Nhất Bổn tán vạn thù= VạnThù qui Nhất Bổn

Nhat Minh

New member
 
<CENTER>
<P><B><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#009900><FONT size=+1>Chu Kỳ Nhất Bổn tán vạn thù < = > Vạn Thù qui Nhất Bổn</FONT></FONT></FONT></B> <BR><B><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#009900><FONT size=+1>và</FONT></FONT></FONT></B> <BR><B><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#009900><FONT size=+1>Sự phổ truyền Ðạo pháp của Ðức Thượng Ðế trong kỳ Phổ Ðộ lần thứ Ba</FONT></FONT></FONT></B></CENTER>
<P><BR><BR><BR>
<P> <FONT size=3><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Ðức Thượng Ðế hay Ðức Chí Tôn hay Ðấng Cha Trời, Cha Chung Nhân Loại hay Ðức Chúa Cha là Ðấng Sáng Tạo ra Vũ Trụ. Ví là Ðấng Cha Trời nên đức háo sanh của Ngài đối với chúng sanh vạn vật nói chung hay nhân loại nói riêng, là một loài tiến hóa cao nhất trong bát hồn ( Kim-Th</FONT>ạch, Thảo Mộc, Thú Cầm, Nhơn, Thần, Thánh, Tiên, Phật ) <FONT face="Times New Roman,Times">. Ngài là Ðại Linh Quang nên ánh sáng, sự sống, quyền năng và lòng bác ái vô biên của Ngài bao trùm c</FONT>ả <FONT face="Times New Roman,Times">Vũ Trụ. Ngài chiết thân hay Ngài phân Ðại Linh Quang của Ngài thành những Tiểu Linh Quang ra thành những loài vô tri như Kim Thạch hay các Tinh Cầu như ba báu  Nhật, Nguyệt, Tinh.</FONT>Ðây là thời kỳ "Tiên Thiên Sáng Thế" theo sơ đồ Tiên Thiên Bát Quái mà Vua Phục Hi đã tìm thấy do một vị nào đó vẽ ra trên lưng con rùa</FONT> </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=200 src="http://www.caodaigiaoly.de/TienThienBatQuai.jpg" width=206 border="0"></FONT></CENTER>
<P><FONT size=3><BR><BR></FONT>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff>mà sách vở không có ghi danh tánh. <FONT face="Times New Roman,Times">Loài Kim Thạch tiến hóa nhờ tác động của Lý và Khí (Lý  hay Các định luật như Nhân quả (động và pd, đồng thanh tương ứng, luật cân bằng, nguyên lý bảo toàn năng lương = các chất biến trạng thái như nước, hơi nước, mây, mưa, nước đá và trở lại nước trọng lượng và thể tích bằng lúc đầu tiên, điều mà Ðức Chúa Giê-su dạy về luật nhân quả và luân hồi trong Sách Thánh Gioan - Kinh Thánh Thiên Chúa giáo rồi mà không ai hiểu nổi – (Xin quý vị xem bài „Tại sao Ðức Chúa Giê-su không dạy rõ luật Luân Hồi như Ðức Phật đã dạy“) – Loài Kim Thạch tiến hóa thành loài thảo mộc nhờ tác dụng của Ngũ Hành là Kim, Mộc, Thủy Hoả, Thổ hay bốn trạng thái hay Tứ Ðại : Ðất = thể rắn với nguyên tử C,H,O,N ; Nước hay thể lỏng với 2 loại nguyên tử H và O  (H²O) ; Gió hay ch</FONT>ấ<FONT face="Times New Roman,Times"> t Khí với nhi</FONT>ề<FONT face="Times New Roman,Times"> u loại nguyên tử khác nhau và Lửa hay năng lực biến hóa giống như lò nguyên tử (Loài  người chỉ mới có lò nguyên tử biến ch</FONT>ấ<FONT face="Times New Roman,Times"> t Uranium ra Plutonium và sau cùng thành ch</FONT>ấ<FONT face="Times New Roman,Times"> t Chì, nhưng lò nguyên tử giữa ruột trái đất, ngôi sao, mặt trời, Galaxie…là lò nguyên tử biến các nguyên tử thành nguyên tử khác m</FONT>à<FONT face="Times New Roman,Times"> Lý là Nguyên Lý Âm Dương hiện nay Khoa  Information Science đã chứng minh được nguyên lý tạo lập Vũ Trụ  hai vị Vua Trung Hoa : Phục Hi và Văn Vương đã tìm thấy sơ đồ Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái. Trong các Sơ đồ nầy cũng như trong Ðại Thừa Chơn Giáo bắt đầu năm 1936 Ðức CHÍ TÔN Cao Ðài Thượng Ðế đã giáng cơ dạy rõ hơn cho chư vị tu theo Phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiểu rõ Ðại Thiên Thế giới và Tiểu Thiên Ðịa để hành pháp cho đúng. Loài  thảo mộc tiến hóa thành Thú Cầm và Thú Cầm tiến hóa lên thành Người. Loài người là loài thông minh nhất trong các loài, nhưng trong giai đoạn sơ khai loài người phải học đủ thứ từ điều thiện đến điều ác như hai người đầu tiên trên trái đất mà Tiên Tri Mô-se đã diễn tả. Muốn biết điều thiện và điếu ác như Ðức Chúa Trời thì hai người phải chấp nhận ra khỏi vườn Ðịa Ðàng ( chớ không bị Chúa phạt vì không nghe lời Chúa ăn trái cấm như Ông Mô-se viết. Ðại ý như sau: Người cha trong gia đình là Tiến sĩ giàu có. Hai con sống trong cảnh giàu sang, có đủ mọi thứ nên chỉ lo ăn chơi và lười biếng học. Ông cha Tiến sĩ phải bắt hai đứa rời khỏi nhà đi học ở trường đời thiếu thốn mọi thứ, phải tự lo liệu nơi ăn, chốn ở, vật thực, quần  áo, thuốc