Phổ tế viên - Anh là ai??

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=4>Thưa Quý anh chị em,</FONT> </P>
<P> <FONT size=4>Sau một lúc chạy quanh (sau lưng Hao Quang) thì xin được bản in nói về Phổ tế viên - tên gọi của nhân viên Phổ tế (đơn vị hành chánh trong 4 cơ quan hành chánh đạo) thuộc Gia đình Hưng Đạo (có 2 cấp hành chánh là Hội thánh Truyền giáo Cao Đài và Họ đạo).</FONT></P>
<P><FONT size=4>Xin được đăng bài viết này để mọi người cùng đọc, cùng biết thêm về công việc của anh em nhà Đạo đang làm, mỗi người - mỗi việc, tuy không giống nhau cho lắm nhưng vẫn là mục tiêu cuối cùng: PHỤNG SỰ NHÂN SANH.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nguồn: Từ một Phổ tế viên; Tác giả bài viết: Không thấy ghi trên bản in; Nếu xét thấy nội dung vi phạm Nội quy diễn đàn thì xin Quý QTV tùy nghi xử lý. Trường hợp bất ngờ có một thành viên đòi hỏi các vấn đề liên quan đến "bản quyền" thì Trung ngôn xin thành viên đó bỏ qua vì đây là diễn đàn phi lợi nhuận, nếu vẫn tiếp tục thì TN xin được xóa ngay lập tức khi có thể (hy vọng không ai đòi bản quyền, nhi??). Trung ngôn sẽ cầu nguyện: Cầu xin Thầy cho con <strong>cái gì đó liên quan đến Bản quyền</strong> để trả lời cho chúng sanh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Tựa đề do Trung ngôn đặt.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Trân trọng giới thiệu.</FONT> </P>
<P>____________________________________</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>PHOÅ TEÁ VIEÂN – NIEÀM VUI PHUÏNG SÖÏ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5> <o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>I. Ñôøi soáng taâm linh caù nhaân laø moät minh chöùng soáng ñoäng cho vieäc giaùo hoùa. <o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><EM><FONT size=5> <o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>Chæ nhöõng ngoïn neán ñang chaùy môùi coù theå thaép leân nhöõng ngoïn neán tieáp theo. Vaø chæ coù nhöõng traùi tim coù löûa môùi coù khaû naêng söôûi aám vaø tieáp löûa cho nhöõng traùi tim khaùc. Chính vì theá, noùi ñeán moät Phoå Teá Vieân tröôùc heát chuùng ta phaûi noùi ñeán ñöùc tin trong loøng moãi ngöôøi. Laøm sao moät Phoå Teá Vieân coù theå thöïc hieän coâng vieäc giaùo hoùa cuûa mình khi trong töøng cuoäc ñaáu tranh noäi taïi cuûa baûn thaân ngöôøi aáy khoâng coù ñöôïc aùnh saùng chæ ñöôøng chính töø trong ñôøi soáng taâm linh mình. Ñoái vôùi moät Phoå Teá Vieân, ñöùc tin laø ngoïn ñuoác soi ñöôøng, laø ñoäng löïc thuùc ñaåy nieàm vui phuïng söï.<o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>Phoå Teá Vieân – Hình aûnh taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï tröôûng thaønh nôi töøng Ñoøan Sinh, laø ngöôøi khôi gôïi neân töøng yù thöùc ñaàu tieân veà tín ñoà Cao Ñaøi trong hoï. Khi chöa thöïc söï yù thöùc thöùc veà ñôøi soáng taâm linh, chaéc chaén raèng taát caû nhöõng ñoøan sinh seõ baét ñaàu thöïc hieän ñôøi soáng aáy baèng vieäc laøm theo lôøi Tröôûng. Chính vì theá, thaät khoâng sai khi noùi raèng coâng vieäc cuûa ngöôøi Phoå Teá Vieân khoâng chæ laøm vieäc trong taäp theå, tieáp caän vaø thaáu hieåu töøng ñoøan sinh cuûa mình maø coâng vieäc cuûa hoï coøn theå hieän ôû vieäc luoân luoân trau doài ñöùc tin, thöïc haønh toát ñôøi soáng taâm linh cuûa mình. Ngöôøi ta chæ coù theå doõng daïc keâu goïi moïi ngöôøi laøm vieäc gì khi maø baûn thaân mình phaûi coá gaéng raát nhieàu vaø thöïc hieän raát toát.<o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P>
<P><EM><FONT size=3>(còn tiếp)</FONT></EM></P>
 

Trung ngôn

Active member
<FONT size=5><EM> (tiếp theo)</EM></FONT>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Chính con ñöôøng maø baïn ñi qua ñeå böôùc saâu vaøo ñôøi soáng taâm linh cuõng laø con ñöôøng maø baïn seõ höôùng daãn nhöõng ngöôøi huynh ñeä cuûa mình. Khi baïn noùi raèng toâi ñaõ baét ñaàu vieäc aên chay nhö theá naøo, toâi ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên gì,ø toâi ñaõ laøm quen vôùi vieäc aáy ra sao vaø giôø ñaây toâi ñang ôû ñaâu, coù leõ nhöõng lôøi taâm tình heát söùc töï nhieân aáy seõ trôû thaønh nhöõng lôøi keâu goïi, laø söï höôùng daãn cho nhöõng ñoaøn sinh haõy nghieâm tuùc thöïc hieän trai giôùi.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Ñoøan Sinh – Hoï baét ñaàu töø vieäc laøm theo lôøi tröôûng baûo, keá tieáp laø baét chöôùc nhöõng ñieàu Tröôûng laøm. Tröôùc maét hoï, ngöôøi höôùng daãn cuûa mình chænh chu trong Ñaïo phuïc, nghieâm tuùc thöïc hieän vieäc daâng leã Chí Toân seõ laø hình aûnh taùc ñoäng quan troïng trong coâng cuoäc haønh trì tu hoïc cuûa hoï. Ngöôøi Phoå Teá Vieân töï baûn thaân nhaän thaáy vieäc ñoù laø caàn thieát, laø aân ñieån, vaø thöïc hieän treân tinh thaàn töï nguyeän, töï giaùc môùi coù theå khieán cho nhöõng Ñoøan sinh nhìn vaøo ñoù maø laøm theo.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Coâng vieäc giaùo hoùa cuûa ngöôøi Phoå Teá Vieân khoâng döøng laïi ôû vieäc noùi ncho ngöôøi khaùc hieåu, noùi cho ngöôøi khaùc tin maø phaûi laøm cho ngöôøi khaùc thaáy, laøm cho nhieät huyeát cuûa mình lan toûa ñeán bao con ngöôøi. Vì theá trôû thaønh moät Phoå Teá Vieân nghóa laø baïn ñaõ duõng caûm theå hieän mình vaø töï tin vaøo ñôøi soáng taâm linh cuûa mình. Theå hieän ñöôïc mình vaø ñôøi soáng taâm linh cuûa mình, ngöôøi Phoå Teá Vieân ñaõ böôùc ñaàu nhoùm löûa nôi nhöõng ngöôøi anh em cuûa mình. Vaø nhöõng ngoïn löûa aáy coù buøng chaùy hay khoâng ñoù coøn phuï thuoäc vaøo nhöõng böôùc tieáp theo cuûa ngöôøi Phoå Teá Vieân.</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM></EM></FONT></SPAN> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM>(còn tiếp)</EM></FONT></SPAN></P>
 

