KỸ THUẬT SƠ CẤP CỨU VẾT THƯƠNG

Quang Hung

New member
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P> </P></BLOCKQUOTE>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: maroon; mso-bidi-font-weight: bold">KỸ THUẬT SƠ CẤP CỨU VẾT THƯƠNG</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">Hai điều ghi nhớ:</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1.      Tất cả vết thương đều nhiễm trùng: Vi trùng xâm nhập vào vết thương, có thể gây ra những hậu quả tai hại. Vì vậy tất cả những vết thương đều phải được săn sóc dù chỉ là một vết thương nhỏ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2.      Vi trùng sinh sản rất nhanh: Vì thế các vết thương cần phải được săn sóc ngay càng sớm càng tốt.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Như vậy, sự săn sóc đầu tiên của người cứu thương có tầm mức quan trọng cho việc bình phục vết thương sau này.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Sự vô trùng: là tình trạng của một vật mà trên đó không có vi trùng. Thí dụ: dụng cụ y khoa đã được khử trùng bằng lò hấp. Người cứu thương khó thực hiện việc băng bó trong điều kiện hoàn toàn vô trùng. Tuy nhiên, càng sạch chừng nào càng tốt chừng nấy.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Sự khử trùng là các phương pháp giết vi trùng. Vi trùng xâm nhập vào vết thương, thông thường bị tiêu diệt bằng các hóa chất gọi là chất sát trùng. Công hiệu của chất này hoàn hảo khi nào vết thương đã được rửa sạch cẩn thận.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Hành động của người cứu thương sẽ tùy thuộc vào vết thương nặng hay nhẹ. Vết thương nhẹ là những vết thương trầy trụa, hay xây xát ngoài da. Ngoài ra các vết thương khác được xem là nặng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Cách săn sóc một vết thương:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Chuẩn bị vật dụng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Rửa sạch hai tay.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Khử trùng dụng cụ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Săn sóc vết thương.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Săn sóc vết thương do phỏng<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Người cứu thương phải thành thạo cách săn sóc một vết thương nhẹ, vì họ thường gặp nhất trong các tai nạn thường ngày.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">CHUẨN BỊ VẬT DỤNG</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1.      1 tấm vải dầy (cạnh 50x50cm) để trải ra khi làm việc cho sạch sẽ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2.      Gạc 5x10cm đựng trong hộp hay trong bao kín đã khử trùng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>3.      Bông gòn thấm nước cắt thành từng ô để sẵn trong hộp kim khí đã khử trùng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>4.      Bông gòn không thấm nước đã khử trùng và còn nguyên trong bao, khi cần dùng sẽ cắt theo ý muốn.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>5.      Một hộp kim khí đựng dụng cụ: 1 kéo đầu tròn, 2 kẹp.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>6.      Thuốc sát trùng để rửa vết thương:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>7.      Xà phòng nước.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>8.      Dung dịch Dakin hay nước ôxy già, hai loại này rất dễ bay hơi.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>9.      Thuốc đỏ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>10.  Cồn 900 (chỉ dùng để khử trùng dụng cụ)<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>11.  Băng keo dài bề ngang 2cm, hay băng cá nhân loại ở thân băng có sẵn thuốc sát trùng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>12.  Vài cuộn băng: chiều ngang 5,7 hay 10cm.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>13.  Kim băng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">RỬA SẠCH HAI <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">TAY</st1:place></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Cắt ngắn móng tay. Dùng bàn chải và xà phòng chà xát từ bàn tay đến khủy tay trong 10 phút rồi rửa sạch với nước và không được lau tay. Xoa hai tay với cồn 900 và để khô.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Chỉ có 2 cách khử trùng tuyệt đối dụng cụ: đó là chưng và hấp khô dùng trong phẩu thuật. Tuy cách chỉ dưới đây không khử trùng tuyệt đối, nhưng cũng đủ dùng trong lúc cấp cứu: nấu sôi, đốt nóng, hay nhúng vào cồn.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1.      Đun sôi: phải đun sôi khoảng 20 phút. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2.      Đốt nóng: để dụng cụ vào trong một cái mâm kim loại (hay nắp hộp) với một ít cồn 900 rồi châm lửa. Chờ cho nguội lại rồi mới xử dụng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>3.      Nhúng dụng cụ và ngâm thường xuyên trong cồn 900.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">SĂN SÓC VẾT THƯƠNG</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1.      Rửa vết thương từ trong ra ngoài, và chung quanh vết thương bằng thuốc sát trùng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2.     a Cạo, cắt tóc, hay lông cho thật sạch.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>3.      Lấy ngoại vật thấy rõ ra.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>4.      Cắt bỏ da lòng thòng bằng kéo. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>5.      Nếu vết thương chảy máu, ta đắp gạc có tẩm ôxy già.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>6.      Khi vết thương đã sạch và khô, ta bôi thuốc sát trùng. Tránh dùng hỗn hợp nhiều loại thuốc, có thể gây phản ứng, nguy hiểm.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>7.      Nếu có thể được, nên để trần vết thương. Những vết thương xây xát chút ít không nên băng lại. Ta chỉ băng vết thương bị chảy máu hay rỉ nước.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>8.      Băng vết thương bằng cách đắp gạc rồi dùng băng keo dán lại. Nếu vết thương chảy máu hay cần che chở đầy đủ, ta đắp thêm một lớp bông gòn thấm nước rồi một lớp bông không thấm nước sau đó băng lại.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>9.      Thay băng:  Cách 3 hay 4 ngày ta thay băng một lần. Nếu vết thương chảy máu hay làm mủ, mỗi ngày ta thay băng 1 hay 2 lần. Lúc mở băng nên cẩn thận: nên thấm ôxy già hay Dakin trước rồi mới gỡ miếng gạc ra khỏi vết thương.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>10.  Phải xem chừng vết thương: nếu vài hôm sau có dấu hiệu làm độc (đỏ, sưng, nhức, nóng)  ta phải mời Y sĩ đến.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Vết thương nặng là những vết thương:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Rộng (cần khâu lại).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Sâu (xuyên qua da thịt)..<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Dính ngoại vật (đất, cát, mảnh kim loại…).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Bầm dập (mô bị dập nát là chỗ cho vi trùng sinh sống).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phức tạp (gãy xương, xuất huyết).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Làm độc.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Ở nơi nguy hiểm (mặt, ngón tay, xoang).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Cấp cứu khi đứng trước một vết thương nặng: Người cứu thương không được sờ mó vào vết thương nặng. Hành động của họ là tóm tắt trong ba công việc: Bao bọc, làm phiếu, tải thương. Chỉ có y sĩ mới có thẩm quyền săn sóc vết thương nặng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1.      Bao bọc vết thương bằng vải thưa vô trùng, nếu có, hay vải sạch - Thực dụng nhất là băng cá nhân, băng này được làm sẵn để cấp cứu, (ngoài ra người cứu thương cần lưu ý để ngăn chận xuất huyết động mạch trầm trọng hay bó im xương gãy)<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2.      Cài 1 tấm phiếu vào áo nạn nhân trong đó ghi tên họ nạn nhân, tính chất, giờ và độ khẩn của vết thương.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>3.      Di chuyển ngay nạn nhân đến bệnh viện gần nhất, không được chần chờ, vì họ có thể chết vì kích xúc (chock) hay nhiễm trùng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">Vài trường hợp đặc biệt:</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Người cứu thương phải biết hành động khi gặp trường hợp vết thương ở ngực hay ở bụng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>I. Vết thương ngực:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nạn nhân bị vết thương ở trước ngực hay lưng có thể chết vì ngưng thở nếu người ta để đầu thấp. Sau khi băng kín vết thương, nạn nhân được tải thương theo tư thế nửa nằm, nửa ngồi hay nằm nghiêng về phía vết thương, đầu cao (xem phần thế nằm của nạn nhân)..<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu vết thương thủng phổi (không khí ở phổi thoát ra bằng vết thương), ta phải bịt chỗ thủng ngay, bằng cách dùng nhiều miếng gạc (compresse) phủ vải hay nylon ở ngoài rồi dùng băng keo hay băng 3 đuôi giữ chặt. Nếu không có vật dụng ta có thể dùng khăn tay hay bàn tay giữ chặt lại. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>II. Vết thương ở bụng:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu lòi ruột ra ngoài, không nên tìm cách nhét vào. Bao bọc bằng vải sạch (không nên dùng compresse). Lúc tải thương để đầu nạn nhân thấp, chân co lên.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu dao vật nhọn, còn nằm tại chỗ, ta nên để nguyên, không được tìm cách lấy ra.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>NÊN NHỚ: Vết thương ở ngực và bụng thường hay gây ra nội xuất huyết.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN style="COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: bold">HIỂU BIẾT VÀ CHĂM SÓC CÁC VẾT PHỎNG</SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Phỏng do nhiều nguyên-nhân:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Sức nóng (vật rắn, lỏng hay hơi rất nóng hoặc do sự bốc cháy).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Ánh nắng mặt trời.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Hóa chất (A-xít, ba-dờ…).<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Điện.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Tia ngoại tuyến.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Những sự cọ sát như mang giày chật cũng tạo ra những vết thương như phỏng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Thế nào là phỏng nặng: Một vết phỏng là nặng nếu: rộng lớn, hoặc sâu.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Một vết phỏng dù nhỏ cũng được coi là nặng:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Khi ở vài nơi trên cơ-thể: nhiễm độc ở mông trẻ em, ở bàn tay những chỗ nếp gấp, ở mặt, hoặc ngộp thở dần dần bởi hít phải khí nóng làm cháy đường hô-hấp.