Tam giáo và Cao Đài

Nhan Nai

New member
 <FONT size=5>              <strong><FONT color=#ff0000>TAM GIÁO ĐẠO</FONT> đều đồng quyền dưới <FONT color=#ff0000>Đức CAO ĐÀI</FONT>.</strong></FONT>
<P><FONT size=5>                                                        </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>CHÍ TÍN</FONT></P>
<P><FONT size=5>    </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Người tín đồ Cao Ðài  vào Toà Thánh hay tại tư gia đều thấy có thờ y như nhau :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    - Trên cao thờ Thiên Nhãn , tượng trưng cho <FONT color=#ff0000>Đức Cao Đài Thượng Đế.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     -  Dưới có 3 bức tượng của Tam Giáo Ðạo Tổ là Ðức Lão Tử, Thích Ca và Khổng Tử.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     - Dưới có 3 tượng của Tam Trấn Oai Nghiêm là Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát , Ðức Lý Thái Bạch và Ðức Quan Thánh Ðế Quân .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     - Dưới nữa là tượng của đức Jésus Christ và Khương Thái Công.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Thiên ý đã đặt để Tam Giáo Ðạo Tổ ngang hàng đồng vị  đồng quyền trước Tòa Tam Giáo. Như vậy chúng ta không thể thắc mắc là vị nầy thấp hơn vị kia  , vì quyền năng của các Ngài  đồng nhau cả.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Nếu chúng ta đi sâu vào Giáo lý do Tam Giáo Đạo Tổ truyền lại thế gian thì chúng ta nhận thấy rõ Giáo lý của các Ngài gồm có 2 phần :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Ngọai Giáo Công Truyền cho đại chúng Tiểu thừa và Trung thừa để dẫn dắt tuyển chọn các hàng nguyên căn  tiến lên hàng Thánh, Tiên , Phật qua Nội Giáo Tâm Truyền với khoa Đại Thừa Tâm Pháp như Phật Giáo và Khổng Giáo mà kinh sách truyền lại đã chứng mỉnh rất rõ ràng minh bạch.  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Riêng về Khổng Giáo có nhiều tín hữu Cao Đài thắc mắc cho rằng Đức Khổng Tử chỉ truyền Nhơn đạo dạy tu thân trở nên hiền nhân quân tử , biết tề gia và bình thiên hạ mà thôi, chớ không có truyền phần Thiên đạo  để giải thóat luân hồi sanh tử như Phật và Lão Giáo.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Bác sỉ Nguyễn văn Thọ đã nhận định trong .  Lời nói đầu của " Khổng Học Tinh Hoa " như sau <EM>:" Nhiều người nghĩ rằng Khổng Giáo chỉ dạy con người trở nên hiền nhân quân tử, chứ không làm cho con người siêu phàm thóat tục như Phật Giáo , Lão Giáo. Đó là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra Khổng Giáo có mục đích thâm viễn là thánh hóa con ngườit tiến đến cực điểm tinh hoa, sống trong cuộc đời hoàn thiện, phối hợp cùng Thượng Đế</EM>..."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Chúng ta hãy trở về với Giáo Lý Cao Đài. Đại Thừa  Chơn Giáo trang 49, tái bản TLBT , Chúng ta đọc  : <EM>" Người muốn</EM> <EM>làm Tiên Phật  hay là các vị Tiên Phật đã đại giác ,đại ngộ, thành đạo đều phải tu từ bậc hay các vị Tiên Phật đả đại giác đại ngộ thành đạo đều phải tu từ bậc <strong>Tiểu Thừa</strong> rồi mới đến <strong>Đại Thừa.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>     Tiểu thừa </strong>là nhơn đạo. Người tu theo bực Tiểu thừa phải chịu <strong>dấn thân </strong>vào khuôn khổ  Tôn giáo. Tiểu thừa  chỉ dạy về hữu hình . Con người giữ trọn theo giới luật đó tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chân đi lần đến con đường rộng lớn mênh mông là <strong>Đại thừa</strong> vậy. Người mới tu đạo hạnh phải giữ cho hoàn toàn, trước nhân đạo cho xong, rồi sau bèn học đến Thiên đạo là tầm cở siêu thóat ra khỏi thế giới  vật chất mà đến cõi thế giới tinh thần.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>      </EM>Bực <strong>Đại Thừa </strong>dạy về vô hình nên cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có như không có. Xưa kia Khổng Tử cũng đã rõ thông chỉ lý về Đại Thừa trong lúc Hạng Thác truyền trao , nên sau mới thành đến bực " Đại Thành Chí Thánh ".  Nhưng phần nhiều truyền dạy cho người đời là chỉ về đường nhơn đạo, cứ lo rộng mở cho con người biết luân thường đạo lý. Còn về Tâm pháp thì dạy cho có một phần rất ít trong đệ tử thôi.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Cho nên đời sau tưỡng lầm rằng Khổng Thánh không hề tu luyện đến Thiên Đạo , chớ kỳ trung sao sao cũng phải  rõ thông  cơ Tạo hóa , hòa hiệp máy âm dương mà luyện thành Kim Đơn thì mới thành Đạo đặng.  Vậy Đại Thừa  tức là<strong> " Đại học chi đạo, tại minh minh dức, tại Tân dân, tại chỉ  ư chí thiện</strong> " </FONT> </P>
