Thử Tìm Hiểu Thầy Là Ai ?

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Mến chào ACE.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Được sự đồng ý của hiền huynh Quách Hiệp Long, tác giả bài thuyết trình :</FONT></P>
<P><FONT size=3> Thử Tìm Hiều Thầy Là Gí?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ xin được chép lại từng đoạn bài thuyết trình nói trên để ACE chúng ta có dịp trao đổi học hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">THỬ TÌM HIỂU « THẦY LÀ GÌ » ?<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Bài thuyết trình<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Tại Thánh-Thất Cao-Đài Paris<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>35 rue Roger Girodit<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pHoNE o_x003a_ls="trans"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">94140</SPAN></B></ST1:pHoNE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"> ALFORTVILLE<O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>FRANCE<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Nhân Kỹ-Niệm<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Lễ Vía Đức CHÍ-TÔN<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>(mùng 9 tháng giêng)<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">1</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">7</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">-02-2008<O:p></O:p></SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI; mso-fareast-: FR; mso-bidi-: AR-SA">Ban Giáo Lý</SPAN></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI; mso-fareast-: FR; mso-bidi-: AR-SA"></SPAN></B> </P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI; mso-fareast-: FR; mso-bidi-: AR-SA">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">«</SPAN><I><SPAN lang=VI style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-: VI">Muốn sửa lòng, ngắm lòng Từ Phụ,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><I><SPAN lang=VI style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-: VI">Tu thân nhìn vũ-trụ là thân.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><I><SPAN lang=VI style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-: VI">Thái sơn, biển cả, vi trần,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><I><SPAN lang=VI style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-: VI">Tình thương chứa đựng trong phần vô-tư</SPAN></I><SPAN>.»</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI">Đức CHÍ-TÔN </SPAN><ST1:STOCKTICKER><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI">CAO</SPAN></ST1:STOCKTICKER><SPAN>-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">(CQPTGLĐĐ, Rằm tháng 10 Giáp Dần, </SPAN><ST1:DATE Year="1974" Day="28" ls="trans" Month="11"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">28-11-1974</SPAN></ST1:DATE><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN>Tóm Lược<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">dẫn Nhập : Thượng-Đế là Tình Thương theo Thánh Jean Climaque<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l5 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN><FONT face="Times New Roman">I.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Thánh Giáo Cao Đài và ý kiến của một vài Khoa Học gia</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Thánh Giáo Đức CHÍ-TÔN tại Nam Thành Thánh Thất 08-02-1967</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Thánh Ngôn Hiệp Tuyển</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"> I, Đức CHÍ-TÔN, 22-07-1926</SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo2; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Jaques-Yves Cousteau, Stephen Hawking, Trịnh Xuân Thuận với Einstein và Spinoza</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l5 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN><FONT face="Times New Roman">II.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Hãy bắt chước Thầy</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Thánh Giáo Đức CHÍ-TÔN tại Nam Thành Thánh Thất<SPAN style="mso-no-proof: yes"> </SPAN></SPAN></SPAN><ST1:DATE Year="1970" Day="06" ls="trans" Month="2"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">06/02/1970</SPAN></ST1:DATE><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">« Thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức » (trích Đại Tượng Truyện, Quẻ Kiền do Tiền Bối Nguyển Minh Thiện dịch)<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l5 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">   </SPAN><FONT face="Times New Roman">III.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Thượng-Đế là Đạo</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo4; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Hán Chung Ly, Lữ Đồng Tân và Tào Quốc Cựu</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo4; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Trích « Quẻ Kiền » Thánh Giáo Đức Thánh Trần Hưng Đạo</SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo4; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">Đạo Suất Tánh theo « Đạo Học Chỉ Nam »<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo4; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">Đạo Kiến Tánh theo Thánh Giáo Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo4; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">Thánh Giáo Đức Vân Hương Thánh Mẫu<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l5 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">  </SPAN>IV.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">Sơ lược về Thái Cực theo Dịch-Lý (trích Thánh Giáo </SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">« Quẻ Kiền »)</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo5; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI">Thái Cực trong Hà Đồ<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo5; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Vô Cực nhi Thái Cự</SPAN></SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">c</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: -27pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l5 level1 lfo1; tab-stops: list 27.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN>V.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Kết-luận<SPAN style="mso-no-proof: yes"><O:p></O:p></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Thượng Đế ở mọi nơi theo Einstein, Spinoza, Trịnh Xuân Thuận và Trang Tử (Dr Chang Chung Yuan)<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Thượng-Đế thì vô cùng bí mật (Thánh Giáo Đức Victor Hugo)<O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">« <I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: blue">Con Thầy thì phải giống Thầy,<O:p></O:p></SPAN></I></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI">Giống Thầy ở chổ đủ đầy Tình-Thương.</SPAN></I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI"> »</SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Phụ-Lục</SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">A. Hằng Niệm “ Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ” : Bốn Bài Kệ của Đức Di-Lạc Thiên-Tôn (</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Đạo Huynh Quang Thoại – CQPTGLĐĐ)<SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold"><O:p></O:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">B. Einstein và Spinoza</SPAN><SPAN lang=IT style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: IT"> (</SPAN><SPAN lang=IT style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-: IT">Gustavo Cevolani)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: EN-GB">C. Stephen HAWKING trong không gian</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: EN-GB"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: EN-GB"><O:p>(còn tiếp)</O:p></SPAN></P>
<P></SPAN></B> </P> 
 

