Lịch Sử Đại Lễ Hội Yến Bàn Đào

Truong Tam

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><B><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-: EN-GB">HỘI YẾN </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-font-kerning: 18.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><B><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-: EN-GB">DIÊU  TRÌ CUNG MẪU</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-font-kerning: 18.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-GB"> </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Hội Yến là một tiệc rượu long trọng để đãi các vị khách quí. Hội Yến Diêu Trì Cung là tiệc long trọng của các tín đồ Cao Đài đãi Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Hằng năm, vào đêm rằm Trung Thu (15 tháng 8 âm lịch), tại Báo Ân Từ, Đền Thờ tạm Đức Phật Mẫu trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh có tổ chức một buổi lễ long trọng gọi là Hội Yến Diêu Trì Cung, trong đó có buổi tiệc dâng Tam Bửu : Hoa Quả, Rượu, Trà lên Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3> </FONT></SPAN><B><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Time New Roman'; mso-ansi-: EN-GB"> </SPAN></B><FONT size=3><FONT face=VNI-Times><B><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Time New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Gốc tích Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cuộc Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung được tổ chức theo sự tích có từ năm Ất Sửu (1925), khi chưa Khai Đạo. Đức Chí Tôn lúc đó còn ẩn danh, chỉ xưng là Đấng A Ă Â, dạy 3 ông : Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao hoài Sang, làm một cái tiệc chay đãi 10 Đấng Vô hình ở Diêu Trì Cung là : Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">SỰ TÍCH ấy như sau:  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Nguyên vào thượng tuần tháng 8 âm lịch năm Ất Sửu (1925), 3 ông Cư, Tắc, Sang được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít về Diêu Trì Cung ở từng Trời Tạo Hóa Thiên nơi cõi thiêng liêng : Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có Cửu vị Tiên Nương phụ tá, mà Cô đứng hàng thứ 7, gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch là Bát Nương, vv ... Ba ông xin Cô cho biết cách cầu Cửu Thiên Nương Nương.  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Thất Nương bảo : Ba Anh muốn cầu Nương Nương thì phải ăn chay trước 3 ngày và tìm cho đặng Ngọc cơ thì cầu Lịnh Bà mới được. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Ba ông không biết Ngọc cơ là chi. Cô mới mô tả Ngọc cơ, giải thích rõ căn cội buổi xưa lấy hình dạng chùm sao Bắc đẩu mà tạo thành, lại dạy cho cách phò cơ. Thất Nương cũng dặn mỗi vị làm sẵn một bài thơ đón mừng Cửu Thiên Nương Nương. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Ba ông không biết tìm Ngọc cơ ở đâu, nhưng như có linh tính xúi giục, ông Cư qua nhà một người bạn lối xóm là ông Phán Tý hỏi thăm. Ông Tý liền cho biết ông có một cây Ngọc cơ hiện đang cho ông Âu Kích Chùa Tam Tông Miếu mượn, để ông lấy về cho ông Cư mượn mà cầu các Đấng, chớ lối Xây bàn của ông Cư đang áp dụng, tiếp nhận được một bài văn của các Đấng thì tốn nhiều thì giờ quá.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ba ông rất mừng rỡ, chuẩn bị ăn chay cho đủ 3 ngày để cầu Cửu Thiên Nương Nương vào ngày Trung Thu sắp tới.  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Đêm ấy có Đấng A Ă Â giáng bàn, bảo 3 Ông nhơn dịp đó mà làm một cái tiệc chay để đãi 10 Đấng Vô hình nơi Diêu Trì Cung là : Cửu Thiên Nương Nương và 9 vị Tiên Nương. Đấng A Ă Â còn dạy cách sắp đặt bàn ghế và trang hoàng nhà cửa. Ông Cao Huệ Chương, con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao quỳnh Diêu, thuở ấy còn là thanh niên, có theo Ngài Diêu và Ngài Cư để xây bàn. (Ông Cao Huệ Chương gọi ông Cư là Chú Tư, gọi ông Tắc là Chú Tám, gọi ông Sang là Anh Sang). Ông Huệ Chương có tham dự vào việc chưng dọn và đứng hầu trong buổi lễ ấy, thuật lại trong quyển sách "Đại Đạo Truy Nguyên", chép ra sau đây :  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">" Qua đến ngày thứ ba, là buổi hẹn hò, lại nhằm tiết Trung Thu, đúng đêm 14 rạng mặt 15 tháng 8, ngoài trời thì trăng thanh gió mát, trong nhà Chú Tư tôi lại dọn dẹp trang hoàng, xem vào có vẻ tinh khiết lắm. Đúng giờ Tý, cả thảy đều đủ mặt, tôi thấy Chú Tư tôi đã sắp đặt dọn bàn dài, rải bông lá xung quanh, phía trong bàn, ngay chính giữa, để một bộ đồ trà, còn 9 vị Tiên Cô, mỗi người một cái tách , sắp vòng theo bàn, hàng giữa dọn những trái cây tươi tốt, ngó vào rất lịch sự, tựa hình như đãi tiệc, vì chung quanh có để 9 cái ghế mây.  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cuộc cúng nầy, mấy ổng gọi là Phó Yến Diêu Trì, đến ngày nay hãy còn noi dấu lễ kỷ niệm nầy. Đoạn Chú Tư tôi đốt hương đèn lên, cả thảy đều quì lạy khấn vái, rồi đem Ngọc cơ ra cầu.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến, và đủ 9 vị Tiên Cô, mỗi vị đều có giáng cơ chào mừng mấy ổng. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Khi ấy, Thất Nương xin 3 ông đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của mình làm đặng hiến lễ, còn Lịnh Bà và Cửu Cô an vị mà nghe. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Chừng nhập tiệc, Thất Nương lại mời 3 ông ngồi chung vào cho vui. Cũng tội nghiệp cho mấy ổng, vì<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>e thất lễ, nên không dám ngồi, rốt việc vì ép uổng quá, mấy ổng liệu thế khó chối từ, mới đem thêm 3 cái ghế sắp sau lưng 9 cái ghế nọ, ba ông xá rồi ngồi xuống.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Tôi dòm thấy mấy ổng, cũng bắt tức cười, nhưng không dám nhích mép, cứ đứng khoanh tay hầu mà thôi.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cách chừng nửa giờ, Chú Tư tôi lại tái cầu. Lịnh Nương Nương và 9 vị Tiên Cô để lời cảm tạ chẳng cùng, lại hứa rằng : " Từ đây đã có Ngọc cơ rồi thì tiện cho Diêu Trì Cung Cửu Cô đến dạy việc."<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Đêm ấy, mấy ổng thức tới 3 giờ khuya mới nghỉ.".</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Đức Phạm Hộ Pháp, trong buổi thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 15-8-Kỷ Sửu [dl 6-10-1949] cũng có thuật lại buổi đó như sau :  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">" Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đã thâm nhiễm nhiều rồi, nên Đức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc. Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đãi 10 Đấng Vô hình : Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Phần hữu hình có 3 người (Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp). Sắp đặt tiệc ấy do tay Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, vâng mạng lịnh tạo thành một cái tiệc, trên là bàn thờ Đức Phật Mẫu, ở dưới sắp<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>9 cái ghế như có người ngồi vậy. Chén đủa, muỗng dĩa, bất kỳ cái gì cũng giống như đãi người hữu hình vậy, duy có 3 người xác thịt là Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Bần đạo mới hỏi, tiệc nầy là tiệc gì ?<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngài nói là : - Hội Yến Diêu Trì. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Bần đạo nghe nói vậy thì hay vậy chớ không biết giá trị Hội Yến là gì cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng gì cần yếu đến tương lai của Đạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lý cho cùng cạn hết.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ba người sống đồng ngồi ăn, còn Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ cho Đức Phật Mẫu cũng như người sống vậy. Chừng Hội Yến Diêu Trì rồi, các Đấng Thiêng liêng từ giã (thăng), kế Đức Chí Tôn đến nhập cơ. Thượng Phẩm và Bần đạo tọc mạch hỏi :  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Khi nãy Diêu Trì Cung đến, có Ngài đến ở đó không? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Đức Chí Tôn trả lời : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ tới giờ. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Ngài có thấy Diêu Trì Cung đến không ? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Có chứ, chính mình Ta tiếp đãi. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cao Thượng Phẩm hỏi : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Diêu Trì Cung ngó thấy Ngài không ? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Không ngó thấy. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cao Thượng Phẩm hỏi : - Sao vậy ? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Ngài trả lời : - Ta dùng phép ẩn thân. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Bần đạo tọc mạch hỏi tiếp : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Trì Cung có thể đạt Đạo đặng </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Đạt đặng chớ.  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cao Thượng Phẩm hỏi : - Phải làm sao ? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Ngài đáp : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list .25in"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Time New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Time New Roman'; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-family: 'Time New Roman'"><FONT size=3>-</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Time New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">         </SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Time New Roman'; mso-ansi-: EN-GB"><FONT face=VNI-Times><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Phải tu, bằng không tu thì chẳng đạt đặng</FONT>.</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Bần đạo hỏi : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">- Tu chừng bao lâu mới đạt đặng ? </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB">Cái đó Ngài làm thinh. Bần đạo hỏi 1 năm, 5 năm, một ngàn năm, mười ngàn năm, một trăm ngàn năm, Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>Các vị Nữ phái rán nhớ, Bần đạo đã giải nghĩa Hội Yến Diêu Trì là gì rồi đó." </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
 

