bửu nấy <I>(Mặc dầu dâng một nhưng cũng phải có đủ Tam Bửu trên Thiên Bàn).</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B><FONT color=#ff0000>C.</FONT></B> Sau khi cúng THẦY xong, vị Chứng Đàn và hai vị Chức Việc Phó hay Thông Sự vào lạy THẦY cầu nguyện Đức CHÍ TÔN rằng: “Chúng con là Bàn Trị Sự đương quyền Hành Chánh sở tại được lời thỉnh cầu của vị .............. đến đây cầu hồn cho vị Đạo Hữu ................... đã hấp hối, mong nhờ Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng ban ân cho người được nhẹ nhàng linh hồn”.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nguyện xong lạy 3 lạy, đứng dậy, vị Chứng Đàn bước lấy 2 cây đèn sáp để trên dĩa, đốt cháy xá CHÍ TÔN và đưa cho 2 vị hầu, vị Chứng Đàn ngó ngay Thiên Nhãn tịnh thần bắt Ấn Tý vào ngực, cùng hai vị cầm đèn đến trước đầu bịnh nhơn ngó ngay mỏ ác của người hấp hối kêu tên nói rằng: “Tôi vâng lịnh Đức CHÍ TÔN đến tụng Kinh cho vong hồn Đạo Hữu nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ, vậy Đạo Hữu phải tịnh tâm mà nghe và phải cầu nguyện với Đức CHÍ TÔN ban ân lành cho”. Nói xong, Đồng nhi khởi đọc bài: <I>“Rấp nhập cảnh Thiêng Liêng hằng sống ............ v.v..”</I>. (Tụng 3 lần, khi dứt niệm câu chú THẦY 3 lần).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đoạn vị Chứng Đàn cùng hai vị Chức Việc cầm đèn trở lại Thiên Bàn xá CHÍ TÔN 3 xá mới tắt đèn và vị Chứng Đàn mới được xả Ấn Tý.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Điều lưu ý nếu trong khi cầu hấp hối mà bịnh nhơn tắt hơi (chết) tiếp tụng luôn bài Kinh Đã Chết Rồi là: <I>“Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ......... v.v ….”.</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B>LỜI DẶN:</B> Hai cây đèn sáp hành lễ cầu hấp hối phải để liên tục trong cuộc hành lễ liên tiếp đến khi hết thôi không nên dùng vào việc khác.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3> </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bàn Trị Sự hành lễ y như cách hành lễ cầu hấp hối.</FONT></P>
<P><B><A name=1000a><FONT color=#000000 size=3>A. Phương pháp hành lễ tẩn liệm.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Phải cúng Thầy nhằm tứ thời, có dâng sớ Tân cố và dâng Tam Bửu (Bông, Rượu, Trà) vị Chứng Đàn là Chánh Trị Sự.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Khi hành lễ cúng thời xong, tất cả người trong gia quyến đều quỳ cầu nguyện CHÍ TÔN, rồi đến chỗ người chết quỳ lạy xác một lần, Đồng nhi khởi tụng Kinh Tẩn Liệm:<I> “Dây oan nghiệt dứt rời trái chủ.........v.v..”</I>. Tụng xong, tang chủ lạy xác một lần nữa, vị Chứng Đàn trở về Thiên Bàn xá CHÍ TÔN và xả ấn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Các chi tiết hành lễ vừa kể trên từ phẩm Chánh Trị Sự đổ xuống Đạo hữu thì vị Chứng Đàn là Chánh Trị Sự thực hành. Còn từ phẩm Chức Sắc Lễ Sanh trở lên thì phương pháp cầu hấp hối, cầu hồn khi đã chết rồi đến tẩn liệm, Bàn Trị Sự chỉ hành lễ theo nghi thức như trên. Riêng về phần chứng đàn trước đầu người bịnh hấp hối, chết rồi nơi khoản C phải nhượng cho Đầu Phận hay Khâm Thành nếu có thỉnh đến.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Phần thượng sớ Tân cố vị Chánh Trị Sự phải đưa lên cho Đầu Phận Đạo thay mặt Hội Thánh dâng sớ tại Thánh Thất hay tư gia người đã chết.</FONT></P>
