SỐNG ÐẠO

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4><FONT color=#0000ff><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">              * Thế nào là người</FONT></strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> biết</FONT> </strong></FONT></FONT><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#ff0000><strong>SỐNG ÐẠO ?!</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT face=Verdana size=4><FONT size=3><FONT color=#0000ff><strong>S<FONT face=Arial size=2>ưu tầm nơi quyển Phụ bản nội san Cao Ðài Giáo Lý " D<FONT color=#ff0000>ẶM DÀI GÁNH ÐẠO</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT>" của Cố Ðạo Trưởng CHÍ TÍN, lưu hành nội bộ  tháng 8.Ðinh Hợi ( 10-2007 ) <FONT color=#0000ff>bài số 33 SỐNG ÐẠO từ trang 219-220</FONT></FONT></strong></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#0000ff>.</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>     <FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>Ðức Giáo Tông Vô Vi  </strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>Lý Ðại Tiên Trưởng có dạy :  " Chư đệ muội có biết không , đời mạt pháp , ngưởi Sống Ðạo là</strong> </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>người có cuộc sống thung dung , rất căn bản , biết điều hoà cùng nhịp điệu</strong></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> thiên nhiên ".</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>       Chúng ta cố gắng triển khai Thánh ý ,để thực hiện tu hành, tìm hiểu thế nào là <U>sống thung dung, sống căn bản và biết điều hoà cùng nhịp điệu thiên nhiên.</U></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>          Sống <U>thung dung</U> là sống một cách thãnh thơi ung dung tự tại , không bận rộn, vội vã,  nôn nóng, bực bội , mà cũng không biếng lười giải đãi , bê tha, kéo dài , vô tích sự , không làm lợi ích cho ai .  Noi theo hành  động của Thánh Nhân vô kỷ, vô công, vô danh, vô vi , để làm lợi ích cho đời mà không kể công , không lưu danh, không để lại dấu vết.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>         Sống <U>căn bản</U> thuận theo Thiên tính , theo thiên nhiên, sống tự do không để cho danh lợi , ái ân, uy quyền chi phối , thoát khỏi vòng kiềm toã của thị phi ngang trái, nhân nghĩa, thân thù ,hơn thua cao thấp ,...Nói tóm lại : Sống Ðạo là sống đời sống siêu thoát của hàng chơn nhơn theo Tiên giáo hay hàng Quân tử theo Nho giáo, lấy đạo đức làm căn bản cho đời sống.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>          <U>Còn sống hoà hài cùng nhịp điệu thiên nhiên</U>, theo thiển kiến là  Ðức Lý Giáo Tông muốn nhắc cho những vị tu thiền phải giữ tâm thanh tịnh để nhíêp thu khi Tiên thiên , một ngày có 4 thời, tương ứng với 4 mùa trong năm là giờ Tý tương ứng với mùa Ðông, giờ Ngọ tương ứng với mùa  Hạ , giờ Mẹo tương ứng với mu chánh đạo hằng ngày à Xuân , giờ Dậu tương ứng với mùa Thu , thời tiết chuyển lưân không ngừng nghỉ , con người biết SỐNG  ÐẠO , muốn sống khoẻ phải biết nhơn cơ hội hoà đồng cùng nhịp điệu thiên nhiên mà tiếp thu Tiên Thiên chánh khí của Trời Ðất để ôn dưỡng thân tâm , tẩy trừ tà khí tác hại cơ thể và tâm linh làm trở ngại con đường chánh đạo hằng ngày của mình. Vì vậy mà Ơn Trên dạy chúng ta nhập vào các khóa tịnh vì lợi ích bản thân người tu hành. Vì </strong>hiểu<strong> được sự lợi ích của bản thân do Ðạo pháp mang lại cho chính mình , nên không coi khoá tịnh như là một sự giam lỏng , ràng buộc mà hăng hái nhập tịnh trường , thung dung thư thái mà tịnh toạ , thiền định, tiếp thu và hoà nhịp cùng Thiên điển một cách hoát    </strong></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>  Ðó là những phút giây vào cảnh Thần Tiên tại thế . Nếu chưa nếm được mùi thiền Ðạo thì không thấm thiá được cái thú thiên nhiên nhà Tiên giải thoát đó !  Như vậy , phải cần có một đức tin dũng mãnh nơi đạo pháp ( chánh pháp ), phải dày</strong> <strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">công kiên trì nhẫn nại tri hành chánh pháp cho đúng với</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> pháp đạo mới mong đạt được kết quả khả quan.     Chúng ta h</FONT></strong><FONT face=Arial><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>ãy lưu ý lời dạy của Ðức</strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>Lý Giáo Tông : "<EM> Thiên</EM></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><EM>g</EM></strong> <EM><strong>liêng dạy chư hiền nhập tịnh là để ngăn ngưà sự vọng động nội tâm , để cho lòng được ổn định thanh tịnh, trước là dưỡng sinh , sau để thông công cùng</strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>thượng giới."</strong></FONT></EM></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> </strong></FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>          Ðó là  diệu dụng của Ðạo pháp khi chúng ta biết hoà theo nhịp điệu thiên nhiên, không phải là điều mê tín , dị đoan, hay ăn bánh vẽ đâu./</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                          _______________________</FONT></strong></P>         
 

