TAM CÔNG

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><FONT size=5>TAM CÔNG</FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>Đọc kỹ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mặc dầu chúng ta không tìm thấy một từ Tam Công nào, nhưng nội dung về Công Quả, Công Trình, Công Phu luôn hiện diện trong các lời giáo huấn. Đọc Thánh Giáo trong hầu hết các chi phái của Cao Đài Giáo, chúng ta lại thấy danh từ<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“Tam Công”<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>hiện diện mọi nơi. Đến mức ngày nay hễ nói đến phương pháp tu hành của người tín hữu Cao Đài, mọi người không phân biệt phái chi đều nói đến Tam Công. Hỏi rằng danh từ Tam Công qua cơ bút đã xuất hiện từ khi nào, việc này dành riêng cho các nhà nghiên cứu sử.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>“<I>Các hiền đem hết khả năng khuyên nhắc từ người, từ đứa, không luận trẻ thơ, người già nua hoặc nam hay nữ, bảo sao những đạo hữu kia cùng đi theo nguyên tắc của Thầy, lập cho được kỳ công là Công phu, Công quả, Công trình.<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>1.- Công phu: là tu dưỡng thân tâm cho trong sạch, nhẹ nhàng. Không mến hồng trần, không xiển ngộ chướng ngại. Đó là nơi giao cảm với Thiên Đình.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>2.- Công quả: là lo lập công bồi đức, bố thí, cúng dường. Đó là bửu tràng phang đưa về nơi Thiên đài cực lạc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>3.- Công trình: là xả thân hành đạo, thù tạc vãng lai gây mối cảm tình, nấu sôi lòng đạo. Đó là Công quả lớn, phẩm vị của mình.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vậy ba điều ấy, mỗi đạo hữu nên cầu xin gấp cùng Thầy mà mau rèn luyện cho thành tâm linh như ý pháp.</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">”<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(Đức Thái Bạch, Thánh Truyền Trung Hưng 1 tr276; Tt Trung Thành 05.3 Đinh Hợi 25.4.<B>1947</B>)<I><o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>Vấn đề chính là tìm hiểu rốt ráo ý nghĩa và cố gắng thực hành Pháp Môn Tam Công tùy theo mức độ hiểu biết của mỗi người hầu đạt kết quả cao nhất trên đường tu học và hành đạo của chúng ta. Đức QUAN THẾ ÂM có dạy:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><I>“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư hiền đệ muội không có cái pháp Ba La Mật, nhưng thay vào đó cái pháp Tam Công cũng đầy đủ lắm rồi. <B>Thực hành được Tam Công là chứng được Đạo quả mà Phật cho là Bồ Tát Hạnh</B>.”<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Và</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=justify><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“Bởi nhục thân là một con thuyền chuyên chở linh hồn về nơi lạc cảnh, chư môn đồ đã tường. Một chiếc thuyền muốn lướt qua vòng bể cả mênh mông thì phải trang sửa ngoài trong đều kín đáo, guồng máy phải kiện toàn thì thuyền mới lướt đặng qua dòng bể ngạn.</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Vậy Tôn Sư thí dụ qua cho môn đồ tường. Nếu chư môn đồ đạt thành đạo cả thời bản thân phải đứng vững, thể phách linh hồn vững vàng thì linh hồn kia mới nương dựa vào, hầu bước lên nấc thang cao thượng. <B>Muốn cho tinh thần được kiện toàn, chư môn đồ hằng ngày phải Công Phu luyện tập, Công Quả điểm tô, Công Trình phổ hóa, <U>Tam Công Song Hành</U></B>, thời kết quả chư môn đồ đạt đặng rất dễ dàng. Vậy buổi hạ kỳ Tôn Sư thọ sắc hạ trần, hướng dẫn chư môn đồ trên bước đường luyện tập minh triết hầu đạt thành ngôi vị.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText align=justify><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Vậy chư môn đồ cần kiện toàn bản thể trước tiên, vì chính bản thân là nền tảng, là một căn bản nền tảng để linh hồn được trường tồn ngày hồn rời khỏi xác. Đôi lời Tôn Sư truyền qua, môn đồ lưu tâm thừa hành trên bước đường đạo pháp.”<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"><FONT size=4>(Đạo Lý 90 tr53, Thánh Tòa Ngọc Kinh Bạch Y 15.02 Quý Sửu; 1973)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Vậy song hành Tam Công là pháp môn căn bản thực hành hàng ngày của người tín đồ. Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu ý nghĩa và phương pháp thực hành mỗi Công như thế nào để có thể đạt đươc sự tiến bộ nhanh nhất trên đường bồi công lập đức.<B><o:p></o:p></B></FONT></SPAN></P>
<P align=justify>(còn tiếp)</P>
 

Đạt Tường

New member
