Nhìn Về Cội Đạo!

vongmotanhsao

New member
<FONT color=#660066> </FONT>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><FONT color=#660066>Các bạn thân mến!<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Kể từ ngày Thượng Đế giáng Cơ khai mở Đạo Trời tính đến hôm nay đã hơn 80 năm, trải qua biết bao nhiêu giai đoạn thăng trầm theo chiều dài lịch sử. Nào là những gian lao khổ cực, những hi sinh mất mát lớn lao của các bậc Tiền Bối đã âm thầm chịu đựng, chặc lòng xây đắp mối Đạo Trời, thật không thể nào kể xiết. Chúng ta cúi đầu thành kính cảm tạ công đức cao dày ấy!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Thế hệ trẻ là người kế thừa và tiếp tục thực hiện hoài bảo Thiêng Liêng cao quý, nên cần phải nhìn nhận lại Lịch sử, nhìn nhận lại thực trạng hiện nay, đối chiếu “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tôn Chỉ Mục Đích</I></B>” của Đạo, xem quá khứ đã làm được gì? Tình hình hiện tại ra sao? Và đường hướng tương lai như thế nào?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Kính thưa các bạn!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Trên tinh thần “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Dung Hòa Tổng Hợp</I></B>” cùng với “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tôn Chỉ Mục Đích</I></B>” cao đẹp mà các Tôn Giáo xưa nay chưa từng đề cập tới “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất</I></B>”. Đó là một vinh diệu mà người tín đồ Cao Đài được Khải Thị và thọ nhận với cái nhìn hòa ái “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tất Cả Là Một</I></B>”.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Đấy là niềm vui hân hoan trong lòng của mỗi chúng ta!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Trong suốt thời gian Lịch Sử người Đạo Cao Đài không những không thực hiện đúng theo “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tôn Chỉ Mục Đích</I></B>” của Tôn Giáo mình mà chính trong Đạo còn phân ra nhiều Chi, nhiều Phái, sự Thờ Phượng lại không giống nhau (<I style="mso-bidi-font-style: normal">Phái Minh Chơn Lý thờ Quả Tim có hình Thiên Nhãn</I>), trong nội bộ không hòa hợp, xảy ra lắm chuyện bất bình, thậm chí có nơi cậy thế quyền can thiệp làm thương tổn đến uy tín và danh dự của Đạo, làm cho Thánh Thể của Thầy bị rã rời xơ xác – <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nhìn thấy Thật đau lòng!<O:p></O:p></I></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Nguyên do ấy bởi do đâu!? Có phải vì quá tin những gì “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Cơ Bút</I></B>” dạy không? Chi Phái nào cũng do Thánh Lịnh, do Ơn Trên dạy bảo cả! Nào là cần phải thành lập <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">“Minh Chơn Lý” </I></B><I style="mso-bidi-font-style: normal">đến<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> “Tiên Thiên”, “Ban Chỉnh Đạo”, “Bến Tre”, “Minh Chơn Đạo”,…, </B>rồi<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> “Trung Hưng”</B></I>.v.v…Sứ mạng nào cũng hay, Sứ Mạng nào cũng tuyệt hảo, Hội Thánh nào cũng xưng mình có Sứ Mạng Phục hưng Chánh Pháp!!! Kết qủa như thế nào? Mỗi chúng ta tự tìm hiểu lấy.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Trong bài Kinh “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngọc Hoàng Thượng Đế</B>” có câu:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>“Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Thị không thị sắc, Vô vi nhi dịch sử quần linh”.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><U><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Thích Nghĩa:<O:p></O:p></FONT></SPAN></U></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Dường thiệt, dường hư, chẳng nói mà thầm ra đại hóa.