Tien Duc

New member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">THỬ TÌM HIỂU </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: IT">« </SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">THẦY LÀ GÌ</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: IT"> »</SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"> ?<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Trong đạo Cao Đài, Đức Chí-Tôn Thượng Đế xưng là Thầy để dạy dổ chúng sinh và gọi chúng ta là “các con” trong Tình Thương của một Đại Từ Phụ. Như vậy, câu hỏi «Thầy là gì?» cũng đồng nghĩa với «Thượng Đế là gì?». <FONT color=#ff0000>Thánh Jean Climaque có nói</FONT> : <FONT color=#0000ff>«<I style="mso-bidi-font-style: normal">Thượng-Đế là Tình Thương. Kẻ nào muốn định nghĩa Ngài thì giống như một người mù muốn đếm cát của biển cả.</I>» </FONT>(Dieu est Amour. Celui qui voudrait Le définir serait comme un aveugle qui veut compter les grains de sable de la mer.)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Dĩ nhiên, trong bài nói chuyện đạo hôm nay, đạo đệ không dám định nghĩa Thượng-Đế là gì ? Mà chỉ thu nhặt một số các Thánh Giáo Cao Đài, Thánh Giáo giảng giải Kinh Dịch, Đạo Học Chỉ Nam của Minh Lý Thánh Hội ... và một vài nhận-định về Thượng-Đế của một vài nhà khoa-học hay triết gia thông thái phương Tây. Hi vọng là chúng ta sẽ rút tỉa ra một vài điều lý thú hay ích lợi cho việc tu học. Ngoài ra chúng tôi cũng thử nêu lên tinh thần “ Dung Hòa Nhứt Lý ” Cao Đài không những hòa đồng giữa các Đạo Giáo (“ Vạn Giáo Nhứt Lý ”) mà còn giữa Đạo Học và Khoa Học, giữa Đông và Tây:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>“ <I>Nền Đạo Học Đông Phương sáng tỏ,<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Khoa học thêm vào đó càng hay.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Đông Tây ta lại bắt tay,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Sớm cho bốn biển thấy ngày vinh quang</SPAN></I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">.”<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>(<B>Đạo-Học Chỉ Nam</B>, chương Đạo Pháp Nhứt Đơn, tr. 32)</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#ff0000 size=3>còn tiếp</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3><O:p></O:p></FONT></SPAN> </P> 
 

