PHÁP LẬP TAM ĐÀI và BỐN CƠ QUAN

hoc.tro

New member
<P><FONT size=3>Đệ xin được đăng loạt bài - trích nguyên văn bài Thánh giáo dạy về <strong>PHÁP LẬP</strong> <strong>TAM ĐÀI</strong> và <strong>BỐN CƠ QUAN</strong>.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin chia sẻ cùng quý Huynh tỷ.</FONT></P>
<P><FONT size=3><U><strong>Bài 1</strong></U> :</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Thaùnh Thaát Trung Nguyeân, ngaøy 27-4-ÑÑ.30 (AÁt Muøi) <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">(</SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:DATE Month="6" Year="1955" Day="17"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">17-6-1955</SPAN></ST1:DATE><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TAÙI CAÀU<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>THI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">NGOÏC trong ñaù traéng, Thaùnh trong ngöôøi,</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">HOAØNG lònh THAÀY truyeàn chôù deã ngöôi;</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THÖÔÏNG ñaït phaûi lo toan gaùnh Ñaïo,</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">ÑEÁ taâm chuyeån phaùp döïng xaây Ñôøi.</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY möøng caùc con.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Moãi moät böôùc laø moät laàn tieán leân, caøng tieán bao nhieâu laïi caøng thaáy cô maàu nhieäm che khuaát bôûi bao böùc maøn u aån, maø caùc con phaûi töï khoaùt laáy maø tìm, caøng tìm ñöôïc nhöõng pheùp linh moãi nôi, ñoù laø chìa khoùa môû laàn caùc then choát huyeàn vi caøng thaáy maàu nhieäm voâ cuøng, nhöng coù moät ñieàu vì caùc con coøn mang nghieäp voâ minh giaû caûnh, giaû caûnh haèng caâu nhöû, haèng löøa gaït, caùm doã, xuùi duïc loøng meâ muoäi maø khoâng maïnh böôùc theo </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY, THAÀY coù tieác gì maø khoâng trao chìa khoùa cho caùc con môû cöûa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> Huyeàn Quang, môû cô maàu nhieäm. Ngaët vì caùc con taâm phaøm coøn naëng, thaân tuïc coøn daøy, coâng ñöùc chöa boài, coâng phu chöa gaéng, thì coù giao cho chìa khoùa kia con laïi ñöôïc gì? Maø quyeàn coâng bình Taïo Hoùa </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY nôõ ñeå vaøo ñaâu?!</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Vaäy caùc con phaûi tuøy nghieäp löïc maø tu, phaûi do nguyeän löïc maø haønh, THAÀY höùa seõ ñoä caùc con ñeán nôi Chaùnh giaùc.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY ñaõ noùi THAÀY pheá Baïch Ngoïc Kinh quyeát ñeán traàn gian</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> taän ñoä caùc con, ñem caùc con trôû laïi cuøng THAÀY, maø THAÀY phaûi haï mình cho caùc con hôn THAÀY moät böïc, loøng Töø bi cuûa THAÀY voâ ngaàn, voâ taän, luoân luoân gaàn guõi caùc con, gaëp caùc con ñeå hoùa ñoä caùc con loøng phaøm neân Thaùnh, taâm tuïc hoùa Tieân. Loøng caùc con coøn oâ ueá, thaân caùc con coøn tröôïc baån, nghieäp thöùc caùc con coøn naëng neà, caùc con khoâng sôùm gia coâng tu luyeän thì ngaøy Long Hoa THAÀY ñaùng tieác cho caùc con laém ñoù.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                            </SPAN>BAØI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Ñôøi nhö löôïng soùng chaäp chôøn,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">     Chieác thuyeàn khoâng laùi lôn tôn giöõa vôøi.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>THAÀY môû Ñaïo nhaèm thôøi maït phaùp,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>THAÀY ñem con laïi hoïp cuøng THAÀY;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Chæ cho thaáy cuoäc vaàn xaây,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">        Lôïi danh aûo aûnh, boït maây theá thôøi.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">            </SPAN>Cho con bieát cô Trôøi thay ñoåi,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">            </SPAN>Cho con hay toäi loãi maø ra!<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Vì ñaâu xaùo thòt noài da,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">      Voâ minh taïo nghieäp, Ta baø ñaém meâ.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Con muoán sôùm quaøy veà böôùc Ñaïo,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Giôø con lo caûi taïo thaân taâm;</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">              </SPAN><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.7pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Giôùi qui coâng haïnh ít naêm,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">    Luyeän hình, tu taùnh, cao thaâm roõ ñöôøng.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY cho hay: Seõ laäp Phaùp y theo baøi xöng tuïng Ngoïc </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Hoaøng,<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>nghóa laø töø<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ÑAÏI<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>LA<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ñeán<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>HÖÏU<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>TOÄI<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ÑAÏI THIEÂN TOÂN.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc con! Thôøi kyø naày THAÀY seõ truyeàn cho hoïc baøi ñoù maø luyeän phaùp, haønh phaùp.