Thi đua tìm hiểu Danh xưng của Đức Mẹ

Đạt Tường

New member
<P><strong><FONT color=#0000ff size=5>THI ĐUA TÌM HIỂU DANH XƯNG của Đức MẸ</FONT></strong></P>
<P>Đức Mẹ giáng cơ trong Tam Kỳ Phổ Độ qua những danh xưng nào trong các Hội Thánh của DDTKPD</P>
<P>Các bạn cần trích dẫn về nguồn gốc càng đầy đủ càng tốt: Td:  </P>
<P style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #300068; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">TNST 1, Ngày 15-9-1932 (âl 15-8-Nhâm Thân), </FONT></SPAN></I></B><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-bookmark: 137"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #300068">Thảo Xá Hiền Cung.</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3> </FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" ="Msonormal"><SPAN style="COLOR: #300068"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon">DIÊU TRÌ KIM MẪU </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #300068"><O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 81pt; mso-outline-level: 5" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: #300068; mso-bidi-font-weight: bold"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><B>Diêu</B>  độ  phàm  phu  chiếu  ánh  linh,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #300068; mso-bidi-font-weight: bold"><O:p></O:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: 49.65pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #000040">Trì  </SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000040">Thiên  Mẫu  thích  thị  thâm tình.<O:p></O:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: 49.65pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #000040">Kim</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000040">  quang độ tận phàm chơn phách,<O:p></O:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: 49.65pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #000040">Mẫu</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000040"> địa chưởng an phục Thánh hình.<O:p></O:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P>
<P>Mời các bạn tham gia</P>
<P></P> <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39340.8446412037</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT color=#ff0000><strong><FONT size=3>Nào mời các bạn nữ phát pháo</FONT></strong> </FONT><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Trong khi chờ đợi các chị em phát pháo thì thôi T.Đức tiếp tục nhé.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta chắc quen thuộc với 2 câu kinh:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<EM>Tạo Hóa Thiên huyền vi <FONT color=#ff0000>Thiên Hậu </FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Chưởng <FONT color=#0000ff>Kim Bàn Phật Mẫu </FONT><FONT color=#ff00ff>Diêu Trì</FONT></EM>."</FONT></P>
<P><FONT size=3>của bài Phật Mẫu Chơn Kinh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy 1 danh hiệu nữa của Đức Mẹ là Kim Bàn Phật Mẫu.</FONT></P> <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39340.9230439815</editDate></edited>
 

DongTien

New member
<P><FONT size=3>Xin giới thiệu một danh xưng của Mẹ</FONT>:</P>
<P><EM>Ác vàng bóng cơ Trời tương khắc,</EM></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Vầng Đông, Tây, Nam, Bắc ly kỳ,</EM></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><EM><B>Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì</B>,</EM></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Độ siêu linh đức thoát ly khổ nàn</EM>.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-LEFT: 16.2pt; tab-stops: 34.2pt 52.2pt" ="thi7768"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman">(Ngọc Minh Kinh, Hội Thánh Minh Chơn Đạo)</FONT></SPAN></P> <edited><editID>DongTien</editID><editDate>39341.4299074074</editDate></edited>
 

Xí muội

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman">Thưa anh chị em, có một bài Thánh giáo :</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">"VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU, chào chư Thiên ân hướng đạo. Chị mừng các em. Chị hộ giá TỪ TÔN giá lâm. Các em cùng chị thành tâm nghinh tiếp. Lui.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A name=VNS0001><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman" color=#000000>Tiếp điển</FONT></SPAN></A><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">Mẹ mừng các con nam nữ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: red; mso-ansi-: EN-US">VÔ</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"> vi cảnh báu của nguyên nhân,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in"><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: red; mso-ansi-: EN-US">CỰC</SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"> lạc không nương chút bụi trần,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in"><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: red; mso-ansi-: EN-US">TỪ</SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"> huệ sáng soi đường tận độ,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in"><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: red; mso-ansi-: EN-US">TÔN</SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"> ti vời vẻ nét Thiên ân.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">Mẹ đến giờ này để ban ơn cho các con tịnh viên trong khóa tịnh Đông Chí. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">Sau thời gian<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>mãn khóa tịnh, Mẹ nhìn thấy<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>sự tiến bộ của các con<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>đáng được ân ban mặc dầu còn đôi chút lỗi lầm cũng được trui rèn sám hối. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">(…) "</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất thời, Mùng 1tháng 12 Bính Thìn (19-1-1977)</FONT></SPAN></P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: EN-US"><FONT face="Times New Roman">Vậy một danh xưng khác của Đức Mẹ là <FONT color=#ff0000><strong>Vô Cực Từ Tôn.</strong></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P>
 