Tien Duc

New member
 
<H2 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-no-proof: yes"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            <FONT color=#0000ff> </FONT></SPAN><FONT color=#0000ff><EM>I.</EM><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-no-proof: yes"><EM><FONT color=#0000ff><U>Thánh Giáo Cao Đài và ý kiến của một vài Khoa Học gia<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></U></FONT></EM></SPAN></SPAN></H2>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p><FONT color=#0000ff size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">Năm 1995, nhà bác-học nổi tiếng thế giới, thuộc Hàn-Lâm Học-Viện Pháp, Jaques-Yves COUSTEAU (1910-1997), trong bài mở đầu cho tập san Calypso Log tháng 9 1995 với tựa đề « Le NEANT organisé ? » (xin tạm dịch HƯ VÔ có được tổ chức trật tự hay không ?) đã viết : <FONT color=#ff0000>« Nếu mà có sự tạo thiên lập địa, thì đó là vũ-trụ, luôn cã thời gian, mà Stephen HAWKING đã say mê phát họa lịch sử của nó, cả Vũ Trụ chỉ là <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Hư-Vô</U></B> sắp đặt trật tự mà thành, cũng như anh và tôi.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"> Xin lưu ý chử Hư-Vô (Néant) được viết hoa. (« </SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">Mais si création il y a eu, ce serait l’univers, y compris le temps, dont Stephen Hawking s’est acharné à ébaucher l’histoire, l’univers entier qui ne serait, comme vous et moi, que du Néant organisé</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">. ») </SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">Trong đoạn bài Ông có đưa ra một thí dụ dể hiểu : « Trong khi đang trầm ngâm suy tư thì bổng đâu nghe Bà Francine (vợ của Ông) gọi đứa con trai Jean-Yves « Con hãy lại giúp Mẹ quậy bột làm bánh ! ». <FONT color=#0000ff>Ông tiếp tục suy nghĩ cái bánh ngon lành kia thật ra chỉ là bột, đường, trứng... được sắp thứ tự mà thành. Ai đã sắp đặt thứ tự ?</FONT> - Bà Francine, nếu là cái bánh này, do sự chọn lựa thiên nhiên nếu là tổ chức của các loài. Tuy nhiên chưa ai có thể hiểu được, ghi ngày, viết hay đoán ra được các cơ-chế tổ chức, sự vận-hành của Hư-Vô. <FONT color=#ff0000>Nếu khoa-học đủ sức bàn tới vấn đề này, như theo Hawking đã viết, thì tất cả chúng ta từ triết gia, bác học cho đến những người bình thường đều có thể thảo luận về vấn đề tại sao vũ trụ hiện hửu. Trả lời được câu hỏi này thì đó sẽ là chiến thắng cuối cùng của con người vì như thế chúng ta sẽ biết được linh hồn của Thượng Đế. </FONT>» Rồi Ông tự kết luận : « Mặt trời sắp lặn bên kia hòn đảo, thêm một cảnh vật khiến Ông phải khiêm tốn tạ ơn Thượng Đế. » (theo tập san CALYPSO LOG n° 148 - Septembre 1995)<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><U>Có hai điểm đặc biệt trong đoạn bài này của Ông COUSTEAU:<O:p></O:p></U></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 63.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-no-proof: yes"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><FONT color=#ff00ff><U>Điểm thứ nhứt</U>, Ông đã gián tiếp tin là có Thượng Đế tạo nên vũ trụ trật tự này. Ông không có nói thẳng ra như thế có lẻ vì Ông chưa chứng minh được nhưng đã khiêm tốn tạ ơn Thượng Đế.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 63.0pt" ="Msonormal"><FONT color=#ff00ff><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-no-proof: yes"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>·</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><U>Điểm thứ hai</U>, vũ trụ bao la này, theo như Giáo Sư Vật Lý và Thiên Văn lừng danh thế giới, Stephen William Hawking (1942, Oxford - Anh Quốc), ngay cả mổi chúng ta, chỉ là Hư Vô sắp đặt mà thành.</FONT></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 63.0pt" ="Msonormal"><FONT color=#ff00ff><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3></FONT></SPAN></SPAN></FONT> </P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 63.0pt" ="Msonormal"><FONT color=#ff00ff><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3>còn tiếp<O:p></O:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P>       
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Cảm ơn bạn Tiến Đức đã cho A C E thưởng thức một đề tài hấp dẫn, hòng chúng ta có thể hiểu thêm về sự hòa quyện của Thượng Đế Vô Ngã và Thượng Đế Hữu Ngã, tuy con người chúng ta đặt ra hai khái niệm riêng biệt đễ tìm hiễu, từ ngữ tiếng Việt lại đặt Thượng Đế vào hai dạng "ai" hay "gì". Song có lẽ cuối cùng thì cũng là một mà thôi. Đúng là trong "Hữu" có "Vô" và trong "Vô" có "Hữu" vậy. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta gọi Thượng Đế là "Thầy", vậy "Thầy" đây có cã hữu và vô vậy. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Lần nữa bản thân HDDD rất trân trọng một chủ đề hữu ích cho mình. Xin được chia sẻ.</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Đó là quan điểm của một vài nhà khoa học thông thái. Còn Thánh giáo Cao Đài dạy như thế nào ? Sau đây chúng tôi xin trích một đoạn Thánh Giáo của Đức CHÍ TÔN Đại Từ Phụ, tại Thánh-Tịnh Ngọc Minh Đài, Vĩnh-Hội Sàigòn, ngày 08-02-1967, do bộ-phận Hiệp-Thiên-Đài Cơ Quan Phổ-Thông Giáo Lý Đại-Đạo thông công :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">« </SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">(. . .) NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Kim Viết </SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:stockticker><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">CAO</SPAN></st1:stockticker><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"> ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG, Thầy các con ! Thầy rất vui nhìn thấy các con đến chầu Thầy trước giờ Xuân sang để cùng nhau hưởng hồng ân Thầy dành sẳn cho các con cũng như <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thầy hằng ngự nơi chánh tâm mổi trẻ</B>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Tân Xuân này, Thầy cho triệu các con về đây để đại diện các Thánh Thất nơi thủ đô cùng hợp đồng lảnh một sứ mạng hành đạo mà Thầy sắp giao phó nơi đây. Miển lể các con đồng an tọa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Đi lại trần gian xóa khổ trần.