Hướng đến Thánh Lễ Phật Mẫu & Hội Yến ...

vongmotanhsao

New member
<I><FONT color=#ff00ff size=4>
<P>"Trong các ngày lễ của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ài, có 2 ngày lễ trọng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>đại nhất, đó l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à ngày mồng 9 tháng Giêng - ngày "<B><FONT color=#ff0000>Thánh Lễ Tôn Vinh </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>Đức Thượng Đế Chí Tôn - Đấng Giáo Chủ Vô H</FONT><FONT color=#ff00ff size=4><FONT color=#ff0000>ình Tối Cao</FONT></B>" và ngày 15 tháng 8 – ngày "<B><FONT color=#ff0000>Thánh Lễ Phật Mẫu Diêu Trì - Mẹ Linh Hồn</FONT></B>" của chúng ta, và toàn thể nhơn loại. Người tín hữu Cao </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ài luôn dọn lòng mình, bày tỏ lòng hiếu Kính với </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đức Mẹ Từ Tôn trong ng</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ày Lễ Kỷ Niệm và cùng nhau xưng tụng Công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đức của Mẹ. Nhưng Đức Mẹ l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à ai? Và Ý Nghĩa của Hội Yến Diêu Trì như thế nào? Thì chưa thấy Kinh sách hay vị hướng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đạo n</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ào giải thích một cách rõ ràng cụ thể. Một số trong chúng ta vẫn còn mườn tượng mơ hồ trong bộ óc nhỏ bé của mình, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>đóng khung Đức Mẹ với h</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ình thể con người "<B><FONT color=#ff0000>Một Người Mẹ Thánh Thiện</FONT></B>", một số khác lại hình dung </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đức Mẹ l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à một "<FONT color=#ff0000>Vị Phật Mẫu</FONT>" ở chốn Thiên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>àng xa xôi miền Thượng Giới. Chắc có lẽ các bạn cũng giống như tôi, vẫn còn bế tắc trên con </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>đường đi t</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ìm Chân Lý của mình. </P>
<P>Sự thành Tâm rồi cũng sẽ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>được báo đáp. Lúc tưởng chừng như bế tắc lại loé l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ên một "<B><FONT color=#ff0000>Tia Sáng</FONT></B>" hay </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>đúng hơn l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à bắt gặp </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>được “</FONT><B><FONT color=#ff0000><FONT size=4>Ngọn </FONT><FONT face=Arial size=4>Đuốc</B></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=4>" soi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>đường dẫn lối cho tôi có một nhận định mới, một hướng đi mới v</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à một cách nhìn mới về nền </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>Đạo. Đó chính l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>à cuốn "<B><FONT color=#ff0000>TÌM HIỂU </FONT></FONT><FONT color=#ff0000><FONT face=Arial size=4>ĐẠO LÝ THÁNH LỄ PHẬT MẪU V</FONT><FONT size=4>À HỘI YẾN DIÊU TRÌ CỦA </FONT><FONT face=Arial size=4>ĐẠO CAO Đ</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=4><FONT color=#ff0000>ÀI</FONT></B>" do <B>Đạo Sư Minh Nhân</B> chấp bút.</P>
<P>Tôi xin </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=4>được trích dẫn ra đây để các bạn tường l</FONT><FONT color=#ff00ff size=4>ãm." </P>
<P align=center>* * *</P></I></FONT><FONT size=2></FONT><B><FONT color=#ff0000 size=5>
<P align=center>TÌM HIỂU </FONT><FONT face=Arial color=#ff0000 size=5>ĐẠO LÝ</P></FONT><FONT color=#ff0000 size=5>
<P align=center>THÁNH LỄ PHẬT MẪU</P>
<P align=center>VÀ LÊ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CỦA </FONT><FONT face=Arial color=#ff0000 size=5>ĐẠO CAO Đ</FONT><FONT color=#ff0000 size=5>ÀI</P></B></FONT><I><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center> </I></FONT><FONT size=2> </FONT><B><I><U><FONT color=#7f7f00 size=5>Giáo Sư</U> :</B> </I><B>Ngọc Trường Thanh</P></B></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>   Sống trong thời </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đại văn minh vật chất đang cuồn cuộn dâng cao, đa phần nhơn sanh đang đắm ch</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ìm trong mọi thú vui của thể xác, phần Tâm hồn dường như </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã lãng quên hoặc chối bỏ. Thành trì </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo đức tinh thần gần như bị sụp đổ, tội ác x</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã hội càng ngày càng phát triển, Ngọn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>èn Chân Lý </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đang bị lu mờ trước phong ba b</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ão tố. Một vài Tia Lửa Tâm Linh dẫu còn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được thắp sáng, nhưng cũng phải ẩn t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àng trong Tịnh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đường Mật Thất, v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã xa người. Người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đâu c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òn thích nghe </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo đức tu h</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành nữa. Các tôn giáo có còn tồn tại cũng chỉ là hình thức lễ bái cúng tế theo tập quán thông thường mà thôi.</P>
<P>   Nay nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Vía Phật Mẫu Diêu Trì, tôi tin tưởng ngày lễ trọng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đại n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày, người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo hữu Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài không thể quên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được, v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì là ngày tưởng nhớ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến “<FONT color=#0000ff>Mẹ Linh Hồn</FONT>” của chúng ta, n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên tôi có bài thuyết trình này </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àm của lễ hiến dâng cho </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Mẹ, tỏ l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òng hiếu kính tôn vinh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Mẹ Từ Tôn của đứa con s</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo, Đồng thời cũng có dịp trao đổi, gởi gấm thâm t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ình của tôi với tất cả </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo tâm nam nữ xa gần.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Chúng ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã gọi cuộc lễ này là Kỷ Niệm Vía </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì, và các </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đấng Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên – Phật nơi Diêu Trì Cung, nhân buổi lễ hôm nay tôi muốn nêu lên các câu hỏi:</P>
