Kỷ Niệm Ngày Khánh Đán Đức Thái Thượng Đạo Tổ

Hao Quang

New member
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Còn khoản hơn một tuần nữa là đến ngày Khánh Đáng Đức Thái Thượng Đạo Tổ
HQ sư Tầm được
Trong thần thoại Đạo giáo, thì Thái Thượng Lão Quân có trước cả trời đất, chính là nguyên khí thời hỗn mang ngưng kết mà thành,
Thái Thượng Lão Quân ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời thứ 33. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.
từ khi con người biết thọ thực phẩm nuôi sống bản thân với sự tiến hoá của mình con người giết loài thú cầm ăn thịt, và chém giết lẫn nhau gây ra nhiều tội lỗi! Đức Ngài đã giáng phàm qua nhiều kiếp với nhiều tên khác nhau để cứu độ chúng sanh bỏ dữlàm lành thoát ra khỏ quả báo luân hồi sanh tử!
Vào thời Thái Cổ nước Tàu:
- Đời Thiên Hoàng Thị , Ngài là Bàn Cổ.
- Đời Địa Hoàng Thị, Ngài là Vạn Pháp Thiên Sư
- Đời Nhơn Hoàng Thị, Ngài là Đại Thanh Tử.

Vào thời Thượng Cổ, cũng ở nước Tàu:
- Đời vua Phục Hy, Ngài là Huất Hoa Tử.
- Đời vua Thần Nông, Ngài là Xích Tùng Tử.
- Đời vua Huỳnh Đế, Ngài là Quảng Thành Tử.
- Đời vua Thiếu Hạo, Ngài là Tùy Ưng Tử.
- Đời vua Chuyên Húc, Ngài là Xích Tinh Tử.
- Đời vua Nghiêu, Ngài là Vụ Thành Tử.
- Đời vua Thuấn, Ngài là Y Thọ Tử.
- Đời vua Hạ Võ, Ngài là Chân Hành Tử.
- Đời vua Thành Thang, Ngài là Tích Tắc Tử.
Đến đời vua Võ Đinh nhà Thương (1324 trước Tây lịch), Đức Thái Thượng Đạo Tổ mới giáng sanh xuống trần là LÃO TỬ, nên Ngài cũng được gọi là Thái Thượng Lão Quân.
Tóm lại từ thời dựng Trời Đất và có nhơn loại đến nay, không có thời nào mà Đức Thái Thượng Đạo Tổ không giáng trần để độ những người có thiện căn, tu hành đắc đạo. Ngài do khí Tiên Thiên hoá sanh, nên Ngài có pháp thuật vô biên, biến hóa vô cùng. Khi hiện xuống cõi trần, khi trở về Thượng Thiên, khi đầu thai xuống trần mang xác phàm để truyền đạo và giáo hóa chúng sanh. Nhưng, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thái Thượng Đạo Tổ, không giáng sanh nữa, mà Ngài chỉ dùng huyền diệu cơ bút để giáng cơ dạy đạo.Ngài Dạy rất nhiều về Tâm Pháp như cuốn Hỏa Diệm Hồng Liên ...