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Khi bị bẩn.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Khi nạn-nhân yếu: Trẻ em, người già, người bệnh kinh niên (nghiện rượu, tiểu đường,...)<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Người ta phân biệt 3 độ phỏng như sau:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phỏng độ 1: da bị đỏ, bị phỏng nắng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phỏng độ 2: da nổi lên một hay nhiều bong bóng nước.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phỏng độ 3: da bị cháy hay gây tổn-thương tới lớp mỡ, thần kinh, bắp thịt, mạch máu hay xương. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Phỏng độ 2 và 3 được kể là những vết thương. Sự nguy-hiểm là vì nhiễm độc. Vết phỏng nào cũng sạch (không có vi trùng) lúc xảy ra, nhưng sẽ bị nhiễm trùng rất nhanh nếu ta không cẩn thận. Người cứu thương không nên bôi thuốc hay pommade vào vết phỏng.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Hậu quả toàn thể: đó là phỏng sẽ gây ra tình trạng sốc. Đối với người cứu-thương đầu tiên phải tránh làm tình trạng này trầm trọng hơn. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nạn nhân thường khát nước. Nếu họ không bị vết thương khác, hay ói mửa, người cứu thương có thể cho họ uống một ít nước ấm hay nước đường. Rượu tuyệt đối cấm.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Cấp cứu người bị phỏng<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Người cứu thương phải phân biệt:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phỏng thường (nhẹ) có thể trị tại chỗ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>·        Phỏng nặng: phải mang vào bệnh viện.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>1)      Phỏng Nhẹ<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>a)      Vết phỏng độ 1 và nhỏ, thí dụ: vết đỏ vì nắng trên một diện tích nhỏ. Ta rắc bột khử trùng (Talc stérile) và nên canh chừng nạn-nhân trong 24 giờ đồng hồ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>b)      Vết-thương phỏng độ 2 rất nhỏ: bằng một đồng bạc chì, phỏng bởi đầu thuốc lá, vì đi giày chật.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Vết phỏng dễ bị nhiễm trùng nếu ta làm bể mộng nước (bong bóng nước), ta nên bôi thuốc đỏ lên bong bóng nước và xung quanh, rồi dùng compresse vô trùng đắp lên.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu bong bóng nước đã bể, ta chữa như vết  thương thường: rữa tay sạch, bôi thuốc đỏ, cắt những chỗ da cháy, bôi thuốc đỏ, đắp compresse rồi dán băng keo để tránh đụng chạm và làm bẩn vết thương.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Sau 48 giờ, tháo băng ra, bôi thuốc đỏ và để trần vết thương.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu có dấu hiệu làm độc ta phải mời y sĩ.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>2)      Phỏng Nặng<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Người cứu-thương hành động như đứng trước vết thương nặng:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Băng vô trùng, nếu được, hoặc bao bọc nạn nhân bằng vải sạch. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Khi di chuyển đến bệnh viện: quấn chăn, để nằm dài, đầu thấp. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Khi nạn nhân chưa được quấn chăn, không nên sờ mó vào trên chỗ bị phỏng. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nếu quần áo cháy: cuốn nạn nhân bằng chăn hay lăn dưới đất. Tránh dùng bình cứu hỏa.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Chỉ nên cởi quần áo nạn nhân trong hai trường hợp:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Quần áo đang thấm nước sôi (dội nước lạnh ngay, chỉ trong trường hợp này người ta không được cởi lớp vải cuối cùng, lớp tiếp xúc với da). <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Quần áo hay quần áo lót bằng sợi tổng hợp tiếp tục cháy âm ỉ (nhiều khi không có ngọn lửa). <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Những chỗ hở: bàn tay bàn chân bị phỏng nước sôi; đổ nước lạnh ngay.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Lưu ý: không bao được đổ nước lên chất hóa chất cháy (xăng, dầu hỏa, rượu) ta dập tắt bằng cát hay bình chữa lửa (cẩn thận tránh xịt vào mặt nạn nhân hay người khác)<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000> <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>3)      Phỏng Do Hóa Chất<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Phỏng A-xít (acide sulfuric, clorhyric, nitric…): Rửa bằng nước xà bông (savon) hay nước pha bicarbonate de soude (1 muỗng biacarbonate de soude trong 1 lít nước) <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>- Phỏng Ba-dờ (soude, potasse, vôi sống): ta rửa bằng nước dấm. <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Nói chung: dội ngay thật nhiều nước, băng vô trùng di chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000>Khi hóa chất văng vào mắt: rửa ngay bằng dòng nước cho chảy ngay vào mắt (được giữ cho mở ra) rồi đưa đến bác sĩ chuyên khoa mắt hay bệnh-viện.</FONT></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><U><EM><strong><FONT color=#666666><SPAN style="COLOR: navy">trích từ internet</SPAN><o:p> </o:p></FONT></strong></EM></U></FONT></FONT></P>
 