Xí muội

New member
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>Đức Mẹ đã có lần xưng danh đầy đủ như sau :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4>Thánh Tịnh Thanh Quang (thuộc Hội Thánh Truyền Giáo), ngày 23-9 Mậu Dần (14-11-1938)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =MsoText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">(…)<o:p></o:p></SPAN></H4>
<H4 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p> </o:p></SPAN></H4>
<H4 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">TIẾP ĐIỂN:<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold">DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN.<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P =MsoText2 style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face="Times New Roman">MẸ mừng các con. Các con Nữ phái ôi!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                             </SPAN>THI<o:p></o:p></SPAN></H3>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"><o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Trăm chiều ruột đứt chẳng đành than,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Than nỗi con ôi! Nữ Phái đoàn;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Đoàn Nữ nếu mà không sớm lập,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Sau này chẳng khỏi hiệp rồi tan. <o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0in; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"><o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P =MsoList2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0in; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 70.9pt 92.15pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">(…)</SPAN></P>
 

DongTien

New member
<P>Thưa quý vị, Đức Phật Mẫu có xưng những tên khác như sau:</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung, đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945)</FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 9.35pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: -0.35pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Phò loan: Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân. </FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in 5pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in 5pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc Nữ phái.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in 5pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thiếp được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và dìu dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.</FONT></P>
<P>2. <I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đàn cơ tại Tòa Thánh, 09-giêng-Đinh Hợi Tý thời (dl 30-1-1947)</FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 9pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(Sau khi Đức Chí Tôn giáng cơ, tái cầu thì có Đức Phật Mẫu giáng)</FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in 5pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 0in 5pt 9pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mừng các con. Bình thân.</FONT></P>
 

Xuân Mai

New member
<P> Xuân Mai xin góp phần </P>
<P>1.  Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965).</P>
<P>Phò loan: Cao Thương Sanh - Trương Hiến Pháp.</P>
<P>Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Nam Nữ.</P>
<P>DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,</P>
<P>TRÌ danh thọ sắc phổ Chơn truyền.</P>
<P>PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,</P>
<P>MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.</P>
<P>MẸ mừng các con Nam Nữ.</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>2.Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15.8 Kỷ Dậu, 9giờ45 (dl 26.9.1969). </P>
<P>DIÊU Trì chưởng quản cả chư Tiên,</P>
<P>CUNG nội giá lâm đến ngự tiền.</P>
<P>KIM thạch đôi lời khuyên trẻ dại,</P>
<P>MẪU từ giảng dạy các con hiền. </P>
<P>Đạo Thầy huyền diệu lắm con ôi !</P>
<P>Đệ tử siêng năng phải đắp bồi.</P>
<P>Chớ có lửng lơ mà thối chí,</P>
<P>Ráng công tu luyện đặng về ngôi</P>
<P><BR>(  <FONT color=#999999>Xuân Mai đổi thành font unicode rồi đăng bài , có thể copy/paste bài vào đây </FONT></P>
<P><A href="http://www.caodaism.net/chuviet/index.html" target="_blank">http://www.caodaism.net/chuviet/index.html</A></P>
<P><FONT color=#666666>bấm vào nút Nhận dạng mã rồi vào nút đổi sang unicode</FONT> )</P><edited><editID>DangVo</editID><editDate>39341.9236458333</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P>Nhờ Măng cụt theo dõi và cứ cách 2 ngày sơ kết 1 lần:</P>
<P>- tên người tham gia: đã giới thiệu những danh xưng nào (có hợp lệ không)</P>
<P>- Thánh giáo từ mỗi Hội Thánh v.v...: số lượng đã được giới thiệu là bao nhiêu</P>
<P>OK nhé <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

