Thanh niên Hưng Đạo Đoàn

TraiDatViet

New member
<p>Mình đang tìm hiểu về thanh niên H Đ Đoàn, các bạn nào có hình ảnh và tài liệu về Hưng đạo đoàn như cờ, phù hiệu trang phục thì chia sẻ với mình. Xin cám ơn!<br></p> 
 

ThachKhe

Member
Vâng! Cũng giống như huynh Minh Trị, đệ cũng đang tìm hiểu về những hoạt động sinh hoạt của Hưng Đạo Đoàn. Không biết huynh Trung Ngôn, Thanh Tung, Quang Hưng...có tài liệu, hình ảnh gì về HĐĐ không vậy? Nếu có thì chia sẻ giúp nhe!<br>Thân ái!<br>
 

truongtam

Administrator
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh niên hưng đạo đoàn là một đoàn thể thanh niên thuộc hội thánh truyền giáo cao đài, được chính thức thành lập năm 1964 và hoạt động trên toàn cõi việt nam.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh niên hưng đạo đoàn là hậu thân của các đoàn thanh niên cao đài từ năm 1938 với danh hiệu đầu tiên là thanh niên phổ thông giáo lý. Qua các thời kỳ, cục diện quốc gia thay đổi, các huynh trưởng và đoàn viên bị bắt bớ tù đầy, đoàn thanh niên bao nhiêu lần tan rã và tái lập nhiều tên xưng khác nhau, để cuối cùng dựng lại ở danh hiệu hiện tại là thanh niên hưng đạo đoàn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Mục đích của thanh niên hưng đạo đoàn là đào tạo cho đoàn sinh một tinh thần trung kiên xây dựng đạo, một ý chí tích cực phục vụ xã hội, cải thiện nhân sinh, mưu cầu lợi ích chung cho nhân loại. Đồng thời phát triển đều hòa các phương diện: đạo đức, lý trí và thể lực, để người thanh niên có năng lực thích ứng chu toàn nhiệm vụ công dân và thi hành sứ mạng tận độ toàn linh của cao đài giáo<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh niên hưng đạo đoàn không hoạt động chính trị đảng phái và giữ đúng tinh thần thuần túy đạo đức với chủ trương vạn giáo nhất lý và thuần chân vô ngã.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Tổ chức:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh niên hưng đạo đoàn được tổ chức theo phương pháp hàng đội tự trị, gồm có các cấp như sau:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Tại trung ương có tổng đoàn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>ở mỗi tỉnh đạo có phân đoàn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>ở mỗi thánh thất có chi đoàn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>ở mỗi xã đạo có liên đoàn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>ở liên đoàn có ba ngành: thanh đoàn, thiếu đoàn, đông đoàn (vườn đồng).<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>đơn vị nhỏ nhất của ngành thanh là toán, ở ngành thiếu là đội, ở ngành đồng là hàng. Mỗi toán, mỗi đội, mỗi hàng có từ 6 đến 12 đoàn viên.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh niên hưng đạo đoàn gồm có 3 hạng đoàn viên: đoàn viên danh dự, đoàn viên bảo trợ và đoàn viên hoạt động. tùy theo tuổi, đoàn viên được chia làm ba ngành như sau:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ngành thanh:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh anh (nam) từ 18 tuổi đến 40 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thanh tân (nữ) từ 16 đến 30 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ngành thiếu:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thiếu anh (nam) từ 13 đến 17 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Thiếu tân (nữ) từ 12 đến 15 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ngành đồng:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Đồng anh (nam) từ 7 đến 12 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Đồng tân (nữ) từ 6 đến 11 tuổi.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Đoàn viên danh dự là những người do địa vị xã hội hoặc uy tín cá nhân có thể gây ảnh hưởng tốt cho đoàn về tinh thần. đoàn viên bảo trợ là những người tham gia các ban bảo trợ các cấp đoàn gồm các chức sắc đạo và những người giúp đoàn một số tiền từ 5 ngàn đông trở lên. Đoàn viên hoạt động gồm các cấp chấp hành, các huynh trưởng, các trưởng và toàn thể hưng đạo sinh chỉ được chính thức coi là đoàn viên hoạt động của thanh niên hưng đạo đoàn sau khi đã đóng tiền gia nhập đoàn, làm lễ tuyên hứa và giữ luật thanh niên hưng đạo đoàn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Điều kiện hoạt động thanh niên hưng đạo đoàn từ trung ưng đến liên đoàn đều do ban chấp hành của mỗi cấp đoàn đảm trách với sự giúp đỡ của ban bảo trợ liên hệ bên hành chánh đạo.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ban chấp hành trung ưng gồm có 15 người nhiệm kỳ 3 năm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 tổng đoàn trưởng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>3 tổng đoàn phó.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 tổng thư ký.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 phó tổng thư ký.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 thủ quỹ.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>8 tổng ủy viên phụ trách về: tuyên nghiêm huấn, văn nghệ, tổ chức, xã hội phước thiện, tài chánh, sinh hoạt thanh niên, liên lạc kiểm soát.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ban chấp hành phân đoàn và chi đoàn gồm có 6 người nhiệm kỳ 2 năm (phân) va 1 năm (chi).<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 phân (chi) đoàn trưởng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 phân (chi) đoàn phó.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 thư ký.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>3 ủy viên.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Ban chấp hành liên đoàn gồm có 6 người nhiệm kỳ 6 tháng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 liên đoàn trưởng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 liên đoàn phó.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>1 thư ký.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>3 ủy viên phụ trách 3 ngành tức thanh đoàn trưởng, thiếu đoàn trưởng và vườn trưởng. Phụ tá cho các trưởng có các phó.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Cấp toán, đội, hàng, có toán trưởng, toán phó, đội trưởng, đội phó, và hàng trưởng hàng phó.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT size=3>Các ban chấp hành được bầu theo lối phổ thông đầu phiếu đa số và kín.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P> Trích từ Tài Liệu Huấn Luyện Đội Trưởng Phân Đoàn Bình Định 1970-1971
 