<P>    <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Thiên Đạo nầy  <strong>NHO GIÁO</strong>  gọi là  : Chấp trung quán nhứt</FONT></P>
<P><EM>              </EM><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM>                   </EM><strong>THÍCH GIÁO</strong> gọi là  : Bảo Trung Quy Nhứt </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                               <strong>LÃO  GIÁO</strong>  gọi là   : Thủ Trung Đằc Nhứt </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Đọc tiếp Đại Thừa Chơn Giáo , trang 58 chúng ta thấy  :   Trời có 3 báu là  : <strong>Nhựt, Nguyệt , Tinh</strong>  hay là : tam Ngươn :  <strong>Thượng, Trung, Hạ.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>      - </strong>Đất có  ba báu là   : <strong>Thủy, Hỏa , Phong.</strong>                             </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       - Người có ba báu   : <strong>Tinh, Khí, Thần</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        - <strong>Trời nhờ ba báu ấy</strong> mà dưỡng dục muôn lòai, hóa sanh vạn vật, luân chuyển Càn Khôn ,mới chia ra ngày,đêm,sáng,tối</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>         - <strong>Đất nhờ ba báu</strong> đó mà phong võ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận,phân ra thời tiết  : <strong>Xuân, Hạ, Thu, Đông.</strong></FONT> </P>
<P>           -<FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>Người nhờ ba báu đó mà tạo Tiên, tác Phật</strong>.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Theo Tam Giáo  ( Nho,Thích, Đạo ) thì ba báu ấy như vầy :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     1.- <strong>NHO thì có Tam cang</strong>  : Quân thần cang là Ngươn Thần </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                                      : Phụ tử cang là Ngươn Khí.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                                       : Phu thê cang là Ngươn Tinh </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    <strong>Tại sao Quân thần cang là Ngươn Thần</strong> ? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Thần ở trong mình con người như vị Đế vương cai quản một quốc gia ; <strong>Khí </strong>cũng như Lục Hầu tể tướng; <strong>Tinh</strong> như con dận</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Hễ vị Đế vương hôn muội, thì quốc gia bất minh, chư hầu bất phục làm sao mà bình trị quốc gia. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       2.- <strong>THÍCH</strong> thì Tam quy  :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 -  Quy y <strong> PHẬT</strong>  là tịnh dưỡng Ngươn <strong>THẦN.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                  -  Quy y <strong>PHÁP</strong>  là gìn giữ Ngươn <strong>KHÍ.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                   -  Quy y<strong> TĂNG</strong>  là bảo tồn Ngươn<strong> TINH</strong>.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        3.- <strong>ĐẠO </strong>thì  Tam Thanh  :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                     - Thái Thanh là Ngươn<strong>  KHÍ</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                      - Thượng Thanh là Ngươn <strong>THẦN</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                        - </strong>Ngọc Thanh là Ngươn <strong>TINH </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>      </strong>Đó là Đạo các con phải biết .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   <strong>THẦY THƯỢNG ĐẾ đã dạy :" Đại thừa tức :  Đại học chi Đạo,tại minh minh đức , tại Tân dân , tại chỉ ư chí thiện</strong> "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Chúng ta hãy lật cuốn  " Đại Học "  của Tăng Tử  môn đồ của Đức Khổng Tử thì hiểu ý Thầy phân, cũng như chúng ta đọc quyển "Trung Dung " của Khổng cấp , thì rõ Đại học chi Đạo , học cách Phối Thiên của Nho Giáo , Đắc Nhứt của Lão Tử và Tịch Diệt của Phật Giáo không chi khác </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Xin kết luận với doạn thi của Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu trong một lễ Trung Thu Hội Yến Bàn Đào để người tu hành suy gẫm thấm thía Đạo Pháp  : </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              <strong>Tu cho đạt Huyền đồng đại thể ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               <strong>Tu cho thành từ huệ Phối Thiên(1)</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               <strong>Tu cho Đằc nhứt (2) tẩn huyền</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               <strong>Tu cho Tịch Diệt thiên niên Niết Bàn .