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY ñaõ cho Quan AÂm giaûi roõ LYÙ - KHÍ - HÌNH theo Soá hoïc</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> vaø Ñaïi soá hoïc, ñeå caùc con mau aùp duïng veà hình thaùi toå chöùc vaø Thieân vaên toaùn soá.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY seõ cho Lyù Baïch ñeán cuøng caùc con noùi veà Lyù hoïc Vuõ truï</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">taïo hình vaø cho Quan Thaùnh ñeán noùi Taâm Phaùp, Töôùng Phaùp, caùc con gaéng coâng seõ ñöôïc ñaéc nhieàu Taâm Phaùp ôû tröôùc maét caùc con maø caùc con chöa heà thaáy ñöôïc.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Töù Ñaïi Boä Chaâu chia ra boán hình laäp phöông Quan AÂm seõ giaûi cho caùc con thaáy <strong>phaùp laäp</strong> <FONT color=#003300><strong>Tam Ñaøi vaø Boán Cô quan Haønh Chaùnh, Phöôùc Thieän, Phoå Thoâng vaø Toøa Ñaïo.<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Vaäy caùc con caån ngoân voâ nieäm maø ñôïi lònh.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY ban ôn caùc con.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 5">                                                     </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>THAÀY thaêng./.<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3>                       </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3>                    </FONT></O:p>                                   <FONT size=3><EM>  (Trích Thánh truyền Trung Hưng)</EM></FONT></P>     
 

hoc.tro

New member
<P><strong><FONT size=3><U>Bài 2:</U></FONT></strong></P>
<P><EM><FONT size=3>(Phần dấu chấm liên tục là đàn nội vụ)</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">GIAÙ TRÒ CUÛA TAÂN PHAÙP</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoText"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?:NAMESPACE PREFIX = V /><V:LINE id=_x0000_s1026 style="LEFT: 0px; TEXT-ALIGN: left; 1: " from="119pt,6.45pt" to="162.25pt,6.5pt" o:allowincell="f" strokeweight="1pt"><FONT size=4></FONT></V:LINE><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Thaùnh Thaát Thaùi Hoøa, ngaøy 23-6-ÑÑ.30 (AÁt Muøi) <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">(</SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:DATE Day="8" Year="1955" Month="10"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">10-8-1955</SPAN></ST1:DATE><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                    </SPAN>THI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">VOÂ cöïc taïo thaønh nhöùt khí linh</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">DANH truyeàn Ñaïi Ñaïo ñoä quaàn sinh</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TIEÂN phaøm hai neûo do khoâng saéc</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TRÖÔÛNG döôõng Boà ñeà kieán hueä minh.</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in -7.1pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Chaøo chö Thieân saéc, chö ñaïo taâm. Baàn Ñaïo mieãn leã.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ñaïo Trôøi maàu nhieäm. Luaät Thaùnh toân nghieâm. Ai laø keû soáng giöõa laèn ñieån quang khinh khí, taát nhieân ñeàu hoøa hôïp vôùi maùy Caøn Khoân. Moät söï vaät nhoû nhöùt ñeán ñaâu ra cuõng khoâng phaûi laø söï ngaãu nhieân, maø laø cô höõu ñònh. Neân chi Baàn Ñaïo thöôøng nhaéc chö Hieàn cöù vöõng laùi xuoâi thuyeàn thong dong treân bao nhieâu löôïn soùng, treân maët nöôùc bieån traàn, maø ñöa khaùch thieän taâm veà nôi Boàng ñaûo.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc Hieàn coù lo gì sôï gì vôùi söù meänh ñaõ trao, vôùi vai troø Höôùng Ñaïo, vôùi nhieäm vuï con ngöôøi. Ngöôøi coù baûn naêng linh giaùc, coù ñuû loøng tin nhö theá, thì khoâng bao giôø gaëp phaûi chöôùng ngaïi khoù khaên. Maø duø cho böôùc Ñaïo xoay chuyeån theá naøo cuõng laø cô tieàn ñònh. Neáu treân ñöôøng gaëp phaûi nghòch caûnh, maø taán thoaùi löôõng nan, thì caùc Hieàn nhôù laïi söù meänh cuûa mình ñöôïc trao, vai troø cuûa mình ñöôïc ñoùng, nhieäm vuï cuûa mình phaûi laøm, roài do duyeân nghieäp, tuøy theo khaùch thieän taâm maø giaûi quyeát.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Gaàn ñaây Baàn Ñaïo seõ cho caùc Hieàn hay baèng nguoàn ñieån linh naêng linh giaùc, vaø caùc Hieàn cuõng tieáp baèng söï chí kænh chí thaønh; duø gay go ñeán möùc naøo, cuõng laáy loøng nhieät thaønh baùc aùi, maø</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">giaûi quyeát taát thaûy treân böôùc loä trình.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">ÔÛ trong Caøn Khoân theá giôùi naày, duø tinh thaàn hay vaät chaát ñeàu do leõ tieàn ñònh cuûa THAÀY. Duø moät sôïi toùc beù nhoû maø ñoåi traéng thay ñen cuõng khoâng bôûi ngöôøi, löïa huoáng laø nhöõng vaät nhôn sinh chuù yù.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Noùi theá, caùc Hieàn cuõng nghó cho laø laï. Cöôøi... Neáu THAÀY muoán chaêng, thì THAÀY cho loøng thaønh vì Ñaïo cuûa baäc giaùo daân phaûi gaëp nhieàu may maén deã daøng lôïi phaùp ích Ñaïo, taïi sao laïi khieán gaëp nhieàu nguy hieåm khoù khaên? Cöôøi... Caùc Hieàn bieát ñöôïc caùi caùc Hieàn ngoù laø ñen maø traéng, nghe laø phaûi maø khoâng, bieát laø hay maø dôû. Cöôøi... <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Maâu thuaãn thaät, maø phaûi maâu thuaãn môùi coù cô maàu nhieäm, cô maàu nhieäm ñaõ daønh rieâng cho baäc chí ñöùc töï tìm, ñeå cöôùp cô ñaït thöùc maø trôû veà Thieân vò.