<P></P>
<P></FONT><B><FONT color=#0000ff><FONT size=5>1 - </FONT><FONT face=Arial size=5>Đức Phật Mẫu Di</FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=#0000ff>êu Trì là ai?</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>2 - Cuộc lễ Hội Yến Diêu Trì xuất xứ từ </FONT></FONT><FONT face=Arial size=5><FONT color=#0000ff>đâu?</FONT></P></FONT><FONT size=5>
<P><FONT color=#0000ff>3 - Bữa tiệc Hội Yến diễn ra như thế nào? Và ý nghĩa Bàn </FONT></FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>Đ</FONT><FONT size=5>ào Hội Yến là gì?</P></B></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>   Nếu chúng ta hành lễ mà không tìm biết ý nghĩa của cuộc lễ là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>điều thiếu sót quan trọng.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Như chúng ta cảm nhận </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Mẹ Vô Cực Đại Từ Tôn tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên tinh thần là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đấng Hoá Sanh dưỡng dục muôn lo</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài vạn vật, là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Mẹ Tối Cao của to</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn thể nhơn loại.</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài hình dung bằng hình tượng: Thái – Cực là Cha, là Thầy, Vô – Cực là Mẹ, Cha sinh Mẹ dưỡng. Thái – Cực Vô – Cực biến sanh hai khí Âm và Dương. Hai Khí này vận hành thuận nghịch, luân chuyển, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đun đẩy, ho</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à hiệp nhau mà sinh thành thiên hình vạn tượng bao la trong Trời </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất. Có điều chúng ta không khỏi thắc mắc danh từ Vô – Cực (0) l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à cái Chân Không mà sao lại sanh hoá kỳ diệu như vậy?</P>
<P>   Ta nên hiểu Vô – Cực là Hư Vô Chi Khí nó chất chứa vàn vàn muôn muôn Nguyên Chất, hay Linh Khí của Vũ Trụ mà mắt thường chúng ta không thể thấy </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặng, ví như bầu Khí Quyển Địa Cầu vận chuyển hằng ng</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đâu có thấy. Các Từ Trường Địa Cầu đang hoạt động ta cũng không thấy, cho đến Hơi Thở vô ra hằng ng</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày của chúng ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để sống, ta cũng không hay biết, Khí ấy từ đâu có? Huống hồ t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ìm biết </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì là một danh từ trừu tượng, là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>điều vô c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng khó kh</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Nếu nói: </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì không có, tại sao các tôn giáo và người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đời từ xưa đến nay đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặt ra nhiều t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để tôn xưng như: Địa Mẫu, Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì Kim Mẫu, Phật Mẫu, Thiên Hậu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Linh Hồn, …</P>
<P>   Kinh Bát Nhã có câu: " <B><I><FONT color=#0000ff>Sắc tức thị không, không tức thị sắc – Sắc bất dị không, không bất dị sắc</FONT></B></I>", <U>nghĩa là</U>: <B><I><FONT color=#0000ff>Sắc uẩn chẳng khác gì Chân Không, Chân Không chẳng khác gì Sắc uẩn – Sắc uẩn tức là Chân Không, Chân Không tức là Sắc uẩn.</FONT></P></B></I>
<P>   Kinh Bát Nhã nói Ngũ uẩn là n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm thứ uẩn như:</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>1 - Sắc là hình tướng màu sắc.</P>
<P>2 - Thọ là chịu nhận.</P>
<P>3 - Tưởng là tưởng nghĩ.</P>
<P>4 - Hành là làm, là hành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>động.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>5 - Thức là biết, là phân biệt.</P>
<P>   N</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm thứ uẩn n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày chất chứa, dấu cất sâu kín trong lòng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à không thiệt, nên Kinh nói: <B>"<FONT color=#0000ff>Ngũ uẩn giai không</FONT>"</B>.</P>
<P>   Nhưng cái Chân Không ấy </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo gọi l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Khí Hư Vô, nó rất cần thiết và quan trọng cho sự sống của muôn loài vạn vật biết bao. Nhờ cái Khí ấy mà muôn loài </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được sống, vạn vật diễn tiến vô c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng kỳ diệu, biến hóa vô cùng kỳ ảo. Cho nên Dịch Học </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặt ngôi Vô – Cực l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à nguyên nhân khởi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đầu của Vũ – Trụ, m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Vô – Cực cũng gọi là Thái – Cực ( Vô – Cực nhi Thái – Cực ) mới biến sanh Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái …</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đạo n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào buổi khai nguyên cũng cùng một Chân Lý, nay ta dựa vào Kinh Dịch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ìm hiểu c</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn nguy</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên của Vũ – Trụ. Ta thấy Vũ – Trụ gồm có hai thể: </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đó l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Thần và Khí. Thần là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại Linh Quang – Đại Trí Tuệ, l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Tiên Thiên Khí, người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đời h</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ình tượng hoá thành Ông Trời hay Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế – Thi</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế – Ngọc Đế ... C</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òn thể Khí tức là Khí Kim Quang – Linh Khí – Khí Sống – Hậu Thiên Khí, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài hình tượng hóa thành Phật Mẫu Diêu Trì.</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì là Người tạo ra tất cả những gì là hữu hình, tất cả những gì là sản phẩm của hóa hợp, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều bắt nguồn từ sự tạo sanh của Đức Mẹ, hay l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à quẻ Khôn trong Dịch. Phật Mẫu Diêu Trì hóa ra Khí. Chất Lỏng, Chất </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đặc biến th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành Mặt Trời, Mặt Tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăng, Trái Đất v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Tinh Tú… Mẹ nắn ra thân người, cầm thú, cây cỏ, sắt </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đá, vạn vật chúng sanh, nói chung l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à tất cả Ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hoả – Thổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều do Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì tạo thành.</P>
