Tại sao Đức Ngô Minh Chiêu...?

Guests

Guest
 Tại sao Đức Ngô Minh Chiêu lại không hiệp cùng các vị khai đạo khác hành đạo tại Toà Thánh Tây Ninh mà lại tách ra?    
 

Guests

Guest
<P> Xin mạo muội đóng góp chút ý kiến : </P>
<P>Mỗi tôn giáo đều có 2 phần : Công truyền và phổ đô. Ngài Ngô Minh Chiêu muốn tu kín, còn các Ngài khác thì theo cơ phổ độ ở Tòa Thánh Tây Ninh </P>
<P>Xin quí huynh tỉ cùng đóng góp ý kiến</P>
 

vongmotanhsao

New member
<P> Mt thanh than mến!</P>
<P>Thượng Đế mở đạo là để cứu nhân loại,đem con cái của ngài trở về với đời sống vỉnh hằng trở về với chân thiện mỹ giải thoát tâm linh. Nhưng để làm được điều đó cần phải có hai phần Giải thoát tâm linh và đại đồng nhân loại nên có công truyền và tâm truyền.ếu như Đức Ngô củng chung lo vun đắp phần phổ độ thi ai là người làm chứng cho nền tân pháp này,do dó mà ngài lo tu kín để Chứng minh sự cứu cánh của nền tôn giáo mới. Mình nói theo cách nhìn thiển cận của mình,mt thanh muốn hiểu nhiều hơn thì nên tìm đọc lịch sử của đạo hoăc có thể hỏi trực tiếp với cac huyng trưởng,các anh ấy sẽ giải thích rỏ ràng hơn.Mình tin rằng với tinh thần cầu tiến muốn hiểu biết như mtthanh sẻ được đáp ứng một cách thỏa đáng nhất. Chúc mt thanh đươc như ý nguyện. Thân ái chào tạm biệt!<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

vongmotanhsao

New member
<P align=center><FONT color=#ff0000>Huệ Nhân Huynh !</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff> Xin chào tinh tri thân yêu<BR>Tìm tòi lẽ thật là điều đáng khen<BR>Tri tìm nguồn cội lần phăng<BR>Cho tường nguyên lý cao thâm ở đời<BR>Đã sinh ra kiếp con người<BR>Sinh thời chi đó? để đời chê khen<BR>Hay sinh là để trui rèn<BR>Làm thân nam tử trải thân với đời<BR>Cao Đài Giáo dạy người hiệp nhất<BR>Thuyết dung hòa gieo rắt khắp nơi<BR>Muốn tầm dịu lý tột vời<BR>Phải buông bỏ những ý riêng nơi mình./.<BR><FONT color=#990099>"Mình chúc sở thích của Huệ Nhân sẽ được đáp ứng một cách thỏa đáng nhất!"</FONT><BR></P></FONT> 
 

Guests

Guest
<P align=center><U><FONT color=#0000ff> Đáp từ</FONT></U></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Nghe lời khuyến thiện rất hay</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Giúp người cải ác theo đường thẳng ngay</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Giử thân khỏi chốn dạ đài</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Tu nhân tích đức hưởng rày ân thiên</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Cầu cho khắp chốn mọi miền</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Chúng sanh giác ngộ theo đường Phật , Tiên</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>LÀNH THAY GẶP BẠN HỮU DUYÊN </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000></FONT> </P>
 

tinhtri

New member
<P> có nhiều bạn hỏi <FONT color=#0000ff>TỊNH TRÍ </FONT>từ đâu đến, nay xin được giới thiệu nơi đến của mình là:</P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>TỊNH</FONT> tâm niệm Phật thoát trần ai</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>ĐỘ</FONT> thế nhân sinh khỏi lạc loài</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>ĐẠO</FONT> đức mở bày ra khắp cõi</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>TRÀNG</FONT> thi khai mở cứu muôn loài</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>LIÊN </FONT>Trì Hải Hội luôn mong mỏi</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>HOA</FONT> khai Cực Lạc nhớ đêm ngày</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#660066><FONT color=#ff0000>HỘI</FONT> Liên Hoa ! Thoát Ta Bà !</FONT></P>
<P align=left><FONT color=#0000ff>TỊNH ĐỘ ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA HỘI</FONT></P>
<P align=left> </P>
<P> </P>
 

