Hiệp thông trong mái nhà đại đạo

khaitam

New member
Kính huynh, tỷ, đệ muội!

Mái nhà Đại Đạo vốn là mái nhà không mái chứa cả toàn thể vạn vật vì có câu "vạn vật đồng nhất lý" từ ngôi THÁI CỰC hóa sanh. Mái nhà che mưa nắng cho vạn vật sanh chúng, giúp sanh chúng an vui hài hòa trong cái lý phát triển tiến hóa tự nhiên. Đại Đạo là nhà đã trưởng dưỡng nuôi nấng toàn cả vạn linh giúp mỗi linh căn thăng hoa không ngừng trên con đường thiêng liêng hằng sống bất tận vĩnh cửu. Mái nhà kia vốn đã có từ sơ khai bàn cổ. Ngày nay, mạt pháp hạ ngươn, ĐỨC CHÍ TÔN hội con cái của NGƯỜI trong mái nhà Đạo Đạo hữu hình nhằm phá đi bức màn VÔ MINH mà thăng thoát qua cõi tục. Đó là một đại ân xá của TỪ PHỤ thương con.

Hội hiệp trong cái hữu vi, hữu tướng để chiếu soi cái vô vi rỗng lặng tinh trong huyền vi mà tu tiến, mà giữ tinh thần HIỆP. Khi hiệp đúng nghĩa thì sẽ THÔNG. Hiệp và Thông hành thì ắt thấy con đường Đại Đạo trước mắt - Đại Đạo của ĐỨC CHÍ TÔN và Đại Đạo của mỗi tín hữu Cao Đài trên công trình hồi hương.

Tiểu đệ mạng có vài lời tản mạng trong dòng suy nghĩ về mối tương quan giữa thân và tâm, giữa tâm và Đạo hữu hình. Rất mong nhận được những lời chia sẽ của mấy anh, mấy chị, mấy bạn.

Cẩn kính!
 

Facebook Comment

Top