Ngài Trần Đạo Quang và Hội thánh TGCĐ

Trung ngôn

Active member
 <FONT size=4>Đạo đệ xin giới thiệu cùng Quý huynh tỷ trên diễn đàn về bài Thánh ngôn (Trong bộ Thánh ngôn Trung Hưng) của Thầy và các Đấng thiêng liêng giáng dạy tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nói về công cuộc truyền giáo đạo Thầy khắp mười phương và sự góp sức thật to lớn của Ngài TRẦN ĐẠO QUANG.</FONT>
<P><FONT size=4>Trân trọng.</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Trung ngôn

Active member
  <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thưa Quý huynh tỷ đệ muội,</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Dưới đây là bài Thánh ngôn do Thầy dạy. Nội dung nói về việc công việc sắp tới của Ngài Trần Đạo Quang trong công cuộc truyền bá Đạo Thầy trong Thánh địa Việt Nam, công cuộc này đã khởi đầu </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">bởi lệnh của Thầy, song Thiên cơ đã định, công cuộc truyền đạo Trung kỳ dở dang. Chúng ta đọc lại bài Thánh ngôn sau để biết thêm sứ mệnh được giao cho các vị tiền bối của Đại Đạo (bài 19/Q1 TNHT, Tòa thánh Tây Ninh).</SPAN><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <O:p></O:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="MsoText"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3>"... </FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm auto 21.5pt" ="than4"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=4>Trước – con đừng mờ hồ hoài vậy nghe!<BR>Nghĩa – Thầy sẽ trọng dụng con.<BR><strong><FONT color=#0000ff>Ðức – Thầy sẽ giao Trung Kỳ cho con mở Ðạo.</FONT></strong><BR>Tràng – từ đây con phải nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe! </FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=4><strong><FONT color=#0000ff>Các con phải giữ hạnh mà truyền Ðạo ra cho chóng, con thế nào Thầy cũng thế ấy. Khi thị các con tức là khi thị Thầy, mà khi Thầy thì chưa phải dễ.</FONT></strong> Các con nói đạo cho mỗi kẻ."</FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000060 size=4><FONT color=#000000>Cơ đạo Trung kỳ ghi nhận dấu chân các bậc Tiền bối qua bài Thánh ngôn sau đây tại Hội Thánh <FONT color=#000060>Truyền Giáo Cao Đài</FONT></FONT>: </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 22-02-ĐĐ.12 (Đinh Sửu) (03-4-1937)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>THI<O:p></O:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">THẦY ban ơn các con, nay các con tuân mạng THẦY mà Trung Nam liên đoàn hòa hảo. THẦY rất vui.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT color=#0000ff><strong>ĐẠO QUANG</strong> </FONT>- <FONT color=#0000ff>Số là Thiên cơ đã định, THẦY vận chuyển con về đây vì miền Trung dân chúng tín ngưỡng thì đông, phần tinh thần đạo đức hướng dẫn thì ít có con đủ điều kiện. Vậy THẦY dạy con tuân mạng trước lo phổ hóa nhân sanh, sau qui hiệp các nơi Đạo đồ ở Minh Sư cho chúng biết cùng nhau đồng Đạo, đồng THẦY, nếu không THẦY e chẳng mấy con hiểu thông cơ Giáo Lý, rồi nhân sanh mỗi phái mỗi nơi. Con tuân mạng.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">PHÁT: THẦY chuyển con ra đây cùng anh em, là THẦY muốn con cùng HIỂN nơi này chung lo bảo toàn về phần nội ngoại giao cùng chính phủ mọi việc phép tắc.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Hôm nay tuy HIỂN vắng mặt song THẦY dạy con tiến hành cho kịp cơ hội, vì phần con còn nhiều việc nơi nầy cùng miền Nam, con hãy đem hết tinh thần mẫn đạt, để giúp Đạo, giúp Đời, THẦY sẽ thưởng công cho con.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>THI<O:p></O:p></FONT></SPAN></H3>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Thế cuộc vần xoay khắp chuyển hoàn,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Cơ Trời ló dạng khá cần toan;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Trước khai giáo lý TRUNG THÀNH lập,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Lập đặng rồi ra Bắc thuận đường</FONT>.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Vậy hai con quyết tâm hiệp sức cùng bạn con, em con,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>tạo<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>lập<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>TRUNG<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>HƯNG<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>THÁNH<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>TÒA,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>hầu làm cơ sở cho Trung Kỳ, nối liền với Nam Kỳ rồi ra Bắc chẳng khó chi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">BAN, KHAI, SƠ: Ba con cùng Nguyễn Hồng Phong tùy phận sự trách nhiệm mình mà lo cho trọn vẹn, lớn nhỏ có phần.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></H3>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>THI<O:p></O:p></FONT></SPAN></H3>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Lời THẦY đã dặn đó này con,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Con quyết lo sao Chánh lý tròn;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Tròn mối Đạo nhà còn tận độ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Độ người mình trước phải lo tròn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 2">          </SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>BÀI<O:p></O:p></FONT></SPAN></H3>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Trước lo tròn bớ con Nam Nữ!