ThachKhe

Member
<P>Kính huynh Quang Hưng,</P>
<P>Những kỹ thuật này (Sơ cấp cứu vết thương), tuy cũ nhưng vẫn còn mới, đôi khi nghĩ không cần thiết nhưng lại rất cần thiết.</P>
<P>Ngày nay, khi ra đường thường hay gặp người bị tai nạn (như xe cộ), nếu chúng ta biết được kỹ thuật này thì thật có ích, chúng ta có thể cấp cứu kịp thời trước khi được đưa đi cấp cứu (có thể giảm thiểu nguy cơ tử vong).</P>
<P>Nghe thì xa lạ nhưng đều có thể ứng dụng. Chắc các anh chị em ở các Hội thánh khác cũng đang quan tâm vì lợi ích này.</P>
<P>Mong được đón nhận nhiều bài viết tham khảo như vậy.</P>
<P>Xin cảm ơn!</P>
 

Thiện Minh

New member
<P> Kính cùng Anh Chị Em,</P>
<P>Rất cám ơn bài viết của Huynh Quang Hưng đã giúp ích chúng ta trong cuộc sống,nay mạo muội bổ sung thêm vài ý nhỏ trong phần sơ cấp cứu</P>
<P>Chấn thương cột sống - tủy sống là lọai bệnh lý nguy hiểm vì gây hậu quả nặng nề,tàn phế hoặc tử vong cao ,chi phí đều trị rất tốn kém...Đặc biệt những thương tổn thứ phát tức là những di chứng xảy ra sau tai nạn thường rất nguy hiểm trong đó sớm nhất có thể kể đến đó là sơ cấp cứu không đúng cách làm tổn thương tủy sống</P>
<P>SƠ CỨU BAN ĐẦU TẠI NƠI XẢY TAI NẠN (trước khi chuyển viện)</P>
<P>1.Bất động :</P>
<P>Lăn tròn bệnh nhân khi di chuyển</P>
<P>Đặt BN trên tấm ván</P>
<P>Chèn 2 túi cát 2 bên đầu BN</P>
<P>Có thể mang nẹp cổ cứng</P>
<P>Lưu ý :Tháo nón bảo hiểm phải đúng cách,sơ cứu tùy thư thế,vị trí chấn thương</P>
<P>2.Duy trì huyết áp :</P>
<P>Nâng huyết áp nếu có tụt huyết áp (Nếu có chỉ định của BS)</P>
<P>Bù dịch cho bệnh nhân (nếu được)</P>
<P>Mặc quần áo chống sốc </P>
<P>3.Duy trì Oxy và sự thông khí</P>
<P> </P> 
 

Quang Hung

New member
<P> chào cả nhà!!!</P>
<P>rất cám ơn sự quan tâm của các ACE đến các bài viết tài liệu tham khảo của mình</P>
<P>cám ơn thiện minh đã bổ sung thêm phần sơ cứu và rất mong AC E bổ sung thêm tài liệu liên quan để diễn đàn đầy đủ hơn cũng như góp ý những ý tưởng hay khuyết đểm cần sửa chữa</P>
<P>chào phụng sự!</P>
 

Thiện Minh

New member
<FONT size=4><strong><EM><U> Sơ cứu nạn nhân gãy xương</U></EM></strong></FONT>
<P ="p"> Nếu gãy xương do chấn thương nên gọi ngay cấp cứu. Bạn cũng nên gọi cấp cứu khi có các dấu hiệu sau:</P>
<P ="p">- Nếu nạn nhân không đáp ứng, không thở hoặc không cử động, thực hiện hô hấp nhân tạo nếu không thấy nạn nhân thở hoặc không có nhịp tim.</P>
<P ="p">
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80 align=center ="tLegend"><T><T>
<T>
<TR>
<TD></TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></T></T></TABLE></P>
<P ="p">- Chảy máu nhiều</P>
<P ="p">- Ấn nhẹ hoặc cử động cũng gây đau</P>
<P ="p">- Biến dạng chi hoặc khớp</P>
<P ="p">- Xương chọc ra da</P>
<P ="p">- Đầu chi có cảm giác châm chích, tái nhợt</P>
<P ="p">- Bạn nghi ngờ gãy xương vùng cổ, vùng đầu, hoặc vùng lưng</P>
<P ="p">- Bạn nghi ngờ gãy xương vùng háng, vùng chậu, chi trên…</P>
<P ="p">Sơ cứu ngay trong khi chờ đợi đội cấp cứu tới:</P>
<P ="p">• Cầm máu</P>
<P ="p">• Bất động vùng gãy xương bằng nẹp</P>
<P ="p">• Chườm lạnh vùng gãy xương</P>
<P ="p">• Điều trị sốc: nếu nạn nhân ngất hoặc thở nhanh nông, cho nạn nhân nằm đầu thấp hơn thân mình và nếu có thể được nên chân kê cao.</P>   
 

