LẬP THÂN HÀNH ÐẠO

DangVo

New member
 
<br><div id="story"><span style="font-size: 100%;"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">HỘI THẢO VỀ CUỘC ÐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG (TRẦN VĂN QUẾ)</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">NOI GƯƠNG ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG: LẬP THÂN HÀNH ÐẠO</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Năm 2007, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Ðạo Trưởng Huệ Lương (1902-2007):</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài,</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Tổng Lý Minh Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">          Tập thể đàn em nguyện noi gương Ngài để Lập Thân Hành Ðạo.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ông Ðồ Chiểu, từ xưa đã viết :</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">“<strong style="font-weight: 400;">Thương dân thì phải lập thân,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Phòng khi nắng hạn, toan phần làm mưa.”</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Wingdings;">Ø</span><span style="font-family: Wingdings;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">     </span></span>Lập thân hành đạo là xây dựng cho mình một vị trí tự độ và độ tha, đó là dàn phóng gồm:</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;">1.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">                               </span></span><span style="font-family: Arial;">Tâm hạnh là nền để mọi người đặt niềm tin.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;">2.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">                               </span></span><span style="font-family: Arial;">Ðức tài là cấu kiện để che mưa đở nắng cho mọi người.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;">3.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">                               </span></span><span style="font-family: Arial;">Tâm pháp là phi thuyền để đưa mình và mọi người ra khỏi ta bà.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">* <strong style="font-weight: 400;">Bước đầu tiên
của Lập thân hành đạo là học tập. Ngài là một tấm gương sáng về học tập
từ đời lẩn đạo (mở ngoặc để nói rằng có một số em bất cập cho rằng đời
tàn cùng cuối chỉ lo tu, rồi bỏ bê việc dùi mài tri thức, điều này
không đúng với tinh thần xây dựng, đào tạo thế hệ tiếp nối của Ngài).
Ngài hướng dẫn phương pháp học tập “đi<em> từ dể tới khó, đi từ gần đến xa, đi từ ngòai vào trong</em>” với ý chí khổ luyện<em> “</em><strong style="font-weight: 400;">người học 1 lần thông, mình chưa thông thì phấn đấu 10 lần; người học 10 lần thông, mình chưa thông thì phấn đấu 100 lần” .</strong></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">* <strong style="font-weight: 400;">Bước thứ hai
Lập Thân Hành Ðạo là ứng dụng kết quả học tập để hành đạo (Có người chỉ
lập thân để gây tạo sự nghiệp thế gian: danh, lợi, tình đó là vật vô
thường mà chưa hành đạo.)</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">*
Về mặt nhân sinh, phải chọn một chánh mạng để phù hợp với chí nguyện
hành đạo, Ngài chọn "nghề giáo". Ðối với Ngài đây không chỉ là nghề mà
chính là sứ mạng <strong style="font-weight: 400;">"lương sư hưng quốc<em>".</em>
Ðạo đức, trí thức của nhà giáo Trần Văn Quế là nguồn cổ vũ cho các thế
hệ môn sinh, trong đó có Tiến Sĩ Trần Văn Khê cũng như nhiều vị đã
thành danh trong đạo, ngòai đời.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Hưng
quốc trong thời kỳ Pháp xâm lược nước ta, trước mắt là cứu quốc. Tòa án
đại hình cuả Pháp kết án Ngài 20 năm khổ sai, 20 năm biệt xứ và tịch
biên gia sản khi Ngài gánh vác tránh nhiệm Phó Chủ Tịch Liên Ðòan Ái
Quốc Việt Nam. Những tháng ngày trong lao tù Côn Ðảo đã đốt đi không ít
sức khỏe của Ngài. Ngài đã than khi về phục lịnh Ðức Chí Tôn “<strong style="font-weight: 400;">Tệ
Huynh vì sứ mạng, vì nguyện lực cũng vì nghiệp căn, buổi sinh thời nhục
thể trãi bao phong trần lao lý, nên cuộc hành trình không còn đủ sức
tiêu biểu cho người hướng đạo Thiên ân trên những bước đường khó khăn
tận độ”._</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;" align="left"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">* Về mặt gia đình thân tộc, Lập thân hành đạo là hiếu chi chung dã. Ơn Trên dạy:</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">“Tu là cứu cửu huyền thất tổ,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Tu là cần phổ độ nhân sanh”.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Cuộc