<P>   Kinh Phật Mẫu có câu: </P><B><I>
<P align=center>" <FONT color=#0000ff>Càn Khôn sản xuất hữu hình</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Bát Hồn vận chuyển hoá thành chúng sanh</FONT>"</P></B></I>
<P>   Thần là Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Khí Tiên Thiên, tác </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>động v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào Khí Hậu Thiên là Phật Mẫu Diêu Trì, tức là Thần vận dụng Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để tạo th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành Vũ – Trụ. Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à nguồn sanh hóa ra tất cả những gì mà ta gọi là Linh Lực, Thần Lực, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Động Lực, Năng Lực… Nó biểu hiện dưới dạng thức vận động, Hấp Dẫn Lực, Từ Điển Lực, Thần Kinh Lực.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Tiên Thiên và Hậu Thiên hay Càn và Khôn tác </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>động với nhau m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à thành Trời – </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất, vạn vât, cho n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Dịch nói "Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo”.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Kinh Ngọc Hoàng Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế Bửu Cáo có câu:</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><B><I>"<FONT color=#0000ff>Tiên Thiên Hậu Thiên</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Tịnh Dục </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>Đại Từ Phụ</FONT>”</P></B></I></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Nghĩa là Khí Tiên Thiên và Khí Hậu Thiên lặng lẽ âm thầm nuôi nấng muôn loài vạn vật ấy là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại Từ Phụ.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Bây giờ tôi muốn hạ thấp tầm nhận thức về Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đế – Đấng Cha Trời v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Phật Mẫu Diêu Trì – Bà Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất để chúng ta dể cảm nhận. Dịch có hai Khí Âm v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Dương, Âm tượng quẻ Khôn chỉ cho </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa Mẫu ( Mẹ Đất ), Dương quẻ C</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn tượng Cha Trời.</P>
<P>   Càn Dương bao giờ cũng tác </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>động mạnh mẽ khắp Vũ – Trụ để gây mầm sanh, trong khi Khôn Âm lặng lẽ hóa th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành tất cả những gì Dương </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã biến sanh có nghĩa là Trời Cha ban rải sanh khí khắp trong vạn vật, gây tạo phần vô hình thuộc phần Thần – Khí. Còn Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì tạo hình vạn vật thành hình thể, cũng như tinh thần của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đứa con l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à của Cha mà hình hài cốt nhục của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đứa con l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à của Mẹ. Xem </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đó th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì biết sự sanh thành của Trời </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất, Trời th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì tạo Sanh, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì hóa Thành, cho nên người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đời gọi Trời – Đất l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à "</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đấng Tạo Hoá”. C</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn – Khôn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều có đủ bốn đức Nguy</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên – Hanh – Lợi – Trinh, nhưng vì bản chất của Âm Khôn là Nhu Thuận, nên chỉ thừa thuận với Càn vì vậy mà Trái </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất phải vận h</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành theo quỹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo Mặt Trời không giờ phút sai lệch. Đó l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức tính Nhu Thuận v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Lợi Trinh của quẻ Khôn hay là Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa Cầu.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Hôm nay chúng ta tưởng niệm "<FONT color=#0000ff>Công </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff size=5>Đức Sanh Th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>ành</FONT>" của Mẹ, tất nhiên phải nghiên cứu tu học theo </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức tính của Mẹ Khôn. Dịch nói: “ <FONT color=#0000ff>Địa Thế Khôn Quân Tử Dĩ Hậu Đức Tải Vật</FONT>”.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Xem quẻ Khôn thấy 6 hào </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Âm, từ trên xuống dưới từng lớp chồng nhau, tượng như </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất d</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày mà chứa </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đựng tất cả vạn vật d</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ù xấu hay tốt, sạch hay dơ, thiện hay ác, không có giống gì ở trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất lại chối từ. Ấy l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Từ Bi Quảng Đại của Khôn, Khôn lại c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Tín Th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành, chúng ta trồng thứ gì trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất được thứ ấy, gieo giống g</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được giống ấy, Nhân n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào thì có Quả ấy không bao giờ dối gạt, dù con người Thiện hay Ác, Chánh hay Tà, Mẹ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều mở rộng l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òng thương chở che dung chứa chẳng từ một ai. </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức bao dung của Khôn thật vô c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng vĩ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đại.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đức của Địa Mẫu vô c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng to tát như vậy nên Kinh Phật Mẫu có câu:</P><B><I>