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT color=#660066><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ấy không, ấy sắc, không làm mà sai cắt quần linh”.</SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Thượng Đế chẳng nói mà âm thầm giáo hóa, sai khiến cả quần linh. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Ngài nào có giao Sứ Mạng cho ai???</I></B> Chỉ vì quá thương chúng sanh mà Thượng Đế phải “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Hạ Mình Độ Thế</I></B>”, tùy thuộc vào khả năng hiểu biết của con người mà dạy dỗ, để lời khuyên răn, thúc dục chúng ta đi cho kịp Cơ Tiến Hóa.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Còn việc Cơ Bút từ trước Thầy đã dạy:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>“<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bởi Cơ Bút là hư hư thực thực, có Huyễn có Chơn, vì Thiên Điễn phải qua trung gian của Đồng Tử, nên bị ảnh hưởng phần nào. Nếu Đồng Tử lòng Chơn chẳng Vọng thì tiếp trọn “Điễn Thiên”, còn Đồng Tử nặng về Phàm Ý thì Đàn ấy của Phàm. Thầy sử dụng Cơ Bút để truyền Đạo, Ma Quỷ cũng sử dụng Cơ Bút để phá Đạo, con hiểu chăng? Vậy thì lẽ Tà – Chánh, Ma – Phật thế nào các con khá hiểu!</I></B>”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Hởi các bạn đồng Đạo!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Vongmotanhsao trích dẫn bài Thánh Giáo này lên Diễn Đàn (Vongmotanhsao<I style="mso-bidi-font-style: normal"> đã đăng ở phần đầu trang</I>) không phải để chê bai, bôi xấu hay châm biếm Đạo Cao Đài, hoặc vì mất Đức Tin nơi Thượng Đế, mà trích dẫn để chúng ta cùng nhau xét lại: <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Lời nào là Chơn Chánh Vàng Ngọc, lời nào là Hư Cấu Tà Vậy lạm dụng Cơ Bút để phá Đạo</I></B>, làm lung lay Đức Tin của người tu học.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Nhớ lại thuở xưa, 12 Vị Chức Sắc Thiên Phong thừa lệnh Đức Cao Đài rao giảng mối Đạo Trời như các Ngài: Phạm Công Tắc, Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài Sang, …, và nhiều Vị hướng Đạo khác có tên tuổi trong xã hội. Với chí khí ngút Trời, học thức uyên bác, tinh thần lỗi lạc, hi sinh của cải và hiến dâng cả cuộc đời mình cho công cuộc Truyền Giáo. Vậy mà khi ra đi không khỏi ngậm ngùi than thở!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Vongmotanhsao xin trích dẫn điển hình bài thài kỷ niệm ngày Đăng Tiên của Đức Hộ Pháp(10/4). Bài này chính Ngài giáng Cơ bên Nước Cao Miên khi Ngài Liễu Đạo.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>THI<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Những tưởng ra đi ở xứ người<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Đem thân đổi lấy phút vui tươi<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Nào hay vạn sự do Thiên Định<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Nhớ tưởng sức phàm thừa chống chỏi<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Buồn nhìn Cội Đạo luống chơi vơi<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT color=#660066><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Các bạn quan sát và tìm xem trong Tòa Thánh Tây Ninh, cùng Hội Thánh của tất cả những Chi Phái khác, hiện nay được bao nhiêu Vị <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">“Thông Đạo Thạo Đời </I>” </B>với tinh thần nhiệt huyết hi sinh cho Đạo như các Bậc Tiền Bối ngày xưa? Mà dẫu có đi nữa thì cũng bị hạn chế…. Với một thực trạng như thế, liệu Đạo chúng ta có thống nhất được chăng? Quả là một điều qúa khó đúng không các bạn!