Luật Thiên Ðiều trị thế

Qui Khong

New member
<P> <strong>Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh <BR>.Ðêm 24 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948 )<BR>.Lễ Ðưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật Triều Thiên</strong></P>
<P><strong><SPAN ="text1"><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Thỏn mỏn mà ngày nay là ngày 23 tháng chạp năm Ðinh Hợi, đây tính lại từ ngày Bần Ðạo về nước đến nay được 17 tháng, được ăn hai cái Tết của quê hương sau 5 năm bị đồ lưu nơi hải ngoại.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo đã thấy toàn Thánh Thể của Ðức Chí Tôn nam nữ cũng thế, từ nhỏ tới lớn đã trụ cả đức tin, làm cho Thánh Thể Ðức Chí Tôn ngày càng thêm đẹp đẽ. Riêng về Bần Ðạo để lời nói cùng toàn cả chức sắc Thiên Phong, Bần Ðạo xin để lời cám ơn các cơ quan đương nhiên trong nền Chánh Trị Ðạo, đã giúp hay cho Ðạo trong thời gian ngắn ngủi, đã phục hồi được cái khuôn khổ chơn truyền. Tưởng thật ra từ 17 tháng nay, Hội Thánh làm việc nhiều lắm, cả con cái của Chí Tôn hao biết bao nhiêu tâm não, thi hài để tô điểm nền chơn giáo Chí Tôn thêm cao trọng, Bần Ðạo xin cúi đầu để lời cám ơn toàn cả con cái Ðức Chí Tôn.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Luôn dịp Bần Ðạo cầu chúc tân niên nầy, cả con cái của Chí Tôn nam nữ, Thánh Thể của Người được tráng kiện tinh thần và hình thể, hưởng được hạnh phúc đặc biệt của Chí Tôn chan rưới và lướt qua hồi khảo đảo truân chuyên, có lẽ buổi hạnh phúc an ninh của cả quốc dân chỉ sẽ đến trong chốc lát đây mà thôi, vì dân tộc Việt Nam phải còn truân chuyên nhiều nữa.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành tâm cầu nguyện Chí Tôn cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Bần Ðạo quả quyết trong năm nầy, nếu như tinh thần Bần Ðạo không lầm thì nòi giống Việt Nam chúng ta sẽ được đặc ân là độc lập tự do cho tổ quốc, độc lập trên pháp lý quốc tế đó vậy. Nhưng muốn cho thực hiện được thực tế, có lẽ cuộc tranh đấu của dân tộc Việt </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN ="text1"><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Nam còn dài.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Luôn dịp Bần Ðạo giải nghĩa tại sao phong tục nhà </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN ="text1"><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Nam gọi theo Ðạo Phật là đưa Ông Táo về Trời, chớ thật sự là đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật về Triều Thiên, tinh thần từ trước vẫn vậy.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><SPAN ="text1"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chơn truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo càn khôn thế giái, Ngài nắm Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi trong tay, để định pháp chánh càn khôn vũ trụ. Trong thời buổi định pháp chánh ấn định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 1 họp tại Ngọc Hư Cung đặng định luật giới hạn vi diệu cho trái địa cầu, chạy theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí tân niên là 12 giờ đêm 30 khởi điểm 1 giờ sáng ngày mùng 1 tháng giêng năm sau. </SPAN></B></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Luật Thiên Ðiều trị thế</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">, trị nơi địa cầu nầy là hình luật Thiêng Liêng, là ngày giờ nầy nơi Ngọc Hư Cung kiểm soát định tội phước đó vậy. Càn khôn vũ trụ đều có đại hội lập luật trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa cầu nào chưa được êm đềm, luật Thiên Ðiều thay đổi khác mỗi năm, chiếu theo tấn hóa và tâm lý của nhơn sanh. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Nơi Ngọc Hư Cung định Pháp Chánh cũng như trong càn khôn vũ trụ là 12 tháng một niên, 12 niên một giáp, 120 năm một thế kỷ ( tất cả đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ như vậy không đúng ) 1.200 là một giáp. </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Hội Giác Tiên</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói, vì </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">một ngàn hai trăm năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chỉnh Ðạo, bảo thủ tinh thần đạo đức của loài người. Cứ độ 1.200 năm có xuất hiện một nền tôn giáo để hóa chuyển thay đời,</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> tính lại địa cầu chúng ta từ buổi phôi thay có vạn linh nơi mặt thế đến nay được ba chuyển. Nay qua hạ nguơn tam chuyển, khởi đầu thượng nguơn tứ chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 1 Tết của chúng ta vậy.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Tới mức giữa không gian thì nhơn loại tới hồi khổ não đủ điều, người ta nói là tận thế, cái thuyết ấy không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh tôn giáo chớ không phải tận thế. Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chúng ta đã thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. Cơ tiến bộ tinh thần vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm sau. Theo đó mà tính lại coi trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra sao? </SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Phật Giáo nói :</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông thì có sắc dân Chí Linh, lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế. Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Mỗi sắc dân vi chủ một nguơn niên, kể hai sắc dân nữa chưa xuất hiện, ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ thay đổi khác hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi trên con đường tận thiện tận mỹ, vật xinh người đẹp, vật bỏ ngu đến khôn, người khôn đến chí linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống ở cõi trần nầy. Lời Chí Tôn tiên tri và quyết định hẳn hòi :</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">'Chừng nào đất dậy Trời thay xác,</SPAN></B></SPAN><BR></SPAN><SPAN ="text1"><B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Chư</SPAN><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> Phật Thánh Tiên xuống ở trần.'</SPAN></B></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, càn khôn tiến triển thế nào ? Bần Ðạo ước mong càn khôn vũ trụ phát triển cách nào trong mỗi nguơn niên Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tăng tiến theo luật định Thiên Ðiều, phải đi theo y khuôn luật của con đường Chí Tôn định, tiến triển tới trong năm Khai Nguơn nầy vậy</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo ước mong sự tăng tiến của Chí Tôn được gia bội, gấp đôi ba bây giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy, Bần Ðạo để cả tín nhiệm nơi tâm lý của toàn cả con cái của Chí Tôn. Tưởng cả thảy đều mơ ước mà làm đặng chăng là nhờ quyền năng vô tận của Ðại Từ Phụ mà thoát đặng.</SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN ="text1"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Chúng ta hãy cầu nguyện, để trọn tâm đức chắc chắn nơi Ðức Chí Tôn thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng. Chúng ta quyết định xin mà làm nên cho toàn cả con cái của Người thì Người cho, chắc hẳn vậy.</SPAN></SPAN><BR><SPAN ="text1"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">Thuyết Ðạo QI / tr 130 </SPAN></I></SPAN></SPAN></P></strong> 
 

Facebook Comment

Top