Long Hoa hội

Thanthong

New member
<P> <strong><FONT color=#800000 size=5>HỘI LONG HOA LÀ GÌ ?</FONT></strong></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Càn</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Khôn Vũ trụ đang tiến hóa, vạn vật đang tiến hóa, và sự tiến hóa sẽ mãi mãi tiếp diễn không ngừng. Con đường tiến hóa thì vô tận, nhưng được chia ra làm nhiều chặng đường, nhiều giai đoạn, tương ứng với những thời kỳ mở Đạo để dạy dỗ nhơn sanh tiến hóa. Sau một giai đoạn tiến hóa thì Đức Chí Tôn mở ra một cuộc thi để  phán xét trình độ đạo đức của nhơn sanh mà thưởng hay phạt. Từ trước tới nay, Đức Chí Tôn đã mở ra ba thời kỳ phổ độ nhơn sanh: Nhứt Kỳ Phổ Độ, Nhị Kỳ Phổ Độ và hiện nay là Tam Kỳ Phổ Độ. Sau mỗi thời kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn mở ra một cuộc thi, gọi là Hội Long Hoa.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">1.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nhứt Kỳ Phổ Độ có SƠ HỘI LONG HOA THANH VƯƠNG ĐẠI HỘI<B>,</B> Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm Chánh Chủ khảo.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">2.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nhị Kỳ Phổ Độ có NHỊ HỘI LONG HOA HỒNG VƯƠNG ĐẠI HỘI, Đức Phật A-Di-Đà làm Chánh Chủ khảo.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">3.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Tam Kỳ Phổ Độ có TAM HỘI LONG HOA BẠCH VƯƠNG ĐẠI HỘI<B>,</B> Đức Di-Lặc Vương Phật làm Chánh Chủ khảo.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ví Đời là một học đường vĩ đại, có đủ tất cả bài học từ thấp đến cao, từ ác đến thiện, từ trược đến thanh, để nhơn sanh học hỏi, chứng nghiệm, trau luyện tâm tánh để tiến hóa, mà Hội Long Hoa là Hội thi tuyển và đề thi là đạo đức. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy rất quan trọng, vì là kỳ thi chung kết, chấm dứt Đệ Tam Chuyển, bắt qua Đệ Tứ Chuyển mà khởi đầu của Đệ Tứ Chuyển là Thượng Nguơn Thánh Đức. Cho nên Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy có một cuộc biến động dữ dội, để sàng sảy lọc lừa, tuyển chọn những người có trình độ đạo đức tối thiểu mà lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức, loại bỏ những phần tử thiếu đạo đức, tức là những phần tử thi rớt. Hội Long Hoa loại bỏ họ bằng cách nào?</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">- Loại bỏ bằng nhiều cuộc chiến tranh tương tàn tương sát dữ dội, rồi đến tai Trời ách nước như: gió bão, hồng thủy, núi lửa, động đất, rồi tới bịnh chướng sát hại.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">- Số người bị loại bỏ chiếm đến 9 phần 10 nhơn loại, chỉ chừa lại có 1 phần 10 là số người thi đậu để lập đời Thánh Đức.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Do đó, ngay trước khi mở Đại Hội Long Hoa, một cuộc tang thương vĩ đại, biến đổi ghê gớm cục diện thế giới để loại bỏ số 9 phần 10 nhơn loại thiếu đạo đức đó, và cuộc biến đổi vĩ đại nầy được các tôn giáo tiên tri gọi là cuộc Tận Thế. Thật ra, không phải tận thế mà chỉ là Chuyển Thế. Đợt khảo thí chung kết nầy là kỳ Phán xét cuối cùng, xảy ra vô cùng dữ dội, vì người thi đậu mới được tồn tại để tuyển chọn người đủ Bác Ái và công bình, thiết lập một xã hội Đại Đồng của thời Thượng Nguơn Thánh Đức. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy cũng là Đại Hội Điểm Đạo lần ba của Địa cầu 68, là cuộc Điểm Đạo vĩ đại và quan trọng mà tất cả chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và những người tiến hóa đủ tiêu chuẩn đạo đức đều  tham dự.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Sau</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> cuộc biến động dữ dội gọi là Tận Thế đó, địa cầu 68 trở lại yên tĩnh, thời tiết trở lại điều hòa tốt đẹp, trược khí tiêu tan, nhơn loại còn lại là những tân dân hiền lương đạo đức, với hình dung tốt đẹp, mạnh khỏe, sống lâu, tạo lập một xã hội Đại Đồng, cùng sống hòa bình với nhau trong tình Bác Ái và sự công bình. Chư Thánh Tiên Phật sẽ giáng trần tiếp tục hướng dẫn nhơn sanh tu hành tiến hóa cao thêm nữa.</FONT></SPAN></P>
<P><FONT color=#000080><strong><FONT size=4>1.</FONT></strong><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> CHUYỂN THẾ LÀ GÌ ?</FONT></SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #003366"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #003366"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                        </FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Hộ Pháp giảng: </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Theo triết lý học, định nghĩa chữ chuyển thế là xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại khác hoặc do không phù hạp, hoặc quá khuôn khổ nề nếp nên quyết đoán thay đổi lập trường thiêng liêng vì thời đại nầy đã định.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Chuyển, nghĩa là sửa đổi cũ ra mới, lấy nghĩa lý đã định hẳn ra, tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm trách cả, bởi vì đời quá hung tàn bạo ngược vô nhơn luân, tinh thần đạo đức không qui định, tâm lý loài người không tương quan cùng nhau, mất cả luật đồng sanh làm căn bản của loài người, luật đồng sanh gần như bị hủy bỏ bởi thấy tấn tuồng trước mắt. Nào giặc giã chiến tranh giành sống mà giết hại lẫn nhau, oán kết thâm thù, loài người do nơi ấy mà biến sanh tàn ác, cái phương sanh sống đến một giai đoạn rất khó khăn và chúng ta thử xét đoán trong các kinh điển Ðạo Giáo đã để lại là: 'Mưa dầu nắng lửa.' Trận mưa dầu nắng lửa sẽ có hiện tượng y như trong kinh đã nói. Khi tìm hiểu, định nghĩa hai chữ 'Chuyển Thế ' là thay đổi thời thế, đem kinh luật ra quan sát thấy mỗi thế kỷ, mỗi nguơn từ trước đến giờ nhiều giai đoạn cũng giống nhau một cách lạ lùng</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="COLOR: green">             </SPAN><FONT color=#000080>2. LUẬT THIÊN ĐIỀU TRỊ THẾ.</FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Luật Thiên Ðiều trị thế, trị nơi địa cầu nầy là hình luật Thiêng Liêng, là ngày giờ nầy nơi Ngọc Hư Cung kiểm soát định tội phước đó vậy. Càn khôn vũ trụ đều có đại hội lập luật trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa cầu nào chưa được êm đềm, luật Thiên Ðiều thay đổi khác mỗi năm, chiếu theo tấn hóa và tâm lý của nhơn sanh. Nơi Ngọc Hư Cung định Pháp Chánh cũng như trong càn khôn vũ trụ là 12 tháng một niên, 12 niên một giáp, 120 năm một thế kỷ (tất cả đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ như vậy không đúng), 1.200 là một Giáp. </FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có <B>Hội Giác Tiên</B> là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói, vì một ngàn hai trăm năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chỉnh Ðạo, bảo thủ tinh thần đạo đức của loài người<B>. Cứ độ 1.200 năm có xuất hiện một nền tôn giáo để hóa chuyển thay đời,</B> tính lại địa cầu chúng ta từ buổi phôi thai có vạn linh nơi mặt thế đến nay được ba chuyển. Nay qua hạ nguơn tam chuyển, khởi đầu thượng nguơn tứ chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 1 Tết của chúng ta vậy.</FONT></P>
<P =MsoTextIndent style="TEXT-INDENT: 0cm"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">      </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Tới mức giữa không gian thì nhơn loại tới hồi khổ não đủ điều, người ta nói là tận thế, cái thuyết ấy không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một Giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh tôn giáo chớ không phải tận thế… </SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">      Có tận thế không? Không, vì <SPAN lang=EN-US style="COLOR: windowtext">“</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000080>Kiếp số của địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi.</FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><B> </B></SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">Chúng ta đã ngó thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh của con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. Cơ tấn bộ tinh thần và vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm sau. Theo đó mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra sao?</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> …<FONT color=#000080>Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ, tới sắc dân Thần thông nhơn; qua khỏi dân Thần  thông nhơn thì có sắc dân Chí linh. Lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế. Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.</FONT><B><SPAN style="COLOR: blue">”</SPAN></B></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                    </FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">(Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Q.I tr.132)</FONT></I></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      </SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      Lời Đức Chí Tôn tiên tri đã quyết định hẳn hòi :</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                  <FONT color=#000080>Chừng  nào  đất  dậy Trời thay xác,</FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000080><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                          </FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Chư</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần. </FONT></SPAN></I></FONT><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">(TNHT)</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Chuyển thế không có nghĩa là quả địa cầu nầy bị tiêu diệt, nhơn loại chết hết, mà chỉ là một cuộc biến thiên rộng lớn làm thay đổi hình thể mặt đất, tiêu diệt 9/10 nhơn loại, làm cho cõi đời ác trược của buổi Hạ nguơn Mạt kiếp trở thành đời Thượng nguơn Thánh đức, với những người hiền lương đạo đức, theo đúng luật Tuần hoàn của Trời Đất. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></I></B> </P>
<H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      B. ĐÃ CÓ MẤY LẦN CHUYỂN THẾ ?</FONT></SPAN></H3>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Sau mỗi CHUYỂN  là có một lần Chuyển thế </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">để</FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> phán xét sự tiến hóa của nhơn loại. Địa cầu của nhơn loại </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">chúng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ta</FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> hiện nay đã trải qua 2 CHUYỂN, nên nhơn loại đã bị hai lần  chuyển, và sắp đến cuối CHUYỂN thứ ba nên sẽ có Tận thế lần ba. Theo các kinh sách xưa truyền lại thì :</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green">                  </SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT color=#000080>1. CHUYỂN THẾ LẦN THỨ NHỨT</FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">:</FONT></SPAN></B><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chép trong Kinh Thánh Cựu Ước của đạo Do Thái,  trận đại hồng thủy làm nước ngập khắp mặt đất, tiêu diệt hết nhơn loại và sinh vật, chỉ còn gia đình ông Nô-ê được báo trước nên đóng thuyền mang theo số ít người  hiền và số ít thú vật  là còn sống sót.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green">             </SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT color=#000080>      2.CHUYỂN THẾ LẦN THỨ HAI</FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=X-NONE></SPAN></B><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" color=#000080>: </FONT></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent2 style="TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">Đến kỳ Phán xét của Thượng Đế, những giống dân vô đạo đức thì bị trừng phạt hay tiêu diệt. Do đó xảy trận động đất dữ dội làm sụp đổ châu Atlantide, tạo thành Đại Tây Dương. Nền văn minh Atlantide cùng với giống dân vô đạo bị tiêu diệt.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent2 style="TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">Tóm lại, qua hai thời kỳ chuyển thế được biết qua các kinh sách, chúng ta thấy đó chỉ là một cuộc Đại Phán xét của Thượng Đế đối với nhơn loại, công thưởng tội trừng. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thi hành theo đúng Luật Nhân Quả, sau những thời kỳ chuyển luân tiến hóa nhứt định.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent2 style="TEXT-INDENT: 0cm"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green">               </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">    3. TIÊN TRI CHUYỂN THẾ LẦN BA</SPAN></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Hiện</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nay, giống dân da trắng đang làm bá chủ nhơn loại trên mặt địa cầu nầy. Giống dân da trắng không đem sự khôn ngoan và sự văn minh tiến bộ của mình để giúp đỡ các giống dân khác kém văn minh hơn, không lo tổ chức xã hội cho được thuần lương đạo đức hơn, mà lại dùng sức mạnh bắt các giống dân khác làm nô lệ cho mình, đồng thời xúi giục các giống dân và các tôn giáo gây chiến với nhau, tương tàn tương sát để thủ lợi! Mặt khác, thời kỳ nầy lại rơi đúng vào cuộc tuần hoàn giáp mối của thế giới, ở vào thời Mạt kiếp của Hạ nguơn Tam chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ chuyển. Đấng Thượng Đế cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật mở ra một cuộc Phán xét lần thứ ba gọi là Hội Long Hoa, để kết thúc một giai đoạn tiến hóa dài. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Xin</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> trích ra sau đây Thánh Ngôn tiên tri cuộc Phán xét (Long Hoa Hội) kỳ ba và sự cứu độ của Thượng Đế :</FONT></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent2><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt">  </SPAN><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      “Đời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu nhơn sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên điều chẳng dễ chi sửa đặng.</SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext"> Họa Âu tai Á sẽ vì nơi Thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân nào đã vì hung bạo mà gây nên nhiều điều thán oán khắp cả Càn khôn nầy.”                 </SPAN></I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">(TNHT 1-2 hợp nhứt, B 100)</SPAN><I><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">                                                                </SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent2><I><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">             </SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">“Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận, Càn khôn thế giới còn đeo đuổi dụng thất đức vô nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhơn loại. Họa Âu tai Á sẽ lần lượt thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô đạo. Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo…</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">         Thầy lấy đức háo sanh mở đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị tà yêu cám dỗ.”   </FONT></SPAN></I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">(TNHT 1-2 hợp nhứt, B 59)</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: right" align=right> </P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">    Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo tiên tri cuộc Tận thế sắp tới diễn ra như sau:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      “Cơ quan chuyển thế mà Đức Chí Tôn lập trước mắt sẽ dữ dội lắm! Tấn tuồng đó vẫn còn tiếp diễn chưa dứt. Bần đạo quả quyết rằng, sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt địa cầu nầy. Đặng chi? đặng giống dân da trắng giao quyền cho sắc dân mới nữa là giống dân Thần- thông- nhơn làm chủ, cầm giềng mối toàn mặt địa cầu nầy. Hại thay! Luật thiên nhiên chiếu theo kinh luật thượng cổ để lại, quan sát hẳn hoi, dở sách ra coi thấy trước thế nào, sau thế ấy, bánh xe tiến hóa vẫn đi, xây một hướng một chiều…<B>Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài là đền thờ cao trọng, đức tin to lớn, ngự trước Thiên lương loài người mới có thể thắng cơ quan Thiên điều định trước.</B> Chúng ta, Thánh thể của Ngài, giúp Ngài giải quyết được chăng ? Nếu thoảng không được, cái hại nầy còn duy trì nữa.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Ngài muốn Việt Nam là Thánh địa, cho nhơn loại biết rằng nhờ đây mà giải quyết cứu thế; </FONT></SPAN></I></B><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">bảo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> tồn nhơn loại là do con cái của Ngài, do nơi chúng ta. Nếu bất lực, chúng ta có phần lỗi đó vậy.” </FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                            </FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">(Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp  Q.I tr. 80)  </FONT></I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                     </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      C. HỘI LONG HOA</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                 </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: green">          </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=X-NONE>1. LONG HOA HỘI LÀ GÌ?