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Cho đời thuần túy nét thanh tân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Các con! Hiện tình thế sự ngày nay đã diển biến biết bao nhiêu tấn tuồng nhân quả. Đó không phải do sự chấp định của Thầy, mà do luật định của Đạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Từ thuở khai Thiên tịch Địa sắp bài trần thế đến ngày nay, các con chỉ hiểu Đạo khai trong những thời kỳ hổn loạn để cứu thế hay Đạo khai trong cơ biến dịch của đất trời. Đến ngày nay, Thầy đã dạy rất nhiều và rất rỏ ràng cho các con từ mấy mươi năm qua: <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đạo là con đường duy nhất của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. <U>Thầy là Hư Vô chi khí</U>, <U>thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi</U></B>. Nên chi, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">trong thời kỳ Hạ Ngươn</B>, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">chính mình Thầy dùng khí Hư Vô trực tiếp hửu hình đến thế gian để dẫn dắt thâu hồi những điểm linh-quang Thầy đã cho đến trần gian trở về khối Đại-Linh-Quang</B>.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>còn tiếp<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Các con nghĩ kỷ mà xem, chẳng một điều chi gọi là huyền bí cả! Nhưng lẽ huyền-bí thiên-nhiên vẩn đến với các con, mà các con đang nương theo lẽ huyền bí ấy để sanh trưởng cõi trần. Thầy dạy như thế để các con hiểu thêm chử Đạo nhiều hơn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Con ôi! Luật Thiên-điều sáng tỏ, máy Trời Đất vận hành. Nên Thầy đã từng nói với các con : <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Sự Thương Yêu là cơ thể của Thầy</U></B>. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Những hiện cảnh ngày nay đang phô diển trong đời là một sự cảnh tỉnh nhân loại trở về cùng Thượng Đế</B>, <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>tức là tiểu linh quang về hiệp thành khối Đại-Linh-Quang là THẦY</U></B>, và đức háo sanh bất diệt vẩn tuần tự tạo hóa Càn Khôn vũ trụ lập Thánh-Đức Thượng-Nguơn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Hởi các con ! Hãy cố tìm sự sáng-suốt Thầy đã ban cho mổi trẻ từ Bạch-Ngọc Kinh đến đây để suy đoán kiếp sanh-tồn của con và <B>con nắm vửng sự sáng-suốt ấy để chầu Thầy hằng bửa đang ngự trị nơi lòng con</B>. Thì dầu cho bao nhiêu biến trạng cũng không làm con lạc Đạo xa Thầy.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>còn tiếp<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Sở dĩ nhân-loại ngày nay đã chịu trong luật đào thải của nguơn-hội xây vần và luôn luôn biến thiên khổ lụy. Nào cơ cẩn điêu linh, nào thiên tai chiến họa. Con ôi! <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Từ-Phụ vẩn là đức háo-sanh</U></B> mà chính con lại tạo nên đường tận diệt. Bởi thế, Thầy phải đem hình thức Thánh-thể sắp bày nơi trần gian cũng như Thầy đã vạch rõ máy hành tàn vận chuyển sự sinh-tồn của con ra trước mắt để con tìm thấy sanh môn tử lộ, tìm thấy <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Thầy là các con, các con là Thầy</U></B>. Tất nhiên, không phải cầu cạnh quyền thuật cao siêu hay tìm ở lý trí xa xôi; tạo nên những gì để cơ-cấu chịu đảo lộn mà trần gian lại phải một phen luân chuyển điêu tàn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Các con tìm đến với Thầy để học Đạo như hiện trước đây các con về chầu Thầy thì <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Đạo ấy là Thầy và các con</U></B>. <B>Các con cần nên sửa mình tu tâm luyện tánh, diệt hết lục dục thất tình để yên lặng mà trông thấy Đạo, mà hành Đạo và trở lại Thầy</B> như hạ, thu, đông đã mản là mùa xuân đến với các con.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Thầy muốn thực hiện cho rỏ lý Đạo, Thầy phải nhờ nơi các con thay Thầy làm người đi trước để rước kẻ đến sau và các con nên nhớ rằng: “ <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Nếu các con không thương được kẻ ghét mình thì khó mong gần gủi với Thầy</B>; hay con còn hiểu Đạo bằng một lối hiểu thường tình ắt cũng phải trầm luân đọa lạc.”</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>còn tiếp<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Hởi các con! <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>Thầy là Cha cả vạn linh sanh chúng</U></B>. Thầy chỉ đem lý thiên-nhiên Tạo Hóa để ban đồng, không riêng vị. Mảnh đất Việt-Nam này được hoằng khai chơn đạo ngày nay cũng do định-luật mà dân-tộc Việt-Nam đang hồi khốn khổ điêu linh. Các con có cảm nghĩ buồn khổ riêng mình, chớ các con ngờ đâu tạo thiện tạo ác là do nơi vạn linh sanh chúng chẳng riêng gì các con. Nếu Thầy không dụng đức háo sanh thì các con có nghĩ rằng càn khôn vũ trụ sẽ ra thế nào chăng, lựa là nhân vật.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Thầy đến trong giờ này để đem lại cho các con một mùa xuân sáng chói giửa cảnh tối tăm ; đem lại một hương xuân ngào ngạt cho các con trong khi hãi hùng oi bức. Đem tinh thần xuân đến cho các con tươi tĩnh, phá tan hết những gì ám ảnh đè nén linh hồn con trong cảnh đọa đày hổn độn và các con thừa hành sứ mạng của Thầy. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mang tất cả lời Thầy dạy với tình thương-yêu nhơn loại, với đức háo sanh để đem đi. Các con đi để thực-hành, thực-hành lý-thuyết Cao-Đài Đại-Đạo</B> trong bốn mươi hai năm đã biến chuyển rất nhiều giai đoạn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>(. . .) Hởi các con ! Toàn khắp trên mảnh đất Việt Nam đã hiện lên Thánh Thể của Thầy, dầu là trong sự đạo tâm công quả, muốn hiến thân để hành đạo, hiến của để lập đức hầu thoát cảnh trần tục trở lại cõi Thiên-Đường. Dầu là do sự phàm tâm dục vọng tranh đấu trong giới đạo-đức nhưng đối với Thầy, Thầy vẫn xót thương và chứng chiếu, thì trong khi những Thánh Thất, Thánh Tịnh nào bị tàn phá hay hiu quạnh hay cô lập, Thầy vẩn xem như các Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh uy-nghi rực rở hiện hành. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Các con hãy nhận thức lòng Thầy để đem vào lòng các con và tập lần lần để cho lần lần được thành-công trên quan-điểm yêu-thương</B>. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ảnh hưởng ấy sẽ đem đến sự hoằng dương đạo-lý của Thầy</B>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">(. . .)</SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"> »</SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">còn tiếp<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Sau đây chúng ta hãy thử rút ra <I style="mso-bidi-font-style: normal">nguyên văn</I> những đoạn trong bài Thánh Giáo để thử trả lời cho câu hỏi “ THẦY LÀ GÌ ? ” :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Thầy là Hư Vô chi khí</I></B><I>, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">thì</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi</B></I><B style="mso-bidi-font-weight: normal">.</B> »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Sự Thương-Yêu là cơ-thể của Thầy</I></B><I>. (...) Nếu các con không thương được kẻ ghét mình thì khó mong gần gủi với Thầy</I>. »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>3.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <I>Những hiện cảnh ngày nay đang phô diển trong đời là một sự cảnh tĩnh nhân loại trở về cùng Thượng Đế, tức là tiểu linh quang về hiệp thành <B style="mso-bidi-font-weight: normal">khối Đại-Linh-Quang là Thầy</B></I>. »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>4.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <I>Con ôi! <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Từ Phụ vẩn là đức háo-sanh</B> mà chính con lại tạo nên đường tận diệt</I>. »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>5.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Thầy là các con, các con là Thầy</I></B>. »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>6.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Đạo ấy là Thầy</I></B><I> và các con</I>. »<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>7.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Thầy là Cha cả vạn-linh sanh chúng</I></B>. »</FONT></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 45.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=ltr><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>còn tiếp<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes">Chúng ta có thể tóm tắt : « Thầy là Hư-Vô chi khí ; Thầy là sự Thương-Yêu hay đức Háo sanh ; Thầy là khối Đại Linh Quang ; Thầy là Cha cả vạn linh sanh chúng hay Đại Từ Phụ » và « Thầy là các con, các con là Thầy ! ». Dĩ nhiên, chử các con ở đây phải hiểu là chơn mạng chơn tánh của mổi chúng ta, chớ không phải là thân phàm tánh tục của chúng ta. C</SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">hơn mạng</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"> chơn tánh, Chơn như, Phật tánh, Linh-hồn hay nói theo Cao Đài điểm Tiểu linh quang là gì ? – Là Hư-Vô chi khí hay Tiên-Thiên chánh-khí, nghĩa là cùng một bản thể với Thầy nên mới có thể hiệp nhất cùng Thầy.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3>Trong <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thánh Ngôn Hiệp Tuyển</B> quyển I, Thầy có dạy</FONT><A name=Jeudi_22_Juillet_1929><FONT face=Tahoma color=#000000 size=3> ngày </FONT></A></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-bookmark: Jeudi_22_Juillet_1929"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-style: italic; mso-no-proof: yes">22 tháng 7 năm 1926 </SPAN></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-style: italic; mso-no-proof: yes">(13 tháng 6 Bính Dần) như sau:</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>« <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Ðạo Nam Phương.<O:p></O:p></SPAN></EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><BR><FONT size=3><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết Ðạo nên tưởng lầm. Khắp trong nhân loại trong mặt địa-cầu này, phần đông vì kính thờ tà-quái mà tà-quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì biết bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái. Còn bậc Chơn Tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng-liêng các con sanh hoá chơn-thần; chơn-thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn-thần Thầy mà sanh hoá thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn-loại trong Càn-Khôn Thế Giái; nên chi <B style="mso-bidi-font-weight: normal">các con là Thầy, Thầy là các con</B>.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên-Ðăng là Chưởng-Giáo; Nhiên-Ðăng vốn sanh ra đời Hiên-Viên-Huỳnh-Ðế.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Người gọi Quan-Âm là Nữ-Phật-Tông, mà Quan-Âm vốn là Từ-Hàng Ðạo-Nhân biến thân. Từ-Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><EM><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes">Người ta gọi Thích-Ca-M</SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: FR; mso-no-proof: yes">â</SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes">u-Ni là Phật-Tổ. Thích-Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.<O:p></O:p></SPAN></EM></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Người ta gọi Lão-Tử là Tiên-Tổ-Giáo, thì Lão-Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Người gọi Jésus là Thánh-Ðạo Chưởng-Giáo, thì Jésus lại sinh nhằm đời nhà Hớn.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Khí-Hư-Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó, ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn-Khôn Thế-Giái nầy; mà nếu không có Hư Vô chi khí thì không có Thầy.  »</EM></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><FONT size=3><EM>còn tiếp<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></B></P> 
 