</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               .................................... .....................</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Và Đức Mẹ dạy tiếp phương tu Đắc Đạo là : </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                  Muốn Tịch Diệt Liên Đài Phật giáo , </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                <strong>   Muốn Phối Thiên Nho Lão huyền đồng ,      </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                   Trước con giữ dạ sạch trong ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                    Phối đời,tịch Đạo , huyền cùng chúng sanh.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               <strong>     Tâm mà được chí chơn, chí chánh ,       </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                      Tâm hòa quang mọi cảnh sẽ vui ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                      Ớt , chanh nghe cũng ngọt bùi ,</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                      Tâm tư đường, mật cũng mùi đắng cay.</FONT>.</strong></P>
<P>                                  .................................... ......................</P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>  (1<strong>) Phối Thiên , tức là hiệp nhất cùng Thượng Đế, cùng với THẦY , vì Thầy với các con là một. </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>   (2) Đắc Nhứt  là được một, đắc Đạo , tịch diệt Niết Bàn .</strong> <strong>Lời  xưa có nói : " Được mợt là được tất cà. Thiên đắc nhứt, Địa đắc nhứt ninh, nhơn đắc nhứt thành. Trời đặng một ấy  mà khinh thanh, Đất đặng một ấy mà bền vững , Người đặng một ấy mà trường tồn</strong>."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <strong>     Người biết tu luyện cướp đặng cơ  mầu nhiệm của Tạo Công thì là đắc nhứt</strong>.</FONT></P>
<P>       <strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Nhơn đắc nhứt , chữ nhơn thêm  chũ nhứt là đại, thì vĩnh viển kiếp trường tồn, diên niên bất hoại </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                               _________</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>    Trích dẫn từ Cao Đài Giáo Lý  số 44 -10-1997  trang 39-43.</FONT></strong></P><!-- Message ''"" --> 
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4></FONT> </P>
<P><strong>    <FONT color=#333333 size=3>Theo  sự suy nghĩ của Nhẫn Nại , mỗi một  tín hữu Cao Đài cần  phải am hiểu  về THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  để thấu đạt  nguồn cội  " tu cầu giải thóat " :</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif">                <strong>THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  là  gì  ?</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>                                                            <FONT color=#000000>   <FONT size=3>           <FONT size=4> Sưu tầm </FONT> </FONT></FONT></strong> </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>    <FONT color=#000000 size=4>  THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN là mười hai nhân duyên  . ( Nidana ) then chốt sanh tử , quả báo luân hồi , mà Đức Phật  đã giác ngộ được khi ngồi thiền định dưới cội  Bồ Đề ( Bodhi-gayá ).  Nhờ khám phá được nó , Đức Phật nhận thức  rằng từ đây  đối với Ngài  lần cuối cùng không còn chết đi sống lại nữa. Ngài nói : " Ta đi lang thang mãi trong vòng luân hồi sanh tử,trãi qua biết bao kiếp sống,tìm mãi mà chẳng bao giờ gặp kẻ làm nhà , hôm nay ta đã gặp người rồi thì người không còn làm nhà được nữa, bao nhiêu rui, mè của người đều bị ta bẻ gảy sạch, kèo cột của người đã tan vụn cả rồi , ý ta đã đạt được đến vô thượng nhân , bao nhiêu dục vọng đều dứt tuyệt ."</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5><FONT color=#000000 size=4>     Mười hai nhân duyên nầy không tụ , khống tán. Duyên hiệp thì có , duyên tán thì không  . Nó là vòng nhân quả tức là bánh xe luân hồi  đưa đẩy  chúng sanh lên xuống trong ba đường sáu nẽo. </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> { -  Nhân quá khứ có  : Vô minh, Hành, Thực</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> { - Quả vị lai  có         :  Danh sắc, Lục nhập, Xúc , Thọ.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> { - Nhạn hiện tại có     :  Ái, Thủ , Hữu.