men, sách vở... Người cha có tiền nhưng không tiếp tế vì nếu cứ cung cấp mãi thì hai con không siêng năng tự học và không trở thành Tiến sĩ như cha được. Trái cấm có nghĩa là thức ăn tinh thần, con rắn hay Satăn là sự kích thích về óc tò mò, có tò mò mới nếm thử hay thí nghiệm, kiểm chứng và tìm ra định luật theo tinh thần khoa học ngày nay). Nhờ học hỏi trong  thiên nhiên mà loài người có sự tự do đầu tiên và cuối cùng hay cá tính tự lập tự quyết định do ý chí cá nhân. Sự tự do mà Ðức Chúa Trời hay Ðức Chí Tôn đã ban thì Ngài không xen vào chuyện riêng của con người. Ngài không bồng ẵm con cái Ngài về cùng Ngài khi nó quên nguồn cội, quên cha mẹ nó mà chỉ Ngài gởi những ông thầy đến dạy nó mà thôi: Ðó nhà chư Tiên Tri, chư Giáo Tổ, chư Nguyên Căn xuống thế dạy đời. Mỗi con người tự quyết định sự thăng hoa tiến hóa, thoái hóa hay đứng yên một chỗ hay đi vòng vòng mãi (luân hồi) của mình. Nhờ tự quyết định cuộc thăng hoa của mình mà một số chơn linh bắt đấu từ loài người tiến lên hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Chư Tiên Phật đã thoát vòng luân hồi có nhiệm vụ do Ðức Chí Tôn giao phó xuống trần hay tình nguyện giáng thế tiếp tay với Ðức Thượng Ðế giáo hóa nhân loại và thúc giục loài người tiến hóa nhanh cho kịp chu kỳ khảo thí mà lên những nấc thanh cao hơn trên đường tiến hóa phản bổn hòan nguyên hay con đường trở về quê hương cũ, nơi xuất phát là Ngôi Thái Cực hay Ðại Linh Quang. Lúc ra đi thì nhỏ bé mà lúc trở về thì to lớn như chính vừng Ðại Linh Quang hay Con hiệp nhứt cùng Cha, ở trong Cha, hay Thiên Nhơn hiệp nhứt mà Ðức Thượng Ðế Cao Ðài đã nói: „THẦY là các con, các con là THẦY“.</FONT> (Một thí dụ cụ thể: Khi mồi lửa từ đống lửa to để đốt một ngọn đuốc cầm đi trong bóng tối. Ngọn đuốc cháy vừa đủ sáng để tìm đường đi tới nơi nào đó. Muốn cây đuốc cháy tiếp người cầm đuốc phài kiếm lá khô hay vật chi ở dọc đường bó lại thành cây đuốc to hơn để cháy tiếp. Khi nghỉ ngơi hay đóng trại dọc đường, hành giả phải cần hơi ấm nên phải gom cây khô chung quanh đốt lửa trại để nắm nghỉ, ngủ rồi đi tiếp. Muốn có đống lửa to như lúc mới mồi thì người ta phải tìm thêm cây khô châm vào, càng nhiều thì đống lửa càng cháy lớn ra và khi đủ chất cháy thì ngọn lửa nầy sẽ bằng ngọn lửa lúc mới ra đi tức Tiểu linh quang khi học hỏi đầy đủ thì con người có sự minh triết bằng với Cha Trời hay Tiểu hồn nhập cùng Ðại Hồn hay Linh Quang).</FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff> Từ tỉ tỉ năm qua những chiết hồn của Ðức Cha Trời đi xuống các cõi nặng nề trong bảy cõi để học hỏi kinh nghiệm hầu tiến hóa và thăng hoa. Hiện nay nhân loại đang sống ở quả cầu thứ 68.</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff>Linh hồn phải tiến hóa và thăng hoa từ quả cầu thứ 72 lên quả cầu 71, 70...cho đến Ðệ nhứt cầu. Hết Ðệ nhứt cầu phải qua Tam Thiên Thế giới. Qua khỏi Tam Thiên Thế giới thì mới đến Tứ Ðại Bộ Châu; qua Tứ Ðại Bộ Châu mới vài đặng Tam Thập Lục Thiên; vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng Bạch Ngọc Kinh, là nơi Ðạo Phật gọi là Niết bàn đó vậy" (TNHT, TTTN, 1972, trang 60).</FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Thời kỳ nầy là kỳ Ân Xá lần thứ Ba nên Ðức Thượng Ðế cho thả các linh hồn tội lỗi Âm quang nặng nề mà chưa đến nổi bị tiêu diệt vì quá nhiều Âm quang như những chánh trị gia tội phạm của chiến tranh đã giết hằng chục ngàn hay triệu người trong thời gian qua và ai còn nhẹ thì được đầu thai trở lên sống chung lộn với người hiền và chư Thần, Thánh, Tiên giáng trần độ đời để lập công quả tham dự kỳ thi cuối gọi là Long Hoa Ðại Hội. Từ cõi âm u mà các Tôn giáo gọi là Ðịa ngục hay Hoả ngục hay Thập Ðiện Diêm Vương hay Lò Luyện ngục các linh hồn tuy có ăn năn nhưng bản tính cũ mang thú tánh vẫn còn nên có những tín ngưỡng gần với quỉ ma hay cuồng tín mà nhân loại đang gặp phải những vụ tàn sát khủng khiếp phát xuất từ Trung Ðông và Phi Châu, nơi những linh hồn kém tiến hóa  đầu thai đáng lẽ trả nợ tiền khiên mà ngược lại gây thêm nợ máu trong những vụ khủng bố. Họ mù quáng tin rằng họ làm việc giết người cho Ðấng mà họ tin và về cùng Ngài, nhưng họ đâu biết là về cõi Âm Quang mà khi chết họ mới biết. Cõi trần nầy là Trường học hỏi, trường thi công quả mà cũng là hiện trường của Nhân Quả khảo đảo trong cuộc sàng sảy, lừa lọc, chọn lựa người hiền, kẻ dữ mà được sinh tồn hay bị huỷ diệt do những cuộc tàn sát hay thiên tai hay những tai nạn khủng khiếp xảy ra khi những nạn nhân có cùng cộng nghiệp sẽ cùng nhau trong chuyến tàu (như Titanic) hay chuyến bay hay trong tòa nhà bị cháy như ở New York, Moskau, Narobi, Pali...