Lược sử tu cứu độ cửu huyền thất tổ

dong tam

New member
Lược sử “tu cứu độ cửu huyền thất tồ”

nội dung
i. Lược sử cơ bút cứu độ
ii. Lý đạo căn bản của việc tu cứu độ cửu huyền
iii. Sơ kết
 

dong tam

New member
I. LƯỢC SỬ CƠ BÚT CỨU ĐỘ

- Cách nay 90 năm vào đầu tháng 6 Ất Sửu – 1925, ba vị Cao Quỳnh Cư – Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang thực hiện “xây bàn” theo phương cách của Thông linh học Âu Tây tại phố hàng dừa Sài Gòn. Đó là đoạn đường Cống Quỳnh nơi chợ Thái Bình hiện nay. Quý vị đã tiếp xúc được với một số âm hồn như Cao Quỳnh Lượng cùng chơn linh Cao Quỳnh Tuân, Đoàn Ngọc Quế … và Đức AĂÂ.

Qua tháng 8, khi chư vị muốn tìm hiểu thêm về thế giới vô hỉnh, chơn linh Đoàn Ngọc Quế mới hướng dẫn chư vị phải tìm Đại Ngọc Cơ và ăn chay 3 ngày mới có thể tiếp xúc với các đấng Thiêng liêng Thượng đẳng. Đồng thời Đức AĂÂ dạy các vị chuẩn bị một buổi tiệc để đải Đấng Chưởng quản Diêu Trì Cung – Cửu Thiên Nương Nương. Kể từ sau rằm tháng 8 đó, Đại Ngọc Cơ dần dần được sử dụng thường xuyên.

Noel 1925 Đức AĂÂ chánh thức xưng danh “Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo Đạo Nam phương” xưng là “Thầy”.

- Đức Chí Tôn khởi sự hướng dẫn Đạo Lý cho chư vị Tiền Khai ngay từ những ngày đầu của năm 1926. “Xin quý ông nhớ ngày 02.01.1926 Thầy khởi dạy Đạo”. Vào thuở ban đầu ấy lời Thánh ngôn dạy đạo lần đầu tiên có đề cập đến vấn đề “Tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ”, một khía cạnh tác dụng thể hiện tính “Đại Ân Xá Kỳ Ba” của Tân Pháp Cao Đài là lời của Thầy đã sớm dạy cho chính bà Nguyễn Thị Hiếu - hiền nội của ngài Cao Quỳnh Cư trong một đàn cơ vào trung tuần tháng 11 năm Ất Sửu (04 Janvier 1926) khi Thầy dạy chư vị hãy chuẩn bị đi độ dẫn nhơn sanh.

Bà Cư có ghi lại trong quyển Đạo Sử Xây Bàn như sau:

Mme Cư bạch với Thầy rằng: Má con mắc ở xa làm sao con đi độ được.
Thầy: - Hiếu! Con biết một lòng tu niệm, đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ rồi. Huống là mẹ con, để Thầy định đoạt. Con đừng lo buồn
.” [tháng 11 Ất Sửu (04 Janvier 1926)]

* Cao Đài Tự Điển của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, mục Xây Bàn có ghi lại bài báo đăng trong Tập báo Xuân Tự Do năm Kỷ Hợi 1959 của ông Vương Hồng Sễn kể chuyện “Xây ghế”, trong đó có tả sơ qua về căn phố trệt lối chợ Thái Bình tục danh là “dãy phố hàng dừa”.
"Năm 1925 tại Sài Gòn có phong trào Xây Bàn, sau đổi qua Cầu Cơ thỉnh Tiên và cầu người khuất mặt xuống bút dạy việc vị lai. Ban đầu có một nhóm thi hữu họp nhau mỗi tối để mời chiếc ghế, chiếc bàn lên, cùng nhau đàm luận thế sự.
Bài thơ sau đây nhơn xây ghế đêm 25 tháng 7 năm 1925 mà được. Ghế gõ tên xưng là CAO QUỲNH TUÂN, sanh tiền làm Cai Tổng, là thân sinh của ông Cao Quỳnh Cư (Chức sắc lớn Đạo Cao Đài quá vãng từ lâu, nay còn tạo hình thờ trên Tòa Thánh Tây Ninh).
Đến thứ sáu 31 tháng 7, vừa lãnh lương, anh em rủ nhau ăn cơm nhà hàng … Mãn tiệc, rượu còn ngà ngà say, có bạn đề xướng đi coi xây ghế. Còn dịp nào hơn!… Tới nơi, xuống xe kéo, vào trước, hiện có một căn phố trệt lối chợ Thái Bình, xóm nầy nay đã thay đổi rất nhiều, không còn nhìn ra chỗ cũ. Trước dãy phố là một bãi cỏ rậm, lơ thơ vài cây dừa lão, gió đưa lá phất phơ trên nền trời thâm như tóc ma dà duột. Vì vậy, nếu tôi không lầm, phố nầy có tục danh là "dãy phố hàng dừa".
Vừa đến nơi thì ghế xây đà lâu hoắc, chúng tôi vội tiếp tay cho ghế mau lên.”
 

