Hãy Tự Biết Mình

DangVo

New member
<P><strong><FONT color=#ff0000> </FONT></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 100%"><strong><FONT color=#ff0000>Hãy Tự Biết Mình</FONT></strong></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 100%"></P><strong>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Đức Lão Tử sinh khoảng thế kỷ thứ VI trước CN, từng viết trong Đạo Đức Kinh (CH.33): “ Tri nhân giả trí; tự tri giả minh.” (Biết người là trí (khôn); biết mình là sáng suốt), nhằm đề cao đức tính tự biết bản thân, thành thật nhận định trung thực phẩm chất của chính con người mình, nên được gọi là “minh”.Còn cái biết về kẻ khác là cái tri thức của giác quan hay kinh nghiệm, không cần có bản lãnh sáng suốt vượt trên tư ngã..</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Triết gia Hy lạp Socrates (399 – 470 TCN) cũng nổi tiếng với phương ngôn “Hãy tự biết mình” và tự khẳng định rằng : “ Có một điều tôi biết chắc chắn là tôi không biết gì cả”, ý nói cái biết thế giới hiện tượng không phải là cái biết đích thật, tức không phải chân lý.</P></strong>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Vậy tự biết mình có nghĩa là:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Biết bản thể thiêng liêng của mình:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con biết con là ai đó chăng?</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con ôi, lý đạo ráng tầm phăn;</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con là không phải tâm phàm xác,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con vốn chơn thần Thượng Đế ban</SPAN>.” </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">( Đức Chí Tôn-Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q.1-tr.207)</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Biết mình là nguyên nhân xuống thế:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Vả lại chư đệ muội biết mình là ai chưa ? Cái sứ mạng hiện hữu đã qui định tiền căn của chư đệ muội rồi<SPAN>  </SPAN>đó. Đừng co<SPAN>  </SPAN>rút trong vỏ ốc, cũng đừng hời hợt mục đích thiêng liêng cao cả của chính mình</SPAN>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>(Đức GiáoTông Đại Đạo -CQPTGL, 14 -2 năm Canh Thân (30.3.1980)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Phải lắng đọng tâm tư, phản tỉnh nội cầu mới tự biết mình:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>“ <SPAN style="FONT-STYLE: italic">Có nghe được tiếng nói của lòng mới thấy mình<SPAN>  </SPAN>có thực hay<SPAN>  </SPAN>không có. Nếu<SPAN>  </SPAN>đã thật có,<SPAN>  </SPAN>mình biết mình, <SPAN> </SPAN>thì sứ mạng Thiên ân trong Tam Kỳ Phổ Độ này mới có thật ở chính mình.”</SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>(Đức Giáo Tông Đại Đạo -CQPTGL, 14 -10 Bính Thìn (</SPAN><SPAN>4-12-1976</SPAN><SPAN>)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Phải thành khẩn xét mình để diệt trừ phàm ngã mới tiến hóa, giải thoát:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con còn chẳng biết mình đâu đấy.</SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Thì làm sao con thấy tội tình,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Thế nên lịch kiếp tử sinh,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Đa mang nghiệp lực tiến trình khó khăn.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>(Đức Diêu Trì Kim Mẫu- CQPTGL, 13-8 Kỷ Mùi (</SPAN><SPAN>3-10-1979</SPAN><SPAN>)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Có khẳng định được mình mới tự tin và sáng suốt biết được thiên cơ:</SPAN><SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">“Muốn biết Thiên cơ trước biết mình,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Phải chăng nguyên thủy cõi hư linh;</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Mượn nơi trần tục xây công quả,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Học phép trường sinh thoát tử sinh</SPAN><SPAN>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>(Đức Giáo Tông Đại Đạo-Hườn Cung Đàn, 30 rạng mùng 1 th.2 - Quý Mão (23.02.1963)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Một khi đã biết và<SPAN>  </SPAN>tin nơi địa vị cao quí làm người, thì sống đời cũng là sống đạo:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Một Trời một đất một