<P><B><A name=1000b><FONT color=#000000 size=3>B. Phần hành lễ thành phục phát tang tại tư gia.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trường hợp nầy có lắm khi tùy hoàn cảnh gia đình tang chủ thỉnh cầu như: thành phục phát tang kế tiếp hành lễ tế điện cầu siêu và an táng luôn, cũng có gia đình duy trì vì phải coi giờ thành phục phát tang hay ngày an táng.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Do đó mới có việc không thỏa mãn giữa nhau, vậy thì lễ thành phục phát tang kế tiếp cúng tế cầu siêu và an táng luôn là phương tiện cho gia đình hoặc Bàn Trị Sự là tốt nhứt. Còn việc coi ngày giờ thành phục phát tang hay an táng nếu quá hạn tam nhựt thì buộc tang gia phải bảo đảm quan tài về hơi hám (điều đó bất đắc dĩ mà thôi), Bàn Trị Sự cũng nên khuyên gia đình tang chủ trong ba ngày tống táng hơn là duy trì lâu ngày có nhiều bất lợi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Việc thành phục phát tang, Bàn Trị Sự chỉ cầu nguyện CHÍ TÔN vì mới thiết lễ cúng THẦY hồi tẩn liệm.</FONT></P>
<P><B><A name=1000c><FONT color=#000000 size=3>C. Phần lễ cáo từ Tổ.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Có Lễ Nhạc hoặc không có trước phải đặt một bàn nghi ngoài để kiến Thần Hoàng bổn cảnh, đất đai ngũ phương một mâm cơm trai hay hoa quả bánh nước tùy gia vô hữu. Còn một mâm dâng trên bàn thờ Tổ phụ (Cửu Huyền Thất Tổ), một cái mâm đựng đồ tang để cáo từ Tổ. Khi xong bưng mâm tang qua bàn vong (linh cửu) hành lễ. Vị Chánh Trị Sự đứng phát tang phải mặc Đại phục.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nghi tiết trên từ hàng Lễ Sanh trở xuống Đạo hữu, Lễ sĩ mặc áo màu xanh. Từ Giáo Hữu trở lên, Lễ sĩ mặc áo màu đỏ. Lễ Sanh, Giáo Thiện một cây Lộng và Phướn Thượng Sanh; Giáo Hữu, Chí Thiện trở lên hai cây Lộng và Phướn Thượng Phẩm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nên lưu ý, dầu Nam hay Nữ, Phướn Thượng Sanh tả (trái), Phướn Thượng Phẩm hữu (mặt) trong ngó ra chớ không phải để Nam tả Nữ hữu.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đãnh lễ Đức Chí Tôn trước khi cáo từ Tổ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Cách lạy khi qui vị: Lễ Sanh trở lên thì 3 lạy quỳ, còn từ Chánh Trị Sự trở xuống Đạo hữu lạy 4 lạy, 2 quỳ, 2 đứng theo nghi thường lệ.</FONT></P>
<P><B><A name=1000d><FONT color=#000000 size=3>D. Phần hành lễ cúng tế và cầu siêu cho Chức Việc xuống Đạo hữu. </FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đoạn nầy chiếu theo quyển Tang Lễ Ngài Cố Tiếp Pháp Chơn Quân thì hành lễ đủ kinh dầu thiếu trai giới 10 ngày (*). Chỉ đặc biệt người qui vị giữ trọn 10 ngày chay thì được thọ truyền Bửu pháp, nghĩa là thỉnh Chức Sắc hành Pháp đoạn căn mà thôi, dưới 10 ngày là không được hưởng Pháp nầy.</FONT></P>
<P =GHICHU><FONT size=3>(*) Xin quý Chức Việc Bàn Trị Sự tham khảo quyển QUAN HÔN TANG LỄ của Hội Thánh ấn hành năm 1976, là tài liệu mới nhất sau nầy. Khóa Hạnh Đường nầy vào năm 1970, lúc Hội Thánh chưa soạn thảo Tang Lễ thống nhứt.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trường hợp vừa kể trên đối với trẻ em từ 10 tuổi trở lên nếu trường trai hoặc thập trai cũng được thi hành theo nghi lễ nầy.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Còn 10 tuổi trở xuống, thì chỉ thượng sớ và cầu siêu mà thôi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Riêng về phần Chức Sắc Lễ Sanh, Giáo Thiện, Giáo Hữu, Chí Thiện trở lên được phép tạm để tư gia hành lễ chờ ngày di quan vào Khách Đình hay Báo Ân Từ thì Bàn Trị Sự hành lễ theo các chi tiết đã nói trên (nghĩa là từ khi hấp hối, chết rồi đến cầu siêu, để di quan và phải đưa vào Khách Đình hay Báo Ân Từ tùy theo phẩm vị, nên chung lo giúp đỡ tang quyến đến khi an táng xong).</FONT></P>