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Hòa hiệp cùng nhau nắm bắt tay nhau quy về một mối lại gay go, khó khăn là thế, thì làm sao chúng ta có thể quy nguyên ba mối Đạo về một? Làm sao mà đem Đạo phổ hóa khắp toàn thể nhơn loại để cứu rỗi chúng sanh?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Trong <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tam Nhật Đàn</I></B> Thầy có dạy:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Thầy nói Đạo lập Đời phải tìm cho ra Chân Lý mà hiểu. Đạo là Vô Vi, là Phật – Thánh – Tiên là Đạo. Thầy nói Đạo lập Đời có phải Phật – Thánh – Tiên không? Ngày kia Phật – Thánh – Tiên sẽ xuống thế lập đời Thượng Ngươn trở lại.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Các con chớ lầm tưởng khi nghe Thầy nói: Đạo lập Đời, các con cho rằng: Các con vào Đạo đi thống nhất Hoàn Cầu lập đời Thượng Ngươn trở lại mà tung hô tuyên truyền inh ỏi, làm cho các Tôn Giáo chê cười, quá động lòng Thầy!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Các con nên nhớ, cơ tận thế lập đời Thượng Ngươn là Cơ Tạo Thiên Lập Địa, Thay Quả Địa Cầu, Thay Bầu Trời Đất, nhân vật cỏ cây đều thay tất cả.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Quả Địa Cầu thay đổi toàn diện thử hỏi các con nào đã đủ tài năng thao lược, Pháp Bửư nhiệm mầu chưa? Các con tạo thời sửa thế thành cỏi Niết Bàn đặng chăng? Cứ xưng hô cho mình là Thiên Phong, là Chức sắc là Thần Thánh, thiệt là quá tối.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Và Đức Thượng Đế còn nhắc nhở chúng ta như vầy:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Các con ở vào khuôn luật Đạo mà Thầy coi cái Tâm của các con dời đổi, chưa đủ thiệt Tâm như Một, Tánh còn tự cao chưa chịu hạ mình là bực thấp, sửa Tâm sửa Tánh chưa xong, chưa phải Thần – Thánh – Tiên - Phật mà la inh ỏi!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Trước tình hình thực tế như vậy, Vongmotanhsao mong các bạn hãy Tĩnh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Tâm suy xét, phá bỏ cách nhìn nhận cục bộ địa phương, cùng nhau ngồi lại <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">thảo luận để tìm một hướng đi cho “Tuổi Trẻ Cao Đài” nhằm cứu vớt những sai lầm ngày trước</I>.<O:p></O:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Riêng tôi có những suy nghĩ như sau:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Muốn quy các Chi Phái về một mối thì trước hết <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">mỗi Hội Thánh Phải chuẩn bị những tiến trình để hiệp nhất trên căn bản “Bình Quyền” như nhau, mà để được “Bình Quyền” thì không còn Chức Sắc, không còn Pháp Quyền cục bộ, ai cũng như ai, nhìn nhận tất cả là anh em</I></B>. Được như vậy thì “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Thống Nhất Mối Đạo</I></B>” chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Chúng ta là những người tu học trước tiên cần tìm hiểu Ý Nghĩa của các bài Kinh, Bởi “<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Đọc Kinh để cầu Lý</I></B>”. Tôi xin đặt ra vài câu hỏi như sau để cùng nhau tham cứu:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>1. Tại sao khi cúng kinh người Đạo Hữu Cao Đài phải đọc bài Niệm Hương trước? Cây Hương có ý nghĩa như thế nào mà chúng ta phải niệm?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>2.