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=3>Thưa huynh TraiDatViet, </FONT></P>
<P><FONT size=3>Thanh niên Hưng Đạo Đoàn là đơn vị thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, họat động trước 30/4/1975. </FONT><FONT size=3>Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị này đã không còn hoạt động.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các sử liệu liên quan đến đơn vị Thanh niên này, xin vui lòng liên hệ đến Cơ quan phổ tế của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài để được biết rõ ràng và chính thống hơn. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Phổ tế, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, 63 Hải Phòng, Đà Nẵng, Việt Nam.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ chỉ biết đến đây.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P> 
 

trungdungdao

New member
 
kính thưa các huynh, hiện tại anh chị em sinh viên cao đài tại tpHCm rất đông. Chúng em không có sân chơi nên hầu hết hạot động tham gia trong các hạot động , tổ chức khác,.Vậy các anh có sân chơi nào dành cho tụi em tại TPHCM không??Có thễ quy tụ anh em cao đài từ các Chi phái...âu cũng là ơn Thầy Mẹ<br>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>"<strong><EM>Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ !</EM></strong>"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Các em khi tham gia sinh hoạt chỉ nghĩ đến "sân chơi", chơi và chơi và chỉ có chơi mà thôi ! Vì thế mà các em chưa tìm được sân chơi đúng nghĩa lý tưởng của Người thanh niên Hưng Đạo!</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tại Tp.HCM sờ sờ trước mắt có 3 Thánh thất của Hội thánh Truyền Giáo, đương nhiên tại những nơi đó đều có sinh hoạt của hình thức Hưng Đạo</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nếu các em thật sự đã có "tâm" của một tín hữu Cao Đài Truyền Giáo, tất nhiên các em sẽ tìm hiểu nơi mình sẽ đến đã có Thánh thất nào để tìm đến đi cúng kính Thầy Mẹ thì tất nhiên tại nơi Thánh thất đó mình sẽ thấy sinh hoạt của thanh thiếu niên qua những hình thức như: đồng nhi lễ sĩ, thanh niên Hưng Đạo, hay Tu tập sinh Truyền giáo,... và tha hồ mà lựa chọn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>"<strong><EM>Thuốc đắng đả tật, sự thật mích lòng!</EM></strong>"</FONT></P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

hien_trunghien

New member
<P> Sinh viên tại Tp HCM có thể liên hệ tại Thánh Thất Trung Minh, được biết nơi đây là nơi sinh hoạt của các anh chị em Tu Tập Sinh. mong rằng sẽ quy tụ được nhiều anh em về đây sinh hoạt để tăng thêm tinh thần đoàn kết giao lưu lẫn nhau, cùng nhau phụng sự.Trên Diễn Đàn này cũng có vài thành viên trong lớp Tu Tập Sinh mà, mọi người lên tiếng đi nè,^^</P>
<P> </P>
 