<P><B><A name=1000e><FONT color=#000000 size=3>E. Phần lễ phát hành an táng.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đảnh lễ Đức Chí Tôn trước khi cáo từ Tổ, cúng vong, cầu siêu, khiển điện, di linh cửu ra thuyền Bát nhã, đi đến Báo Ân Từ thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức PHẬT MẪU, đến Đền Thánh cũng thỉnh Linh vị vào bái lễ Đức CHÍ TÔN. Nếu trường hợp đi ngoài ngang qua Thánh Thất hay Điện Thờ thì cũng thi hành như vào Nội Ô.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tuần cửu chỉ làm tại Thánh Thất hoặc Đền Thánh mà thôi. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng mới được làm tại tư gia.</FONT></P>
<P><B><A name=1000f><FONT color=#000000 size=3>F. Phần hành lễ tuần cửu từ nhứt đến cửu cửu tại tư gia.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Thiết lễ cúng THẦY có thượng Sớ dâng Tam Bửu (Bông, Rượu, Trà) vào thời Ngọ và khai tuần cửu.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong lễ nầy nếu tang gia có cúng phẩm Tổ Phụ Ông Bà và vong linh thì tự tiện nguyện vái, Bàn Trị Sự chỉ hành lễ tuần cửu và tụng kinh Di Lạc 3 lần để cầu nguyện cho linh hồn người được siêu thoát là xong.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Mỗi tuần cửu hành lễ y như trên, đến ngày mãn cửu, tức là cửu thứ 9, tang gia có cúng phẩm vật thì việc cáo từ Tổ cúng vong theo nghi thức thường lệ.</FONT></P>
<P><B><A name=1000g><FONT color=#000000 size=3>G. Phần hành lễ Tiểu và Đại Tường tại tư gia.</FONT></A></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000><B>I. </B></FONT>Thiết lễ cúng THẦY, có thượng sớ, dâng Tam Bửu vào thời Ngọ và khai tuần Tiểu hay Đại Tường.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong lễ nầy nếu có Lễ Nhạc tế điện hoặc châm chước thì có cáo từ Tổ. Tiếp hành lễ tế điện, cúng tế xong, lễ thành khỏi tụng kinh khai Tiểu hay Đại Tường nơi bàn vong nữa, vì đã khai trước Thiên Bàn sau thời cúng rồi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B><FONT color=#ff0000>II.</FONT> </B>Đoạn Lễ thành nếu Đại Tường thì một người trong tang quyến đứng trước bàn vong để lời tạ ơn chung các Cơ Quan, thân bằng cố hữu y như khi đám xác. Dứt rồi vị Chánh Trị Sự mặc Đại phục sắp Đồng nhi trước Thiên Bàn mời tang quyến đến, vị Chánh Trị Sự quỳ trước, tang quyến quỳ sau cầu nguyện Đức CHÍ TÔN để xả tang, bắt đầu đốt lá Phan và Linh vị, đồng nhi tụng 3 biến Vãng Sanh Thần Chú, dứt niệm câu chú THẦY 3 lần, tang quyến lạy Đức CHÍ TÔN, rồi qua bàn thờ tang vong kế vị Chánh Trị Sự xả tang cho một người trưởng trong tang quyến, còn bao nhiêu tự lột khăn tang trên đầu xuống và đứng dậy xá bước ra ngoài sẽ cổi đồ tang ra đốt hay để tùy gia quyến. Đến đây là hết phần lễ Tang tế sự.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tóm lại, nghi lễ nầy tạm thực hành, chờ khi có quyển Tang Lễ thống nhứt, Hội Thánh sẽ cho thi hành y theo đó.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3> </FONT><strong><FONT color=#0000ff size=3>PHẦN HÔN NHƠN</FONT></strong></P>