DT

New member
Rút bài Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp
<br />Tại Ðền Thánh, ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Sửu
<br />Do Kỷ Niệm Vọng Thiên Cầu Ðạo Ngày 27-10 Ất Sửu Thể Theo Thánh Lệnh Của Ðức Phật Mẫu
<br />
<br />
<br />LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ KIM MẪU
<br />
<br />
<br />Hôm nay là ngày kỷ niệm Bí Pháp, Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì, Ðức Chí Tôn đã lập trong nền Chơn Giáo của Ngài. Bần Ðạo thừa dịp nên thuyết minh cho toàn cả con cái Ðức Chí Tôn hiểu rõ cái huyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh hưởng với cơ quan đạt Ðạo chúng ta tại mặt thế gian nầy. Hơn nữa Bần Ðạo có phương tiện tỏ ra một đức tin dị thường của một Ðấng yêu ái, một Ðấng tạo Càn Khôn Võ Trụ, Ðấng tự hữu hằng hữu, Ðấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho con cái của Ngài thấu đáo cái thâm tình của Ngài đối với ta và ta đối với Ngài dường nào.
<br />
<br />Ðạt đặng đức tin phi thường ấy, năm Ất Sửu tức nhiên năm 1925 Ðức Chí Tôn đến với chúng ta, nhưng Ngài đến với một tình bạn mà thôi, đến với một danh hiệu, giờ phút này Bần Ðạo không dám nói, Ngài đến cũng làm bạn Thượng Phẩm và Hộ Pháp. Tháng 6 năm ấy Ngài dùng Cơ Bút huyền diệu của Ngài, Ngài dạy Vọng Thiên Cầu Ðạo (điều mà chúng ta không thể tưởng tượng đây là một cử chỉ) ai cũng lấy làm lạ, nhiều người muốn tầm Ðạo phải để một dấu hỏi, hỏi tại sao buổi ấy Thượng Phẩm và Hộ Pháp có một đức tin vững vàng nghe theo lời Ngài vọng Thiên Bàn Cầu Ðạo. Ðiều mà chúng ta không thể tưởng tượng, đây là một cử chỉ chung chớ không phải cá nhân Thượng Phẩm hay Hộ Pháp mà lời giáo huấn của Ngài cốt yếu để cho toàn thể nhân loại nơi mặt địa cầu này nhứt hơn hết là nòi giống Việt Nam chúng ta.
<br />
<br />Bần Ðạo nói đây: Còn có Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu là người bạn Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo buổi ban sơ thấu hiểu điều ấy, Ngài đến với một tình cảm đáo để, một đức tin vững vàng làm sao đâu? Không thể sợ đặng, không còn biết vị kỷ nhục nhã chi hết, giữa khoảng đường nơi Châu Thành SàiGòn thiên hạ tấp nập, mà Ðức Chí Tôn buộc phải quì ngoài đường dựa bên lề ấy, quì đặng cầu nguyện xin Ðạo cho chúng sanh, tội nghiệp thay!!! Ngài thử thách cho đến nước, thảng như mình quì đó mà thiên hạ không hiểu mình quì làm gì thì cũng ít mắc cở chút mà cũng có thể quì, còn làm mà người biết thì nhột nhạt khó chịu lắm, nhưng sợ Ðức Chí Tôn phải rán mà làm.
<br />
<br />Ngoài ra có ông bạn ai cũng đều biết là nhà thi sĩ danh tiếng, Bần Ðạo dám chắc nội trong Nam Bộ chúng ta đây chưa có ai bằng, nỗi danh thi sĩ đứng đầu hết thảy là người ấy, không biết chứng cớ gì mà người mê thi phú của Ðức Chí Tôn quá chừng quá đổi, đến nước người thuộc lòng thi phú của Ðức Chí Tôn, rồi người họa lại với Ðức Chí Tôn, người làm như mê man vậy. Bần Ðạo thì nhột nhạt duy có sợ mà vâng mạng lịnh thi hành quyền giáo hóa của Ðức Chí Tôn, còn người thi sĩ Bồng Dinh họa theo đó mà ngâm, thiên hạ thấy tấn tuồng dị hợm tụ lại đông lắm. Trước để một cái bàn Vọng Thiên Cầu Ðạo ngay chính giữa coi dị hợm lắm, Bần Ðạo mới gát hai tay lên cho đỡ mắc cở vừa gát lên thì cái bàn quây gõ nói chuyện.
<br />