Đức Ngài đã để lại cho đời 12 quyển kinh báu trong đó Đạo Đức kinh được mọi người quý trọng dạy con người về cách đối nhân cử thế
“Câu mở đầu của Đạo đức kinh là Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh”<o:p></o:p>
“Khái niệm vô vi trong Đạo Đức kinh thường được hiểu lầm là không nên làm gì cả, nhưng thật ra Lão Tử khuyên rằng Làm mà như không làm, như thế có đặng không. Ông cũng viết rằng nước tuy mềm mại uyển chuyển nhưng có thể chảy đến bất cứ nơi nào, và với một khối lượng lớn thì có thể làm lở cả đất đá. Như vậy vô vi có thể ví von với cách hành xử của nước. Vô vi nhi vô bất vi(chương 48), vô vi là hành động theo tự nhiên, là làm mà không có tâm riêng, cũng như đói thì phải ăn, khát thì phải uống.”
“Ông khuyên tri nhân giả trí, tự tri giả minh, nghĩa là biết người khác chỉ mới là trí, nhưng tự biết mình thì mới là sáng. Như vậy ông chú trọng đến việc tự chinh phục bản thân hơn là chinh phục kẻ khác. Nên bằng lòng với cái mình có, tri túc chi túc hà thời túc, tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn, nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn cả.” (wikimepia)
<o:p>Và một Bộ kinh khác mà tín hữu Cao Đài tụng hằng ngày: Kinh Cảm Ứng! những ai là Tín Đồ cao Đài đều hiểu rõ những tác dụng tích cực của Bài kinh trên con đường tu thân hành Đạo! trước khi tụng kinh người tín hữu phải kiền tâm Kỉnh lễ, mở Đầu bài kinh:</o:p>
Tiên ông Thái-Cực tặng kinh rằng :
Đức Thái-Thượng đặt kinh Cảm ứng mà khuyên đời.
Một ngày tụng một lần thì tiêu tội lỗi ;
Giữ lời dạy một tháng, phước lộc càng bền ;
Giữ theo đặng một năm thất tổ siêu thăng ;
Tụng hoài chẳng mỏi thì thọ mạng lâu dài :
Các vị Thần-Tiên cung kính mình và tên mình được biên vào bộ chư Tiên.
Kinh Cảm ứng rất linh của đức THÁI-THƯỢNG
Đức Thái-Thượng nói rằng
:........<o:p></o:p>
<o:p>và trong cuốn kinh Tận Độ có một bài kinh nói về Đức Thái Thượng Lão Quân mà Tín Hữu Cao Đài tụng hằng ngày khi cúng tứ thời </o:p>bài: TIÊN GIÁO BỬU CÁO!
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">và khi kết thúc bài kinh người tín hữu Cao Đài không quỳ 3 lạy và niệm 3 lần:</st1:country-region></st1:place>
<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> mô Thái Thượng Ðạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn!
trong câu niệm này có 4 chữ: "Tam Thanh ứng hoá"
HQ có sưu tầm một đoạn nói về "TAM THANH ỨNG HOÁ" của đức Thái Thượng Đạo tổ trong truyện Phong Thần! HQ trích ra một đoạn!
ta biết rằng thời Phong Thần Đạo Tiên chia làm 2 phái: xiễn giáo và triệt giáo ! xiễn giáo do Đức Thái Thượng làm Giáo Chủ! và Triệt Giáo do Đức Thông Thiên làm Giáo Chủ! hai bên bất phân thắng bại! trong đó Đức Thông Thiên Giáo Chủ lậm ra một Trận đồ gọi là trận Tru tiên: tức là trong trận này bốn góc có bốn thanh gươm báu! hễ vị tiên nào vào trận này thì bị mấy thanh Gươm này khiến cho mất mạng! và Đức Lão tử đã xung phong vào Phá trận như sau:
"Lão Tử lại trải bức Thái Cực Ðồ ra, hóa thành cái cầu vòng rồi bước lên cầu vòng ấy xông vào trận ca rằng:

Sanh đời hỗn độn gặp thầy truyền,
Biến hóa vô cùng phép tự nhiên
Dạy chúng làm lành toan bỏ dữ,
Ðộ người khỏi tục đặng thành tiên
Một trường Xiển giáo ưa thanh tịnh,
Hai chữ vô vi lánh thị trường
Chẳng đã thương người trong nước lửa,
Phải vào trận dữ dẹp cho yên.

Thông Thiên thấy Lão Tử vào phá trận, liền vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời.

Lão Tử cười ngất nói:

- Sư đệ đừng vỗ tay vô ích, hãy coi cây gậy của ta đây.

Thông Thiên giáo chủ thấy Lão Tử vào trận một cách dể dàng, lại vung gậy múa máy, nổi giận vung đao đến chém. Nhưng gậy thì dài, gươm thì ngắn nên Thông Thiên giáo chủ cứ lo đỡ gạt chứ đâm không tới.

Lão Tử thấy vậy lại cười to nói:

- Ta thấy ngươi chưa thông đạo pháp, thế mà dám lên làm giáo chủ Triệt giáo.