Hao Quang

New member
<P> mới hồi sáng mình chạy cuống TT Trung Minh nhờ một đệ giải quyết một số việc! ai ngờ "bị zzzụ" ở lại cúng ngọ!  cũng lâu ròi mới mặc áo dài trắng và....khăn đóng! cũng lâu ròi mới quỳ cúng Thầy, và cũng lâu ròi mới đọc lại kinh tứ thời! cúng xong được ăn bữa cơm chay trưa miễn phí thấm tình đồng Đạo! </P>
<P>đến chiều lại "bị zụ" tiếp! cúng thêm một buổi tối nữa! cũng hơi bị Quê! hồi ngoài quê cũng biết đánh chuông! vô đây tự nhiên quên hết trơi hết trọi! đành phải để sư đệ gõ mỏ kiêm luôn đánh chuông!....cảm thấy xấu hổ! cúng xong lại được ăn bữa tối mễn phí nữa! hihi</P>
<P>cũng khâm phục HTĐM tu tập sinh ở TT Trung Minh! vừa đi làm - vừa đi học lại đảm bảo sinh hoạt ở Thánh Thất một cách đều đặn! </P>
<P>cảm ơn sư đệ nhìu nhìu! nếu Q có xuống TT Trung Minh sư đệ nhớ  "rủ rê" tiếp nhé!  hihi</P>
<P>Chúc ngủ ngon!</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Nhan Nai

New member
Xin góp ý: Nếu Nhẫn Nại không lầm . Danh từ Hưng Đạo Đoàn đã thoát thai nên một danh từ " Gia đình Đạo chúng" dưới sự tổ chức hướng dẫn có quy trình sinh hoạt Đoàn, Đội của Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại 63 Hải Phòng Đà Nẵng . Mong quý Huynh Tỷ Đệ Muội cùng nhau xét lại cho chắc ăn 100%. Đúng vậy, Nhóm trẻ Thanh Thiếu Niên trong Đạo thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài . Nếp sinh hoạt thường và định kỳ có quy cũ nhất chỉ có các đơn vị Thánh Thất : Trung Thành ( Đà Nẵng ) Trung Minh, Trung Hiền và Từ Vân (tại TP/ Hồ Chí Minh ) Xin quý Huy Tỷ Đệ Muội cố gắng cùng đến tham dự trong những ngày nghỉ lễ lớn hoặc Chủ nhật hằng tuần vào các địa điển trên sẽ đạt kết quả theo ý muốn . /- Thân ái, " Nhẫn Nại "
 
Sửa lần cuối:

MinhKy

New member
Có thể nói tiền thân của Hưng Đạo đoàn thuộc HTTG, là Gia đình Đạo chúng và Tráng Anh Đoàn. Với sự khai mở mối đạo tại các tỉnh miền Trung, thanh niên đại đạo đặc biệt tại Quảng Nam đã được sự dìu dắt và hướng dẫn của một bậc hướng đạo trong nhà đạo, một huynh trưởng của đoàn thanh niên mà bây giờ mỗi khi nhắc đến, Minh Kỳ vẫn thấy nếu đã nói đến Hưng Đạo Đoàn hay Tráng Anh Đoàn thì không thể thiếu nhân vật này. Đó là cố hiền huynh Cao Hữu Chí.

Nếu thanh niên đại đạo thuộc HTTG có được cái bề thế như ngày nay, ngoài công sức của rất nhiều vị tiền bối vì thương đời mến đạo, thương các em nên luôn chăm sóc nâng đỡ và chỉ bảo, thì phải nói ông Cao là người có công đầu.

"Ông Cao sinh ngày 20 tháng 3 năm 1904, tại làng Hòa Duân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông là trưởng nam của cụ Cao hữu Diên và cụ bà Lê thị Học, gia đình trung nông. Ông bắt đầu học hán văn lúc lên 6, vào trường làng lúc 8 tuổi, đậu bằng tiểu học Pháp lúc 11 tuổi, đến năm 20 tuổi thì đậu bằng trung học Pháp (Diplôme). Sau đó ông thi vào ngạch công chức, đậu tham tá (commis) và được bổ làm phán sự đầu Tòa Trước Bạ tại Sài gòn. Sau 10 năm làm việc, ông được ân thưởng Hàn Lâm viện chánh thất tùng lục, đối phẩm tri huyện. Thời thanh niên, ông thường tham gia công tác xã hội với tư cách Huynh trưởng đoàn Hướng Đạo Việt Nam.