Như Quỳnh

Moderator
 
Tiểu muội kính chào cả nhà!<br>Tiểu muội cũng xin được tham gia ạ!!! <img src="smileys/smiley1.gif" border="0"><br>

<p ="Msonormal" style="text-align: justify;">1.CƠ
QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tý (29.1.1973)<br><o:p></o:p><b>DIÊU
TRÌ KIM MẪU <u>VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN</u>,</b> Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con.<br><o:p></o:p>Giáng
đàn giữa lúc cuối Đông,<br><o:p></o:p>Thăm
con lớn nhỏ hồng trần thế nao ?<o:p><br></o:p></p><p ="Msonormal" style="text-align: justify;">Đã
mấy phen rạt rào ấm lạnh,<br><o:p></o:p>Trải
bao lần trong cảnh bể dâu,<br><o:p></o:p>Con
vui hay đã héo sầu ?<br><o:p></o:p>Con
an phận Đạo hay cầu vinh quang ?<br><o:p><br></o:p>2.THÁNH
TỊNH<span style="">  </span>KIM THÀNH LONG<span style="">  </span>Tý<span style=""> 
</span>thời đêm 17<span style="">  </span>rạng 18 tháng<span style="">  </span>2 Quí Sửu</p>

<p ="Msonormal" style="text-align: justify;">(22.3.1973)</p><p ="Msonormal" style="text-align: justify;"><o:p></o:p>Mẹ
Linh Hồn các con nam nươ. Mẹ mừng các con lớn nhỏ.</p><p ="Msonormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p>THI</p><p ="Msonormal"><o:p></o:p>Bởi
tình <b>VÔ CỰC</b> hoá quần sanh,<br><o:p></o:p>Nơi
Đức <b>TỪ TÔN</b> đã<span style="">  </span>mặc hành.<br><o:p></o:p>Rời
chốn <b>DIÊU TRÌ</b> vào thế hạ,<br><o:p></o:p>Dạy
con <b>KIM MẪU</b> giáng đêm thanh.<br><o:p><br></o:p>3. CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ Tuất thời,<span style="">  </span>14 tháng 8 Đinh Tỵ (26.9.1977)<br><o:p><br></o:p>Mẹ mừng các con nam nữ.</p><p ="Msonormal"><o:p> </o:p>THI</p><p ="Msonormal"><o:p></o:p>Đem tình <b>VÔ CỰC</b> rải muôn phương,<br><o:p></o:p>Con hỡi <b>TỪ TÔN</b> mãi nhớ thương,<br><o:p></o:p>Soi bóng <b>DIÊU TRÌ</b> tìm bóng trẻ,<br><o:p></o:p><b>MẪU NGHI</b><span style="">  </span>vì
trẻ giáng canh trường.</p>

<br>
 

Đại Đồng

Administrator
  <FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I>   Thưa huynh Đạt Tường cùng chư huynh tỷ đệ muội,</I></FONT></FONT>
<P lang=en-US style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I>    Măng cụt phải tịnh thủ trong vòng một tuần nên hiền muội không thể sơ kết trong tuần này. Măng cụt có nhờ đạo muội làm công quả này từ ngày 17-09-2007 đến cuối ngày 24-09-2007 (Việt Nam)</I></FONT></FONT></P>
<P lang=en-US style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT color=#000000></FONT></P>
<P lang=en-US style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I>      Thưa cùng quý huynh tỷ đệ muội đang tham gia tìm hiểu danh xưng Đức Mẹ,</I></FONT></FONT></P>
<P lang=en-US style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I>   Để sơ kết hội thi “Tìm hiểu danh xưng Đức Phật Mẫu”, muội sẽ sơ kết vào lúc 7h (theo Server) và cứ sau 48 tiếng sẽ sơ kết 1 lần. Cuối cùng, ĐĐ xin mời gọi quý htđm trong nhà đạo Kỳ Ba hãy gởi đến diễn đàn những lời <strong>Mẹ giáng dạy qua những danh xưng</strong> khác nhau.</I></FONT></FONT><EM>   </EM></P>
<P lang=en-US style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><EM>     </EM></P>
 