<P align=center>"<FONT color=#0000ff>Càn Khôn Tạo Hoá Sánh Tài</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Nhứt Triêu Nhứt Tịch, Kỉnh Bài Mộ Khang</FONT>"</P></B></I>
<P>   Công sanh thành dưỡng dục bảo </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đảm h</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ình hài và sự sống của muôn loài vạn vật, cái ân cao trọng ấy sánh bằng công Tạo Hóa ra Càn Khôn Thế Giới, cho nên mỗi buổi mai, buổi chiều ta </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến viếng Đức Mẹ như Mẫu Thân của chúng ta vậy.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đây đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã giải thích rõ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Phật Mẫu l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à ai? Và công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đức của Người chúng ta cũng đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã hiểu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được phần n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào.</P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Nay tìm hiểu tiếp </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>đầu ti</FONT><FONT size=5>ên Lễ Vía Phật Mẫu xuất xứ tại </FONT><FONT face=Arial size=5>đâu?</P></B></U></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đầu ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên lập </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo ở Tây Ninh l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à do Cửu Vị Tiên Nương và Phật Mẫu giáng cơ dạy các bậc </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đệ tử ban đầu như các Ng</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài: Phạm Công Tắc, Nguyễn Trung Hậu, Cao Huỳnh Cư, Trương Hữu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức, thủ chấp Huyền Cơ Diệu Bút m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à lập thành hình thể </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại Đạo, cho n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên tại Tây Ninh có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đền Thờ Phật Mẫu v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Cửu Vị Tiên Nương. Có kinh Cúng Phật Mẫu Chơn Kinh và Kinh Xưng Tụng Công </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Người.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Từ khi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo khai đến nay, v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì nạn phân chia chi phái, nên các Hội Thánh coi theo Kinh Thiên Thế </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à tổ chức lễ, chưa có dịp nghiên cứu kỹ, nên mỗi nơi tổ chức lễ có khác nhau.</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đọc Kinh Phật Mẫu, chúng ta thâm cứu thấy Kinh có chứa </FONT><B><I><FONT color=#ff00ff size=5>"<FONT color=#0000ff>Bí Pháp Ẩn Tàng</FONT>"</B></I> trong </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đó, thử trích một câu để phân tích:</P></FONT><B><I><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>"<FONT color=#0000ff>Thập thiên can bao hàm vạn tượng</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Tùng </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff size=5>địa chi hóa trưởng C</FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>àn – Khôn</FONT>"</P></B></I>
<P>   Ta hãy tìm hiểu, Thập thiên can là gì? Do </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đâu m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à có? Có phải do Ngũ Hành biến sanh không? Mộc thì có Can Giáp Ất, Hỏa có Can Bính </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đinh, Thổ có Can Mậu Kỷ, Kim có Can Canh Tân, Thuỷ có Can Nhâm Quý. Mỗi H</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều có chứa đủ Âm Dương. Mượn số học để gọi: Nhứt Lục Thuỷ, Nhị Thất Hoả, Tam Bát Mộc, Tứ Cửu Kim, Ngũ Thập Thổ, đây l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à lý số chứa trong bản </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đồ Lạc Thơ, m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à <B><FONT color=#0000ff>Lạc Thơ là Bức Tâm Thơ Huyền Khí của Phật Mẫu Diêu Trì.</FONT></P></B>
<P>   Thập Nhị chi do </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đâu m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à có? Có phải do Lục Khí mà sanh ra 12 chi không? Lục Khí biến sanh 12 chi tượng là 12 giờ hay 12 tháng.</P>
<DIR>
<P> </P>
<DIR>
<P align=justify>1.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Chi Dần, Mẹo là tháng Giêng, tháng Hai – Khí Quyết Âm Phong Mộc làm chủ.</P>
<P align=justify>2.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Chi Thìn, Tuất tháng Ba, tháng Tư – Khí Thiếu Âm Quân Hoả làm chủ.</P>
<P align=justify>3.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Ngọ, Mùi, tháng n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm, tháng sáu – Khí Thiếu Dương Tướng Hỏa l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àm chủ.</P>
<P align=justify>4.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Chi Thân, Dậu, tháng Bảy, tháng Tám – Khí Thái Âm Thấp Thổ làm chủ.</P>
<P align=justify>5.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Chi Tuất, Hợi, tháng Chín, tháng Mười – Khí Dương Minh Táo Kim làm chủ.</P>
<P align=justify>6.</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>    </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Tý, Sửu, tháng mười một, tháng chạp – Khí Thái Dương Hàn Thuỷ làm chủ. Mỗi vận có 72 ngày, n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm vận có (72x5) 360 ng</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày. Mỗi Khí có 60 ngày, sáu Khí có (60x6) 360 ngày.</P></DIR></DIR>
<P>   Khí vận tuy bất bình </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đẳng, nhưng đồng gặp nhau trong một ước số l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à 360 ngày. Do Khí vận mà sanh ra bốn mùa: Xuân, Hạ Thu, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đông.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   <U>Tám Tiết</U>: Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đông, Đông Chí. Ta gọi l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Tứ Lập, Nhị Chí, Nhị Phân.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff size=5>   <U>Hai bốn Khí</U>: </P>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<P align=justify>-</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>         </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Lập Xuân, Vũ Thuỷ, Kinh Thập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.</P>
<P align=justify>-</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>         </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại Thử.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=justify>-</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>         </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng.</P>
<P align=justify>-</FONT><FONT color=#ff00ff size=1>         </FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Lập </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đông, Tiểu Tiết, Đại Tiết, Đông Chí, Tiểu H</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại H</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn.</P></DIR></DIR></DIR>
