Mục Ðích Nền Chơn Giáo Là An ủi Chia Sống

Qui Khong

New member
<P> <strong>Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh, Thời Tý<BR>.Ðêm mùng 8 tháng giêng năm Canh Dần ( 1950 )</FONT></strong> </P>
<P>    <SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#800000>Mục Ðích Nền Chơn Giáo Là An ủi Chia Sống Lẫn Nhau</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðêm nay nếu chúng ta co tay đếm lại Ðức Ðại Từ Phụ đã đến chung hiệp cùng chúng ta, đem chơn giáo Ngài làm phương cứu thế đã 25 năm rồi. </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo nhớ lại khi Ðại Từ Phụ mới đến, Ngài gởi con cái của Ngài với sứ mạng thiêng liêng đến thế gian nầy cùng Ngài, đến chung hiệp làm một cùng nhau đặng lập thành Thánh Thể của Ngài. Hai mươi mấy năm, chúng ta tưởng lại sự khổ tâm nhọc trí của Ngài, chúng ta phải bùi ngùi cảm động. Ðức Ðại Từ Phụ với lòng đại từ đại bi của Ngài không thể gì nói đặng, hai mươi mấy năm trường Ngài đến Ngài độ từ đứa, Ngài dụ từ người, đem cả một thể thống thiêng liêng vô cùng vô tận, quí hóa kia đổi lại một tấm yêu ái của chúng ta đặng làm cơ quan cứu thế.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Buổi Ngài mới đến, Bần Ðạo thú thật phần nhiều anh em chúng ta buổi nọ không hiểu Ðạo là gì, dầu đàn anh chúng ta đã có sứ mạng nơi mình, lãnh trách nhiệm làm Thánh Thể cho Ngài khi ấy cũng không biết Ðạo là gì cả, chỉ nhắm mắt theo Ngài mà thôi ; chính Bần Ðạo buổi nọ, Ðại Từ Phụ nói với Bần Ðạo một lời thiết yếu :</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Tắc, dâng cả mảnh thân con đặng Thầy tạo Ðạo cứu đời con có chịu chăng ?</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo trả lời với Ngài một cách quả quyết rằng : </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nòi giống con còn nô lệ, nước nhà còn lệ thuộc thì làm thế nào con tu cho đặng.</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ngài cười nói : </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nhưng điều ấy các con làm không đặng đâu, để cho Thầy.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Tiếng 'để cho Thầy' Bần Ðạo nhớ lại dễ như không, mà đã hai mươi mấy năm trường rồi đó, Ngài hứa khi Ngài mới đến cùng Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo cuối năm Tý đó vậy, theo phàm tánh của chúng ta có lẽ buồn, nhưng vì </SPAN></SPAN><SPAN =textpurple1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">chúng ta sống trong thời gian, còn Ðức Chí Tôn sống trong không gian, chúng ta tính từ ngày, tháng, năm, còn Ngài chỉ lấy quyết định của Ngài làm căn bản mà thôi</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Lời hứa đơn sơ ấy ngày nay chúng ta đã thấy rằng Ngài không bao giờ thất hứa với chúng ta đó vậy, nếu chúng ta đoán xét kỹ cơ quan của Ngài đã thi thố với một cách mà trí óc phàm chúng ta không thể đoán đặng và Bần Ðạo nói rằng : Không có một tay phàm thi thố đặng ; muốn giải ách nô lệ cho nước Việt Nam và dùng quyền phép vô biên của Ngài đào độn cả vạn quốc hoàn cầu đặng làm cho sôi nổi một trường chiến tranh của toàn thế giới, giục thúc các nước còn lạc hậu chiến đấu lấy cho đặng quyền sở hữu của họ, giành cho được độc lập cho nòi giống và quốc gia của họ, quyền sở hữu ấy là quyền định sống của họ đó vậy. </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nơi cõi Á Ðông nước nào còn lạc hậu đều đặng giải thoát, đều chiến đấu đặng tranh độc lập và thống nhứt. Nước nhà nòi giống Việt Nam cũng tiến triển theo khuôn luật ấy mà định vận mạng lấy mình, không coi lại sự độc lập và thống nhứt nước Việt Nam, có nhiều điều khắc khe mà trí óc phàm nầy không thể làm đặng nên phải dùng tay của Ðức Chí Tôn và cả con cái của Ngài. Bần Ðạo đứng ngay tòa giảng nầy không nói thêm không nói bớt ; khó nhứt là nước Việt Nam, nòi giống Việt Nam, quốc gia Việt Nam đã thiếu Ngài một món nợ tình không biết giá trị nào nói cho đặng, thâm tâm của Ngài muốn gieo món nợ tình với quốc dân Việt Nam đặng chi, ta nêu một dấu hỏi ? </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Thêm cho đủ yếu lý ấy, Bần Ðạo nói sự mơ ước của Ngài rất đơn giản rất nhẹ giá trị không cùng, chỉ muốn quốc dân Việt Nam là Thánh Thể của Ngài, thay thế hình ảnh của Ngài đặng chia khổ cho Ngài, chung hiệp cùng Ngài hầu nâng đỡ kẻ khổ, an ủi tâm hồn nhơn loại đang đau đớn trong buổi cạnh tranh giành sống của họ, của cơ quan tranh đấu cho kỳ đặng độc lập đặng bảo vệ sanh mạng của họ, nếu không mực thước chuẩn thằng định tâm lý của họ, dầu cho đấu tranh để lập quyền sống của mình, ít nữa phải có nhơn đạo đặng giúp mạng sống của người, chớ đừng bảo vệ mạng sống của mình để chiếm đoạt mạng sống của kẻ khác, tấn tuồng ấy Bần Ðạo chỉ nói là quả kiếp mà thôi. </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðức Chí Tôn Ngài đến lập nền Chánh Giáo của Ngài cốt yếu làm thế nào cho họ đừng cướp sống lẫn nhau mà an ủi với nhau ấy là chí hướng của Ngài đó vậy.</SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN><SPAN =text1><I><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Thuyết Ðạo QIII / tr 65</SPAN></I></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top