</SPAN></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">            </FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Phạm Hộ Pháp thuyết đạo về Hội Long Hoa, đêm 14.1.Kỷ Sửu (1949) tại Đền Thánh:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      <B><I>“Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa của toàn thể các chơn hồn, dầu quỉ vị hay Thần vị cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị thiêng liêng</I></B></FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">. Chúng ta hiểu rằng, mỗi Chuyển tức nhiên là mỗi khoa mục. Hễ cuối một Chuyển, tức nhiên Hạ Nguơn, là ngày định vị của các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng: Ngày Xét Đoán cuối cùng (Jugement Général) mà kỳ thật là ngày định vị cho các chư  Phật đó vậy.” </FONT></I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Chúng ta hiểu rằng: mỗi chuyển tức nhiên là mỗi khoa mục, hễ cuối một chuyển tức nhiên Hạ Nguơn là ngày định vị của các đẳng linh hồn. Thánh Giáo Gia Tô đã nói rằng : Ngày xét đoán cuối cùng (jugement General ) mà kỳ thật là ngày định vị cho các chư Phật đó vậy. Khoa mục của Thiên vị lập vị của mình là kỳ Long Hoa Hội nầy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Chúng ta đã chán biết thế thường hễ mình học dầu giỏi hay dở mà tới ngày thi tức nhiên là ngày điểm bài vở của chúng ta; dầu cho biết chắc mình có đủ tài khoa mục, có đủ phần phước đậu đặng nhưng bây giờ cũng lo ngại hồi hộp mà thôi. Toàn thể chúng sanh tức nhiên nhơn loại trên mặt địa cầu nầy, giờ phút nầy tinh thần họ chẳng khác gì một cá nhân kia vậy. Họ phải lo sợ hồi hộp, không biết định phận đậu rớt thế nào và trong khoa mục ấy chúng ta có đậu hay chăng? Ôi! Còn một trường náo nhiệt chúng ta đã ngó thấy cảnh tương tàn tương sát, giặc giã, chiến tranh, thiên tai nghiệp chướng, nhưng có cuộc ấy chăng? Có chi lạ hơn là trác đòi hầu của Tòa Thiêng Liêng kia vậy. Một cái quả kiếp của nhơn loại dầu ở Á Ðông hay Âu Châu, nếu chúng ta để tâm nghiên cứu, quan sát tận tường chúng ta ngó thấy cả hình luật quả kiếp luân hồi quyền năng vô đối của cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đến</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> 15 tháng 6 Mậu Tý (1948), Đức Phạm Hộ Pháp giảng về luật nhơn quả vay trả của nhơn loại trong thời kỳ Hạ Ngươn hầu mãn hầu bước sang Thượng Ngươn Thánh Đức: </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">“Cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn một nháy mắt không còn một sinh mạng ở quả địa cầu này, chỉ một tích tắc đồng hồ nhơn nào quả nấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh Đức mà thôi….các con nhớ rằng; dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn yếu được, nhơn loại trả quả vớ nhau. Các con chịu cái nạn chung trả từ đời Hồng Bàng đến bây giờ…mừng cho nước Việt Nam trả hết mối nợ tiền khiên mà Tổ Tiên ta đã vay; từ thử bị nô lệ nay không còn nô lệ nữa. Vậy thì oan trái đã trả xong.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" color=#000080>Sau</FONT><B><FONT color=#000080></FONT></B></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT color=#000080><SPAN lang=X-NONE> này, nước Việt Nam còn sống nhiều nhứt nhờ biết chay lạt tu hành…Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy hai chữ thương yêu làm gốc, công bình, Bác Ái. Ngày nào toàn thể nhơn loại biết nhìn nhận Đức Chí Tôn là Đấng Cha chung thì ngày đó mới đặng hòa bình vĩnh cửu đó vậy. </SPAN></FONT><B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: blue">”</SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> “Trái đất nầy, Bần Ðạo đã có thuyết minh ; nếu tính theo toán số thì mỗi Đại chuyển là 61.000.000 ( sáu mươi một triệu ) năm gọi là một kỷ thế. Trong một chuyển phân ra ba Nguơn.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000080><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mỗi</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nguơn chuyển của một đại chuyển có hai chục triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba năm, ba mươi ba ngày, ba mươi ba giờ, ba mươi ba phút (20 triệu 333 ngàn 333 năm 33 ngày 33 giờ 33 phút) thì có Long Hoa Hội, nghĩa là qua một chuyển.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Các</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Chơn Linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, giờ phút nơi mặt địa cầu 68 nầy đều có các Chơn Linh ở nơi đây dự vào khoa mục. Khoa mục của chúng ta thi xong rồi trong hoàn vũ nầy chúng ta tấn triển tới cho được. Giờ phút nầy là giờ phút của quyền Thiêng Liêng vô tận của Ðức Chí Tôn ghi công và định vị.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Thánh</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> giáo Đức Chí Tôn nói:</FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">“ Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long Hoa Hội, định vị cho các chơn linh trong kỳ Hạ Nguơn Tam Chuyển nầy, định vị cho họ đặng mở  Thượng Nguơn Tứ Chuyển cho các chơn linh.” </FONT></I></SPAN><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Ngài</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> mở Hội Long Hoa ấy, tức nhiên là Ngài định chấm đậu rớt cho các chơn linh vậy.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> <B><SPAN style="COLOR: blue">    </SPAN></B><FONT color=#000080>Vì cớ cho nên chúng ta ngó thấy </FONT><SPAN style="COLOR: #000080">có huyền vi bí mật nơi mặt thế nầy: Đức Chí Tôn đến mở Đạo, ngày nay chúng ta thấy oan gia nghiệt chướng phải trả liền buổi nầy, không cho thiếu, trả mãn mới thôi</SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">.”</FONT></SPAN></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="COLOR: green">     </SPAN><FONT color=#000080>    2. BA SẮC DÂN ĐƯỢC HỒNG ÂN ĐẶC BIỆT</FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">          Đức Hộ Pháp giảng: có ba sắc dân được hưởng hồng ân đặc biệt của Ðức Chí Tôn đến tạo nghiệp cho họ.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      <B>* Sắc dân thứ nhứt</B> : Là sắc dân Ấn Ðộ Brahmane ( Bà La Môn) Ðức Chí Tôn đến tạo Ðạo cho họ và tạo Ðại Nghiệp Thiêng Liêng cho sắc dân ấy trước nhứt</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      * Sắc dân thứ nhì</FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> : Chính Ngài đến là Chúa Jésus Christ đặng tạo nghiệp cho sắc dân Do Thái mà ngày nay vẫn còn tồn tại.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      * Sắc dân thứ ba</FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> : Thời kỳ nầy sắc dân Việt Nam hưởng được đặc ân ấy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      4</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Cái lý do Ðức Chí Tôn đến cùng con cái của Ngài là vì trong thời kỳ Hạ Nguơn Tam Chuyển, đang bắt đầu Thượng Nguơn Tứ Chuyển, Ngài đến đặng Ngài thống hợp toàn thể con cái của Ngài lại làm một. Ngài đến đặng lập một nền chơn giáo, lựa chọn con cái của Ngài, tạo Thánh Thể của Ngài làm một cơ quan cứu khổ. </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đến</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> 15 tháng 6 Mậu Tý (1948), Đức Phạm Hộ Pháp giảng về luật nhơn quả vay trả của nhơn loại trong thời kỳ Hạ Ngươn hầu mãn hầu bước sang Thượng Ngươn Thánh Đức: </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn một nháy mắt không còn một sinh mạng ở quả địa cầu này, chỉ một tích tắc đồng hồ nhơn nào quả nấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh Đức mà thôi…Các con nhớ rằng; dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn yếu được, nhơn loại trả quả vớ nhau. Các con chịu cái nạn chung trả từ đời Hồng Bàng đến bây giờ…mừng cho nước Việt Nam trả hết mối nợ tiền khiên mà Tổ Tiên ta đã vay; từ thử bị nô lệ nay không còn nô lệ nữa. Vậy thì oan trái đã trả xong.