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Baàn Ñaïo noùi thaät, taát thaûy Cöïu luaät vaø Coå phaùp khoâng coøn giaù trò ôû Thieân Ñình. Duø coù coøn chaêng laø taïi coõi höõu laäu theá gian chöa taéc hôi aám cuûa noù vaäy!<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ñaõ bieát Coå phaùp vaø Cöïu luaät khoâng coøn höõu duïng thì caùc Hieàn coù so ñoï hôn thua maø laøm gì? Duø coù hôn ñi nöõa, cuõng laø hôn ôû tröôùc maët con ngöôøi, chöù doái vôùi Thieân ñieàu noù khoâng coù giaù trò.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Baây giôø muoán bieát giaù trò cuûa Taân phaùp, thì caùc Hieàn phoùng taâm xuyeân qua caùc maët luaät cuûa ñôøi, cuõng nhö caùc qui ñieàu cuûa Cöïu giaùo, baây giôø hoï laøm gì? Ñi ñeán ñaâu?<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ñaõ ñaønh caùi goác Ñaïo laø Tam giaùo Cöûu löu. Coù ñieàu vì goác kia maø caùc Giaùo só thöôøng cho Ñaïi Ñaïo ngaøy nay laø ngoïn. Cöôøi... Caùi ngoïn laø nôi ñôm boâng keát quaû. Caùc Hieàn ñöøng neân choái caûi laø goác laø ngoïn hay nhaùnh nhoùc maø laøm gì, laïi phaûi duïng taâm voâ taâm tuøy luùc.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc Hieàn nhìn laïi quaù trình xaây döïng cuûa bao nhieâu coâng löïc, maø höng pheá baïi thaønh cuõng chöùng toû luaät phaùp chöa minh, haønh taøng chöa roõ. Vaäy böôùc kinh nghieäm ngaøy nay laø phaûi:<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">1- Kieän toaøn boä maùy Haønh Chaùnh Ñaïo töø Xaõ Ñaïo trôû leân phaûi ñöôïc nhieät thaønh trung tín. Ngöôøi coù troïng traùch söù maïng phaûi laø ngöôøi coù loøng tin, coù chí thöông ñôøi, coù taâm caàu giaûi thoaùt, vaø phaûi ñöôïc Thieân phong laõnh ñaïo.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><strong><FONT color=#00cc00>2- Noäi Chaùnh: Ñöôïc kieän toaøn, coù moät phöông chaâm thích öùng, coù qui cuû haún hieân, coù con ngöôøi chaéc chaén ñeå ra chæ ñaïo.<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><strong><FONT color=#00cc00>3- Phoå Thoâng: Laø nguoàn nöôùc trong xanh maùt meû ñeå laøm cho töôi taén caây Ñaïo haèng ngaøy. Ngöôøi laõnh nhieäm vuï giaùo daân phaûi ñöôïc moät phaàn ñaïo ñöùc baûo ñaûm. Vieäc naày phaûi lo vaø gaáp lo ñaøo taïo.<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><strong><FONT color=#00cc00>4- Phöôùc Thieän: Laø cô quan caàn caáp vaø thieát yeáu, lo saém sinh cô baûo thoï; thì caùc Hieàn thaáy quan troïng laø döôøng naøo! Phaûi coù con ngöôøi coù Phaät taâm, Thaùnh yù môùi laøm ñöôïc vieäc aáy. Vaäy raùn lo maø caàu nguyeän cho coù cô sôû gaáp gaáp.<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><strong><FONT color=#00cc00>5- Minh Tra: Hay Baûo Phaùp phaûi tìm phöông lo lieäu maø giuùp ñôõ cho Chöùc saéc, Chöùc vieäc haønh Ñaïo ñi ñuùng Chôn truyeàn.<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Baàn Ñaïo ñoàng yù phaûi coù, vaø caàu nguyeän ñöôïc kieän toaøn. Vieäc laøm cuõng khoâng neân phoâ tröông, maø chæ lo phaàn thieát yeáu.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                            </SPAN>BAØI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ñôøi maït kieáp gaây nhieàu thaûm hoïa,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Naïn maùu xöông khaép caû hoaøn caàu;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Vì ñaâu maø taïi bôûi ñaâu?<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Bôûi khoâng ñaïo ñöùc töø laâu taïo thaønh.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Cöïu luaät ñaõ coù danh khoâng thöïc,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Coå phaùp coøn yeáu quyeát laïi khoâng;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Boán phöông chieán hoïa chaäp choàng,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Coøn choàng moät cuoäc lôõ long Ñaát Trôøi.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ñoù cuõng bôûi taïi ñôøi khoâng Ñaïo,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ñaïo vôùi ñôøi lô laùo sao neân;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Ngaøy nay Taân phaùp xaây neàn,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ngaøy mai Taân phaùp döïng neân laâu ñaøi.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ñaøi haïnh phuùc töông lai seõ thaáy,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Muoán thaáy mau lo laáy baây giôø;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Chôù ñöøng keû ngoù ngöôøi lô,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ngöôøi lô sao phaûi, ngöôøi ngôø sao neân!<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Neân xaây ñaép moät neàn Chaùnh Phaùp,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Moïi ngöôøi ñeàu chung goùp chung lo;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Vinh quang sau tröôùc chung hoø,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Phaûi côn cöïc khoå gay go chung phaàn.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Töø ñaây veà phaàn Haønh Chaùnh (coù quyeàn ñònh ñoaït), phaûi laø Chöùc saéc hoaëc Thieân phong, hoaëc coâng cöû. Coøn nhöõng<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ngöôøi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>coù<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>khaû<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>naêng<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>taâm<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ñöùc<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thì<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>giuùp<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>veà<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>phaàn chuyeân moân.