<P =TUADE><FONT size=3> </FONT><FONT size=3>Chiếu Tân Luật điều thứ 6 đến thứ 10 dạy sự chọn Hôn trong người đồng Đạo, trừ khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tám ngày trước lễ Sính Hôn, chủ Hôn Trai phải dán Bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong Bổn Đạo hay biết sau khỏi điều trắc trở. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Làm lễ Sính Hôn, hai đàng Trai và Gái phải đến Thánh Thất hoặc Đền Thánh mà cầu lễ Chung Hôn (tức là lễ Hôn Phối).</FONT></P>
<P><B><FONT size=3>PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH:</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tất cả người trong Đạo khi kết thành hôn nhơn cho con, cháu, phải tuân hành theo Tân Luật như sau:</FONT></P>
<OL>
<LI><FONT size=3>Trước hết phải chọn Hôn người trong Đạo, như "Điều thứ 6 của Tân Luật". </FONT>
<LI><FONT size=3>Trước ngày Sính hôn, phải đăng Bát nhựt tại Thánh Thất sở tại "Điều thứ 7 Tân Luật". </FONT>
<LI><FONT size=3>Khi làm lễ cưới, gả hai đàng Trai và Gái phải xin phép lập lễ Hôn Phối tại Thánh Thất hoặc Đền Thánh "Điều thứ 8 Tân Luật". </FONT>
<LI><FONT size=3>Cấm không được cưới hầu thiếp, trừ khi nào không con nối hậu thì đặng phép cưới hầu thiếp nhưng chính người chánh thê đứng cưới mới đặng "Điều thứ 9 Tân Luật". </FONT>
<LI><FONT size=3>Cấm người trong Đạo không được để bỏ nhau, trừ khi ngoại tình hay thất hiếu với công cô "Điều thứ 10 Tân Luật". </FONT></LI></OL>
<P =THAN1><FONT size=3>Trường hợp bất khả kháng hành lễ tại tư gia.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bàn Trị Sự thi hành như sau:</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>A. Buộc chủ hôn Nam, Nữ phải xin phép Đầu Phận, Bàn Trị Sự hỏi rõ việc kết hôn nêu trong điều thứ 6 và thứ 7 của Tân Luật.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>B. Mỗi khi Bổn Đạo gả, cưới, phải thỉnh Bàn Trị Sự hay Đầu Phận đến chứng sự hoặc hướng dẫn cách thức hành lễ để tránh điều bất trắc trong vụ, trừ ra trong gia đình của Chức Sắc Đại Thiên Phong dĩ hạ (dù hành lễ nơi tư gia).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>C. Khi Bàn Trị Sự đến chứng sự hành lễ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, nên cần lưu ý mọi việc châu đáo theo phép Đạo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>D. Phần hướng dẫn hành lễ, trước hết nếu đôi bên Trai, Gái có thỉnh Chánh Trị Sự, thì hai vị nầy vào cầu nguyện CHÍ TÔN, kế 2 sui gia Nam Nữ, sau là chàng rể. Khi xong tiếp bái lễ Từ Đường (Ông Bà quá vãng).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đoạn trình Hội Thánh, Quốc Vương Thủy Thổ, Ông Bà tại tiền (sống), Cha Mẹ và tiếp đến là (*) Công Cô.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><B>Lưu ý:</B> <I>Khi lên đôi đèn hành lễ Cửu Huyền Thất Tổ thì tùy chủ hôn, hoặc sở cậy người trong thân quyến có đủ phước đức, vì lệ nầy thành tục.</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tóm lại, phần nghi lễ trên đây tạm thực hành chờ Hội Thánh ban hành lễ thống nhứt sẽ tuân theo. </FONT></P>
 

Minh Hy

New member
<P> <strong><FONT color=#0000ff size=3>LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff><strong> </strong>Để bảo thủ Chơn Truyền khỏi bị tay phàm canh cải ra Phàm giáo, nên trong cửa Đại Đạo có đủ Luật và Pháp.</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI><FONT color=#0000ff>LUẬT: là Tân Luật. </FONT>