lòng tin,</SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN>                           </SPAN><SPAN>              </SPAN>Biết đạo trước tiên biết được mình,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN>                           </SPAN><SPAN>              </SPAN>Mới biết sống đời là sống đạo,</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"><SPAN>                           </SPAN><SPAN>              </SPAN>Đại Thừa sứ mạng rất phân minh</SPAN><SPAN>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>(Đức Giáo Tông Đại Đạo-CQPTGL, Rằm th.01 Nhâm Tuất (8.2.1982)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Biết mình là điều kiện thiết yếu để lãnh đạo:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN>“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Người lãnh đạo hành đạo phải biết mình hơn lúc nào hơn hết</SPAN>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN>(Đức Giáo Tông Đại Đạo-NMĐ,Rằm th. 7 Kỷ Dậu (</SPAN><SPAN>27/8/1969</SPAN><SPAN>)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Khai Đại Đạo TKPĐ, Ơn Trên đem cho nhân lọai những nhận thức đầy đủ từ tiên thiên đến hậu thiên về chính CON NGƯỜI<SPAN>  </SPAN>để tự biết mình, để tự tin vào nhân bản, nhân vị, ngõ hầu quyết chí hoàn thành sứ mạng vi nhân cũng chính là sứ mạng tiến hóa chung của vạn sinh trong vũ trụ.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ý thức hệ Cao Đài đặt một đức tin mạnh mẽ hướng về con người, về nhân loại, vì:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN =TrichChar1 style="FONT-STYLE: italic">“Tấm lòng của nhân loại mới chính là nơi chân lý cứu rỗi phát sinh tạo thế an bình cho nhơn loại.”</SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">[1]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Câu “Tam Tài đồng đẳng” đã có từ ngàn xưa, nhưng trên thực tế của nhân loại hiện nay, mấy ai đã tự minh chứng được cương vị ngang bằng trời đất của mình. Phương chi do vô minh và tham dục, con người đã rơi vào hai tình trạng cực đoan:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">        </SPAN></SPAN></SPAN>Một là tự cho kiếp người là cùng khổ, đời người không có ý nghĩa.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">        </SPAN></SPAN></SPAN>Hai là cho rằng cuộc sống là một cuộc hưởng thụ.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Cả hai thái độ đều vô tình hay cố ý đánh mất giá trị “vi nhân”. Thế nên, để đạt được mục đích của Đại Đạo trong thời hạ nguơn điêu tàn này, Tam Kỳ Phổ Độ có sứ mạng khẳng định lại con nguời chính danh, con người đúng nghĩa, con người cho thiệt con người.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sự khẳng định đó được thực hiện trên các phương diện:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">        </SPAN></SPAN></SPAN>Tầm kích vũ trụ của con người</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">        </SPAN></SPAN></SPAN>Sứ mạng vi nhân của con người, đặc biệt là sứ mạng Tam kỳ phổ độ.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<DIV><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong>a)-Tầm kích vũ trụ của con người.</strong></SPAN> </FONT></DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Về cấu thể, con người là một bộ máy sống động, có đủ âm dương, ngũ hành như trời đất. Về tâm linh, con người đồng tính, nhất thể với trời đất. Về công năng, con người có thể cộng thông với trời đất.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Đại Đạo khẳng định tầm kích vũ trụ của con người, nhưng muốn đạt đến tầm kích ấy chính con người phải khẳng định mình bằng cách BIẾT MÌNH và BIẾT ĐẠO.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN>              </SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Trong Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Thầy dạy:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Các con còn chưa rõ thấu lý nhân loại là ai? Hôm nay Thầy giải rõ cho các con hiểu biết Thầy là ai, các con là ai.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con ôi ! Thầy là Đại Thiên địa, con là Tiểu Thiên địa. Thầy có vật báu chi thì Thầy cũng ban cho con đủ báu ấy.