Thông Thiên giáo chủ giận tím mặt, nói:

- Ngươi khinh khi ta đến thế, hèn chi để học trò giết hại đệ tử ta không biết bao nhiêu cả. Thật thù này không biết chừng nào nguôi.

Các đệ tử Triệt giáo đứng trên đài Bát quái thấy cảnh vật xảy ra, ai nấy mặt mày cũng đầy sát khí, muốn bay xuống ăn tươi nuốt sống Lão Tử.

Thông Thiên giáo chủ liền lâm râm niệm chú, tức thì bốn cửa sấm nổ vang trời, tám phương gió thổi ngùn ngụt.

Lão Tử thấy vậy liền hiện hào quang lên đầu, trên hào quang đó lại hiện cái tháp lồng lộng, làm cho sấm gió không sao động vào mình được.

Lão Tử lại nghĩ thầm:

- Nó đã dùng đến bí quyết trận đồ để hại mình, mình cần phải biến hóa phá trận cho tan. Nếu không lũ học trò nó coi mình chẳng ra gì.

Nghĩ rồi, Lão Tử liền vỗ vào sừng trâu, tức thì Thần ngưu bay vọt ra khỏi trận.

Lão Tử vội cỡi mão đuôi cá, tức thì trên đầu hiện ba đạo hào quang rồi giục trâu vào phá trận.

Xảy nghe phía Ðông có tiếng chuông ngân, rồi một người đội mão, mình mặc áo hồng, cỡi thú trắng, cầm gươm xông tới nói:

- Lý đạo huynh! Ðừng sợ! Có tôi đến giúp sức đây.

Thông Thiên giáo chủ không biết ai lại xông vào phá trận, liền hỏi lớn:

- Ðạo sĩ là ai mà đến đây giúp Lão Tử?

Người ấy nói:

- Nếu không biết thì nghe bốn câu ca này sẽ rõ:

Trời đất sanh thành đã có ta,
Theo thầy học đạo rộng bao la
Thấy điều nghịch ý nên ra giúp,
Cho rõ hai bên lẽ chánh tà.

Ca xong, người ấy nói:

- Ta là Thượng Thanh đạo nhơn đây.

Vừa nói vừa chém Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo chủ nghĩ thầm:

- Lạ thật! Thượng Thanh đạo nhơn là người ở giáo phái nào mà ta không biết.

Trong lúc Thông Thiên giáo chủ đang nói chuyện với Thượng Thanh đạo nhơn thì lại nghe bên phía Nam có một tiếng chuông ngân, rồi một ông già đội mão vàng, mặc áo bát quái, tay cầm cây Như ý, cỡi ngựa chạy đến kêu lớn:

- Lý đạo nhơn! Có tôi đến trợ chiến.

Thông Thiên giáo chủ hỏi:

- Ai đó vậy?

Người ấy nói:

- Thấy ta mà ngươi không biết thì làm chủ Triệt giáo sao được. Hãy nghe đây:

Hồng Quân lão tổ dạy vuông tròn,
Sống mãi trên đời với nước non
Trời đất không già ta chẳng thác,
Say sưa mùi đạo tấm lòng son.

Ca rồi nói:

- Ta là Ngọc Thanh đạo nhơn đến đây thử tài Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo chủ nghĩ thầm:

- Từ xưa đến nay thầy ta chỉ dạy có ba người đệ tử, sao nay lại có Thượng Thanh và Ngọc Thanh nào đó?

Ngọc Thanh đánh xuống một Như ý, Thông Thiên giáo chủ đưa kiếm ra đỡ.

Hai bên đang đánh với nhau chưa phân thắng bại, xảy nghe phía Bắc có tiếng chuông ngân, rồi một ông đạo sĩ đội mão Cửu tiên, mặc áo tiên y, một tay cầm quạt râu rồng, một tay cầm ngọc Như ý, cỡi sư tử chạy đến kêu lớn:

- Lý đạo huynh, tôi đến trợ chiến phá trận Hãm Tiên!

Thông Thiên giáo chủ thấy người ấy mặc còn trẻ mà tóc đã bạc không biết là ai, liền tiếp hỏi:

- Còn ai đó nữa?