Tien Duc

New member
 
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Ở đây, chúng ta nhận thấy gần như có một sự tương đồng giửa đạo học và khoa học, khi Cousteau đã viết « Nếu đã có sự tạo Thiên lập Địa, thì đó là vũ trụ (không gian), luôn cả thời gian, và theo như Stephen Hawking thì cả Vũ Trụ, cũng như anh và tôi, chỉ là Hư Vô được sắp đặt trật tự mà thành ! ». Các nhà khoa-học còn dè dặt đặt điều kiện (Nếu ...) trong khi chúng ta tin tưởng, bằng Đức Tin, có một Đấng Tạo Hóa toàn năng tạo nên vũ trụ, vạn vật một cách toàn hảo, trật tự trong thiên nhiên.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Theo Giáo Sư Hawking thì vũ-trụ của chúng ta đang sống có một khởi điểm ban đầu, từ thời điểm BIG BANG, cách đây <B style="mso-bidi-font-weight: normal">chừng</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">15 tỹ năm</B>. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Theo Ông, đây có thể là một khám phá đáng để ý nhứt của ngành Thiên Văn Học hiện đại</B>. (Đọc The Beginning of Time, Public Lectures trên internet </FONT><A href="http://www.hawking.org.uk/" target="_blank"><U><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>www.hawking.org.uk</FONT></U></A><FONT size=3>). Chúng ta có thể đọc Đại-Thừa Chơn-Giáo, chương Vũ-Trụ quan, trang 175, bản in năm 1956.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Theo <strong>Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận</strong> (1948, Hà Nội – VN), một nhà nghiên cứu tiếng tăm về ngành Thiên Văn Học, Đại Học Virginie (USA), thì sự hiện hửu của loài người hình như đã được ấn định sẳn trong các đặc tính của từng hạt nhân nguyên tử, mổi vì tinh tú, các giải ngân hà trong vũ trụ và trong mỗi định luật vật lý vận hành Càn Khôn. Vũ trụ đã được sắp đặt một cách toàn hảo chuẩn bị cho sự xuất hiện một quan sát viên thông minh (con người) đủ khã năng hiểu biết, tán dương cơ cấu tổ chức và sự hoà điệu của nó.</FONT> (<I style="mso-bidi-font-style: normal">La cosmologie moderne a découvert que l’existence de l’être humain semble être inscrite dans les propriétés de chaque atome, étoile, et galaxies de l’univers et dans chaque loi physique qui régit le cosmos. L’univers semble être parfaitement réglé pour l’apparition d’un observateur intelligent capable d’apprécier son organisation et son harmonie.</I>) (Đọc « Science et Bouddhisme : A la croisée des chemins »)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P> 
 

Tien Duc

New member
 
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Vũ-trụ này đã được tạo ra với một sự chính xác vô cùng tế vi cho sự xuất hiện của sự sống và tâm hồn của sự sống</FONT>. <FONT color=#0000ff><U>Nếu những điều kiện ban đầu và các hằng số vật lý </U>(vận tốc ánh sáng, hằng số Plank, trọng lượng các nguyên tố v.v.) <U>sai đi một chút xíu thì chúng ta không thể hiện diện ở đây để mà nói chuyện này</U></FONT><U>.</U> Mật độ ban đầu vật chất của vũ trụ phải được sắp đặt với một độ chính xác 10**-60 (mười lủy thừa trừ 60). Một sự chính xác kinh khủng ! <FONT color=#0000ff>Để cho dể hiểu, chúng ta có thể tưởng tượng có một người bắn cung, đứng ngoài bìa không gian cách xa <strong><FONT size=4>15 tỹ năm ánh sáng</FONT></strong>, phải bắn trúng vào một điểm nhắm <strong>1 cm²</strong> </FONT>!!! Độ chính xác này tùy thuộc vào các điều kiện và các hằng số vật lý ban đầu, tuy nhiên trong mọi trường hợp chỉ cần một sự thay đổi vô cùng tế vi đủ làm biến mất vũ trụ này.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#ff0000><FONT size=4><strong>Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận</strong> <U>cho rằng phải có một Nguyên Lý Tạo Hóa tạo dựng nên vũ trụ này</U></FONT></FONT>. <FONT color=#0000ff>Khi đi khảo sát thiên không, Ông đã phải kinh ngạc vô cùng trước sự tổ chức trật tự, vẽ đẹp tuyệt vời và hoà điệu của Thiên Nhiên. Vẽ đẹp tuyệt diệu này không thể nào do một sự tình cờ tạo ra nó được. <U><strong>Theo Ông, Đấng Thượng-Đế đó tìm tàng trong mọi sự vật</strong></U> như quan điểm của nhà triết gia Spinoza </FONT></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff>(1632 - 1677)</FONT></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff> hay nhà bác học Pascal (1623 – 1662) hay Einstein (1879 – 1955)</FONT> (...) (... Dans mon travail d’astronome, j’ai l’immense chance d’aller à des observatoires pour contempler le cosmos. Je suis toujours émerveillé par son organisation, sa beauté et son harmonie. Cela est difficile pour moi d’attribuer toute cette splendeur au pur hasard. Si nous rejetons l’idée d’univers multiples et acceptons celle d’un univers unique, le nôtre, alors il me semble que <B style="mso-bidi-font-weight: normal">nous devons parier, tel Pascal, sur l’existence d’un principe créateur responsable du réglage extrêment précis de l’univers</B>. Pour moi, ce principe n’est pas un Dieu personnifié, mais un principe panthéiste omniprésent dans la Nature, semblable à celui dont parlaient <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Einstein</B> et <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Spinoza</B>. Einstein l’a décrit ainsi : « Il est certain que la conviction, apparentée au sentiment religieux, que le monde est rationel, ou au moins intelligible, est à la base de tout travail scientifique un peu élaboré. Cette conviction constitue ma conception de Dieu. C’est celle de Spinoza. »)<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>   
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Mến chào quý huynh, tỷ, đệ, muội!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trước khi chép tiếp Tiến Đức xin phép nhắc lại 2 con số mà Tiến Sĩ Trịnh Xuân Thuận đã nhắc tới :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- <FONT face=Tahoma>Mật độ ban đầu vật chất của vũ trụ phải được sắp đặt với một độ chính xác <FONT color=#0000ff>10**-60 (mười lủy thừa trừ 60)</FONT>. Một sự chính xác kinh khủng.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=Tahoma size=3>Tưởng cũng nên nhắc lại : 10 lủy thừa - 1 = 0.1 </FONT></P>
<P><FONT face=Tahoma size=3>                                           10 lủy thừa -2 = 0.02</FONT></P>
<P><FONT face=Tahoma size=3>Vậy :         &nbsp ;         &nbsp ;         &nbsp ;  10 lủy thừa - 60 = 0.<FONT color=#ff0000>00000.....000000000 </FONT>1 Phần màu đỏ có tổng cộng là 59 con số không. </FONT></P>
<P><FONT face=Tahoma size=3>Như vậy thì quả thiệt là vô cùng chính xác.</FONT></P>
<P>                                                                                               </P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Xin được nhắc lại ý của giáo sư Trịnh Xuân Thuận là: </FONT></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Vũ-trụ này đã được tạo ra với một sự chính xác vô cùng tế vi cho sự xuất hiện của sự sống và tâm hồn của sự sông.....<FONT color=#000000>Một sự chính xác kinh khủng ! </FONT><FONT color=#0000ff>Để cho dể hiểu, chúng ta có thể tưởng tượng có một người bắn cung, đứng ngoài bìa không gian cách xa <strong><FONT size=4>15 tỹ năm ánh sáng</FONT></strong>, phải bắn trúng vào một điểm nhắm <strong>1 cm².</strong></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>Tiến Đức xin phép được giải thích chút xíu về khoảng cách <U>15 tỷ năm ánh sáng</U> cho 1 số quý huynh, tỷ , đệ, muội.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>Chúng ta biết rằng ánh sáng có vận tốc là 1 giây đi được 300 000 km (ba trăm ngàn cây số ).</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>Để biết 15 tỷ năm ánh sáng là khoảng cách bao nhiêu , chúng ta sẽ làm bài toán sau:</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>300 000 km x 60 giây x 60 phút  x 24  giờ x 365  ngày x 15 000 000 000 năm.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>              </FONT></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>Nói một cách khác đi thì sự hình thành vũ trụ này theo khoa học nó chính xác giống như là có 1 người cầm 1 cây cung bắn 1 mũi tên. Mũi tên này bay với vận tốc là 300 000 cây số một giây. Và mũi tên phải bay mất 15 000 000 000 năm (15 tỷ năm) đồng thời phải trúng được hồng tâm có diện tích là 1 cm vuông. </FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#333333 size=3>1 cm vuông : là một hình vuông có 4 cạnh, mỗi cạnh dài 1 cm.</FONT></SPAN></P>       
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Bây giờ Tiến Đức xin tiếp tục đăng tiếp bài thuyết trình.</FONT></P><FONT size=3>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Đó là một ý kiến của một nhà khoa học nổi tiếng. Còn giáo lý Cao Đài quan niệm ra sao về Thượng Đế ? Giáo lý Đại Đạo, chấp nhận hai quan niệm về bản thể của Thượng Đế như sau :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.0pt"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff>Thượng Đế hửu ngã</FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff> </FONT>(Dieu personnifié) hay <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thượng Đế ngoại tại</B> tối cao (Dieu transcendant) là Đấng Tạo Hóa, Chúa Tể Càn Khôn, vũ trụ, cao tột, không có gì cao hơn nửa, đấng </SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:stockticker><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">CAO</SPAN></st1:stockticker><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"> ĐÀI (Le Très Haut), Đấng CHÍ-TÔN (l’Être Suprême).<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.0pt"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff>Thượng Đế vô ngã</FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff> </FONT>(Dieu impersonnel) hay <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thượng Đế nội tại</B> (Dieu immanent) là Thượng Đế Tính ẩn tàng bên trong mổi người, mổi vật (l’Être Universel). Không nơi nào là không có Ngài ngự trị (Dieu omniprésent).<o:p></o:p></SPAN></P>
<P>còn tiếp</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
 