Thiện Minh

New member
 
<P =pTitle><strong><FONT color=#9900cc size=5>CẦN BIẾT KHI SƠ CỨU NẠN NHÂN</FONT></strong></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>TTO - Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta gặp phải trường hợp nạn nhân bị chấn thương hoặc bị ngưng thở, ngưng tim vì một lý do nào đó. Trước khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến, bạn có thể duy trì sự sống cho nạn nhân hay giúp đỡ nạn nhân bằng những động tác sơ cứu. </FONT></P>
<P =pSubTitle align=center><strong><EM><FONT color=#990000 size=3>HÔ HẤP NHÂN TẠO</FONT></EM></strong></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>Hô hấp nhân tạo là động tác sơ cứu nhằm cung cấp oxy cho não và các cơ quan quan trọng khác trong khi chờ đợi sự điều trị tích cực từ đội cấp cứu chuyên nghiệp. </FONT></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>Não sẽ chết sau năm phút thiếu oxy, do vậy động tác này là rất quan trọng nếu được thực hiện sớm nhằm tránh tình trạng thiếu máu nuôi não. </FONT></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>Bạn cần xác định nạn nhân tỉnh hay mê bằng cách lay gọi, hỏi thật to. Nếu nạn nhân mê bạn gọi ngay cấp cứu hoặc nhờ ai đó gọi. Nhưng nếu bạn chỉ có một mình và nạn nhân từ 1-8 tuổi thì nên thực hiện hô hấp nhân tạo trong hai phút trước khi gọi cấp cứu.</FONT></P>
<P =pSubTitle><FONT color=#990000 size=3>Bạn thực hiện các bước ABC sau:</FONT></P>
<P =p><FONT size=3><FONT color=#990000><strong>Airway (thông đường thở):</strong> đặt nạn nhân trên nền cứng, quì cạnh cổ và vai bệnh nhân. Mở đường thở của nạn nhân bằng thủ thuật ngửa đầu nâng cằm. Kiểm tra bệnh nhân có thở bằng cách nghe hơi thở, nhìn lồng ngực di động. Nếu nạn nhân không thở thực hiện ngay giúp thở miệng - miệng hoặc miệng - mũi.</FONT></FONT></P>
<P =p><FONT size=3><FONT color=#990000><strong>Breathing (thở):</strong> giúp thở miệng - mũi. Thực hiện cái đầu tiên và nhìn xem lồng ngực bệnh nhân có phồng lên? Nếu không thực hiện tiếp cái thứ hai sau khi mở đường thở bằng thủ thuật ngửa đầu và nâng cằm. Sau đó thực hiện ép ngực.</FONT></FONT></P>
<P =p><FONT size=3><FONT color=#990000><strong>Circulation (giúp máu lưu thông):</strong> ấn ngực đi xuống 3,8-5cm (1.5 -2 inches). Ấn hai lần/giây hoặc 100 lần/phút. Khi bạn làm động tác này sẽ giúp tim bơm máu đi để đưa máu đến não và các cơ quan quan trọng khác.</FONT></FONT></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>Sau 30 lần ấn ngực bạn làm thủ thuật ngửa đầu, nâng cằm bệnh nhân để thổi hơi. Thổi hai hơi liên tiếp. Bịt mũi nạn nhân, thổi một hơi trong một giây, xem lồng ngực có phồng lên? Nếu có, thổi tiếp hơi thứ hai, nếu không ngửa đầu nạn nhân và thổi hơi thứ hai. Mỗi chu kì gồm 30 lần ấn ngực và hai lần thổi hơi.</FONT></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=3>Nếu sau hai phút nạn nhân vẫn không cử động bạn nên tiếp tục hà hơi thổi ngạt cho đến khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến.</FONT></P>
 