<LI><FONT color=#0000ff>PHÁP: là Pháp Chánh Truyền. </FONT></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Tân Luật và Pháp Chánh Truyền là qui củ chuẩn thằng của Đạo cũng như Hiến Pháp là điều luật của một nước. Người dân biết tôn trọng Hiến Pháp, nước mới có trật tự an ninh, thái bình thiên hạ. Còn Tín đồ của Đạo có trọn tuân hành Luật Pháp mới giữ được Chơn Truyền Chánh giáo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Đạo là con đường Thiêng Liêng siêu việt cứu độ chúng sanh thoát khỏi chốn trần ai tội lỗi mà loài người còn phải chịu đày đọa vay vay, trả trả dưới phép nhơn quả luân hồi. Nếu người giữ Đạo biết trọn tuân Luật lệ, thực hành y theo Luật Pháp Chơn Truyền là ung dung tiến bước trên con đường Chánh đạo, nhược bằng hành vi ra ngoài Luật Pháp thì phải bị sự lôi cuốn của vật chất, người hành Đạo như thế đã xa Chơn Truyền Chánh giáo và sa vào bàng môn Tả Đạo rồi vậy.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Người giữ Đạo mà tuân y theo Luật Pháp ví như người thợ hành nghề có mực thước. Thợ không mực thước thì chẳng tạo nên vật dụng trang hoàng. Còn người Đạo chẳng giữ gìn khuôn viên Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo thì không đắc vị Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, mà trái lại còn sa đọa vào đường tội lỗi muôn năm ngàn kiếp trong phép Luân Hồi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff> </FONT></P>
<P =TUADE><A name=1300><FONT color=#0000ff>TÂN LUẬT CHƯƠNG II : Về người giữ Đạo</FONT></A></P>
<P><FONT color=#0000ff><B>Điều thứ chín:</B> Muốn xin nhập môn phải có 2 người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý. </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><B>Điều thứ mười:</B> Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Đạo, nội ngày đem tên vào sổ, phải ra đứng giữa Đại điện thề liền.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu Luật Pháp của Đại Đạo truyền ra.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><B>Điều thứ mười một:</B> Người làm đầu trong Họ, hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai Đàn trấn Thần an vị cho người mới vào Đạo.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><B>Điều thứ mười hai:</B> Nhập môn rồi gọi là Tín Đồ. Trong hàng Tín Đồ có hai bực:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>1. Một bực còn ở Thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Đại Đạo truyền bá. Bực nầy gọi là người giữ Đạo mà thôi; vào phẩm Hạ Thừa.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>2. Một bực đã giữ trường trai, giái sát và Tứ Đại Điều Qui, gọi là vào phẩm Thượng Thừa.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><B>Điều thứ mười ba:</B> Trong hàng Hạ Thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền Bửu pháp, vào Tịnh Thất có người chỉ luyện Đạo.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG III: Về việc lập họ Đạo.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Từ điều thứ mười sáu đến điều thứ hai mươi.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG IV: Về Ngũ Giới cấm.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Điều thứ hai mươi mốt (từ số 1 đến số 5).</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG V: Về Tứ Đại Điều Qui.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Điều hai mươi hai (từ số 1 đến số 4).</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG VI: Về Giáo Huấn.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Từ điều thứ hai mươi ba đến điều thứ hai mươi lăm.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG VII: Về hình phạt.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Từ điều thứ hai mươi sáu đến điều thứ hai mươi tám.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>CHƯƠNG VIII: Về việc ban hành Luật Pháp.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Điều thứ ba mươi hai.</FONT></P>