Trung ngôn

Active member
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; COLOR: blue"><FONT color=#000000><FONT face=Arial><EM><FONT size=3>(tiếp theo)</FONT></EM><FONT size=2> </FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; COLOR: blue"><FONT size=3><FONT size=5>II.</FONT> </FONT><FONT size=5>Phoå Teá Vieân - nieàm vui phuïng söï. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Coù moät khoaûng caùch thaät lôùn ñoái vôùi ngöôøi daãn ñoaøn hoâm qua vaø hoâm nay vôùi 3 töø “Phoå teá vieân.” <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN>Neáu ngöôøi <B>Tröôûng Höôùng Daãn</B> coù nhieäm vuï saên soùc, giaùo huaán vaø höôùng daãn ñoaøn sinh cho ñaéc löïc. Laøm sao cho chuùng coù moät neáp soáng thöïc tieãn, bieát laøm vieäc, chôi ñuøa, giuùp ích moät caùch khoa hoïc, coù moät taâm hoàn, moät khuoân khoå, giuùp ñoaøn sinh töï chuû ñöôïc mình, laøm baïn thieát cuûa ñoàng loaïi; thaønh moät coâng daân xöùng ñaùng vaø coù moät tín ngöôõng taâm linh vöõng vaøng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Thì nay, “<B>Phoå teá vieân </B>laø nhaân vieân ban Phoå teá”. Trong ñoù, <I style="mso-bidi-font-style: normal">“Phoå teá laø cô quan phoå hoùa chuùng sanh, lo phaàn Ñaïo cuûa Ñaïo, neân coøn caùch noùi laø cô quan ñem Ñaïo vaøo Ñôøi, dìu böôùc ñöa chaân caùc ñaúng sanh linh nöông veà vôùi Ñaïo, haàu tieán hoùa ñeán phaåm troïn laønh.”</I> (Cao Ñaøi Khaùi Yeáu) Vaø nhö theá vò trí <B>Phoå teá vieân</B> ñoøi hoûi ngöôøi Tröôûng hoâm qua phaûi naâng mình leân moät taàm cao hôn, höôùng daãn caû veà theå traùng, tinh thaàn laãn taâm linh. </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"></SPAN> </P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM>(còn tiếp)</EM></FONT></SPAN></P><!-- Signature --></FONT></SPAN>
 

Trung ngôn

Active member
<P><EM><FONT size=5> (tiep theo)</FONT></EM></P>
<P> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><EM><FONT size=5><B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Phoå teá vieân vôùi nieàm vui nhaän laõnh traùch nhieäm Truyeàn Ñaïo.</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></EM></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>Ñeå hoaøn thaønh traùch nhieäm truyeàn Ñaïo ngöôøi Phoå teá vieân caàn phaûi trang bò cho mình moät kieán thöùc am töôøng veà Ñaïo hoïc. Truyeàn Ñaïo khoâng chæ laø vieäc giaûng daïy kieán thöùc giaùo lyù, leã nghi maø cao hôn noù ñoøi hoûi ngöôøi truyeàn ñaït thoâng tin truyeàn luoân caû moät tinh thaàn. Vì vaäy, beân caïnh kieán thöùc, Giaùo Hoäi ñoøi hoûi ngöôøi Phoå teá vieân phaûi laø ngöôøi thaät vöõng maïnh vôùi moät lyù töôûng, maø khoâng moät ngöôøi naøo coù theå laáy ñi khoûi hoï ñöôïc. <o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><EM><FONT size=5><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Lyù töôûng</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"> chính laø <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ñöôøng Veà Thaày</B>, ñöôøng veà ngoâi nhaø Cha. Vaø ñoù cuõng laø con ñöôøng maø ngöôøi Phoå teá vieân dìu daét ñaøn em cuûa mình höôùng veà vôùi baûn theå nguyeân thuûy cuûa Ñaïo Thaày. Vôùi coâng vieäc naøy, ngöôøi Phoå Teá Vieân phaûi doø ñöôïc ñöôøng Thaùnh ñeå trôû veà ñuùng vaø daãn daét ñaøn em veà ñuùng. Ñoù laø ñieàu khieán cho vai troø cuûa Phoå Teá Vieân vöøa nhö laø moät thaùch thöùc cuõng vöøa nhö laø moät nieàm kieâu haõnh, vöøa nhö laø traùch nhieäm vöøa nhö laø söù meänh, vöøa nhö laø nieàm vui phuïng söï maø laïi cuõng chính laø cöùu caùnh.<o:p></o:p></SPAN></FONT></EM></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>Chæ coù theå vôùi Lyù töôûng cao ñeïp vaø Ñöùc tin tuyeät ñoái môùi coù theå giuùp cho ngöôøi Phoå teá truyeàn ñaïo baèng tö töôûng, qua suy nghó, qua quan ñieåm, qua aùnh maét, qua traùi tim, qua thaùi ñoä, qua haønh ñoäng, qua toaøn theå con ngöôøi hoï maø truyeàn ñaït ñöùc tin, caûm giaùc cuûa mình sang taâm hoàn cuûa nhöõng ñoaøn sinh beù boûng.<o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Batang; mso-fareast-: KO; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><EM><FONT size=5>Vaø khi ñoù, cuõng laø luùc Ñöùc Thöôïng Ñeá laøm vieäc trong ngöôøi Phoå teá vieân qua con ngöôøi Phoå teá vieân, vaø moïi ngöôøi coù theå bieát Ngaøi, yeâu meán Ngaøi vaø muoán ñi theo ñöôøng loái cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá. Nhaän laõnh traùch nhieäm truyeàn ñaïo giuùp ngöôøi Phoå teá vieân soáng troïn veïn hôn trong lyù töôûng vaø ñöùc tin vaøo Ñaáng Thöôïng Ñeá.</FONT></EM></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Batang; mso-fareast-: KO; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><EM><FONT size=5>(con tiep)</FONT></EM></SPAN></P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; COLOR: blue"><FONT color=#000000><FONT face=Arial><EM><FONT size=3>(tiếp theo)</FONT></EM><FONT size=2> </FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal">
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><FONT color=#000000>Phoå teá vieân vôùi nieàm vui giao haûo <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></B></P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT color=#000000>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>Khi traùch nhieäm phoå teá ñöôïc trao cho chuùng ta – ngöôøi Phoå teá vieân, chuùng ta caàn nhaän laáy vaø vaùc treân vai vui veû vaø ñöøng ñeå noù ñeø beïp; haõy thi haønh nhieäm vuï khoâng boû soùt moät chöõ, vaø ñöøng bao giôø boû cuoäc, cho duø trong luùc ñoù, noù coù theå laø naëng neà laém. Haõy luoân tin raèng Thaày khoâng bao giôø baét con cuûa Ngöôøi phaûi chòu ñöïng quaù söùc mình, maø laïi khoâng giuùp söùc cho. Chaéc chaén seõ coù nhöõng löïc löôïng xung quanh chuùng ta ñeå giuùp ñôõ chuùng ta thöïc hieän traùch nhieäm ñöôïc giao. Thaày (daïy) cho chuùng ta moät tình yeâu thöông huynh ñeä ñeå keát noái anh em vôùi nhau, nöông töïa nhau treân böôùc ñöôøng thöïc thi troïng traùch. <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Vì theá, ngöôøi Phoå teá vieân ñöôïc ñoøi hoûi phaûi taïo ra moái giao haûo toát ñeïp trong coäng ñoàng. <o:p></o:p></SPAN></FONT></EM></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT color=#000000><EM><FONT size=5>Trong moái giao haûo cuøng anh em, ngöôøi Phoå teá vieân seõ nhaän ñöôïc söï khích leä cuûa anh em hoaëc hoï daønh söï khích leä cho anh em; vì moïi taâm hoàn ñeàu caàn ñöôïc khích leä. Chuùng ta seõ thaáy raèng khi chuùng ta giuùp ñôõ ngöôøi anh em khaùc, laø luùc chuùng ta töï giuùp mình cuøng lôùn leân vôùi hoï. <o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><FONT color=#000000>Anh em vaø chuùng ta nhö laø moät böùc tranh ñöôïc raùp baèng nhöõng hình raùp nhoû raûi raùc treân maët baøn roäng lôùn. Khi noù ñöôïc raùp laïi caån thaän, ta seõ nhaän thaáy moãi mieáng nhoû ñöôïc ñaët ñeå vaøo ñuùng choã cuûa noù. Moãi thaønh vieân chuùng ta ñeàu coù moät vò trí ñöôïc an baøi. Vì theá nhieäm vuï giao haûo ñoøi hoûi ngöôøi Phoå teá vieân coù moät tình yeâu thöông roäng lôùn hôn ñeå san baèng nhöõng dò bieät, nhöõng xung khaéc, nhöõng baát ñoàng, nhieàu caùch xöû theá vaø loái nhìn xung khaéc nhau. Khi ñoù, ta seõ bò thöû thaùch ñeán cuøng vaø cuõng chaúng ñöôïc ai naâng ñôõ ñaâu. Vaäy thì haõy choïn tình yeâu thöông huynh ñeä laø tinh thaàn coát loõi trong vieäc giaûi toûa baát ñoàng vaø taïo moái giao haûo. Chuùng ta khoâng theå noùi raèng mình yeâu Thaày vaø gheùt anh em, bôûi tình yeâu vaø ganh gheùt cuõng nhö daàu vaø nöôùc: chuùng khoâng hoaø laãn nhau. Neáu ta yeâu Thaày thaät söï, ta cuõng yeâu anh em ñoàng loaïi. <o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><FONT color=#000000>Vaø vôùi traùch nhieäm giao haûo baèng tinh thaàn, chuùng ta coù tình yeâu thöông anh em tuoân chaûy trong coâng vieäc ta laøm.<o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><FONT color=#000000>Phoå teá vieân vôùi nieàm vui keát lieân <o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 6pt" =MsoText><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><FONT color=#000000>Ngöôøi Phoå teá vieân vôùi vai troø naøy gioáng nhö chaát daàu boâi trôn cho caùnh cöûa ræ seùt. Ta bieát raèng: moät caùnh cöûa to lôùn vaø naëng neà, raát khoù môû vì nhöõng baûn leà ñaõ ræ seùt. Ngöôøi ta nhoû vaøo ñoù vaøi gioït daàu roài ngöôøi ta nheï nhaøng lay caùnh cöûa vaø chæ baèng moät caùi aán cuûa ngoùn tay, caùnh cöûa ñaõ ñöôïc môû ra. Ta cuõng vaäy, haõy keát lieân moïi ngöôøi baèng caùch ñaåy caùnh cöûa naëng neà cuûa cuoäc ñôøi qua moät beân ñeå anh em ta thaáy ñöôïc aùnh saùng ñöùc tin, lyù töôûng. Muoán ñöôïc theá, ta chæ coù theå phaûi luoân söû duïng daàu cuûa loøng yeâu thöông, daàu cuûa caûm giaùc tin töôûng tuyeät ñoái bôûi chính noù seõ giuùp laøm troâi chaûy moïi vieäc! Chính caûm giaùc vaø nieàm tin luoân luoân tìm ra moät loái thoaùt, vaø ta caàn môû traùi tim ra ñeå cho noù tuoân chaûy töï do.<o:p></o:p></FONT></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"></SPAN> </P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM>(còn tiếp)</EM></FONT></SPAN></P><!-- Signature --></FONT></SPAN><!-- Signature -->
 

