NHO COI NGUON

1234

Active member
<H1> 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñaët daáu buùt choïn ngöôøi taøi ñöùc<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Chaám neùt vaøng toâ ñieåm neùt linh sô!<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3"><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Xöa!<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Tieàn toå tieàn nhaân maøi chí ñöùc<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñeán baây giôø hoang vaéng choán ñoâng sô<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Truùt thaàn taâm caïn buùt truùt ñoâi vaàn<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Tieáng tieâu xöa!taáu troåi khuùc tieân ca<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Coû non xanh!trôøi nöôùc maõi maøu xanh<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñôøi vaån theá!hay ñôøi naøo vaån theá?<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñôøi baây giôø!chaúng coøn neùt cuûa ñôøi xöa<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Xöa vaån ñoù!nhöng taøn phai choân daáu tích<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Coøn nhöõng gì!chæ laø moät boùng aûo cuûa xa xoâi<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñoøi khoác lieät!ñoøi ñua tranh taän dieät<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñôøi khoùc than!than khoùc neùt ban ñaàu<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Ñoïan ñöôøng ñôøi moät ñoaïn ta ngao ngaùn<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Bieát nhôù veà!coäi goác cuûa ngaøy xöa!<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Luùc ra ñi!laø loøng ta ñaõ theä<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Luùc trôû veà!ta vaån seû nhö SÔ<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Bieát raèng ñôøi ñaày buïi traàn nhô caáu<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: VNI-Thufap3">Raùng giöõtình cho ñaëng chöõ <FONT color=#ff0000>TRINH SÔ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P></H1>   
 

Facebook Comment

Top