dong tam

New member
II. LÝ ĐẠO CĂN BẢN CỦA VIỆC TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN

Đạo gốc bỡi lòng thành, tín, hiệp”, câu kinh đầu môi của các tín hữu Cao Đài đã được Ơn trên chỉ dạy trong nhiều khía cạnh Lý đạo.

Từ những lời Thánh Ngôn trong những năm đầu mới Lập Đạo của Đức Chí Tôn mỗi khi dạy đến vấn đề làm sao để có thể cứu và độ được vong linh CHTT của chư vị Tiền Khai Đại Đạo, chúng ta có thể rút ra được một số Lý Đạo căn bản sau đây:

1. Thành Tâm làm lành lánh dữ:

Ngay khi số tín đồ chỉ mới được vài chục người, Đức Chí Tôn có dạy một vị tiền bối là ông tư Mắt trong đàn ngày 25 tháng giêng Bính Dần (09.3.1926) như sau:

Mắt, nghe dạy: (…)
Ngươi muốn biết đặng cha ngươi thế nào, hỏi nơi ngươi. Hễ tu thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngươi là hiếu hạnh, chẳng lẽ để cha mẹ chịu đoạ A Tỳ.(…)
Ngươi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dưỡng tánh đặng độ nó và ngày sau qui vị mà đặng khỏi đọa luân hồi. Nghe và tuân lịnh dạy. Tâm thành của ngươi mới đặng mà thôi. Ngươi muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy, Ta sẽ cho cha ngươi về nói lại cho ngươi biết.


Bài học:

Lời của Thầy dạy cho chúng ta tiếp thu ý “Tu là sửa những gì đã trật”:

. Thứ nhứt là “lòng thành” thể hiện qua việc thành tâm ăn năn với những lỗi cũ và thành tâm hướng thiện.
. Thứ hai là “làm lành lánh dữ” trong bài Khai Kinh: “Gốc bởi lòng làm phải làm lành”.
Mình có tu sửa được bản thân thì đức hạnh mới sáng tỏ. Đạo đức của bản thân có gia tăng thì mới độ được người và cứu được mình.
 

dong tam

New member
2. Tích cực cầu nguyện và làm công quả:
a. Khi có lòng tin với Ơn trên thì mới chí thành trong sự cầu nguyện
.

Đến giữa tháng 7 Bính Dần, vào ngày 28.8.1926 khi thân mẫu của Ngài Nguyễn Trung Hậu tạ thế, chư Tiền Khai cầu Thầy hỏi về cách cử hành tang lễ. Hôm đó Thầy dạy:

Trung, con tức cấp xuống Cần Giuộc biểu Tương về và cả chư môn đệ Thầy hội lại cho đủ mặt. Phải nhớ biểu Lịch lên, nói với nó Thầy cần dùng bốn vị chức sắc Minh Đường cầu kinh cho mẹ Hậu. Phải có đủ mặt Lễ Sanh mà làm đại lễ cho mẹ nó. Con Trung, con viết một lá sớ như vầy:

“Lịnh Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hứa dữ Địa Tạng Vương Bồ Tát khả thâu chơn hồn thị… tử… nhựt… ngọat… niên, giam tại Vọng Thiên Cung. Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên.”
Đưa cho Tắc câu chú, nó đọc mà đốt sớ. Bốn thầy Minh Đường cứ tụng kinh cầu khẩn.”

Ngài Nguyễn Trung Hậu có ghi chú dưới Thánh Ngôn trên: “Đám tang này là đám táng đầu tiên làm theo nghi lễ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và có đủ tất cả chư chức sắc trong Đạo đi đưa
.”

Bài học:

Chúng ta lưu ý đến lời: “Thầy cần dùng 4 vị chức sắc (…) cầu kinh… Bốn thầy Minh Đường cứ tụng kinh cầu khẩn” và “Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên”.

Qua đây chúng ta thấy muốn cầu siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ, người tín đồ phải thực hiện việc đọc kinh cầu siêu và cần đến các vị chức sắc có đức hạnh cao để sự cầu nguyện đạt hiệu quả. Nhưng đồng thời cũng cần đến sự chung lòng cầu nguyện của các đạo hữu.