vongmotanhsao

New member
<P align=center><FONT color=#0000cc><strong> <FONT color=#ff0000>Tiếp Bài "Đáp từ" của Huệ Nhân</FONT></strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff>Phải chăng tiền định nơi miền trần gian<BR>Vui thay chung một Đạo tràng<BR>Cùng nhau đàm đạo hỏi han ân tình<BR>Duyên lành nay đã phục sinh<BR>Thiền môn quày bước tiếp nghinh Đạo màu.<BR><BR></FONT></P>
 

vongmotanhsao

New member
<P><FONT color=#ff0000><strong>      <FONT size=5> </FONT><FONT size=3>Thân Nam Tử</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Làm thân nam tử giửa trần ai<BR>Phải biết yêu thương khắp vạn loài<BR>Hạnh đức trau giồi, Hồn định tỉnh<BR>Sửa  tâm minh triết cứu muôn loài<BR>Truy tìm Chân lý không ngừng nghỉ<BR>Tinh tấn rèn tâm sửa mỗi ngày<BR>Tường tận Lý Chân cầu giải thoát<BR>Khai Kinh Vô Tự thoát trần ai </FONT><FONT size=3><FONT color=#0000ff>./.<BR></FONT><BR><FONT color=#00ff00>Họa lai bài thơ giời thiệu nơi đến của </FONT></FONT><FONT color=#ff00ff><U><strong><FONT size=3>"Tịnh Trí"<BR></FONT></P></strong></U></FONT>     
 

vongmotanhsao

New member
<P><strong><FONT color=#ff0000>                Đáp Từ</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>Hội</strong> ngộ cùng nhau học Đạo vàng<BR><strong>Thánh Truyền</strong> chuyển thế độ trần gian<BR><strong>Giáo</strong> dân lầm bước về Thiên Quốc<BR><strong>Từ</strong> buổi ban sơ vẫn Ngọc Hoàng./.</FONT></P>
 

Guests

Guest
<P><FONT size=3> <strong><U><FONT color=#6600ff>Đôi lời Góp Ý cùng các bạn nhé!!!</FONT></U></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Ta</strong> đến <strong>Ta</strong> đi chỉ một nơi<BR><FONT color=#6600ff>Đến - đi </FONT>vì phận giúp người đời<BR>Khi đời hết khổ không <FONT color=#6600ff>đi - đến</FONT><BR>Vì chẳng còn ai để mở lời</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Lời nói kèm theo với việc làm<BR>Vì <strong><FONT color=#6600ff>Thầy</FONT></strong> vì <strong><FONT color=#6600ff>Đạo</FONT></strong> giúp trần gian<BR>Phận hành rỗi rãi về non núi<BR>Ngày dạo <strong><FONT color=#6600ff>Non Bồng</FONT></strong>, tối <strong><FONT color=#6600ff>Phổ Am</FONT></strong></FONT></P>
 

vongmotanhsao

New member
<P><FONT color=#990099><strong>             VÔ ĐỀ</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#990099>Ta đến ta đi chẳng định nơi<BR>Đến đi đâu vướng bận theo đời<BR>Tùy duyên hóa độ mà đi đến<BR>Dù đến hay đi chẳng mở lời</FONT></P>
<P><FONT color=#990099>Lời ngụ Thầy khai cố hiểu làm<BR>Trung Hưng - Lý Nhiệm tại thân tâm<BR>Tâm thường thanh tịnh - không đi đến !?<BR>Có đến còn đi - Lý khó am./.<BR><BR>Tiểu đệ mạo muội Họa đôi dòng khi đọc <FONT color=#6600ff size=3><U><strong>Đôi lời Góp Ý cùng các bạn nhé!!!  </strong></U>của quý hiền hữu <U><strong>vô danh</strong></U></FONT><BR>                                                                      Thân ái chào hiền hữu!</FONT></P> 
 