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nghe THẦY chia phận sự mỗi con;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Mỗi con lo liệu cho tròn,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Qủa công vì Đạo Sử còn tạc ghi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><strong><FONT color=#0000ff>Phần Đạo Quang, trước qui Chơn lý</FONT></strong>,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Qui hiệp rồi cơ chỉ mở ra;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Ngũ chi Đại Đạo một nhà,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Cũng là nhất bổn cũng là đồng nguyên.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>THẦY dạy con tâm chuyên gắng nhớ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nhiệm vụ con còn ở nhiều nơi;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Lấy thân mà hóa độ đời,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Đắp xây phong hóa Đạo Trời vẻ vang.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Trung Kỳ trước cần toan sắp đặt,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sắp đặt xong qui tắc rẽ rành;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Vì mình mà có chúng sanh,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Vì cơ Đạo chuyển tiến hành Đạo khai.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Dắt nhau lên Cao Đài rạng rỡ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Dắt nhau về muôn thuở an lành;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Mừng ngày Chánh Pháp khai mình,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Mừng Nam Trung Bắc Đạo huỳnh vẻ vang.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><U><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><O:p></O:p></FONT></SPAN></U></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></FONT></SPAN></I> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>PHÁT Chơn Đạo ẩn tàng Ngọc bửu,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đem lý mầu ra cứu độ nhơn;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Bảng vàng con điểm tô son,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Cho danh Đạo rạng cho Chơn Đạo truyền.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nầy Nam Trung hai miền nặng gánh,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Gánh nhơn sanh con lãnh nơi THẦY;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>THẦY đây chờ đợi con đây,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Mau lên giỏi giỏi kịp THẦY bớ con!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tranh thế giới vàng son rực rỡ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Công điểm tô mựa chớ buồn than;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Cậy con lo liệu vẹn toàn,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Vì dân vì nước băng ngàn sá chi!</FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><O:p></O:p></FONT></SPAN></I> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText3"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hiệp cùng HIỂN để qui hiệp Đạo,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText3"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hiệp Nam Trung Chánh giáo hoằng dương;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN>Chung lòng chung sức đảm đương,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN>Lo phần Lập Pháp lo phương tác thành.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><U><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><O:p></O:p></FONT></SPAN></U></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></FONT></SPAN></I> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>BAN, KHAI, SƠ: tuân hành lịnh dạy,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoList2"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Cùng anh em cả thảy đồng lòng;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="Text4"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Liên hòa hiệp với HỒNG PHONG,</FONT></SPAN></I><U><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></U></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">............................................................ .............<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">............................................................ .............<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">CAO TRIỀU PHÁT bạch:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>............................... <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">THẦY trả lời: <strong>Dầu cho quyền pháp Đời còn ngăn cấm đi nữa, chẳng lẽ cấm THẦY sao con? Con an tâm thi hành, có việc gì trở ngại sẽ hỏi THẦY</strong>. <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                          </SPAN>Thăng./.</FONT><SPAN style="mso-tab-count: 1">     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">_____________________________</SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt" ="MsoTextIndent"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">Ghi chú: Chữ có font <FONT color=#0000ff>Arial</FONT> là của người viết, chữ có font <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=5>Times</FONT> là nội dung trích dẫn.                </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>   
 