Đức hạnh cũng được thể hiện phần nào qua việc chay lạt. Nếu buổi cúng cầu siêu có được nhiều người ăn chay theo chuẩn Cao Đài là 10 ngày trở lên thì giá trị sự cầu nguyện chắc chắn rất mạnh. Nó sẽ tác động mạnh đến việc ăn năn sám hối người đã khuất hay của chư vong.

Nhưng nếu chỉ đọc kinh thôi cũng chưa đủ mà cần phải có ý thức đến việc làm công quả để hồi hướng cho vong linh.
 

dong tam

New member
b. Việc siêu độ cũng cần đến phần công đức.

Đức Quan Âm dạy tiếp:

Còn âm chất thì càng nhiều lại càng hay. Phương độ rỗi ấy là nhờ nơi lòng hiếu nghĩa của thiện tín mà làm giảm bớt phần nghiệt chướng nơi cõi thiêng liêng cho nhũ mẫu thiện tín.

Nhưng thiện tín cũng nên biết rằng, khi đã độ rỗi được vong linh kẻ tội lỗi thì âm chất của thiện tín cũng đã sang bớt cho vong linh ấy chút ít rồi. Như vậy, thiện tín cần phải lập công đức thêm đặng bù vào chỗ đã mất. Đó là chỉ nói về sự độ rỗi vong linh của kẻ thân thuộc mà thôi.

[Đức Quán Thế Âm, Thánh Ngôn Sưu Tập II - Tây Ninh số 67 – Nguyễn Văn Hồng, Thanh Trước Đàn 30.3 Tân Mão (05.5.1951)]

Vì vậy, lúc mới Lập Đạo, khi độ dẫn ông Hội Đồng Lai ở Cần Đước - Long An, Đức Chí Tôn đã sớm dặn:

Lai nghe dạy...
Con khá độ cha con, phòng ngày sau khỏi hao hớt công quả con
...” [Thánh Ngôn Chơn Truyền bí yếu tờ 32 B. Đàn nhà ông Hội Đồng Lai]

Vậy chúng ta cần phải làm những gì để có thêm công đức hầu có thể chia sớt cho vong linh Cửu Huyền Thất Tổ và bù đắp lại phần đã mất? Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã dạy phải làm âm chất. Nhưng làm công quả như thế nào mới có âm chất để đạt được hiệu quả có được công đức? Đàn tiếp theo sẽ giúp chúng ta có lời giải đáp.
 

dong tam

New member
3. “Độ dẫn nhân sanh” trên đường đạo là việc phải ý thức thực hành hơn là chỉ lo cúng cầu siêu.

Trái lại, cho dầu thực hiện việc cầu siêu với lễ phẩm linh đình mà lại chưa ý thức được việc hành đạo giúp đời nên vẫn không có hiệu quả.

Ý đạo căn bản này có được từ lời của Đức Chí Tôn dạy cho bà Lâm Ngọc Thanh vào ngày 25 tháng 8 Bính Dần, hai ngày sau khi hơn 245 đạo hữu tập hợp soạn thảo Tờ Khai Tịch Đạo:

Lâm Thị con ôi! (…) Kìa, Quan Âm Bồ Tát đang châu mày đổ lụy mà cầu nguyện cho con, cầm sẵn tờ hịch chiếu cầu rỗi cho mẹ con, (…) Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy.

Con ôi! Bao nhiêu của thế gian con đã đổ, đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà chẳng đặng! Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án. Con đâu thấy điều ấy cho đặng. Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi.

Con phải hiểu biết, vì hiếu của con mà Thầy càng thêm luyến ái. Thầy khuyên con một điều là phải bỏ phận vinh hoa mà cam nâu sồng khổ hạnh. Ngày vinh hiển thiệt của con chẳng phải nơi chốn hồng trần vô vị nầy. Con thương Thầy, con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái.

Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức, con hiểu à!

Con an tâm. Thầy đủ quyền hành đặng làm cho con đắc thành chánh quả đặng độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ con, con tưởng chắc vậy chăng? Thầy đã nói nó vào Bạch Thiên Cung Án mà còn tội lỗi gì con
.”

Bài học:
a. Nội dung của đoạn Thánh Ngôn trên cho chúng ta thấy tiền của mà bà Lâm Hương Thanh đã bỏ ra rất nhiều để cầu xin siêu rỗi cho mẹ nhưng không hiệu quả!

