LÝ TƯỞNG CỦA ÐẠI ÐẠO VÀ CỦA CHÁNH PHÁP KỲ

DangVo

New member
 
<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 100%"><strong>LÝ TƯỞNG CỦA ÐẠI ÐẠO VÀ CỦA CHÁNH PHÁP KỲ BA TẬN ÐỘ</strong>. <BR>Cơ-Quan,PTGL,đêm 11-02 Nhuần Ất-Sửu (31/03/1985)<BR><BR>THI : <BR><strong>Cao</strong> tài trọng đức mới cao ngôi <BR><strong>Triều</strong> chính nền nhân trước đắp bồi <BR><strong>Phát</strong> lộ nguồn tâm Chân,Thiện,Mỹ <BR>Mừng vui Ðại Ðạo dựng xây rồi. </SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 100%">
<DIV><BR>Tiên Huynh chào hiền đệ Phụ Tá Bảo Pháp, mừng các em Giáo sĩ Cơ Quan. Mời hiền đệ an tọa,các em hãy ngồi mà viết cho tiện. Tiên Huynh rất vui mừng đến với các em giờ này để cùng nhau tiếp tục sứ mạng Tam Kỳ tận độ trong giai đoạn mới. <strong>Một sứ mạng chia hai đoàn người u hiển, sắc không</strong>. Các em đã hiểu rồi, biết rồi, hữu hình mới phục vụ cho hữu hình, Vô vi là tác năng của tiềm lực trí tuệ. Có hữu không vô ví như hình vật mà không có cơ năng linh hoạt. <strong>Có vô mà không hữu khác nào bốc gió chốn hư không, xây lâu đài trong mộng ảo</strong>, bởi vì rễ có sâu thì gốc mới vững, cây có tàn lớn thì hoa trái mới sum suê. </DIV>
<DIV><BR>Hai chục năm trong guồng máy tận độ, người đi trước với bước chân theo sau, đến ngày này các em đã nhận chân phần nào sứ mạng trọng đại của hàng môn đệ Ðức Chí-Tôn, của dân tộc được chọn, của các em. </DIV>
<DIV><BR>Thế nên,giai đoạn tới đây rất là quan trọng có tầm mức vô cùng lớn lao, ảnh hưởng đến toàn thể công cuộc cứu độ kỳ ba. <strong>Các em có nghĩ đến một ngày mai nào đó nhân loại sẽ thèm khát tìm Ðạo lý đến mức nào chăng,</strong> liệu các em có còn ở trong <FONT color=#ff0000><strong>tư thế đạo đức minh triết sẵn sàng hướng đạo chưa ?.</strong> </FONT></DIV>
<DIV><BR>Sứ mạng to tát mà khả năng còn thiếu kém, chỉ có một cách là các em cố gắng tăng trưởng,tăng trưởng như lời dạy của Ðức Từ Tôn Kim Mẫu vừa qua. </DIV>
<DIV><BR>Các em ! Lịch sử nhân loại hiện đang tiến đến giai đoạn quyết liệt,không phải mạnh được yếu thua,mà nhân đạo, công lý hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức,trí năng,để quân bình do đề huề phối hợp Thiên Ðạo và Thế Ðạo. </DIV>
<DIV><BR>Ðến đây hẳn các em thấy được phần nào ý-nghĩa công phu tu luyện nhưng đồng thời <strong>cần phải nổ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng</strong>, như vậy mới hoàn thành sứ mạng. </DIV>
<DIV><BR>Thế nên, đạo đức cao siêu cần thiết, thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn tri thức ngày nay. </DIV>
<DIV><BR>Muốn thực hiện thế nhân hòa, mà không dùng ngôn ngữ của người đời nay thì mong gì người hiểu được mà ta phổ độ. Duy tinh duy nhất là tâm đạo bất biến, doãn nhất quyết trung hay đạo thời trung là tình diệu dụng. Ôi cao vời vợi, đẹp rỡ rỡ bí quyết của Thánh nhân. </DIV>
<DIV><BR><FONT color=#ff0000><strong>Các em cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho có triết học, khoa học, văn học</strong> </FONT>để tăng thêm tính chất hấp dẫn và phổ biến. Các em hãy vạch đường lối thực hiện Thánh ý đã dạy trong 20 năm. Các em cũng <strong>cần lưu ý giáo lý Ðạo quá giản lược chưa thỏa mãn sự tìm hiểu của các giới</strong>. Nhưng phần phô diễn phát huy không là việc của các Ðấng hay chúng Tiên Huynh, <strong>mà chỉ có thể là của các em, với sự soi dẫn của thiêng liêng. </strong></DIV><strong>
