Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông

Qui Khong

New member
<P> <FONT size=3><strong>Kính cùng toàn thể con cái của Đức Từ Bi </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong> Không biết đến giờ phút nào con cái của Đức Từ Bi mới biết và chịu vui lòng mở lại bài Thánh Giáo ngày 23-12-1931 của Đức Chí Tôn :</strong></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#0000ff><strong>Phò Loan: Hộ Pháp - Văn Pháp.</strong></P>
<P><strong>Hầu Ðàn: Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Ðầu Sư Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh; Mấy vị Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại Thảo Xá ngày ấy.</strong></P>
<P><I><strong>Thảo Xá Hiền Cung, ngày 23-12-1931.</strong></I></P>
<H3>THẦY</H3>
<P ="THAN1"><strong>Các con,</strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Thầy lấy làm vui đặng gặp các con đủ mặt ngày nay mà hầu Thầy. Các con nghe lời Thầy dặn cần yếu nầy mà nhớ rằng: Toàn Thế Giới Càn Khôn chính có hai quyền, trên là quyền hành Chí Tôn của Thầy, dưới là quyền hành của chúng sanh. Thầy đã lập hình thể hữu vi của Thầy, nghĩa là Hội Thánh của Ðại Ðạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền hành trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy đặng đủ phương tận độ chúng sanh, còn các con thảy đều đứng vào hàng sanh chúng, dưới quyền hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn nhơn loại đồng quyền cùng Thầy, mà Tạo Hóa Vạn Linh vốn là con cái của Thầy, vậy thì Vạn Linh cũng có thể đoạt vị vào hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng.</strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Trong quyền hành ấy có nhiều đẳng cấp, nên khỏi phải chịu phẩm người; ấy vậy người là chủ quyền của Vạn Linh. Thầy nói rõ: Quyền Chí Tôn là Thầy, Quyền Vạn Linh là sanh chúng, ngày nào quyền lực Chí Tôn đặng hiệp một cùng Vạn Linh thì Ðạo mới ra thiệt tướng. <FONT color=#ff0000 size=4>Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo Tông và Hộ Pháp, vậy thì quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp hiệp một. </FONT>Còn cả nhơn loại thì là Quyền Vạn Linh; quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành Vạn Linh đối phó mà thôi.</strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Thái Bạch hằng giận các con rằng: Mọi điều chi nó đã hiệp đồng cùng Hộ Pháp mà ban hành, thì các con lại còn khi lịnh xem rẻ rúng. Vậy thì từ đây hễ có mạng lịnh chi đã đủ hai đứa nó hạ truyền thì các con phải hội đủ Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội mà xét nét cho cặn kẻ phân minh đặng thi hành phận sự.</strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Thái Bạch đã hứa cùng Thầy rằng: Qua ngày Tòa Tam Giáo Nữ phái rồi thì nó sẽ phong Thánh thêm nữa; các con rán mà chìu theo lòng nó nghe.</strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Thầy ban ơn cho các con. </strong></P>
<P ="THAN1"><strong>Thăng.</strong></P>
<P ="THAN1"><strong> <FONT color=#000000>Biết bao giờ con cái Đức Từ Bi mới sáng mắt ra đây? Thật đáng thương , thật đáng tội nghiệp thay , cứ lo đi tìm cái gì đó để cố ý " phủ nhận " một THIÊN ĐIỀU TẠI THẾ của Quyền Chí Tôn lập thành ! Than ôi ! Ngày về Thiêng Liêng chi vị cũng là ngày hầu Tòa Tam Giáo đó vậy , vì sao? Vì không kính tuân Thiên Điều mà !</FONT></strong></P>
<P ="THAN1"><strong><FONT color=#000000> Nói hoài cũng vậy , tiểu đệ xin kiếu lui !</FONT></strong></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#000000><EM><strong> </strong>( BQT có quyền xóa bài , nếu như bài của Qui Khong đăng là không đúng với Thánh Giáo dạy bảo của Đức Chí Tôn )</EM></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#000000> </FONT></P></FONT>
 

NAMMÔ

New member
<P><STRIKE> Vâng Thầy có nói như vậy,ngặc nổi Hộ Pháp có chịu quy hiệp cùng Giáo Tông chăng?Chính Ngài Hộ Pháp đã nắm quyền nhị đài thì còn ai dám hiệp với Ngài?Vì Ngài đang là Giáo Tông mà !</STRIKE></P>
<P>(Ý mà thôi lạc đề )</P>
<P> </P>
<P><FONT color=#ff0000>BQT: Bài viết vi phạm nội quy, dùng từ không đúng tinh thần Diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo - thành viên vi phạm nội quy nhiều lần. Hiện tài khoản NamMô đã được khóa trong vòng một tháng. Trân trọng thông báo! (Admin thực hiện).</FONT></P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><FONT color=#ff0000>Kính thưa quý huynh tỷ,</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Trong chủ đề này, thay lời BQT, Admin đã nhắn nhở một lần. Tuy nhiên, quý hiền tiếp tục vi phạm nội quy. Vì vậy:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>1. Khóa các tài khoản gồm: Quy Khong, NamMô, Kim Liên. Quý hiền này nhiền lần vi phạm nội quy và BQT đã nhắc nhở qua các tin nhắn cá nhân.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>2. Xin nhắn nhở hiền Trung Ngôn về việc đặt vấn đề không đúng chủ đề.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Lưu ý:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>- Các tài khoản sẽ được khóa trong vòng một tháng kể từ ngày 02.06.2008. Sau một tháng quý hiền liên hệ đến email: </FONT><A href="mailto:Admin@caodaivn.com" target="_blank"><FONT color=#ff0000>Admin@caodaivn.com</FONT></A><FONT color=#ff0000> để BQT mở lại tài khoản.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>- Nếu quý hiền nào dùng 2 tài khoản để viết bài, nếu BQT phát hiện được sẽ đóng luôn tài khoản đó.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>- Thông báo này có hiệu lực chính thức nếu sau 48 giờ không có thay đổi.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Trân trọng!</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>Admin - Thành viên BQT.</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top