Đến năm 1932, ông đã nhập môn Cao Đài giáo tại Thánh tịnh Đại Thanh (15 tháng 2 Nhâm Thân). Từ đây ông có chân trong ban nội tá Hiệp Thiên Đài, và nổi tiếng về chữa bệnh điên.
Khi đoàn sứ giả Tứ Linh đồng tử lãnh lịnh về Quảng Nam để phát khai chơn đạo, ông đã có mặt tiễn đưa cùng với ông Lê kim Tỵ. Năm 1936, ông được thiên phong Giáo Sư của phái Tiên Thiên.

Năm 1938, do cơ duyên ông được chuyển về làm việc tại kho bạc Hội An, cũng là năm khánh thành Trung Thành thánh thất với Long Vân đệ bát hội. Trong buổi lễ khánh thành, ông được trao nhiệm vụ xướng ngôn viên của buổi đại lễ với quan khách cử tọa vừa Pháp vừa Việt Nam vì Đà Nẵng đương thời là nhượng địa của Pháp. Cũng từ đó, ông đã đóng góp rất nhiều cho cơ đạo miền Trung.

Với nhiệt huyết có sẵn và kinh nghiệm hướng đạo, ông thành lập Tráng Anh Đoàn (tiền thân của Hưng Đạo Đoàn ngày nay) cho thanh niên nhà đạo miền Trung lúc bấy giờ và được cử làm Thủ Lãnh, song hành với tổ chức nữ phái Thanh Xuân Tân Sanh Hoạt Đoàn do ông Giáo Sư Châu đảm trách.

Một chương trình sinh hoạt theo đường lối hướng đạo sinh do ông đảm trách, và thêm vào phần học đạo do ông giáo sư Châu hướng dẫn đạo làm cho thanh niên nhà đạo mê say phấn chấn với những lối sinh hoạt thực dụng như đánh morse, tìm mật thư, học giáo lý,...

Khi chiến tranh Pháp Việt bùng nổ năm 1946, Tráng Anh Đoàn tạm ngưng hoạt động, và tới năm 1949, khi phong trào đàn áp tôn giáo xảy ra, với chức vụ là Đầu Tỉnh Đạo tỉnh Quảng Nam, ông bị bắt giam tại nhà lao Tiên Hội rồi được trả tự do năm 1951.

Khi ra tù, ông vẫn tiếp tục nắm giữ chức vụ quan trọng của Hiệp Thiên Đài ban quyền (cụ Hiệp lý Phan thiện Trì chủ trì Cửu Trùng Đài ban pháp) nhằm để chấn chỉnh lại cơ đạo đang hồi chinh nghiêng do thời cuộc. Cũng trong thời gian này, sự bắt bớ diễn ra khắp nơi, nhiều người khuyên ông nên đi lánh nạn, nhưng ông nhất quyết ở lại cùng với đạo hữu. Với tình cảnh vợ con gia cảnh thiếu thốn mọi bề và cũng đoán biết mình sẽ không còn nhiều thời giờ, ông đã tìm cách đưa vợ con về sống tạm tại nhà bà con ở Hội An, khi đưa tiễn vợ và hai con, một đứa trong thai được 3 tháng, ông nói: "Mình về trước đi rồi tôi sẽ về sau. Đạo hữu đang trong cảnh khốn đốn như rắn không đầu, mình bỏ đi sao đành!"

Trước đó, trong một đàn cơ năm 1951, Ơn Trên có điểm hồng danh ông như sau:

"Chí, Hữu Chí mười mươi con biết,
Biết nhưng thôi giả điếc giả khờ
Chuyện đời con cũng nên lơ
Để tâm thanh tịnh mà chờ lịnh trên.
Lòng trung nghĩa tuổi tên Thầy chép
Chí hộc hồng tạm xếp cánh vây,
Để cho đủ sức tài đầy
Long Hoa đến đó cùng Thầy minh phân!"


Bởi cảm nhận được lời khuyên dạy của Thầy mà ông đã vững tâm quyết chí ở lại với đạo hữu, bất chấp nghiệt ngã của trò đời. Quả đúng như ông cảm nhận khi biết rằng những tấn tuồng của sân khấu trò đời vẫn chưa dứt, sau những buổi lễ linh đình ban quyền pháp tại Thánh Thất Thái Hòa, ông lại bị bắt và lần này thì là cái án tử hình, cùng lúc với gia đình cụ Hiệp Lý Phan thiện Trì thì bị giam cầm.