- Qua một vài tài liệu Đạo Sử, khá nhiều người biết bà Hương Thanh giàu đến mức độ nào với cả rương vàng bạc châu báu! Và những từ mà Đức Chí Tôn dùng là “đã đổ” giúp cho chúng ta có ấn tượng mạnh mẽ để ý thức rằng vật chất của cải ít có giá trị trong việc cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Trái lại, một lần nữa chúng ta thấy bóng dáng của yếu tố “lòng thành, tín” qua lời khuyên của Thầy: “Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy”.

- Gần một tháng rưỡi sau, Đức Chí Tôn có dạy thêm:

Thánh xưa có nói rằng: Thiên Địa vô tư, Thần minh ám sát. Bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”
[Đạo Sử Xây Bàn II số 106, Hương Hiếu, đàn 08.10 Bính Dần (12.11.1926)]

Nhiều người lầm tưởng phải lập trai đàn cho to, nhờ các vị chức sắc cúng cầu nguyện và chỉ cần làm như thế thôi thì vong linh người thân sẽ được siêu thoát! Đức Chí Tôn chỉ cho chúng ta thấy cách làm cầu siêu như vậy là lo lót, chẳng hề có hiệu quả vì Thiêng Liêng có bao giờ hưởng dụng của lo lót bao giờ!

b. Lời tiếp theo của Đức Chí Tôn: “Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án.
(…) Tự nơi con, bởi công con mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi


giúp cho chúng ta tin rằng từ khi nhập môn vào Đạo Cao Đài rồi thờ phượng Thầy, thực hành Tam Công (công quả, công trình, công phu) giúp đời, rèn luyện đức hạnh, siêng năng cúng kính, tu chơn, v.v… thì chúng ta đã khởi đầu được việc cứu Cửu Huyền Thất Tổ.

Lời Thầy dạy “tự nơi con” nhắc nhở chúng ta nhớ lại vai trò ý nghĩa của chữ Tự trong chữ Đạo khi viết bằng chữ Hán, bản thân mỗi người phải nổ lực trên đường tìm Đạo cho mình. Đồng thời người tín hữu cũng cần phải “tự cường bất tức” nghĩa là phải nổ lực không ngưng nghỉ trên đường bồi công lập đức như đức tính mà quẻ Kiền đã nêu lên.

Đức Chí Tôn lại dạy tiếp: “Con thương Thầy, con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái. (…) Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức, con hiểu à!”

Chúng ta phải suy gẫm, để ý thức rằng một khi đã tin Thầy, tin vào con đường Cứu Độ Kỳ Ba thì phải gắng công lo “phổ độ nhơn sanh”. Trời đã ban cho “Đại Ân Xá Kỳ Ba” thì người tín hữu hãy hiệp tác cùng nhau và “Thiên Nhân hiệp nhứt” ra sức thực hành sứ mạng. Công đức này “đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức”. Đoạn Thánh ngôn này thể hiện thêm những khía cạnh khác của Lý Đạo là lòng tin và lòng hòa hiệp trong câu kinh “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

c. Tương tợ thế, như trường hợp thân mẫu ngài Nguyễn Trung Hậu. Bà tuy không phải bị luân hồi tái kiếp nhưng vẫn còn phải tu học ở cõi vô vi để chờ công đức của con hồi hướng hầu được siêu thăng.

- Gần 2 năm rưỡi sau, chơn linh mẹ Ngài được Thầy cho phép về đàn:

Ngày 10.01 Kỷ Tỵ (19.02.1929)
Mẹ mừng con. Mẹ cám ơn con đó. Con đâu rõ đặng, ngày nay mẹ nhờ công con mà đặng thăng cấp. Nay mẹ đặng vào Đông Đại Bộ Châu. Ấy cũng nhờ ơn của Chí Tôn rất thương mà cho mẹ vào phẩm ấy.(...) Nay mẹ đến khuyên con khá lo sao cho tròn phận sự, ngày thêm vun đắp nền Đạo đặng báo đáp Ơn Trên đã hết lòng vì cả nhà ta. Nếu con có lòng ấy thì mẹ rất vui lòng đó, con hiểu
......”
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
4. Làm âm chất: kín đáo làm công quả, không phô trương

Sau ngày Lễ Khai Minh Đại Đạo được hơn một tuần, trong khi cuộc lễ ra mắt của tân tôn giáo Cao Đài đang diễn ra ở Gò Kén – Tây Ninh, Đức Chí Tôn một lần nữa lại dạy ông Mắt:

Mắt! Thầy dặn con cứ nghe lời Thầy. Con nghe, Thầy giúp con. Làm công quả đặng chuộc tội cho cha con và cứu Cửu Huyền Thất Tổ con. Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình.”

