Ngày kỷ niệm Ðức Ngô Minh Chiêu

Trung ngôn

Active member
Phước Huệ Đàn, ngày 15-4-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(22-5-1959)

THI

BẢO ai gắng chí chớ thay dời,
THỌ Pháp tu hành chẳng dễ chơi;
THÁNH mạng nghịch rồi sao được độ,
NƯƠNG đâu mà đến tận cung Trời?

Bản Nương chào mừng quí liệt vị Thiên Ân chào chư Đạo hữu.
Giờ nầy cũng là giờ Hồng ân đặt biệt, chư Hiền không lẽ quên được lời giáo hóa từ lâu mà để lòng mình mãi mờ tối, một vài ám thị che khuất mà không trông thấy được Thánh ý hôm nay.
Vậy chư Hiền nữ thanh sạch ở lòng mình để hứng trọn điển quang, cầu cho được lòng từ bi, đừng để muôn mối nghĩ lo mà thị dục móng dậy che đường Thiên lý.
Chư vị thành tâm đón NGÔ TÔN SƯ lâm Đàn giáo Pháp.

TIẾP ĐIỂN:

Thong thả lợi danh chẳng nhuốm lòng,
An vui chiều sớm gió trăng trong;
Một bầu linh dược lo nung luyện,
Cứu đám quần dân giống Lạc Hồng.

Bần Đạo chào quí Thiên ân, chào chư liệt nữ. Bần Đạo miễn lễ, thành tâm nghe dạy.

BÀI

Đường xa gánh nặng dễ gì,
Phần còn kẻ kéo người trì lăng xăng.

Muốn gần Ta lòng hằng thanh tịnh,
Muốn tu hành nhứt lịnh một thôi;
Gần Ta tâm hạnh trau giồi,
Gần Ta dìu dẫn cởi rồi trần tâm.

Gần Ta được phúc âm sẽ thấy,
Gần Ta rồi đừng cậy quyền trên;
Quyền đời dẹp được một bên,
Quyền Ta mới được trở nên nước lành.

Ta đã đến nhơn danh cứu thế,
Ta đã rao ai trễ khó phần;
Ai còn nghĩ tính phân vân,
Đầu thai muôn kiếp khó gần thấy Ta,

Ta đã nói bởi Cha mà đến,
Ta hằng khuyên sứ mệnh ân cần;
Ngày giờ phán xét đã gần,
Sao ai chưa thấy pháp Thần rộng ban.

Cứ ngơ ngẩn chưa toàn chí nguyện,
Cứ so đo chưa luyện đơn khuê;
Lòng đang tính toán mọi bề,
Mười phương cũng có, muôn nghề cũng ưng.

Tâm còn đương lừng khừng dụ dự,
Ý còn toan tu thử tu chơi;
Dối ai chớ dối được Trời,
Nếu không dứt khoát suốt đời được chi.

Giờ nầy Bần Đạo nói quyết cùng chư Hiền. Lời của Ta nói ra không tin, thì không được cứu, việc của Ta bảo làm mà bỏ đi thì không gì thay vào lễ chuộc, người của Ta cho đến mà chối từ chẳng hề thấy được Quyền Pháp.
Vậy chư Hiền nếu cải nghịch thì sứ mệnh bị gạt đi, công phu muôn đời cũng bị nguyền rủa, lòng Thầy đã thương mà không vịn lấy sự thương ấy để nối liền thì cửa thông công đóng lại khó hòng trông đâu mà biết Thánh ý.
Nơi nầy, lẽ tất nhiên là một dòng tu BẢO THỌ, nhưng dòng nầy chưa được thuần trinh. Trong lúc tuổi xuân lòng đời ướm nở, mà không quyết liệt thì khó lòng yên thân, bước tới nửa bước là lọt trong vòng cạm bẫy khổ nghiệp nối dài, nếu quày bước hồi đầu thì ân phước nghìn đời là phúc đó.
Những Hiền đồ tu đây có nhiều hạng, hạng nào cũng mang theo bên lòng muôn mối dục vọng, ham học chăng? Ham vui chăng? Khoe danh, lòe khôn, xưng giỏi, ngạo nghễ cùng người, đấu lý mua địa vị thế gian à! Ôi! Nếu nghĩ vậy là đào thêm hố tội lỗi để chôn mình.