Người ấy nói:

- Hãy nghe bài ca này:

Từ thuở sinh ra lúc hỗn mang,
Tính năm kể tháng biết muôn ngàn?
Một bầu tạo hóa dầu ngang dọc,
Những kể bàn môn khó tỏ tà.

Ca rồi nói:

- Ta là Thái Thượng đạo nhơn.

Khi ấy bốn người vây Thông Thiên giáo chủ đánh vùi một trận.

Thông Thiên giáo chủ một người phải cự với ba người, chỉ còn biết đỡ mà không thể nào đánh lại được.


Thấy phép mình gần mãn, Lão Tử ngâm lên một bài kệ:

Hồng quân truyền phép đạo đa thành,
Làm chủ thần tiên độ chúng sanh
Biến thử ba hình ai dễ biết,
Cho hay nguyên khí hóa Tam Thanh.
Lão Tử ngâm vừa dứt, nghe tiếng chuông inh ỏi, ba ông biến mất chỉ còn một Lão Tử mà thôi,

TÓM TẮT GIẢI NGHĨA KINH TIÊN GIÁO (http://www.nhipcaugiaoly.com/)

1. Tiên Thiên Khí hoá, Thái Thượng Ðạo Quân.
Khí Tiên Thiên hóa sanh Ðức Thái Thượng Ðạo Quân.

2. Thánh bất khả tri.
Không thể biết rõ sự thiêng liêng mầu nhiệm của Ðức Thái Thượng.

3. Công bất khả nghị.
Công đức của Ngài to lớn đến nỗi không bàn luận cho hết được.

4. Vô vi cư Thái Cực chi tiền.
Ðạo Vô Vi ở trước ngôi Thái Cực.

5. Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.
Trong thời Hữu thỉ, Ðức Thái Thượng đứng trên hết các vị Tiên.

6. Ðạo cao nhứt khí, diệu hóa Tam Thanh.
Ðạo pháp cao siêu, dùng một Nguyên khí biến hóa huyền diệu tạo ra 3 thể 1 khác gọi là Tam Thanh: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh.

7. Ðức hoán Hư linh. Thánh đức sáng rực nơi cõi Hư linh.

8. Pháp siêu quần Thánh.
Ðạo pháp vượt trên các bực Tiên Thánh.

9. Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh.
Ngày rằm tháng hai âm lịch, chiết chơn linh giáng sanh xuống cõi trần là Ðức Lão Tử.

10. Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến.
Một thân mình biến hóa thành muôn ức người khác, phép biến hóa vô cùng huyền diệu.

11. Tử khí đông lai, quảng truyền Ðạo Ðức.
Ðám mây màu tím từ hướng Ðông bay tới, Rộng truyền sách Ðạo Ðức Kinh.

12. Lưu sa tây độ, pháp hóa tướng tông.
Qua vùng sa mạc hướng Tây để cứu giúp người đời, Giáo lý của Ngài nhờ Ðạo Ðức Kinh mà thành hình tướng.

13. Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.
Sản xuất ra các Ông Trang Tử và Ðông Phương Sóc.

14. Ðơn tích vi mang.
Việc luyện Kim Ðơn phân tích rõ ra rất huyền vi mầu nhiệm.

15. Khai Thiên Ðịa, nhơn vật chi tiên.
Khi mở ra Trời Ðất, Ngài là Ðấng có trước loài người và vật.

16. Ðạo kinh hạo kiếp.
Ðạo trải qua nhiều kiếp lâu đời.

17. Càn Khôn oát vận.
Trời Ðất xoay chuyển vận hành.

18. Nhựt nguyệt chi quang.
Ðạo như ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi sáng khắp nơi.

19. Ðạo pháp bao la.
Ðạo pháp rộng lớn mênh mông như tấm lưới lớn bao trùm tất cả.

20. Cửu Hoàng Tỹ Tổ.
Ngài là Thủy tổ của 9 vị vua khai hóa nhơn loại, và cũng là Thủy tổ của nhơn loại.

21. Ðại thiên Thế giới, dương tụng từ ân.
Mọi người trong 3000 Thế giới đều lớn tiếng ca tụng lòng từ bi và ơn đức của Ngài.