Trước giờ hành hình, ông Cao được nói vài lời. Với giọng điềm nhiên, tuy có lộ vẻ mệt mỏi bởi đã lê lết qua bao nhà giam, ông Cao nói to lên: "Tôi luôn trung thành trung thành với Giáo Hội Cao Đài và nhân dân, Tòa án đã quyết định, tôi không thể làm gì hơn!"

Thế rồi, ông niệm danh hiệu Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và chịu hai loạt đạn, mỗi loạt ba phát súng. Mỗi lần như thế ông nẩy mình nhưng vẫn ngẩng đầu lên, cho đến khi tên chỉ huy đến gần bắn phát cuối cùng vào màng tai, ông mới gục chết. Đó là đêm 19 tháng 6 Quý Tỵ 1953.

Thế là hết một đời hy sinh cho Chánh Pháp Cao Đài! Thiết tưởng với cái chết oai hùng trung kiên đó, các thế hệ sau này phải xem đó là tấm gương sáng chói của một vị Thánh Tông Đồ đủ đầy công hạnh vậy!"

(Những chi tiết trên được sưu tầm từ cuốn Nhân Vật Cao Đài Giáo, Đồng Tân, tái bản 2008)

Nhân dịp chủ đề về Hưng Đạo Đoàn, mà thiết tưởng không nói tới hay không biết về công đức của tiền nhân thì cũng là một điều dỡ, trong khi hình ảnh của ông vẫn còn được thờ phụng tại Hội Thánh, và con cháu ông vẫn còn sinh hoạt tại các Thánh Thất cho đến ngày nay. Nay Minh Kỳ chỉ sưu tầm được bao nhiêu đây thôi, mong quý HTDM cùng tường lãm.

Còn việc gầy dựng đoàn thanh niên thế nào, đường hướng hoạt động, chia sẽ kinh nghiệm thì xin hẹn vào một dịp khác.

Thân chào.

 

Hao Quang

New member
cảm ơn Huynh Minh Kỳ đã cho biết lịch sử một trang Hướng Đạo oai hùng một thời! một tấm gương vì Thầy vì Đạo để hậu bối noi theo!

và theo Q không chỉ riêng tiền bối Trương Hữu Chí ở Hội Thánh Truyền Giáo mà những còn rất nhiều tiền bối ngày xưa vì Thầy Vì Đạo mà không quản gian nguy đã xây nền đắp móng cho nền Đạo như tiền bối Huệ Lương, tiền bối Thượng Trung Nhựt, tiền bối Phạm công tắc, tiền bối Nguyễn Ngọc Tương, và nhiều vị khác .."tre tàn măng mọc" có lẽ đó cũng là ưu tư rất nhiều của các vị tiền bối lúc sinh tiền!

vì ở rất xa các Hội Thánh Bạn nên chưa hiểu hết! Q cũng hay ra vô các thánh thất ở Hội Thánh Truyền giáo phải nói các vị tiền bối ở Hội Thánh Truyền Giáo rất chăm lo cho lớp trẻ! Q phải thừa nhận điều này! nếu để ý sẽ thấy những ngày lễ lớn ..nói chi xa ngay vừa rồi khánh thành Thánh Thất Trung Bảo rất nhiều đoàn sinh mặt áo đoàn có, đạo phục có tham gia công quả rất đông! ở những thánh thất ở Sài Gòn các vị tiền bối tạo ra một hứong riêng khuyến khích các bạn đến chùa thất, sinh hoạt đạo như sinh viên được ở lại Thánh Thất để có chổ ở, học tập, có thánh thất xây riêng mấy phòng để cho sinh viên ở, rồi tổ chức học bổng, bạn nào học khá, giỏi, thì mức học bổng khác nhau,,,,nhờ đó mà các bạn gắng bó nhiều hơn chăm lo việc đạo nhiều hơn, cúng kính tứ thời . ... có một lần Q ghé một thánh thất thấy một bạn sinh viên ..ôm khư khư quyển Thánh Truyền Trung Hưng mà đọc! vậy đó ....