</FONT> Cũng có những người chỉ tin vào thuyết tiến hóa của nhà bác học Darwin</FONT> </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=100 src="http://www.caodaigiaoly.de/human_evolution.jpg" width=289 border="0"> <BR>Vượn người tiến hióa thành người theo Darwin-Entwicklungstheorie</FONT></CENTER>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff>mà không hiểu luật tiến hóa theo Thiên cơ hay theo giáo lý của Ðức Cao Ðài Thượng Ðế đã dạy trong Ðại Thừa Chơn giáo,</FONT> </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=200 src="http://www.caodaigiaoly.de/nhonvattienhoa.jpg" width=205 border="0"> <BR>Hình vẽ Cơ Tiến Hóa trong quyển Ðại Thừa Chơn Giáo</FONT></CENTER>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff>nên họ trở thành những người vô thần và họ cũng là những người cuồng tín như Giáo Hội của những người lấy khoa học làm Tôn giáo, lấy hình ảnh của nhà bác học Albert Einstein làm tượng trưng cho sự minh triết của khoa học ( Die Kirche Scientologie) và cũng có người theo thuyết duy vật và tạo thành nhóm nhỏ (Partei) để trị dân bằng quyền lực chớ không bằng dân chủ pháp trị nên họ cấm những ai tin vào Tôn giáo, không cho tự do tín ngưỡng mà cho tự do không tin vào tôn giáo nào, bắt bớ những người theo phương pháp luyện nội công hay tinh thần hay bắt những người muốn tự do Tôn giáo.</FONT> </FONT>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Qua hai kỳ Phổ Ðộ trước nhân loại cũng đã trải qua những Thế chiến khủng khiếp và ngày nay tuy Ðại chiến thứ Ba chưa xảy ra, nhưng như đã gần kề khi loài người quyết tâm tiêu diệt kẻ ác và kẻ ác quyết tâm tiêu diệt những người không có cùng sự cuồng tín như họ hay tin v</FONT>ào Tôn giáo khác với tín ngưỡng của họ ( như vùng Trung Ðông)<FONT face="Times New Roman,Times"> . Mỗi thời kỳ đều có chư Tiên, Thánh, Phật giáng trần để dạy cho loài người hiền lương sống đời đạo đức, nhưng người hiền vẫn chung sống với người dữ nên mới xảy ra như lịch sử nhân loại đã ghi.</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Trong thời kỳ Phổ Ðộ lần thứ Ba nầy không có vị Giáo Tổ mang xác phàm là con người bình thường hay như một Minh Vương ( nh</FONT>ư vua  Nghiêu và Thuấn thuở xưa)<FONT face="Times New Roman,Times"> , vì Ðức Chí Tôn đã tự mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ và vì Ngài vô hình vô tướng và Ngài mượn chư Tiền Khai tổ chức phần hữu hình và Ngài mượn xác phàm như người bình thường để Ngài dạy Pháp và truyền pháp, nên động từ „dạy pháp“ chỉ có Ðức Cao Ðài Tiên Ông hay Ông THẦY TRỜI mới được dùng, còn những người chỉ cách luyện Ðạo cho người khác gọi là "người chỉ kiểu“ mà thôi. Không ai là người phàm trần được xưng là Meditationsmeister hay Ðại Sư như trong thời gian đã qua, nghĩa là trước năm mà Ðức Ngô Minh Chiêu được Ðức Cao Ðài Tiên Ông truyền bửu pháp Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.</FONT></FONT> </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=200 src="http://www.caodaigiaoly.de/ducngo1.jpg" width=138 border="0"> <BR>Ðức Ngô Minh Chiêu</FONT></CENTER>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Vào Nhất Kỳ Phổ Ðộ thì Ðức Chí Tôn cho chư Phật giáng phàm để dạy cho nhân loại ở Ấn Ðộ h</FONT> ọc <FONT face="Times New Roman,Times">cựu pháp là Yoga hay là bửu pháp để hợp nhứt với Ngài. Bửu pháp Yoga có 7 pháp hành khác nhau tùy theo khuynh hướng, trình độ, sở thích, ý chí hay ý muốn của hành giả hành cho thích hợp theo Cung của mình thí dụ như Hatha Yoga là phương pháp rèn luyện xác thân hữu hình giống như phương pháp thể dục làm cho một tinh thần trở nên minh mẫn khi xác thân khoẻ mạnh và thanh nhẹ; Bửu pháp Raja Yoga là phương pháp tập trung tinh thần, luyện tập ý chí, tập trung tư tưởng và điều thân, điều khí và điều thần kích thích các luân xa và trung tâm sinh lực ở dưới xương phát khởi lên khu lên các luân xa bên trên; Các bửu pháp khác như luyện ý chí, chú ý vào đức tin như Bakti-Yoga vv...mà các Tôn giáo cần có đức tin mới hành được vv. Vì nhân loại từ xưa ít có người tiếp nối hành rốt ráo vì điều kiện khó