Trung ngôn

Active member
<EM><FONT size=3> (tiep theo)</FONT></EM>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=5><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">Phoå teá vieân vôùi nieàm vui xaây döïng baèng ñieån löïc</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></EM></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Traùch nhieäm naøy coù nghóa laø naêng löôïng ñöôïc nöông theo aân ñieån cuûa Thaày, coù söï hoã trôï cuûa Ñaáng Thieâng Lieâng, khoâng coù yù phaøm: “Trong buoåi Tam Kyø Phoå Ñoä, Thaày duøng aân ñieån ñeå caûm hoùa loøng ngöôøi ñöôïc soáng laïi baèng ñöùc tin, vì vaäy truyeàn ñaïo cuõng laø truyeàn nhaäp ñöùc tin, coù ñöùc tin môùi dính lieàn vôùi Thöôïng Ñeá, coù ñöùc tin môùi taùc ñoäng taâm linh maø khai trieån con ñöôøng Taùnh Maïng. Ñöùc tin laø coâng cuï noái lieàn vôùi hoàng aân cöùu ñoä cuûa Thaày.” (Cao Ñaøi Khaùi Yeáu)<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=5><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold">Chính vì theá, ngöôøi Phoå teá vieân caàn coù moät kieán thöùc chuyeân moân: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times">bieát toå chöùc lôùp, huaán luyeän, laäp chöông trình, coù khaû naêng vaän ñoäng giao teá vôùi phuï huynh vaø Hoï Ñaïo. Cao hôn laø söï hieåu bieát veà kieán thöùc khoa hoïc quaûn lyù, <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">caùch saép xeáp cuûa Thaày veà cô caáu, toå chöùc. Ñoù laø caùch thöùc khoa hoïc nhaát maø caàn thôøi gian ñeå nhaân loaïi hieåu vaø öùng duïng </SPAN>vaøo moâ hình cuûa moät taäp theå. Söï thaáu ñaùo phöông phaùp vaø muïc ñích giuùp ta laøm thöùc tænh, reøn luyeän moïi sôû naêng cuûa ñoaøn sinh ñeå giuùp chuùng vöõng vaøng khi vaøo ñôøi. Nöông theo aân ñieån, chaéc chaén taäp theå ñoù seõ ngaøy caøng vöõng maïnh. Nhö moãi ngöôøi Phoå teá vieân muoán ñoaøn mình ñöôïc hoä trì thì anh ta phaûi thöôøng xuyeân cuùng nöôùc, cuõng nhö taäp theå aáy coù moät söùc maïnh vöõng vaøng thì moãi thaønh vieân caàn thöôøng xuyeân <U>“baét anten”</U> vôùi Thaày qua quyø höông, cuùng nöôùc.<o:p></o:p></SPAN></EM></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Phoå teá vieân vôùi nieàm vui Giaùo hoùa baèng taâm linh.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Töùc laø caûm hoaù baèng giaùo duïc taâm hoàn.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Giaùo hoùa baèng taâm hoàn thì coù 2 con ñöôøng, vaø 2 con ñöôøng naøy ñeàu phaûi thöïc hieän song song cuøng nhau. Ñoù laø truyeàn trao kieán thöùc Ñaïo hoïc ñeå ñoái töôïng nhaän laáy ñöôïc khai môû trí hueä. Quan troïng trong vieäc naøy laø ngöôøi Phoå teá vieân caàn ñeà phoøng chöùng beänh lyù thuyeát, töùc laø ngöôøi noùi maø khoâng thöïc tu thöïc chöùng “Nhaát thieân hö ñoä nhaát thieân ñoïa” Moät ngaøy noùi caùi lyù thuyeát troáng roãng laø moät ngaøy bò ñoïa, chính mình bò ñoïa maø coøn truyeàn laây ñeán ngöôøi khaùc.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Nhö theá ngöôøi laøm Phoå teá phaûi ñuû ñieàu kieän thöïc tu thöïc chöùng, saùng toû taâm linh, thò hieän nôi baûn thaân, treân lôøi noùi, baèng söùc maïnh ñöùc tin töø aân ñieån cuûa Thaày. AÂn ñieån cuûa Thaày truøm bao taát caû, laøm thaønh söï soáng traøn ngaäp loøng ngöôøi vôùi bao haïo khí laâng laâng, loøng ngöôøi töôi saùng, cuoäc soáng theá gian naøy caøng heù môû con ñöôøng Thaùnh ñöùc, taát caû chuùng sanh nhö nhöõng maàm non haèng ñoùn ñôïi aùnh Thaùi döông maø vöôn leân giöõ baàu trôøi xanh thaúm.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">  </SPAN>Vaø nhö theá vôùi traùch nhieäm ñöôïc trao, ngöôøi Phoå teá vieân phaûi baét ñaàu töø chính mình, roài môùi coù theå chieáu giaõi ra khaép nôi : ñöùc tin, tình yeâu thöông, söï haøi hoaø vaø thoâng caûm ñeán vôùi moïi taâm hoàn xung quanh. <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Luùc ñaàu khi ta baét ñaàu cuoäc soáng taâm linh naøy, ngöôøi Phoå teá vieân phaûi coá gaéng haøi hoaø vôùi moïi söï, roài trong quaù trình chuùng ta soáng nhö theá, moãi ngaøy moãi saâu ñaäm hôn vaø cuoäc soáng ñoù trôû neân thaønh phaàn cuûa chuùng ta, noù khoâng ñoøi hoûi phaûi coá gaéng nöõa, vaø chuùng ta soáng noù vôùi moät tö caùch nhö theå noù chính laø baûn thaân mình. Cöù theá maø tieán, ñeán noãi soáng nhö theá ñoái vôùi chuùng ta khoâng coøn laø moät söï coá gaéng nhöng trôû thaønh moät nieàm vui thaät söï. Phuïng söï vôùi traùch nhieäm ñöôïc giao laø moät baøi thuoác tuyeät dieâïu, bôûi neáu chuùng ta queân mình ñi trong phuïng söï, chuùng ta seõ caûm thaáy mình lôùn leân vaø phaùt trieån moät caùch tuyeät vôøi nhaát.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Ñoù laø lyù do maø ngöôøi Phoå Teá, nhö lôøi daïy cuûa Thieâng Lieâng : <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>“Truyeàn Ñaïo baèng tö töôûng<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Giao haûo baèng tinh thaàn<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Keát lieân baèng caûm giaùc<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Xaây döïng baèng ñieån löïc<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Giaùo hoùa baèng taâm linh.”</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>(Cao Ñaøi Khaùi Yeáu)</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5></FONT></EM></SPAN> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><FONT size=5>                                                   (con tiep)</FONT></EM></SPAN></P>
 