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> { - Quả vị lai có         </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> : Sanh , Lão , Tử.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     <strong><U>Lần lược giải rõ 12 Nhân Duyên như sau : </U></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                1.- VÔ MINH</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>      </strong>Đứng đầu 12 Nhân Duyên là<strong> vô minh</strong>. Nó là những lớp dày tư tưỡng u mê, đem tối . Do đó chúng sanh mới nhận giả làm chơn , tưỡng lầm rằng có ta, có ngừoi, có cảnh , rồi tự đặt mình cao hơn người khác , ngả mạn, cống cao, ích kỷ hại nhân , hoắc có những hành vi trái với lương tâm đạo đức và tạo không biết bao nhiêu tội ác.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Trong Kinh Viên Giác , Chương Văn Thù , Phật đã dạy rằng : " Văn Thù ! Ông phải biết , chỗ nhơn địa tu hành của các Đữc Như Lai  là dùng trí  Viên Giác phá trừ hết vô minh ,biết các  pháp hư huyễn thì khỏi bị luân hồi ". </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Vậy vô minh là động cơ của sanh tử luân hồi. .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                         2.-<strong> HÀNH</strong>   </FONT> </P>
<P>      <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Bởi vì vô minh che lấp  nên chúc sanh không  nhận thức được bản thể tự tánh của chúng sanh mới sanh ra những ý nghĩ, lời nói , hành động theo chiều hướng ích kỷ , ngả, mạn, cống cao, tự kiêu , tự đai...... Các ý nghĩ , ngôn ngữ, hành động nầy  vì được huân tập nhiều đời , nhiều kiếp tạo thành nghiệp lực, khiến chúng sanh phải chụu luật nhân quả.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                            3.- THỨC</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>     Sự hiểu biết phân biệt rõ ràng mọi sự kiện tâm linh, cũng như mọi sự kiện vật chất thì gọi là thức . Thân tâm của chúng sanh có 8 thức . Bên ngòai tức thân có 5 thức  như : Nhãn thức, nhĩ thức , tỷ thức, thiệt thức , thân thức.  Còn bên trong tức là tâm  có 3 thức như :  Ý thức , Mạt na thức,( Vô ý-thứ ), và A la-gia thức  ( tiềm thức ).</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>    Tâm thức chất chứa những phiền não , trần lao , khổ lụy , ái dục, si mê , biến sanh ra muôn vàn sự vật , lành, dữ, tốt, xấu, vui, buồn, thương, ghét, giận, hờn,....rồi nương theo nghiệp lực tạo từ nhiều kiếp mà phải chịu đầu thai thọ quả báo. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                              4.- <strong>DANH  SẮC</strong>     </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       Danh sắc có 3 hợp thể cấu thành.  Đó là sự sống vật chất  và tinh thần . Gọi tắt là thân tâm . Thân do tứ giả hòa hợp, tức là đất , nước, lữa, hơi.  Còn tâm là phần tinh thần bất sanh bất diệt.  Nó là hạt chủng tử do ý thức , mạt na-thức , và A-lại-gia-thức,tạo nên. Tâm không thề mươn gì ngòai danh ngôn  để miêu tả  hình dung được . Nó tuy có thật tướng mà vô tướng.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                              5.- <strong>LỤC  NHẬP</strong>   </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Sáu cửa vào tâm  và làm tâm tán loạn  gọi là Lục nhập.  Đó là : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.   Sáu căn nầy  ví như sáu cái cửa  sổ , mà thức là kẻ cướp , nương theo sáu cửa nầy vào nhà cướp mất chủ nhân ông.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                      6<strong>.- XÚC</strong> </FONT> </P>
<P>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Khi sáu  căn tiếp xúc với trần cảnh bên ngòai  lúc ấy tâm con người thường vọng động  bởi sắc , thinh, hương, vị, xúc, pháp mà xúc cảm vui, buồn, yêu , ghét, giận hờn,....cái đó gọi là xúc.                           </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                <strong>     7.- THỌ</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Thọ là sự tiếp nhận khi sáu căn tiếp xúc với thọ cảm bởi lức trấn ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                  <strong>   8.- ÁI </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>       </strong>Ái là ái ân. Phật chỉ cho chúng sanh biết ái là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Tâm con người ta tạo tội lỗi, gây phiền não,  thọ  quả báo đều do ái sanh. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                 <strong>   9.- THỦ</strong></FONT> </P>