Nơi đây chúng ta thấy Đức Chí Tôn dùng đến từ công quả theo ý nghĩa kết quả có thể cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Nhưng cần làm gì và làm như thế nào mới cứu độ được Cửu Huyền Thất Tổ? Thầy dạy tiếp:
“… Chừng nào con làm đủ âm chất, Thầy sẽ cho cha con nhập cơ mà hội diện với con. Nghe à… Cười.

Bài học:
Một lần nữa, từ “âm chất” được nhắc đến. Thế nào là làm công quả âm chất? Nói một cách đơn giản, đó là làm bất cứ điều gì miễn là việc đó mang lại lợi ích cho người khác nhưng phải làm với tâm vô cầu. Vì thế khi làm công quả chúng ta không phô trương; tay phải làm mà không cho tay trái biết; không mong và cầu nguyện để bản thân hay gia đình được hưởng kết quả chi cả. Làm vì thấy đó là lẽ phải là đạo lý phải làm, làm với tâm hồn an nhiên thanh tịnh.

Cũng cần để ý tới câu “Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình” và nhớ lại lời Thầy dạy bà Lâm Hương Thanh “Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi” để ý thức rằng kết quả siêu độ có hay không, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào phần lớn vào công đức của con cháu.

Còn việc cầu siêu chỉ góp phần mang lại hiệu quả chứ không phải là yếu tố quyết định. Vì thế, bên cạnh những việc âm chất, chúng ta phải góp phần phổ độ chúng sanh để được có thêm công đức hầu cứu độ chính mình và Cửu Huyền Thất Tổ của mình.

Tu là cứu Cửu Huyền Thất Tổ,
Tu là cần phổ độ chúng sanh
.”

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp từ kho tàng Thánh ngôn vào thuở Cao Đài giáo vừa mới chính thức công khai trổ mặt với đời trong Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo.
 

dong tam

New member
5. Tu độ kẻ khác, độ kẻ khác là độ chính mình, độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ.

Trong khi công cuộc Hoằng Khai Đại Đạo vẫn đang diễn ra tại Thiền Lâm Tự – Gò Kén – Tây Ninh, phần đông chư chức sắc Đại Thiên Phong đều lưu lại đó để lo độ nhơn sanh nhập môn cầu Đạo rồi lo hướng dẫn các tín hữu mới về nghi thức lễ bái cùng học hỏi những lời Thánh ngôn ban sơ của Đức Chí Tôn. Ngày 23 tháng 11 Bính Dần, mười ngày trước ngày giỗ của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (03.12), Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt có lời xin phép Đức Chí Tôn để được trở về Vĩnh Nguyên Tự lo cúng giỗ:

Đúng ngày giỗ, ngày hôm đó Đức Chí Tôn cho Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn là cha của Đức Ngọc về dạy:

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương.
Hỉ Chư Môn Đệ. Lịch, Ngã nhậm ngôn.
Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ, Lê Văn Tiểng.

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ. Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chúng đẳng thính ngã.
Đạo bất vị tế hưởng, vi hiếu giả. (…) Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ?

(Việc Đạo chẳng phải chỉ để lo cúng tế, mà làm điều hiếu đó... Ta hỏi vì sao phải làm công quả?)

Cửu thập nhị ức nguyên nhân kiêm triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri chơn đạo. Đẳng chúng bất độ, hà thế thành Đạo hồ?” (Chín mươi hai ức nguyên nhân ngày nay đoạ lạc tại thế gian, không thoát khỏi đường mê, chẳng hiểu biết Chơn Đạo. Không độ hết những kẻ đó thì làm sao thành Đạo tại thế?)

Ngã vấn (…) nhơn nhơn bất tu bất thành Đạo, tu giả hà vi? (Ta hỏi đây? … Người mà không tu thì không thành đạo. Người tu làm gì?).

Tu giả độ nhơn. Độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ thị chi hiếu dã.” (Tu ấy là độ kẻ khác. Độ kẻ khác là độ chính mình. Độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là hiếu vậy.) [Vĩnh Nguyên Tự, Jeudi 6 Janvier 1927 (03.12 Bính Dần)]

Qua lời của Đức Như Ý, Đức Chí Tôn thêm một lần nữa muốn dạy cho chư môn đệ phải ý thức đến việc công quả độ dẫn nhơn sanh. Nếu mỗi người tín hữu có ý thức làm được như vậy, kết quả đó chính là vừa độ mình vừa độ được Cửu Huyền Thất Tổ.
 

dong tam

New member
6. Tu luyện nên cùng một lúc độ thăng cho cha và mẹ

Vào những ngày đầu mới lập đạo, hôm thứ hai 22 tháng 3 năm 1926, sau khi ban ơn giải bệnh cho một vài vị, Đức Chí Tôn dạy:

Trung, Thầy cho phép cha con tùy công quả con mà thăng hay là giáng trong thần vị của nó.