<P>   Lục Khí còn tạo ra mỗi n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm có Sáu Khí: Phong (gió), H</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn (lạnh), Thử (nắng), Thấp (ẩm ướt), Táo (khô ráo), Hỏa (nóng).</P>
<P>   N</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm H</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành ở dưới </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đất l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Thập Can lại </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặt l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Trời thành Thiên Can.</P>
<P>   Sáu Khí ở trên trời biến thành 12 chi lại </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặt xuống Đất th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa Chi.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Cái Lý Trời cao phải hạ mình xuống thấp, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất thấp phải chuyển nghịch l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên trời, cũng như Lửa phải </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để dưới, Nước phải để tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên mới thành hữu dụng, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đó l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Pháp "<B>Thuỷ Hỏa Ký Tế</B>" chỗ này có tu Tâm Pháp mới ngộ.</P>
<P>   Ta thấy Trời – </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đất cũng phải t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng luật tự nhiên của Âm – Dương Ngũ Hành mới hóa trưởng Càn – Khôn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặng.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đọc một câu kinh, buộc ta phải t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ìm hiểu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Pháp ẩn t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àng trong </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đó.</P></FONT><FONT size=2>
<P align=center></P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Hội Yến Diêu Trì là sao?</FONT></P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>   Dưới </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đây tôi xin giải thích phần Tướng Pháp v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Tâm Pháp về Lễ Hội Yến Diêu Trì. Theo lời Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Quế Thanh kể:</P>
<P>   "Khi xây dựng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đền Phật Mẫu xong, Cửu Nương về dạy: Nhằm v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào ngày Rằm tháng 8 Hội Thánh phải tổ chức Lễ Hội Yến Diêu Trì có Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương về dự, mừng cơ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã thành hình thể. </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Hộ Pháp v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à các Ngài trong Hội Thánh không biết tổ chức và </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ãi tiệc như thế nào? Nên cầu các Vị Tiên Nữ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến dạy.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àn Cơ dạy: phải có một cái bàn hình bầu dục </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đem đặt giữa Đền Thờ Phật Mẫu, đặt một cái ghế trang nghi</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để rước Mẹ giá lâm ngự tiệc, ghế n</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để trong nh</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ìn ra. Trên bàn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đủ lễ phẩm , Rượu, Hoa, Tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à, Quả, có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đủ Ngũ Quả v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à các thứ vật phẩm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để ăn. B</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên phía tay trái của Phật Mẫu nơi bàn tiệc có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để ba cái Đẩu để cho ba vị chức sắc ngồi: Hộ Pháp, Thượng Phẩm v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Thượng Sanh, trên bàn có </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để ba cái chén v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à ba </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đôi đũa. B</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên phía mặc Phật Mẫu cũng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để chín cái ghế để cho chín Vị Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Nương ngồi dự tiệc, trên bàn cũng sắp chín cái chén và chín </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đôi đũa, b</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên hữu, bên vô cùng nhau dự tiệc </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn uống như thật vậy. Trong bữa tiệc có Ngũ Quả v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Rượu Nho là lễ phẩm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đặc biệt. Theo tôi hiểu, Đức Phật Mẫu v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Cửu Vị Tiên Nương, mượn bày bữa tiệc giả hình </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để chỉ truyền Pháp Luyện Khí – đem bữa tiệc đối chiếu với bản thân người, </FONT><B><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>cái bàn hình bầu dục là Vòng<I> "Khí Tiểu Châu Thiên" </I>trong ta</FONT></B>, phía trước bụng là Mạch Nhâm, thuộc Âm chủ phần Huyết, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Thượng Phẩm l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à biểu trưng Ngôi Thần, Hộ Pháp Ngôi Khí, Thượng Sanh Ngôi Tinh. Từ Thần xuống Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến Tinh phải qua ba cấp. Đến Hạ Điền th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì Tinh Hóa Khí, Khí chuyển ra phía sau Mạch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đốc, nhờ chín Cô Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Nương hướng dẫn về với Phật Mẫu Diêu Trì, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đây l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à nói: Tinh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã luyện thành Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đủ năng lực thông qua Cửu Khiếu về với Bầu Khí Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì là Bản Nguyên của Khí, là vùng Huyệt Bách Hội nơi bộ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đầu, Ao Li</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Trì ở Hạ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Điền l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à nơi chứa Tinh, Ao Diêu Trì ở Thượng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Điền l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à nơi chứa Khí, trên dưới gặp nhau, Mẹ – Con sum hiệp một Nhà, Con </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được về với Mẹ Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì thì còn gì hạnh phúc bằng.