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Trong bài Niệm Hương lại có những câu Kinh ẫn tàng Diệu Lý cần phải mổ xẻ như:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>“Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Mùi hương lư Ngọc bay xa<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Kỉnh Thành cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng"<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Gốc của Đạo tại nơi lòng Thành Tín – Có Thành Tín mới hiệp cùng Đạo. Vậy Lòng Thành là gì? Và làm như thế nào để được Lòng Thành ấy? Còn Tin(Tín = Tin) như thế nào để khỏi rơi vào con đường mê tín? hoặc cuồng tín?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra là sao? Mà Khói ở đây là khói gì? Tại sao phải nương vào Khói ấy? Rồi truyền ra tới đâu?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Mùi hưong Lư Ngọc bay xa – Vậy Lư Ngọc này ở chỗ nào? (<I style="mso-bidi-font-style: normal">Bởi Vongmotanhsao chưa hề thấy Hội Thánh hay Thánh Thất nào sử dụng Lư Ngọc để xông trầm cả???</I>) Và Ý Nghĩa của nó ra sao?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Kỉnh thành cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng – Tại sao lại không cầu Phật Gia hay Thánh Gia mà lại cầu Tiên Gia? <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT color=#660066><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vongmotanhsao thiết nghĩ: Nếu Bài kinh “Niệm Hương” được </SPAN></I></B><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=VNI-Times size=3> </FONT></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">hiểu một cách tận tường, cụ thể, nắm vững được “Yếu Lý Vi Diệu” ẫn tàng trong đó thì có thể đây là một “chìa khóa” dẫn chúng ta đi theo một<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>đường lối tu học đúng đắn.<O:p></O:p></SPAN></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Khi trong lòng của mỗi chúng ta “Tín Hiệp” được, đó sẽ là tiền đề dẫn đến sự “Quy Hiệp” bên ngoài (Tâm Hiệp Thì Tướng Mới Hiệp). còn không thì “Dữ Ngữ Đối Diện Tâm Cách Thiên Sơn”.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Xin mời Quý Huynh Tỷ và quý anh em cùng nhau giải mã!<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>Thân ái! <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><FONT size=3><FONT face=VNI-Times><FONT color=#660066> <O:p></O:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>   
 

soul

New member
viết hay lắm ! viết hay lắm !Quả là rất can đảm khi dám nói những lời đó !
<br />Mấy anh lớn khóa diễn đàn này mấy hôm nay quả là không phải tầm thường !Quả là rất có đột phá !
<br />Nhưng xin có chút ý kiến .
<br />
<br />Anh lớn Vongmotanhsao quả là có một hùng tâm tráng chí rất xứng đáng với danh "tuổi trẻ Cao Đài" nhưng anh có lẽ đã quá nóng vội thì phải .Mọi chuyện đều tuân theo thiên mệnh không thể vội vã làm càng mà gây ra thêm nhiều rắc rối .Tôi xin mượn chuyện đời để nói chuyện đạo .Đây là nhận định của các chuyên gia chỉ xin nhắc lại nên không thể coi là bàn chuyện ct được ."Sau ngày Đất Nước thống nhất ,Đảng chủ trương tiến nhanh ,tiến mạnh nhanh chóng tiến lên xã hội Công Xã Hiện Đại trong vòng vài chục năm .Từ đó tận lực xây dựng hình thể của xã hội xã hội chủ nghĩa .Đó là đi ngược với quy luật phát triển xã hội .Đúng lý ra quan hệ xã hội hình thành trước rồi hình thức xã hội mới hình thành sau."(xin thứ lỗi cho tôi , lâu ngày không ôn lại mấy bài triết học nên dùng từ không được chuẩn )Trong trường hợp này Vongmotanhsao cũng đã phạm phải sai lầm tương tự .Việc "tam giáo quy nguyên ,ngũ chi hiệp nhứt " rồi đến việc tận độ cả thế gian là một việc lớn không phải ngày một ngày hai mà đạt được .Khi nào duyên đến thì đại sự tự khắc thành . Tôi thấy Vongmotanhsao hãy thấu "thiên mệnh" trước rồi làm việc gì cũng dễ hơn .
