Phương Luyện Kỷ ( Đức Hộ Pháp )

su_that

New member
<H3 align=center><FONT color=#800000 size=3><IMG src="http://www.nhipcaugiaoly.com/images/article/duc_ho_phap_8628.jpg" border="0"></FONT></H3>
<H3 align=center><FONT color=#800000 size=3></FONT> </H3>
<H3 align=center><FONT color=#800000 size=3>PHƯƠNG LUYỆN KỶ</FONT><FONT color=#800000 size=3><BR>ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO</FONT></H3>
<P align=center><FONT size=3>Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là<BR>tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.Phải ân-hậu và khoan-hồng.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng<BR>của hoa, phước, buồn, vui (tập tánh không không<BR>đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn,<BR>nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết đoán</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Giữ linh-tâm làm căn bổn.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.</FONT></P>
<H3 align=center><FONT color=#800000 size=3>PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM<BR>VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN LƯƠNG</FONT></H3>
<P align=center><FONT size=3>Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu,<BR>ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gíá.Ai đã cố oán kẻ thù của mình,<BR>thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,<BR>nên người hiền thì không biết đến y là từ bỏ cừu hận oán ghét.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Lấy thiện mà trừ ác.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Lấy chánh trừ tà.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Ấy là đường thương huệ kiếm</FONT></P>
<H3 align=center><FONT color=#800000 size=3>LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ</FONT></H3>
<P align=center><FONT size=3>Ẩm thực tinh khiết .Tư-tưởng tinh-khiết</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Thương yêu vô tận.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy..<BR></FONT><EM><FONT size=3>Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)<BR>Hộ-Pháp<BR>( Ký tên và đóng dấu )</FONT></EM></P>
<P align=center> <BR></P>
<CENTER><B><U><FONT size=4>LỜI CHỈ DẪN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP VỀ PHƯƠNG LUYỆN KỶ</FONT></B></U></CENTER>
<P><B><FONT size=4>Muốn đi Con Đường Thứ Ba phải: </FONT></B>
<P><FONT size=4>- Tập mình đừng ham muốn các điều chi cho mình nữa. <BR>- Hành tàng của Chí Tôn là phận sự của mình. <BR>- Phải yêu ái với Chí Tôn và Phật Mẫu, cái yêu ái và hiếu hạnh ấy phải là phi thường do tâm linh điều khiển. <BR>- Phải thương yêu nhơn sanh và vật loại hơn mình và coi đồng thể, đồng sanh với mình. <BR>- Phải tạo dựng cố thủ thâm tâm cho nên chí Thánh, và đoạt đủ ba ngàn công quả thì sẽ đi êm bước đặng và mới vững vàng thắng muôn điều trở ngại. </FONT>
<P><B><FONT size=4>Hộ Pháp</FONT></B> </P>
 

Facebook Comment

Top