Ham vui à! Ham vui là đến cho một thất vọng đau đớn, một nô lệ đời đời! Cầu mong sao? Vậy nên nhớ rằng, chỉ học cho nhiều nghề, nhiều chữ mà không tu lấy lòng, sao được thành Đạo. Lòng được tu thì Thánh ân mới đến, đã được Thánh ân lòng mới sáng suốt thấy được Quyền Pháp nơi Trời, hầu có phương tiện để giao cảm tận độ quần dân, nghề hay chỉ là phương tiện. Giáo lý nhích môi là tuông ra những câu triết lý mà lòng mình đen tối. Giống Bồ đề không sanh nở nào thấy gì tình thương, thấy gì lẽ thật và sự sống đời đời, thì dù có truyền Đạo bốn phương cũng chỉ là đi cầu lấy cái danh rước lấy cái tội, sao nơi nầy chư Hiền đồ quan niệm hẹp chật vậy.
Bây giờ Tu xá PHƯỚC HUỆ ĐÀN, theo lời bàn tán nghị luận của đàn anh đàn chị, chư đồ tự quyết đi, đừng phân vân nữa. Dù lòng phân vân không dứt được, thì dù có ở đây suốt kiếp cũng chẳng lợi gì! Mà hễ tu phải nghĩ thân này bỏ đi, thân đã hiến trọn cho THẦY, THẦY muốn cho kẻ nào tùy ý, THẦY vất lên núi cho thú dữ, ném xuống biển cho cá sấu, bỏ ra đồng cho diều quạ, đưa cho đứa dữ hành nhục, khiến cho hoàn cảnh đói rét, xúi cho giặc cướp hãm hại, để hoàn thành nguyện lực cho các Hiền đồ, thì các Hiền nghĩ sao?
Lời đây cũng là lời thật, các Hiền đồ không vì một cớ gì mà phạm tội nói dối với Thầy. Hễ ưng sao nói vậy, trở về gia đình cũng được, Nhơn đạo hay Thiên đạo như nhau, xuất gia hay tại gia cũng thế, đều có một phương tu cả.

Thôi, Bần Đạo thăng./.
 

Trung ngôn

Active member
Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 15-3-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(22-4-1959)

THI

NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm.

Bần Đạo chào chư phận sự, chư Nữ đồ thành tâm nghe dạy, toàn Đàn yên lặng an vị.

BÀI

Ai còn mê lo bề khử ám,
Gắng mà tu đừng phạm giới qui;
Nương theo Quyền Pháp lần đi,
Thẳng đường giải thoát tư duy tu hành.

Ai đã giác chí thành ôn tập,
Sớm chiều toan xây đắp nền nhân;
May duyên gặp được Thánh Thần,
Chỉ phương luyện kỷ độ trần thoát mê.

Từ đây trọn lời thề tin cậy,
Cậy nơi THẦY mới thấy Huyền cơ;
Dọn lòng trong sạch đón chờ,
Hạnh tu xứng đáng chớ mơ ảo huyền.

Tu phải đủ nhẫn kiên tinh tấn,
Dẹp được lòng hờn giận câu mâu;
Tuân nghe theo kẻ làm đầu,
Chị em hòa thuận phép mầu mới linh.

Phải dặn lòng đinh ninh chung thủy,
Phải luôn luôn lập chí vững bền;
Khó khăn cứ mãi tiến lên,
Đói no nguyện một không quên nghĩa tình.