Trung ngôn

Active member
 <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; COLOR: blue"><FONT color=#000000><FONT face=Arial><EM><FONT size=3>(tiếp theo)</FONT></EM><FONT size=2> </FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; COLOR: blue"><FONT color=#000000 size=2 face=Arial></FONT></SPAN> </P></FONT></SPAN></B>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>III. Hình aûnh vaø taùc ñoäng cuûa vai troø Phoå Teá Vieân trong söï tröôûng thaønh nôi ñoaøn sinh. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>Gia ñình Höng Ñaïo laø moâi tröôøng ñeå nuoâi döôõng vaø phaùt trieån ñôøi soáng tín ngöôõng cuûa moät boä phaän raát heä troïng trong thaønh phaàn ñaïo chuùng. Heä troïng bôûi vì taäp trung thaønh phaàn ñaïo chuùng treû tuoåi, töø 7 ñeán 30 tuoåi, löùa tuoåi phaùt trieån vaø tröôûng thaønh cuûa con ngöôøi. Trong khoaûng ñôøi naøy, con ngöôøi ñöôïc giaùo duïc nhieàu nhaát, hoaøn caûnh, moâi tröôøng seõ taùc ñoäng ñeán loái soáng, taäp tính vaø taát caû seõ taïo neân nhaân caùch. Ñeå coù moät vöôøn caây xanh toát, thì chuùng ta phaûi bieát chaêm soùc, boùn phaân, töôùi nöôùc, tröø saâu beänh, vaø vai troø cuûa ngöôøi Phoå teá vieân cuõng vaäy, laø nhöõng ngöôøi chaêm boùn cho söï phaùt trieån cuûa vöôøn öôm Giaùo hoäi. Hieåu ñöôïc troïng phaàn traùch nhieäm nhö vaäy, caùc Phoå teá vieân môùi thaáy ñöôïc nieàm vui, danh döï vaø söù maïng cuûa lôùp ngöôøi treû tuoåi. Ñöùc Traàn Höng Ñaïo ñaõ ñeà cao vai troø cuûa thanh nieân Giaùo hoäi nhö vaày:</EM> “<I>Hôõi caùc baïn thanh nieân! Cô Ñaïo hieän thôøi ñaõ böôùc ñeán thôøi kyø chuaån bò roài, vôùi caùi troïng nhieäm ñem Ñaïo vaøo Ñôøi, ai laø ngöôøi tai maét, nôõ naøo ñieàm nhieân! Vaäy caàn phaûi chænh ñoán saép ñaët cho toaøn theå Tín ñoà coù moät phaän söï, ñeàu hieåu raønh Luaät Phaùp, ñeå thöïc hieän cho xöùng ñaùng ngöôøi coâng daân nöôùc Thaùnh.<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=5><I><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5>Muoán theá, tröôùc phaûi laáy thanh nieân laøm noøng coát vaø thí nghieäm, vì thanh nieân laø lôùp ngöôøi quan heä cho töông lai, coù nghò löïc haêng haùi laøm vieäc. Nhö vaäy trong böôùc ñaàu toå chöùc phaûi huaán luyeän theá naøo cho moãi thanh nieân raønh reõ boån phaän cuûa ngöôøi giöõ Ñaïo, truyeàn Ñaïo, coù moät baûn chaát thuaàn tuùy ñaïo ñöùc tieán thuû. Ñoù laø chö Hieàn böôùc töøng böôùc moät, cho vöõng chaéc ñaëng khoûi lung tung. Nhöng bao giôø cuõng phaûi lo troøn phaän söï cuûa mình ñeå xöùng</FONT> <FONT size=5>ñaùng ngöôøi thanh nieân Cao Ñaøi vaø moãi ngöôøi caàn ñuû haïnh ñöùc, haàu ñem tö caùch caù nhaân tieâu bieåu cho ñaïi cuoäc!”</FONT></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5> (Thaùnh Truyeàn Trung Höng, Taäp I, trang 242). <EM>Vôùi tinh thaàn truyeàn löûa ñeå thaép saùng ñöùc tin trong anh em nhaø Ñaïo, lan toûa nguoàn aân ñieån thieâng lieâng ñeán vôùi moïi ngöôøi, ngöôøi Phoå teá vieân phaûi hieåu vai troø cuûa mình, ñaày ñuû nhieät huyeát ñeå nhaän phaàn traùch nhieäm maø Ôn treân ñaõ tin caäy</EM></FONT><EM>.</EM></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5> <SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3 face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM>(còn tiếp)</EM></FONT></SPAN></P><!-- Signature --></FONT></SPAN><!-- Signature --><!-- Signature --></SPAN>
 