nhưng phải nói thanh niên cao đài bây giờ không bằng thanh niên cao đài ngày xưa! có dịp ngồi với đạo huynh ở Thánh Thất Trung Nam nói vậy đó! ngày xưa thanh niên cao đài xông xáo lắm, nhiệt tình lắm nếu vì Thầy, vì Đạo họ sẵng sàng bán chiếc xe, bán con bò, bán cái nhà để lo việc đạo!không suy nghĩ rằng sắp tới sẽ như thế nào, ..ra sao như tiền bối Nguyễn Quang Châu hiến cả ngôi nhà mình để làm nơi lễ bái Đạo Thầy..

còn bây giờ thiệt tình hỏi: bán chiếc xe máy để lo việc Đạo thì nghĩ bán xe máy rồi lấy cài gì mà đi lại, hay bạn có thể nghĩ làm một tuần đi lo việc Đạo được không? si nghĩ liền nghĩ lâu như thế sẽ bị đuổi thì chết! phải suy nghĩ liền chứ! ừ! thì vậy đó! cuộc sống cơm áo gạo tiền hơn nữa là sinh viên, là người trẻ sống giữa xã hội vật chất - kim tiền đầy dẫy đôi khí tính cá nhân, cái tôi nó lên trên lợi ích chung, và sự hi sinh hoàn toàn cho giáo hội dường như chỉ còn lại tấm gương của các vì tiền bối!


rất cảm ơn Huynh Minh Kỳ đã có bài viết về tấm gương của tiền bối Cao Hữu Chí! khơi dậy trong lớp trẻ tinh thần biết hi sinh vì Đạo vì Thầy!

dường như các đấng thiêng liêng rất thích dùng từ "kỳ ký và "hộc hồng" thì phải! hihi

"Chí, Hữu Chí mười mươi con biết,
Biết nhưng thôi giả điếc giả khờ
Chuyện đời con cũng nên lơ
Để tâm thanh tịnh mà chờ lịnh trên.
Lòng trung nghĩa tuổi tên Thầy chép
Chí hộc hồng tạm xếp cánh vây,
Để cho đủ sức tài đầy
Long Hoa đến đó cùng Thầy minh phân!"


thánh ngôn hiệp tuyển cũng có 2 bài:

dìu dắt tìm ra lối lạ lùng
bóng trời xúm xít đỡ nương chung
dài đường chớ ngán con kỳ ký
ngước gió đừng nao cánh hộc hồng
nhướng mắt tua dò theo kẻ trí
thìn lòng khá gắng đắp nên công
sen tàn cúc nở qua ngày tháng
nhặt bước đường hoa đến cội tùng

hay bài thi:

có hiệp đem đường nẻo mới thông
phân chia cội đạo uổng vun trồng
quanh đường chớ cậy chơn kỳ ký
ngược gió tài chi sức hộc hồng
bể khổ mênh manh lo giải khổ
nền công nghiêng ngửa gắng nên công
phong ba dầu được dìu qua khỏi
nhờ bởi chung nhau kết giải đồng!

Q không biết kỳ ký và hộc hồng là sao?
 

Phụng Thánh

New member
Bạn Hao Quang mến !
Mạn phép giúp bạn :

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CHOA%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Times\000D\000A New Roman"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.than1, li.than1, div.than1 {mso-style-name:than1; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Kỳ Ký :<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Kỳ:[/FONT][FONT=&quot] tên một loài ngựa hay. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ký:[/FONT][FONT=&quot] tên một loại ngựa hay, mỗi ngày chạy được ngàn dặm (thiên lý mã).[/FONT]<o:p></o:p>
Ký ký là hai giống ngựa chạy rất giỏi, chỉ người tài giỏi vượt bực.<o:p></o:p>
Chiến Quốc sách viết: Kỳ ký thịnh tráng chi thời, nhất nhật nhi tri thiên lý. Nghĩa là: Ngựa Kỳ ngựa Ký lúc đang mạnh khỏe, mỗi ngày chạy được ngàn dặm.<o:p></o:p>
TNHT: Quanh đường chớ cậy chơn Kỳ ký.<o:p></o:p>
(Cao Đài Tự Điển)