1234

Active member
<P align=left> </P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>Chúng ta h</strong><strong>ãy lưu ý lời dạy của Ðức</strong> <strong>Lý Giáo Tông : "<EM> Thiên</EM></strong><strong><EM>g</EM></strong> <EM><strong>liêng dạy chư hiền nhập tịnh là để ngăn ngưà sự vọng động nội tâm , để cho lòng được ổn định thanh tịnh, trước là dưỡng sinh , sau để thông công cùng</strong> <strong>thượng giới."</strong></EM><strong> </strong><strong> </strong></FONT></FONT></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>Có phải chăng nhập tịnh là phương cách diệu dụng là nguồn thực </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>phẩm</FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>chính mà ta thường phải dung nạp cho chơn thần cho linh chơn </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>nguyên </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>khí  cho Chơn Thân giác tánh cuả mỗi mỗi chúng ta. Y như là hơi </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>thở và nhịp đập của con tim và thực phẫm dinh dữỡng mà mỗi </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>giả thân </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>ngũ uẩn chúng ta đều cần phải có vậy để duy trì sự sống còn của </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>xác thân </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>giả tạm này ! Nhập tịnh có phải chăng là phương cách diệu dụng </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>mà mỗi </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>mỗi chúng ta cần phải thu nhiếp thần tâm để dung nạp lại nguồn </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>THIÊN </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>LƯƠNG,THIÊN KHÍ CỦA CÀN KHÔN,NGUỒN NĂNG </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>LƯỌNG VÔ </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>BIÊN đó mỗi mỗi chúng ta khi thu nhiếp được y như là </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>chúng ta như qua </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>một chặng đường dài cần phải tiếp nạp xăng cho xe và </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>nạp lại điện cho </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>bình ắc quy xe cho mỗi thứ năng lượng cần có và cần đủ cho xe đều được </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>toàn kiện để rồi </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>chúng ta lại bắt đầu,khởi đầu cho một cuộc hành trình </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>xa đầy niềm tin </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>không còn lo sợ xe bị hụt xăng hay mất điện bình xe giữa </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>lưng chừng </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>chặng đường và cuộc hành trình dài trở về ! có phải chăng </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>mỗi mỗi cần </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>phải tinh chuyên và cần phải cẩn mật giữ gìn ba món báu </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>không cho bị </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>sờn mẻ giữ sao cho còn được tinh nguyên như ngày nào cho </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>tới lúc về ! </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>(ba món báu đây khác với tinh - khí - thần mà ba báu đây là : <FONT color=#ff0000></FONT></FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT color=#ff0000>THIÊN </FONT></FONT></strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=4><strong>TINH LINH KHÍ CỦA CHA - THIÊN TINH LINH KHÍ CỦA </strong></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=4><strong>MẸ - LINH </strong></FONT><FONT face="Times New Roman" size=4><strong><FONT color=#ff0000>CHƠN NGUYÊN KHÍ CỦA CON</FONT>, ba báu đây có phải chăng </strong></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>tựa như ba </strong></FONT><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>dấu vân tay được công chứng cùng trong 1 tờ passport thị </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>thực xuất nhập </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>cảnh và đều rất riêng của mỗi nguyên nhân, y như dưới </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>thế trần vậy !khi </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>ta vào một quốc gia nào ta đều phải trình xuất passport </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>cho hải quan cửa </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>khẩu và tới ngày về ta cũng lại phải trình để xác nhận </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>lại trước khi lên </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>máy bay về nước,và khi tới quốc thổ của mình,mình cũng </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>lại phải một lần </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>nữa xuất trình xác nhận lại giấy passport đó để được </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>nhập tịch,có phải </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>chăng Nhập tịnh là phương cách mà như để ta luôn tự </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>mình hằng kiễm </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>tra và và coi lại giũ gìn lau chùi lại ba báu đó được tinh </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>nguyên cho tới </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>ngày về ! ( chứ khi chúng ta qua nước ngoài chơi lo mải </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>mê du lịch để tới </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>ngày về tờ passport bị lạc mất rất phiền hoặc giả như tờ </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>passort </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>không được giữ gìn để bị nhàu nát, lem mất chữ và hình cùng mã </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>số,dấu vân tay thì kẹt </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>lắm,phiền lắm chăng !? )</FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>  </FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>ĐOẠN ĐƯÒNG ĐỜI MỘT ĐOẠN TA NGAO NGÁN !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>BIẾT NHỚ VỀ CỘI GỐC CỦA NGÀY XƯA !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>THÔI GỬI TRỌN MỘT ĐỜI TRONG KIẾP SỐ </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>RÁNG LO TRÒN ĐẠO ĐỨC CHỐN QUÊ XƯA</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>LÚC RA ĐI LÀ LÒNG TA ĐÃ THỆ</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>LÚC TRỞ VỀ TA CŨNG SẼ NHƯ SƠ!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>BIẾT RẰNG ĐỜI ĐẦY BỤI TRẦN NHƠ CẤU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong>RÁNG GIỮ TÌNH CHO ĐẶNG CHỮ</strong> <strong><FONT color=#000066 size=5>TRINH SƠ</FONT></strong></FONT></P>
<P align=left> </P> 
 

Facebook Comment

Top