Trung ngôn

Active member
 
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>(Tiep theo)</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Laø ngöôøi ñöôïc sinh ra trong Kyø Ba, ñöôïc Thaày môû cô Taän ñoä, giô ñuoác thieâng lieâng soi roïi möôøi phöông, daãn daét loaøi ngöôøi leân bôø chaùnh giaùc. Theá nhöng, cuøng vôùi nhòp soáng cuûa thôøi ñaïi, söï phaùt trieån veà nhaân caùch con ngöôøi bò aûnh höôûng raát lôùn bôûi nhöõng phong traøo, taäp tuïc xaõ hoäi. Phaàn ñoâng, anh em nhaø ñaïo chuùng ta thieân veà theá hoïc hôn laø ñaïo hoïc, do ñoù, ñôøi soáng taâm linh ôû theá heä thanh nieân cuõng coøn raát haïn cheá. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5>Nhìn thöïc teá vaøo moãi gia ñình nhaø ñaïo chuùng ta, trong caùch giaùo duïc haèng ngaøy, oâng baø, cha meï thöôøng khuyeân daïy con chaùu phaûi lo hoïc haønh ñeå thaønh ñaït trong cuoäc soáng, nhaéc nhôû chuùng traùnh nhöõng thoùi hö taät xaáu ñeå laøm ngöôøi coù ñaïo ñöùc. Raát hieám khi daïy cho con caùi nhöõng baøi hoïc veà Ñaïo nhö kinh keä, giaùo lyù, v.v. vì nôi ngöôøi lôùn cuõng coøn nhöõng haïn cheá veà maët naøy!? Vaø dó nhieân, trong ñoä tuoåi coøn nhoû, khoâng em naøo coù yù thöùc tìm hieåu veà ñaïo, môùi nghe ñeán thoâi ñaõ coù suy nghó “chuyeän tu haønh laø chæ daønh cho ngöôøi lôùn.” Vaø vôùi moâi tröôøng nhö vaäy, giôùi treû bieát ñeán vi tính sôùm hôn bieát cuùng kieáng, moät ngaøy daïo treân “xa loä thoâng tin” ñeå tìm ra theá giôùi maø queân nhìn vaøo trong ñeå nhaän bieát söï troáng vaéng taâm linh; giôùi treû thaåm thaáu truyeàn hình, phim aûnh, aâm nhaïc moät caùch töï nhieân, laáy ñoù laøm phöông tieän giaûi toûa nhöõng caêng thaúng, meät moûi cuûa trí naõo thay vì an ñònh thaâm taâm, hoài höôùng baèng kinh keä, cuùng saùm. Vôùi neáp soáng nhö vaäy, khi tröôûng thaønh böôùc ra xaõ hoäi, thanh nieân nhaø Ñaïo chaúng coù gì khaùc bieät so vôùi ngöôøi ñôøi. Nhaø ñaïo chuùng ta haún nhieân coù nhieàu thaønh phaàn trí thöùc raát thaønh ñaït trong xaõ hoäi, nhöng khi hieám khi trôû veà Thaùnh thaát ñeå thaønh taâm hoài höôùng, cuøng chia xeû nhöõng ñaïo söï ñeå phaùt huy tình huynh ñeä Cao Ñaøi… Ñôøi soáng taâm linh cuûa nhöõng ngöôøi anh em naøy thaät ñaùng thöông vaø Giaùo hoäi ñaõ maát ñi moät caùnh tay coäng ñoàng traùch nhieäm ñeå phuïng söï Giaùo hoäi. Hoaëc moät thöïc traïng ñau loøng hôn khi trong nhaø Ñaïo chuùng ta cuõng coù nhöõng thaønh phaàn con em bò nhieãm nhöõng thoùi hö taät xaáu ngoaøi xaõ hoäi nhö ma tuyù, côø baïc, röôïu cheø,… Nhìn chung, phaàn ñoâng, khi lôùn leân, con em nhaø ñaïo ñeàu chaïy theo coâng vieäc laøm aên, boû ngoõ vieäc tu hoïc, queân maát nhöõng lôøi kinh: <I>“Hoïc tu nhaø Thaùnh tôùi lui…”, “Thaân con thaân cuûa Cao Ñaøi…”</I>. Taát caû cuõng bôûi hoaøn caûnh vaø heä quaû taát yeáu cuûa vieäc giaùo duïc nôi gia ñình, trong ñoù Hoï Ñaïo cuõng coù phaàn traùch nhieäm.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>(con tiep)</EM></FONT></SPAN></SPAN></P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5><EM>(tiep theo)</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Trôû laïi vôùi moâi tröôøng sinh hoaït Gia ñình Höng Ñaïo, nôi luoân ñöôïc boài ñaép tình thöông yeâu cuûa anh em cuøng moät Cha, cuøng moät nhaø, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, khoâng neà haø hoaøn caûnh, chuùng ta ñaõ xaây döïng ñöôïc moät ngoâi nhaø Thaùnh baèng tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá. Trong moâi tröôøng naøy, chuùng ta seõ ñöôïc hoïc nhöõng kieán thöùc veà Ñaïo ñeå thaáy “<I>thöông Thaày, meán Ñaïo</I>”, taäp kinh keä ñeå laàn theo ñöôøng Thaùnh, taäp daâng leã hoài höôùng veà Thaày ñeå troïn höôûng aân thieâng. Thaät vaäy, khi nhöõng caâu kinh ñaõ in saâu vaøo taâm trí thì chuùng ta deã daøng gìn giöõ ñöôïc mình trong thanh tònh, thuaàn khieát. Ví duï, trong luùc naøo ñoù, chuùng ta deã duoâi vôùi hoaøn caûnh, vieäc giöõ giôùi khoù thöïc hieän, chuùng ta nghó ñeán caâu kinh “<I>Thôø Thaày, giöõ Ñaïo phaän con ñoù maø”</I> ñoät nhieân, lyù trí seõ thaéng hoaøn caûnh ngay laäp töùc. Vaäy, vai troø cuûa kinh keä laøm chuùng ta phaûn tænh töï caàu ñeå giaùc ngoä. Taát nhieân, khi sinh hoaït trong moâi tröôøng Gia ñình Höng Ñaïo, ngöôøi Phoå teá vieân seõ daïy doã vaø dìu daét caùc em theo con ñöôøng aáy. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Laøm troøn boån phaän cuûa ngöôøi tín ñoà Cao Ñaøi, tröôùc nhaát, phaûi bieát boån phaän cuûa ngöôøi tín ñoà; ñeå soáng Ñaïo cho ñuùng thì phaûi bieát Ñaïo; ñeå bieát thöông Thaày, tin Thaày thì phaûi soáng baèng tình yeâu thöông aáy… taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeàu ñöôïc un ñuùc, döôõng nuoâi trong moâi tröôøng sinh hoaït nhaø ñaïo. Haõy cöù nhìn vaøo hình aûnh caùc em ñoàng nhi ngay haøng thaúng loái vaøo daâng leã Thaày sau moäi buoåi sinh hoaït, chuùng ta coù quyeàn tin töôûng vaøo söï thuaàn thaønh vaø phaùt trieån cuûa moät tín ñoà ngoan ñaïo veà sau. Moâi tröôøng sinh hoaït Gia ñình Höng Ñaïo ñang laøm ñieàu ñoù vaø seõ thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT size=5>Laøm ñöôïc ñieàu ñoù, Phoå teá vieân chính laø taùc nhaân höôùng cho ñoàng ñaïo chuùng ta ñeán choã “saùng suoát roäng lôùn aám aùp töï do” nhö Ñöùc Tröôøng Canh Tieân Tröôûng ñaõ daïy: <I>“… Leõ ñaâu, loøng ngöôøi khoâng baèng haït ñaäu, haït luùa sao? Haït gioáng thöïc vaät noù voâ tri, baåm sinh trong loøng Taïo hoùa, maø luùc naøo cuõng höôùng veà aùnh saùng thieân nhieân, duø laø ñaát laáp ñaù ñeø noù cuõng choåi mình vöôn leân ñeå troâng boùng maët trôøi, söôûi laáy aám aùp bao la maø tröôûng thaønh ngaøy theâm vöõng chaéc, khoe höông phôi saéc, haït gioáng naøo cuõng choåi daäy röôùc laáy khoâng khí vaøo loøng, chôù coù haït gioáng naøo ñaâm xuoáng choã chaät heïp toái taêm bao giôø!<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30.05pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=5><I><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold">Gioáng caây coøn coù söï giaùc ngoä döôøng aáy maø soáng maõi tuøy thuaän leõ Trôøi, loaøi ngöôøi thua noù, khoâng tìm ñeán choå saùng suoát roäng lôùn aám aùp töï do, cöù meâ ñaém vaøo choã toái taêm, chen thaân trong nôi chaät heïp u aùm, u aùm laø voâ minh, bôûi voâ minh laø laàm laïc, laàm laïc môùi taïo thaønh toäi aùc, chòu laáy phieàn naõo ñau khoå maõi maõi nghieäp duyeân loâi cuoán chìm noåi linh ñinh trong saùu ñöôøng sanh töû, ôû trong boán vaùch toái taêm, chòu laáy kieáp ñaûo ñieân, khoâng moät caûnh ngoä naøo bình thöôøng an laïc caû.”</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; mso-bidi-font-weight: bold"> (Thaùnh Truyeàn Trung Höng, Taäp IV, Trang 44).<I><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoTextIndent3><FONT size=5 face=VNI-Times>Nhöõng ngöôøi Phoå teá vieân chuùng ta luùc naøo cuõng vui töôi, hôùn hôû khi ñoùn nhaän theâm moät thaønh vieân môùi ñeán vôùi taäp theå mình. Ñeán vôùi Gia ñình Höng Ñaïo ñeå böôùc vaøo ñöôøng ñaïo ñöùc, taäp taønh nhöõng böôùc ñaàu tieân vôùi daùng ñi thong dong cuûa ngöôøi coù Ñaïo khoâng nhieãm tröôït aùm muoäi traàn tình. Nhöõng ngöôøi Phoå teá vieân coù traùch nhieäm chaêm nom, gìn giöõ böôùc chaân ñoàng haønh naøy vì ñaây chính laø ngöôøi thay theá baïn trong töông lai. Neáu khoâng bieát giöõ chaân ngöôøi anh em môùi naøy thì cöù nghó raèng chính chuùng ta laïi moät laàn nöõa laáy maát “duyeân” ñeán vôùi ñaïo cuûa hoï, vaø “caét ñöùt” ñi moät maéc xích quan troïng ñeå noái keát moät voøng tay lôùn trong huynh ñeä Cao Ñaøi!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoTextIndent3><FONT size=5 face=VNI-Times><EM>(con tiep)</EM></FONT></P>
 