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Thoâi, Baàn Ñaïo xin kieáu. Caùc Hieàn tieáp Giaù.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TIEÁP ÑIEÅN:<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 5pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>THAÀY caùc con, THAÀY möøng caùc con.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                    </SPAN>THI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">NGOÏC quí THAÀY trao keå nhöõng ngaøy,</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">HOAØNG Thieân chôø ñôïi treû chieàu mai;</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THÖÔÏNG caên treû ñöôïc gaàn Tieân Phaät,</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">ÑEÁ Ñaïo qui nguyeân thaáy ñuû tay.</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc con! Töø ngaøy Ñaïo THAÀY chuyeån ra Trung ñeán nay caùc con Höôùng ñaïo giaøy ñaïp treân con ñöôøng choâng gai nhieàu khoaûn. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> caøng thaáy söï nhieät thaønh cuûa caùc con bao nhieâu, laïi laøm cho caùc con theâm söùc theâm quyeàn. Ngaøy nay danh döï cuûa caùc con bay khaép moïi goùc trôøi Nam, ngöôøi ngöôøi kính neå, vaø danh saéc nôi Thieân Ñình ñöôïc raïng toû. Ñoù cuõng nhôø caùc giai ñoaïn khaûo thí vöøa qua, caùc con chieán thaéng, giöõ vöõng ngoïn côø Truyeàn Giaùo ñeán nay. THAÀY cuõng khoâng queân bao ñöùa con tröôùc ngaøy coù coâng haønh Ñaïo, nhöng roài vì moät lyù do naøo ñoù maø vong pheá, boû Ñaïo thoâi tu. Maëc duø ñöùa aáy xa THAÀY, nhöng taâm noù cuõng ñoâi khi phöôûng phaát ñoâi doøng caàu nguyeän.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Coøn moät soá Thieân aân coù coâng maø vì Ñaïo boû mình, THAÀY seõ aân phong xöùng ñaùng.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Baây giôø coøn nhöõng con tuy ñöùc taøi coøn non keùm maø THAÀY trao quyeàn ban phaùp, thì caùc con cuõng ñöøng lo, maø töï tin, chi chi cuõng ñeàu coù </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">THAÀY, laø THAÀY luoân luoân trong loøng caùc con vaø trong söï vieäc caùc</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> con ñöông truø saép. Caùc con seõ thaáy danh döï caùc con.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Sôû dó THAÀY naáy trao phaåm töôùc, khoâng phaûi ñem khoå sôû ñeán cho con, maø THAÀY muoán con laøm troøn ñaïi nguyeän. Vaäy caùc con ñöøng töôûng töôùc phaåm Trôøi laø thöôøng, noù coù caû moät Quyeàn Phaùp voâ bieân, coù nhieàu maàu nhieäm, ngaøy naøo caùc con cuõng neân quí troïng.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc con cuõng thaáy, nhöõng ñöùa khoân ngoan ñöôïc kính neå laø vì sao? Ngaøy noù boû boä Ñaïo Phuïc ra roài, thì caùc con ngoù laïi chuùng noù ra sao? AÁy caùc con phaûi töï tin vaø kính sôï cho laém!<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 21.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>Muoán cho Ñaïo phaùp thaønh hieäu, phaûi möôïn cô truyeàn lònh, laäp thaønh moät Cô quan coù ñuû Tam Ñaøi. Nhöùt laø BAÙT QUAÙI ÑAØI, ñoái vôùi caùc con thieät taâm haønh phaùp tu hoïc, thì seõ tieáp xuùc laèn quang ñieån, maø giao caûm vôùi Thaàn Tieân.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">HIEÄP THIEÂN ÑAØI laø trung gian, ñeå caùc con moãi luùc lo ngôø</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> ñöôïc thoâng coâng, hay caàu THAÀY maø hoïc hoûi.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">CÖÛU TRUØNG ÑAØI laø cô sôû taïo Tieân taùc Phaät, môû ñöôøng giaûi</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> thoaùt cho caùc con; neân caùc con laáy töôùc vò maø laäp coâng cöùu ñôøi, xaây neàn moùng Ñaïo, vaø cuõng laø phöông phaùp cho caùc con luyeän taâm tu kyû ñaït chöùng vieân minh.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Caùc con, duø ôû phaåm vò naøo, maø bieát toân troïng phaåm vò aáy thì lo gì khoâng ñaéc Ñaïo.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Töø haøng Giaùo sö trôû xuoáng ñeán Chaùnh Phoù Trò söï, Thoâng söï ñeàu coù giaù trò ngang nhau, nhöng quyeàn haønh coù khaùc nhau laø do nhieäm vuï ñaët traùch, vaäy caùc con coá gaéng thaønh laäp cho kyø ñöôïc boä phaän naày, caøng thaáp bao nhieâu, thì phaåm vò caøng quan troïng, ñieàu naày ñaùng chuù yù.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                  </SPAN>BAØI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Gaàn ñaây con caùi THAÀY chung böôùc,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Khoâng coøn ñaâu nhö tröôùc nhieàu chi;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Roài ñaây boán bieån chi li,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">     Naêm chaâu Ñaïi Ñaïo ñoàng qui moät nhaø.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ngöôøi caùc gioáng ruoät raø yeâu aùi,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Khaùch möôøi phöông ñi laïi töï do;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Boán phöông cuøng ñöôïc aám no,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">      Phaùp moân Ñaïi Ñaïo ban cho hoaøn caàu.