Khi bước tu thái bình thong thả,
Đạo chinh nghiêng trò khá nghiêng vai;
Không nam thì nữ cũng thay,
Đức chưa sáng tỏ thì tài đảm đương.

MỘT khuyên phải thời thường tịnh định,
Nhứt nhứt đều đợi lịnh bề trên;
Thương yêu lẽ thật là nền,
Đồng đều trách nhiệm dựng nên nghiệp lành.

HAI giữ dạ tín thành trong sáng,
Nhứt nhứt đều tuân mạng pháp tu;
Thường xuyên ôn dưỡng công phu,
Điều thần vận khí Bửu châu trì hành.

BA giữa nhau lẽ lành được sống,
Nhứt nhứt đều tịnh động vâng nghe;
Ở ăn tu học đề huề,
Dưới trên đừng để tiếng chê cho đời.

BỐN trọn tin quyền Trời được cứu
Nhứt nhứt đều hiện hữu Đàn trung
Luật điều sớm tối qui tùng
Ở đi mọi việc không cùng chữ tu./.
 

dong tam

New member
Hôm nay, ngày 13-3

Một ngày đánh dấu những mốc sự kiện lịch sử của ĐĐTKPĐ nhưng hầu như các tín hữu Cao Đài chỉ nhớ đến việc Đức Ngô thoát xác mà lại bỏ quên những mốc sự kiến hết sức quan trọng khác!

Về thời điểm và địa điểm của sự kiện lịch sử này đã được Đức Đông Phương khẳng định:

Ngày 13 tháng 3, Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn đã chọn ngày ấy phong Thánh cho tam vị Đại Thiên Phong Chức Sắc đầu tiên.(…)

Vĩnh Nguyên Tự. Chí Tôn đã dùng nơi này thâu nhận những sứ đồ trung kiên làm nồng cốt, ban phong Thiên sắc để nhận lãnh công việc khai đạo truyền bá giáo lý trong Tam Kỳ Phổ Độ
.”

Chúng ta có thể hiểu đây là cách Ơn Trên minh định về một thời điểm quan trọng và địa điểm đã xảy ra sự kiện trong đạo sử.

Trong tờ ĐẠI ĐẠO QUI NGUYÊN LƯỢC LUẬN quyển nhứt phát hành năm 1937 từ trang 17 đến 23 có ghi nhận sự kiện tại Vĩnh Nguyên Tự tổ chức đại hội Thiên Quan Tứ Phước từ ngày 10 đến 12 tháng 3 năm Đại Đạo 12:

“… Ông Nguyễn Bửu Tài diễn giải về 4 chữ Thiên quan tứ phước. Rồi kế đến nói đại ý của 3 ngày hội là lễ Châu thiên kỷ niệm ngày phong Thánh của 2 vị Đầu sư khai Đạo lúc ban sơ là ông: Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt tại Vĩnh Nguyên Tự và đọc bài Thánh giáo phong Thánh này, trong quyển Thánh Ngôn hiệp tuyển (…)
Vĩnh Nguyên Tự , ngày 13-3-12
NGUYỄN QUANG SANH
Cẩn ký


Đi kèm theo sự kiện này, trong nội dung hướng dẫn về nghi thức cuộc Thiên Phong, Đức Chí Tôn cũng đã hướng dẫn thêm về lời thề và cách thức thực hiện minh thệ cho các môn đệ:

“ . . . Tới phiên các môn đệ. Từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:

"Tên gì?. . . Họ gì? . . . Thề rằng: từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng. Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài. Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa lục".

Tới trước bàn Hộ Pháp, cũng thề như vậy
.”

Như vậy, sự kiện lịch sử được Thầy ban cho lời minh thệ để dùng trong các buổi lễ nhập môn cho suốt “thất ức niên” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng là một chi tiết không kém phần quan trọng mỗi khi nhắc đến ngày 13 tháng 3 Bính Dần.
 

Facebook Comment

Top