Trung ngôn

Active member
<P><strong><FONT size=3>Thánh ý chuyển Đạo ra Trung Châu,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Các bậc tiền khai Đại Đạo nhận lấy sứ mạng Thầy trao, sứ mạng không kể riêng ai<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">; chúng ta cùng nhau dò lại dấu chân Người xưa trên trang sử truyền đạo Trung Việt .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>______________________________________</FONT></strong></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ, Ta rất vui mừng cùng chư Thiên mạng, khai Tiên tửu đàn để chư Tiên tiễn hành Thánh mạng giáo Đạo Trung Châu.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>THI<o:p></o:p></FONT></SPAN></H3>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Vạn lý quan san Thánh mạng truyền,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Trường đồ tận lực khả tri Thiên;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Đương vi phận sự thiên vi kế,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nhứt nhựt đồ lao vạn sự Thiên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></H3>
<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>BÀI<o:p></o:p></FONT></SPAN></H3>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Thuyền lướt sóng lúc dồi lúc dập,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Sóng bổ thuyền lượn thấp lượn cao;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Gớm ghê cho cái phong trào!<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Bức tranh lắm thợ vẽ màu đỏ đen.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Lò Tạo hóa đúc rèn nhân vật,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Lòng người đem cải cách ý Trời;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Té ra người hại lấy người,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Người hư đời hoại lòng Trời chẳng yên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Hội PHẬT THÁNH THẦN TIÊN đủ mặt,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Truyền ĐÔNG TÂY NAM BẮC Đạo mầu;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Khắp trong thế giới hoàn cầu,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nam bang vận hội Trời đâu riêng gì!<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Nam đã đành Trung Kỳ đến lúc,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Trung khó khăn cho cuộc hành trình;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Đứng trong thời cuộc bất bình,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Thử người cho biết thử mình cho cao.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Ví dù có, có sao đi nữa,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Trung với THẦY, THẦY hứa giúp cho;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Miễn trò cho đáng phận trò,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Phải lường nơi cạn, phải dò chỗ sâu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Khá nhớ lời trước sau căn dặn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Gánh tang bồng nhẹ nặng đừng than;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Chung một mối, rẽ đôi đàng,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Chí trơ như đá, lòng an như đồng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Dầu có chi cũng không chi cả,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Dặn lấy lòng nôn nả chưa xong;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Đầy bề ngoài, đủ bề trong,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Ngoại giao nội vụ mới xong cơ Trời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Thấy lòng người bật cười, cười nghẹn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Lấy ý người quên hẳn lòng Trời;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><FONT color=#0000ff><strong>Đinh Sửu PHÁT, QUANG ra đời,<o:p></o:p></strong></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">HIỂN không ưng dạ có lời bất ưng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Dần thành lập Trung Thành Thánh Thất,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Là cái ngày Đạo mạch lưu thông;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>HIỂN mích ý, TỴ chích LONG,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nhơn sanh trông thấy cũng không vui lòng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Nông nỗi ấy chưa xong những nỗi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Mối Đạo Trời còn lối chông gai;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Năm Kỷ Mão, Nông viện khai,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Do TRẦN HƯNG ĐẠO một tay thi hành.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Hội Vạn Linh nhơn sanh kinh cụ,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Bảng Long Hoa Chánh phủ chấm trường;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Thử ai bá, thử ai vương,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Cửa càng đóng lại thì đường rộng thênh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">  </FONT></SPAN></SPAN></I></P>
<P =MsoText3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">.....</SPAN></SPAN></I><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Trong cơ quan lắm bề lận bận, <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Ngoài nhơn sanh xâm lấn đủ phương;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Thấy người Hướng Đạo mà thương,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Gánh chung thiên hạ sao vương lấy mình!<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Gánh mối Đạo, hy sinh vì Đạo,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Thương nhơn sanh hoài bão nhơn sanh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Text4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Trời đâu phụ kẻ tâm thành?<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Tiểu Đồng ra giúp Đức Tin cho Đời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Lập HỘI THÁNH cho rồi mỗi mỗi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Ban cấp bằng sẽ hội nhơn sanh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Thưởng ban Trời đã sẵn dành,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Làm cho mối Đạo lưu hành Bắc Trung.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN></SPAN></I><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> ...<o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></I><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Đứng giữa cõi trần</FONT></SPAN>,<o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Chìm nổi mảnh thân,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Ví dù Nam Nữ,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Ai cũng trọng phần.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 2">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>Thôi, Ta lui.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT face="Times New Roman">                                                          (Thánh truyền Trung Hưng, HTTGCĐ)</FONT></SPAN></P>
 

