Luật pháp & quyền hành điều khiển CKVT

Qui Khong

New member
<P> <strong>Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh<BR>.Ðêm 23 tháng 6 năm Mậu Tý (29-7-1948)</FONT></strong> </P>
<P> <SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Hôm </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><FONT size=3> nay Bần Ðạo giảng về </FONT><B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">'Luật pháp và quyền điều khiển càn khôn vũ trụ.'</SPAN></B></FONT><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bài giảng hôm nay cốt yếu nhứt là cho cả thảy Thánh Thể Ðức Chí Tôn được thấu hiểu <I>pháp luật và quyền hành điều khiển nơi cõi Thiêng Liêng,</I> vậy cả chức sắc Thiên Phong nam và nữ nên để ý cho lắm, phải để ý suy đoán cho nhiều rồi mới nhận thấy thật là ngộ nghĩnh.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chúng ta thấy luật pháp và quyền hành trị càn khôn vũ trụ đơn sơ làm sao đâu. Cả tấn tuồng đời chúng ta thấy họ tạo luật pháp và quyền hành đặng trị xã hội, thật ra rối rắm quá chừng quá đỗi, mà vẫn không thế gì trị an đặng, lại càng làm cho tinh thần thiên hạ thêm khó khăn khổ não mà thôi. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Còn luật pháp quyền hành điều khiển càn khôn võ trụ tức là Ðạo, nên các nền tôn giáo nào không tùng theo luật pháp và quyền hành ấy đặng trị tâm thiên hạ thì đó là tà giáo, là Tả Ðạo, là bàng môn, chớ không phải là chánh giáo. Chúng ta phải quan sát những điều ấy trong thuyết giáo của Bần Ðạo ngày hôm nay và Bần Ðạo sẽ nói rõ, vả chăng ta sống đây ta cũng nên cho biết quyền hành và luật pháp đã trị an càn khôn võ trụ như thế nào, rồi ta mới hiểu rằng :</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Cả luật pháp và quyền hành Ðạo giáo cũng đều ở trong khuôn khổ ấy mà ra, không có ngoài nữa đặng, mà muốn tìm hiểu luật pháp ấy phải tìm đâu mà thấy và biết đặng ? Phải nơi chủ quyền của cơ thể tạo đoan càn khôn võ trụ, tức là phải tìm ông chủ quyền càn khôn võ trụ ấy, biết đặng Ngài, biết năng lực, tánh chất của Ngài, mới hiểu luật pháp và quyền hành của Ngài. Ðấng ấy là ai ? Là Ðại Từ Phụ của chúng ta đây vậy.</SPAN></I></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Buổi nọ, Bần Ðạo vấn nạn Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Bần Ðạo hỏi : '<I>Quyền năng và tâm đức của Ðức Chí Tôn như thế nào?</I>' </SPAN></SPAN><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Ngài trả lời trong một câu Pháp Văn, Bần Ðạo dịch như thế nầy : </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">'</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Luật thương yêu, quyền là ngay chánh.'</SPAN></B></SPAN><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">'</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Gần thiện lương, xa lánh phàm tâm.'</SPAN></B></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Hai câu thi đó đủ cả ý nghĩa rằng : Chúng ta nên suy đoán coi nguyên căn của nó là gì mà có năng lực dữ tợn, mạnh mẽ như thế ? Quyền lực ấy chúng ta không tìm đâu xa, tìm nội trong châu thân chúng ta thì đủ thấy. Hỏi mảnh thân nầy, xác thịt sanh ra trong kiếp sống cả cơ quan bí mật đào tạo hình thể của chúng ta do bởi đâu mà có ? Có phải do nơi tình ái của đôi đàng phụ mẫu chúng ta mà sản xuất chăng ? Nếu còn nghi ngờ nữa thì ta cứ ngó vạn vật tức vạn linh kia, coi hình trạng nó là thế nào ?