Guests

Guest
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong><U>Xin Họa Đôi Vần Cùng Bạn Vô Danh nhé!</U></strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><FONT color=#6600ff><strong><FONT color=#ff0000>Ta</FONT></strong> - <strong><FONT color=#ff0000>Bạn</FONT></strong> chung đường đến <strong><FONT color=#ff0000>Một</FONT></strong> nơi<BR><strong><FONT color=#ff0000>Ta</FONT></strong> đi, <strong><FONT color=#ff0000>Bạn</FONT></strong> đến thuận theo đời<BR>Đến ngày <FONT color=#ff0000><strong><EM>tương ngộ</EM></strong> </FONT>không đi - đến<BR>Ngày ấy nào <strong><FONT color=#ff0000>Ai</FONT></strong> biết mở lời!?</FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#6600ff size=3>Lời <FONT color=#ff0000><strong>Ta</strong> </FONT>hay <strong><FONT color=#ff0000>Bạn</FONT></strong> cũng đều làm<BR>Thệ nguyện nơi <strong><FONT color=#ff0000>Thầy</FONT></strong> chẳng dối gian<BR>Phận việc xong rồi quay lại núi<BR>Ngày chơi sông núi, tối về <strong><FONT color=#ff0000>Am</FONT></strong>.<BR><BR></FONT></P>
 

Guests

Guest
 Phong thái nghe như thoát cỏi trần<BR> còn e thế-sự mãi cầm chân<BR> Giúp ai? mà có ai cần giúp<BR> Hay tự bản thân lại phải cần !<BR>           Thiện-Ngộ
 

Guests

Guest
Phong thái nào đâu thoát bể trần<BR>Mãi mê thế sự vướng vào thân<BR>Giúp cho Đồ Chúng trong Thân thể<BR>Khỏi vướng A - Tỳ nhẹ tấm thân.
 

Guests

Guest
 Ai cũng cưu mang nợ chúng sinh<BR> Biết tu tự độ cứu cho mình<BR> Nói rằng độ chúng sinh vô-lượng<BR> Mà có ai đâu chỉ một mình..... cười<BR>                   Thiện-Ngộ <BR>             
 

Guests

Guest
Một mình dìu dắt chúng sinh linh<BR>Nương Pháp Tam Thanh cứu chính Mình<BR>Phổ độ khai hoa phương Tiếp Dẫn<BR>Thừa truyền Minh Chiếu - Vô Tự Kinh.......cười<BR>                                                     Minh Pháp
 

Guests

Guest
Kinh kia cứu cánh tại nơi ta<BR>Độ dẫn nhơn sanh thoát ái hà<BR>Hà lạc chỉ phương dìu dắt chúng<BR>Chúng về "đường thiện" cứu luôn ta...cười !<BR>                                           Bạch sa<BR>Bạn co biết "đường thiện" la ở đâu không? hi hi hi .........<BR> 
 

Guests

Guest
<P>Ta nương Pháp Bửu cứu riêng ta<BR>Đồ chúng nương đây thoát khổ mà<BR>"Đường thiện" quay về nguồn gốc Tổ<BR>Quy hồi cố quốc bởi do ta.<BR>Chúc bạn đưa chúng sanh về " Đường Thiện " thành công nhé!</P>
 

Guests

Guest
<P> Ta vẫn là ta tự thuở nào !!!<BR> Nhưng do tại bởi tánh lao chao<BR> Nên cần phải có "kim cô chú" <BR> Quy phục về "Nguyên" thỏa ước ao.<BR>cám ơn lời chúc của bạn ! không những mình và bạn mà tất cả mọi người cần đưa sanh chúng về " đường thiện" để hồi nguyên.</P>
 

Guests

Guest
<P>Ta chẳng là ta của thuở nào<BR>Ham mùi trần thế Trí lao xao<BR>Tam quy, ngũ giới " Kim cô " hiện<BR>Pháp báu Trời cho chẳng biết sao?<BR>Chúc các bạn thành công nhé! Xin Tặnh các bạn một bài Sắc - Không nhé</P>
<P>Sắc không - Không Sắc - Sắc cùng không<BR>Cảnh thế đua chen thấy não lòng<BR>Mê Sắc chấp không - Nào tỏ Lý<BR>Không không - Sắc sắc cũng tương đồng.<BR></P>
 

Facebook Comment

Top