22. Vĩnh kiếp quần sanh, Ngưỡng kỳ huệ đức.
Chúng sanh vĩnh viễn đời đời ngưỡng nhờ ơn đức của Ngài.

23. Ðại Thần, Ðại Thánh, Chí cực, Chí tôn.
Bực Thần lớn, bực Thánh lớn, Cao tột, rất được tôn kính.

24. Tiên Thiên Chánh Nhứt, Thái Thượng Ðạo Quân, Chưởng Giáo, Thiên Tôn.
Vào thời Tiên Thiên, Ðức Thái Thượng Ðạo Quân là vị số 1 đứng đầu các vị Tiên, làm Giáo Chủ Ðạo Tiên, và là một Ðấng Thiên Tôn.

(Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> mô Thái Thượng Ðạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn)
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Còn 1 tuần nữa đến ngày khánh đán Đức Thái Thượng Đạo Tổ!
Trong kinh Tiên Gíao Bửu Cáo có câu: “ Nhị ngoạt thập ngủ, phân tánh giáng sanh” là nói đến ngày rằm 15 tháng 2 âm lịch đức Thái Thượng giáng trần giáo hóa nhơn sanh!
Nhân dịp vừa rồi dtcl có đăng tại sao “không xem lâu mặt trời mặt trăng” trong kinh cảm ứng của Đức Thái Thượng HQ chợt nhớ đến đoạn Thánh Gíao giải nghĩa 4 chữ “ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ Hôm nay đăng lên cho HTĐM đọc tham khảo nhân lúc rãnh rỗi nhân ngày Khánh Đán Đức Thái Thượng Đạo Tổ rằm 15-2 năm Nhâm Thìn
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
"THÁI hòa sản xuất Thánh, Thần, Tiên,
THƯỢNG hạ chung lo nắm mối giềng,
ÐẠO rẽ chia ba Trời định trước,
TỔ quyền giáo dục chỉnh qui quyên."<o:p></o:p>
(trích Đại Thừa Chơn Gíao)
<o:p></o:p>
Trong cuốn Tối Thượng Châu Quang – Cao Đài Đạo Đạo có giải:

Chữ "THÁI" : gồm Nhứt Điểm Hư Linh:hòa hiệp với âm dương là chữ NHÂN:


Thành chữ ĐẠI

mà ĐẠI là lớn hơn hết, bao khắp vũ trụ càn khôn. Đã là ĐẠI rồi còn có thêm một Điểm Kim Quang Hư Linh Khí pha lẫn vào cõi giữa chữ ĐẠI (trong Trời Đất) đó là Trung Gian đắc Hư Linh tạo thành chữ THÁI

Chữ "THÁI": trong Cao Đài Từ Điễn giải là: Lớn, rất, cả, tuyệt cao​
<o:p></o:p>
Thiên địa đã định vị rồi tức là ngôi Thái Cực đó.mà Thái là đời Thái cổ ngàn xưa
Thuở xưa khi mới mở man Trời Đất, vừa phân ra 3 cõi, ban đầu chỉ có một lằn Kim Quang sanh khí bao bọc bên ngoài theo vòng Vô Cực mà thôi, lằn Kim Quang sanh khí đó thiên văn địa lý học gọi là Qũy Đạo, còn tầng dưới này ánh sáng lòa soi sáng của Sanh Khí Kim Quang khắp 3 cảnh Thượng Trung Hạ đều tương thông.
Sau khi có Trời Đất cũng sẵn Nhựt Nguyệt Tinh là 3 ánh sáng soi cùng mọi nơi, đó là TAM TÀI ĐỊNH VỊ mà hấp thụ khí Hư Linh Kim Quang mới có được ánh sáng đó.
……………..
Còn lằn Kim Quang ở Trung Gian thì bị 2 khí sắc của Đen và Đỏ lam qua mà biến thành ra Sắc THÁI, thống hiệp cơ động tịnh chuyển hóa ra ánh sáng quang minh của sắc Thái, nên tự xưng là “Thái Thượng Đạo Quân.”
<o:p>.......................</o:p>
Tóm lại mà nói “ Thái Sắc ra đời sanh Vũ Trụ” gọi là Thái Thượng, vì Thái Thượng đã có ban đầu sơ Thủy vậy.