</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chim kết cánh, cây liền cành ; rất đỗi là con vật mà cũng có tình ái thay, nên luật thiên nhiên lấy tình ái làm căn bản hóa sanh cả vạn loại. Ðức Chí Tôn cũng sản xuất trong tình ái mà ra, đi từ tình ái hèn hạ dĩ chí tối cao thượng, luật ấy duy có một mà thôi. Mặt luật chúng ta thấy khuôn khổ là vậy, mà quyền năng chúng ta ngó trở lại trong gia đình coi cha mẹ chúng ta trị gia đình với quyền hành nào, hình luật nào ? Cha mẹ chúng ta chỉ trị chúng ta với một luật thương yêu, còn nếu đủ quyền hơn nữa cho chúng ta cúi đầu vâng chịu phụ mạng, mẫu mạng thì thêm công chánh, chúng ta mới cúi đầu vâng chịu. Nên hình ảnh mặt luật thiên nhiên tạo đoan đã có sẵn trong gia đình từ trước chúng ta không cần tìm kiếm đâu cho xa chỉ coi trong vạn vật như loài thú, như đối với bầy gà mẹ và con coi con gà trống thương yêu con như thế nào thì đủ hiểu, dễ xét đoán lắm.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bây giờ hỏi : Trong càn khôn võ trụ nầy, nếu nói vạn linh không hữu tình thì là dối vậy. Chúng ta sanh ở giữa vạn vật ấy, nếu chúng ta công chánh thì thấy quả quyết rằng : cả vạn vật đều hữu tình đối với chúng ta tất cả, tới sắt đá cỏ cây cũng thế, cả thảy đều có tình với chúng ta hết, nếu nó không có tình với chúng ta thì chúng ta không thế sống hạnh phúc đặng. Chúng ta không thể chối cãi điều ấy. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Cái tình nó đối với chúng ta chẳng phải là tình ái, mà là tình liên quan càn khôn võ trụ đè nén nó xuống, buộc phải tuân mạng lịnh, nên không phải là tình ái đặc sắc mà là tình ái của càn khôn võ trụ buộc nó phải tùng. Chúng ta đã thấy như mặt trời cho chúng ta ánh sáng ban ngày, mặt trăng cho chúng ta ánh sáng ban đêm, cả vạn tượng tinh tú chớp nhoáng trên đầu ta, cả càn khôn võ trụ ấy đối với con người có cái tinh thần vững chắc. Nếu ngó lên mà không đủ học thức để thấu đáo cả vạn tướng kia, cũng vẫn thấy nó đối lại với ta mật thiết hữu tình. Mà ít nữa ta phải biết cái tình của nó đối với chúng ta mới thấu đáo được. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bây giờ hỏi luật tình ái Ðức Chí Tôn để trong lòng mỗi kẻ hữu sanh tại thế nầy, chúng ta không thế chối có phải con người mà đã có tình ái thì lẽ cố nhiên con vật nó cũng có tình ái như con người, nếu không có tình ái thì không có sản sanh nối truyền tông tổ nòi giống đặng ; ấy đó là luật. Không ai mà đúng ngày giờ thời buổi của lẽ thiên nhiên thì tự buộc phải tuân theo mặt luật tình ái ấy. Bần Ðạo lập lại một lần nữa, nếu không phải khuôn luật tình ái vi chủ thì vạn vật trên mặt địa cầu nầy không còn hữu hiệu. Mặt địa cầu nầy thế nào thì vạn vật trên các vì tinh đẩu khác cũng thế ấy. </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy là luật thương yêu</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bây giờ giảng tới quyền : </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">quyền là công chánh</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">. Cơ thể tạo đoan chẳng vì một ai, chẳng quên ai, chẳng giận ai, chẳng dọa ai, không thù tạc ai, không bỏ rơi ai. Ðã sanh vạn vật thì vốn đồng sanh với chúng ta, chúng ta thấy một kẻ ăn mày kia đui mù, thiên hạ không ai ngó tới, đi xin ăn, ai thấy nghèo nàn đói khổ thì chê bỏ, khi rẻ, gớm ghiết, nhưng còn con chó của người theo dắt đường lại vui vẻ trung tín ? Chúng ta phải biết thương thật tình với những người đó là bởi tại sao ? Bởi luật công chánh Thiêng Liêng nó buộc đừng phụ rãy mà là thương yêu. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Duy có loài người, nếu chúng ta xét tới cái tâm công chánh của loài người thì chúng ta nên để một dấu hỏi : Quá khôn ngoan, càng linh tâm thì lại càng nghi hoặc, mất cả tính đức bổn thiện sơ sanh chăng !</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chúng ta thấy cả vạn vật nó không cho người nầy nhiều, cho người kia ít, nó nằm trên mặt đất sẵn sàng do nơi chúng ta biết trọng nó hay không biết trọng nó ; do mình lấy sự thương yêu của mình làm căn bản mà dùng nó thì nó chỉ là một vật của mình dùng đó thôi. Một bầy thú kia dầu dữ thế nào : như cọp, beo, gấu, sư tử mà chúng ta có thể nuôi đặng nó thì Bần Ðạo quả quyết rằng bất quá nó cũng như một con chó giữ nhà vậy thôi.