<o:p></o:p>
Hồng Hộc<o:p></o:p>
Ngỗng trời và ngan trời (Từ Điển Tiếng Việt) trang 405.<o:p></o:p>
Ngỗng : loài chim thuộc loại vịt, mình to cổ dài – TĐTV. Trang 566<o:p></o:p>
Ngan : loài chim thuộc loại vịt, đầu có mào, thịt đỏ - TDTV. Trang 548.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

mai_hanh

New member
Từ lúc nhỏ, khi mới biết chữ mai_hanh rất thích đọc kinh sách nên có biết cố đạo huynh Cao Hữu Chí (qua những trang sách). Và huynh ấy cũng chính là thần tượng đầu đời của mai_hanh.
Bây giờ, khi đã trưởng thành thì ký ức về huynh ấy mai_hanh đã quên gần hết, chỉ nhớ là ngày cuối cùng ở nhà tù (chờ hành hình) huynh ấy đã sáng tác một bài thơ rất hay và ý nghĩa:

Vì tu nên nỗi phải vô tù
Tù ở mà lòng vẫn cứ tu
Tu mãi, tu hoài tù mãn hạn (bị tử hình)
Tù mà mãn hạn cũng vì tu

mai_hanh rất mong được hiểu rõ hơn về "thần tượng đầu đời" của mình nên rất mong quý ACEs giúp đỡ thêm thông tin về cố đạo trưởng Cao Hữu Chí
Kính
 

dong tam

New member
Hào Quang,

Xin góp một chút về hồng hộc.

Lịch sử VN có truyền thuyết đời Hồng Bàng, tộc Lạc Việt trong Bách Việt từ Động Đình Hồ (Trung Hoa) theo hướng những cánh chim Hồng Lạc xuôi về phương Nam (Quảng Đông, Quảng Tây, cuối cùng định cư ở đất Phong châu (bắc Việt) . Như thế chim Hồng, chim Lạc là những loài chim "thiên di" nghĩa là loài di chuyển xa ngàn dặm!
 

hienhuu

New member
Xin Chào ! Theo hh thì thời xưa có Chim Hồng, Chim Hộc là loài chim bay cao và xa , về ý nghĩa là Loài có Chí lớn....
Chớ không phải là chim Ngan hay Ngỗng ! Kính
 

Hao Quang

New member
cảm ơn HT đã chỉ bảo! thì ra Hộc Hồng là con chim, Kỳ ký là con ngựa! Hộc Hồng Q liên tưởng có giống con chim Hạc được dắp trên trên mái hiên bên mấy dây nho ở TÒA THÁNH không nhỉ? hay con Thiên Nga mà đức phật brahma cưỡi lên khi nhìn về hướng Tây tay mặt bắt ấn, tay trái cầm bửu châu ấy!
Thầy và các đấng chọn mấy từ này thật là hay! kỳ ký là con ngựa: sức khỏe, dẻo dai, hộc hồng con chim bay cao - bay xa! được ví như sức trẻ của thanh niên có nhiều hoài bảo ước mơ
nhiều lúc đọc Thánh Giáo có nhiều từ không hiểu cảm thấy bức rứt khó chịu! cảm ơn Huynh Tỷ thật là nhiều!
 

MinhKy

New member
Hồng hộc là giống chim lớn, bay ở cao độ lớn và có sức rất tốt.

Ngày xưa Đức Thánh Trần (tức Tổng Lý Trần Hưng Đạo) trong thời kỳ bảo vệ quốc thổ chống giặc Nguyên phương Bắc tấn công có nói với gia tướng (điển hình là Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão,..) như thế này:

"Chim hồng hộc kia bay cao được là do sáu trụ lông cánh mà nên, nếu không có thì cũng như chim thường thôi." Ý ngài nói việc gì cũng lấy dân làm gốc, có gia tướng tốt mới làm nên bậc đại soái.

Trở lại với thắc mắc của Hào Quang, chữ hồng hộc trong câu: "...Chí hộc hồng tạm xếp cánh vây..." ý nói ông Cao là người có chí lớn nhưng gặp buổi loạn ly, nên chưa thể tung cao bay xa mà giúp đạo cứu đời được. (Đây chỉ là thiển ý của Minh Kỳ thôi.)

 

MinhKy

New member
Mai Hanh mến!

Minh Kỳ có một ngạc nhiên lớn là sao bạn lại có được những vần thơ trên??? Cám ơn bạn đã nêu ra và cho Minh Kỳ đính chính một tý.