<H1 style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></H1>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 16pt"><FONT size=5>CÔNG QUẢ<o:p></o:p></FONT></SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">I- <U>ĐỊNH NGHĨA </U></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Chúng ta tạm dùng lời dạy của Đức Quan Âm để học hiểu về công quả.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> </SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">“<I>Công Quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm vi chùa thất, Hội Thánh Tòa Thánh mà gọi là công quả cho Thiêng Liêng để đỗi phần cứu rỗi.<o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><B>Công Quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo, đem mọi hành động cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống thường nhựt giữa con người và con người với nhau</B>. Hãy đối xử với nhau cho phải tình nghĩa hiếu trung liêm sĩ chánh chơn. <B><U>Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhựt</U></B>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Lo cho người tức là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm chất mà <B>đó là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo</B>.</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">”<I><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(Quán Thế Âm, MLTH; 01.3 Kỷ Dậu 1969)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>II- <U>CÁC HÌNH THỨC CÔNG QUẢ</U>:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Giáo lý nhà Phật nói: Bố Thí gồm Thí Tài, Thí Pháp, Thí Vô Úy. Còn theo giáo lý Cao Đài Ơn Trên dạy chúng ta thực hành Công Quả như thế nào ?<B><o:p></o:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<I>Phải lập công bồi quả, <B>lập công là phổ truyền Đạo Lý</B> làm gương soi cho đời hướng vào con đường Đạo. <B>Bồi quả là tạo nên hình thức</B> như xây dựng thánh đường, tạo cơ quan thiện từ dụng chí hy sinh với thời gian tùy tài lực, nhơn lực để tế trợ đồng nhơn, như thế liệt vị bắt lên nấc thang để ngày mai hậu."<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(ĐẠO LÝ 109; tr31; TAM THANH BỬU ĐIỆN; 08.09.Giáp Dần 1974)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><B>+ <U>Dùng Vật Chất</U>:</B><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <I>" Các con biết lo cho kẻ khác chính là tự lo cho các con đó. Đồng tiền bát gạo đem để vào chỗ đúng nhân nghĩa không mất đâu con. Ngược lại sản nghiệp dầu to lớn đến đâu, nếu nó có bởi việc làm thiếu đạo đức mà ra thì của Thiên rồi cũng hoàn về cho Địa."</I><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(DIÊU TRÌ KIM MẪU)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><B>+ <U>Dùng Tinh Thần và Tâm Linh</U>:</B><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>“<I>Công việc hành đạo lại đắc giá hơn về phương diện tinh thần, vì mọi hành động <A name=VNS0006><FONT color=#000000 face="Times New Roman">của</FONT></A> con người đều do nội tâm xuất phát. Nếu đem đạo cải tạo tư tưởng con người thì những thói hư tật xấu, những điều độc ác thất đức bất nhân sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước ở nội tâm, thì còn đâu mà bộc phát những hành động.<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText align=justify><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng: Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức công quả trọng đại hơn</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.”<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">LÝ GIÁO TÔNG</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt">, NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời 23 tháng chạp Kỷ Dậu (30.01.1970)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">III- <U>Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA CÔNG QUẢ</U>:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Nếu đường Đạo Đức có hai bậc thang giá trị: Phước Đức và Công Đức. thì khi chúng ta làm Công Quả cũng tương tự như thế. Tất cả chỉ tùy thuộc Tâm của chúng ta. <B>Động cơ làm Công Quả của ta là vị kỷ hay vị tha.<o:p></o:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>1 + <U>PHƯỚC ĐỨC</U>:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN>Khi làm Công Quả nếu còn suy nghĩ vì lợi ích của mình hay của con cháu sau nầy sẽ được hưởng phần phước thì kết quả của Công Quả chỉ là phước đức. Với phước đức chúng ta sẽ được hưởng kết quả theo luật Nhân Quả ngay trong hiện kiếp hoặc ở kiếp sau. Nghĩa là sẽ đầu thai trở lại để được hưởng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>2 + <U>CÔNG ĐỨC</U>: <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN>Cũng một hành động Công Quả nhưng làm với tâm vô vị lợi, làm vì thấy đó là điều đạo lý phải làm vì lợi ích của tha nhân thì kết quả rất to lớn: vừa được PHƯỚC ĐỨC lẫn CÔNG ĐỨC</FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4></FONT></o:p></SPAN></B> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Vô vị lợi, do đó khi làm CQ không quá chú trọng về mặt hình thức mà trái lại cố gắng thực hiện một cách âm thầm lặng lẽ không khoe khoang, phô trương... Ơn Trên gọi đó là làm <B>Âm Chất. Nhờ <U>Công Đức Âm Chất</U> mà người tu sẽ được vào cõi Thiêng Liêng hằng sống sau khi đã hoàn thành sứ mạng.<o:p></o:p></B></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN>A <B>- </B><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B><U>Vật chất</U></B>:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<I>Các con hãy cố gắng giữ gìn đức tin, tâm đạo để bảo đảm đời con, bảo vệ sinh mạng sự nghiệp, gia quyến các con. Sáu chữ Công Phu, Công Quả, Công Trình các con hãy ghi lòng tạc dạ, tùy cơ duyên mà bòn CÔNG ĐỨC. Các con <B><U>may duyên được có ít nhiều, đem sử dụng đúng chỗ để đỗi phần Âm Chất có lợi về mặt Công Đức</U></B>."