<br />Các Ðấng Thiêng Liêng đến không biết bao nhiêu, đến các vị Giáo Chủ cũng xuống giảng dạy chúng ta và làm nhiều kiểu lạ lắm; cũng lúc nầy Ðức Chí Tôn đã giáo hóa khá lâu các Ðấng Thiêng Liêng cũng đến cùng Thượng Phẩm và Hộ Pháp, tuy mới mà đủ đầu óc có một đức tin vững vàng, đức tin ấy có thể nói rằng: Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đã thâm hiểu nhiều rồi, nên Ðức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc. Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đãi Ðấng vô hình, đãi 10 người: Ðức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương. Phần hữu hình có ba người: Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp. Sắp tiệc ấy do tay Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu vâng mạng lịnh tạo thành một tiệc, trên bàn thờ Phật Mẫu, ở dưới sắp 9 cái ghế cũng như có người ngồi vậy. Chén, đủa, muổng, dĩa, bất kỳ cái gì cũng giống như đãi người hữu hình vậy; duy có ba người xác thịt là Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp. Bần Ðạo mới hỏi tiệc này là tiệc gì? Ngài nói là Hội Yến Diêu Trì. Bần Ðạo nghe nói vậy thì hay vậy, chớ không biết giá trị Hội Yến là gì cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng gì cần yếu đến tương lai của Ðạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lý cho cùng cạn gì hết.
<br />
<br />Ba người sống đồng ngồi ăn, còn Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ cho Ðức Phật Mẫu cũng như người sống kia vậy.
<br />
<br />Bần Ðạo còn nhớ một chuyện lạ lùng, lúc đó lấy làm kỳ quái không hiểu gì hết, giờ biết Ðạo mới hiểu Ðức Chí Tôn buổi nọ lấy một tên riêng đối với Bần Ðạo. Bây giờ Bần Ðạo không dám nói lại, Ngài đến làm bạn cùng Thượng Phẩm và Hộ Pháp.
<br />
<br />Chừng Hội Yến Diêu Trì rồi, các Ðấng Thiêng Liêng và các vị Giáo Chủ ra từ giả (thăng) kế Ðức Chí Tôn đến nhập cơ.
<br />
<br />Thượng Phẩm và Bần Ðạo tọc mạch hỏi: - Khi nãy Diêu Trì Cung đến có Ngài đến ở đó không?
<br />Ðức Chí Tôn trả lời: - Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ đến giờ.
<br />
<br />- Ngài có thấy Diêu Trì Cung đến không?
<br />- Có chớ, Chính mình ta tiếp đãi!
<br />
<br />Cao Thượng Phẩm hỏi: - Diêu Trì Cung ngó thấy Ngài không?
<br />- Không ngó thấy.
<br />
<br />Cao Thượng Phẩm hỏi: - Sao vậy?
<br />Ngài trả lời: - Ngài dùng phép ẩn thân.
<br />
<br />Bần Ðạo tọc mạch hỏi tiếp: - Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Trì có thể đạt Ðạo chăng?
<br />- Ðạt đặng chớ.
<br />
<br />Cao Thượng Phẩm hỏi: - Phải làm sao?
<br />Ngài nói: - Phải tu, bằng không tu thì chẳng đạt đặng.
<br />
<br />Bần Ðạo hỏi: - Tu chừng bao lâu mới đạt đặng?
<br />Cái đó Ngài làm thinh.
<br />
<br />Bần Ðạo hỏi: - Một năm? Năm năm? Một ngàn năm? Mười ngàn năm? Một trăm ngàn năm?
<br />
<br />Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy. Các vị Nữ phái rán nhớ, Diêu Trì Cung, Bần Ðạo có giải nghĩa Hội Yến Diêu Trì là gì rồi đó.
<br />
<br />v.v... ... ...
<br />
<br />
<br />Thưa ACEs,
<br />Theo bài giảng đạo nêu trên (copy từ quyển Đạo Sử Xây Bàn 1) thì THỜI ĐIỂM VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO là vào tháng 6 Bính Dần trước Hội Yến Bàn Đào khỏang 2 tháng.
<br />
<br />Nhưng đọc Sử Đạo lại thấy nói 3 vị Cư, Tắc, Sang nhận lệnh Đức Cửu Thiên Nương Nương: “Mồng 1 này, tam vị đạo hữu vọng Thiên cầu Đạo”.
<br />
<br />NHƯ VẬY ĐỨC CỬU THIÊN HUYỀN NỮ ĐÃ ĐẾN VỚI 3 VỊ VÀO TRƯỚC TRUNG THU ? LỜI GIẢNG NÀY CÓ CHÍNH XÁC VỀ THỜI GIAN HAY KHÔNG ?
<br />
<br />Xin được chỉ dạy
<br />
<br />Kính chào
 