Con tu đặng là hiếu vậy.

Cả hai đều ở Động đình tuyền
.” [Thánh Ngôn chép tay Chân Truyền Bí Yếu – Thái Thơ Thanh tờ 82a]

Thời gian sau trong một buổi đàn khác có Đức Bát Nương giáng, hôm đó Ngài Thượng Đầu Sư hỏi:

- Thân phụ và thân mẫu của qua có được siêu không? Giờ đây đang ở đâu?

Bát Nương đáp:

- Em chỉ nói bằng thơ, nếu anh giảng trúng thì nói nữa, trật thì lui.

- Nếu qua nói trật thì em thương tình mà chỉ dẫn để qua học hỏi thêm với.

Bát Nương nói:

“Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc,

Bá phụ cùng bá mẫu đặng an.”

- Như vậy là thân phụ và thân mẫu trước ở Bạch Y Quan nay đã sang ở nơi Cực Lạc?

- Đúng đó. Ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi Cực Lạc
.”

Bài học:

Dầu khi đó đang ở phẩm Đầu Sư chứ chưa được thăng phong làm Quyền Giáo Tông nhưng công đức của Ngài Thượng Trung Nhựt cũng đã đủ để giúp siêu thăng cho vong linh cả cha và mẹ! Chúng ta hãy lưu ý các chi tiết trong câu “Ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi Cực Lạc”:

- công đức có được của Ngài Lê Văn Trung nhờ vào việc công quả phổ độ và tịnh luyện Đạo Pháp.

- nhờ công đức này mà Ngài độ thăng được cùng một lúc cả thân phụ và thân mẫu! Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Thông thường chúng ta chỉ được biết các trường hợp độ thăng hoặc cha hay mẹ mà thôi.
 

luutunha

New member


Cả hai đều ở Động đình tuyền
.” [Thánh Ngôn chép tay Chân Truyền Bí Yếu – Thái Thơ Thanh tờ 82a]

- Em chỉ nói bằng thơ, nếu anh giảng trúng thì nói nữa, trật thì lui.

- Nếu qua nói trật thì em thương tình mà chỉ dẫn để qua học hỏi thêm với.

Bát Nương nói:

“Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc,

Bá phụ cùng bá mẫu đặng an.”

- Như vậy là thân phụ và thân mẫu trước ở Bạch Y Quan nay đã sang ở nơi Cực Lạc?

- Đúng đó. Ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi Cực Lạc
.”

Thú vị thật : Cha mẹ hiện đang ở Động Đình Tuyền - Rồi lại thêm: Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc. Những địa danh nầy nói lên điều gì ? Đố ai biết rõ !
 

dong tam

New member
MỜI HUYNH LƯU TỬ NHA GIẢI THÍCH giúp mọi người mở rộng tầm mắt.

Càm ơn huynh.
 

dong tam

New member
Ngài Cao Quỳnh Cư và Ngài Cao Quỳnh Diêu cứu độ Cửu Huyền

- Thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cư là Cao Quỳnh Tuân đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân.

Có lần Đức Chí Tôn cho Đức Tinh Quân giáng cơ báo tin nhờ vào công đức tu hành độ chúng sanh của hai vị nên vong linh cha và con cháu được siêu thoát.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết CAO ĐÀI giáo đạo Nam phương

Mầng mấy con.

Mỹ Ngọc, từ đây việc nhà con an ổn, dầu điều chi, nhớ để ý rằng có Thầy bên con luôn.(…). Hãy dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:

Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Dòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.
Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ.
Thăng
.

Tái cầu:

CAO QUỲNH TUÂN
Mừng mấy con và mấy cháu.

Diêu! Từ đây thầy lấy làm vui mà thấy con đặng để bước vào đường Thánh đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi cựu vị.

Thầy rất vui thấy Cư và con đã đem tấm nhiệt thành mà cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng là số phận rất may mắn của lịnh Ngọc Hoàng đã định cho con và Cư, Tắc, Sang. Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:

Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
Đường về chớ bỏ há con ôi.
Công trình chớ nệ xây nền Đạo,
Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
Đức trước hưởng rồi tua trả đức,
Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
Từ đây son sắt vì sanh chúng,
Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.

Thầy đã an lòng cho con và Cư.