Trung ngôn

Active member
 (tiếp theo)
<P =MsoText2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><strong><FONT size=5>IV. Vò trí cuûa Phoå Teá Vieân trong moái quan heä vôùi Gia Ñình Höng Ñaïo, Hoï Ñaïo vaø Giaùo Hoäi.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><o:p><FONT size=5> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5>Phoå teá vieân nhaän laõnh vai troø laø ngöôøi giaùo hoùa cho con em nhaø ñaïo trong Gia Ñình Höng Ñaïo, laø löïc löôïng tín höõu treû ñaày tin caäy trong moïi coâng taùc ñaïo söï quan troïng cuûa Hoï Ñaïo sôû taïi vaø nhaát laø trong moái quan heä roäng lôùn hôn, chieán löôïc hôn, Phoå teá vieân chính laø nieàm hy voïng cho söï phaùt trieån löông tai cuûa Giaùo hoäi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5>Gia Ñình Höng Ñaïo laø moâi tröôøng reøn luyeän vaø hoïc taäp cuûa Phoå teá vieân. Ñoù cuõng laø böôùc chaân ñaàu tieân treân con ñöôøng thöïc hieän muïc ñích “Thieân ñaïo giaûi thoaùt, Theá ñaïo ñaïi ñoàng”, phuïng söï tha nhaân vaø tröôûng döôõng ñôøi soáng taâm linh. Vieäc xaây döïng moät Gia Ñình Höng Ñaïo vöõng maïnh tröôùc heát phaûi baét nguoàn töø vieäc hình thaønh moät ñoäi nguõ Phoå teá vieân coù taâm huyeát vaø nhieät thaønh phuïng söï. Phoå teá vieân chính laø linh hoàn cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo. Ñaây chính laø moät yeâu caàu coù tính baét buoäc. Vaø traùch nhieäm cuûa Phoå teá vieân cuõng vì vaäy maø caøng quan troïng vaø naëng neà trong vieäc duy trì sinh hoaït. Vieäc sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo hay soá löôïng ñoaøn sinh coù söï dao ñoäng, bieán ñoåi laø moät dieán tieán raát bình thöôøng do nhöõng taùc ñoäng cuûa cuoäc soáng beân ngoaøi. Tuy nhieân, vieäc dao ñoäng trong tinh thaàn Phoå teá vieân seõ daãn ñeán nguy cô beá taét, giaùn ñoaïn sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo.<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5>Veà maët haønh chaùnh, ñieàu haønh Gia Ñình Höng Ñaïo laø moät taäp hôïp caùc Phoå teá vieân. Ñaây laø nhöõng tín höõu treû coù taâm ñaïo, ñöôïc söï tin caäy cuûa Hoï Ñaïo vaø ñöôïc ñaøo taïo caùc kyõ naêng sinh hoaït caàn thieát. Vaøo ngaøy thoï nhieäm, caùc phoå teá vieân ñöôïc giôùi thieäu ra maét vôùi toaøn boä boån ñaïo, ñöôïc Ñaïo huynh Ñaàu Hoï Ñaïo aân caàn trao thö thoï nhieäm vaø kính thaønh laøm leã thoï nhieäm taïi Böûu Ñieän vôùi Ñöùc Chí Toân trong lôøi nguyeän ñem heát söùc mình trong vai troø cuûa mình. Ñoù laø moät thôøi khaéc ñaùng nhôù trong cuoäc ñôøi phuïng söï cuûa moät Phoå Teá Vieân. Bôûi leõ baét ñaàu töø ñaây, moät sinh linh nhoû beù coù tröôûng thaønh ñuùng höôùng hay khoâng nôi con em nhaø ñaïo phuï thuoäc raát nhieàu vaøo traùch nhieäm cuûa Phoå teá vieân chuùng ta. Moãi Phoå teá vieân seõ mang treân mình hai traùch nhieäm: traùch vôùi Hoï Ñaïo vaø traùch nhieäm vôùi Thieâng lieâng. Moãi Phoå teá vieân seõ ñöôïc phaân coâng phuï traùch höôùng daãn sinh hoaït taïi moät vöôøn Ñoàng hay moät lôùp Thieáu hay Thanh. Beân caïnh vieäc sinh hoaït taïi caùc ñôn vò, sinh hoaït Gia Ñình Höng Ñaïo coøn traûi roäng treân nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau nhaèm naâng cao, phong phuù hoùa noäi dung sinh hoaït, giao löu giöõa caùc ñôn vò nhö Hoäi Xuaân, Traïi, Giaùo lyù heø, Tu taäp Thaønh Nhaân, Nhi Ñoàng Hoïc Ñaïo… caàn coù söï coäng taùc laøm vieäc trong taäp theå cuûa caùc Phoå teá vieân. Moãi Phoå teá vieân phaûi nhaän thöùc ñöôïc raèng taát caû caùc coâng vieäc lieân quan ñeán sinh hoaït Gia Ñình Höng Ñaïo laø coâng vieäc cuûa chính mình. Coù nhö vaäy thì tinh thaàn sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo môùi phaùt trieån toát. Moät kinh nghieäm nhaän thaáy raèng tinh thaàn traùch nhieäm cuïc boä, chæ bieát coâng vieäc cuûa ñôn vò mình maø khoâng caàn quan taâm ñeán caùc hoaït ñoäng khaùc, vaãn thöôøng xaûy ra nôi caùc phoå teá vieân trong nhöõng coâng vieäc chung. Ñaây cuõng laø moäi tröôøng hoïc taäp vaø reøn luyeän caùch thöùc laøm vieäc giöõa caùc phoå teá vieân. Laøm vieäc taäp theå, bieát laéng nghe, bieát chia seû, bieát giaûm tieát caùi toâi cao ngaïo… laø nhöõng cô hoäi ñeå moãi Phoå teá vieân trau doài taâm haïnh cuûa chính mình.<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><o:p><FONT size=5> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3><FONT size=5>Moãi Phoå teá vieân phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc Hoï Ñaïo veà vieäc höôùng daãn sinh hoaït cuûa mình. Hoï Ñaïo ñaõ tin caäy trao troïn quyeàn höôùng daãn ñôøi soáng taâm linh cuûa con em nhaø ñaïo vaøo trong tay cuûa Phoå teá vieân vôùi nieàm tin vaøo söï phaùt trieån töông lai vôùi theá heä keá thöøa. Vì vaäy coù theá noùi khoâng quaù raèng söï phaùt phieån töông lai cuûa Hoï Ñaïo khoâng theå khoâng phuï thuoäc vaøo keát quaû höôùng daãn sinh hoaït cuûa Phoå teá vieân. Moät theá heä keá thöøa coù ñöùc tin doõng maõnh, nhieät thaønh phuïng söï vieäc ñaïo… laø nieàm mong uôùc vaø traên trôû chung moïi thaùnh sôû noùi rieâng vaø Giaùo hoäi noùi chung. Con ngöôøi coù taâm ñöùc, ñaïo haïnh khoâng theå töï nhieân xuaát hieän maø phaûi coù moät quaù trình ñaøo taïo, tröôûng thaønh töø thuôû thieáu thôøi. Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ chöùng minh raèng nhöõng ñieàu gì caùc em ôû ñoä tuoåi 9-10 tin töôûng thì ñoù laø nieàm tin soáng cheát suoát caû cuoäc ñôøi, ngoaøi khoaûng thôøi gian ñoù thì moïi vieäc ñeàu coù theå phai nhaït theo thôøi gian. Chính vì vaäy vieäc giaùo döôõng ñöùc tin nôi con em nhaø ñaïo laø moät vieäc laøm coù tính chieán löôïc, coù söï quan taâm ñuùng möùc töø phía Hoï Ñaïo. Söï quan taâm ñoù theå hieän qua söï ñoäng vieân Phoå teá vieân vaø hoå trôï vieäc sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo vaø xem ñoù laø moät phaàn quan troïng trong coâng taùc ñaïo söï haèng naêm.</FONT> </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=3>(con tiep)</FONT></SPAN></P>
 

LongNguyen

New member
 
Huynh Trung Ngôn có loạt bài hay! Chỉ có một số câu hỏi cho rõ hơn vì quan tâm: <br>1. "<span style="font-family: VNI-Times;"><font size="5"><b>Phoå teá vieân</b>
ñoøi hoûi ngöôøi Tröôûng hoâm qua phaûi naâng mình leân moät taàm cao
hôn, höôùng daãn caû veà theå traùng, tinh thaàn laãn taâm linh". </font></span>Phương pháp nâng cao ở đây muốn nói đến phương pháp nào? Quan niệm về tinh thần và tâm linh như thế nào?<span style="font-family: VNI-Times;"><font size="5"><br><br></font></span>2. Đọc qua thì thấy Phổ tế viên tương đương với vai trò Huynh Trưởng trong quá khứ chuyên về sinh hoạt với các em nhỏ (nếu sai thì nhờ huynh chỉnh giúp ý này). Như vậy có yêu cầu gì để làm Phổ Tế Viên chăng? Hỏi vì thấy trở lên có nhiều kỳng vọng và trọng trách cho vị trí Phổ Tế Viên. <br><br>3. Có đoạn trích Cao Đài Khái Yếu nói rằng, Phổ tế là cơ quan phổ hóa chúng sanh, .... Mà ở đây LongNguyen chỉ thấy nói phần việc hướng dẫn các em nhỏ (chưa thấy xác định rõ lứa tuổi nào) Vậy phải chăng PTV là một bộ phận nhỏ của một bộ phận lớn hơn?<br><br>4. LongNguyen muốn có quyển Cao Đài Khái Yếu thì có thể liên hệ với ai, đơn vị nào để thỉnh được ạ?<br><br>Rất sẻ chia với loạt bài bài viết này. Cơ đạo hiện nay vẫn trong 100 năm đầu tiên nhưng có nhiều khảo đảo. Trong thời chiến loạn thì ngoài khảo bên trong. Nay thời yên ổn thì nội khảo nội...Có được nhưng con ngừời chân chính, trung chánh, như bài viết thì hay quá! Rất mong làm bạn với nhiều PTV như thế!<br><br>Có nghe Đạo khai trễ 1 ngày nhân sanh khổ 1 ngày. Nhưng có được con người như thế quả không nhanh được.....Thôi thì cầu nguyện cho tâm của các anh chị em thanh tịnh và tinh tấn trong Hồng Ân của Thầy Mẹ trong cơn khảo thí này vậy!<br>
 