DongTien

New member
<P>Thưa quý đồng đạo,</P>
<P>Dưới đây là đoạn trích trong một quyển sách của Tòa Thánh, có tựa là <FONT face="Times New Roman" size=3>ĐẠO MẠCH TRUY NGUYÊN:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT face="Times New Roman" size=3>"Qua tối thượng tuần tháng tám, chú tư và chú tám tôi, tiếp dặng mấy lời của cô Vương dạy về Diêu Trì Cung :</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>-</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 7pt; mso-ansi-: EN-GB">         </SPAN><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>Trên có <strong>Cửu Thiên nương</strong> cai quản.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>-</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 7pt; mso-ansi-: EN-GB">         </SPAN><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>Dưới có 9 vị Tiên cô</FONT></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>-</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 7pt; mso-ansi-: EN-GB">         </SPAN><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT size=3>Cô Vương đây đứng về Thất nương, cô Hớn Liên Bạch là Bát nương, còn 7 vị khác đều có nói tên cả.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Chú tư tôi, nghe đặng lờ, ấy mừng lòng, bèn xin cô chiếu cố đến mấy ổng, dạy cách nào cầu lệnh Kim Mẫu đến đặng. Khi ấy Thất nương bèn biểu mấy vị, phải trai giới ba ngày, và tìm cho đặng Ngọc Cơ, cầu lịnh Bà mới đặng. Mãy ổng không hiểu Ngọc Cơ là chi, chú Tư tôi xin Cô chỉ dạy; Cô bèn vẽ hình Ngọc Cơ rồi giải nghĩa, và dẫn rỏ căn cội buổi xưa, lấy hình trạng của ngôi sao Bắc Ðẩu mà tạo thành, lại dạy cách phò Ngọc Cơ cho mấy ổng, và biểu mấy ổng mỗi người đặt một bài Thơ dự bị. Ðoạn chú tư, chú tám tôi và anh Cao Hoài Sang vâng lời trai giới ba ngày, và tìm mượn đặng Ngọc Cơ, y theo lời dạy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT face="Times New Roman" size=3>Qua đến ngày thứ ba, là buổi hẹn hò, lại nhằm tiết Trung Thu, đúng đêm 14, rạng rằm tháng tám, ngoài trời thì trăng thanh gió mát; trong nhà, chú tư tôi lại dọn dẹp trang hoàng, xem vào có vẻ tinh khiết lắm.</FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN lang=EN-GB><FONT face="Times New Roman" size=3>Ðúng giờ Tý, thãy đều đủ mặt, tôi thấy chú Tư tôi, đã sắp đặt dọn bàn dài, rãi bông lá chung quanh, phía trong bàn, ngay chính giữa, để một bộ đồ trà, còn 9 vị Tiên Cô, mỗi người một cái tách, sắp vòng theo bàn, hàng giữa dọn những trái cây tươi tốt, nhìn vào rất lịch sự, tựa hình như đải tiệc, vì chung quanh có để 9 cái ghế mây. Cuộc cúng này, mấy ổng gọi là - Phò Yến Diêu Trì. Ðến ngày nay hãy còn noi dấu lễ kỷ niệm ấy.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ðoạn chú Tư tôi, đốt hương đèn lên, cả thãy đều quỳ lạy, khấn vái, rồi đem Ngọc Cơ ra mà cầu. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thật quả có lệnh Cửu Thiên nương nương đến</B>, và đủ 9 vị Tiên Cô, mỗi vị đều giáng cơ, chào mừng mấy ổng; khi ấy Thất nương xin 3 ổng đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của mình làm, đặng hiến lễ, còn lịnh Bà và cửu Cô an vị mà nghe. Chừng nhập tiệc, Thất nương lại mời 3 ổng ngồi chung vào cho vui. Cũng tội nghiệp cho mấy ổng, vì e thất lễ, nên không dám; rốt việc, ép uổng quá, mấy ổng liệu bề khó chối từ, mới đem ghế thêm, sắp sau lưng? 9 cái ghế nọ, ba ổng xá rồi ngồi xuống.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi dòm thấy mấy ổng, cũng bắt tức cười, nhưng không dám nhết mép, cứ đứng khoanh tay hầu mà thôi. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cách chừng nữa giờ, chú Tư tôi lại tái cầu. Lịnh nương nương và 9 vị Tiên Cô, để lời cảm tạ chẳng dung, lại hứa rằng: Từ đây đã có Ngọc Cơ rồi, thì tiện cho Diêu Trì Cung cửu vị Tiên nương đến mà dạy việc. Ðêm ấy mấy ổng thức đến 3 giờ sáng mới nghĩ."</FONT></P>
 