Chữ "THƯỢNG" : nguyên gốc là: trên thì có NHỨT DƯƠNGdưới có NHỨT ÂM:


và ở giữa có đeo theo nhứt khí giao hòa của ÂM, DƯƠNG là chữ THƯỢNG:

Mà THƯỢNG là gốc của Hư Linh Khí, nay đêm vào giữa Âm Dương Chánh Trung là nguồn gốc “ Khai Thiên Tịch Địa” đó.
<o:p>Chữ "THƯỢNG": Cao Đài Từ Điễn giải: trên, bực trên, dâng lên, quý, xưa…</o:p>

Chữ "ĐẠO": gồm Hư Linh của lưỡng khí Âm Dương dung hòa hiệp Nhứt mà nên Đạo mầu:


ỡ giữa có chữ Tự:

mà thành ra chữ Thủ :

rồi có chữ Tẩu:


nên gọi là Tẩu + Thủ chuyển luân thành ra chữ Đạo:

nghĩa là xoay chạy theo vòng Vô Cực, tức là vận chuyển luân hành âm dương khí hóa mà mà rút hơi Vô Cực mới là thành ĐẠO. cho nên Đạo việt “ Hư Vô” vì Đạo đã có âm dương trước Trời Đất.
<o:p></o:p>
Có Trời Đất rồi, thì có Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành từ đó biến sanh, sanh biến ra muôn loài, vạn vật mới gọi là Đạo. mà Đạo là nhứt âm, nhứt dương hiệp thành đó.

CHữ " ĐẠO" : Đức Lão Tử viết trong Đạo Đức Kinh: "Đạo khả Đạo phi thường Đạo, danh khả danh phi thường danh” tạm dịch: " Đạo có thể coi là Đạo thì không là Đạo vĩnh viễn, Tên gọi là Tên thì không là Tên vĩnh viễn"

Chữ "TỔ": là Thả, Thị hiệp thành, hoàn toàn mới thấy rõ mối Đạo Hư Vô, ấy là cơ tại Mục:


phải dụng điễn quang của Âm Dương Nhứt Khí Hư Linh mới Hồi Quang Nội Chiếu đặng, ấy là chữ Thả:


tức là Cơ Mục. thêm chữ Thị nghĩa là Xem:
<o:p></o:p>

Chữ Thả + chữ Thị = chữ TỔ :
<o:p>Chữ "TỔ" : Cao Đài Từ điễn viết: tổ tiên, người sáng lập ra một tôn giáo …</o:p>
<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
<o:p>THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ </o:p>​
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong cuống Thánh Ngôn Hiệp Tuyển – Cao Đài Tây Ninh: Đức Thái Thượng Đạo Tổ có viết:
“Tà – Chánh… cười …….Bần Đạo nói thiệt cũng chưa dám định đoạt. Trong cái rủi thường có cái sự may, trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường được. điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận Tà Chánh thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là Chánh. Cái tà vì Thiên Thơ sử dụng, Tà vì cơ thử thách của Tam Gíao Tòa, Tà vì những quỷ xác ma hồn lẫn lộn của Qủy vương để làm cho công phu lở dỡ. Mỗi cái tà có duyên cái ấy, ngày sau đều có sự biến đổi Thiêng Liêng, hoặc có một kết quả. Ngày chung Quy chỉ đem về Thầy một chữ TÂM và những công nghiệp đã gây thành cho sanh chúng.”
<o:p></o:p>
Nhân ngày Khánh Đán đức Thái Thượng Đạo Tổ HQ có vài tâm sự: HQ dạo qua một số diễn đàn Đạo ..một số HTĐM ở một Hội Thánh luôn rêu rao trên khắp các diễn đàn Đạo Cao Đài và Diễn đàn Tôn giáo Bạn rằng chỉ có phái mình là chánh, là bản quyền còn lại các Phái khác là tà môn! Đọc xong những dòng đó nếu là người Đạo thì họ sẽ …cười! tất nhiên một cái cười thâm thúy. Trong khi HTĐM luôn rêu rao là Tam Giáo Đại Đồng, tất cả là anh em một nhà, con chung một Cha, đều là con cái của Đức Thượng Đế : Chúa cả Càn Khôn vậy mà HTĐM ấy lại xem nhau như tà môn, ác đạo ….họ còn luận tà chánh một cánh rành rẽ ….

