NHỚ QUÊ XƯA

1234

Active member
 
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">TRIEÀU CA ÑOÙN RÖÔÙC ANH HAØO<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">ÑOÙN CHÔØ QUAÂN TÖÛ ÑOÙN CHÔØ ÑAÏI CAÊN<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">TÖÔNG PHUØNG NGAØY ÑAÙO DIEÂU ÑAØI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">NGAØY QUAY TRÔÛ LAÏI NGAØY VEÀ LINH TIEÂU<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">ÑÔÏI CHÔØ NGAØY AÁY BAO XA?<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">CHÆ QUA CAÙI CHÔÙP CHAÚNG ÑAÀY SAÙT NA<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">MAÄT HAØNH HAI CHÖÕ GAÉNG TROØN<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">GAÉNG LO HAØNH PHAÙP MOÏI ÑEÀU CHÔÙ LO<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">TREÂN VAI CON TREÛ NAËNG OAÈN<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">ÑOÂI CHAÂN MOØN MOÛI ÑOÂI HAØNG LEÄ TUOÂN<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">KHOÙC ÑÔØI,KHOÙC KEÛ BAÏO TAØN<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">KHOÙC THÖÔNG CHO ÑÖÙA U MEÂ LÔÛ LAÀM<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">KHOÙC VÌ THÖÔNG XOÙT NGÖÔØI ÑÔØI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">CHÔÙ NAØO TREÛ KHOÙC CHO AI!AI TÖÔØNG?<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">NHÌN TROÂNG LEÂN TAÄN CAO XANH<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:pLACENAME w:st="on"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">MAÂY</SPAN></ST1:pLACENAME><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari"> <ST1:pLACE w:st="on">BAY</ST1:pLACE></SPAN></ST1:pLACE><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari"> LÔØ LÖÛNG BOÀNG BEÀNH NHEÏ TROÂI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">TÖÏ DO THONG THAÛ THAÙNG NGAØY<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">KHOÂNG CHI TROÙI BUOÄT,KHOÂNG PHIEÀN KHOÂNG LO<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">NGAO DU TÖÙ HAÛI KHAÉP NÔI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">MOÄT VÖØNG MAÂY TRAÉNG DAÏO CHÔI KHAÉP CUØNG<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">MONG RAÈNG NGÖÔØI HIEÅU ÑÖÔÏC MAÂY<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">ÑEÅ TAÂM THANH THOAÙT,NHEÏ NHAØNG NHÖ MAÂY<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">MAÂY TAN ROÀI TUÏ NHEÏ NHAØNG<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">COØN NGÖÔØI TAN TUÏ NAËNG OAÈN TRONG TAÂM<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">BÔÛI NGÖÔØI NAËNG NÔÏ NGHIEÄP ÑÔØI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">COØN MAÂY THÌ NAËNG ÑÖÔÏC GÌ VAÄY ÑAÂY?<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">THOÂI THÌ CON TOÛ VAÄY ROÀI<O:p></O:p></SPAN></H2>
<H2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari">CON ÑAÂY GAÉNG QUYEÁT TAÂM NAØY </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Vari">NHÖ MAÂY.<O:p></O:p></SPAN></H2>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Vari"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>   
 

Facebook Comment

Top