khăn, kỷ luật gò bó và chư thiền sư khó chọn được chư vị tiếp nối nên chư vị sau không hành đầy đủ những bộ cử động của nguyên pháp nên cựu pháp bị thất truyền. Thí dụ bên Ấn Ðộ có những thiền viện mà chư thiền sư đã già, khi có đệ tử đến xin thọ giáo thì chư thiền sư chọn học trò như thử về tánh tình như có nóng nảy không, có kiên nhẫn không, tánh tốt cỏ đủ để thọ pháp không... bằng cách cho quét nhà, bửa củi hay làm việc gì đó trong thời gian lâu mà không dạy ngay. Ða số chán nãn bỏ thiền viện ra về vì thiếu kiên nhẫn và rất ít người  được thọ pháp, khi vị thiền sư chết đi thì bửu pháp đầu tiên bị mất một phần chỉ có vài vị tho được pháp nhưng không đủ 100% được truyền dạy. Qua hàng bao nhiêu thế kỷ cựu pháp bị thất truyền lần lần đến khi pháp chỉ còn là cách thiền cho người sơ cơ hay người mới bắt đầu thôi. Cựu phám có 3 cấp như Hạ Thừa, trung Thừa và Thượng hay Ðại Thừa và mỗi cấp lại có bậc Tiểu, Trung và Ðại nên nói chung gồm 9 bực khác nhau và khi thành công hay đắc Ðạo cũng đạt một trong Cửu phẩm khác nhau để thăng hoa lần lần.</FONT></FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff>Ðến Nhị Kỳ Phổ Ðộ ở Thời Trung Cổ Ngài Thái Tử Sĩ-đạt-ta từ bỏ ngai vàng đi lặn lội khắp nơi để tìm pháp học thì được các tăng sĩ Bà-la-môn dạy cựu pháp mỗi nơi mỗi khác, thiếu một pháp diệu dụng của chánh pháp thuở xưa, nên ngài học nhiều vị mà ngài không vừa ý pháp nào. Cuối cùng ngài phải ngồi lì dưới cội bồ đề để tự tìm ra cái pháp cho ngài để ngài tự luyện nhị xác thân vì có nhị xác thân thì khi chết mới có phương tiện như thuyền Bác Nhã lên cõi thanh nhẹ là Niết bàn mới được. Kiếp sau cùng ngài là Thái tử, nhưng rất nhiều kiếp ngài đã tu rồi, đã hy sinh để tiến hóa, thăng hoa như trong Kinh Phật do chư đệ tử viết lại ngài có kể là ngài đã có lần hy sinh thân xác mình cho sinh linh khác. Kiếp chót nầy ngài mới đắc quả Phật và từ trên 2543 năm nay duy có ngài thành chánh quả Phật, còn chư vị tiếp nối thì kinh sách không có nói đến, hoặc chỉ nói đến Bồ tát là cao. Từ khi ngài truyền tâm ấn cho chư đệ tử mà ít có vị hiểu nổi khi ngài giơ hoa sen lên có ý hỏi ý nghĩa của hoa sen, duy có ông Ca-Diếp hiểu được mà thôi. Ðó là tượng trưng cho Ðạo Phật thì lấy hoa sen vẽ ra để người tu thiền biết đó là sự khử trược lưu thanh. Sự truyền dạy Ðạo pháp hay triết lý của ngài so sánh như nắm lá cây trong bàn tay ngài, còn sự hiểu biết của ngài về Càn Khôn Vũ Trụ như lá cây trong rừng, do đó qua thời gian bị thất truyền thì chánh pháp lại còn ít hơn nữa. Hoa sen trong vũng bùn sình dơ mà khi vươn lên khỏi mặt nước lá trong sạch hơn, khi nở hoa thì hoa thơm ngào ngạt nhẹ nhàng không còn mang cái trược bên dưới nữa. Vì ít đệ tử có khả năng ngộ tâm pháp nên bửu pháp thiền của ngài cũng lại bị thất truyền như thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ qua các pháp Yoga lần nữa.</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Do cuộc tuần hòan và đến cuối chu kỳ tiế hóa vào thời Mạt pháp hiện nay, máy Tạo vận chuyển và vì đức háo sanh của Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nên ngài  mới chính mình mượn huyền diệu cơ bút làm phương tiện thông linh truyền dạy chánh lý qua Thánh giáo, đồng thời ngài mượn chư Tiền Khai là chư vị mang xác phàm để mở Ðạo theo hữu hình như Tòa Thánh, Tổ chức nền Ðạo dưới trần. Ngài cũng mượn xác phàm của ngài Ngô Văn Chiêu là Ðốc Phủ Sứ lúc ấy đang làm Chủ Quận Dương Ðông trên Ðảo Phú Quốc để ngài dạy bửu pháp. Ðốc Phủ Chiêu sống như người bình thường, có vợ con, đi làm việc trả nợ đời, nợ vợ, nợ con, nợ xã hội và nợ tiền khiên bằng cách công quả giúp đời và dành tứ thời công phu thiền định hay lyuện Ðạo để tạo nhị xác thân và đắc quả Ðại Tiên hay đắc Phật vị tại thế. Khi đọc Tiểu sử Ðức Ngô Minh Chiêu thì người ta thấy ngài đã có học bửu pháp với một vị mà người ta không biết là vị nào đến dạy pháp cho ngài nên người ta hiểu ngầm là một vị Tiên cũng mượn xác phàm do sứ mạng chỉ pháp từ Ðức Cao Ðài. Ðức Chúa Giê-su khi xưa c</FONT>ũng phải học thiền như thế: Theo một nhà nghiên cứu Tôn giáo là ông Holger Kersten ở Freiburg Tây Ðức, là một giáo sư Tôn giáo học bị sa thải vì ông đã viết cuốn Jesus lebte in Indien (Chúa Giê-su đã từng sống ở Indien) dịch ra nhiều thứ tiếng, chứng minh bằng tài liệu khảo cổ, hình ảnh... thì Ðức Chúa Giê-su đã qua Khasmir Bắc Ấn Ðộ học thiền trong thiền viện, trở về Do Thái lên núi ở Sinai ngòi thiền 40 ngày không ăn uống mà chỉ uống nuớc, lúc bấy giờ ngài được 31 tuổi, đã thông linh cùng Ðức Chúa Cha nên ngài đi giảng Ðạo. Kinh Thánh do các Tông đồ viết và không có kể tiểu sử của ngài trước năm 31 tuổi. Vì người ta sợ sự thật nên mới ra nông nổi.