</I><SPAN style="mso-tab-count: 2">     </SPAN>(DIÊU TRÌ KM)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">B <B>-</B><I><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></I><B><U>Lời nói giáo dục tinh thần</U>:</B><I><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<I>Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử Bác Ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn... Như vậy, <B>việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng</B>.</I>”<SPAN style="mso-tab-count: 9">                                       </SPAN>(VẠN HẠNH TS)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> “</SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt">Hiền sĩ hiền muội có khi nào nghĩ đến đám cô nhi, một ngày kia, chúng nó sẽ có trách vụ gì với nhơn sanh, xã hội và đạo lý hay chăng ? Hay chỉ vì mối từ tâm, thương kẻ đơn cô xấu số bạc phước rồi đem về nuôi dưỡng cho ăn, cho bú, cho mặc ấm, lành lẽ; rồi khi lớn lên, thả chúng ra với chợ đời, để rồi ra sao thì ra, tới đó là hết trách vụ, và lòng từ thiện cũng được an ủi rồi chăng ?</SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><o:p><FONT size=4></FONT></o:p></SPAN></I> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><FONT size=4>… Cần có ý niệm rằng đám cô nhi trong tương lai cần phải được trở nên những người có văn hóa, có đạo hạnh, có đạo đức, và sẽ trở thành những cán bộ có đủ hoàn cảnh thoát ly gia đình, hành đạo giúp đời, xã hội nhơn sanh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Muốn thực hiện những điểm đó, cần phải được sự tổ chức, sự giáo dục đang trong tuổi tâm hồn trong trắng của chúng. Hãy gieo cho chúng những hột giống lành để ngày kia đem hột giống đó ra phục vụ nhơn sanh, xã hội và đạo lý</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt">.” <A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0066cc>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><FONT size=4>(còn tiếp)<BR clear=all>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">
</FONT>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0066cc size=4>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT size=4> Đức Quan Âm, Hoa Linh Nguyệt Điện, Ngọ thời 14 tháng 8 Đinh Mùi (17.9.1967)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P></DIV></DIV>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Kính Huynh ĐẠT TƯỜNG :</P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">    </FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<I>Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử Bác Ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn... Như vậy, <B>việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng</B>.</I>”<SPAN style="mso-tab-count: 9"> </SPAN></SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 9">                                           </SPAN>(VẠN HẠNH TS)</SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>Đọc qua những dòng trên làm đệ nhớ lại có câu : Bồ Tát Thì độ Nhân còn </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>Chúng Sanh thì độ Quả !</O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>Những Vị hành Bồ Tát hạnh thường đem giáo pháp,giáo lý tu học để mở mang </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>tư tưởng,mở rộng tầm nhìn ! ( chỉ cho chúng ta biết mà tránh những "ổ gà" ) </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>chứ không thôi đi trong đêm khuya khoắt đèn đường tối om om ,mù mù ! vô </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>tình xe chạy,đang đương "tốc độ" rủi nhầm cái "ổ gà - ổ voi " chết tiệt kia </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>thì... ! ( vợ con nhìn còn "hổng ra chứ nói chi tới bạn bè hay đạo hữu ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> )</O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>Còn chúng sanh vốn : Căn tánh cang cường - nan đều nan phục ( địa tạng kinh )</O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>Bồ Tát hạnh Của những người đem nguồn sáng đạo lý,đạo pháp để giúp đở soi </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>rọi cho hậu tấn bương theo,tuy rằng chẳng có tí gì "vật chất" mà chỉ có phần </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>"giáo lý tinh thần" chỉ cho chúng ta tránh được những cái sai ( mà nếu nói đến </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>cái sai thì phải nhìn nhận thêm rằng ; có cái cho phép ta rút kinh nghiệm và sửa </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>sai ,nhưng lại cũng có những cái thì đi vào..mãi mãi và mãi mãi..! ) Tại sao nói </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>Chúng sanh thì độ quả ?  Khi có một người không nghe khuyên "bớt uống rượu </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>của vị hành Bồ Tát hạnh Khuyên lơn ! Để đến lúc  có "hậu quả" chứ không </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>phải là "kết quả" mà phải đi đến bác sĩ nhờ bác sĩ ( là chúng sanh ) độ,hái xuống </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>giúp cho cái </O:p></SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>"Quả Bệnh" ấy cho là vậy ! đệ có đôi ý lời tham gia cùng chủ </O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p>đề,Kính Huynh</O:p></SPAN></FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. </FONT><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <FONT size=3>Cám ơn 1234 đã góp phần giúp cho chủ đề "không bị độc diễn".