Qui tắc để phân biệt cơ CHÁNH hay cơ TÀ

DangVo

New member
 
<DIV id=post_message_43129><I>"Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ vương đã phá khuấy chơn đạo, đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi.</I><BR><BR><I>Nó lại biết Ta đến với cơ mầu nhiệm nầy nên mượn Tam thập lục Động giả làm Tam thập lục Thiên. Các tên Thần Thánh Tiên Phật đều bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo".</I><BR><BR><B><FONT color=red>Những nguyên tắc sau đây, ai thành thật do theo có thể khỏi sai lầm, ít ra cũng đở.</FONT></B><BR><BR><BR>1.- Cần phải đủ trí thông minh phán đoán và không nên có thành kiến, mới có thể nhận rõ chơn giá trị một bài giáng cơ.<BR><BR><BR>2.- Thần Tiên bao giờ cũng dạy những việc chánh lý, đạo đức, từ bi, tuyệt nhiên không dạy những việc mờ hồ, huyễn hoặc.<BR><BR><BR>3.- Thần Tiên chẳng khi nào khoe khoang và miệt thị ai. Lời giảng dạy bao giờ cũng thấm đậm Bác Ái và khí vị thanh cao. Trái lại,<FONT color=blue> bài cơ bút nào có vẻ sân si, khoát nạt có giọng bông lơn cao ngạo, bài ấy dầu có phủ một lớp văn chương tuyệt diệu đi nữa, quyết không phải của Thần Tiên.</FONT><BR><BR><BR>4.- Chẳng nên chú trọng ở văn chương mà nên chú trọng ở lý và ý. Về văn chương, một bài của Thần Tiên giáng cơ có khi khuyết điểm là tại chỗ sơ sót của Chơn thần đồng tử, vì Thần Tiên chỉ truyền tư tưởng cho Chơn thần diễn ra văn chương, chớ không dùng ngôn ngữ như người phàm.<BR><BR><BR>5.- Thần Tiên không thích khen ai, tặng ai. Nếu cần khuyến lệ người có công hành đạo, Thần Tiên vẫn dè dặt từng chút, thế nào cho người được khuyến lệ khỏi áy náy nếu có đức khiêm cung, hoặc không tăng vẻ tự đắc nếu có tánh kiêu căng.<BR><BR><BR>6.- Thần Tiên dạy bảo chúng ta điều chi không bao giờ tỏ vẻ hâm he sai khiến, chỉ để cho chúng ta tự do suy liệu, nghe không tùy ý.<BR>Nếu thấy chúng ta chẳng biết phục thiện, và chẳng nghe lời khuyên bảo. Thần Tiên không giáng nữa. Chừng đó tha hồ cho Tà quái xen vào mạo danh mà gạt đủ điều.<BR><BR><BR>7.- Thần Tiên chỉ dìu dẫn chúng ta trên đường đạo đức, chớ không giúp về tư danh, tư lợi...<BR><BR><BR>8.- Phàm Thần Tiên cho biết trước việc chi, thì việc ấy sớm muộn gì cũng phải xảy ra, vì Thần Tiên không hề hí ngôn.<BR><BR><BR>9.- Thần Tiên không phải giáng đặng thỏa mãn tánh háo kỳ của người phàm tục, hoặc yêu cầu ai tin. Cầu hỏi những điều vô vị, hoặc muốn Thần Tiên làm việc chi linh nghiệm cho mình thấy chắc mới chịu tin, đó là không biết mảy may gì về diệu tánh bút cơ.<BR>---------------------------------<BR><BR><BR>trích quyễn Thiên Đạo <BR>Tác giả: Nguyễn Trung Hâu .</DIV>
 

DangVo

New member
<P>dựa theo phương pháp của Ngài Nguyễn Trung Hậu ,</P>
<P>Đề nghị với BQT những bài thuộc lọai mê tín trong diễn đàn nên cho vào phòng lưu trử </P>
<P>Thân chào</P> 
 

Vi Li

New member
<P> "Vô ma khảo bất thành Phật đạo" Vậy "tà "đâu phải là nên huỷ diệt,ngược lại phải ghi nhận sự khảo đảo của nó để cho ta trưởng thành.Với một kiến thức fàm fu thì việc minh định chánh tà là điều không thể ,Trong thế gian nầy, ai đã diệt hết được tham sân si đâu để mà cầu kiến;Thôi thì cứ lấy chánh tâm mà tu càmg tu đại chứ biết sao chừ (chánh tâm là không bao giờ hại người hại vật,và fải biết hy sinh nếu cần) </P>
<P>  Về cơ chánh hay tà,theo thiển ý thì nên để nguyên như vậy,vì nếu chọn lọc thì ai là người đủ trình độ cả đức lẫn tài mà phân phàm chọn thánh; lỡ bỏ thánh lấy phàm thì tội ấy thiên thu. Việc san định lại kinh kệ trước đây đến hôm nay vẫn còn điều tiếng (hội thánh Truyền Giáo) ; Cơ Đạo sắp chuyển rồi mà việc QUẢNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP vẫn phải loay hoay với những việc như thế ư !  Pháp PHẬT chỉ mạt ở chúng sanh thôi chứ không mạt ở con người  Cao Đài ,Không mạt ở tư tưởng Cao Đài ,đó là chân lý ,hãy để rồi xem</P>
<P> </P>
 

DangVo

New member
 ngoài đời hay trong Đạo , nếu không có quy tắc luật lệ thì sẽ loạn , đúng là thời mạt pháp , chánh tà sẽ hiện nguyên hình , lo yên phận tu thân cho chắc ăn <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

Facebook Comment

Top