Trung ngôn

Active member
<P>
LongNguyen nói:
  Huynh Trung Ngôn có loạt bài hay! </P>
<P>
  </P>
<P><FONT size=3>LongNguyen khen nhầm người rồi. Bài này, như đã dẫn, là bài viết của một tác giả nào đó thuộc một trong 3 Họ đạo tại TP.HCM (HT TGCĐ).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trung ngôn không có khả năng viết bài như vậy đâu, xin chuyển lời khen này cho tác giả.</FONT></P>
<P><FONT size=3>
Trao đổi cùng LongNguyen nói:
:</FONT></P>
<P>Chỉ có một số câu hỏi cho rõ hơn vì quan tâm: <BR>1. "<SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><B>Phoå teá vieân</B> ñoøi hoûi ngöôøi Tröôûng hoâm qua phaûi naâng mình leân moät taàm cao hôn, höôùng daãn caû veà theå traùng, tinh thaàn laãn taâm linh". </FONT></SPAN>Phương pháp nâng cao ở đây muốn nói đến phương pháp nào? Quan niệm về tinh thần và tâm linh như thế nào?
</P>
<P><FONT size=3>- Phương pháp nâng cao là phải tham gia các khóa phổ tế viên các cấp để được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản để làm Trưởng (liên hệ với Trưởng ban phổ tế tại Họ đạo để biết thêm chương trình sinh họat của các ngành).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ở điểm này, theo Trung ngôn, tác giả dùng cụm từ "hướng dẫn" hơi tối nghĩa; nếu được thì dùng: "đầy đủ tất cả về thể tráng, tinh thần và tâm linh". </FONT></P>
<P><FONT size=3>- Thể tráng: Sức khỏe, thân thể cường tráng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Tinh thần: Một tinh thần Cao Đài với ước nguyện phụng sự nhân sạnh</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Tâm linh: Đời sống tâm linh luôn được trau dồi, luôn học hỏi, luôn tu học: Cúng tứ thời, kinh kệ, sám hối, giữ giới luật Cao Đài, v.v.</FONT></P>
<P><FONT size=3>   
LongNguyen nói:
</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><BR></FONT></SPAN>2. Đọc qua thì thấy Phổ tế viên tương đương với vai trò Huynh Trưởng trong quá khứ chuyên về sinh hoạt với các em nhỏ (nếu sai thì nhờ huynh chỉnh giúp ý này). Như vậy có yêu cầu gì để làm Phổ Tế Viên chăng? Hỏi vì thấy trở lên có nhiều kỳng vọng và trọng trách cho vị trí Phổ Tế Viên. </P>
<P>
  </P>
<P><FONT size=3>Theo TN biết, năm đến, Cơ quan Phổ tế Hội thánh sẽ có chương trình dài hơi cho các họat động phổ cập "Phổ tế viên" đến từng Họ đạo. Các yêu cầu về đầu vô (điều kiện tham dự) sẽ được thông báo từ Họ đạo. Ở đâu có nhiều Phổ tế viên, ở đó sẽ ít có trẻ con nhà Đạo hư hỏng (chắc chắn như vậy). </FONT><BR><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3> 
LongNguyen nói:
</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><BR></FONT></SPAN><BR>3. Có đoạn trích Cao Đài Khái Yếu nói rằng, Phổ tế là cơ quan phổ hóa chúng sanh, .... Mà ở đây LongNguyen chỉ thấy nói phần việc hướng dẫn các em nhỏ (chưa thấy xác định rõ lứa tuổi nào) Vậy phải chăng PTV là một bộ phận nhỏ của một bộ phận lớn hơn?</P>
<P>
  </P>
<P><FONT size=3>Cao Đài khái yếu là cuốn sách mà Đạo trưởng Đạt Đức là tác giả.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phổ tế là một trong bốn Cơ quan hành chánh Đạo thuộc Tòa nội chánh Cửu trùng đài. Theo đó, giáo hóa Gia đình đạo chúng (tại Đạo quy) là một phần trách nhiệm của Cơ quan Phổ tế. Gia đình Hưng đạo là bộ phận của Gia đình đạo chúng (được ban hành bằng văn bản số 160 của Hội thánh TGCĐ). Phố tế viên là thành viên của Gia đình Hưng Đạo với trách nhiệm khá nặng nề (nếu được bái mạng tại Bửu điện) là thừa mạng Hội thánh mà phổ hóa, bảo vệ các thành viên là con em nhà đạo trong độ tuổi là Thanh Thiếu Đồng.</FONT></P>
<P><FONT size=3><BR></FONT>
LongNguyen nói:
<BR>4. LongNguyen muốn có quyển Cao Đài Khái Yếu thì có thể liên hệ với ai, đơn vị nào để thỉnh được ạ?<BR>
  </P>
<P><FONT size=3>Như đã nói, quyển Cao Đài Khái Yếu của tác giả Đạo trưởng Đạt Đức (tức Phối sư Thượng Hậu Thanh); bạn có thể liên hệ với tác giả hoặc Ban kinh hộ thuộc Cơ quan Phước Thiện Hội thánh để biết thêm (63 Hải Phòng, Đà nẵng). </FONT><BR></P>
<P>
LongNguyen nói:
<BR></P>
<P>Rất sẻ chia với loạt bài bài viết này. Cơ đạo hiện nay vẫn trong 100 năm đầu tiên nhưng có nhiều khảo đảo. Trong thời chiến loạn thì ngoài khảo bên trong. Nay thời yên ổn thì nội khảo nội...Có được nhưng con ngừời chân chính, trung chánh, như bài viết thì hay quá! Rất mong làm bạn với nhiều PTV như thế!<BR><BR>Có nghe Đạo khai trễ 1 ngày nhân sanh khổ 1 ngày. Nhưng có được con người như thế quả không nhanh được.....Thôi thì cầu nguyện cho tâm của các anh chị em thanh tịnh và tinh tấn trong Hồng Ân của Thầy Mẹ trong cơn khảo thí này vậy!<BR>
 </P>
<P><FONT size=3>Cám ơn chia sẻ từ LongNguyen.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Liên hệ thành viên Thanh thiếu niên có sắc áo màu Tam Thanh tại các Họ đạo thuộc HTTG CĐ, trong số đó bạn sẽ gặp một (ít nhất) trưởng hướng dẫn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trung ngôn chưa có cơ hội làm Phổ tế viên nên chỉ biết đến đây mà thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P> 
 

Vi Li

New member
 
Huynh Trung Ngôn kính mến <br><br>Những bài của huynh trong chủ đề này giống chữ A Rập quá , đệ dịch không ra ; Xin huynh chuyển phông chữ thành VN nhé <br> <br>Thân ái <br>
 