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Tröôùc caûnh ñoù AÙ AÂu bieán loaïn,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ngöôøi khoå ñau bom ñaïn ñì ñuøng;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Phaùi phe tranh caïnh lung tung,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">      Caùc con môùi thaáy aân hoàng cuûa CHA.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Con tin Ñaïo mau ra haønh Ñaïo,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Ñaïo hieåu roài taâm naõo thoâng minh;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">               </SPAN>Giaùng thaêng con thaáy beân mình,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">       Beân con coù pheùp voâ hình chôû che.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">. . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Caùc con tìm hieåu trong baøi, <O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">    Lo tu lo hoïc gioài maøi laáy con.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN>Vai troø nhieäm vuï lo troøn,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">  Ban ôn caùc treû ñieån quang THAÀY hoài./.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 49.65pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="MsoText2"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p>                                     (<EM>Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)</EM></O:p></SPAN></P>
<P> </P> 
 

hoc.tro

New member
 
<P><strong><FONT size=3><U>Bài 3:</U></FONT></strong></P>
<P><EM><FONT size=3>(Phần dấu chấm liên tục là đàn nội vụ)</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">PHAÙP MOÂN TAÄN ÑOÄ</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoText"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?:NAMESPACE PREFIX = V /><V:LINE id=_x0000_s1026 style="LEFT: 0px; TEXT-ALIGN: left; 1: " strokeweight="1pt" o:allowincell="f" to="162.25pt,6.5pt" from="119pt,6.45pt"><FONT size=4></FONT></V:LINE><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p> </O:p></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#003399>Trung Höng Böûu Toøa, ngaøy 24-3-ÑÑ.31 (Bính Thaân) <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><FONT color=#003399><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">(</SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:DATE Day="5" Year="1956" Month="4"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">04-5-1956</SPAN></ST1:DATE><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">)<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT color=#003399 size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                 </SPAN>THI<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT color=#003399> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>LYÙ ñaïo thaønh hình hieän phaùp moân,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>BAÏCH taâm caàu nguyeän ñoä chôn hoàn;<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>GIAÙO truyeàn nam nöõ chung xaây ñaép,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>TOÂNG ñaïo Trung Höng ñeå baûo toàn.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT color=#003399> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Baàn Ñaïo chaøo chö Thieân phong, chö Chöùc saéc, Chöùc vieäc vaø toaøn theå Ñaïo taâm.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Chö Hieàn thaønh kænh, nghieâm Ñaøn nghe daïy.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Hoâm nay Baàn Ñaïo ñeán ñaây noùi roõ cho chö Hieàn ñöôïc bieát. Cô ñaïo vaàn xaây, moãi moät thôøi kyø ñeàu coù nhöõng phaùp moân taän ñoä. Phaùp moân ñaõ hình hieän baèng nhöõng maøu saéc tuøy theo phöông höôùng maø laäp truï, nhaém theo hoaøn caûnh maø xöông minh.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Laàn naày neàn ñaïo xaây döïng taïi Trung Toâng, ñöùng treân nguyeân taéc Ñaïo Phaùp maø hình hieän moät Thaùnh theå troïn veïn. Thaùnh theå ñoù laø CHÍ TOÂN coù ñuû caû xaùc laãn hoàn. Hoàn Ñaïo nöông nôi Tam theå cuûa Giaùo hoäi. Giaùo hoäi ñöôïc laønh maïnh laø nhôø ôû trong khu xaùc toát ñeïp. Söï toát ñeïp caân xöùng cuûa hình theå laäp Phaùp laø moãi boä phaän bieát nöông töïa laãn nhau maø laøm troøn söù meänh. Toaøn ñaïo! Caû löông sanh laãn caû quaàn sanh, ñeàu coù traùch nhieäm dìu daét giuùp ñôõ laãn nhau thaønh moät khoái bao quanh che chôû cho caùc cô theå. Caùc cô theå luoân luoân chuyeån ñoäng ñeàu taûi söï soáng, nuoâi laáy da thòt meàm maïi, caùc xöông gaân cöùng caùp. Xöông gaân laïi laø noøng coát cho hình chaát, thì xöông gaân laø söùc maïnh. Söùc maïnh ñeå gaùnh vaùc bao nhieâu naëng nhoïc cho ñôøi, ñeå cöùu ngöôøi trong côn maït kieáp.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Neân chi Giaùo hoäi caàn phaûi toå chöùc ñuû Tam ñaøi, Cöûu vieän, chia laøm hai maët: xuaát theá vaø nhaäp theá laø ngaønh doïc vaø ngaønh ngang, ngang doïc choàng nhau, hieän moät hình töù töôïng phaân phöông laäp höôùng maø döïng ñuû boán ngoâi, <strong><FONT color=#00cc00>coù Phaùp coù Quyeàn</FONT></strong>, caáu hôïp caû AÂm Döông Nguõ Haønh laøm cô tuaàn hoaøn ñeå ñieàu Thaàn vaän Khí haønh huyeát chuyeån tinh cho Thaùnh theå nheï nhaøng, laønh maïnh, saùng suoát maø tieáp troïn hoàng aân haàu thoaùt thai thuaàn hoùa ñöa caùc nhôn vaät leân coõi troïn laønh.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Vaäy thì Thaùnh theå cuûa THAÀY ñöôïc thò hieän nôi naày ñaõ hình dung nhöõng gì, caùc Hieàn ñeä ñaõ roõ, töôûng khoâng caàn nhaéc laïi.