<br />Quả thật tôi không có hùng tâm tránh chí lớn như vậy xin nhường trọng trách đó lại cho anh lớn Vongmotanhsao
<br />
<br />Đôi lời góp ý chân thành ,chúc anh đạo hạnh ngày càng tăng tiến
<br />Còn vấn đề này nữa .Việc Phật môn bế lại từ đời của Lục Tổ Huệ Năng theo đệ hiểu chỉ ngừng lại việc xưng danh là "Phật Tổ " tức là tách danh ra khỏi đạo (để tránh sự tranh dành quyền lực -theo phim Lục Tổ Huệ Năng của Tuổi Trẻ Cao Đài) ,Còn đạo hạnh của người theo đạo phật đạt đến đâu là do quá trình tu học của người đó . Trong kinh sám hối của đạo Cao Đài đã nói là có hàng ngàn vị phật chứ không phải chỉ có sáu .Phật Thích Ca cũng đã dạy Ngài không phải vị Phật tổ đầu tiên cũng không phải là vị phật tổ cuối cùng .(lời phật môn) Và ở Việt Nam cũng có ít nhất bốn vị phật tổ của phái Trúc Lâm do Kim Phật Vương sáng lập (Kim Phật Vương chắc ai cũng biết đó là vị hoàng đế anh hùng ba lần đánh bại giặc Mông -Nguyên , Hoàng đế Trần Nhân Tông ) Còn việc bốn vị Tổ của phái Trúc Lâm có được xem là Phật hay không thì thực tế lịch sử cũng như lòng người cũng đã rõ ràng (Thật ra tôi không dám bàn đến bởi xét Đức ,xét Tài tôi đều thua xa bốn vị đó ).
<br />
<br />
<br />
 

DaoTam

New member
THỬ TÌM HIỂU VẤN ĐỀ QUY NHỨT CÁC HỆ PHÁI Cao Đài
<br />                                                                                                                                    &nbsp ;    Dã Trung Tử
<br />
<br />Sau khi Khai Đạo một thời gian, trên tiến trình giáo hóa Phổ Độ chúng sanh. Hội Thánh Cao Đài đã phân hóa thành nhiều chi phái, có giáo hội, giáo quyền biệt lập … Vấn đền này do Thiên cơ hay Nhơn ý thì sự kiện này cũng đã đi vào lịch sử … nên đứng về phương diện tu hành của tín đồ bất cứ chi phái nào, nếu theo đúng pháp luật, lập công bồi đức, khi công cao đức dày thì bước vào thiền định tịnh luyện để nhìn thấy chân tánh của mình, thì sẽ thoát đọa luân hồi, siêu phàm nhập Thánh. Còn đứng về phương diện tổ chức Giáo hội thì bất cứ hệ phái nào đã dìu dắt khối Nhơn sanh nên Hiền nên Thánh thì cũng đáng được chúng ta cuối đầu bái phục và tôn kính. Như vậy là chúng ta đã tạo nên một khối đoàn kết thương yêu thống nhất, dưới mắt Đức Chí Tôn, chứ không nhất thiết phải sát nhập các chi phái Cao Đài lại với nhau.
<br />
<br />Qua lịch sử cho thấy các vị tiền báoi đã có nhiệt tâm đứng ra vận động các chi phái quy nhất, nhưng sự kiện này đã không thành, mà lại tạo thêm một chi phái mới là chi phái “Cao Đài thống nhất”…!!! Vì ngay trong một chi phái cũng đã có nhiều khuynh hướng khác nhau, lại còn muốn rụt rịch chia năm xẻ bảy !!!. Nên đề cập đến việc quy nhất, thì chỉ là một điều “không tưởng”. Nhưng để thực thi một tinh thần quy nhất, thì một tín hữu Cao Đài chân chính, chúng ta nên thực hiện bí pháp Thương yêu và bí pháp chữ Hòa của Đức Hộ Pháp đã truyền dạy, để duy trì sự thương yêu đoàn kết giữa các hệ phái lại với nhau, thì đó là đã thực hiện được một khối Cao Đài thương yêu thống nhất rồi.
<br />
<br />Nhưng có một điều đáng nêu, là hiện nay có một dòng tư tưởng là chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô Vi và Phổ Độ riêng biệt. Từ ngữ thông dụng hiện nay còn gọi là Nội giáo Tâm Truyền do phái Cao Đài Vô Vi đảm tràch, và phần Ngoại Giáo Công Truyền do Tòa Thánh Tây Ninh đảm trách. Sự phân chia này xuất phát từ những tâm trạng chưa thấu đáo chơn truyền tận độ của Đức Chí Tôn, vì có vị Thầy hoặc Cha nào lại muốn cho đệ tử hay con cái chia rẽ bao giờ, vì Đức Chí Tôn đã dạy rằng :
<br />     
<br />                      “ Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai,
<br />                        Có thương mới biết Đấng Cao Đài.