Còn Đức, An, Thân thì có lịnh Thượng Đế định phần cho chúng nó. Lượng từ đây phải ở nơi Lôi Âm Tự chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng có lịnh Thượng Đế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng. Thầy kiếu mấy con
.

(Đức: Cao Quỳnh Đức; Thân: Huệ Chương; Lượng: Cao Quỳnh Lượng. Đức, Thân, Lượng đều là con của Ngài Cao Quỳnh Diêu. An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cư).

- Con và mẹ của bà Hương Hiếu cũng được trở về.

THẦY

Mỹ Ngọc, Hiếu! (…)

AN được về Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy khuyên mấy con nên lấp buồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh ly rất đáng buồn, mà về phần thiêng liêng thì nên mừng giùm cho nó. Nếu để nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa xác thịt lại có dễ chi!

Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu dắt phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.(…)

Hiếu! Mẹ con cũng được Thượng Phẩm lo về phần thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con nên dằn tâm trí, lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến quí hóa của con
.
 

luutunha

New member
Chuyện ông bà cha mẹ đầu thai thành con cháu trong nhà là chuyện bình thường. Đó là về thế gian trần tục còn với người tu luyện thì sao? Theo lý đạo: Một người tu luyện đắc thành thì người đó giống Thượng Đế. Quả đạo là một quốc độ cực lạc, có vô số con dân là những người do chính mình sanh ra và qui tụ thành. Những đứa con của người thành đạo được sống vĩnh hằng và liên kết với nhau thành một khối thống nhất rất hoàn hảo và thánh khiết. ( Hội Thánh - Đại Đồng - Cực lạc quốc )

Nếu được như vậy , thì chuyện ông bà đầu thai thành con cháu cùng sống chung với nhau rất hợp lý.

Theo quan niệm của người Việt Nam gọi Ông bà 7 đời trước mình là thất tổ cọng với con cháu đời sau của mình thì gọi là cửu huyền. Người tu luyện chủ yếu qui tam bửu tức con cháu của mình sinh ra thành một đại thiên quốc thì chuyện cứu độ cửu huyền là việc đương nhiên.

Trong phép tu luyện thì các địa danh: Động Đình Hồ - Huỳnh Tuyền - Huỳnh Hà . . . Nay Cao Đài giáo có thêm tên ĐỘNG ĐÌNH TUYỀN cũng đều chỉ vào một nguồn nước đầy tinh tú : Ngân Hà.

Còn Bạch Y Quan - cũng là tên mới đặt . Chúng ta thấy đạo phục người Cao Đài: Khăn đen + Áo trắng. Trên đầu màu đen thì có Huyền Quan - thì tất nhiên Bạch Y Quan là ở phía dưới thân mình rồi. Trước đây ở Bạch Y Quan ( phía dưới ) nay đến Cực Lạc ( thăng lên ) - đó là đạo pháp chuyển luân khi người tu luyện có kết quả.

Vì ngài Lê Văn Trung chỉ nói đúng cái nghĩa những chữ của câu thơ chứ không hiểu đạo lý ẩn vi nên Bát Nương không trò chuyện tiếp.
 

dong tam

New member
CẢM ƠN huynh Lưu Tử Nha.

Về đạo pháp huynh luôn có nhiều ý hay. Tiếp tục nhé.
 

dong tam

New member
Ngài Cao Quỳnh Cư và Ngài Cao Quỳnh Diêu cứu độ Cửu Huyền

- Thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cư là Cao Quỳnh Tuân đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân.

Có lần Đức Chí Tôn cho Đức Tinh Quân giáng cơ báo tin nhờ vào công đức tu hành độ chúng sanh của hai vị nên vong linh cha và con cháu được siêu thoát.

“NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết CAO ĐÀI giáo đạo Nam phương
Mầng mấy con.

Mỹ Ngọc, từ đây việc nhà con an ổn, dầu điều chi, nhớ để ý rằng có Thầy bên con luôn.(…). Hãy dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:

Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Dòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.
Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ.
Thăng.

Tái cầu:

CAO QUỲNH TUÂN
Mừng mấy con và mấy cháu.

Diêu! Từ đây thầy lấy làm vui mà thấy con đặng để bước vào đường Thánh đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi cựu vị.

Thầy rất vui thấy Cư và con đã đem tấm nhiệt thành mà cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng là số phận rất may mắn của lịnh Ngọc Hoàng đã định cho con và Cư, Tắc, Sang. Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:

Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
Đường về chớ bỏ há con ôi.
Công trình chớ nệ xây nền Đạo,
Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
Đức trước hưởng rồi tua trả đức,
Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
Từ đây son sắt vì sanh chúng,
Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.
Thầy đã an lòng cho con và Cư.