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Mở đầu bài Kinh NGỌC HOÀNG BỬU CÁO trong Kinh Cúng Tứ Thời đạo Cao Đài :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« Đại-La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Hóa dục quần sanh. <FONT color=#0000ff><U>Thống ngự</U> </FONT>vạn vật. (...) »<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>Xin tạm giải nghĩa : Đấng Vua Trời của lưới trời lồng lộng, Vì Thái Cực Thánh Hoàng biến hóa, sanh sản và nuôi nấng muôn loài ; cai trị và ngự trị tất cả vạn vật. Phân tích động từ kép <FONT color=#0000ff>« <U>Thống-ngự</U> », </FONT>chúng ta có hai chử « Thống » và « Ngự » :<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=ltr><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff>Thống</FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT color=#0000ff> </FONT>nghĩa là cai trị, thống trị, chưởng quản hàm chỉ <FONT color=#ff0000>Thượng Đế Hửu Ngã</FONT>. Trong Kinh <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tiếng Trống Giác Mê</B>, Đức CHÍ-TÔN có dạy như sau :<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><FONT size=3>« <I style="mso-bidi-font-style: normal">Thầy là bực hoàn toàn vĩnh viễn, trường cửu trong cõi Hư Vô tuyệt đối. Nay vì lòng Bác Ái của Thầy muốn cho các con tấn hóa về nẻo tinh thần đạo đức nên chi Thầy dụng cái phương pháp phi thường ngoài sự hiểu biết của phàm nhân mà dạy các con.</I><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">Thầy tức là NGUYÊN-LÝ của VÔ-VI ĐẠI-ĐẠO, <B>chủ quyền tạo hóa cả Càn Khôn Vũ Trụ</B> và sanh sản các Thiên Lý để gieo truyền cho nhân vật từ giống thấp hèn đến loài cao trọng. Đó là nguồn cội vô thủy vô chung đó các con ... </SPAN></I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI">»<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-style: italic"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="MsoTextIndent"><SPAN lang=VI><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>Lời Thánh Giáo này bao gồm cã hai quan niệm <FONT color=#ff0000>Thượng Đế Hửu Ngã </FONT>(Bực hoàn toàn vĩnh viễn ..., ... chủ quyền tạo hóa Càn Khôn Vũ Trụ) và <FONT color=#ff0000>Thượng Đế Vô Ngã</FONT> (là Nguyên-Lý của Vô-Vi Đại-Đạo) v.v.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="MsoTextIndent"><SPAN lang=VI><O:p><FONT face=Tahoma size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt" ="MsoTextIndent"><SPAN lang=VI><FONT face=Tahoma size=3>Theo <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đại-Thừa Chơn Giáo</B>, trang 63, bản in 1956:</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><FONT size=3><FONT face=Tahoma><SPAN lang=VI>“ </SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI>Khí Hư Vô tạo ngôi Thái Cực,<O:p></O:p></SPAN></I></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Tức là Ngôi Độc Nhứt quang minh.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Vô-vi, vô ảnh, vô hình,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Thần thông quảng đại, chí linh diệu huyền.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><SPAN lang=VI><O:p><FONT face=Tahoma size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Trong Võ Trụ trọn quyền sanh hóa,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Nắm trong tay khắp cả Càn Khôn.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI><FONT size=3><FONT face=Tahoma>Nấng nuôi vĩnh kiếp trường tồn,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 27pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoTextIndent"><FONT size=3><FONT face=Tahoma><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI>Làm cho xác thịt, linh hồn an vui</SPAN></I><SPAN lang=VI>.”</SPAN></FONT></FONT></P>   
 