DangVo

New member
<P>
Đại Đồng nói:
  <FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I>   <BR></I></FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 13pt" size=3><I> Măng cụt phải <FONT color=#ff0000><strong>tịnh thủ</strong> </FONT>trong vòng một tuần nên hiền muội không thể sơ kết trong tuần này. Măng cụt có nhờ đạo muội làm công quả này từ ngày 17-09-2007 đến cuối ngày 24-09-2007 (Việt Nam)<BR></I></FONT></FONT>
  </P>
<P>Cho xin hỏi <strong><FONT color=#ff0000>tịnh thủ</FONT></strong> là nghĩa là cái gì vậy ?</P>
 

hoahao

New member
Xin Phép Xóa Bài<edited><editID>hoahao</editID><editDate>39344.8924189815</editDate></edited>
 

hoahao

New member
 ( Thiên Lý Bửu Tòa  6 / 6 / 1977 )
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B>Thi rằng:</B></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>DIÊU</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE>-Ðiện thương con giáng điển hồng,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>TRÌ</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> chí khẩn cầu rõ phép công,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>KIM</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> cổ lời truyền ai lắng nhủ,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>MẪU</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> tử thâm tình dạ luống trông,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>VÔ</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> lượng độ đời công đức cả,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>CỰC</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> lòng vì nỗi kẻ tây đông,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>TỪ</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> rày vui bấy qui đường Ðạo,</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><B><SPAN lang=X-NONE>TÔN</SPAN></B><SPAN lang=X-NONE> kỉnh luật Trời rõ phép công.</SPAN></P>
<P =Thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=X-NONE></SPAN> </P>
 