đời lập thân hành đạo của Ngài đã hồi hướng công đức để phụ thân về cõi
thiêng liêng hằng sống và cao thăng đạo quả. Ðức Chí Tôn ân phong Cụ
Trần Văn Ðược đạo quả Vĩnh Thọ Ðạo Nhơn.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><br></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="font-weight: 400;">“Vĩnh
Thọ Ðạo Nhơn, chào chư hiền hữu, chào chư hiền muội, mừng nhục tử Huệ
Lương. Một sự bất ngờ hôm nay nhục tử lại gặp Lão đây mà từ lâu không
bao giờ ngờ được, có phải như vậy chăng? Trải qua mấy trăm năm đã nhiều
công tích đức tu chơn, một kiếp chót mới hạ sanh Quế tử để làm một nấc
thang cho Lão ngày nay được chứng vị nơi cõi Thiêng Liêng. Tuy là ở
hàng Ðạo Nhơn chớ không còn phải luân hồi chuyển kiếp nữa.<br>Hôm nay
nhân khóa tịnh vừa mãn, Ðức Ðông Phương Chưởng Quản cho dời tất cả
những hàng Tiên Tử đến để chúc mừng cho quí hiền hữu hiền muội và cho
chư hiền hữu hiền muội biết rằng Thiên thượng nhơn gian đồng nhứt lý.
Hễ tu thì đắc, công thì thưởng, tội thì trừng. Ðó là Thiên Luật không
bao giờ sai một mảy. Nhân đây Tệ Huynh cũng xin chúc cho chư hiền hữu
và chư hiền muội được công thành đạt đạo.”</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">* <strong style="font-weight: 400;">Bứơc III của Lập Thân Hành Ðạo là xây dựng tập thể_ tâm hạnh đức tài.<br>Lập thân hành đạo là việc tiến đức tu nghiệp trọn đời, tùy căn cơ, sở năng, sở trường ở vị trí của mỗi người mà có <strong style="font-weight: 400;">mô hình lập thân hành đạo tập thể
thích nghi theo bước tu từ hạ thừa tiến lên trung, đại thừa. Ðức Chí
Tôn vui lòng khi nhìn thấy chúng ta ít ra là được 6/4 công việc
đạo/đời. </strong></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">a. Hạnh tập thể.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;"><br></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðức Quan Âm Bồ Tát dạy “<strong style="font-weight: 400;">ngòai
ra ngôn thuyết kinh điển, cần yếu là tổ chức được cộng đồng, quân bình
sự sống, lấy tình thương tha thứ, từ bi, thắt chặt hàng ngũ sao cho nam
nữ ai cũng trong trắng tỏ rạng giới hạnh tập thể”._</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðức
Chí Tôn khai Tam Kỳ Phổ Ðộ, không ai được độc thiện kỳ thân, trong tập
thể các thành viên bổ sung tâm, hạnh, đức, tài lẩn nhau để gánh vác cơ
Ðạo. Ngài bao giờ cũng khiêm tốn, ẩn mình đứng sau, nhưng vì đức vâng
lới mà phải ra mặt. Ðức ÐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN dạy<span><span style="color: windowtext; text-decoration: none;"><u>:</u></span></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><span><span style="color: windowtext; text-decoration: none;"><u><br></u></span></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;" align="left"><span style="font-family: Arial;"><em>“</em><strong style="font-weight: 400;">Huệ Lương trọn phận anh ghi nhớ,<br><span style="color: red;">Tánh khiêm nhường nhưng chớ thối thân;<br></span>Phó Ban nhiệm vụ ân cần,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a name="_Toc184138309" title="_Toc184138309"></a><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Gia công nghiên cứu lựa lần sách kinh.</strong></span><strong style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Arial;">” </span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a name="_Toc184108416" title="_Toc184108416"></a><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">          Trong tập thể Ngài và các vị đồng nhiệm đều tuân lời Ơn Trên lấy hòa làm trọng. Ðức</span><span style="font-family: Arial;">
Giáo Tông Vô Vi Ðại Ðạo khen “Huệ Lương, Chơn Tâm, Ðịa Châu Tam đệ hãy
an lòng hành sự. Bần Ðạo khá khen tam đệ đã biết nhún mình uốn chìu,
tìm một danh từ để dung hòa tình đồng đạo. Lẽ ấy Bần Ðạo cũng thấy đáng
quan tâm, nhưng hãy chờ đợi thời gian cho phép, Bần Ðạo sẽ cỗi mở điều
khúc mắc ấy cho…[Hườn Cung Ðàn , 15.11 Quý Mão (29.12.1963)]</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;">b.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">   </span></span><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;"> </span><strong style="font-weight: 400;">Tâm tập thể.</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Tâm của vị thuyền trưởng là tâm của tập thể, Ngài đã thực hiện được hai chữ thân <a name="_Toc184108718" title="_Toc184108718"></a>dân. Ðức Quan Aâm Như Lai dạy :”<strong style="font-weight: 400;">Sau
đây Bần Sĩ để lời cùng Vĩnh Tịnh Sư Huệ Lương: Hiền sĩ cần nên lưu ý
đến trách nhiệm hiện hữu của Thiêng Liêng đã ban. Tuy nhiều việc với
sức yếu tuổi già, nhưng người lãnh đạo không phải như người hành đạo.