</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2. Nơi đây có 2 khái niệm căn bản mà Đức Chí Tôn đã nhấn mạnh từ khi mới lập DDTKPD và sau đó các Đấng Thiêng Liêng cũng hay nhắc lại là PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nhưng kinh nghiệm cho thấy phần đông tín hữu Cao Đài vẫn chưa nắm vững những khái niệm căn bản này! Ngay cả một số chức sắc, chức việc cũng thế (kể cả trong các tôn giáo bạn) ! Chính vì vậy mà việc định hướng hành đạo cho nhơn sanh chưa được hiệu quả.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chúng ta cần trao đỗi thêm chỗ này để mọi người nắm vững, hiểu rõ lời dạy của Ơn Trên đặng thực hành cho đúng với Thánh Ý</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>3. (tiếp theo)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><B><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>C -</B> <B><U>PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH</U></B>:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Nền tảng căn bản nhất của CQ là “Phổ Độ Chúng Sanh”. Khi chúng ta tham gia các đạo sự với <B>ý thức góp phần thực hiện Sứ Mạng</B> ĐĐTKPĐ trên cả hai mặt Thế Đạo và Thiên Đạo tùy theo trình độ tu học của mỗi người là chúng ta đang tu đúng đường, đúng theo lời dạy của các Đấng:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<I>Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện Đạo. Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đạo đâu mà mong. Vậy <B>MUỐN ĐẮC QUẢ THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH MÀ THÔI</B><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">.</SPAN> Như không làm đặng thế nầy thì<B> tìm cách khác mà làm</B> <B><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">âm chất</SPAN></B>, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có đạt địa vị tối cao.”</I><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                      </SPAN>(TNHT; THẦY)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                      </SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chữ <B>Quả Công</B> phải nhớ nằm lòng,</I><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                                        </SPAN><B><I style="mso-bidi-font-style: normal">Đường Phổ Độ</I></B><I style="mso-bidi-font-style: normal"> gia công mà tiến tới</I>.<SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN>(ĐOÀN VĂN BẢN)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><B><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><B><U>Nâng đở đức tin</U>: </B>Trên đường phổ độ, CQ có giá trị nhất là xây dựng và bồi đắp đức tin cho đồng đạo. Ơn Trên luôn nhắc nhở:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=3><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4> “<I>Lòng mong độ thêm người chưa biết Đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn Đạo. <B>Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn Đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa</B>."</I><SPAN style="mso-tab-count: 2">                     </SPAN></FONT>(VẠN HẠNH TS)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P align=justify>
<P><FONT size=3>(còn tiếp)</FONT></P></P>
 

Đạt Tường

New member
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> Hoan hô 1234 đã có ý kiến về "Phước hữu lậu" và "Phước vô lậu" góp phần làm phong phú thêm cho 2 khái niệm căn bản Phước Đức và Công Đức.</SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></FONT></SPAN> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#0000ff size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">Như đã trình bày, qua một số chủ đề, đã có một số ý kiến nhiệt tình trình bày về Công Quả nhưng đa phần vẫn chưa nắm bắt được sự khác biệt giữa 2 khái niệm này.</SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></FONT></SPAN> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1"><strong><FONT color=#0000ff>Đây lại là vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiến hóa tâm linh của cá nhân cũng như có đóng góp được vào trọng tâm cứu độ của DDTKPD hay không </FONT></strong>! Mong có được sự quan tâm học hỏi của các bạn trẻ !</SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN></FONT></SPAN></B> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>3 + <U>Các mức độ giá trị của CQ</U>:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Chúng ta có thể tham khảo lời dạy của Đức ĐÔNG PHƯƠNG hiểu được thước đo giá trị của CQ hầu áp dụng trên đường hành đạo.<I><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> “<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">Chư</st1:place> hiền đệ muội nên lưu ý ba điều này:<o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>. Điều thứ nhứt: <B>chia cơm, xẻ áo</B>, an ủi vỗ về người bất hạnh. Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn hạnh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>. Điều thứ hai: đem lại đạo đức tùy trường hợp <B>khuyến thiện, cảnh tỉnh giác ngộ người đời cải tà qui chánh</B>. Đó là một nghĩa cử, một hạnh quí hơn nghĩa cử và hạnh ở điều thứ nhứt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>. Điều thứ ba: <B>tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồ</B>i. Đó là một nghĩa cử, một hạnh lại càng quí nhất.