Mật thư mới!

ksc10

New member
1/
NW: UCOCB - OAMHN - HOGUA - ULAOI - DOC - AR

OTT: DC/K: DC - RLC/RLC - AR.
2/
NW: POWOJ - THGJC - CBORG - QJCWY - CCXZT - AR

OTT: Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn.

3/

NW: AKCVR - JTSUZ - MICON - URP - AR

OTT:

for i=1 to 5 do
...for j=1 to 5 do
......a[i,j]:=a[i,j]*a[i,j];
 

Facebook Comment

Top