HÒA ĐỒNG ĐẠI ĐẠO

BINH MINH

New member
<P> </P>
<P> Chẳng phải đồng tâm mới một nhà </P>
<P>  Cùng nhau một đạo tức cùng cha </P>
<P>  Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi  </P>
<P>  Dạy cho nhau đặng chữ hòa.</P>
<P>  ( Trích thánh ngôn hiệp tuyển ) </P>
<P> </P>
<P> </P> 
 

Facebook Comment

Top