hoahao

New member
 
<P =PLACE style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff><SPAN lang=IT>NAM-THÀNH THÁNH-THẤT</SPAN></FONT></P>
<P =PLACE style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff><SPAN lang=IT>Tuất thời, 25-5 nhuần Tân Hợi (17-7-1971)</SPAN></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">Thi:</FONT></SPAN></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=IT>VÔ-CỰC </SPAN></B><SPAN lang=IT>vô phương tỏ lý mầu,</SPAN></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=IT>TỪ-TÔN </SPAN></B><SPAN lang=IT>thị hiện khắp năm châu;</SPAN></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=IT>DIÊU-TRÌ </SPAN></B><SPAN lang=IT>vọng nguyệt hoài nhân thế.</SPAN></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=IT>KIM-MẪU </SPAN></B><SPAN lang=IT>y vân điệp ngọc lâu.</SPAN></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">Sứ mạng có gì cơn khổ nạn,</FONT></SPAN></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">Lệ ngôn được bởi cuộc thương dâu;</FONT></SPAN></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">Này con có nhớ điều tâm niệm,</FONT></SPAN></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">Nhiều cõi cùng chung đứng một bầu.</FONT></SPAN></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman">-----------------------------------------</FONT></SPAN></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4> HỢP ĐOÀN HƯỚNG THIỆN</FONT></P>
<P =PLACE style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff>DIÊU-TRÌ BỬU-ĐIỆN,</FONT></P>
<P =PLACE style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff>Tuất thời Rằm tháng 6 Tân-Hợi (5-8-1971)</FONT></P></FONT></SPAN><SPAN lang=IT>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Thi:</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Lìa chốn Hư <B>VÔ</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>đến cõi trần,</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Thấy con khổ <B>CỰC</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>kiếp vi nhân;</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Đem lời <B>TỪ</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>ái ra khuyên nhủ,</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Mượn tiếng <B>TÔN</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>ti để đỡ nâng.</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Mở ngỏ <B>DIÊU</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>Cung chờ mỏi mắt,</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Soi dòng <B>TRÌ</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>thủy đợi chồn chân;</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Giá xưa <B>KIM</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>ngọc còn treo đó,</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">Nhớ thuở <B>MẪU</B><SPAN style="TEXT-TRANS: uppercase"> </SPAN>nhi được hiệp quần.</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman"></FONT> </P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><FONT face="Times New Roman">-------------------------------------------------------</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><EM>Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung, <BR><FONT face="Times New Roman">ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929) </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Thượng Phẩm</FONT></EM></P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><strong></strong> </P>
<P =thi7 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><strong> THI :</strong> <BR></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Vú MẸ chưa lìa đám trẻ con, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Độ sanh chưa rõ phận vuông tròn. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Vẻ tươi bợn thế nét dò đon. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Lòng MẸ ngại ngùng, con hỡi con! </FONT><BR>
<P><FONT face="Times New Roman">DIÊU TRÌ KIM MẪU</FONT> </P>
<P>------------------------------------</P>
<P><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đàn cơ tại Báo Ân Từ, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965). </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Phò loan : Cao Thương Sanh - Trương Hiến Pháp. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Hầu đàn : Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Nam Nữ. </FONT></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><BR><FONT size=3></FONT></I>
<UL><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>DIÊU</B> thượng huyền linh ngự Cửu Thiên, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>TRÌ </B>danh thọ sắc phổ Chơn truyền. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>PHẬT</B> tâm độ chúng tiêu oan trái, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>MẪU</B> hóa quần sanh định nghiệp duyên. </FONT></FONT></UL>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></UL>
<UL><FONT face="Times New Roman" size=3> ------------------------------------------------------------ ---</FONT></UL></UL></UL></UL></BLOCKQUOTE>
<UL>
<P align=left><I><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8- Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969). </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Phò loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman">Hầu Đàn : Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam Nữ. </FONT><BR></FONT>
<P align=left><FONT size=3><BR></FONT></P></I>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<P align=left><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>DIÊU</B> động vân hành giáng hạ lai, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>TRÌ</B> trung thanh tịnh bạch liên khai. </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>KIM </B>quang chiếu diệu Âm quang hiện, </FONT><BR><FONT face="Times New Roman"><B>MẪU</B> ngự Cung Tiên Cửu Phẩm đài. </FONT></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman" size=3>-------------------------------------</FONT></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P></UL></UL></UL></UL></UL></SPAN>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>  Kính Thưa quý huynh tỷ đệ muội,</P>
<P>  Dưới đây là kết quả của hội thi tính đến thời điểm 7h ngày 18-09-2007</P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 395pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=527 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 32pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1376" width=43>
<COL style="WIDTH: 81pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3456" width=108>
<COL style="WIDTH: 219pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9344" width=292>
<COL style="WIDTH: 63pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2688" width=84>
<T>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21>
