Thiên Đàng Tranh Ảnh

Kim Liên

New member
<P> Thiên Đàng Tranh Ảnh</P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_183946_M1.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184112_m3.jpg" border="0"></P>
<P><IMG hspace=10 src="http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/17_145_Come%20To%20Me%20With%20Peace.jpg" vspace=10 border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184216_m4.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184251_m5.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184327_m6.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184358_m7.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184425_m8.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184518_m9.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184554_m10.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184639_m11.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184727_m12.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184808_m13.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184841_m14.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184913_m15.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_184949_m16.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_185026_m17.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_185059_m18.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_185213_m19.jpg" border="0"></P>
 

thanhy

New member
<P> Hằng năm cứ vào thời Tý ngày 25 tháng Chạp dương lịch là các tín đồ Cao Đài ở khắp mọi nơi đều thiết lễ Đại Đàn để kỷ niệm Vía Đức Jesus Christ. Máu của Ngài đã đổ. Thịt của Ngài đã rơi. Ngài đã hy sinh Thánh Thể của mình để cứu chuộc tội lỗi của loài người trước Đức Chúa Trời: "<EM>Đây là máu Thầy, máu để lập giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội</EM> (<strong>Mt.26,28</strong>) và "<EM>Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống</EM>" (<strong>Ga. 6,51</strong>). Đối với khối tín đồ Cao Đài, cái chết trên thập tự giá của Ngài là một Bí Pháp, là một biểu tượng thiêng liêng nhất về sự dâng hiến linh hồn, trí não và xác thân tức là trọn ba món báu của chúng ta cho Đức Đai Từ Phụ. Ngay trước khi tắt thở, Đức Jesus đã cầu nguyện rằng: "<EM>Mọi sự đã hoàn tất</EM>" (<strong>Ga 19: 30</strong>), "<EM>Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha</EM>" (<strong>Lc 23: 46</strong>).</P>
<P>(Nguồn: Phần mở đầu của bài  "<EM>Đức Jesus Christ: Chiên con Thiên Chúa</EM>", đăng trong Tập San Thế Đạo, phát hành tại Hoa Kỳ, số tháng 01-2003)</P>
<P>Xin được đóng góp với Kim Liên như lời chào Hiền tham gia diễn đàn. Bộ ảnh sưu tập quá đẹp.</P>
 

Kim Liên

New member
<P> Thiên Đàng Tranh Ảnh</P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_194532_Q1.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_194953_Q3.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_194855_Q2.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_195132_Q4.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_195158_q5.jpg" border="0"></P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Kim Liên

New member
<P><IMG style="WIDTH: 508px; HEIGHT: 398px" height=476 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200600_z6.jpg" width=658 border="0"></P>
<P><IMG style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 316px" height=452 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200415_z3.jpg" width=584 border="0"> </P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_195800_q6.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_195952_z1.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200100_z2.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200133_q8.jpg" border="0"></P>
<P> </P>
<P><IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 393px" height=602 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200458_z4.jpg" width=859 border="0"></P>
<P><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 391px" height=433 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200533_z5.jpg" width=577 border="0"></P>
<P><IMG style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 404px" height=465 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200643_z7.jpg" width=632 border="0"></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-04-24_200928_z8.jpg" border="0"></P>
<P> </P> 
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                       Khải-Huyền</P>
<P>                                           Đấng Trung-Tín và chơn-thật</P>
<P>Bấy giờ tôi thấy Trời mỡ ra, và có một con ngựa bạch hiện ra : Đấng cõi ngựa ấy gọi là Đấng Trung-Tín và Chơn-Thật : Ngài lấy lẽ công-bình mà xét-đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão Triều-Thiên, lại có đề một danh, ngòai Ngài ra không ai biết được.Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài Xưng là Đức-Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. ( Khải-Huyền trang 324 ) </P>
<P> </P>
<P>Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những đều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, như nói mọi đều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao-bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có, đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao-bảo cho các ngươi vậy. ( Giăng trang 130 )</P>
<P>Mười mấy năm về trước có đọc Kinh Thánh, thấy hay hay nên chép lại nơi đây.</P>
<P>                                ACE nào có cao kiến xin được lắng nghe.</P> 
 

thanhy

New member
<P> Mặc dù đã lìa bỏ cõi trần giả tạm này để trở về bên Đức Đại Từ Phụ, nhưng Đức Jesus vẫn hằng đoái hoài đến những kẻ thuộc về Ngài còn ở lại dưới thế gian. Trong một lần giáng linh, Đức Jesus đã cầm cơ đề bài thi như sau: </P>
<P><EM>Vâng lịnh Vua Cha xuống Thái bang,</EM></P>
<P><EM>Truyền ra Đạo Thánh rất gian nan.</EM></P>
<P><EM>Ba mươi năm lẽ chưa toàn vẹn,</EM></P>
<P><EM>Ngàn chín trăm dư thế muốn tàn.</EM></P>
<P><EM>Sắc lệnh Vua Cha truyền lập lại,</EM></P>
<P><EM>Vâng lời Kim Mẫu tá phàm gian.</EM></P>
<P><EM>Thuyết đàn vạn quốc nay mai sẽ,</EM></P>
<P><EM>Phổ độ ngũ châu, vạn sự toàn.</EM></P>
<P>(Nguồn: Thượng dẫn)</P> 
 