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><U><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nhưng đừng vì chỗ khinh chỗ trọng mà làm điều ba bỏ điều một điều hai. Ấy là thiếu sót lắm</SPAN></U></I><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">!”<o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(Đức Đông Phương CQ, Bát Nhã TĐ 13.01.1972)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <B><U>Nhưng giá trị đích thực của CQ</U> </B>có được là do đâu ?<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN><B>Chỉ do TÂM mà thôi.</B> Một vài đoạn Thánh Giáo sau giúp chúng ta thấy rỏ:<I><o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<U>Về phần thi công lập quả, không phải người có vật chất hiến cúng mà đặng công quả</U>, không phải người dày công nhọc sức mà đặng lập vị. Cả hai <B>đều do ở chỗ chí thành tâm linh mới kết quả được</B>. Khi chí thành đã có thì tâm linh phát hiện tự nhiên, Đạo Lý sẽ do nơi ấy mà xuất phát cho người. Ví như Lương Võ Đế ngày xưa cất bảy mươi hai cảnh chùa, sao lại còn đài thành ngạ tử thì vật chất có ích chăng ? “<o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>(LÝ GIÁO TÔNG; TLĐ 01.02 B.Ngọ)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P>(còn tiếp)</P>
 

Vi Li

New member
  huynh 1234 viết :<br><p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p>Đọc qua những dòng trên làm đệ nhớ lại có câu : Bồ Tát Thì độ Nhân còn </o:p></span></font></p>
<p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p>Chúng Sanh thì độ Quả !</o:p></span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p>VL nhớ là " Bồ tát sợ nhân , Chúng sanh sợ quả " xin huynh xem lại thử nhé</o:p></span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p>  Kính huynh Đạt Tường !</o:p></span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p>Tam công rất cần Tứ Lượng ( Tứ vô lượng tâm ) Vì cái khởi của tam công đều từ tâm cả. VL nghĩ thế nên xin huynh kết hợp luôn "tứ lượng " vào trong topic này <br></o:p></span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p> Đây chỉ là lời đề nghị ; mong cao kiến của quí huynh <br></o:p></span></font></p>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Cho mình tham gia 1 ý này thôi !<br><br>   Nếu đã sợ nhân, sợ quả thì ta phải độ nhân, độ quả mới té ra chơn lý chớ...Cười...<br>   Cũng như ta sợ đói thì phải cách nào cho có lương thực mà ăn để hết đói thì mới có lý thì đó là độ nó vậy. khi ta có dịp ghé chùa phật mà tới bữa cơm thì ta sẽ gặp người của nhà chùa mời ta vô độ cơm tức là ta ăn cơm thì mới hết đói./. ( mình chỉ hiểu như vậy )<br></span>
 

Vi Li

New member
 Kính BQT diễn đàn<br><br> Tại sao lại cắt chế độ sửa lỗi  đi ạ  ???<br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>1234 chào VL Như hiền huynh hien huu đã trả lời thay cho 1234 rồi qua cái nhìn "trực tâm" <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">  </P>
<P>Nếu BỒ TÁT SỢ NHÂN thì là lẽ đượng nhiên vì các Ngài không tạo tát thêm nghiệp quả !</P>
<P>Còn Chúng sanh thì mãi tạo tác Nhân mà khi quả ( xấu ) trổ thì lại sợ! lại tầm phương trốn chạy ! </P>
<P>Nhưng trong này 1234 muốn nói và đề cập dến "Hạnh độ " của Bồ tát hạnh và "chúng sanh độ". Bồ </P>
<P>Tát thì độ nhân ( xuống cơ giáng bút răng đời để tránh "ổ gà - ổ voi"==> giải thoát ),Trong đời nhan </P>
<P>nhản những vị thuộc các nghành y tế - tôn giáo - giáo dục ,,, tuyên truyền,cảnh báo về môi </P>
<P>trường ,sức khoẻ cộng đồng ,,,,! Đều là những vị đang thực hành "hạnh nguyện BỒ TÁT" chúng ta </P>
<P>phải hiểu là như vậy! ( có thể họ biết đó là hạnh nguyện Bồ Tát hoặc không biết !chứ không phải </P>
<P>hẳn là BỒ TÁT,nên nhớ đó là hạnh BỒ TÁT ).Nhưng tất cả đều tựu trung là "hạnh nguyện BỒ </P>
<P>TÁT" Nhưng còn chúng sanh thì căn tánh can cường , nan đều - nan phục ===> quả (xấu) trổ phải </P>
<P>chạy vạy , thậm chí là van nài nhờ tới phần "chúng sanh độ"  là vậy !</P>
<P>Chào và chúc VL vui vẻ</P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Theo hienhuu nghĩ như vầy.<br><br>   Nếu Bồ-Tát mà sợ Nhân tức là Nhân xấu thì Bồ-Tát độ Nhân thành Tốt thì sẽ có Quả tốt.<br>   Còn Chúng-Sanh sợ Quả tức là Quả xấu thì Chúng-Sanh độ Quả thành tốt tức chấp nhận trả Quả thì sẽ có Nhân Tốt.<br>   Nói chung Nếu Nhân tốt thì Quả tốt; mà Quả tốt thì Nhân tốt. Hay Bồ-Tát với Chúng-Sanh chỉ là 1 mà thôi.<br>   Nên Đức Thích-Ca nói ta là Phật và các ngươi cũng sẽ là Phật.<br>   Và Chí-Tôn nói Thầy là các con; các con là Thầy hay các con là Chư Phật; Chư Phật là các con.<br>   Hễ trồng Nhân đậu thì được Quả đậu. Quả đậu tốt sẽ có Nhân đậu tốt.<br>   mà trồng Nhân Qua thì được Trái Qua. trái Qua tốt sẽ có Nhân Qua tốt./.<br></span>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Xin Huynh ĐẠT TƯỜNG cho đệ 1234 "lạm dụng" 1 tí phần chủ đề,nhưng mong rằng là không làm loảng chủ đề trên,</P>
<P>Huynh ĐẠT TƯỜNG :</P>
<P> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <B><U>Nhưng giá trị đích thực của CQ</U> </B>có được là do đâu ?<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                           </SPAN><B><FONT color=#ff0000>Chỉ do TÂM mà thôi</FONT>.</B> Một vài đoạn Thánh Giáo sau giúp chúng ta thấy rỏ:<I><O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“<U>Về phần thi công lập quả, không phải người có vật chất hiến cúng mà đặng công quả</U>, không phải người dày công nhọc sức mà đặng lập vị. Cả hai <B>đều do ở chỗ chí thành tâm linh mới kết quả được</B>. Khi chí thành đã có thì tâm linh phát hiện tự nhiên, <FONT color=#0000ff>Đạo Lý sẽ do nơi ấy mà xuất phát cho </FONT><FONT color=#0000ff>người. </FONT>Ví như Lương Võ Đế ngày xưa cất bảy mươi hai cảnh chùa, sao lại còn đài thành ngạ tử thì vật chất có ích chăng ? “<O:p></O:p></SPAN></I></FONT></P>