</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đây l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Pháp Luyện Tinh Hoá Khí, Pháp này chia hai phần gọi là "<B><I><FONT color=#0000ff>Tiền Tam Tam, Hậu Cửu Khiếu</FONT></B></I>". Trước bụng là <B><I>"<FONT color=#0000ff>Tiền Tam Tam</FONT>"</B></I> là Ba Tiêu: Thượng Tiêu, Trung Tiêu, Hạ Tiêu, là ba lò Lửa. Ba nhân ba là chín số (3x3 =9), biểu trưng Cửu Phẩm Liên Hoa hay Tam Thừa Cửu Phẩm trong Cửu Trùng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài. Hậu Cửu Khiếu là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đằng sau có Chín Lỗ Khiếu chạy d</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài theo </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đường Mạch Đốc, biểu trưng cho chín Vị Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên Nương, mỗi Vị </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đều có t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên và một bài thơ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để khi dâng lễ phẩm đồng nhi th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài.</P>
<P>   Dưới </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đây l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à tên của chín Cô Nữ Tiên và mỗi Cô có một bài thơ:</P>
<P> </P>
<P align=center><B><U>THI</P></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center></B></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#ff0000>Cửu</FONT> Phẩm Hiên Viên thọ sắc <FONT color=#ff0000>Thiên<BR></FONT><FONT color=#ff0000>Thiên</FONT> Thiên cửu phẩm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đắc Đạo <FONT color=#ff0000>Huyền<BR></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#ff0000>Huyền</FONT> Hư tác thế Thần Tiên <FONT color=#ff0000>Nữ<BR></FONT><FONT color=#ff0000>Nữ </FONT>hảo thiện c</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn đạt Cửu <FONT color=#ff0000>Thi</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#ff0000>ên</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><B><U>1- Cô Hoa</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Hoa</FONT> thu ủ như màu thẹn nguyệt<BR>Giữa thu ba e tuyết </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đông về<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Non sông trải cánh Tiên lòe<BR>Mượn câu thi hứng vui </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đề ch</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào nhau.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>2 – Cô Cẩm</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Cẩm</FONT> tú v</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn chương l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à khách </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Thi Thần – Tửu Thánh vấn thuỳ nhân<BR>Tuy mang lấy tiếng hồng quần<BR>Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh thư.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>3 – Cô Gấm</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Gấm</FONT> lót ngõ chưa vừa gót ngọc<BR>Vàng treo nhà ít học không ưa<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đợi trông nho sĩ t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài vừa<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đằng Giao cỡi Phụng mới vừa Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên thi.</P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>4 – Cô Tuyến</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Tuyến</FONT> </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đức năng th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ành </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Quảng trí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đắc cao quyền<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Biển mê lắc lẻo con thuyền<BR>Chở che khách tục Cửu Tuyền ng</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn sông</P></FONT><B><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><U>5 – Cô Liễu</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Liễu</FONT> yểu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>điệu c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>òn ghen nét </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đẹp<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Tuyết trong ngần khó phép so thân<BR>Hiu hiu nhẹ gót thoát trần<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài Sen mấy lượt gió Thần </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đưa hương.</P></FONT><B><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><U>6 – Cô Huệ</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Huệ</FONT> ngào ngạt </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đưa hơi vỗ điệu<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đấng t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài ba chẳng thiếu tư phong<BR>Nương mây như thả cánh hồng<BR>Tiêu diêu phất Phướn cõi Tòng </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đưa Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>7 – Cô Lễ</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Lễ </FONT>bái thường hành Tâm </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo khởi<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Nhân từ tái thế, tử vô ưu<BR>Ngày xuân gọi thế hảo cầu<BR>Tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm duy</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên phước tục khó bù buồn Tiên.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>8 – Cô Hớn</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Hồ</FONT> Hớn hoa sen trắng nở ngày<BR>Càng gần hơi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đẹp lại c</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>àng say<BR>Trêu tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăng hằng thói dấu mây<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Cợt mây tránh chức Phật </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài thêm hoa.</P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>9 – Khiết</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Khiết</FONT> sạch duyên trần vẹn giư<BR>Bạc Liêu ngôi cũ còn lời<BR>Chính chuyên buồn chẳng trọn </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đời<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Thương người noi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo, Phật Trời cũng thương.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></P>
<P>   Pháp Luyện Tinh Hoá Khí là Pháp Tiên của </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài, người </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo hữu muốn tu phải có Minh Sư chỉ truyền mới mong kết quả.</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đọc lịch sử Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài chúng ta rất thích thú,vì thấy Tiên Phật với người không xa cách mà còn gần nhau dự tiệc giống như trần thế – Như chuyện kể trên. Phần Phổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Độ, công tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ình làm xong, có lệnh thếch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ãi Phật Mẫu Diêu Trì và Cửu Vị Tiên Nương. Phần Vô Vi cũng thế, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Ngô cũng có tổ chức lễ dâng rượu Champagne – Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ãi Chư Tiên, Chư Phật.</P>