</FONT> <BR><FONT color=#3333ff>Một cuốn sách của tác giả người Ðức là Tiến sĩ đã viết Chúa Giê-su là một người Ðạo Phật như theo hình chụp trong trang sách bằng tiếng Ðức với lời nói của hai vị Giáo Tổ giống nhau như sau:</FONT> </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=500 src="http://www.caodaigiaoly.de/jesuslaphattu.jpg" width=373 border="0"></FONT></CENTER><FONT size=3>Ðức Chúa Giê-su đã dạy về luật Luân hồi như Ðức Phật đã dạy, vì ngài đã học luật nầy tại xứ Cashmir, nhưng khi ngài dạy cho một giáo sĩ Do Thái giáo là No-Cô-đem thì vị nầy chẳng hiểu gì. </FONT>
<CENTER>
<P><FONT size=3><IMG height=718 src="http://www.caodaigiaoly.de/JesudayNikodem.jpg" width=226 border="0"></FONT></CENTER>
<P><FONT size=3><FONT color=#3333ff>Tóm lại, vị nào dù cho là Ðại La Thiên Ðế xuống trần mà không tu luyện thì khó mong trở về cõi trên được.</FONT> <BR><FONT color=#3333ff> Trong Tam Kỳ Phổ Ðộ Ðức Cao Ðài, Ðức Phật Mẫu, chư Giáo Tổ, chư Thiêng Liêng giáng cơ dạy Ðạo như kỳ ôn bài của giáo lý của hai thời kỳ trước để chuẩn bị cho con người biết lo tu. Thánh giáo dạy trong Cơ Phổ Ðộ từ năm 1926 có tính cách phổ thông đại chúng. Sau 10 năm, khi chư Tiền Khai và chư đệ tử Ðức Chí Tôn lãnh hội được giáo lý của ngài thì ngài mới giáng cơ dạy Thiên Cơ huyền bí, dạy pháp, dạy cách tu luyện rất kỹ trong quyển Ðại Thừa Chơn Giáo từ năm 1936 khi  ngài cấm không cho tại Tòa Thánh Tây Ninh lập đàn cơ nữa, duy tại các Ðàn Chiếu Minh mới có cơ bút mà thôi và sau nầy tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý hay các Bửu Tòa, Hội Thánh Di Lạc ( Trước Lâm Thánh Ðức Thiền Ðiện ở Vĩng Long) mới có lập Ðàn cơ mà thôi.</FONT> <BR><FONT color=#3333ff>Là con người, trừ những người vô thần, còn nếu ai mà tin Trời Phật, tin rằng mình do Cha Trời tạo ra thì luôn có ước muốn trở về gặp Cha như những người bình thường có lòng hiếu thảo cới cha mẹ. Muốn về gặp cha phải làm sao? Ði xe, đi tàu, đi bộ dù cho xa cũng rán. Còn làm sao bay hay thăng thiên hay đi về cõi trên hay Niết bàn hay Thiên đàng được? Không ai muốn xuống Ðịa ngục mà chỉ muốn về Thiên Ðàng thôi. Người ta tự hỏi và hỏi bất cứ ai trả lời được.</FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Nhiều vị kể cả người ngoại quốc hỏi tại sao bửu pháp không phổ biến rộng rãi cho mọi người tu  và không được tiết lộ, không được chỉ c</FONT>ách thiền<FONT face="Times New Roman,Times"> , không được đưa Thánh giáo Chiếu Minh cho ai xem, mặc dù Ðức Thượng Ðế đã dạy trong Thánh Ngôn Hiệp tuyển là ai chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp v</FONT>à ngài có dạy vị Ðầu Sư khả tu, truyền Pháp, thuyết Ðạo (TNHT, trg 26)<FONT face="Times New Roman,Times"> . Tại sao chư chức sắc tại Toà Thánh Tây Ninh không dạy cho chư tín hữu Ðạo Cao Ðài cách tu thiền, mặc dù trong Tân luật có ghi là có Thánh tịnh để làm nơi cho những ai muốn học và hành bửu pháp, n</FONT>ên có một số vị khác học pháp thiền ở các Tôn giáo khác? Có  lẽ học thiền  dù ăn chay 10 ngày đổ lên  hay ăn chay trường thì dễ mà khó ở chỗ là tu thiền thì không làm chánh trị ( vì các Ðàn Chiếu Minh có ghi 10 Ðiều khuyên là không tham gia vaò việc quốc chánh còn đất nước Việt nam vào những năm khai Ðạo gặp cảnh kjó khăn là đất nước bị Pháp đô hộ, lòng dân thì ai cũng yêu nước,  tham gia kháng chiến chống thực dân  mà cả chức sắc cũng lo việc nước nên không lo việc thiền định được và bây giờ người ta mới hiểu tại sao Ðức Ngô Minh Chiêu từ chối nhận chức Giáo Tông vì ngài không muốn dính vào ct bởi  „<B>Ðạo và ct không buổi nào liên hiệp cùng nhau</B>“ như lời Ðức Cao Ðài Thượng Ðế dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, 1972, TTTN trang 45 và ngài không trở về Tòa Thánh Tây Ninh vì ngài chưa hành bửu pháp cho hoàn tất  mà  Ðức Chí Tôn đã trao mà nếu chung lo với chư vị tại Tổ Ðình Ðại Ðạo Tam Ký Phổ Ðộ trong khi đất nước Việt nam thời đó bi thực dân Pháp tìm các chia rẻ và diệt trừ Ðạo thì phần Vô Vi chư tròn, vã lại ngài cũng biết rằng Ðức Chí Tôn đã thử ngài, nên ngài phải lo cho phần vô vi xong và khi ngài đắc quả vị Ðại Tiên hay đắc Phật tại thế thì nhiệm vụ trong cơ Tuyển Chọn của ngài mới tròn, nên ngài mở  Tổ Ðình Chiếu MinhTam Thanh Vô Vi tại Quận Cái Răng Cần Thơ để sau nầy chư vị tiếp nối chỉ kiểu hành thiền cho chư vị nào muốn xin Thầy Thượng Ðế thọ pháp.</FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Ðức Thượng Ðế đã dạy là nếu Ðạo khai trễ một ngày thì một ngày chúng sinh phải chịu một ngày đau khổ, nên việc phổ thông giáo lý rất gấp rút và cần thiết. Tuy nhiên nhân laọi có nhiều ngôn ngữ quá, đức tin loài người ở khác lục địa khác thì quá nhiều khác biệt, từ cố chấp đến cuồng tín nên chỉ có Ông Trời mới lo nổi mà thôi. B</FONT>ửu pháp của Ðức Thượng Ðế hiện chỉ truyền được một ít người Việt Nam thôi như trước đây những vị đã qui liễu ( thoát xác hay chết theo danh tư bình thường)  đã đắc Tiên vị trong danh sách hơn 200 vị và chư vị hành giả hiện sống tại các Ðàn ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, Canada, ở Ðức quốc.... có vài người mà thôi. Hiểu về phổ thông thì khó mà hiểu về Vô Vi lại càng kgó hơn. <FONT face="Times New Roman,Times">Làm sao cho người ở vùng Á rạp hiểu nổi Ðạo Cao Ðài và họ không chấp nhận danh từ nào khác ngoài chữ Á rạp và tên của Ðấng Sáng Tạo Vũ Trụ là Ðấng Allah mà thôi? Làm sao cho những người Nhân Chứng Giê-hô-va hiểu được Ðạo mới của Ông Cha Trời mà theo họ chỉ có danh từ Giê-hô-va hay JHWH thì mới gọi tên Ðức Chúa Trời được, c</FONT>òn chữ tiếng Việt</FONT> <BR><FONT color=#3333ff>"CAO ÐÀI" thì họ chưa hiểu<FONT face="Times New Roman,Times"> . Khi nói về các Ðạo hay <B>T</B></FONT><B>ôn Giáo <FONT face="Times New Roman,Times">mới</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Times"> thì họ bài bác cho rằng chỉ có Kinh Thánh mới là chân lý, những gì mới toàn là Dämon hay ma quỉ. Vì thế Ðức Cao Ðài Thượng Ðế cũng đã nói rằng Ðạo không phải là món hành bán rao giữa chợ nài ép ai thì nài. Ðức Ngô Minh Chiêu hay Cao Ðài Tiên Ông đồng nhất thể cũng đã nói: Ðạo như cây cải. Con dê tìm cây cải chớ cây cải không bao giờ tìm con dê. Hiện nay nhân loại khắp nơi nhất là từ Tây phương và Mỹ Châu tìm vê phương Ðông để học huyền môn học, các khoa học gia hay các bác sĩ y khoa tìm học Kinh Dịch và phương pháp trị liệu theo châm cứu hoặc tìm học thiền (Zen) ở Nhật hoặc tìm hiểu và học Yoga ở Ấn độ, nhưng đối với bửu pháp của Ðức Cao Ðài Thượng Ðế thì không được phép phổ biến hay viết ra hay in thành sách vì Ðức Chí Tôn ngại rằng bửu pháp của ngài sẽ bị thất truyền như hai thời kỳ trước mà Ðạo Cao Ðài sẽ tồn tại trong 700.000 năm nên bửu pháp là mật pháp. Ðức Ngô Minh Chiêu cũng đã nói Bửu pháp được truyền trong thời gian qua 3 thời kỳ: 500 năm đầu thuộc Thiên hoàng, ai tu thì đắc, 500 năm sau thuộc Ðịa hoàng, tu 10 người đắc 7 người, đến thời Nhơn hoàng tu nhiều mà không đắc bao nhiêu. Vì Ðạo vô vi và Sư vô vi nên chỉ có những Ðàn Chiếu Minh mới có Ðàn cơ để chính Ðức Cao Ðài Tiên Ông chỉ từng chi tiết, nhắc nhở từ việc nhỏ đến việc lớn, cho biết tu luyện s</FONT>ẽ<FONT face="Times New Roman,Times"> bi khảo đảo do nợ tiền khiên mà ai muốn tu cầu giải thoát là phải chịu trả nợ tiền khiên. Nợ trả xong thì mới thong dong về cõi Niết bàn được, còn thiếu nợ thì chủ nợ đòi níu kéo lại  thì làm sao giải thoát cho được? Do đó tại Cần thơ có vị tu theo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hoặc bị giết, bị thuốc độc chết. Khi giáng cơ về nói ra thì hành giả còn s</FONT>ố<FONT face="Times New Roman,Times"> ng mới hiểu tại sao khi tu mà bị nạn ghê gớm đến thế, chẳng qua kiếp trước có cả ngàn năm hay lúc còn ở Châu Atlantid còn nợ mà vì trả góp nên chưa trả xong và trả một lúc cái nghiệp nặng là phải chịu như thế.