</FONT></I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      …Nếu không trả vốn lời, nhơn loại không định phận được thì tấn tuồng quỉ vị, Phật vị bất công kia không phương gì định vị cho các đẳng chơn hồn; mà </FONT><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">chính cửa Thiêng Liêng Hằng Sống muốn cho có mực thước chánh đáng tức nhiên phải xử, phải xử án cuối cùng mới được...</FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Nay qua Thượng Nguơn đây có lẽ lập vị cho một sắc dân mà Ðức Chí Tôn đã dành để làm con tin của Ngài, mà là kẻ đồng bước của Ngài đặng dìu dắt cả toàn nhơn loại đi đến con đường hạnh phúc vô đối đó vậy. Cũng như Ðức Chí Tôn dành để ngôi vị cho nước Việt Nam ngày nay vậy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                                                  </FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">( Thuyết Ðạo QIII / tr19 )</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">         </FONT></SPAN></B><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Sau</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> này, nước Việt Nam còn sống nhiều nhứt nhờ biết chay lạt tu hành…Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy hai chữ thương yêu làm gốc, công bình, Bác Ái. Ngày nào toàn thể nhơn loại biết nhìn nhận Đức Chí Tôn là Đấng Cha chung thì ngày đó mới đặng hòa bình vĩnh cửu đó vậy</FONT></SPAN></I><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: green">          </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US>3. SAO GỌI LÀ ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA? HỘI LONG HOA KỲ BA?  </SPAN></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">        </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">■  <B>Nhứt Kỳ Phổ Độ</B> có:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Giáo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chủ Đạo Phật: Nhiên Đăng Cổ Phật. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Giáo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chủ Đạo Tiên: Thái Thượng Lão Quân. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Giáo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chủ Đạo Thánh: Văn Tuyên Đế Quân. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Các</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> vị Giáo chủ đã sáng khai nền Đạo, lập thành qui điều luật pháp, an ninh trật tự cho nhơn loại tiến bước trên đường tu tỉnh. Đức Chí Tôn dạy khai Long Hoa Đại Hội Nhứt Kỳ, nên có câu: <I>"Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội, Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng giáo Thiên Tôn.” </I>Đức Nhiên Đăng làm chủ Hội, điểm đạo chỉ có 6 ức Nguyên nhơn đắc đạo.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">■ <B>Nhị Kỳ Phổ Độ:</B>  </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Phật</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> giáo thì có Đức Thích Ca làm Giáo chủ. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tiên</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> giáo thì có Đức Lão Tử làm Giáo chủ. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Thánh</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> giáo thì có Đức Khổng Tử làm Giáo chủ. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Sau</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> 551 năm, Đức Chí Tôn cho Đức Chúa Jésus giáng sanh. Sau khi thành lập luật pháp qui điều, Đức Chí Tôn khai Long Hoa Nhị Kỳ Phổ Độ, nên có câu: <I>"Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di-Đà Cổ Phật Chưởng giáo Thiên Tôn”.</I>Đức Di-Đà làm chủ Hội, điểm Đạo được 2 ức Nguyên nhơn.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">■ Đến thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp, tức là thời kỳ qui cổ, chính mình Đức Chí Tôn giáng trần dùng huyền diệu cơ bút, để Tam Trấn Oai Nghiêm thay Tam Giáo Đạo chủ, lập Đạo Vô Vi gọi là </FONT><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</FONT></B></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Phật Quan Âm chưởng quản Phật giáo. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Lý Thái Bạch, Đại Tiên Trưởng chưởng quản Tiên giáo. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Symbol">·</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Quan Thánh Đế Quân chưởng quản Thánh giáo, gọi là Nho Tông chuyển Thế. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đây</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> là thời kỳ phổ độ chót, trước khi chấm dứt một chu kỳ tiến hoá của nhơn loại, nên Đức Chí Tôn đại khai Ân Xá cho toàn cả nhơn sanh, nếu ai biết ngộ kiếp một đời tu thì đủ trở về cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. </FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội,  Đức Di-Lặc Vương Phật sẽ làm Chánh Chủ khảo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">.</FONT></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">        </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><A name=bdhd23b><SPAN lang=EN-US style="COLOR: windowtext">    </SPAN></A></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">Quan sát Tòa Thánh Tây Ninh, ta thấy bao lơn nơi mặt tiền Tòa Thánh có bốn cây cột chống đỡ, phân làm hai cặp. Mỗi cặp có một cây đắp hình rồng (Long) quấn cột, một cây đắp hình bông sen (Hoa) quấn cột, nên mỗi cặp cột tượng trưng hai chữ LONG HOA. Còn trên nóc Hiệp Thiên Đài, giữa hai lầu chuông trống là tượng Đức Phật Di-Lặc ngự tòa sen đặt trên mình cọp ( Tượng trưng năm Bính Dần là năm Khai Đạo ).  </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tại</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Tịnh Tâm Điện, và nơi cổng của Văn phòng Hiệp Thiên Đài, Tòa Thánh Tây Ninh có đôi câu liễn:.</FONT></SPAN></P>
<TABLE =MsonormalTable style="WIDTH: 85%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%">
<T>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 22.24%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="22%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 11.12%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="11%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">C.1:</FONT></SPAN></B></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.66%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="66%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Hiệp</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nhập Cao Ðài bá tánh thập phương qui chánh quả.</FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 22.24%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="22%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 11.12%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="11%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">C.2:</FONT></SPAN></B></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.66%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width="66%">
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Thiên</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> khai Huỳnh Ðạo Ngũ chi Tam giáo hội Long hoa.</FONT></SPAN></P></TD></TR></T></TABLE>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">GIẢI</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> THÍCH:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">C.1:</FONT></SPAN></I></B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Hiệp nhau nhập vào Đạo Cao Đài thì nhơn loại sẽ được trở về ngôi vị Tiên Phật.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">C.2:</FONT></SPAN></I></B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Thiên khai Huỳnh Đạo, Ngũ Chi Tam giáo hội Long Hoa, nghĩa là: Trời mở Đạo Cao Đài, các Đấng trong Tam giáo và Ngũ Chi Đại Đạo tham dự Đại Hội Long Hoa.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> * <B><I>Thiên:</I></B> Trời. <B><I>Khai:</I></B> mở ra. <B><I>Huỳnh Đạo:</I></B> Đạo Vàng. Trong bài kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, chữ Phái Vàng là chỉ Huỳnh Đạo. Theo Ngũ Hành, màu vàng thuộc Thổ ở tại Trung ương. Huỳnh Đạo là Vô Vi Đại Đạo, lấy Âm Dương làm gốc, lấy Ngũ Hành làm thể, hòa hợp ở Mồ Thổ Trung ương, sắc huỳnh để luyện kim dơn, xuất khiếu hiển thần, đắc đạo tại thế. Huỳnh Đạo là diệu lý của Tam giáo Ngũ chi, lấy nhân nghĩa thành tín làm căn bản, lấy từ bi Bác Ái làm chuẩn thằng, cứu thế lập đời làm mục đích.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đặc</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> biệt Huỳnh Đạo là một cơ duyên đại kiếp, kết tụ những nguyên nhơn, những kẻ phước đức ngàn đời để dự Hội Long Hoa, nghinh tiếp Đức Di-Lạc Vương Phật lâm phàm, qui nguyên Tam giáo, hiệp nhất Ngũ chi, lập tại trần gian đời Tân Dân Minh Đức. Như vậy, Huỳnh Đạo tức là Đạo Vàng, chính là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế lập nên, gọi tắt là Đạo Cao Đài.