Cần đức độ, cần một lời nói, một sự thăm viếng, khuyên nhủ, cũng đem
đến tinh thần</strong></span><strong style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Arial;"> </span>dũng mãnh làm mức tiến cho các em”.</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ở tầm vĩ mô Ðại Ðạo, hòa hiệp để quy nguyên là phương linh dược để cứu độ chúng sanh. Ðức Chí Tôn dạy :</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">“Huệ Lương con cần chuyên ớ trẻ,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Buổi đời tàn mau lẹ bước buơn;</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Con mau vội giục lên đường,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Quy nguyên Ðại Ðạo là phương thuốc thần”.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;"><br></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><a name="_Toc184108357" title="_Toc184108357"></a><span style="font-family: Arial;">c.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">  </span></span><span style="font-family: Arial;">Ðức tập thể:</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a name="_Toc184108373" title="_Toc184108373"></a><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðức Giáo Tông Vô Vi Ðại Ðạo dạy </span><span style="font-family: Arial;">“</span><span style="font-family: Arial;">Phó
Nhứt Huệ Lương phải đảm trách để tượng trưng cho phần đức độ trong Tam
Giang; vì lý do chính đáng, hiền không thể ký tên trong những thư từ,
nhưng trách nhiệm cố gắng giúp đỡ đệ huynh và lãnh phần nghiên cứu
thuyết minh về Thế Ðạo.</span><span style="font-family: Arial;">”</span><span style="font-family: Arial;"> [Huờn Cung Ðàn, Rằm .7 Nhâm Dần (13.8.1962)].</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Xây dựng<a name="_ftnref1" href="http://www.caodaism.net/index.htm" title="_ftnref1" target="_blank" target="_blank"> đức tập thể, Ðức Chí Tôn dạy Ngài “<strong style="font-weight: 400;">khi
các con về mỗi cơ sở nhiệm trách, lo tu dưởng, cần chuyên và tổ chức
trong nội bộ những người có tâm đức, hàng ngày để ra một thời tịnh tu
và cầu nguyện" (1)</strong></a></span><span><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><u><a name="_ftnref1" href="http://www.caodaism.net/index.htm" title="_ftnref1" target="_blank" target="_blank"><br></a></u></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><u><a name="_ftnref1" href="http://www.caodaism.net/index.htm" title="_ftnref1" target="_blank" target="_blank"><br></a></u></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;">d.</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">      </span></span><span style="font-family: Arial;">Tài tập thể.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðể xây dựng tập thể tài năng.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a name="_Toc184108450" title="_Toc184108450"></a><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">1. Mời gọi nhân tài,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðức Quan Âm Bồ Tát dạy Ngài Huệ Lương “<strong style="font-weight: 400;"><em>Với
tư cách TAM TRẤN ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ, Bần Ðạo nhắc nhở Văn Phòng Phổ
Thông Giáo Lý ghi nhớ một điều trên đã dạy như sau : Cần mở rộng cửa để
thu nạp tất cả những kinh điển cùng các thiện căn ở các Tôn giáo bạn,
hầu sưu tập nghiên cứu một pho giáo lý đại đồng Tam Giáo. Chẳng những
soạn thảo những tinh ba tột đỉnh giáo lý Tam Giáo, mà phải soạn thảo
luôn đủ các trình độ để hầu độ tận chúng sanh, từ hạ, trung đến thượng
thừa, ai nghiên cứu hoặc đọc qua đều cũng hiểu và làm theo được….</em>” [CQPTGLÐÐ,19.2 Ất Tỵ (21-3-65)]</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">2. Ðào tạo nhân tài,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;"><br></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Từ vườn cây ươm, theo lời Ðức Chí Tôn dạy “<strong style="font-weight: 400;">Các