<DIV><BR></strong>Xã hội ngày càng tiến tới những tương quan càng thêm phức tạp, tinh thần tư tưởng con người cũng biến chuyển không ngừng đổi thay, thay đổi. Thế nên các em phải làm thế nào giáo lý Ðạo luôn có tính cách thích ứng với thời đại và hoàn cảnh chung cũng như riêng. Phật Thích Ca ngày xưa 49 năm ròng rã thuyết pháp kết tập thành thiên kinh vạn quyển. Nhị Kỳ Phổ Ðộ được 2 ức nguyên nhân. Tiên Huynh mong rằng các em ngày nay cũng làm được như thế hay hơn nữa, phải tận tụy dốc lòng ngay bây giờ mới làm tròn sứ mạng Tam Kỳ Phổ Ðộ. <strong><FONT color=#0000ff>Tính chất giản lược của giáo lý Ðại Ðạo có ưu điểm là dễ hiểu, đễ phổ biến</FONT></strong>.Tuy nhiên cũng chưa làm sáng tỏ minh bạch cao độ. Nhìn về nội bộ Cao Ðài đã bao người am tường yếu lý của Ðạo rành mạch thâm sâu, nên có một số chư đạo hữu , đạo tâm còn ưu tư ngờ vực về tiền đồ cơ Ðạo, mặc dầu hết sức tín Thầy mến Ðạo. </DIV>
<DIV><BR>Các em nghĩ mà xem, nếu hiện tại tình hình điều kiện bình thường thì việc làm đầu tiên của các em là việc gì có hiệu quả to tát và có tính cách cấp thiết nhất trong công cuộc phổ truyền chánh pháp Ðại Ðạo đến nhân sinh. Các em còn biết bao nhiêu việc phải suy tư. </DIV>
<DIV><BR>Trong giai đoạn mới này, <FONT color=#ff0000><strong><FONT color=#0000ff>các em cần phải nổ lực trau giồi khả năng đạo đức, nhất là giáo lý phải được phát huy hơn nữa</FONT></strong> </FONT>vì là tôn chỉ chính của guồng máy Chí Tôn đặt để. Mặt khác tùy tâm nguyện, khả năng của các em mà mỗi em tự đặt cho mình một mục tiêu trong công cuộc cụ thể về hành đạo, phước thiện, công quả có tính cách đem đến sự ích lợi cho mọi người chung quanh một cách thiết thực và đơn giản, <strong><FONT color=#ff0000>không chú trọng hình thức phô trương</FONT></strong>, cốt yếu sao cho được mọi người tự phát lòng thiện nguyện mà quay về gốc Ðạo, mới xây dựng được an lạc ấm no. <strong>Các em cũng cần tận dụng khả năng tri thức để sưu tầm nghiên cứu lý Ðạo</strong>, mỗi đề tài cần đi vào chiều sâu hơn cả. <strong>Ðó là những việc làm thiết thực và lợi ích lâu dài.</strong> </DIV>
<DIV><BR>Ðây Tiên Huynh tóm lược lý tưởng Ðại Ðạo để các em suy gẫm nhìn thấy chỗ tối cao, tận thiện,tận mỹ của Chánh pháp kỳ Ba. </DIV>
<DIV><BR><strong>1. Ðại Ðạo là con đường rộng lớn nhứt</strong> để đưa nhân loại đến đại đồng thế giới không kỳ thị phân chia, phù hợp xu hướng văn minh tiến bộ tạo cảnh giới an lạc hòa bình hạnh phúc trần gian và siêu xuất thế gian, đó <strong>cũng là chiếc Bác-Nhã thoàn</strong> đưa khách năm châu đến cứu cánh tận độ. </DIV>
<DIV><BR><strong>2. Ðại Ðạo là cánh cửa Càn Khôn rộng mở</strong> cho văn minh khoa học loài người đạt đến điểm cao vút để nhìn thấy cơ vi mầu nhiệm của Tạo hóa mà thành tín trước Ðức Háo Sanh mầu nhiệm và đức Từ Bi sáng tạo vô ngần của Thượng Ðế. </DIV>
<DIV><BR>Như vậy Ðại Ðạo là con đường chân lý mà loài người phải vươn tới. </DIV>
<DIV><BR><strong>3. Ðại Ðạo đưa con người tiến hóa lên nấc thang đạo đức</strong> tận thiện,tận mỹ : <BR>- Chánh Pháp Thầy truyền <BR>- Giáo Lý các Ðấng Thiêng liêng dạy, <BR>- Tình dân tộc nghĩa đồng bào của chư môn đệ. <BR>- Cứu cánh tận độ của Ðức Chí-Tôn đặt để. <BR>- và môi trường xã hội loài người. <BR>Cả thảy đều là yếu tố tích cực rất thuận lợi cho loài người tiến đến đạo đức cao cả nhất là vào thời kỳ mạt kiếp. </DIV>
<DIV><BR><strong>4. Trong phạm vi khác Ðại Ðạo có thể là con đường sứ mạng của dân tộc Việt</strong> vì Giáo lý Cao Ðài là kết hợp tinh thần văn hiến của dân tộc Việt. Ðó là điều hãnh diện của dân tộc trong công cuộc xây dựng văn minh thế giới chung. </DIV>