Trung ngôn

Active member
<FONT size=5><EM> </EM></FONT>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Moái quan heä giöõa Phoå teá vieân vaø Hoï Ñaïo vì vaäy laø moät moái quan heä hoå töông. Chính vì vaäy maø teân goïi “Tröôûng” ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh “Phoå teá vieân”, ngöôøi höôùng daãn sinh hoaït Gia Ñình Höng Ñaïo chính thöùc trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa Ban Phoå Teá vôùi ñoái töôïng höôùng daãn rieâng bieät nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng. Laø thaønh vieân cuûa Ban Phoå Teá vì vaäy Phoå teá vieân laø moät chöùc vieäc cuûa Hoï Ñaïo vaø vieäc tham gia trong coâng taùc ñaïo söï cuûa Thaùnh thaát vì vaäy cuõng chuû ñoäng hôn.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Sinh hoaït ôû moät soá ñôn vò thöôøng phaøn naøn raèng Hoï Ñaïo vaø caùc ban ngaønh thöôøng khoâng quan taâm ñuùng möùc ñeán sinh hoaït treû, khoâng hoå trôï nhieàu vaø thaäm chí laø khoâng daønh tình caûm toát ñeïp vì moät soá hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo gaây xaùo troän, oàn aøo. Moät kinh nghieäm maø caùc Gia Ñình Höng Ñaïo caàn phaûi aùp duïng ñoù laø haõy chuû ñoäng vaø tích cöïc tham gia vaøo coâng taùc hoå trôï ñaïo söï cuûa Hoï Ñaïo, töø phía baûn thaân Phoå teá vieân cuõng nhö töø caùc ñoaøn sinh. Haõy tích cöïc vaø saün saøng tham gia trong caùc ñaïo söï thaùnh thaát nhö veä sinh thaùnh sôû, laøm coâng vieäc töø thieän giuùp ñôõ thaùnh thaát neáu yeâu caàu, vaän ñoäng ñoaøn sinh, nhaát laø Thanh sinh, tham gia vaøo caùc sinh hoaït nhö hoå trôï vieäc Hoäi tu cuûa Hoï Ñaïo, tham gia laøm caùc coâng taùc an sinh, caùc leã hoäi cuûa Thaùnh thaát, caùc ban ngaønh, Nöõ phaùi… Neáu caùc phoå teá vieân laøm toát coâng vieäc naøy, chaéc chaén Gia Ñình Höng Ñaïo seõ giaønh ñöôïc nhieàu tình caûm quyù baùu töø phía Hoï Ñaïo, töø caùc ban ngaønh, töø caùc quyù baäc phuï huynh…vaø töø ñoù seõ nhaän ñöôïc nhieàu söï hoå trôï, quan taâm töø moïi thaønh phaàn. Hoï Ñaïo seõ tin caäy, seû chia nhieàu hôn tình caûm ñoái caùc Phoå teá vieân, caùc thaønh phaàn coù traùch nhieäm cuûa Hoï Ñaïo seõ saün saøng truyeàn trao kinh nghieäm vaø taùn trôï tinh thaàn, phuï huynh seõ yeâu quyù vaø tin caäy ngöôøi höôùng daãn, saün saøng ñoäng vieân con em mình sinh hoaït vaø tham gia caùc coâng taùc ñaïo söï. Ñaây laø moät kinh nghieäm coù nhieàu lôïi ích toát ñeïp. Ñoù cuõng laø caùch giaùo duïc caùc ñoaøn sinh tinh thaàn phuïng söï vaø thöïc haønh soáng ñaïo trong moâi tröôøng thöïc teá. Haõy giaû söû raèng moãi Hoï Ñaïo laø moät gia ñình thì Gia Ñình Höng Ñaïo vôùi caùc Phoå teá vieân laø anh chò caû trong gia ñình, saün saøng gaùnh coâng vieäc chia seû vôùi cha meï ñeå giuùp ñôõ vieäc nhaø vaø höôùng daãn, daïy doã caùc em nhoû cuûa mình. Vôùi caùch suy nghó nhö vaäy, baïn seõ caûm thaáy raèng coâng vieäc cuûa moät Phoå teá vieân laø moät nieàm vui thaät söï vôùi tình caûm seû chia, anh tröôùc em sau trong moät gia ñình lôùn.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Hieän nay, theo khaûo saùt, caùc vò chöùc saéc, chöùc vieäc hieän ñang ñieàu haønh caùc hoïat ñoäng cuûa caùc ban ngaønh trong Hoï Ñaïo, Ban thöôøng vuï, Ban cai quaûn coù ñoä tuoåi trung bình khaù cao treân 50. Yeâu caàu cuûa coâng vieäc ñaïo söï ngaøy caøng cao, cöôøng ñoä laøm vieäc caøng nhieàu. Thaäm chí taïi nhieàu Hoï Ñaïo, nhaän söï laøm vieäc taïi caùc ban ngaønh bò thieáu huït traàm troïng, caùch thöùc laøm vieäc coøn nhieàu thieáu soùt chöa khoa hoïc, laïc haäu… Phoå teá vieân laø taàng lôùp trí thöùc treû, coù taâm ñöùc ñöôïc reøn luyeän trong sinh hoaït, coù kyõ naêng laøm vieäc, coù söùc treû, coù nhieät huyeát … chaéc chaén laø moät löïc löôïng keá thöøa xöùng ñaùng nhaát trong vieäc hoå trôï ñieàu haønh coâng vieäc ñaïo söï cuûa Thaùnh sôû. Vieäc ñaøo taïo naøy caàn coù söï taùc ñoäng cuûa caû hai phía. Caùc ban ngaønh caàn chuû ñoäng ñöa caùc Phoå teá vieân vaøo laøm quen vôùi coâng taùc ñaïo söï, toå chöùc caùc buoåi trao ñoåi ñeå taâm tình, trao ñoåi kinh nghieäm… ñeå Phoå teá vieân quen vôùi vieäc ñaïo.<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Moái quan heä giöõa Phoå teá vieân vaø Giaùo hoäi laø moät moái quan heä cao hôn ôû taàm möùc chieán löôïc. Cuõng nhö moïi toå chöùc toân giaùo khaùc, vieäc höôùng vaøo xaây döïng, giaùo duïc giôùi treû laø moät thaùch thöùc vaø vaán naïn. Vaø vieäc giaûi quyeát vaán naïn naøy cuõng laø cô sôû toàn taïi cho moïi toå chöùc toân giaùo trong chieàu höôùng phaùt trieån töông lai trong moät xaõ hoäi vôùi nhieàu bieán ñoåi. Thanh nieân laø röôøng coät cuûa quoác gia vaø Phoå teá vieân laø töông lai cuûa Giaùo hoäi. Phoå teá vieân laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo ñeå ñi truyeàn giaùo, truyeàn ñöùc tin cho moät theá heä nhoû tuoåi. Ñöôøng höôùng haønh ñaïo, quan ñieåm tu haønh, caên baûn giaùo lyù Ñaïi Ñaïo… cuûa Giaùo hoäi do chính nhöõng Phoå teá vieân thay maët truyeàn ñaït ñeán caùc taàng lôùp nhaân sanh nhoû tuoåi, laø theá heä töông lai cuûa Giaùo hoäi ngaøy mai. Chính vì vaäy vieäc Giaùo hoäi caàn tieán haønh caùc khoùa huaán luyeän, ñaøo taïo, boài döôõng caùc Phoå teá vieân laø ñieàu caàn phaûi laøm thöông xuyeân, chuû ñoäng vaø coù tính heä thoáng, chieán löôïc. Vieäc thoáng nhaát noäi dung höôùng daãn vaø ñaøo taïo phoå teá vieân theo moät chuaån thoáng nhaát laø vieäc caáp thieát vaø ñoù cuõng chæ laø ñaëc quyeàn rieâng cuûa Giaùo hoäi.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Moãi Phoå teá vieân laø moät ngöôøi treû vôùi nhieàu hoaøi baõo vaø lyù töôûng. Ñoái vôùi ngöôøi coù ñaïo thì lyù töôûng ñoù caàn phaûi höôùng thöôïng vaø cao ñeïp trong tinh thaàn phuïng söï nhaân sanh vaø Giaùo hoäi. Taát nhieân phuïng söï Giaùo hoäi khoâng ñi ngoaøi vieäc phuïng söï höôùng daãn sinh hoaït taïi ñôn vò mình cuõng nhö trong coâng taùc ñaïo söï vôùi Thaùnh thaát sôû taïi. Tuy nhieân cuõng caàn phaûi nhaän thöùc ñöôïc raèng Giaùo hoäi vaø phaùt trieån Giaùo hoäi laø moät suy nghó caàn ñöôïc xuaát hieän thöôøng tröïc hôn trong moät Phoå teá vieân coù traùch nhieäm vaø taâm huyeát. Phuïng söï vaø phaùt trieån Giaùo hoäi laø phuïng söï cho moät muïc ñích vì lôïi ích cuûa nhaân sinh ôû moät taàm möùc roäng lôùn hôn, vì caû chuùng sinh trong coõi theá gian naøy. Moãi Phoå teá vieân, xeùt moät khía caïnh naøo ñoù, laø moät söù giaû, laø moät hình aûnh cuûa Giaùo hoäi trong cuoäc soáng, laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chí Toân taïi theá. Kinh Nhaäp Hoäi coù caâu:<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>“Mang danh Hoäi Thaùnh ñaõ ñaøn</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Batang; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: KO; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=5>Naâng tay nhuïc theå xaây hình Chí Toân </FONT></SPAN></EM></SPAN><FONT size=5><SPAN><EM>”<o:p></o:p></EM></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>Tuaân thuû quyeàn phaùp cuûa Giaùo hoäi, höôùng daãn con em nhaø ñaïo ñi trong tinh thaàn tu hoïc cuûa Giaùo hoäi vì vaäy laø moät traùch nhieäm cao caû vaø vinh döï cuûa ngöôøi Phoå teá vieân.</EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM>                                                                  Hết. <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top