Còn Đức, An, Thân thì có lịnh Thượng Đế định phần cho chúng nó. Lượng từ đây phải ở nơi Lôi Âm Tự chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng có lịnh Thượng Đế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng. Thầy kiếu mấy con.
(Đức: Cao Quỳnh Đức; Thân: Huệ Chương; Lượng: Cao Quỳnh Lượng. Đức, Thân, Lượng đều là con của Ngài Cao Quỳnh Diêu. An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cư).

- Con và mẹ của bà Hương Hiếu cũng được trở về quê xưa.

THẦY

Mỹ Ngọc, Hiếu! (…)

AN được về Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy khuyên mấy con nên lấp buồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh ly rất đáng buồn, mà về phần thiêng liêng thì nên mừng giùm cho nó. Nếu để nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa xác thịt lại có dễ chi!

Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu dắt phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.(…)

Hiếu! Mẹ con cũng được Thượng Phẩm lo về phần thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con nên dằn tâm trí, lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến quí hóa của con
.
 

dong tam

New member
III. KẾT LUẬN:

Tại Đại Đàn Cầu Kho, Thầy đã nhấn mạnh Lý Đạo về phương pháp căn bản của đường tu trong Tam Kỳ Phổ Độ:
“Muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng thế đạt địa vị tối cao."

Lời Thánh ngôn nêu nguyên tắc tổng quát cho tín hữu Cao Đài. Dựa vào cơ sở ấy, chúng ta thấy chân truyền giáo huấn về con đường tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ trong Tam Kỳ được tóm lược qua lời của Đức Quán Thế Âm:

Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ thêm công đức. (…) Chư thiện khá lưu tâm mà giữ tròn âm đức nhe.”

1. Thành Tâm làm lành lánh dữ

2. Vật chất của cải được dùng làm lễ phẩm để cầu siêu rỗi chỉ là điều thứ yếu!

Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy:

Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”

Trái lại chúng ta chỉ cần:

3. “Luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin

- Thường xuyên đọc các kinh: Cầu Siêu, Di Lạc...

- Hành đạo với lòng thành, trọn tin vào Đức Chí Tôn, và “hiệp đồng chư môn đệ” vì “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

4. Đồng thời “Bồi bổ thêm công đức - âm chất” bằng cách:

- Thực hành và khuyến thiện. Bởi vì “Gốc bởi lòng làm phải làm lành”.

- Phải nổ lực, hết lòng trong việc tu học và hành đạo với ý thức công quả “làm âm chất” và “phổ độ chúng sanh”.
Người tu độ kẻ khác, độ kẻ khác là độ chính mình, độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là Hiếu vậy!”

5. Để hiệu quả siêu độ tăng cao, cũng cần bước qua tâm pháp thực hành tu luyện.

Siêng cúng tứ thời và hành pháp tu luyện hồi hướng đến chúng sanh sẽ có công đức rất lớn. Nhờ đó mà có thể cứu độ được nhiều thành viên trong CHTT.
 

Trung ngôn

Active member
Kính Huynh dong tam,
Cám ơn Huynh dong tam đã có bài viết bổ ích trong việc tu học của Trung ngôn.
Sẽ cố gắng thực hành và nguyện cầu mỗi ngày.
Kính.
 

TâmThien

New member
Cha Mẹ hiền tiền là 02 Vị Phật Sống.
- Mọi thứ tại Tâm
- có cảm thì có ứng
- Nói nhiều quá không biết đường hành
- Thánh Giáo quá nhiều mà không biết hành từ đâu
- Lục Đạo không biết làm sao Tu
- Tham, Sân, Si không diệt
- Lấy gì chế ngự tham sân ?
- Giải thoát nơi Tâm tự nhiên độ được
- Lòng Từ Bi không có sao độ cứu Cửu Huyền ?
 

TâmThien

New member
Lấy gì cứu độ cửu huyền thất tố

Cha Mẹ hiền tiền là 02 Vị Phật Sống.
- Mọi thứ tại Tâm
- có cảm thì có ứng
- Nói nhiều quá không biết đường hành
- Thánh Giáo quá nhiều mà không hành từ đâu
- Lục Đạo không biết làm sao Tu
- Tham, Sân, Si không diệt
- Lấy gì chế ngự tham sân ?
- Giải thoát nơi Tâm tự nhiên độ được
- Lòng Từ Bi không có sao độ cứu Cửu Huyền ?
 

Facebook Comment

Top