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Ngũ</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chi:</FONT></SPAN></I></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> năm nhánh, thường nói là Ngũ Chi Đại Đạo, gồm: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh Đạo, Tiên đạo, Phật đạo. <B><I>Tam giáo:</I></B> ba nền tôn giáo lớn ở Á Đông, gồm: Phật giáo, Lão giáo (Tiên giáo hay Đạo giáo) và Nho giáo. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Long Hoa:</FONT></SPAN></I></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Đại Hội Long Hoa là một hội thi chung kết sau một giai đoạn tiến hóa dài của nhơn loại, để tuyển chọn những bực hiền lương đạo đức, loại ra những phần tử hung bạo gian tà, thực hiện luật công bình thiêng liêng trong một giai đoạn tiến hóa của Vạn linh trong Càn khôn Vũ trụ. Những người hiền lương đạo đức sẽ được phong thưởng vào những phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, tùy theo công quả lập được nhiều hay ít; những người hung bạo gian tà sẽ bị chết thảm, linh hồn họ phải chờ đợi, có khi hàng triệu năm để nhập vào một vận hội tiến hóa mới sau nầy.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Phật Di-Lạc sẽ làm Giáo chủ Đại Hội Long Hoa và làm Chánh chủ khảo tuyển phong Phật vị.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><A name=bdhd23f><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ví Đời là một học đường vĩ đại, có đủ tất cả bài học từ thấp đến cao, từ ác đến thiện, từ trược đến thanh, để nhơn sanh học hỏi, chứng nghiệm, trau luyện tâm tánh để tiến hóa, mà Hội Long Hoa là cuộc thi tuyển và đề thi là đạo đức. Hội Long Hoa kỳ ba nầy rất quan trọng, vì là thi chung kết, chấm dứt đệ tam Chuyển để bước qua đệ tứ Chuyển mà khởi đầu sẽ là Thượng Nguơn Thánh Đức.</FONT></FONT></SPAN></A></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> <B><SPAN style="COLOR: #000080">Hội Long Hoa kỳ ba nầy cũng là Hội Điểm Đạo lần ba của Địa cầu 68, là cuộc Điểm Đạo vĩ đại và quan trọng cho tất cả chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và những người tiến hóa đủ tiêu chuẩn đạo đức.</SPAN><FONT color=#000080> </FONT></B></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">4.  ÐÓNG CỬA ĐỊA NGỤC & MỞ HỘI LONG HOA VÀO NĂM TÝ</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Hộ Pháp Phạm Công Tắc giảng: Ðức Chí Tôn đã đến 30 năm nay, Ngài đến Ngài nói thật thà chơn chất rằng: Ðại Từ Phụ là ông già nghèo, ông nói trong hai câu thi :</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                  Tròi trọi mình không mới thiệt bần,</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">           Một nhành sen trắng náo nương chân.</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Ngài</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> đã nói Ngài là ông già nghèo, Ngài đến Ngài dùng một cái <B>Cơ </B>để lập Thánh Thể của Ngài mà Ngài giao phó cho một trách nhiệm tối ư quan trọng là phải lập nghiệp cho cả toàn con cái đau khổ của Ngài. Mấy em mới nghĩ lại đó coi, chúng Qua không phải là làm chúa ở toàn cầu nầy hay làm chúa một nước, cũng hai tay trắng mà thôi, hiển nhiên hôm nay chúng Qua đi được một đổi đường nhờ Ðại Từ Phụ dìu dắt và nhờ tay của mấy em đã hy sinh từ giọt mồ hôi, giọt nước mắt mới tạo dựng nên nghiệp Ðạo như thế nầy. Nếu chúng Qua nhìn rằng sự thật thì ta nói nó không phải đủ sang giàu mà ngày hôm nay có thể làm một bóng mát, một cái Nhà Thờ chung cho con cái khổ não của Ngài, để nương bóng Từ Bi của Ngài đặng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">…Trót 30 năm Qua sống chung với mấy em cũng như Thánh Thể của Ngài, mấy em dòm lại coi, đàn anh của mấy em đã già nua, chính mình Qua đây đã 66 tuổi rồi, chẳng lẽ tuổi Qua lột da sống đời đặng vùa giúp tay chơn đầu óc với mấy em mãi mãi. Cái đại nghiệp nầy lưu lại cho mấy em hay chăng là do nơi kế chí của mấy em, mấy em cố gắng đặng lưu lại cho máu mủ, không biết chừng nào đương lối tổ tiên mấy em đã trở bước lại đây họ được hưởng một cái hạnh phúc, công nghiệp của mấy em chút nào hay chút nấy. Ngặt một nổi là <B>cả cái phận sự Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn giao phó trong đấy có nhiều điều buộc ta phải cố gắng làm gấp gấp ngày giờ Ðức Chí Tôn đã định mới đặng</B>. Mấy em cũng đã biết trong Kinh Ðại Tường, Ðức Chí Tôn đã nói rõ </FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">           Hổn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo Chủ,</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">              Di Lạc Vương thâu thủ phổ duyên.</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                     Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                Khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong.</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mấy</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> câu trên Qua không cần giải nghĩa, duy có câu ' Khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong' mấy em biết là thế nào? <SPAN style="COLOR: #000080">Ðối với nhơn lọai kể từ ngày hôm nay tức nhiên từ ngày mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ cho mãi mãi tới tận thế cái Ðịa Ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi</SPAN><B>,</B> Thập Ðiện Diêm Cung đến rước mấy em nó đã vong phế rồi. Mấy em không còn sa xuống cửa Ðịa Ngục, mấy em không còn chịu dưới quyền của Thập Ðiện Diêm Cung, cái đó là trọng hệ hơn hết.</FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                                     </FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">( Thuyết Ðạo QVI / tr 266 )</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      D. KHI NÀO MỞ & KHI NÀO BẾ HỘI LONG HOA?</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">        Bà Bát Nương  Diêu Trì Cung làm thơ hỏi Đức<B> </B>Hộ Pháp:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Dám hỏi Đại huynh rõ máy Trời,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Chừng nào ba lửa cháy ba nơi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Năm sông đua chảy, năm sông cạn,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Bảy núi nổ tan, bảy núi dời.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Tai Trời ngạt khí có hay thôi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Rồng bay ngựa chạy cho ai cỡi,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Đất dậy dường bao đổi xác Trời.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">HỌA</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                               </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">                         </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US> </SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Đông Mậu năm hồ hỏa khắp nơi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Châu ngũ khí hòa tan ác nghiệt,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Thất sơn dấy động, thất sơn dời.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Thế tiêu xuân kỷ Long Hoa trổ,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Thưởng phạt đến cùng Thánh đức thôi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Long Mã ban vương tiêu trận kỵ,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                           Cù phi hải sụp Lý thay Trời.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">                                                                    PHẠM HỘ PHÁP</SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">           </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">        </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Năm</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> 1947,  Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo đã gửi Đức Hộ Pháp, Tòa Thánh Tây Ninh một bài thơ như sau:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Kính</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> gửi Hiền Huynh ở Bửu Tòa</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Chừng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nào khai mở Hội Long Hoa?