DongTien

New member
<P>Xin gởi tiếp</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>ĐẠO SỬ XÂY BÀN (Hương Hiếu)</FONT></P>
<H2 style="MARGIN: auto 0in"><FONT face="Times New Roman" color=#000060>TÍCH HỘI YẾN DIÊU TRÌ</FONT></H2>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">Cô Ðoàn Ngọc Quế dạy ba ông rằng: Ba anh muốn cầu thì ngày đó ba anh phải ăn chay, cầu mới được <I>(ba ông vâng lệnh cô Ðoàn ngày cầu ba ông ăn chay).</I></FONT></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">Ngày qua tháng lại tới ngày Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (Le 1er Septembre 1925). Ngày Rằm lập bàn hương án chưng những hoa thơm trầm trọn ngày <I>(nhà không tiếp khách nào hết, nhà ở đường Bourdais 134 Sàigòn, nay là đường Calmette).</I></FONT></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Ba ông vọng bàn cầu khẩn thắp hương thơm từ 10 giờ đêm tới giờ Tý, xông trầm hương thành tâm cầu quý cô lối năm phút thì <U>có bốn cô giáng</U> cho một bài thơ dưới đây:</FONT></P>
<P =thi style="MARGIN: auto 0in auto 30pt"><I><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Im lìm cây cỏ vẫn in màu,<BR>Mờ mệt vườn xuân điểm sắc thu. (1)<BR>Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc,<BR>Sương lồng ướt đất liễu đeo châu.<BR>Ngựa vàng ruổi gió thoi đưa sáng,<BR>Thỏ ngọc trau gương đậm vẻ làu.<BR>Non nước đìu hiu xuân vắng chúa,<BR>Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu.</FONT></I></P>
<P =thi2 style="MARGIN: 0in 0in auto 100pt"><B><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Lục Nương</FONT></B></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>(Mối ăn hết ba bài thi).</FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Ít bữa sau ba ông cầu ông A.Ă. giải nghĩa câu thi của Lục Nương câu thứ năm và câu thứ sáu:</FONT></P>
<P =thi style="MARGIN: auto 0in auto 30pt"><I><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>Ngựa vàng ruổi gió thoi đưa sáng,<BR>Thỏ ngọc trau gương đậm vẻ làu.</FONT></I></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>LỊCH SỬ ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ</FONT></strong></P>
<P>(Để thuận lợi cho việc trao đỗi ý kiến, theo nhu cầu của các thành viên, nay chúng ta mở chủ đề này.</P>
<P>Thân mời các bạn tham gia.)</P>
 

DT

New member
Đệ đọc qua những tài liệu này, thấy có một vài điểm các tác giả viết khác nhau mặc dầu đều là tài liệu của Tòa Thánh Tây Ninh ?
<br />
<br />Các ơn quý huynh đã sưu tầm và gởi để đệ có dịp đọc
 

Facebook Comment

Top