DuoiChanThay

New member
<P> Chào Huynh ThiệnMinh!</P>
<P>Đệ xin góp thêm:</P>
<P>Phương pháp cấp cứu người bị ngạt còn có 2 cách :đặt nạn nhân nằm ngửa và nằm sấp.</P>
<P>-Phương pháp nằm ngử: Trước tiên ta đặt nạn nhân nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, dùng tay móc sạch rãi,đờm trong mồm nạn nhân để thông đường thở.Sau đó tiến hành "hà hơi thổi ngạt" và kết hợp ép tim lồng ngực.Nếu có 2 người thì một người ngồi bên tiến hành hà hơi thổi ngạt,người kia quỳ 2 đầu gối kẹp sát bụng nạn nhân ép tim lồng ngực đồng thời mở và khép 2 cánh tay nhạn nhân để giúp lồng ngực được mở.Phương pháp này có ưu điểm là dể thực hiện.</P>
<P>-Phương pháp nằm sấp: Cũng đặt nạn nhân nơi thoáng mát và nới lỏng quần áo.sau đó người cứu quỳ trên lưng nạn nhân dùng tay ấn vào hoành cách mô và kéo lên theo nhịp thở.Cử tiếp tục như thế cho đến khi nào nạn nhân thở lại bình thường.Phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp nằm sấp.Có ưu điểm là :ngăn không cho chất rãi chảy vào trong làm tắt khí quản.</P>
<P>Đó là những thao tác cơ bản để cưu giúp nạn nhân trước khi có nhân viên y tế.Nếu Huynh Tỷ nào biết thì cho thêm ý kến.</P>
<P>Kính chao!</P>
<P> </P>
 

Quang Hung

New member
<P>xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đóng góp tài liệu bổ ích</P>
<P>rất mong có thêm nhiều sự đóng góp bổ ích của các anh chị em để diễn đàn đầy đủ tài liệu hơn</P>
<P>thân chào</P>
 