Xin trích nguyên văn như sau:

"...Lại có lịnh, người tỉnh nào về tỉnh nấy. Tất cả anh em Quảng Nam giải giam lao Tiên Hội. Từ lao Lại Khánh về lao Tiên Hội, đến Tam Kỳ gặp một số các em thanh niên trong đạo nghe tin tìm đến thăm. Các em hỏi: nay bị tù vô cớ, tư tưởng anh nghĩ sao? Tôi cười, không trả lời thẳng, trong giây phút ngắn ngủi, bảo các em nghe lời thơ sau đây của tôi để biết nguyên nhân tù tội mà cố giữ niềm tin đạo:

Vì tu nên nỗi phải vô tù
Tù ở mà lòng vẫn cứ tu
Tu mãi đến ngày tù mãn hạn
Tù mà mãn hạn cũng về tu!"

Về đến Tiên Hội, tôi lại tổ chức lớp Bình Dân Học Vụ cho bạn đồng lao. Phần đông phạm nhân bị sốt rét, ghẻ lỡ, kiết lỵ, phù thủng,...riêng tôi thì bị ghẻ lở không đi thẳng người được."

Đó là trích đoạn trong cuốn Hồi Ký Như Huy Trần Hoanh.

Vậy Trần Hoanh là ai? Ông là Tổng Thư ký của Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ từ năm 1947, tiền thân của HTTG ngày nay, với một chức vụ mà 3 công việc vì ông là thư ký cho Tổng Lý Vô Vi Trần Hưng Đạo, cho Hiệp Lý Trần Nguyên Chất và cả cho Nội Ngoại Giao viện do Giáo Sư Nguyễn Quang Châu đảm trách.

Vì trọng trách lớn lao đó, nên thử thách ở đời cũng không nhỏ, đến năm 1949, ông cùng các hướng đạo miền Trung bị tù tội với bản án như sau:
"Trần nguyên Chất, Nguyễn quang Châu, Nguyễn Đán: 10 năm tù ở
Trần Hoanh, Nguyễn Chơn Long: 8 năm tù ở,...."

Mãi đến 1954, ông là người 1 trong 3 người cuối cùng được trả tự do từ nhà lao ở Quảng Ngãi vào đêm 14/10/1954.
Ba người đó là ai?

Quý hiền nào có dịp về Hội trường HTTG tại Đà Nẵng ngay nay, sẽ thấy một tấm hình rất xưa cũ, có 3 người bận đồ bà ba đen trong đó, từ trái qua phải là ông Tổng Thư Ký Trần Hoanh cầm cái túi vải, chính giữa là Giáo Sư Nguyễn Quang Châu chống gậy, cuối cùng là Giáo Hữu Nguyễn Đán. Hình chụp kỷ niệm lúc 11 giờ ngày 17 tháng 10 năm 1954.

(Sưu tầm và trích lục từ Hồi Ký Như Huy)

Hào Quang ơi, chắc tại Minh Kỳ không rành lắm nên có hình mà chẳng gởi lên được, nếu làm được sẽ cám ơn hiền nhiều lắm. Để thử thêm lần nữa xem sao!!!
 

mai_hanh

New member
Kính cùng huynh MinhKy

Như đã nêu, thuở nhỏ thích đọc kinh sách nên muội luôn tìm mượn sách, tài liệu viết tay từ các bậc tiền nhân mà đọc (đọc muốn rách sách luôn) và trong những quyển sách, tài liệu đó muội may mắn được biết về cuộc đời và sự nghiệp hành đạo của các bậc tiền bối cũng như những bài đàn cơ rất hay. Nhưng rất tiếc vì tuổi thiếu thời quá ham chơi, không trao dồi thêm kiến thức nên sau 17 năm muội không còn nhớ gì cả nếu có chăng thì cũng chỉ là dư âm của 6 năm đạt danh hiệu " mọt sách" mà thôi.Bài thơ đã nêu lần trước cũng được mai_hanh tiếp thu trong tuổi độ tuổi thiếu nhi
Xin cám ơn huynh đã đính chính về tác giả bài thơ. Song dù tác giả là ai thì ĐT Cao Hữu Chí cũng vẫn là thần tượng của mai_hanh. Nếu huynh có thêm thông tin gì về ĐT hãy nêu ra cho muội biết với. Xin đa tạ trước
Kính
 

mai_hanh

New member
Huynh Minh Kỳ kính mến!

Xin cho mai_hanh hỏi:

Muội có thể tìm (thỉnh) cuốn Hồi Ký Như Huy Trần Hoanh được không? Nếu được, xin cho muội địa chỉ để muội có thể tìm (thỉnh) cuốn hồi ký đó.

Kính
 

Facebook Comment

Top