</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> còn bao kỷ năm châu hội,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đời</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> đến bao lâu thế giới hòa?</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tam giáo qui nguyên ngày nào khởi, </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Việt</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nam thống nhất buổi nào ha?</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Muôn</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> loài đau khổ ai ra cứu,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mong</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ước Hiền huynh giải đáp qua.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: green">      </SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000080>HỌA</FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Di</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Lạc Minh Vương ngự Thánh Tòa.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Sấm</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> truyền Xuân kỷ Hội Long Hoa.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mậu</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Dần “ ba chín” Long Hoa hội. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Bính</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Tý hai mươi thế giới hòa.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tam giáo qui nguyên ngày Đạo khởi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Việt</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nam thống nhứt buổi Ma Ha.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cao</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Đài tận độ nhơn gian khổ.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Sưu</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> khảo sấm truyền để giải hòa</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green">                                                                                               </SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">PHẠM HỘ PHÁP</SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">      Thật là khó đoán vì theo lịch, ta có Mậu Dần 1938 & 1939 ( tháng Chạp),  và Bính Tý 1936, 1996, 2056…, còn Mậu Tý theo bài thơ trả lời cho Bà Bát Nương sẽ là 1948, 2008, hay 2068…? Thất Sơn là bảy núi nào? Thất Sơn của Châu Đốc hay 7 ngọn đối mà Vatican được xây cất trên đó, hay 7 ngọn núi riêng rẻ nào khác? Thiên cơ bất khả lậu, nhưng</FONT></SPAN><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: green"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN></B><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đức</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Hộ Pháp thuyết đạo về Hội Long Hoa ngày 16-9-Ất Mùi (dl 31-10-1955), giảng giải bài Kinh Đại Tường có đoạn kết như sau:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" color=#000080> </FONT><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">“ <B><I>Tới năm Tý</I></B></FONT><I><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">sẽ mở Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị tại </FONT></B></I></SPAN></SPAN><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tòa</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Thánh Tây Ninh</FONT></SPAN><SPAN lang=X-NONE style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nầy</FONT></SPAN></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Mấy em phải cố gắng làm cho kịp. Qua nói quả quyết nếu mấy em làm không kịp, qua có qui liễu trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy em chớ không phải về Qua, nhớ điều đó. Qua cố gắng tận trung cùng Đạo, tận hiếu cùng Chí Tôn và Phật Mẫu, Qua chỉ ước cho thiêng liêng của mấy em đây nè, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu không biết ngày nào giờ nào, Qua không có thế vì quyền vi định trước được.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=X-NONE><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Qua mơ ước làm thế nào cho dòng máu thiêng liêng của mấy em đây nó gặp mặt Đức Chí Tôn đến tại thế nầy, lấy một quyền năng thiêng liêng của Ổng, như Ổng đã đến Đền Thờ Tây Tạng kia vậy. Hễ nói đến Đền Thờ Tây Tạng thờ Đức Chí Tôn, thì đều nghe hiểu. Có lẽ Đền Thánh nầy Đức Chí Tôn thế nào cũng đến, lại chưa đến là vì lẽ gì?</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> <B>        KẾT LUẬN</B>         </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Các Đấng Thiêng liêng đã tiên tri kỳ Chuyển Thế nầy rất dữ dội, nhơn loại sẽ bị tiêu diệt 90% bởi nhiều cách :</FONT></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      - Chiến tranh tương tàn tương sát với vũ khí nguyên tử và hóa học tối tân, giết người hằng loạt, cùng đánh nhau rồi cùng chết hết, không có kẻ thắng người bại.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      - Cuộc </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">đại</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext"> động đất dữ dội làm thay đổi hình thể mặt địa cầu, có nơi thành biển, có chỗ thành non. </SPAN></P>
<P =storytext style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">      - Hậu quả của tình trạng thay đổi khí hậu sẽ rất thảm khốc. Nhiệt độ tăng trông thấy trong mấy thập niên qua làm cho các phiến băng tan và khiến mực nước biển dâng lên. Các vùng đồng bằng khổng lồ nơi hàng tỉ người đang sinh sống sẽ chịu nhiều nguy cơ lụt lội. Thay đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp tới động vật, cây cối và nguồn nước. </SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      - Bịnh chướng sát hại lan tràn khắp nơi.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: windowtext">      - Cuối cùng, Ngũ hành thay đổi để loại bỏ số nhơn loại có tâm tánh ô trược.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Muốn được sống sót trong Kỳ ba Tận Thế nầy, chúng ta phải lo lập công bồi đức cho nhiều, tu hành chơn chánh, không chút bợn nhơ, từ bỏ ác hành, dù một chút nhỏ, đồng thời mở lòng từ bi, Bác Ái. Chúng ta còn phải ăn chay trường để thể xác và chơn thần trong sạch nhẹ nhàng.</SPAN></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt"> Chỉ có 10 % nhơn loại là còn sống sót sau khi Tận Thế, sẽ được tham dự Hội Long Hoa. Trong số nầy, những người có nhiều công đức sẽ đắc phong ngôi vị  Thần, Thánh, Tiên, Phật;  những người hiền lương nhưng ít công đức sẽ làm giống dân trong một thế giới mới gọi là thế giới </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 13pt">đại đồng.</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt"> Địa cầu của chúng ta sẽ bước qua thời kỳ Thượng nguơn của Chuyển thứ tư, gọi là đời Thánh đức theo lời các Đấng dạy.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt"></SPAN></I></B> </P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">“...</SPAN></I></B><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Đức Di Lạc cầm cân cứu thế</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Hội Long Hoa tên để phong thần</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Thượng ngươn đời lập Tân Dân</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Dựng nền dân quốc, xa lần chủ quân</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Quê hương hiện cảnh xuân thơ mới</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo Nhà Nam vạn đại lưu truyền</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Gia vô bế hộ êm đềm</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Phật,Tiên,Thần,Thánh giáng miền trần gian </SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo gom trọn nhơn gian vũ trụ </SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Gieo giống lành làm chủ năm châu</SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt"><I><SPAN lang=EN-US><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Từ đây khắp cả hoàn cầu</SPAN></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 66pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Âu</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ca lạc nghiệp dưới bầu trời chung ”</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">        </SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000080> THƠ TIÊN TRI CỦA ĐỨC </FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000080><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">PHẠM</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" color=#000080> HỘ PHÁP</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Hội</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nghị Âu Châu sắp dọn đường,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Chờ</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> coi gánh hát Thái Bình Dương.