<br />                        Cũng con cũng cái đồng môn đệ,
<br />                        Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai ?”
<br />         (Thánh giáo ngày 22/01/1926/TNHT/QII)
<br />
<br />Trên thực tế hiện nay, thì hệ phái Cao Đài nào cũng kiêm nhiệm luôn cả hai phần Phổ Độ (Thể Pháp/Công Truyền) và phần Vô Vi (Bí Pháp/Tâm Truyền) cả … Bởi vì thể pháp là hình tướng tổ chức của Giáo hội, có nhiệm vụ thực thi phần Phổ Độ đưa người vào cửa Đạo, khi người đệ tử đã đầy đủ công đức thì sẽ tiếp nhận Bí Pháp tức là quyền năng điển lực vô hình để giải thoát chơn thần của mình khỏi sự ràng buộc bời thất tình lục dục mà tầm cơ giải thoát.
<br />
<br />Lại nữa trên thực tế thì chưa có một quyền hành nào chia riêng ra được trí tuệ và hình vóc con người, thì cũng không có chơn pháp nào cho phép người chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô Vi và Phổ Độ riêng rẽ. Nhà truyền Giáo làm công việc Phổ Độ chúng sanh, không phải là những kịch sĩ, chỉ nhả những lời hoa mỹ đạo đức từ một nội tâm rỗng tuếch, và ngược lại người hành công phu tịnh luyện cũng không phải là quay mặt vào thế giới nội tâm sống ích kỷ cho riêng mình. Chơn Pháp tu hành của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ là tự giác, tự tha, tức là không cầu sự giải thoát cho chính mình mà còn nguyện Phổ Độ chúng sanh nữa. Hơn nữa có mấy khi chân lý được biện giải một cách hợp lý mà có sức thuyết phục bao giờ, nhưng chính từ chân lý đó được phát ra từ dòng tâm lực đầy cảm kích của nhà truyền giáo, trước hết đánh thức chơn thần của người nghe rồi sau đó họ mới thử chứng nghiệm lại chân lý. Thật vậy giáo lý phải được luận giải trong ánh sánh linh tâm giác tánh của bậc chân tu., mới có sức lôi cuốn người nghe, hơn là những lời đó phát ra một cách lưu loát như một cái máy nói, từ một nội tâm rỗng tuếch. Một khi ánh sang nội tâm tràn đầy do công phu tịnh luyện, sẽ gắn liền với sự Phổ Độ của chúng sanh ở một tầng sinh hoạt vi diệu, sẽ có hiệu quả hơn hình thức mượn âm thanh sắc tướng để dẫn dụ lòng người đi vào nẻo thiện.
<br />
<br />Chơn Pháp tu hành của Tam Kỳ Phổ Độ là tự giải thoát cho mình và tế độ chúng sanh. Hai phần này tương liên như hình với bóng. Do đó Đức Chí Tôn đã ban cho Hội Thánh Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh vẹn toàn pháp môn này. Người chịu trách nhiệm thọ lãnh cho muôn đời sau và trực tiếp giám sát thực hành là Hộ Pháp. Vì Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy rằng:
<br />“Chơn thần là nhị xác thân của các con … nơi xuất phát là mỏ ác … nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng giữ gìn chơn linh các con khi luyện đạo …”(TNHT/Q2/Tr65).