<TD =xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 395pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 31.5pt; : transparent" width=527 colSpan=4 height=42 rowSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Kết quả Sơ kết lần thứ nhất Hội Thi "Tìm hiểu danh xưng Đức Mẹ"</strong></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21><FONT face="Times New Roman" size=3><strong></strong></FONT></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; : transparent" height=21><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>STT</strong></FONT></TD>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent" x:str="Tài Khoản "><FONT size=3><strong><FONT face="Times New Roman">Tài Khoản<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></FONT></strong></FONT></TD>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Danh Xưng</FONT></strong></TD>
<TD =xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Số lượng</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21>
<TD =xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; : #ccffff" height=21 x:num><FONT face="Times New Roman" size=3>1</FONT></TD>
<TD =xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Đạt Tường</strong></FONT></TD>
<TD =xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" width=292><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Diêu Trì Kim Mẫu</FONT></strong></TD>
<TD =xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>1</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.25pt" height=39>
<TD =xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 29.25pt; : #ccffff" height=39 x:num><FONT face="Times New Roman" size=3>2</FONT></TD>
<TD =xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff"><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Tiến Đức</FONT></strong></TD>
<TD =xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" width=292><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Thiên Hậu<BR>Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì</FONT></strong></TD>
<TD =xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>2</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 43.5pt" height=58>
<TD =xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 43.5pt; : #ccffff" height=58 x:num><FONT face="Times New Roman" size=3>3</FONT></TD>
<TD =xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>DongTien</strong></FONT></TD>
<TD =xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" width=292><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì<BR>Diêu Trì Nương Nương<BR>Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn</FONT></strong></TD>
<TD =xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>3</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 57.75pt" height=77>
<TD =xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 57.75pt; : #ccffff" height=77 x:num><FONT face="Times New Roman" size=3>4</FONT></TD>
<TD =xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>hoahao</strong></FONT></TD>
<TD =xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" width=292><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn (trùng)<BR>Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)<BR>Diêu Trì Phật Mẫu (trùng)<BR>Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)</strong></FONT></TD>
<TD =xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : #ccffff" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>0</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.25pt" height=39>
<TD =xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 29.25pt; : yellow" height=39 x:num><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>5</FONT></TD>
<TD =xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Xí Muội</FONT></strong></TD>
<TD =xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" width=292><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Vô Cực Từ Tôn<BR>Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn</FONT></strong></TD>
<TD =xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>2</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 29.25pt" height=39>
<TD =xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 29.25pt; : yellow" height=39 x:num><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>6</FONT></TD>
<TD =xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3><strong>Xuân Mai</strong></FONT></TD>
<TD =xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" width=292><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Diêu Trì Phật Mẫu<BR>Diêu Cung Kim Mẫu</FONT></strong></TD>
<TD =xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>2</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 43.5pt" height=58>
<TD =xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 43.5pt; : yellow" height=58 x:num><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>7</FONT></TD>
<TD =xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow"><FONT size=3><FONT color=#ff0000><strong><FONT face="Times New Roman">Như Qu</FONT><FONT =font7 face="MS P明朝">ỳ</FONT><FONT =font6 face="Times New Roman">nh</FONT></strong></FONT></FONT></TD>
<TD =xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 219pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" width=292><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3><strong>Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn<BR>Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)<BR>Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Mẫu Nghi</strong></FONT></TD>
<TD =xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : yellow" x:num><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>2</FONT></strong></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt" height=21>
<TD =xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; : transparent" height=21><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></TD>
<TD =xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Tổng Số</FONT></strong></TD>
<TD =xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3> </FONT></TD>
<TD =xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent" x:num x:fmla="=SUM(D4:D10)"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>12</FONT></strong></TD></TR></T></TABLE></P>
<P>Những danh xưng mà chỉ hoán đổi vị trí, ĐĐ xem như là trùng lặp và không tính điểm. Riêng bài "cẩm nanggg Thơ Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu" của quý hiền <strong>hoahao</strong> hiện thời chưa hợp lệ, nhờ hiền hoahao thêm vào nguồn gốc rõ ràng.</P>
<P>  Bảng kết quả trên chỉ dựa vào dữ kiện mà các cao thủ võ lâm gởi đến, và tiểu muội luôn tin tưởng tuyệt đối vào quý cao thủ. Tuy nhiên để công bình, tiểu muội xin nhờ quý đại sư huynh, sư tỷ đã "hành tẩu khắp đó đây" hỗ trợ việc kiểm chứng giúp.</P>
<P>  Sau gần 80 tiếng đồng hồ luyện nội lẫn ngoại công <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley11.gif" border="0">, hiện tại kết quả vẫn còn đang ở con số rất đẹp "12", mong rằng con số này vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số... cộng vào những ngày tới.</P>
<P> </P>
<P> </P> <edited><editID>Đại Đồng</editID><editDate>39343.3133449074</editDate></edited>
 