Thiện Minh

New member
<P =pTitle><FONT color=#ff0000 size=5>Tai nạn mùa hè - hướng dẫn cách sơ cứu và phòng ngừa điện giật</FONT></P>
<P =p>BV Nhi Đồng I cung cấp phương pháp sơ cứu và phòng ngừa khi trẻ bị bỏng, điện giật.</P>
<P =pSubTitle><FONT color=#0000ff size=3><strong>Sơ cứu bỏng</strong></FONT></P>
<P =p>- <FONT size=3>Đặt nạn nhân nằm trên tấm drap sạch, chỗ bị bỏng ở phía trên. Nếu trẻ đang bị cháy, dập tắt lửa càng mau càng tốt:</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Hắt nước lên người trẻ để dập tắt ngọn lửa nếu có sẵn xô nước.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Chụp kín trẻ bằng tấm vải hay mền (không dùng nilông vì sẽ cháy) và lăn trên nền đất, làm như vậy sẽ hạn chế oxy gặp lửa nên lửa sẽ tắt.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Cởi bỏ quần áo bị cháy, bị dính hóa chất, nước nóng…</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Làm mát ngay vùng bị bỏng để không cho nhiệt gây tổn thương thêm da bằng cách giội nước lạnh lên vết thương liên tục khoảng 10 phút.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Đắp lên vết bỏng bằng băng, gạc hoặc vải sạch không có lông tơ để tránh nhiễm trùng. Nếu không có sẵn băng gạc, bạn có thể dùng túi nhựa bao vùng bị bỏng ở tay chân lại.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu vết bỏng rộng và trẻ không nôn mửa, hãy cho trẻ uống nước để thay thế phần dịch mất qua vết bỏng.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu vết bỏng nhỏ, bỏng nông độ 1, luôn quan sát vết bỏng ít nhất 24-48 giờ để phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng: đỏ, sưng, đau. Nếu có thì nên đến cơ sở y tế.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu nguy hiểm như: ngất xỉu, bất tỉnh, tay chân lạnh, khó thở; bỏng diện rộng trên 1/10 diện tích cơ thể, bỏng sâu hoặc bỏng vùng mặt vì nạn nhân có thể bị mất một lượng lớn dịch tiết qua vết bỏng gây thiếu dịch đưa đến sốc bỏng.</FONT></P>
<P =p><FONT color=#990000 size=4><strong>Chú ý:</strong></FONT></P>
<P =p>- <FONT size=3>Khi bị bỏng ở vùng mặt, trong miệng thường gây sưng, nghẽn đường thở làm khó thở, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.</FONT></P>
<P =p><FONT color=#ff0000 size=5><strong>Những điều nên làm:</strong></FONT></P>
<P =p>- <FONT size=3>Trấn an nạn nhân</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Làm nguội vết bỏng và giảm đau cho nạn nhân</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Hô hấp nhân tạo nếu cần thiết</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Hạn chế khả năng nhiễm trùng</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế</FONT></P>
<P =p><strong><FONT color=#ff0000 size=5>Những việc cần tránh:</FONT></strong></P>
<P =p>- <FONT size=3>Đừng bóc đi phần da chết hoặc làm bể các vết bỏng bọng nước do bỏng gây nên vì có thể gây nhiễm trùng vết bỏng.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Đừng dùng đá lạnh hoặc bôi bất cứ thuốc pommade hay mỡ, hóa chất nào lên vết bỏng.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Không dùng các loại băng bằng bông có lông tơ mịn hoặc các băng dính dán lên vùng bị bỏng</FONT>.</P>
