tại sao lúc ban sơ lập đàn cầu cơ !

bachhai08

New member
 <FONT face="Times New Roman">
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM>Cho đệ hỏi</EM></FONT> :</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman" color=#810000>T</FONT><FONT face="Times New Roman" color=#810000>ại sao lúc trước đàn nào cũng có cầu cơ mà bây giờ ngưng vậ</FONT><FONT face="Times New Roman" color=#810000>y?</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman" color=#810000>Cảm ơn chư huynh tỷ muội !</P></FONT></FONT>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Có đoạn Thánh-Giáo này nên lưu ý:<br>  " Thất-Nương Diêu-Trì Cung.<br>  Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Trì-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng.<br>  Chớ chi thất tại tà-quyền thì có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín. "<br>  Những đồng-tử tiền định của Thầy phò-loan trễ-nải nên mấy Bà không đến được và những nơi khác Kim-Quang-Sứ cũng lập đồng tử riêng mượn danh Diêu-Trì-Cung mà dối gạt nhơn-Sanh. và nhơn-sanh mê-tín thì khó mà phân biệt của ai.<br>  Cho nên Thầy đã biết cái hại ấy mà ra Lịnh nhưng cơ Phổ-Độ ở các nơi. Chỉ còn tại Cung Đạo mà thôi. Và Chúa Quỉ kêu nài nếu ngưng thì ngưng hết sao lại chừa tại Cung Đạo e thiếu công bằng.<br>  Cho nên giờ này tất cả đều tạm ngưng hết, chờ khi âm tuyệt dương sanh tức là ngày cùng của Chúa Quỉ hết khảo thì sẽ có Cơ-Bút trở lại tại Cung Đạo./.<br></span>
 

Facebook Comment

Top