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cả</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> mười sáu nước chung bầu gánh,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Ai lãnh mỗi vai sắp sẵn sàng.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cờ</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> phất quân hô trống giống ba,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Kép</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Mỹ, kép Nga chung kép Pháp.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tướng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Tàu, tướng Ấn tướng phiên Nga,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Lão</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> phiên Nga trợ mắt lên.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cao</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Ly, Mông Cổ đứng hai bên,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Biển</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Đông sấm sét ra oai thử.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Hò</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> hét vang lên trổi tiếng rền.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Việt</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Nam khán giả đứng xem coi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Lớp</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nọ tướng kia rất mặn mòi,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Diễn</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> xuất lần nầy là lần chót,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Vui</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> cười không mãn một tiếng thôi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">                           </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US>***</SPAN></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Ráng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> tu cho kịp Hội Long Hoa,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đạo</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> đức không chuyên khổ lắm mà.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Chay</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> lạc đặng ngừa hơi khí độc,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mê</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> man bất tỉnh trận kỳ ba.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Người</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> hiền cứu sống theo phò chúa,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Kẻ</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> dữ bạo tàn xác quạ tha.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Thân</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Dậu đến đây rồi sẽ biết,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đinh</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> ninh vẹn giữ mấy lời ta.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">                               </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US>***</SPAN></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Vàng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thiết lộn vào tự tiên tri,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tây</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> Ninh chợ ấy hết đường đi.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tre</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> dài trải nhánh xài thất ức,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cất</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> xưởng đợi chờ bấy lâu nay.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Tòng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> bá ngô đồng đâu có lỏi,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Cao</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> già ruột cứng thật quá tay.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Xây</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> hồ đựng nước hồ cũng bể,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Đóng</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> chuồng nuôi vịt, vịt cũng bay.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Giông</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> tố tới đây cây đâu dựa,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Bay nhào vô đậu chật tàu Cao.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                      ***               </FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">                     </SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT color=#000080>MƯỜI MÓN BỬU PHÁP BAN CHO NHƠN SANH</FONT></SPAN></B></FONT><SPAN lang=EN-US></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: left" align=center><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Mười</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> món Bửu Pháp linh thiêng</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: left" align=center><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Em</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> nào làm được Thánh, Hiền chẳng sai</FONT></SPAN></I></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                  ***</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">         </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">1. Điều thứ nhứt tuân y luật pháp,</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">    Đúng chơn truyền của Đức Chí Tôn</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">    Mặc ai bày vẽ thiệt hơn</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">    Đạo tâm nhất dạ chẳng sờn lòng son.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">2. Điều thứ hai Tông đường trọn hiếu</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Phụ Mẫu ân trọn đạo làm con.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Vợ chồng trọn nghĩa keo son</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Phận làm cha mẹ trọn tình cùng con.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">3. Điều thứ ba giữ tròn trai giới</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Dùng tương rau dưa muối hằng ngày</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Sớm chiều thanh đạm trường trai</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">4.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ tư lánh xa đảng phái</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Không nao lòng đường phải cứ đi</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Không nghe xúi dục lôi trì</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Đức tin mạnh mẻ Tam Kỳ độ sanh.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">5.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ năm thực hành Phước Thiện</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Giúp đỡ người đau yếu thế cô</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Giúp người tàn tật già nua</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Dưỡng nuôi trẻ nhỏ cút côi não nùng</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">6.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ sáu: dặn lòng hằng bữa</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Chẳng đặng thâu tiền của chúng sanh</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Thanh liêm, trong sạch, chân thành</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Ngôn, Công, Đức, Hạnh tập tành cho siêu.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">7.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ bảy: thương yêu đồng loại</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Như anh em thân ái ruột rà</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Như cùng một mẹ, một cha.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Đỡ nâng dìu dắt thuận hòa dưới trên. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">8.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ tám: chẳng nên phản bạn.