Mật thư tiếp đây, khuấy động forum trở lại chứ

Forever

Administrator
1/Khóa :IF T = (TE) THEN (E + M) = (A + N)
BV : VNGZY-DAHT-TRLW-WH-HGZC /AR2/Khóa: A: XY ; B: YX3 ; C: YXYX

BV:(Y + XYX + Y3) (XYX2 + XY + X2 )/AR


3/ 1+2 =???
 

Facebook Comment

Top