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Con người có hai phần: phần thiêng liêng tinh túy với phần vật chất phức tạp, là xác thân, tư tưởng cùng trí của con. Nghĩa là chơn nhơn hiệp với phàm nhơn mới tạo thành các con đó. Nhưng Linh Quang của các con bị bao bọc trong phần thể xác ô trược, với những ý muốn: tham, sân, si chôn lấp tánh linh tận đáy lòng….</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Đạo chẳng ở đâu xa, chính ở trong mình con đó! Những bậc thánh triết hiền xưa, những bậc Tiên Phật trước kia cũng mang xác phàm như các con; cũng nhờ sự bền tâm cố gắng, ráng hết sức trau giồi bản tánh mới được rạng rỡ quang minh như tánh Trời đó con! “<SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">[2]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Giáo lý Đại Đạo quan niệm rằng con người là chủ thể đã tiến hóa cao nhất trong vạn vật tại thế gian này và có khả năng tiếp tục tiến hóa về nhân sinh lẫn tâm linh.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<DIV><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong>b)-. Sứ mạng vi nhân trong Tam Kỳ Phổ Độ</strong></SPAN> </FONT></DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Điểm đặc biệt rõ nét trong Tam Kỳ Phổ Độ là sự khẳng định con người bằnh chính sứ mạng vi nhân. Nghĩa là con người thắp sáng sự hiện hữu của mình bằng chính cuộc sống đời mà cũng là cuộc sống đạo tại thế gian.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sứ mạng vi nhân phải là một ý thức đương nhiên của mỗi người, tự nhận rằng mình sanh ra là để thực hiện một giai đoạn tiến hóa cho bản thân, đồng thời góp phần xây dựng cuộc sống an lạc và tiến hóa cho xã hội nhân loại.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Có thể nói rằng, Đại Đạo được khai minh kỳ này là để cứu độ nhân loại, nhưng nếu không có vai trò của chính nhân loại thì không còn ý nghĩa của Tam Kỳ Phổ Độ nữa.</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Đức Chí Tôn đã xác định:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">“<SPAN style="FONT-STYLE: italic">Hỡi các con, Đại Đạo là bến khởi nguyên của các con, cũng như Xuân là đức Nguyên của vạn vật. (…) Từ bến khởi nguyên, con ra đi, vương một sứ mạng hai đoạn đường: một, đem Đại Đạo lập đời; hai, trở về với Đại Đạo.”<SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">[3]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-STYLE: italic"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN>Tóm lại, “tự biết mình” là chìa khóa để biết được nguồn gốc và ý nghĩa của sự hiện hữu của con người; cũng là nguyên tắc để tự hoàn thiện, để có ý thức sứ mạng làm người, đồng thời là điều kiện để làm tròn sứ mạng thiêng liêng ấy.◙</SPAN></P>
<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN>                                                                                                            </SPAN></SPAN><BR></DIV>
<DIV>
<HR>
</DIV>
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times">[1]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đứ</SPAN><SPAN>c Giáo Tông Vô Vi </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạ</SPAN><SPAN>i </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạ</SPAN><SPAN>o; C</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ơ</SPAN><SPAN> Quan Ph</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ổ</SPAN><SPAN> Thông Giáo Lý, Tu</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ấ</SPAN><SPAN>t th</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ờ</SPAN><SPAN>i, 15-01 Giáp D</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ầ</SPAN><SPAN>n (</SPAN><SPAN>06-02-1974</SPAN><SPAN>).</SPAN></P>
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">[2]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Hội Thánh Tiên Thiên, Q.1, tr.121</SPAN></P>
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN><SPAN><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times">[3]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đứ</SPAN><SPAN>c Chí Tôn, C</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ơ</SPAN><SPAN> Quan PTGL, H</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ợ</SPAN><SPAN>i, 30-12 Quý S</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ử</SPAN><SPAN>u (</SPAN><SPAN>22-1-1974</SPAN><SPAN>)</SPAN></P>
<DIV><BR><SPAN =authornormal>© Thiện Chí</SPAN> </DIV>
<DIV>nhipcaugiaoly.com</SPAN></DIV>
 

Facebook Comment

Top