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Trong càn khôn võ trụ nầy, nếu không có mực thước công chánh Thiêng Liêng thì sự sống của con người cũng như con vật, sẽ tranh sống tranh ăn mà phá hoại, thì mặt địa cầu nầy không khi nào còn tồn tại đặng, nếu càn khôn võ trụ không công chánh mực thước, địa cầu nào cũng muốn sống cho sáng suốt tự do chạy tìm ánh sáng, thì địa cầu nầy sẽ đụng với địa cầu kia, mặt trăng, mặt trời không còn thể chất.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Càn khôn võ trụ và quyền công chánh đã định vậy, nếu biết tùng theo luật ấy thì trường tồn, trái nghịch là tiêu diệt. Quan sát luật pháp ấy, quyền hành ấy, chúng ta nhìn quả thiệt Ðấng Tạo Ðoan là chủ quyền đó vậy. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Ngộ nghĩnh thay ! Ðấng Tạo Ðoan càn khôn võ trụ, với luật pháp ấy, khuôn khổ ấy, ngày nay lại đến tạo Ðạo cho chúng ta, vậy Ngài lấy khuôn khổ nào mà tạo luật pháp và quyền hành, Ngài để trong Thánh Thể của Ngài hình luật nào, phương pháp nào đặng trị Ðạo ? </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Tuy vậy, có </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Pháp Chánh và Tân Luật,</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> cốt để bình tâm thiên hạ đặng để gở tội cho kẻ có tội lỗi, phàm mà không có biết thú tội trước mặt người và trước phép Thiêng Liêng. Ðịnh luật pháp ấy cũng tỷ như sợi dây thiết tỏa liệng xuống âm quang cho kẻ tội nhơn nắm nó mà phăng về Thiêng Liêng cựu cảnh ; chớ chưa phải là chơn luật và chơn pháp.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Nếu nói từ nay Ðức Chí Tôn đến tạo dựng Thánh Thể của Ngài thì thật sự là </SPAN></I><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">pháp chánh</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">, nhưng chỉ có tạo Thánh Thể của Ngài ở dưới thế nầy mà thôi, chớ </SPAN></I><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">quyền công chánh</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> của Ngài là đã đào tạo Thánh Thể Thiêng Liêng của Ngài, còn về mặt luật là do Hội Thánh lập thành chớ không phải Ngài định luật.</SPAN></I></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy vậy, nếu chúng ta nói Tân Luật là phàm thì quả thật nó là phàm, còn Thiên Luật của Chí Tôn là thương yêu mới là Thánh mà thôi. Hỏi vậy, chớ Bần Ðạo nói đây có quá lời chăng ? Bần Ðạo xin đem bằng cớ ra liền.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">'Từ ngày mở Ðạo đến nay đã 23 năm, hình trạng của Ðạo lấy phương gì tạo nền chánh trị của nó. Quyền lực của đời thường nương súng đồng, gươm máy, khám tù mà đạt thành, còn Ðạo làm thế nào cho có quyền mà lập nền chánh trị Ðạo ? Nói hẳn rằng, nếu không phải </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">luật thương yêu </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">lập quyền cho Bần Ðạo ngày nay, Bần Ðạo ắt không còn đứng trên tòa giảng nầy mà giảng Ðạo. Nếu không có </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">quyền công chánh</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">, Ðạo Cao Ðài đã bị tiêu diệt không sống tới ngày hôm nay đâu, bằng cớ hiển nhiên là đó vậy.'</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN =text1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Toàn Thánh Thể Ðức Chí Tôn nếu biết thì nên nắm quyền luật thiên nhiên ấy, ngày giờ nào thiên hạ được yêu thương nhau nồng nàn thì giờ ấy quyền Ðạo sẽ là quyền tối thượng nơi mặt thế đó.</SPAN></SPAN><BR><SPAN =text1><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Thuyết Ðạo QII / tr 94 </SPAN></I></SPAN></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top