<P><FONT size=3>Trong đời có lẽ đôi lúc từ sâu lắng thực tiển trong đời ! ( chúng ta không cần ảo </FONT></P>
<P><FONT size=3>vọng đâu xa ! thì </FONT><FONT size=3>mới có BỒ TÁT,Và hẳn không thiếu những Đức hạnh của những vị </FONT></P>
<P><FONT size=3>Bồ Tát Nhập thế đó ,có thể là </FONT><FONT size=3>mặc dầu những vị đó trong cuộc sống đời thường </FONT></P>
<P><FONT size=3>không theo 1 tôn giáo nào cả ! đời thường và có </FONT><FONT size=3>khi lại thật là đời thường ! trong </FONT></P>
<P><FONT size=3>họ có thể đôi lúc không biết 1 tí gì về khái niệm hay tôn chỉ thuộc </FONT><FONT size=3>về "Đạo Học" hay </FONT></P>
<P><FONT size=3>"Tâm Linh" gì cả ! nhưng trong trái tim và khối óc họ,trong tất cả những gì của họ,họ </FONT></P>
<P><FONT size=3>đã dùng </FONT><FONT size=3>cả tâm huyết 1 đời người cống hiến hay phụng sự cho nhân loại, thì ta đủ </FONT></P>
<P><FONT size=3>thấy họ tuy </FONT><FONT size=3>hiện tiền chẳng biết thế nào là khái niệm " Thánh Nhân" hay "Bồ Tát" </FONT></P>
<P><FONT size=3>nhưng mà "kỳ </FONT><FONT size=3>thật" nếu chúng ta nhìn xóay sâu vào những gì họ đã dâng cả cuộc đời </FONT></P>
<P><FONT size=3>và gì đó riêng tư bản thân để "cống hiến - dâng tặng cho đời" thì họ chẳng khác nào </FONT></P>
<P><FONT size=3>là những vị Bồ Tát Tái thế độ đời ! ví dụ nho nhỏ như Nhà Vi trùng học pasteur </FONT></P>
<P><FONT size=3>hay bác sĩ yersin, hay nhà khoa học edison hay ,,, họ là những người đã cống hiến </FONT></P>
<P><FONT size=3>cho nhân lọai đem nguồn sáng tư tưởng hay nguồn sáng tri thức khoa học cống </FONT></P>
<P><FONT size=3>hiến cho toàn nhân lọai ! thì chúng ta thử hỏi họ có "tương đương" phẫm hạnh Công </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức của 1 vị Bồ Tát hay không ? ( họ không thuộc lấy 1 câu kinh,nhưng trong trái tim </FONT></P>
<P><FONT size=3>và khối óc họ chỉ có 1 vài câu chữ thôi ! mà có lẽ thuộc về lọai "kinh điển thực hành </FONT></P>
<P><FONT size=3>cao cấp" đó là trong thức họ luôn thuộc lòng câu : PHỤNG SỰ NHÂN LOẠI ! ).Kể cả </FONT></P>
<P><FONT size=3>ngay những nhà "môi trường học" hiện thời hay những nhà khoa học khác...! qua họ </FONT></P>
<P><FONT size=3>để chúng ta dể mường tượng và hình dung dể hơn,và có cái nhìn so sánh tích cực </FONT></P>
<P><FONT size=3>hơn !</FONT></P>
<P><FONT size=3>1234 chỉ muốn tỏ bày những nghĩ suy theo thiển cận còn nông cạn hạn hẹp của </FONT></P>
<P><FONT size=3>mình ,thông qua chủ đề,mong rằng nếu có chi không đúng,không phải rất mong </FONT></P>
<P><FONT size=3>được H,T,D,M góp ý </FONT><FONT size=3>chỉ dạy thêm cho, Kính  </FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P><FONT size=3>1234,</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thật ra đó mới chỉ là những người có hạnh bồ tát ở một vài khía cạnh nào đó chứ họ chưa là Bồ Tát</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Bồ Tát là Phật chưa nhập niết bàn, vẫn còn ở lại cõi ta bà để độ chúng sanh. Nhưng BT đã thoát ra khỏi vòng Nhân Quả (đắc Đạo)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Những nhà khoa học như Pasteur, v.v... sẽ thành THÁNH mà thôi chứ chưa có thể đắc Tiên hay Bồ Tát ! Tại sao như thế?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Các bạn có thấy, những đấng anh hùng trong lịch sử dân tộc VN, đại đa số chỉ đắc Thần vị mặc dầu công lao hạng mã, da ngựa bọc thây! Nhưng người tu theo Tam Công Cao Đài thì ngoài những vị ở hàng Thần không kể xiết thì số lượng đắc vị ở hàng Thánh cũng gấp hàng chục lần số lượng các anh hùng dân tộc ! Tại sao lại như thế?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Bà Đoàn Thị Điểm, đã đắc vị Thần mấy trăm năm rồi. Khi DDTKPD mở ra, sau khi bà được ban ân tả Kinh Nữ Trung Tùng Phận dạy cho phái nữ tu hành thì mới được thăng phong lên hàng Thánh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Còn nhiều điều để suy nghĩ, để chúng ta thấy giá trị của Tân Pháp Cao Đài, để hiểu hơn câu "<EM><strong><FONT color=#0000ff>Hữu duyên mới hạnh ngộ Cao Đài</FONT></strong></EM>"<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></FONT></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Kính Huynh ĐẠT TƯỜNG</P>
<P>Đệ 1234 biết ắt hẳn là sẽ có sự ngộ nhận của 1 số ít nào đó qua ý bài trên đệ nói,</P>
<P>Cùng Huynh: đệ có thề trình bày ngắn gọn hơn tí ! mong rằng huynh nhì nhận và gp ý thêm cho đệ xem sao nha ! </P>
<P>Ý trên của đệ là : Ví như trong đời như Huynh cũng thường thấy đó ! có rất nhiều người làm "Thanh Niên Xung Kích" Họ thường đứng ở những ngả tư giao lộ đèn xanh - đỏ trong thành phố làm những công việc phụ trợ "đều hòa giao thông" đó là công việc của CS giao thông,đằng này những người này tuy không mang quân hàm cấp bậc,không chánh danh là CS giao thông,nhưng nghĩa cữ hay công việc họ làm mang hình thức ,ý nghĩa và tính chất của "CS giao thông".Cũng để từ đó ==> suy rộng ra cho chúng ta thấy được trong đời tuy có nhiều hay những người tuy không mặc áo CAO ĐÀI,thậm chí những người này chưa từng nghe hoặc biết tới danh CAO ĐÀI nhưng trong họ có đầy đủ "tố chất" rất CAO ĐÀI ( tuy không có tướng danh CAO ĐÀI nhưng có  đủ "tố chất CAO ĐÀI ) Đó là :</P>