<br />
<br />Nên Tòa Thánh Tây Ninh có nhiệm vụ thực hiện cả hai: Công Truyền là thể pháp Phổ Độ chúng sanh và Tâm Truyền là bí pháp Tu chơn tịnh luyện. Để thực hiện sứ mạng này Tòa Thánh Tây Ninh luôn có một sự chỉ đạo chặt chẽ của Quyền Thiên Liêng và hữu hình đủ sức bảo thủ chơn truyền, kế thừa trong thời gian dài đến thất ức niên (bảy trăm nghìn năm). Nên chắc chắn trong chơn truyền tận độ của Đức Chí Tôn không bao giờ có sự phân chia Công Truyền và Tâm Truyền do hai hệ phái Cao Đài biệt lập đảm trách, như chia thể xác của Đạo một đàng, còn linh hồn của Đạo một nẻo được.
<br />
<br />Cũng như trên thực tế không bao giờ có sự phân chia phái Nhơn đạo lo dạy về tu tề trị bình, phái Thiên Đạo lo về tu chơn giải thoát, hoặc người xử tròn Nhơn đạo, muốn bước vào Thiên Đạo phải rời phái Phổ Độ nhập môn vào phái Vô Vi mới được thọ truyền bí pháp tịnh luyện.
<br />
<br />Thậm chí có một ít Giáo đồ lại không chịu tiếp tục sự nghiệp của các bậc tiền báoi lo Phổ Độ chúng sanh, lập công bồi đức mà lại muốn mau đắc đạo, đã gia nhập vào các môn phái tịnh luyện, tứ thời ép mình mơ màng trong ảo giác, bởi chắc gì ý họ đã an tịnh, khi tâm còn phủ đầy dục vọng, dù cho dục vọng đó mang tính chất muốn mau thành Tiên tác Phật. Đây là những người không muốn đi theo đường thẳng có bản đồ chỉ dẫn, mà tìm những lối mòn đường tắt, dĩ nhiên họ sẽ lạc lối và giẫm lên gai góc, chịu nhiều đau khổ, cho đến khi rút được những bài học khổ đau, thì đã quá muộn màng.
<br />
<br />Lại nữa mục đích của đời người là phải tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc an lạc, đó là ân huệ của Thượng Đế ban cho. Đức Chí Tôn đã tuyên quyết rằng:
<br />                        “ Huệ ân muốn hưởng noi đường Đạo,
<br />                            Hối cải tu thân phải giữ lời.”
<br />                                            (TNHT/Q2/T r .136)
<br />Như vậy con người muốn có an lạc thì phải đi theo đường Đạo để tu hành. Nhưng đường Đạo và sự an lạc là ân huệ của Thượng Đế, không dành riêng cho một ai, con người dù bất kỳ theo khuynh hướng nào dù duy tâm hay duy vật, dù có tín ngưỡng hay bài bát Thần linh, dù theo tôn giáo hay môn phái nào cũng không cần chuyển đổi hướng mới được … Tất cả những thứ đó không phải là Đạo, mà Đạo có sẵn trong mỗi người, đó là Lương tâm và Thiện tánh, Đức Hộ Pháp đã dạy rằng: “Lấy lương tâm làm chủ, giữ bổn thiện cho bền….” . Để đi vào đường đạo mỗi người chỉ cần “tỉnh thức” nhìn vào chính mình sẽ nhìn thấy “chân tánh” để tuân thủ theo tiếng gọi của nó, là người đó ngộ Đạo.”
<br />
<br />Nên Phật Giáo dạy: “Minh Tâm kiến Tánh”, Lão Giáo dạy: “Tu Tâm luyện Tánh”, Nho Giáo dạy: “Tồn tâm dưỡng Tánh”. Ngay Ngài Huệ Năng cũng xác nhận rằng :
<br />“Nếu chẳng thấy Tánh, thì chay lạt, trì giới, tĩnh tọa chẳng ích gì, những chúng sanh hành như vậy, đích thật là phỉ bang Phật”. (Thiền luận Suzuky)
<br />
<br />Nên con đường Đạo và sự an lạc không cần tìm đâu xa, và cũng không nhờ một Đấng Thiêng Liêng nào ban cho, hay là phải thay đổi tôn giáo, môn phái mới có được, mà con người chỉ cần tỉnh thức nhìn thấy “chân tánh” thì sẽ gặp Đạo, và sự an lạc sẽ có ngay tức khắc.