</FONT></FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff>Nhân loại hiện sống có cả 6 tỉ người có hai hạng người:</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">1) Những người từ các loài thăng hoa lên làm người qua hằng triệu kiếp cũng như những người bị Âm quang nặng nề được k</FONT>ỳ<FONT face="Times New Roman,Times"> ân xá nầy Ðức Thượng Ðế cho thả ra lên đoái công chuộc tội thường mang tính tình cũ còn sót lại như hận thù, nóng nảy, sân si, vô minh...hạng người nầy gọi là Hoá Căn;</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">2) Hạng người thứ hai là chư vị tiến hóa cao đã về được cõi trên có nhiệm vụ hay đã tình nguyện xuống thế trở lại để giúp các anh em còn đang tiến chậm hơn, chưa có cơ  duyên ngộ Ðạo hay chưa ngộ pháp để tu luyện hầu có Nhị Xác Thân nhờ đó linh hồn mới nương theo trở về cựu vị trên Bạch Ngọc  Kinh hay phản bổn hoàn nguyên hiệp nhứt cùng Ðức Chí Tôn Thượng Ðế </FONT>được<FONT face="Times New Roman,Times"> . Tổng số chư vị nầy xuống thế là 96 ức nguyên nhân(9 tri</FONT>ệu 600.000)<FONT face="Times New Roman,Times">. Ðã trở về được 4 ức nguyên nhân, còn 92 ức nguyên nhân (9.200.000) còn kẹt lại cõi trần vì mê danh, lợi, tài hay vì mê trần nên quên ngôi xưa vị cũ. Cảng sống giàu sang phú quí, giàu có sang trọng hay có khi làm cả Vua, chúa, tổng thống... tình, tiền, quyền... đầy đủ, ăn cao lương, mỹ vị... thì không nghĩ rằng mình trước kia là Tiên vị bên trên.  Trong thời k</FONT>ỳ<FONT face="Times New Roman,Times"> Phổ Ðộ lần thứ ba, những vị nầy mới đọc và hiểu Thánh giáo, biết nhớ lại căn cội nên lo học Ðạo mầu và gấp rút lo tu luyện để trở về quê hương xưa trên Bạch Ngọc Kinh, nếu ch</FONT>ư vị  nầy <FONT face="Times New Roman,Times">không tu kịp thì e phải luân hồi nữa biết đâu không có cuộc đời sung sướng như hiện tại và duy chỉ có một đời chớ không trường tồn như khi trước ở trên cõi Niết Bàn.</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">92 ức nguyên nhân hay  linh hồn là nguyên căn không riêng vì dân tộc Việt Nam mà chung cho nhân loại đủ mọi dân tộc, vì ở các nước Tây phương cũng có những vị hiền lương, bác ái, thích học về huyền bí học và có ước vọng tìm học bửu pháp hay chánh pháp để hành m</FONT>à<FONT face="Times New Roman,Times"> chưa tìm ra. Có những vị như các giáo sư thuộc hai Ðại học nổi tiếng là Cambridge và Oxford bên Anh quốc đã tìm về phương Ðông để học Ðạo mầu, từ bỏ chức vị cao quí, lương bổng cao, danh vọng cao để sống đơn giản trong thiền viện ở vùng Hy Mã Lạp Sơn hay ở Ấn độ ( Xin quí vị xem cuốn Ðường về phương Ðông của Tiến sĩ Paul Printon sẽ biết rõ hơn).</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Hiện nay những người từ Tây phương đang tìm về phương Ðông để học Ðạo mầu, nhưng chưa có vị nào có cơ duyên tìm ra chánh pháp hay bửu pháp của Ðức Chí Tôn Thượng Ðế  g</FONT> ặo để <FONT face="Times New Roman,Times">thọ ph</FONT> áp <FONT face="Times New Roman,Times">ma  hành vì chỉ có ở Việt Nam mới có những Ðàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi mà thôi và cũng là đi</FONT>ề<FONT face="Times New Roman,Times"> u may mắn cho chư vị hành giả người Việt Nam ly hương sống ở Mỹ đã lập được Ðàn Chiếu Minh rồi. Ở Canada và ở Ðức cũng có một số vị là đệ tử của Ðức Chí Tôn Cao Ðài Tiên Ông rồi, nhưng vì Ðạo là quí, không phải là món hàng bán rao giữa chợ cũng như Ơn Trên không cho phép viết ra, viết thành sách hay dễ dãi truyền ra cho những người chưa được phép của Ðức Cao Ðài khi chưa gõ cửa Cao Ðài.</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Hiện nay Ơn Trên cũng dễ dãi và vì là cơ tận độ, không được dấu diếm nên tuỳ duyên hoá độ khi ai chưa hành nổi điều kiện khó khăn thì cũng có thể hành từ dễ đến khó, hành từ sơ cơ đến dự bị và từ dự bị đến hành tâm pháp theo Tam Thừa Cửu Phẩm.</FONT> Quí vị nào muốn thăng hoa thì có thể về Việt Nam, đến CQPTGLÐÐ hỏi, sẽ tìm học được Cao Ðài Tân Pháp, còn quí vị nào muốn cầu tu giải thoát nội kiếp nầy thì đến một trong những Ðàn CMTTVV hỏi, sẽ được chỉ dẫn tường tận.</FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff>Vì hiện nay là thời Mạt Pháp nên luôn luôn có những vụ đổi đời hay chuyển thế ( chớ không phải Tận Thế như Kinh Thánh đã tiên tri trong quyển Kinh chót của Kinh Thánh là Offenbarung). Cuộc đổi đời hay là cuộc sàng sảy hay bài khảo thí để chọn người hiền hay để vớt những chơn linh được tha tội lỗi  khi biết ăn năn và biết đoái công chuộc tội nên Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy còn gọi là Kỳ Ân Xá lần thứ ba. ( The Third Universal Amnesty).</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Vì người tìm Ðạo chớ Ðạo không tìm người cũng như Ðức Chí Tôn là Ðấng Toàn Năng Toàn Thiện mà ngài không thể bồng ẵm con cái ngài trờ về cùng ngài vì ngài đã cho con cái ngài cái quyền tự do ý chí, tự do lựa chọn con đường tiến hóa hay thoái hóa hay luân hồi đi vòng vòng cho mình n</FONT>ên ai gõ cửa Cao Ðài thì Ðức Cao Ðài s34 mở cửa ( Gõ cửa là đi vô hay  Nhập môn).</FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Những ai gõ cửa Cao Ðài thì ngài mới mở. Gõ cửa có nghĩa là muốn vào nhà Ðại Ðạo l</FONT> à phải thề nặng<FONT face="Times New Roman,Times">. Hai thời kỳ trước vì có nhiều Giáo Tổ tùy duyên, tùy vùng, tùy chủng tộc, tùy địa phương mà hoá độ chúng sinh. Về sau có thêm nhiều Tôn giáo và Chi Phái mới nên mới có xảy ra Thánh chiến vì tín ngưỡng khác nhau. Trong tương lai chỉ một Ðạo, một THẦY Thượng Ðế, một Pháp, một Kinh, một đức tin, một quyết định không bao giờ thay đổi nên điều kiện gõ cửa là phải thề rất nặng để các tân tín đồ hay tân đệ tử của Ðấng Cha Trời đến mục đích cuối cùng là Ðại Ðạo. Các Tôn giáo không phải là chân lý, mà chỉ là những phương tiện tìm chân lý để con người từ đó tìm ra cái nhất lý hay chân lý bất biến hay Tam Giáo từ phương Ðông qui nguyên về chánh Ðạo (M</FONT>ột nhà Tâm lý học Thụy sĩ là C.C. Jung đã giải thích về Ba Vua hay ba ngôi sao hiện ra khi Chúa ra đời, nói rằng Ba Báu hay ánh sáng chân lý đi từ phương Ðông qua phương Tây và ai là người ở xứ của Hoàng Hôn = Abendland muốn tìm minh triết phải đi về phương Ðông).</FONT> <BR><FONT color=#3333ff>Hiện nay vì có quá nhiều Tôn giáo nên mới xảy ra Thánh chiến. Muốn tìm chân lý thì người ta phải qui về giáo lý nguyên thủy như chư Giáo Tổ đã dạy như lúc ban đầu hay Tam Giáo ở phương Ðông phải qui nguyên lại một và Ngũ Chi trên thế giới hiệp nhất lại như những lớp học trong ngôi trường chung là học và hành theo chánh tín. Tôn giáo như những cửa nhiều màu, ai thích màu mào thì vào cửa đó (ngoại giáo công truyền) , nhưng khi vào trong rồi (nội giáo bí truyền) thì sẽ nhìn trở ra những cửa ngõ thì thấy cửa nào cũng có hai cửa nhỏ giống nhau y hệt ( Exotérique vá Ésotérique) nhưng đó chỉ là những bước đầu khi bước vô cửa Ðại Ðạo. Những cửa ngoài còn thiếu chút đỉnh vì sự thất truyền như đã trình bày bên trên. Còn bên trong Ðại Ðạo là chánh pháp hay bửu pháp chính do Ðức cao Ðài mới dạy mà vị nào khi thọ pháp và hành pháp đúng y nguyên bổn thì chắc chắn sẽ đắc Ðạo và niềm tin nầy thật chắc chắn hơn nữa khi Ðức Ngô Minh Chiêu, vị đệ từ đầu tiên của Ðức Chí Tôn đã hành nội trong một kiếp và đã đắc quả như sự thật đã chứng minh và lịch sử đã ghi nhận</FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff>(Xin quí vị xem cuốn Cuộc đời hành Ðạo của Ðức Ngô Minh Chiêu hay quyển Lịch sử Ðạo Cao Ðài Phần Phổ Ðộ của Tác giả Ðồng Tân sẽ rõ hơn).</FONT></FONT> <BR><FONT face="Times New Roman,Times"><FONT color=#3333ff>Ðạo THẦY độc nhất vô nhị và THẦY dạy rất đơn giản là một pháp, một Kinh, một đức tin (Nhứt pháp, nhứt kinh, nhứt đức).</FONT></FONT> <BR><FONT color=#3333ff><FONT face="Times New Roman,Times">Ai tin và tìm thì sễ gặp. Ai gõ cửa thì cửa s</FONT>ẽ<FONT face="Times New Roman,Times"> được mở. Ai quyết chí thì s</FONT>ẽ<FONT face="Times New Roman,Times"> đạt được mục đích ( Xin quí vị  xem Trang Con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử để biết địa chỉ các Ðàn mà những nơi đó có cơ bút, có lễ và sẽ biết điều kiện th</FONT>ọ<FONT face="Times New Roman,Times"> pháp).</FONT></FONT> </FONT></P>
<P><FONT size=3><BR><strong><FONT color=#000099><FONT face="Times New Roman,Times">Mong rằng chư vị nào đọc bài nầy thì suy nghĩ và chọn cho mình một giải pháp cuối cùng cho tương lai của linh hồn. </FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#000099><FONT face="Times New Roman,Times">Nếu ai cho rằng chết là hết hay tin rằng cát bụi trở về cùng cát bụi trong Cựu ước (chỉ có ý nghĩa về Thân Tứ Ðại mà thôi) và không tin rằng linh hồn trường tồn thì kiếp sau cũng sẽ biết mà thôi, nhưng quá trễ tràng khi những người đi trước sẽ bỏ xa mình quá trên đường phản bổn hoàn nguyên. </FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=+0><strong><FONT color=#000099><FONT size=3><FONT face="Times New Roman,Times">Hy vọng rằng những người vô thần sẽ biết được câu tả lời: Con người từ đâu đến đây? Sống để làm gì? Thác rồi đi về đâu? Nếu  v</FONT> ị nào <FONT face="Times New Roman,Times">tự trả lời đưọc thì sẽ tiến vào con đường hữu thần và có duyên may cho kiếp nầy vậy.</FONT>  </FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>                                               <FONT color=#ff0000> Sưu Tầm </FONT></FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top