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Hoâm nay Trung Höng Böûu Toøa ñaõ thaønh hình theo yù muoán, keå ra cuõng laém coâng phu. Töø Hoäi Thaùnh ñeán nhôn sanh, giaø treû gaùi trai, khoâng cuûa thì coâng, keû nhieàu ngöôøi ít ñeàu vui söôùng ñeå xaây ñaép moät ngoâi Thaùnh Ñeàn, tuy khoâng lôùn lao, nhöng ñoái vôùi soá ñaïo höõu, caûnh ngheøo ñöôïc theá keå cuõng laø vó ñaïi laém. Nhöng trong caùc coâng cuï kieán taïo duøng baèng saét ñaù, ciment, laøm söôøn ñuùc moùng, yù ai cuõng mong vöõng chaéc ñôøi ñôøi. Nhöng trong ñoù cuõng coøn ñoâi nôi ñeå che kín Thaùnh Ñeàn, phaûi duøng gaïch treùt voâi ngoaøi lieàn lyõ maø trong coøn troáng traûi. Theá laø coâng vieäc kieán taïo noù ñaõ bieåu thò tinh thaàn neàn taûng Giaùo hoäi nôi naày.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT color=#003399> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Trong soá Chöùc saéc Chöùc vieäc Hoäi Thaùnh, nhôn sanh coøn ñöùng trong traïng thaùi tuøy thôøi chöa troïn veïn ñaët mình trong voøng Thaùnh theå. Vì vaäy maø taâm ñöùc coøn non, tinh thaàn yeáu ôùt, neân Thaùnh ñöùc chöa hieän, ñieån quang laïi gaëp nhieàu trôû ngaïi khoâng tieän du nhaäp vaøo ngöôøi, caùc luaân xa thieáu ñieån löïc maø khoâng quaäy maïnh, laøm cho boä maùy khi chaïy khi ngöøng.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Toaøn ñaïo Trung Vieät ñaõ chung cuûa goùp coâng xaây ñaép Thaùnh Ñeàn ngoâi Trung Öông Giaùo hoäi. Loøng Ñaïo ñaõ thaønh, böôùc Ñaïo ñöôïc tieán, thaân Ñaïo ñöôïc maïnh, ngoâi Thaùnh Ñeàn ñöôïc uy nghi, thò hieän moät Phaùp theå uy nghi tröôùc caûnh Nam Baéc phaân tranh, nhôn taâm khuûng khieáp. Noù ñaõ vöõng vaøng nghieãm nhieân cho bieát chæ coù hoøa bình, maø hoøa bình laø hieän thaân cuûa noù, thì noù ñaõ ñöùng chaën giöõa ñoâi beân chaën ngaên con ñöôøng thaûm hoïa.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Quí thay! Laønh thay! Loøng Boà taùt, haïnh Thaùnh Thaàn luùc naøo cuõng nghó cho ñôøi baèng thieân phöông vaïn keá ñeå hoùa ngöôøi ñoä chuùng ñeán coõi phuùc troïn laønh.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Chö Hieàn laø ai? Ñaïo höõu laø ai? Ai ñaõ mong muoán thì mong muoán ñi! Laøm ñi! Caùi cheát cuûa Thaùnh hieàn laø caùi soáng cuûa Ñaïo. Caùi soáng cuûa toäi loãi laø caùi cheát, hay caùi cheát chöa choân. Soáng vì danh lôïi haõo huyeàn, tham lam thuø gheùt laø caùi cheát. Söï thuø gheùt laø caùi ñaàu moái ñau khoå.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Neân phaùp moân cöùu ñôøi phaûi coâng bình, baùc aùi, ñeå noái laïi tình thöông yeâu, tieáp laáy söï haèng soáng. Ai ñaõ chaän maïnh cho caùn caân coâng bình ñaûo loän laø keû aáy laøm maát traät töï hoøa bình.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Loøng ñaïo ñöùc luùc naøo cuõng hanh thoâng nhö nguoàn nöôùc trong veo chaûy moät maïch ñeå tìm veà bieån caû. Ai coøn caùi gôïn chi trong loøng caàn loaïi ra, ñöøng ñeå noù laøm trôû treä cho cô löu haønh, khoâng ñöôïc tinh tieán duõng maõnh maø Thieân Nhôn khoâng troïn maïch.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><FONT color=#003399><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>Ñeàn Thaùnh ñöôïc vaäy, Giaùo hoäi cuõng ñöôïc vaäy, thì cô Ñaïo môùi xöông</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>minh, Chôn Truyeàn môùi saùng toû, Ñaïo Phaùp môùi cöùu ñôøi, ñôøi ñen toái hoùa ra xaùn laïn, ngöôøi ñau khoå laïi ñöôïc an vui, caûnh tieâu dieät</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>trôû neân cô baûo toàn taùi taïo.<O:p></O:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Vaäy Phaùp theå cuûa Ñaïo ñaõ hình thaønh, nhöng coøn yeáu ôùt, muoán ñi töø ñoù ñeán ñaây phaûi coù söùc löïc cöông kieän, phaûi coù taâm phaùp cao minh, thaân hình maïnh meõ. Ngay baây giôø lo boài boå noù baèng tinh thaàn laãn vaät chaát, ñieàu trò caùc cô caáu bò thöông toån, caùc chöùc vuï bò suy vong, laøm cho Giaùo hoäi coù quyeàn, nhôn sanh coù ñöùc, treân döôùi moät moái thaân hoøa, xa gaàn moät loøng yeâu kính.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><FONT color=#003399><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>Lôøi cuûa Giaùo hoäi laø linh saùm, ngöôøi cuûa Giaùo hoäi laø Thieân</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>thaàn, vieäc cuûa Giaùo hoäi laø söï soáng vaø loøng thöông yeâu. Nhôn sanh caûm ñöùc maø hoùa ñöùc, meán ñaïo maø ñöôïc ñaïo. <strong><FONT color=#00cc00>Neân caàn xaây döïng Giaùo hoäi theo tinh thaàn PHAÙP CHAÙNH TRUYEÀN</FONT></strong>. Xaây döïng Giaùo hoäi moãi nôi Xaõ Ñaïo, Thaùnh Thaát thaønh moät gia ñình soáng chung, chia vui sôùt khoå.<O:p></O:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 28.35pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Vì ñôøi chöa caûm thoâng vôùi Ñaïo, neân caàn coù moät xaõ hoäi Toân giaùo, noäi boä ñaïi ñoàng, ñeå baûo ñaûm ñôøi soáng giöõa nhau, coù moät laäp tröôøng tieán thuû. Chö chöùc saéc, chöùc vieäc y haønh.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 28.35pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT color=#003399> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#003399>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#003399>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT color=#003399> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT color=#003399>Baàn Ñaïo chaøo vaø khen caùc ñaïo höõu ñaõ coù coâng trong ngaøy xaây Ñeàn Thaùnh./.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT size=+0>                                            (<EM>Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)</EM><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P> 
 