<br />
<br />Nên sự quy nhứt các hệ phái Cao Đài trên hình thức tổ chức, không là những điều không cần thiết, mà là một sự kiện không thể nào thực hiện được, nhưng chúng ta đã sẵn có một lợi điểm là tất cả các hệ phái đều có đồng một quan điểm là cùng sử dụng chung một bộ Kinh Lễ, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền cùng tuân thủ các Thánh Ngôn, Thánh Giáo của Ơn Trên truyền dạy trên căn bản đều giống nhau, tức là đã cùng tuân thủ Tôn Chỉ và mục đích Cao Đài. Nên chúng ta chỉ cần đối đãi với nhau bằng hai chữ “Hòa” và “Ái” đó là hai Bí pháp Đức Hộ Pháp đã truyền dạy. Cụ thể hoá vấn đề này chúng ta nên phát triển sự giao lưu thân thiện giữa các Giáo Hội với nhau, đến tận cấp cơ sở tín đồ, bằng những hoạt động thiết thực sau đây:
<br />“Hỗ trợ nhau trên phương diện tu học, tìm hiểu giáo lý, giáo thuyết Cao Đài, để phát huy “lòng thành tín”, và mỗi người cùng “làm phải làm lành”.
<br />
<br />Tăng cường sự tương trợ nhân đạo xã hội, khuyến khích sự tương giao giữa các tín đồ trong các dịp Quan, Hôn, Tang, Tế để tăng cường sự đoàn kết, tiến đến xóa bỏ ranh giới hệ phái trong trong tâm tư mỗi người, để họ tâm hiện được lời dạy của Đức Chí Tôn :
<br />                            “ Chẳng quản đồng tong mới một nhà,
<br />                               Cùng chung một Đạo tức một Cha.
<br />                               Nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi,
<br />                               Dạy lẫn cho nhau một chữ Hoà.”
<br />                             & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;    (Thi Văn Dạy Đạo)
<br />Nâng đỡ thế hệ trên đường học vấn, bước đầu là các Thánh Thất đô thành gần các trường đại học nên tiếp nhận các sinh viên con nhà Đạo bất kể hệ phái nào tạm trú, để các con em có điều kiện an tịnh học tập và gần gũi với Đạo… Sau đó tiến đến sự vận động các nhà hảo tâm cung cấp học bổng cho những sinh viên con nhà Đạo vượt khó, để có đủ điều kiện tiếp tục học hành, hầu hy vọng có them những Tiến sỹ Cao Đài Giáo sau này.
<br />
<br />Thực hiện được những điều nêu trên, là chúng ta đã thực hiện được tinh thần quy nhứt Cao Đài giáo trên căn bản rồi.
<br />
<br />Dã Trung Tử
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 

Đạt Tường

New member
Đạo gốc bởi lòng thành, tín, hiệp
<br />
<br />Đây là câu kinh đầu tiên mỗi khi chúng ta đọc kinh Thiên Đạo. Đây chính là chìa khóa thứ nhứt để mở cánh cửa vào "Thiên Đạo"
<br />
<br />Theo Thánh giáo Ơn Trên đã dạy, Tâm (lòng) có 3 điểm chánh phải thực hành. Đó là: lòng thành, lòng tin, và lòng hòa hiệp.
<br />
<br />3 đức tính này ứng dụng cho mọi lãnh vực: từ Thế đạo đến Thiên Đạo.
<br />
<br />Xin đọc thêm trong Thánh Giáo Sưu Tập của CQPTGLDD
<br />
<br />Chìa khóa thứ 2 là Bài Ngũ Nguyện
<br />
<br />Nắm được 2 yếu lý này và thực hành cho tốt là chắc chắn hoàn thành sứ mạng để trở về ngôi xưa vị cũ.
 

Facebook Comment

Top