Tien Duc

New member
 
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.0pt" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT color=#0000ff><FONT size=3>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=ltr><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT color=#0000ff>Ngự</FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"> : chử dùng cho các Vua Chúa hay bậc Tôn Kính, cũng có nghĩa là thống trị, ngự trị, ngồi trên cao, ẩn tàng trong mổi chúng sinh hàm chỉ <FONT color=#ff0000>Thượng Đế Vô Ngã</FONT>. Thánh Giáo Cao Đài có bài :<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3>« <I style="mso-bidi-font-style: normal">Thầy <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U>ngự</U></B> trong lòng mổi chúng sanh,<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3>Chúng sanh giác ngộ biết tu hành.<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><FONT size=3>Thương yêu, mựa tách người khôn dại,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">Điều độ, đừng chia kẻ dử lành</SPAN></I><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"> (...) »<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=VI style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><O:p><FONT size=3> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-fareast-: FR; mso-bidi-: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">Trong bài Thánh Giáo bên trên, Thầy cũng đã dạy : « <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I>Thầy hằng ngự nơi chánh tâm mổi trẻ</I> </B></SPAN></P><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: VI; mso-fareast-: FR; mso-bidi-: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes">
<H2 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-text-indent-alt: -9.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN lang=VI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-ansi-: VI; mso-no-proof: yes"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H2>     
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Mến chào quý huynh, tỷ, đệ, muội!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, một trong những quyển Kinh Tổ của Cao Đài giáo chúng ta, hình ảnh và ý niệm của một Đức Thượng Đế hửu ngã và một Đức Thượng Đế Vô Ngã đều bàn bạc xuyên xuốt quyển kinh này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Quý huynh , tỷ, đệ, muội có thể tham gia cho vài thí dụ về Thượng Đế hửu ngã và Thượng Đế vô ngã trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển không?</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Tiến Đức xin lấy 2 ví dụ về Thượng Đế hửu ngã trong TNHT: :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- Đức Chí Tôn có cho bài thi :</FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Muôn kiếp <FONT color=#0000ff>có Ta nắm chủ quyền</FONT>, </EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Vui lòng tu niệm <FONT color=#0000ff>hưởng ân Thiên</FONT></EM>,....</FONT></P>
<P><FONT size=3>TNHT I, 1972, trang 5</FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Đức Chí Tôn có dạy :</FONT></P>
<P><FONT size=3>... <EM>Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên Điều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống chi là Thiên Điều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, <FONT color=#0000ff>thì THÂY cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị bao giờ</FONT>. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình, biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rỏ rằng: "Thiên Địa vô tư"  <FONT color=#0000ff>đừng ỷ là có " Đại Từ Phụ</FONT>" mà lờn oai, nghe các con !</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>TNHT I, 1972, trang 9, đàn 20 février 1926.</FONT></P> 
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Kính chào ACE,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đây là một đoạn T.G. của Đức Chi Tôn dạy cho chúng ta thấy ý niệm về một Thượng Đế vô ngã.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><EM>" Khí Hư Vô sanh có một Thầy........</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><EM>Nếu không Thầy , thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy; mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy."</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3>TNHT Q.I , 1972 , trang 28, đàn jeudi 22 juillet 1926 ( 13-06 B.D.)</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top