<P>   Khi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Ngô Minh Chi</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu tu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm rồi, th</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài giáng cơ nói với Ngài như vầy:</P>
<P>   "<B><I><FONT color=#0000ff>Thầy </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>đ</FONT><FONT size=5>ã hứa với Chư Tiên, Chư Phật rằng: Thầy sẽ </FONT><FONT face=Arial size=5>đem đệ tử về, ng</FONT><FONT size=5>ày nay </FONT><FONT face=Arial size=5>đệ tử gặp đặng Chơn Truyền cũng n</FONT><FONT size=5>ên </FONT><FONT face=Arial size=5>đền ơn Chư Ti</FONT><FONT size=5>ên Chư Phật vì </FONT><FONT face=Arial size=5>đ</FONT><FONT size=5>ã dày công hộ </FONT><FONT face=Arial size=5>độ</B></I></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>".</P>
<P>   Ngài bèn bạch rằng: <B>"<I><FONT color=#0000ff>Bạch Thầy </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>đệ tử ở chốn ph</FONT><FONT size=5>àm trần này biết lấy chi mà </FONT><FONT face=Arial size=5>đền ơn Chư Ti</FONT><FONT size=5>ên, Chư Phật cho xứng </FONT><FONT face=Arial size=5>đáng. Vậy đệ tử xin dâng cho Chư Ti</FONT><FONT size=5>ên, Chư Phật một tiệc rượu Champagne chẳng biết </FONT><FONT face=Arial size=5>được hay không? Xin Thầy dạy cho đệ tử r</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>õ?</FONT>"</P></B></I>
<P>   Thầy bèn trả lời rằng: <B><I>"<FONT color=#0000ff>Tự nơi lòng </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>đệ tử</FONT>”.</P></B></I></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   Qua bữa sau thấy trên bàn thờ có những ly rượu <B>Champagne</B> ấy là bữa lễ Ngài </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đền ơn Chư Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên, Chư Phật vậy. (<I><FONT color=#0000ff>Trích Lịch Sử Quan Phủ Ngô V</FONT></FONT><FONT face=Arial color=#0000ff size=5>ăn Chi</FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>êu 1878 – 1932 trang 33</FONT></I>).</P>
<P></P>
<P>   Vào </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Cao Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài, khi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đi cúng kinh, đầu ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên là phải </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đọc b</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài Niệm Hương, Hương là Khí, Ý–Khí phải tập trung, rồi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến đọc Chú Tịnh Tam Nghiệp. </FONT><B><I><FONT color=#0000ff><FONT size=5>Tịnh Khẩu </FONT><FONT face=Arial size=5>để tích Khí, Tịnh Thân để bảo Tinh, Tịnh Tâm để tồn Thần</B></I></FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>. Tịnh Tam Nghiệp là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để giữ chặt ba báu Tinh – Khí – Thần cho được trong sạch, kế đến l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Chú An Thổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa tức l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à phải Luyện Khí Công (<I>Qui Tức Công</I>) làm cho Ngũ Hành hiệp nhứt, hóa thành Ngũ Khí </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để về với Mẹ Di</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êu Trì. Khi </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Phật Mẫu đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được "</FONT><B><I><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>an ninh</FONT>"</B></I> thì Chú Cầu Ngũ Nguyện Thánh Thất An Ninh </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được kết quả. Bản thân mỗi đạo hữu cũng được "</FONT><B><I><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>an ninh</FONT>"</B></I>, nghĩa là </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã thành Thần Thổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa. An ninh có nghĩa l</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được b</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ình an yên ổn, an toàn cả thể xác lẫn tâm hồn.</P>
<P></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>   Đạo hữu m</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à lập vị </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được Thần Thổ Địa cũng rất quý, rất hữu hạnh. </P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P>   <U>Câu Chú An Thổ </U></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5><U>Địa</U>:</P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><B><I>"<FONT color=#0000ff>Công Thổ </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>Địa nguy nguy t</FONT><FONT size=5>ài </FONT><FONT face=Arial size=5>đức</P></FONT></FONT><FONT size=5>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Hiển oai linh ra sức </FONT></FONT><FONT face=Arial size=5><FONT color=#0000ff>độ đời</FONT></P></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Giúp người tâm chí chẳng dời</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Lòng thành kính lạy Phật Trời tụng kinh</FONT>".</P></B></I>
<P>   Theo nghĩa Câu Chú này Thần Thổ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Địa phải có t</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ài </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đức sáng chói hơn người, luôn luôn để Tâm độ đời giúp người không mệt mỏi mới có được oai linh hiển hách. Người đời thường khen Thổ Địa linh lắm, Tề Thi</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đại Thánh nhiều lúc cũng cần có Thổ Địa chỉ b</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ày. Trong </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo ai tu đắc phẩm Thổ Địa cũng rất mừng, v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ì từ cơ sở này mới lập vị Tiên Ông.</P>
<P>   Hiện nay </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã chuyển sang Tịch </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đạo Tâm, Tịch Thanh Hương đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã chấm dứt vào n</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăm 1984 </FONT><I><FONT color=#ff00ff size=5>(Giáp Tý).</I> Chức sắc Thiên Phong không có nữa, áo mão cũng không còn nữa, <B><I><FONT color=#0000ff>mỗi </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>đạo hữu chỉ hướng v</FONT><FONT size=5>ào nội tâm chân thật bình </FONT><FONT face=Arial size=5>đẳng m</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>à thôi</FONT></B></I>. Ai ai cũng quay về Tâm mình mà tu học, </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Đức Ngô Đại Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên có dạy: </P><B><I>
<P align=center>" <FONT color=#0000ff>Mỗi người có một cái Tâm</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Việc lành, việc dữ trong Tim biết liền</FONT>"</P></B></I>