hoc.tro

New member
 <strong><FONT size=3><U>Bài cuối:</U></FONT></strong>
<P align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>NGOÂI TAM ÑAØI THÒ HIEÄN <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">THAÙNH THEÅ UY NGHI</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT size=4>Trung Höng Böûu Toøa, ngaøy 23-5-ÑÑ.31 (Bính Thaân) <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">(</SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:date Day="7" Year="1956" Month="1"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">01-7-1956</SPAN></st1:date><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 10.0pt">)<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                  </SPAN>THI<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>NGUYEÃN thò thaønh coâng bôûi thieän duyeân,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>CHÔN linh ñaéc lònh thoï chôn truyeàn;<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>KHAI taâm minh ñöùc taâm hoaèng Phaùp,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Möøng Hoäi Trung Höng ñaéc Thaùnh truyeàn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Teä Thaùnh chaøo chö Thieân aân, chö Ñaïo huynh, Ñaïo tyû, toaøn Ñaïo. Môøi an vò.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Giôø naày Teä Thaùnh ñeán vôùi moät Thaùnh duï, ñeå lôøi cuøng chö Hoäi Thaùnh bieát qua coâng vieäc phaûi laøm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Xaây döïng Trung Höng Böûu Toøa vôùi moät coâng trình chung goùp cuûa toaøn Ñaïo. Hoâm nay ngoâi Thaùnh Ñeàn ñaõ ñöôïc ñöông nhieân thò hieän moät Thaùnh theå uy nghi, coù ñuû Tam Ñaøi ñeå hoaèng döông Chaùnh Ñaïo. Moãi ngöôøi moät vieân gaïch ñeå xaây thaønh nhöõng böùc töôøng, nhöõng laâu ñaøi cao vuùt, keû cuûa, ngöôøi coâng, doác caû loøng thaønh, ai ai cuõng troâng veà cung kænh vôùi hai tay ñaët leân töøng vieân gaïch. Vieân gaïch naèm döôùi keá tieáp choàng leân nhöõng vieân khaùc ñeå laøm cho cao töôøng kín vaùch. Cao töôøng kín vaùch ñeå che chôû ngoïn Baéc phong, nhöõng söôøn caây taám ngoùi ñôõ khi naéng löûa möa daàu. Theá thì nhöõng moùng ñuùc thaønh kieân, gaïch xaây neân caáp, chaéc toaøn Ñaïo cuõng thaáy bao naëng neà noù phaûi veà ñaâu.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Ngoâi Böûu Toøa noù ñaõ töôïng tröng cho moät Thaùnh theå vöøa AÙ vöøa AÂu, troâng thaáy ñeán hình dung raát oai nghieâm toát ñeïp, nhöng tieác vì nôi vò trí cuûa noù bò boán töôøng vaây chaët, thaân theå huøng traùng khoâng ñuû bieåu dieãn söï uy nghieâm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 28.35pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Hoâm nay coâng vieäc hoaøn thaønh, chö Hieàn ñeàu ñoå xoâ taâm löïc ñeå möøng leã laïc thaønh, ñoùn tieáp möôøi phöông treân xuoáng döôùi leân. </SPAN><st1:country-region><st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Nam</SPAN></st1:place></st1:country-region><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"> ra Baéc vaøo, cuõng taêng theâm phaàn long troïng. Phaàn aáy ñaõ cho moïi ngöôøi ñeå yù, moïi ngöôøi troâng vaøo ñeå ñaùnh daáu moät kyû<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>nguyeân<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Trung Höng Ñaïo Phaùp.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Ngoâi Böûu Toøa noù xinh ñeïp nhö ñoùa hoa maøu saéc töôi trong, caøng ngoù caøng öa, caøng nhìn caøng muoán ñeán gaàn ñeå doø thaêm höông vò. Höông vò laø moät phaàn Thieâng Lieâng maø Trôøi ñaõ ñieåm vaøo cho noù.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>ÔÛ ñôøi caùc Hieàn vaãn thöôøng thaáy coù hoa boán muøa nhieàu maøu saéc, moãi saéc coù moãi muøi thôm, nhöng coù hoa coù höông maø khoâng coù saéc, coù hoa coù saéc maø khoâng höông. Duø höông saéc ñi chung maø baï choã traùi muøa cuõng khoâng giaù trò.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Hoâm nay ñoùa hoa Trung Höng ñaõ nôû, khoâng phaûi ngaãu nhieân, maø do söùc taøi boài coâng vun boùn cuûa toaøn ñaïo trong bao nhieâu naêm ñeå chôø qua Xuaân laø phaùt hieän. Theá thì haït gioáng cuûa hoa naøy ñaõ öôm tæa töø laâu, khi naûy ñoït ñaâm choài, cuõng töøng bò naéng ñoát möa daàm, gioù toâ tuyeát nhuoäm, nhôø khí löïc gioáng laønh nhôøì söï vun boùn chaêm nom, noù ñöôïc coøn maø trôû neân sum seâ lôùn maïnh, keát töû sanh höông, noù ñaõ ñoät nhieân bieåu loä laøm cho khaùch laïi qua ngô ngaùc giöït mình! Cuõng ñeå traû lôøi söï xuaát ñaàu loä dieän cuûa noù khoâng phaûi baát ngôø, cuõng khoâng phaûi vì nhieàu nöôùc laém phaân, khoâng phaûi söï ñoøi hoûi cuûa ngöôøi troàng, khoâng phaûi loøng duïc voïng caàu kyø, maø laø ñuùng buoåi phaûi muøa theo thôøi ñoä cuûa luaät töï nhieân maø coù.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Vaäy toaøn Ñaïo ñaõ thaáy keát quaû baèng ñoùa hoa ñeå traû lôøi nhöõng naêm gian khoå. Hoa ñaõ xinh, thaân caây maïnh meõ, chö Hieàn cuõng khoâng vì möøng maø queân nghó coù moät ngaøy kia hoa phaûi taøn ñi ñeå nhöôøng cho caùi quaû. Quaû ñaõ keát, hoa phaûi lìa caønh, hoa coù ñôm, quaû kia môùi keát. Neân chi caùc Hieàn phaûi chung nhau maø gìn giöõ ñöøng ñeå keû vì yeâu hoa maø mua ñi. Maát moät caùi hoa laø maát moät caùi quaû, maát moät caùi quaû laø maát caû söï ngon ngoït boå khoûe, maø maát luoân traêm ngaøn haït gioáng trong quaû thì laøm sao ñeå hoùa ñeå sanh. Vaäy caàn</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">phaûi giöõ ñeå cuøng nhau thöôûng thöùc höông vò cuûa noù. Noù ñaõ ñeïp baèng maøu saéc, noù phaûi ñeïp baèng höông vò. Ngoâi</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"> Trung Höng Böûu Toøa noù kheùo baèng kieåu caùch, phaûi kheùo veà noäi dung, hình theå coù xinh maø trí löï ngu ñaàn, caûnh chuøa coù ñeïp maø Hoäi Thaùnh khoâng laønh laïi laøm gì maø treo neân giaù.