<P>Tình thương nhân loại,đức độ hy sinh,nhân ái = Cao đài ( cho dù những tố chất này của họ thể hiện không nằm ở diện rộng )</P>
<P>CŨNG NHƯ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮ VỊ THANH NIÊN XUNG KÍCH</P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Do bài trên đệ đánh vội quá nên có 1 số lỗi chính tả mong rằng H,T,Đ,M không chấp nhất bỏ qua </P>
<P>cho và cũng vì mục này đệ không thể chỉnh sữa được ( theo ý  VL và huynh hien huu cũng vậy ! )</P>
<P>Kính huynh ĐẠT TƯỜNG :</P>
<P>Quả là ý huynh nói ,nhận định trên là không sai,đệ không có ý kiến gì cả các nhà khao học mang </P>
<P>hết tâm huyết trí óc súc lực cống hiến cho nhân lọai tương lai sẽ đắc hàng THÁNH ,,, nhưng ý đệ </P>
<P>muốn diễn trình thêm ý đệ là : Đệ không nói họ là BT ,họ mang dáng hạnh BT mà thôi ! ( mang cái </P>
<P>tố chất của BT đó ! cũng như những vị thanh niên xung kích đệ đã trình bày ! họ không là CS giao </P>
<P>thông nhưng họ có mang 1 số tố chất của "CS giao thông" đó là đều hòa giao thông ) chứ nói về </P>
<P>CS giao thông "thật" thì ngòai đều hòa giao thông họ còn có thể can thiệp vào những thứ </P>
<P>khác,chuyện khác có thể giải quyết những "vụ việc" liên quan về giao thông mà những vị thanh niên </P>
<P>xung kích kia không đủ hay có chức năng làm được,cũng như ý đệ muốn biểu đạt rằng tuy những </P>
<P>nhà khoa học tương lai có thể đắc đắc Thánh,hoặc những vị có công trạng đức nước có thể đắc </P>
<P>Thần nhưng trong 1 số động thái nào đó trong 1 bối cảnh hạn hẹp nào đó họ có tố chất "hạnh BT" </P>
<P>chứ hẳn nhiên đệ không nói họ là BT,Nếu có nhìn nhận khác cũng từ đó chúng ta sẽ thấy được </P>
<P>những nhà chính trị đương đại qua sự thương thuyết ngọai giao khéo léo ===> tránh 1 cuộc chiến </P>
<P>tranh,đẫm máu tương tàn của 2 dân tộc==> bao cảnh ly tan,bao gia cảnh sẽ trong màn trời chiếu </P>
<P>đất ==> địa ngục trần gian ( công trạng xét về khía cạnh tâm linh,vô vi thì đức hạnh họ cũng mang </P>
<P>tố chất BT là vậy ! ) ,cũng từ đó chúng ta suy rộng hơn ,ngòai đời đệ thấy nhiều người tuy mặc áo </P>
<P>Đạo nhưng "tố chất Đạo" trong họ còn kém những người rất bình thường gặp người chòm xóm bị </P>
<P>đều chi họ quan tâm giúp đở hay có những "nghĩa cử" lại rất "ĐẠO" thôi đệ không dám n1oi nhiều </P>
<P>hơn ,e rằng sẽ làm loảng chủ đề ,nhưng tựu trung là những ý đệ nói trên là đệ muốn nói đến "tố </P>
<P>chất" chứ không phải đệ nói đến tướng dạng ==> định dạng của THẬT TƯỚNG</P>
<P>GIỐNG mà không GIỐNG - KHÔNG GIỐNG mà lại RẤT GIỐNG ( giống ở tố chất ! ) Mong rằng </P>
<P>huynh hiểu ý đệ ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> KÍNH Huynh và Chúc Huynh Vui Và Lo Tròn Đạo Sự ,</P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Phật Thánh Tiên trước mắt thầy vẫn là 1 mà thôi.<br><br>   Như Đức Khổng Thánh nhưng Ngài Tiên sư để Hưng Nho Thạnh Thế cũng là Thiên Tôn.<br>   Như Tam Thiên Thế Giới Hộ-Pháp Giáng Lâm nhưng mấy bực tiền bối cũng là người đã tôn Tặng Ngài là Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.<br>   Như Phật Thích-Ca Ngài là Tây Phương Giáo Chủ cũng do Thế Tôn.<br>   Như Bà Đen Ngài tuẩn tiết quyên sinh khi được Vua Gia-Long Sắc Phong Bà là Linh Sơn Thánh Mẫu. Nhưng hiện nay người dân coi Bà thật Phật Bà Linh Sơn.<br>   Như mắc Tiên Vị của Đức Lý Thái Bạch cũng còn ở dưới Đức Thích ca, Lão Tử và Khổng Tử. Nên Bộ Tân-Luật Cao-Đài đã đi ngang qua đầu của Đức Lý mà Không qua đầu của 3 Vị Tam-Giáo.<br>   Những danh hiệu Bồ-Tát hay Phật, Thánh, Tiên là do người dân Tôn lên hay Vua tôn hay Chính Phủ ban tặng  thì cũng là con người ban tặng tại thế.<br>   Còn do cơ bút ban tặng của Chí-Tôn chính là Thiên-Phong tại vị thế.<br>   Nhưng nói cho cùng dù có ban tặng hay không thì Chơn-Linh của Thầy cũng vẫn là Thầy mà thôi. Nên Thầy nói rằng :<br><br>   " Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi.<br>      Chi cần hạ giới vọng cao ngôi<br>      Sang hèn trồi kệ tâm là quí<br>      Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi."<br></span>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Kính Huynh ĐẠT TƯỜNG :</P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> Hoan hô 1234 đã có ý kiến về "Phước hữu lậu" và "Phước vô lậu" góp phần làm phong phú thêm cho 2 khái niệm căn bản Phước Đức và Công Đức.