<P><B><I>   <FONT color=#0000ff>Về </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face=Arial size=5>Đạo Phục không c</FONT><FONT size=5>òn phân biệt, ai ai cũng </FONT><FONT face=Arial size=5>đồng phục khăn đóng đen, áo d</FONT><FONT size=5>ài, quần dài trắng </FONT><FONT face=Arial size=5>để lễ bái cúng tế, y như v</FONT><FONT size=5>ào lễ bái </FONT><FONT face=Arial size=5>Đức Phật Mẫu Di</FONT><FONT size=5>êu Trì vậy. Còn Pháp tu thì ai </FONT><FONT face=Arial size=5>ăn chay 10 ng</FONT><FONT size=5>ày </FONT><FONT face=Arial size=5>được truyền Bửu Pháp, ấy l</FONT></FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>à "Bửu Pháp Quy Tức"</FONT>.</P></B></I>
<P>   Phần giáo lý tu học, khai triển bức <B><I><FONT color=#0000ff>Huyền Thư của Mẹ Diêu Trì ấy là Lạc Thư Minh Triết</FONT></B></I><FONT color=#0000ff> </FONT></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để thấy được luật Công Bằng, Bác Ái v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à Từ Bi, và cũng khai thông </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được đường lối: </FONT><B><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#0000ff>VẠN THÙ QUY NHẤT BẢN hay là VẠN GIÁO QUY NHẤT LÝ</FONT>.</P></B>
<P>   Việc giải thích ngày Thánh Lễ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đến đây tạm đủ, xin tạm ngưng điển v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à dừng bút, cầu chúc </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đạo tâm tinh tiến tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên bước </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đường tu công lập đức.</P></FONT><B><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>  </P>
<P align=center> THƠ TẶNG CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG CUNG DIÊU TRÌ</P><I>
<P align=center>Giáo Sư</I>: Ngọc Trường Thanh</P></B>
<P align=center> </P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>1 – Cô Hoa</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Hoa</FONT> xuân nở khoe màu minh nguyệt<BR>Nguyệt với Hoa khí tiết trong ngần<BR>Thưởng Hoa chỉ có <FONT color=#ff0000>Mắt Thần<BR></FONT>Ngắm hoa – Hoa nở trong thân mỗi người.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>2 – Cô Cẩm</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Cẩm</FONT> tú v</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn chương say lý Đạo<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Phấn son tô </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>điểm đẹp sơn h</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>à<BR>Mênh mông thế giới ta bà<BR>Bầu trời có một mái nhà – Cha chung.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>3 – Cô Gấm</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Gấm</FONT> thêu non nước ngàn trùng<BR>Tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăng soi thoả chí vẫy v</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng anh thư<BR>Trơng tr</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăng ta lại mĩm cười …<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Khuyết - tròn gương </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>để kiếp người soi chung.</P></FONT>
<P align=center><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>4 – Cô Tuyến</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Tuyến</FONT> quang truyền </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>điễn bạn thi Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên<BR>Ai có </FONT><FONT face=Arial color=#ff0000 size=5>Đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5><FONT color=#ff0000>ài Trung </FONT>bắt </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>được liền<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Tiếng sáo thiên thai nghe lảnh lót<BR>Gọi người Đ</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ạo sĩ : Tịnh cho si</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>êng.</P></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center>5 – Cô Liễu</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Liễu</FONT> yếu </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ào thơ trải tuyết sương<BR>Lá buồn rũ lá lệ còn tuông<BR>Chị em dìu dắt qua truông<BR>Cảnh Tiên nhẹ bước trên </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đường ung dung.</P></FONT>
<P align=center><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>6 – Cô Huệ</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Huệ </FONT>Kiếm Gươm Thần luyện </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã lâu<BR>Dứt tan sự thế hết </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đeo sầu<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Thanh phong, minh nguyệt một bầu<BR>Sáng chơi Nam Lãnh chiều câu Bắc Hà.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>7 – Cô Lễ</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Lễ</FONT> học trước, sau học v</FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>ăn<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Học cho rõ lẽ công bằng mới thôi<BR>Chuyển luân nhiều kiếp chưa rồi<BR></FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>Độ người hiền sĩ về ngôi Cửu Tr</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ùng</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>8 – Cô Hớn</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Hớn</FONT> Bạch Liên lại nở ban ngày<BR>Càng gần hương sắc lại càng say<BR>Dấu hương che sắc trổ tài…<BR>Bao nhiêu khách tục khó ai sánh cùng.</P>
<P align=center></FONT><B><U><FONT color=#ff00ff size=5>9 – Cô Khiết</P></B></U></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Khiết </FONT>tinh khiết – nợ trần </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đ</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ã dứt<BR>Nương cửa Thiền </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đáng bực nữ lưu<BR></FONT><FONT color=#ff00ff size=5>Từ </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đây thoát tục tầm Ti</FONT><FONT color=#ff00ff size=5>ên<BR>Con </FONT><FONT face=Arial color=#ff00ff size=5>đường giải thoát dẫn miền Bồng Lai.</P></FONT>
<P align=center> </P>     
 

Minh Phap

New member
<P align=center><FONT size=3> <FONT color=#ff0000><U>Thân Gởi Các Bạn</U>!</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>Học Đạo vui buồn có ích chi<BR><FONT color=#0000ff>Thanh Hương - Tâm Đạo </FONT>ẩn Huyền vi<BR>Ai người muốn kiếm truy nguồn cội<BR>Quay lại " <FONT color=#0000ff>Bên Trong</FONT>" rõ tức thì.</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><U>THI</U></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#0000ff>Thanh</FONT> thản an nhàn <FONT color=#0000ff>Đạo Tự Nhiên</FONT><BR><FONT color=#0000ff>Hương</FONT> trần bám víu lụy ưu phiền<BR><FONT color=#0000ff>Đạo </FONT>- Đời dẫu bị khen chê mặc<BR><FONT color=#0000ff>Tâm - Khí </FONT>an hòa - <FONT color=#ff0000>Hiệp Cửu Thiên.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>    <U>Chú thích</U> :<BR>    * <FONT color=#0000ff>Bên trong </FONT>: <FONT color=#ff0000>tức là Hồi Quan Phản Chiếu</FONT></FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top