TamNgu

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-11_224458_g1.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-11_224647_g2.jpg" border="0"></P>
<P>Ở đây chắc cũng có Thành Viên Thiên Chúa Giáo vậy cho TamNgu hỏi tại sao Đạo Thiên Chúa lại ăn thịt chó vậy?Trong khi đó chua yêu thương loài vật lắm mà!</P>
<P>Kính!</P>
 

TamNgu

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-11_224954_g3.jpg" border="0"></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-11_225218_g4.jpg" border="0"></P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
 Một lần nữa ta hãy ngắm nhìn Dòng Cứu Thế,đấng Gia Tô Giáo Chủ đảng sanh !!! Trong mùa Giáng Sinh
 

BINH MINH

New member
<P> </P>
<P>    Rất chân thành cám ơn các huynh đăng những hình cảnh cực kỳ đẹp và đầy ý nghĩa, mong các huynh sưu tầm nhiều hình ảnh đẹp như vậy để cho tất cả những ai có tâm lòng yêu đạo chiêm ngưỡng rất quí rất quí .......</P>
<P>    Chúc tất cả các huynh đệ một ngày an lạc !</P>
 

hocdaolamnguoi

New member
<P> Đệ nhìn thấy ehình về đức Chúa cùng là của chư Phật,bồ tác rất ư là đẹp nhưng mà theo đệ nghĩ thì chúng ta nên chú thích về ý nghĩa hoạc tên tranh thì hay biết mấy,nhìn tượng đức Phật ngồi đẹp thiệt nhưng mà đệ không biết phật này đang ngội tại chùa nào</P>
<P>Khải Kính</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Những bức tranh trên đều có ý nghĩa:chẳng hạn Đức Mẹ xuất hiện trong hang gì đó không nhớ tên,Đức Phật ra đời,Đức Chua vui cùng các con Chiên (muôn thú)?</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-11_224647_g2.jpg" border="0"></P>
<P>Nhìn bức tranh nầy ta cảm thấy Đức Chúa yêu thương hết thảy chúng sanh,và tròng cựu ước Đức GiêHôVa có phán :"Ta cấm các người ăn mỡ và huyết..."</P>
<P>Vậy cớ sao ngày nay Thiên Chúa Giáo lại ăn mặn,bằng việc sát sanh hại vật chỉ vì câu "Vật Dưỡng Nhơn",mặc dù chúng ta đã biết rằng Thánh Giáo đã bị thất kì truyền,nhưng Tại Sao lại có sự thay đổi như vậy?Âu cũng là lý của họ !!!Với lại theo đệ biết Đức Chúa GIÊSU chỉ ăn rau,quả và uống sửa mà sống như Phật thích ca (vì chính muôn thú đã cứu người),và người mất khoảng đời ngoài 30 tuổi ! còn Thanh Niên.</P>
<P>Với lại trong Luật của Thiên Chúa Giáo theo đệ biết</P>
<P>Con CHIÊN ăn chay (theo cách thiên chúa là ăn đồ biển không cho ăn vật cạn)ngày thứ sáu,còn các Linh Mục trở lên đến Giáo Hoàng thì ăn suốt như vậy với lại Tuyệt Dục !</P>
<P>Nhưng khi quan sát họ sống nơi nhà thờ thì khác hẳn?hổng biết tại sao?</P>
 

Phụng Thánh

New member
<P align=center> </P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>TRANG CA NHẠC LIÊN QUAN </FONT><EM><FONT color=#ff0000>NGŨ CHI</EM></FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff size=3><strong> ĐẠI ĐẠO</strong></FONT> </P>
<P align=center><IMG border=0 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/PhụngThánh/2010-01-16_230234_CG_=_tinh_con_yeu_chua-video.JPG" border="0"></P>
<P align=center><A class="dmco_simplelink video_title id_19442776 dmco_simplelink dmco_link with_context" title="Tình Con Yêu Chúa Cẩm Ly ca" href="http://www.dailymotion.com/video/xbkq54_tinh-con-yeu-chua-cym-ly-ca_music" target=_blank dm:context="/tag/Gi%C3%A1o" target="_blank">Tình Con Yêu Chúa - Cẩm Ly ca</A></P>
<P align=center> </P>
 

Facebook Comment

Top