thưa HTĐM ,mình lấy ý phàm mà so với ý của Thánh Nhân đã là không đúng! chớ đừng nói đên luận Tà chánh ở Phàm trần ô trượt này! Điều đó không những tạo tâm lý hoang mang trong hàng tín đồ mà còn hạ thấp đi phẩm hạnh của mình!
(sưu tầm)

NAM MÔ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member


Đang ngồi làm sực nhớ ngày mai là đến rằm tháng 2 âm lịch rồi ( rằm 15 - 2 năm Quý Tỵ! ngày khánh đánh Đức Thái Thượng chiết chơn linh xuống cõi trần là Đức Lão tử! thiết nghĩ những sưu tầm mấy bài trên nói lên phần nào!

nhân ngày Khánh Đán Đức Ngài HQ sưu tầm một đoạn đối đáp giữa Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử:


Những gì người đời sau được biết về Ngài chỉ qua một vài câu chuyện ghi lại trong quyển Sử Ký Tư Mã Thiên, như nói là Ngài sống cùng thời với Đức Khổng Tử vì có câu chuyện thuật lại cuộc gặp gỡ giữa và Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử hỏi Đức Lão Tử về "Lễ",

Đức Lão Tử trả lời: "Những người ông nói đó, thịt xương đều nát cả rồi, chỉ còn lại lời của họ thôi. Vả lại người quân tử nếu gặp thời thì ngồi xe ngựa, không gắp thời thì đội nón lá đi chân. Tôi nghe nói người buôn giỏi thì giấu kỷ vật quý, coi ngoài như không co gì; người quân tử đức cao thì dung mạo như ngu độn. Ong nên bỏ cái khí kiêu căng, cái lòng đa dục, cái vẻ hăm hở, cùng cái chí quá hăng của ông đi, những cái đó không có ích gì cho ông đâu. Tôi chỉ khuyên ông có bấy nhiêu thôi." "

Đức Lão Tử nói rằng: "Một người tự cho là thông minh, hay bàn về sở trường, sở đoản của người khác, tưởng mình hiểu biết sâu sắc, loại người đó đang bước dần tới sự diệt vong. Những người thông minh thực sự thì ít nói, ít bình luận, vì họ hiểu rằng, nói nhiều thì hại lắm. Người thông minh thực sự, tự cho mình là ngu xuẩn, không hiểu gì, không biết gì, bởi vì họ hiểu rằng đa sự là đa nạn. Một thương nhân giầu có, luôn cất giấu tài sản, vờ là nghèo khổ. Mong rằng ông có thể bỏ được các tật thích kiêu ngạo, ham công danh, ưa nói trội và dù có là người hùng thực sự thì vẫn nên xuất hiện với tư thế khiêm nhượng".

Đến khi Đức Khổng Tử kiếu ra về thì Đức Lão Tử nói: "Người giàu thì lấy của đưa nhau. Tôi chẳng phải giàu, xin trộm làm người nhơn, lấy lời nói mà đưa ông".

Đức Khổng Tử về, bảo với các học trò của Ngài rằng: "Con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, con thú ta biết nó chạy. Đối với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn, đối với loài lội trong nước thì ta có thể dùng câu để bắt, đối với loài bay thì ta có thể dùng cung tên để bắn; đến như con rồng cưỡi mây cưỡi gió bay trên trời, ta không sao biết đặng. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng? "....