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Neân hoâm nay caùc nöôùc, caùc Phaùi Chi, caùc giôùi ñoàng baøo ñeán ñaây ñeå möøng leã Khaùnh Thaønh ngoâi Trung Höng Böûu Toøa, vaø caùc Hieàn cuõng muoán cho ngöôøi ñöôïc bieát Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo. Möøng gì? Bieát gì? Möøng caùi tinh thaàn hoøa thaân coäng taùc cuûa Giaùo hoäi vôùi ñöùc tin tieán caûi phi thöôøng. Bieát trong Hoäi Thaùnh coù moät Ñaïo phaùp thuaàn chôn, coù moät Thaùnh truyeàn duy nhöùt, chôù khoâng phaûi môøi ngöôøi ñeán xem caùi nhaø cao maáy töøng, caùi nôi laøm cuûa con ngöôøi anh huøng haùo duïc.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Neân ngoâi Böûu Toøa ñaõ coù laø phaàn hình thöùc, laø vaät chaát ñeå laøm tröôøng sôû thieân ñieån, maø söï soáng laø khí thieâng linh hoaït phaûi ñöôïc chuù troïng cho nhieàu. Khi aáy laø Hoäi Thaùnh, laø Nhôn sanh, phaûi ñöôïc tinh thaàn duy nhöùt.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Caùc Hieàn khoâng vì mình maø laøm trôû ngaïi cho cô Ñaïo, cuõng khoâng vì ngöôøi maø laøm traùi vôùi Thieân ñieàu. Moãi moät vieân gaïch ñaët vaøo ñaâu coøn phaûi do tay ngöôøi thôï. Phöông chi nhöõng leõ ngöôïc chieàu nhö ngoùi laáy laùt saân, gaïch ñem lôïp nhaø, hoûi ai khoâng caûi. Vì vaäy maø quyeàn haønh phaùp luaät ñaõ ñònh khoâng theå ngöôïc vôùi thôøi gian. Trong khoaûnh khaéc maát coøn laø maét phaøm nhaän thaáy, chôù nôi khoâng gian chaát chöùa ñaày ñaëc caùc hình saéc thinh aâm bieán hoùa ñoåi thay cuõng khoâng xa maø khi thaáy khi khoâng maáy ai ñöôïc bieát.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Töø ngaøy Chænh Cô Laäp Phaùp ñeán nay CHÍ TOÂN ñaõ quyeát ñònh Quyeàn Phaùp phaân minh, döôùi treân roõ reät, khoâng vì thöông maø xuùi quæ giöït giaønh, khoâng vì gheùt maø ñem ngöôøi boàng aüm. Vì vaäy maø THAÀY vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng raát buoàn cho chö Hieàn laém ñoù!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Bôûi vaäy Ñaïo Phaùp coøn naèm trong Hö linh chöa theå hieån hieän ñöôïc. Caùc Hieàn coù nghó<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>coøn bao nhieâu trieäu öùc Nguyeân caên ñöông chìm nôi vöïc thaúm, chôø ai cöùu ñoä? Ai Thaùnh? Ai Hieàn ? Maõi cöù giaän cöù buoàn, luùc tieán luùc luøi, cô ñaïo lình chình, khoâng thoâng yeáu nhieäm! Ngay baây giôø caùc Hieàn phaûi ñoàng tình nhöùt nguyeän maø lo xaây döïng Hoäi Thaùnh kòp ngaøy, neáu treã ñeán moát ñeán mai thì söï luaân chuyeån Thieân cô, ngoïc quí ñöông caàm maø trao cho ngöôøi khaùc.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4>Vaäy vieäc Hoäi Thaùnh, Thaùnh yù noùi nhieàu roài. Veà Thieâng Lieâng, Toøa Ñaïo, THAÀY cho CAO CHÔN TIEÂN laäp coâng Baûo Phaùp. Cô quan Phöôùc Thieän coù HUYØNH CHÔN NHÔN, Toøa Noäi Chaùnh coù TRAÀN NGUYEÂN ÑAÏI ÑÖÙC. Coøn veà Phoå Teá thì TEÄ THAÙNH nguyeän laäp coâng. Chö Hieàn yeân taâm maø chung choáng con thuyeàn Ñaïi Ñaïo vöôït mau cho khoûi khuùc phong ba, laùnh nôi nguy hieåm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 5">                                        </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><strong><FONT size=4><FONT color=#00cc00>Hoäi Thaùnh goàm coù boán cô quan, khi hôïp khi tan, tan hôïp ñeå öùng theo cô bieán hoùa. Toøa Ñaïo laø moät, moät maø ba. Ba Cô quan laø ba, Ba maø moät. Moät ñeå duy nhaát Chôn truyeàn, ñeå hoøa ñoàng Thieân Nhôn Ñôøi Ñaïo. Ba ñeå bieán hoùa vaän chuyeån huyeàn linh. Vì vaäy maø Toøa Ñaïo goàm coù 3 Chi, chia moãi Chi phuï traùch moãi phaàn haønh vaø tuøy Chi mình maø haønh chaùnh baûo Phaùp. Coøn 3 cô quan, moãi cô quan moãi vieäc, Ñôøi Ñaïo töông thaân, chuyeån Ñaïo ñoä Ñôøi, khai Theá cöùu Theá. Cuõng nhö baøn caân Thieân Bình laøm cho saùng toû ngoâi linh Thieân maïng, 3 vò Chaùnh Phoái Sö chia ra ñeå laøm, hôïp laïi ñeå thaáy. Laøm phaûi thaáy, thaáy môùi laøm, vì vaäy maø noùi Cô quan, noùi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hoäi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thaùnh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>chôù<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hoäi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thaùnh<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>vaø<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Cô<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>quan<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>khaùc<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>maø khoâng khaùc.<O:p></O:p></FONT></FONT></strong></SPAN></P></SPAN><O:p></O:p></FONT></SPAN>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 7">                                                </SPAN>Teä Thaùnh chaøo./.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>                                           (<EM>Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)</EM></FONT><O:p></O:p><!-- Message ''"" --></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top