<DIV><BR>Vậy đó chẳng phải là con đường tối ưu của cả thảy chư môn đệ Ðức Thượng Ðế, của hàng Thiên ân hướng đạo, của Thanh thiếu niên Ðại Ðạo sao ? Ấy thế mà hiện tại chỉ có riêng Cơ quan phải đảm nhiệm sứ mạng to tát ấy. Ðó chẳng phải là đặc ân Thượng Ðế dành cho những can tràng thiết thạch trong guồng máy này sao ? </DIV>
<DIV><BR>Này các em ! <BR>THI : <BR>Ðã bao năm kiên trì tu học <BR>Giai đoạn này chí dốc thi công <BR>Phụng Thiên hoằng đạo hết lòng <BR>Thực hành công dụng,đại đồng thế nhân. <BR>Cùng kết hợp tinh thần nghị lực <BR>Cùng trau giồi tâm đức trí năng <BR>Ba mươi cho vững mới rằng <BR>Thời cơ sáng tạo vô ngằn tương lai. <BR>Hạnh đức đủ thì tài diệu dụng <BR>Tánh đạo bền một cũng như muôn <BR>Kiện toàn cơ cấu khơi nguồn <BR>Một mà nên một thì muôn cũng thành. <BR>Quí hóa thay đầu xanh tuổi trẻ <BR>Há dành cho bắn sẻ đoạt cầu <BR>Giữa thời quốc vận lao đao <BR>Thất phu hữu trách lẽ nào chưa thông. <BR>Người Giáo sĩ tinh ròng đạo lý <BR>Phận Thiên ân chung thỉ tín thành <BR>Không vì lợi chẳng vì danh <BR>Có chi được mất thân sanh buộc ràng. <BR>Ngoài đối cảnh hiên ngang tự tại <BR>Trong bỏ lòng phải trái giận hờn <BR>Hi sinh tư hữu ngã nhơn <BR>Thương yêu thiết thực keo sơn nhiệm mầu. <BR>Ngọc như đá ngọc đâu có quí <BR>Cát là vàng,vàng ví cát thôi <BR>Thánh nhân sở dĩ khác người <BR>Trải lòng đạo đức giúp đời tế dân. <BR>Thân huyết nhục đành thân là nợ <BR>Nợ làm người cái nợ thỉ chung <BR>Tâm linh chủ sử uy hùng <BR>Ðạp trên tứ khổ,đoạn vòng nhân duyên. <BR>Hỡi ai đã trung kiên một dạ <BR>Thì đây nguyền đục đá khai đường <BR>Trần hoàn tận độ đảm đương <BR>Cõi Thiên phù trợ lo lường tiến thăng. <BR>Người đạo hạnh tri năng kiến thức <BR>Trong luyện thần nội tức điều hòa <BR>Thần hình bền vững do ta <BR>Ðạo mầu công dụng gần xa đại đồng. <BR><BR>Tiên Huynh rất thông cảm với các em trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng các em nên nhớ phương châm <strong>"<FONT color=#0000ff>Thuận Thiên giả tồn</FONT>"</strong> mà kiên trì tích cực lo liệu, sứ mạng Cơ quan Phổ thông Giáo lý Ðại Ðạo to tát lắm, đặc thù lắm. Cho dù Cơ Quan có mang danh từ hình thức nào đi nữa Cơ quan vẫn là Cơ quan, vì được kết hợp bởi can trường tim óc để thực hiện sứ mạng cao cả của dân tộc này và xây dựng một nền tảng đạo đức cho toàn thế giới nhân loại. </DIV>
<DIV><BR>Những bộ phận chuyển luân đều là những tâm hồn giác ngộ. Các em hãy ý thức để tâm vào Thiên ý mà đoàn kết hiệp lực với nhau chung lo sứ mạng hiện tại. </DIV>
<DIV><BR>Hành trang của các em Tiên Huynh đã chuẩn bị ngay từ năm Ðinh Mùi, các em hãy dùng nó mà chuyển luân chánh pháp Ðại Thừa trong sứ mạng hiện hữu và điều cần phải làm là các em chia nhau mà gắn bó với lứa tuổi của các em từ măng mụt cho đến những bạn ngoài xã hội, trong Thánh Thất, Thánh Tịnh để cùng nhau tu học những điều sau : </DIV>
<DIV><BR>- Lòng tín thành lễ nghĩa là động năng tạo thế nhân hòa, <BR>- Tác phong đạo hạnh sẽ gây sự cảm mến đến nhân tâm giác ngộ. <BR>- Tâm đức là Bác Nhã thoàn đưa người qua bĩ ngạn. </DIV>
<DIV><BR>Bao nhiêu đó các em hãy làm trong ba năm thử xem sao ? <BR>Tiên Huynh cũng bảo cho các em điều này : <strong>Người Giáo sĩ Ðại Ðạo không nên bị biến tâm trước mọi cám dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra</strong> mà cần phải hiểu chân lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Ðại Tiên Tiền Bối mà làm chia rẻ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể. </DIV>
<DIV><BR>Tiên Huynh dạy bao nhiêu lời các em ghi nhớ và các em sẽ được Ðức Chí Tôn ban ơn. </SPAN></DIV>
<DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 100%">Thăng.</SPAN></DIV>
<DIV id=prev></DIV>
<DIV id=next> </DIV>
<DIV> </DIV>
 

Facebook Comment

Top