<P>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Nắm giữ tất cả những gì ứ thích, buồn phiền, oán ghét, giận hờn, phiền não, còn mãi nơi tâm  để kết thành nghiệp lực đứ đi đầu thai, ấy gọi là Thủ .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                               <strong>   10.- HỮU</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Hiện tại là có,.  Vì có tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, nên phải chịu quả báo trong đời vị lai .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                              <strong>    11.- SANH</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Sanh là sự tiếp  nối đi đầu thai trả quả do nghiệp lực thúc đẩy bởi vọng tâm si mê, tham ái, tham dục.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                              <strong>    12.- LẢO, TỬ</strong>  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Sự già chết là những giai đoạn của quả khổ do nghiệp lành, hay nghiệp dữ gây ra từ tiền kiếp, mà kiếp nầy phải gánh chịu trả quả, vay trả trả vay. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Mười hai nhân duyên nầy do tâm hữu lậu mà tùy duyên sanh khởi  nhận lấy cái thân sanh tử  . Vì<U> <strong>Nghiệp</strong></U> là ruộng.<U> <strong>Thức</strong></U> là hột giộng Vô minh là mầm nẩy nở. Khi nước ái thấm sâu. Tâm bản ngã gội nhuần đủ thứ tà kiến  mà sanh ra ruộng danh sắc.   Vì có danh sắc mới tạo ra căn  nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vì các căn nầy hòa hiệp với trần cảnh bên ngòai mới tạo  ra  xúc  Do xúc sanh ra thọ . Tâm ưa thọ  cảm mới sanh ra ái.. Ái tăng trưởng mới sanh ra thủ . Thủ nhơn duyên sanh ra hữu.  Bởi cái hữu  là có nên mới sanh ra cái thân ngủ ấm gọi là sanh.  Ngủ ấm tăng trưởng mức độ nào đó rồi càng ngày càng suy biến gọi là lảo.  Lảo tử dính níu nhau sanh ra trần lao khổ sở dập dồn  . Rồi vì vì vô minh khởi ra nghiệp ấy gọi là hành.  Nương theo mà tạo thành thức đi dầu thai mang thân tứ đại, ấy gọi là danh sắc.  Danh sắc thành tựu mới có lục nhập.   Lực nhập tạo ra  lục căn rồi hiệp với lục trần sanh ra lục xúc .  xúc bởi duyên sanh thọ. Ham ưa thọ gọi là ái.  Ái càng ngày  càng tăng trưởng lớn gọi là thủ . Do thủ khởi nghiệp gọi là hữu.  Cái nghiệp trả  quả thành thân ngủ ấm gọi là sanh.   Ngủ ấm suy biến  và họai, gọi là lảo tự  Khi tử mất thì tâm hữu lậu  sanh ra buồn thảm, rên xiết  than ước muốn  được đi đàu thai nữa., tùy nghiệp lực nặng hay nhẹ mà chịu mang xác thân người hoặc thú  thọ quả báo. Cứ thế mà trôi lặn hụp mãi trong vòng sanh tử luân hồi.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Tóm lại, mười hai nhân duyên nầy không có không có ngả và ngả sở , tức là cái ta và cái ta bị tạo, không có tác động và khiến tác.   Nế có kẻ làm thì có việc làm , bằng không có người làm thì chẳng có việc làm . Ba cõi dục giới , sắc giới và vô sắc giới vốn hư vọng và huyễn hóa.   Vì thế, mưởi hai nhân duyên do tâm vọng động mà sanh.  Rồi cũng do vô minh vọng động mà khởi ra hành . Hành tạo ra thức , khiến thức chẳng dứt mà tạo ra danh sắc  .  Cứ như thế cho đến sanh duyên lảo tử , lo rầu, buồn, thảm , khổ não ,sầu than...sanh đi sanh lại mãi.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Bỡi thế cho nên, vô minh diệt thì hành diêt. Hành diệt tức là thức diệt. Thức diệt tức là danh sắc  diệt. Danh sắc diệt tức là lục nhập diệt  . Lục nhập diệt thì xúc diệt.úc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. . Hữu diệt thì Sanh diệt. , Sanh diệt thì lảo tử diệt..</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Nói tắt, cả  thảy  các pháp đều tùng duyên sanh rồu cũng tùng duyên mà diệt.   Vô minh là đầu mối của  vòng sanh tử luân hồi . Muốn thóat khỏi cảnh trần duyên sanh diệt  chúng sanh phải diệt vô minh . Diệt được vô minh thì liền đặng giải thóat , không còn chết đi sanh lại nữa. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       <strong>Ấy là</strong> : Nhơn dục tịnh tâm  . Thiên lý lưu hành.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   Nghĩa là lòng dục vọng con người tắt dứt thanh tịnh, rồi thì đường Đạo  thẳng tới./-     </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                             ___________________</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                                                                    </FONT></P>
<P>     </P>
<P><strong><U><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT></U></strong> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    </FONT></P>     
 

Facebook Comment

Top