<P =pSubTitle><strong><FONT color=#0000ff size=5>Phòng ngừa bỏng:</FONT></strong></P>
<P =p><FONT color=#ff0000 size=5><strong>KHÔNG:</strong></FONT></P>
<P =p>. <FONT size=3>Dùng loại bình gas nhỏ (bếp gas mini)</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Châm thêm dầu, alcool khi đang cháy</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Chơi lửa, gần bếp, đống un khói</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Ðể bình thủy, nồi nước sôi… , chai hóa chất trong tầm với của trẻ</FONT></P>
<P =pInterTitle><FONT color=#0000ff size=3><strong>Điện giật</strong></FONT></P>
<P =pSubTitle><FONT size=3>Cách sơ cứu:</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Ngắt dòng điện bằng cách rút dây điện hoặc ngắt cầu chì.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu không thể ngắt được dòng điện, dùng vật không dẫn điện như chổi, ghế, tấm drap hay thảm chùi chân để đẩy nạn nhân ra khỏi nguồn điện.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu nạn nhân bất tỉnh, nhanh chóng kiểm tra nhịp thở, mạch đập của nạn nhân, nếu ngưng thở ngưng tim thì gọi ngay cấp cứu và tiến hành hô hấp nhân tạo.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu có vết bỏng do điện: cởi bỏ quần áo và rửa vùng bị bỏng dưới vòi nước lạnh cho tới khi cơn đau dịu xuống rồi băng lại bằng băng, gạc không có lông tơ.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế</FONT></P>
<P =p><strong><FONT color=#ff0000 size=5>Chú ý:</FONT></strong></P>
<P =p>- <FONT size=3>Trong trường hợp điện cao thế hoặc trung thế: không đến gần nạn nhân cho tới khi biết chắc nguồn điện đã bị ngắt. Đứng cách xa ít nhất 18m và không cho những người đứng xem lại gần.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Dấu hiệu đưa đi bệnh viện:</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Bất tỉnh, chóng mặt</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Khó thở</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Vết bỏng do điện sâu.</FONT></P>
<P =p><strong><FONT color=#ff0000 size=5>Những việc cần tránh</FONT></strong></P>
<P =p>- <FONT size=3>Chạm tay trực tiếp kéo nạn nhân ra trong khi nguồn điện chưa bị ngắt.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>- Nếu có vết bỏng:</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Đừng bóc đi phần da chết hoặc làm bể các vết bỏng giộp.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Đừng dùng đá lạnh, kem đánh răng hoặc mỡ bôi vào vết bỏng.</FONT></P>
<P =pSubTitle><FONT color=#0000ff size=4>Phòng ngừa</FONT></P>
<P =p>.<FONT size=3> An toàn mắc điện</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. An toàn sử dụng điện: giày dép khô, bút điện... </FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Không để dụng cụ điện, ổ cắm ngang tầm tay trẻ.</FONT></P>
<P =p><FONT size=3>. Bịt kín các ổ điện khi không sử dụng. </FONT></P>
<P =pAuthor>Theo BS Minh Tiến - web BV Nhi Đồng I</P>
 

Facebook Comment

Top