hoahao

New member
<P> <FONT size=3><strong>Từ </strong>Bi Giáng Ngự Cứu Quần Sanh</FONT></P>
<P><FONT size=3> <strong>Tôn</strong> Chỉ Công Tu Phước Đạo Lành</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong> Địa</strong> Giới Mau Tìm Chơn Lý Hội</FONT></P>
<P><FONT size=3> <strong>Mẫu </strong>Mẹ Đẫn Đường Bước Thanh Nhanh</FONT></P>
<P>Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản ( Đàn Chơn Lý )</P>
<P>--------------------------</P>
<P><FONT size=3>Hạ Ngươn Đến buổi Chiều Tàng</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><strong>Mẹ </strong></FONT>sầu Con Trẻ Khóc Than Mê Hồn </FONT></P>
<P><FONT size=3>Từ Thiên Tôn Đến Thiên Tôn</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nao Nao Cũng Tại Mê Hồn Mà Ra</FONT></P>
<P><FONT size=3>Oai Linh<FONT color=#0000ff><strong> Hoàng Mẫu</strong> </FONT>Trử Tà</FONT></P>
<P><FONT size=3>Oai Lệnh <FONT color=#ff0000><strong>Lão Bà</strong> </FONT>Giáng Thế Độ dân</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thiên Tôn Huyền Diệu Ân Cần</FONT></P>
<P><FONT size=3>Công Từ Sử Sách Muôn Dân Hưởng Nhờ...</FONT></P>
<P>( Trích quyển Sám Hoàng Mẫu Vô Cực đại Từ Tôn )</P>
<P>-----------------------------</P>
<P>Trong Quyền Sám Hoàng Mẫu của có viết bài Kỳ Nguyện Chung có để 1 câu nguyện cuối câu Sám là :</P>
<P><FONT size=3>Nam Mô đại Từ Đại Bi Đức Mẹ Diêu Trì <FONT color=#0000ff><strong>Cửu Thiên Huyền Nữ</strong> </FONT></FONT><FONT color=#0000ff> </FONT>( 3 Lần )</P>
<P> </P>
<P>---------------------------------------</P>
<P><FONT size=3>Lịnh <FONT color=#990033><strong>Mẫu Hậu</strong> </FONT>Khai Tôn Định tạo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ân Dưỡng Sanh Đảm Bảo Hồn Hài...</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Kinh Phật Mẫu</FONT> </FONT></P>
<P><FONT size=3>------------------------------</FONT></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

DongTien

New member
<P>Xin hùn thêm một danh xưng của đức Mẹ</P>
<P =single style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thi :</FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>TÂY</B> đài ác xế ngã tây đài,</FONT></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>VƯƠNG</B> chánh cung hầu tiếng tốt thay,</FONT></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>KIM</B> cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,</FONT></FONT></P>
<P =thi7 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B>MẪU</B> thân ban phước kẻ trần ai.</FONT></FONT></P>
<P>(Quyển GIẤO ĐÒAN NỮ GIỚI - Hội Thánh Minh Chơn Đạo)</P>
 

hoahao

New member
<P> <FONT size=3>Trên Ngọc Thượng Huyền Linh Dộ Chúng</FONT></P>
<P><FONT size=3> Dưới Công Từ Đạo Phúng Phàm dương</FONT></P>
<P><FONT size=3> <strong><FONT color=#ff0000>Diêu Trì Địa Mẫu Tiên Nương</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3> Dẫn Đường Bao Trẻ Lệ Thương chum đầy</FONT></P>
<P><FONT size=3> Khác Tìm Chơn Lý Cội Mây</FONT></P>
<P><FONT size=3> Thãm Sầu Thấy Đạo Tà Tây Nơi Mình</FONT></P>
<P><FONT size=3> Người Nghèo Khổ Kẻ Hoan Vinh....</FONT></P>
<P><FONT size=3> ( Kinh Giải Trần... Bạch y Liên Đoàn )</FONT></P>
<P><FONT size=3>-------------------------------</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thi Rằng </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nợ Trần Thế sắp bài Vạn Nẽo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phước Thiên Thu trì kéo Khổ Lai</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#ff0000>Tây Vương thánh Mẫu</FONT></strong> Kim Đài</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ngự Cho Sinh Chúng bao Ngày Ẩn Thân</FONT></P>
<P><FONT size=3>Giải Trừ Căn Khổ Lai hạ Kiếp</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tăng đạo Tràng Phước Diệp Nguyên do....</FONT></P>
<P><FONT size=3>( đàn Cơ Thánh tịnh Thiên Lý 30/1/1947 )</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

hoahao

New member
<P>Trong quyển kinh Đại Kinh Phật Mẫu của Chùa Địa Mẫu Từ Tôn có để hai câu cũng có danh xưng của Đức Mẹ</P>
<P><strong><FONT size=4>Chim Loan Truyền Kinh Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4><FONT color=#000000><FONT color=#ff0000>Vương Cung Tây Mẫu</FONT> </FONT>Chúng Sanh Đê Đầu Bái Tạ Từ Ân</FONT></strong></P> <edited><editID>hoahao</editID><editDate>39344.8886111111</editDate></edited>
 

Facebook Comment

Top