con hãy sắp một cơ cấu, rèn luyện tín đồ các cấp, cũng như nhơn sanh,
sao cho am tường giáo lý căn bản của Ðại Ðạo, rèn luyện cho xứng tài,
xứng đức, xứng phẩm hạnh để có thể chen vào hàng giáo phẩm, trình độ
tương đương với các cấp Thiên phong chức sắc các giới trong kỳ Ðại Hội
Vạn Linh”. Tài của người tu là tu cho tốt nhất. Trong các lãnh vực khác cũng vậy.<span style="font-family: Arial;"> Người có tài, sử dụng tài để gánh vác trách nhiệm, phục vụ tha nhân thì mọi người thương mến, cảm phục.        </span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a name="_Toc184090710" title="_Toc184090710"></a><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðức
Chí Tôn dạy : “THẦY có trao ủy Quyền Pháp cũng trao cho kẻ có đức có
tài. TÀI đây không phải là lý trí mưu xảo, mà là lương năng bản giác.
Lấy cái lương năng bản giác làm sức mạnh để đỡ chơn đưa bước cho người
đời.” Lương năng bản giác phải học bằng vô sư trí.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;">e. <strong style="font-weight: 400;">Xây dựng môi trường, tổ chức, cơ sở lập thân hành đạo tập thể
cho hàng ngũ đồng chơn nhập đạo, hiến dâng trọn đời : Chủng Viện, Dòng
Tu, Tập Ðòan là ba cơ sở (trong nhiều nơi) đào tạo Tu Sĩ, Giáo Sĩ trong
đạo, là tâm huyết suốt đời Ngài ở hai Hội Thánh và Cơ Quan.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ðây
là giải đáp cho câu hỏi của các em “Em phát tâm lập thân hành đạo theo
Ðạo trưởng Huệ Lương, đi tu để trở nên Tu Sĩ, Giáo Sĩ thì vào Chủng
Viện nào, Dòng Tu nào, Tập Thể nào, ở Minh Lý Thánh Hội, Hội Thánh
Truyền Giáo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý? Hàng ngũ đồng chơn, hiến dâng
trọn đời muốn :</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">    </span><strong style="font-weight: 400;">Vào Chủng Viện thì vào Minh Lý Thánh Hội.</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Từ thủơ Khai Ðạo Ðức Chí Tôn đã dạy Minh Lý Thánh Hội là Chủng Viện "<strong style="font-weight: 400;">Thầy
xin lập Tiểu Ðàn nầy là Thầy biết con đến đó Trung…, con phải nên trợ
giúp Minh Lý cho nên việc, nghe há ! Bên Minh Lý đây là Séminaire, là
chỗ các Thầy tu, ngày sau độ về phần linh hồn đó con.” [TNHT q.1 Juillet 1927, Minh Lý Ðàn]</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 0, 0);"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; color: rgb(255, 0, 0);">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">   </span><span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: 400;"> </strong></span><strong style="font-weight: 400;">Vào Dòng Tu thì vào Hội Thánh Truyền Giáo :</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Hội
Thánh Truyền Giáo hình thành được môi trường lập thân hành đạo tập thể
qua Dòng Tu Bảo Thọ với các cơ sở Nam (Trí Huệ Ðàn), nữ (Phước Huệ Ðàn)
từ hơn nửa thế kỷ qua. Ðức Ngôi Hai Giáo Chủ dạy :</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Phước Huệ Ðàn là nơi ban Bí Pháp,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Chư Hiền Ðồ hội hiệp chịu ơn Ta;</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Tu làm sao cho được chứng Tam hoa,</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Tâm phàm tử mới sanh tâm Thánh đức._</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm; color: rgb(255, 0, 0);">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">    </span>Vào Tập Ðòan Giáo Sĩ thì vào Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý :</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;"><br></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Ngày thọ nhận danh xưng “Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý”, Ngài bạch: “<strong style="font-weight: 400;">Bạch Ðức Giáo Tông, đệ tử rất hoan nghinh sự thành lập đoàn thanh niên. Ấy là vườn ươm <strong style="font-weight: 400;">cây