Trong Đạo Cao Đài Đức Thái Thượng giáng cơ rất nhiều! xin trích một đoạn:


Đức Lão Tử có một lần giáng cơ dạy Đạo cho Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, có đoạn mấy đoạn:
"Cơ Trời mầu nhiệm đối với Đời, mà máy Thiên cơ đối với Đạo lại càng huyền vi thận trọng hơn nữa, có lẽ tâm phàm dầu cao kiến đến đâu cũng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của Chí Tôn sắp đặt trên sân khấu Đạo, nếu so sánh lại, cũng chẳng khác chi những bậc nguyên nhân lãnh phận sự dìu đời từ xưa đến nay mà thôi.

Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng đại, thì mới khỏi bực tức với những trò, đã vì mạng lịnh thiêng liêng, phô diễn nơi thâm hiểm nặng nề nầy.
Nên biết rằng, mỗi việc chi đều có hạn định, có căn nguyên, dầu các bậc tiền bối cũng vậy. Phải lấy nét đạo đức mà đoán xét, thì mới hiểu thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn sắp đặt... ".

NAM MÔ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN
 

dong tam

New member
Vậy chớ, theo các bạn

Trong Cao Đài giáo những nơi nào có thờ Đức Thái Thượng?

Và những nơi nào thờ Đức Lão Tử?
 

Hao Quang

New member
Kính Huynh ĐongTam!
HQ nghe nói: Đức Lão Tử là chơn linh của Đức Thái Thượng giáng trần vào cuối thời đại Xuân Thu!
ở Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh thấy có thờ Tam giáo ( Lão Giáo, Khổng giáo và Phật giáo) trong đó Lão Giáo - Đức Thái Thượng
HQ sưu tâm Trong Đạo Cao Đài Ngài có cho bài thi:

"TIÊN tri NGÃ giáng lập Long Hoa,

THIÊN đạo DANH lưu vạn quốc hòa.

KHÍ mãn LÃO đồng vô ẩm thực,

HÓA
nhi TỬ thánh đạo chương tòa.

THÁI hoàng GIÁO huấn đời an lạc,

THƯỢNG trí CHỦ tâm mối đạo nhà.

ĐẠO chánh, ĐẠO trời qui bá đạo,

QUÂN ban TIÊN tịch hội kỳ ba."


"Tam Kỳ ĐẠO mở, độ quần sinh,

Thanh tịnh TỔ truyền chỉ nẻo lành.

Bửu cá LÃO lai đời mạt hậu,

Điện tiền ĐAM dạy chớ đua tranh.

Giáo khai THÁI cực qui nguyên bổn,

Lý chánh THƯỢNG thừa để luyện phanh.

Đạo pháp TIÊN thiên thâu hấp dẫn,

Chân ngôn ÔNG dụng kiết nhi anh."

HQ cũng sưu tầm được rằng:

Trang tử nói:

Thiên địa dữ ngã tịnh sinh,
nhi vạn vật dữ ngã vi nhất.

dịch:
Ta và trời đất cùng sinh,
Ta và vạn vật sự tình chẳng hai.
(Nam Hoa kinh, Ch.2, Đoạn E.)Quyển Từ Viên tiên sư chân kinh, có các câu thơ sau:
«Đương thời vị hữu tinh, hà, đẩu,
Tiên hữu ngô, đương hậu hữu thiên.»
Dịch:
Trước khi Thiên Hàn, quần linh có,
Trước đã có Ta, mới có trời.


Và:
«Ngã thể bản đồng thiên địa lão,
Tu Di sơn đảo, Tính do tồn.»
(Từ viên tiên sư chân kinh)

Dịch:
Tính ta vốn thọ cùng trời đất,
Tu Di nghiêng đổ, Tính vẫn còn.

Và trong Đạo Cao Đài trong bài kinh Tiên Gíao Bửu Cáo có câu:
"Tiên Thiên khí hóa
Thái Thượng Đạo Quân"
Khí Tiên Thiên hóa sanh Ðức Thái Thượng Ðạo Quân.

Nên HQ nghĩ nơi nào có thờ Đức Ngài hay đọc bài kinh của Ngài là Đã thờ Đức Ngài rồi! HQ nghĩ vậy không biết có đúng không?

HTĐM có thể tham khảo đường dẫn này:
http://nhantu.net/TonGiao/LaotuConduongHNTL.htm
hi
 

Facebook Comment

Top