<P><B><FONT color=#0000ff>THẾ LUẬT: Từ điều thứ nhứt đến điều thứ hai mươi bốn.</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Bàn Trị Sự cần mẫn nhắc nhở và giáo hóa trong hàng Thiện Tín phải học hành thông suốt Tân Luật, nhứt là phần Thế Luật đặng làm phép hằng tâm mà tu học, trau giồi cho xứng phận là Môn đồ của Đức Chí Tôn.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff> </FONT></P>
<P =TUADE><FONT color=#0000ff><FONT size=4>HỒ SƠ KIỆN TỤNG</FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>Người đồng Đạo phải nhìn nhau như con một Cha, Anh Em một nhà. Nếu có sự kiện tụng xảy ra là điều bất đắc dĩ mà thôi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Người tiên cáo phải nộp cáo trạng tường trình sự việc rõ ràng, có nhân chứng nhìn nhận. Nộp cho Trưởng Thập Nhị Gia sở tại, Trưởng Thập Nhị Gia quan soát minh bạch, mời hai bên tiên và bị cáo đến khuyên nhủ, lập vi bằng hòa giải cho đôi đàng được thấu triệt ai là phải, ai là trái, đặng thông cảm trên lẽ phải, rồi tự thuận cùng nhau.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Thoảng như bất hòa vì lẽ đôi bên ngoan cố, thì Trưởng Thập Nhị Gia lập tờ phúc, lấy công tâm trình bày sự thật kèm nội vụ gởi đến vị Thông Sự Ấp mình định đoạt.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Vị Thông Sự khi tiếp đặng hồ sơ kiện tụng phải xem xét kỹ lưỡng tìm thêm yếu lý của sự thật trong vụ đầy đủ sẽ mời đôi bên tiên, bị cáo, nhân chứng đến lấy lời khai từng người rồi quan soát lại với hồ sơ trước coi lời lẽ thế nào? Sự phải quấy về ai, mới mở cuộc hòa giải, phải lập vi bằng hòa giải, nếu êm hòa thì lập tờ tự thuận đôi bên ký tên. Nhược bằng đôi bên còn chống báng thì Thông Sự giữ dạ vô tư lập phúc trình đến Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo giải quyết.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Đầu Hương Đạo phải tìm mọi lý lẽ, từng khía cạnh trong nội vụ cho có đủ bằng chứng cụ thể hoặc minh tra hay mật tra tùy trường hợp, để tìm sự thật đặng hòa giải cho đôi đàng.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Việc hòa giải phải căn cứ vào: Tân Luật, Luật Lệ xử đoán, Đạo Nghị Định, và Pháp Chánh Truyền mà thi hành cho tròn trách nhiệm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Việc hòa giải kiện tụng trong đường Đạo phải giữ theo trật tự đẳng cấp như là: đến Trưởng Thập Nhị Gia, đến Thông Sự, đến Chánh Trị Sự, đến Đầu Phận hoặc Đầu Tộc Đạo, đến Khâm Thành hoặc Khâm Châu Đạo, vân vân ...</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>CHÚ Ý: </B>Mỗi giấy tờ đều phải có đương sự ký tên, đề ngày tháng năm. Như tờ khai đương sự ký tên rồi người lấy lời khai cũng phải ký tên thị chứng mới hợp lệ. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff> </FONT></P>
