THỂ-PHÁP

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                        Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội</P>
<P>Hoàn Không vào Diễn-Đàn Tuổi Trẻ nhằm mục đích là làm sao nói cho Huynh, Tỷ, Đệ, Muội hiểu mà thống nhứt ý-tưởng về Tòa-Thành Tây-Ninh mà hành Đạo. Nói như vậy thì hơi khó nghe, nhưng THỂ-PHÁP và BÍ PHÁP chỉ có một mà thôi.</P>
<P>Hoàn Không xin được chia-xẻ cùng Huynh, Tỷ, Đệ, Muội một ít hiểu biết.</P>
<P>Lâu lắm rồi Hoàn Không có đọc được một bài báo nói về sự Văn-Minh của thế-kỷ 21. Đại ý là : Nếu thành phố nào được thiết-kế rực-rỡ dưới ánh đèn điện theo một lọai hình nào đó mà trên phi cơ nhìn xuống thấy đẹp và được hành khách chấm điểm cao thì thành phố đó được cho là văn-Minh nhứt thế-giới. ( thiết kế đô thị, kiến-trúc )</P>
<P>Trở lại phần Đạo Cao-Đài không hiểu Hội Đồng Chưởng Quản có biết về phần Hoàn không nói ở trên không mà sao Tòa-Thánh Tây-Ninh Lung-Linh Rực-Rỡ vào ban đêm, được như vậy cũng là nhờ một vị Phật Giáng-Lâm làm nên đó chính là Phật Hộ-Pháp Phạm Công Tắc.</P>
<P>Có một điều mà ít người biết được là PHẬT HỘ-PHÁP đã thiết-kế cho vùng THÁNH-ĐỊA một bản đồ hình BÁT-QUÁI, khi ở trên cao chúng ta mới nhìn thấy được,  nếu chụp hình thì nó sẽ là tấm bản đồ hình Bát-Quái. Tại sao được như vậy ?</P>
<P>Bởi vì PHẬT HỘ-PHÁP đã thiết-kế các con đường trong chu-vi vùng THÁNH-ĐỊA theo đồ hình BÁT-QUÁI. ( Văn-Minh của Đạo Cao-Đài đi trước nhân-lọai chăng ? )</P>
<P>Nếu Đạo được THỐNG-NHỨT chỉ có một HỘI-THÁNH và quyền HỘI-THÁNH được thi-hành, có lẽ hình đồ BÁT-QUÁI sẽ hiện lên vùng trời Việt-Nam vậy. Đó cũng đã xong phần Thể-Pháp, còn BÍ-PHÁP thì sao ?</P>
<P>                                                     Đức Hộ-Pháp</P>
<P>Đạo có thể-pháp làm ngoại dung, và bí-pháp làm nội dung, mà thể-pháp tác thành mười điều chẳng đặng ba, còn bí-pháp thì chưa ai hiểu thấu, làm cho Đạo mất giá-trị trước mắt chúng sanh, đức-tin càng ngày càng khuyết giảm,...</P>
<P>Xin được hỏi có Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nào biết về hình đồ BÁT-QUÁI nầy không ? </P>
<P>                                                  Hoàn Không cẩn Kính</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top