Sư đệ

DangVo

New member
 <SPAN =read>Thiền sư Bankei có rất nhiều đệ tử đến để học pháp. Trong số đó có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn cắp vặt và đã bị bắt quả tang nhiều lần.
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify">Thấy Thiền sư cứ bỏ qua không đả động gì đến tội phạm, các sư huynh của chú tiểu phạm tội liền họp nhau làm một tờ đơn thỉnh nguyện dâng lên bổn sư, dọa rằng họ sẽ bỏ ra đi tất cả nếu Thiền sư còn làm lơ không xử tội tên ăn cắp.</P></SPAN><SPAN =read>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify">Ðọc xong tờ thỉnh nguyện khiếu nại, Thiền sư bèn họp chúng tuyên bố:</P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify">Tốt lắm, cứ theo tờ thỉnh nguyện này thì các con đều là những người thông minh, phân biệt rành rẽ về thiện và ác... các con có thể đi bất cứ nơi nào cũng xuôi chèo mát mái cả... và thấy cũng không có gì để lo ngại. Duy chỉ có thằng đệ tử đáng thương này là chưa hiểu rõ tà chánh... Thầy có bổn phận phải dạy dỗ nó... các con cứ lên đường, còn nó phải ở lại với thầy.</P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify">Chú tiểu ăn cắp òa lên khóc và từ đó chú không bao giờ tái phạm lỗi cũ.</P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify">Tất cả môn đồ đều xin ở lại... và họ sống bên Thiền sư cho đến ngày người viên tịch.</P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify"> </P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 30px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN =read>Tg: Thiền sư Bankei</SPAN></P></SPAN>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Qua câu chuyện trên của hiền huynh Dang Vo đệ rút ra được cảm nhận :</P>
<P>Vị thiền sư Bankei không phải là "bỏ lơ" mà là Ngài cố tình "bỏ lơ" thì phải với không ngòai chủ đích </P>
<P>"dạy" kẻ hư hèn,vụng dại,, mà Ngài còn "dạy" luôn cho những "sư huynh".Trong 1 động thái mà đã </P>
<P>bao gồm trong ,ngoài,trên, dưới thuở tập tửng,còn bập bẹ biết đi thì chúng ta phải nương nhờ "tha </P>
<P>lực" phải nương nhờ sự đút,mớm,ẳm,bồng...cho tới ngày chúng ta đã tự có thể nhai nuốt,đi chạy </P>
<P>được thì chúng ta cần tự phải "tự lực " những vị sư huynh trên sau khi đã TU - SỬA học hỏi những </P>
<P>đều hay nơi đức tính của người thầy ( không tham lam ,,,) nhưng các vị sư huynh chưa thể hiện ra </P>
<P>được "yếu chất" tình thương,chưa phát huy được làm nảy nở những cái ' đức" đã ung kết thọ </P>
<P>hưởng từ người thầy ! chúng ta hảy luôn nhớ rằng : trong Tha có Tự mà trong Tự có Tha </P>
<P>Chúng ta TU - HỌC không quá nương nhờ và ỷ lại ( cho dù là dưới bất cứ 1 thế lực "siêu nhiên" </P>
<P>nào ! ) để chúng ta lâu dần không bị coi là người TU nhu nhược ,ỷ lại và yếm thế ! mà chúng ta </P>
<P>không quá tự lực,tự hào để đến thành những người "tự kêu và ngạo mạn" đương nhiên chúng ta </P>
<P>rất cần "tha lực " mà đều cốt lõi là chúng ta có biết hướng những " lực " mà đôi lúc chúng ta cứ </P>
<P>ngộ nhận ,lầm lẫn rằng là do của chúng ta ! chúng ta biết mang cái " lực" đến cho tha nhân cũng y </P>
<P>như chúng ta chỉ quá chú trọng cái hít vào mà không lo cho cái thở ra,lo cho cái ăn vào mà lại </P>
<P>không để ý đến cái... ra ! chúng ta chỉ mong cầu "tha lực " và sẳng sàng đón nhận " tha lực " </P>
<P>nhưng chúng ta không quen " sử dụng " cái " tha lực " đến cho người khác để được "quân bình ' </P>
<P>theo lý lẽ đạo lý... mà cứ chỉ "ôm vào khư khư " ví như ta chỉ biết hít vào mà không chịu thở ra,chỉ </P>
<P>chịu ăn vào mà không chịu...ra ! ( Những vị sư huynh cảm nhận còn thiếu sót,còn khờ quá so với </P>
<P>những gì đã học được nơi thầy nên tất cả đồng lòng ở lại bên thầy và quỳ dưới chân thầy là </P>
<P>vậy ! đó là cảm nhận thiển thô từ câu chuyện của huynh Dang Vo, Và lại nữa! theo 1234 nghĩ rằng :</P>
<P>Lỡ như thiền sư Bankei có gặp 1 ai đó không đồng tôn giáo cùng Ngài,giả lở như người đó đang là </P>
<P>tín đồ công giáo thì chắc rằng Ngài sẽ không khuyên người đó "bỏ đạo " đang theo mà về với </P>
<P>Ngài,mà có lẽ Ngài sẽ khuyên rằng : con hãy làm 1 con chiên ngoan và phụng sự CHÚA với tất cả </P>
<P>những gì con tin nơi CHÚA ! và gặp người HỒI GIÁO Ngài sẽ khuyên phụng sự THÁNH A- LA cho </P>
<P>trọn lành,với người Phật Tử Ngài hẳn sẻ khuyên sống làm tôi phụng Phật,gặp người CAO ĐÀI </P>
<P>hẳn Ngài cũng sẻ khuyên sống trọn lành với CHA - MẸ thiêng liêng bề trên , Đó là phẫm hạnh cao </P>
<P>cả của 1 người chân tu thể hiện qua Ngài thiền sư Bankei ( Đó là đức hạnh cao cả của những vị </P>
<P>CHÂN SƯ ! )</P> 
 

Facebook Comment

Top