Hồ_Dương

New member
Kính Huynh Trung Ngôn, cùng các Huynh Đệ Tỷ Muội gần xa!
Trong "Lịch sử Đạo Cao Đài" quyển II (Truyền Đạo) do Cơ quan phổ thông Giáo lý Đại Đạo biên soạn, ở trang 511 có giới thiệu quyển "Kinh Nhựt Thời". Nội dung quyển Kinh có phần Tiểu dẫn do Ngài Trần Đạo Quang ghi: "... Ngày mồng mười tháng sáu năm nay (1932) Đức Chí Tôn có giáng tại Ngọc Sắc Đàn (Cà Mau) bảo tôi cùng Hiền hữu Thái-CA-Thanh mời chư quý vị thọ mạng truyền Kinh mới cho chóng ... "; và trong quyển Kinh đó gồm các bài Kinh theo thứ tự:
Niệm Hương: "Đạo gốc bởi..."
Khai Kinh: "Biển trần khổ..."
Kinh Kính lạy Đức Chí Tôn: Lạy Thầy Chúa Tể Kiền-Khôn ..."
Kinh Kính lạy Đức Diêu Trì: "Lạy Mẹ Đại Từ, Đại Bi ..."
Kinh lạy Đức Đạo Tổ: "Lạy cầu Đạo Tổ Lão Quân ..."
Kinh lạy Đức Phật Tổ: "Nhứt Tâm đảnh lễ Như Lai ..."
Kinh lạy Đức Lý Giáo Tông: "Kiềng thiềng Vọng bái Trường Canh ..."
Kinh lạy Đức Quan Âm: "Kiềng thiềng Vọng bái Lạc Già ..."
Kinh lạy Đức Quan Thánh: "Cúi cầu Quan Thánh ..."
Kinh lạy Đức Gia Tô Giáo Chủ: "Lạy cầu Con Một Chúa Cha ..."
Kinh lạy Đức Khương Thái Công: "Kiềng thiềng Vọng bái Thái Công ..."
Kinh dâng bông: "Hoa tươi năm sắc ..."
Kinh dâng trà: "Đông độ thanh trà ..."
Kinh dâng rượu: "Tửu vị hương ..."
Ngũ nguyện.
...........................................
Nay đệ muốn tìm hiểu bản Kinh này, mong HĐTM nào biết đường dẫn đến thư viện trực tuyến hay bản Scan Kinh gốc thì hãy chỉ giùm! Đệ cũng muốn biết hiện giờ những bài Kinh trong quyển Kinh này có những Hội Thánh Cao Đài nào dùng để đọc Kinh cúng Nhựt Thời?
Trân trọng kính chào!
Hồ Dương
 

Facebook Comment

Top