<P =TUADE><strong><FONT color=#0000ff size=4>QUYỀN SỬA TRỊ</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff>Khi đã nhận trách nhiệm Bàn Trị Sự thì quyền giáo hóa chư Tín Đồ trong Hương Đạo hoặc Ấp Đạo của mình cai quản và có quyền hòa giải những sự xích mích giữa người Bổn Đạo. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>1. Khuyên giải:</B> Khi có người phạm lỗi nhẹ về Thế Luật hoặc thiếu hạnh kiểm, làm mất tư cách người Đạo, làm tổn thương chung cho người đồng Đạo, thì Bàn Trị Sự có bổn phận phải dạy khuyên cho người phạm lỗi biết ăn năn sám hối.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>2. Răn phạt:</B> Nếu vị nào chẳng biết sửa mình chừa lỗi lại còn tái phạm, thì Bàn Trị Sự có quyền răn phạt bằng quì hương, tụng Kinh Sám Hối.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>3. Hòa giải:</B> Những việc xích mích tranh tụng thường sự giữa người đồng Đạo dầu thuộc về việc Đời hay việc Đạo, Bàn Trị Sự chẳng nên dễ dãi bỏ qua để mất niềm hòa khí, sanh những mầm hờn giận, ghét ganh mất tình tương thân tương ái cùng nhau.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Trong trường hợp nầy, Chức Việc Bàn Trị Sự cần mời hết cả đôi bên đến dùng lời đạo đức giải thích phép Đời, luật Đạo, lời thuận lẽ êm, cân phân phải quấy cho đôi bên hiểu rõ, rồi hòa giải cho được thuận hòa cùng nhau.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>4. Răn trị:</B> Người giữ Đạo buộc phải tuân y Luật Pháp của Đạo.</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI><FONT color=#0000ff><B>Luật </B>có Tân Luật và Luật Lệ xử đoán. </FONT>
<LI><FONT color=#0000ff><B>Pháp</B> có Pháp Chánh Truyền. </FONT></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Thoảng như có vị nào phạm Luật, phạm Pháp về mấy khoản nặng mà Bàn Trị Sự hiểu biết hay do Trưởng Thập Nhị Gia phúc tờ lên thì chẳng nên yêm ẩn, mà chính mình Bàn Trị Sự phải đích thân đến tận nơi xảy ra, mở cuộc minh tra cho minh bạch hoặc mời đến Văn Phòng hạch vấn cho ra lẽ rồi phúc sự lên Lễ Sanh Đầu Phận hay Đầu Tộc để cho người liệu phương giáo hóa, hay là Đầu Phận đệ tờ với nội vụ lên Khâm Thành định đoạt.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>5. Kiện tụng:</B> Khi có việc kiện tụng rắc rối đại sự, Chức Việc Bàn Trị Sự đã hết lời hòa giải mà chẳng đặng, đôi đàng vẫn cố tình tranh hơn thiệt, hoặc vì quyền lợi, hoặc vì danh thể cá nhân có ảnh hưởng đến quyền dân sự, thì chừng đó mới buộc lòng để đôi đàng kiện đến Tòa Án Quốc Gia.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff>Còn những vụ tranh tụng về phần Đạo mà Bàn Trị Sự hòa giải không đặng, thì nên dùng quyền điều tra riêng với tánh cách vô tư, rồi phúc sự nội vụ lên Lễ Sanh Đầu Phận Đạo phân xử.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><B>CHÚ Ý:</B> Việc Hành Chánh Đạo phải giữ đúng trật tự đẳng cấp: Trưởng Thập Nhị Gia chăm sóc 12 gia đình, Phó Trị Sự giáo hóa một Ấp Đạo, Thông Sự gìn Luật Pháp một Ấp Đạo, Chánh Trị Sự có quyền giáo hóa và sửa trị trong một Hương Đạo./.</FONT></P>
<H2 align=center><FONT color=#0000ff>CHUNG</FONT></H2>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Kiểm duyệt ngày 5 tháng 6 năm Canh Tuất<BR>(Dl. 7. 7.1970)<BR>Trưởng Ban Kiểm duyệt Kinh Sách Đạo<BR>HIẾN PHÁP H.T.Đ.<BR></FONT><FONT color=#0000ff><B>TRƯƠNG HỮU ĐỨC<BR></B>(Ấn ký)</FONT></P></FONT>
 

thvkvp

New member
 Xin cảm ơn hiền huynh đã cung cấp cho tiện đệ một thông tin hết sức quan trọng. Đa tạ hiền huynh
 

Facebook Comment

Top