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>Có phải chăng đây cũng là 1 phần ,1 hình thức "Phước hữu lậu".Vì thấy có và </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>đến ngay trong hiện tiền mà! trong tíc tắc ,,, từ chủ đề khác huynh mang đem </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>cái "Phước hữu lậu" Tặng đệ ! Còn phần "Phước vô lậu" thì của Hiền Hòa ! </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>Mà Đã là "Phước vô lậu" thì huynh không thể đem đến được cho Hiền Hòa thì </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>phải !? <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> ( vì Hiền Hòa đã có "công trạng" đưa chủ vào nên Huynh và các </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>thành viên và đệ mới có trao đổi mới có lòi ra thêm phần " Phước hữu lậu " và </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>"Phước vô lậu",Xin chia sẻ phần "Phước hữu lậu" ( mà huynh ĐẠT TƯỜNG </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>đã </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>đem phần "Phước hữu lậu" vào chủ đề này </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>khích tấn đệ ) Tới cùng bạn trẻ </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>Hiền </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>Hòa nha ! Chúc huynh Đạt Tường và các </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>thành viên diển đàn và các </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>H,Đ,T,M thành viên BQT 1 ngày chủ </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>nhật thật VUI VẺ</FONT><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4> <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT color=#0000ff size=4></FONT></SPAN></SPAN> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=4>(tiếp theo)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                     </SPAN><I>Như đã có tâm phụng Đạo Trời,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                         </SPAN>Nhưng chưa rốt ráo tánh con người;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                         </SPAN><B>Dụng TIỀN hành đạo là phần phụ,<o:p></o:p></B></FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                         </SPAN>TÂM ĐỨC khéo khôn mới độ đời</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.”<A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0066cc>[1]</FONT></U></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> “ Công quả muốn chánh danh và đúng nghĩa của nó, đúng giá trị của nó và đáng được ghi như <B>ÂM CHẤT phải là công quả xuất phát tự lòng tự giác, tự nguyện và thiết tha với nó</B>, xem nó là nguồn sống của đời người như cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở và lương dược trị bịnh.</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> "<SPAN style="mso-tab-count: 5">                                                            </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                         </SPAN>(AN HÒA TN)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> “<I>Đừng nghĩ rằng phải có tiền ngàn, bạc muôn đem bố thí hoặc xây thất cất chùa lên cốt Phật<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>hoặc in kinh mới gọi là công quả. Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó bỏ ra 10 phút cạo gió bóp gừng không gọi là công quả hay sao ? Thấy người bất hạnh đói rách khổ đau, bỏ ra một viên thuốc, một chiếc áo thừa, miếng bánh mì nguội dư không thể gọi là công quả hay sao ? <B>Tùy khả năng sở hữu tới đâu làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng Bác Ái không gọi công không gọi danh</B>."</I><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN>(QUAN ÂM)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT size=4>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">
</FONT>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0066cc size=4>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4> Đức Mẹ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời Rằm tháng 2 Đinh Tỵ (3.4.1977)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

Đạt Tường

New member
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4+ <U>Mót bòn CQ</U>:</SPAN></B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">       </SPAN></SPAN></I><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">“Các con đã từng nghe THẦY dạy rằng: Công Quả dầu nhỏ nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu ! Các con cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu học như con kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con. <U>Đừng chểnh mãng đừng lười biếng, <B>đừng chấp nhất giận hờn với bạn đạo rồi bê trễ đường tu tiến của mình</B></U>.</SPAN></I></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></I></FONT> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4></FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt">Các con cũng <U>đừng ngần ngại trước những công quả dầu là công quả nhỏ mà không làm</U>, cũng đừng sợ sệt trước trở ngại dầu là trở ngại lớn mà không tiến. Chí tâm sẽ chí đạo, con nên đạo là chỗ đó nghe các con</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt">.”<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 13pt"><FONT size=4>Đức Mẹ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 10 Ất Mão (17.11.1975)</FONT></SPAN></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Với 1 người "Trúng số" hay " vô manh' đột nhiên có 1 số tiền lớn,làm công quả "rốp rẻn ! " cái ào 1 </P>
<P>lần ! so với người dày công tích lủy - bòn mót công quả ( Ví dụ như mỗi ngày cặm cụi bỏ ống 1 </P>
<P>đồng lâu dần cho tới túc số bằng người cũng công quả nhưng theo kiểu "rốp rẻn " kia! nếu tính so </P>
<P>ra nhười cặm cụi bỏ ống THIÊN ĐÀNG kia ! thì quý hơn vì có "CÔNG TRÌNH" !Mà không phải vì </P>
<P>"Nhất thời" ! <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"> </P>
 

Facebook Comment

Top