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Lòng trung kiên chẳng đặng bội sư</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Công bình Bác Ái nhơn từ</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Trung Thầy, nghĩa bạn tâm tư sáng lòa.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">9.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">  </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ chín: hiền hòa chơn thật.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Đừng vong công bội đức lộng quyền</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Ở như các Đấng Thánh Hiền</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Thực hành chữ Nhẫn lưu truyền noi gương.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080">10.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> </FONT></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">Điều</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 13pt"> thứ mười: yêu thương mạng sống.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Trọng mạng người, trọng mạng thú cầm.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Kính trọng sinh mạng nguyên căn</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">     Vừa theo Thánh chất Đạo hằng Chí Tôn.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                           </FONT></SPAN><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                        </FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                Nữ Đầu Sư Đường tạm ( 1946 )</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: #000080"><FONT style="FONT-SIZE: 13pt">                                                          PHẠM HỘ PHÁP</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN-RIGHT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #000080">VII. HỘI THÔNG THIÊN HỌC</SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #000080"> </SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-RIGHT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Theo triết lý Thông Thiên Học thì Vũ Trụ có 7 loài : </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">1. Loài Tinh Hoa Thứ Nhất ( 1er Règne élément) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">2. Loài Tinh Hoa Thứ Nhì ( 2è Regne élément) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">3. Loài Tinh Hoa Thứ Ba ( 3è Règne élément) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">4. Loài Kim Thạch ( Règne minéral) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">5. Loài Thảo Mộc ( Règne végétal) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">6. Loài Cầm Thú ( Règne animal) </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">7. Loài người ( Règne humain)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Trên con đường tiến hóa, Tinh Hoa thứ Nhất sẽ thành Tinh Hoa Thứ Nhì, Tinh Hoa Thứ Nhì sẽ thành Tinh Hoa Thứ ba, Tinh hoa Thứ Ba sẽ thành Kim Thạch, Kim Thạch sẽ thành Thảo Mộc. Thảo mộc sẽ thành Thú Cầm, Thú Cầm sẽ thành loài người. Loài người sẽ thành Thần, Thánh, Tiên, Phật.  </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Vũ Trụ có nhiều Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ của chúng ta có 7 hệ thống tiến hóa từng bầu nầy sang bầu kia, đến cuối cuộc tiến hóa của một bầu là hết một Nguơn. Một đời của một dãy hành tinh trải qua 7 Nguơn. Sau 7 Nguơn, không phải tất cả loài nào cũng tiến hóa một lượt hết đâu! Vì có một số chậm tiến hóa, không theo kịp đồng loại, đành phải ở lại chịu ở trong cảnh như ngây ngủ trong mấy muôn triệu ngàn năm để cuộc tuần hoàn trở lại thì mới hoạt động để tiến hoá được. Triết lý Thông Thiên học nói đến sự chậm trễ của các loài ở cuối mỗi Nguơn, và khi sự tiến hóa của các loài chuyển qua một bầu hành tinh mới thì bầu hành tinh cũ sẽ mất hết sinh lực, không còn không khí, cây cối và sự sống của các loài nữa, (giống như mặt trăng hiện giờ, là một bầu đã chết. </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 22.3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Theo các vị sáng lập Hội Thông Thiên Học đã có <SPAN style="COLOR: #000080">Huệ Nhãn</SPAN>, nhìn thấy cuốn phim của cuộc Tiến Hoá trong Vũ Trụ qua chất Akasha, gọi là Tiên Thiên Di Ảnh (plan akashique) in tất cả những gi  xảy ra trong Vũ Trụ (do hai vị là Nam Tào và Bắc Đẩu nắm luật  Nhân quả), thì hiện nay trái đất đã sống được nửa đời. Xét theo lịch trình tiến hóa thì trái đất đã sống được khoảng 2.156 triệu năm và sẽ sống thêm 2.156 triệu năm nữa mới chết. Trái đất sẽ qua 7 cuộc tuần huờn (đời của một dãy), mỗi cuộc tuần huờn kéo dài lối 616 triệu năm<SPAN style="COLOR: blue">. </SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue">       </SPAN><FONT color=#000080><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt"> Mỗi Nguơn của một bầu sẽ kéo dài 88 triệu năm. Như vậy, tuổi của trái đất từ khi bắt đầu có sự sống đến khi chết sẽ là 616 x 7 =4.312 triệu năm. </SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Hội Thông Thiên Học không nói đến Hội Long Hoa nhưng giáo lý có đề cập đến việc các Đấng Giáo Chủ lâm phàm để giáo dục nhân loại ở mỗi chu kỳ nhỏ. Theo truyền ký, Đức Phật Thích Ca đã giao nhiệm vụ này cho Đức DI LẶC BỒ TÁT ( Seigneur Maitreya Boddhisattva), phương Tây gọi Ngài là Đấng CHRIST.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Tiền kiếp của Đức Di Lặc Bố Tát là Đức KRISHNA lâm phàm dạy Đạo ở Ấn Độ. Sau đó, Ngài còn lâm phàm trong ba năm, mượn xác đệ tử Ngài là Đức Jesus để giảng Đạo trong ba năm chót tại Palestine </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">(C.W.Leadbeater, L´Occultisme dans la mature, Paris, Adyar: 1926, trg. 11, 12 : "<I>Dans ces temps lointaiines, c´était le Seigneur Gautama qui dirigeait ici-bas le domaine de la religion et de l´éducation, depuis, il transmis cette fonction au Seigneur Maitreya, que les occidentaux appellent le Christ, celui-là même qui prit le corps de Jésus pendant les trois dernières années de sa vie sur le plan physique).</I> </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Trong Hồi giáo, Ngài có tên Iman Madhi. Ngài giáng trần ở  Anh Quốc có tên St. PATRICK.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Đấng Cai Quản Thái Dương Hệ gọi là Thái Dương Thượng Đế. Còn Đấng Cai Quản Địa Cầu gọi là Đức Ngọc Đế. và các vị phụ tá thành lập một Chánh Phủ Thiêng Liêng Cai Trị Thế Gian gọi là Quần Tiên Hội, đặt Tổng Hành Dinh  ở sa mạc Gobi, Mông Cổ. Nơi đây  còn gọi là Bạch Ngọc Kinh tại quả cầu 68, quang cảnh rất đẹp và vĩ đại, nhưng bằng chất thanh khí của cõi vô hình, mắt thường không thể trông thấy. Còn Bạch Ngọc Kinh của Đức Chí Tôn Cai Quản Vũ Trụ theo Giáo Lý Đạo Cao Đài thì ở tại vị trí Sao Bắc Đẩu, kéo dài hai cạnh của Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh gặp nhau ở điểm của sao Polstar. </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Trong tương lai, Đấng Christ sẽ lâm phàm lập một Tôn giáo lớn để dạy chân lý của khoa Pháp Môn Huyền Bí cho giống dân chính thứ sáu và thứ bảy.  Giống dân nầy sẽ hoàn mỹ về vật chất cũng như tinh thần. Trong vòng 700 năm nữa giống dân nầy sẽ sanh sản tràn lan tại vùng California, chiếm môt châu riêng biệt, sẽ nổi lên từ Thái Bình Dương ở phía Tây nước Hoa Kỳ. Giống dân nầy được mô tả theo thần nhãn của Đức Giám Mục C.W. Leadbeater là một giống dân tiến hóa rất nhiều, họ có nhãn quan để thấy tương lai một cách rõ rệt, đạo đức rất cao, có thể đối chiếu với giống dân của Thời Thượng Nguơn mà các Tôn giáo có nói đến</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">              Tóm lại, qua các tôn giáo cũng như Hội Thông Thiên học, đều có nói đến những chu kỳ và những biến đổi của Vũ Trụ mà người ta gọi là<SPAN style="COLOR: red"> </SPAN><SPAN style="COLOR: black">Long Hoa Đại Hội, Long Vân, Chuyển Thế, Đổi Đời, Tận Thế, Ngày Phán Xét, Ngày Cuối Cùng....</SPAN><SPAN style="COLOR: black"> nhưng không có nghĩa là kết thúc hoàn toàn  sự sống trên thế giới, mà chỉ là thanh lọc, chuyển đổi sang một thời kỳ khác của lịch sử.</SPAN></SPAN></P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="COLOR: black">
<P =Msonormal align=center><FONT color=#800000><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT color=#000000>HỘI LONG HOA tác giả: </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: TAHOMA"><FONT color=#000080>Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc (tài liệu sưu tầm)<BR></SPAN></FONT></P></FONT></SPAN></SPAN>
 

Facebook Comment

Top