để thay thế cho lớp tre tàn là chúng đệ tử. Các em ấy sẽ là lớp măng
mọc. Nếu không có tổ chức ấy thì các em vì bị bỏ rơi, sẽ chạy theo các
tổ chức ngoài đời mất.” Từ vườn cây ươm, Ngài đã úôn nắn thành
Tu Sĩ, Giáo Sĩ trong những năm 1967-1975 và các khóa sau này. Từ Thanh
Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý đến Tập Ðòan Giáo Sĩ là tiến trình phát
triển tập thể lập thân hành đạo ở Cơ Quan dưới sự dạy dổ, phù hộ của
Ðức Giáo Tông Vô Vi Ðại Ðạo và Ðức Quảng Ðức Chơn Tiên.</strong></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">Trong
ân điển của Ðạo Trưởng Huệ Lương, nay là Ðức Quảng Ðức Chơn Tiên, hàng
ngũ đồng chơn nhập đạo, hiến dâng trọn đời ở Hai Hội Thánh và Cơ Quan,
dươi sự hướng dẫn của các Anh Chị Lớn hướng đạo, sau kỳ hội thảo này có
lộ trình để giao lưu, học hỏi, tương trợ sẽ là lễ vật hiến dâng trân
trọng lên Ngài.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Kết Luận :</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">    </span><strong style="font-weight: 400;">Nối chí Đạo Trưởng Huệ Lương, tập thể đàn em Lập thân hành đạo, lập chí học tập,<span style="font-family: Arial;">
việc học tập đây không chỉ riêng học chữ, mà học bất cứ chuyên môn nào
cho đến mức xuất sư (làm thầy) để đào tạo lại người khác. Học bằng thế
trí lẩn vô sư trí.</span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">    </span><strong style="font-weight: 400;">Nối chí Đạo Trưởng Huệ Lương,
tập thể đàn em noi gương là phải xin, nguyện và lên kế họach “Lập thân
hành đạo” đủ mọi cấp, và như lời tâm sự của Ngài có những vị tiến lên
đại thừa cho Ngài vui lòng.</strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm;">v<span style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Times New Roman;">    </span><strong style="font-weight: 400;">Nối chí Đạo Trưởng Huệ Lương, tập thể đàn em đồng chơn nhập đạo, hiến dâng trọn đời<span style="font-family: Arial;">
chung sức Lập thân hành đạo xây dựng tập thể tâm, hạnh, đức, tài tùy
tâm nguyện vào Chủng Viện, vào Dòng Tu, vào Tập Ðòan Giáo Sĩ ở Minh Lý
Thánh Hội, Hội Thánh Truyền Giáo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý để kế thừa
chí nguyện, mà Ngài trao lại chúng ta, hòan thành sứ mạng như Ðức Hưng
Ðạo Vương dạy :</span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;">“<strong style="font-weight: 400;">Giáp Tí hiệp không gian, nhược thiệt nhược hư, cảm hóa tam thiên thế giới.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt;"><strong style="font-weight: 400;">Bính Dần khai Ðại Ðạo, vô nhân vô ngã, độ tòan cửu nhị nguyên nhân”.</strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-weight: 400;"> Huệ Ý</strong></span> </p><p>------------------------</p><p><a name="_ftn1" href="http://caodaihuey.multiply.com/journal/compose#_ftnref1" title="_ftn1" target="_blank" target="_blank"><span><span style="font-family: VNI-Times; font-size: 10pt;"></span></span></a><u><a name="_ftn1" href="http://www.caodaism.net/index.htm" title="_ftn1" target="_blank" target="_blank"></a></u></p></span><a name="_ftn1" href="http://www.caodaism.net/index.htm" title="_ftn1" target="_blank" target="_blank"> </a><span style="font-family: Arial; color: black;">( 1)Bác Nhã Thiền Đường, 13.5 Giáp Dần (02.7.1974)<br><br><br>(Chữ lúc nhỏ lúc lớn hỗng biết chỉnh làm sao nhờ Admin chỉnh dùm nhe <img src="smileys/smiley1.gif" border="0"><br></span></div>  ))<br>
 

Facebook Comment

Top