TIỂU SỬ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG

Thiên Sứ

New member
 
<DIV ="Section1">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?:NAMESPACE PREFIX = V /><V:SHAPE id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:ULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:ULAS><V:pATH gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" o:connect="rect"></V:pATH><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:LOCK aspectratio="t" v:ext="edit"></O:LOCK></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.7pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: ' MT Bold'">MÙA HOA SINH NH</SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Ậ</SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: ' MT Bold'">T </SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">ĐỨ</SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: ' MT Bold'">C<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>GIÁO TÔNG</SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: ' MT Bold'"><O:p></O:p></SPAN></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                       </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngày 26 tháng 5 Âm Lịch<O:p></O:p></B></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108.3pt; tab-stops: 202.5pt" ="Msonormal"> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Một đấng siêu nhân giữa bể trần<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Láy thuyền Đại Đạo vượt sông ngân<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Chân truyền thực hiện gương soi dẫn<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tân pháp độ sinh giải nghiệp nhân<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngài đủ quyền năng lo chuyển thế<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cứu tinh nhân loại lập đời tân<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Nêu cao chơn lý nền chơn Đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Giải thoát quần linh khỏi bể trần”<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_t157 path="m@25@0c@26@1@27@3@28@0m@21@4c@22@6@23@5@24@4e" o:spt="157" coordsize="21600,21600" adj="2809,10800"><V:ULAS><V:F eqn="val #0"></V:F><V:F eqn="prod @0 41 9"></V:F><V:F eqn="prod @0 23 9"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @2"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 #0"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @1"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @3"></V:F><V:F eqn="sum #1 0 10800"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 #1"></V:F><V:F eqn="prod @8 2 3"></V:F><V:F eqn="prod @8 4 3"></V:F><V:F eqn="prod @8 2 1"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @9"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @10"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @11"></V:F><V:F eqn="prod #1 2 3"></V:F><V:F eqn="prod #1 4 3"></V:F><V:F eqn="prod #1 2 1"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @15"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @16"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @17"></V:F><V:F eqn="if @7 @14 0"></V:F><V:F eqn="if @7 @13 @15"></V:F><V:F eqn="if @7 @12 @16"></V:F><V:F eqn="if @7 21600 @17"></V:F><V:F eqn="if @7 0 @20"></V:F><V:F eqn="if @7 @9 @19"></V:F><V:F eqn="if @7 @10 @18"></V:F><V:F eqn="if @7 @11 21600"></V:F><V:F eqn="sum @24 0 @21"></V:F><V:F eqn="sum @4 0 @0"></V:F><V:F eqn="max @21 @25"></V:F><V:F eqn="min @24 @28"></V:F><V:F eqn="prod @0 2 1"></V:F><V:F eqn="sum 21600 0 @33"></V:F><V:F eqn="mid @26 @27"></V:F><V:F eqn="mid @24 @28"></V:F><V:F eqn="mid @22 @23"></V:F><V:F eqn="mid @21 @25"></V:F></V:ULAS><V:pATH textpathok="t" o:connect="custom" o:connectlocs="@35,@0;@38,10800;@37,@4;@36,10800" o:connectangles="270,180,90,0"></V:pATH><V:TEXTPATH xscale="t" fitshape="t" on="t"></V:TEXTPATH><V:HANDLES><V:H ="topLeft,#0" yrange="0,4459"></V:H><V:H ="#1,bottomRight" xrange="8640,12960"></V:H></V:HANDLES><O:LOCK v:ext="edit" text="t" shape="t"></O:LOCK></V:SHAPE><V:SHAPE id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 83.35pt; MARGIN-LEFT: -11.4pt; WIDTH: 317.8pt; HEIGHT: 24.25pt; 2: " ="#_x0000_t157" strokecolor="#c9f" fillcolor="#60c"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:FILL ="gradient" focus="100%" color2="#c0c"></V:FILL><V:SHADOW opacity="52429f" color="#99f" offset="3pt,3pt" on="t"></V:SHADOW><V:TEXTPATH style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; v-text-kern: t" xscale="f" string="Đời Gặp Lúc Giáo Dân Nhìn Rõ Cuộc Đời Vâng Lịnh Từ Quan Tìm Lẽ Đạo" fitpath="t" trim="t"></V:TEXTPATH></FONT></FONT></V:SHAPE><V:SHAPE id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 38.35pt; MARGIN-LEFT: -5.7pt; WIDTH: 319.75pt; HEIGHT: 35.65pt; 1: " ="#_x0000_t157" strokecolor="#c9f" fillcolor="#60c"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:FILL ="gradient" focus="100%" color2="#c0c"></V:FILL><V:SHADOW opacity="52429f" color="#99f" offset="3pt,3pt" on="t"></V:SHADOW><V:TEXTPATH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; v-text-kern: t" xscale="f" string="Đạo Nhằm Khi Chia Rẽ Hiệp Nhân Sanh Chỉnh Đạo Vạch Rành Đường Lối Cứu Cơ Đời" fitpath="t" trim="t"></V:TEXTPATH></FONT></FONT></V:SHAPE><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                                 </SPAN>( Thanh Trúc )<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN></I></B>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: #333399"><V:SHAPE id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 311.25pt; HEIGHT: 476.25pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="54" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image006.jpg"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE><O:p></O:p></SPAN></I></B></P></DIV>
<DIV ="Section2">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman">Tóm Lược Tiểu Sử Đức Giáo Tông<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương sinh ngày 26 tháng 5 năm Tân Tỵ ( nhằm ngày 22/6/1981 ), tại làng An Hội, tổng Bảo Hựu. tỉnh Bến Tre.Cha là Nguyễn Ngọc Đẫu, Mẹ là Võ Thị Sót.Người sinh ra vừa tròn 13 tháng tuổi thì Thân Phụ mất, Hiền Mẫu ở vậy chắt chiu nuôi Người ít năm rồi tái giá ! Giao lại cho bên nội nuôi dưỡng, Người sống với ông Nội.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_s1028 style="MARGIN-TOP: 11pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: -22.8pt; WIDTH: 145.35pt; HEIGHT: 176.25pt; TEXT-ALIGN: left; -4: " ="#_x0000_t75" wrapcoords="-99 0 -99 21508 21600 21508 21600 0 -99 0"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:IMAGE o:title="_06" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image008.jpg"></V:IMAGE><?:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:word" /><?:NAMESPACE PREFIX = W /><W:WRAP ="tight"></W:WRAP></FONT></FONT></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 102.6pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Người mới ra đời chửa mấy thu<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cha già đã vội gót tiên du …<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tuổi thơ nương sống tình ông cháu,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 125.4pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cái cảnh cô đơn luống thảm sầu…”<SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                       </SPAN><O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Ông nội của Người là Hương Sư làm nghề bốc thuốc, lên sáu tuổi Người được ông Nội dạy học chữ Nho tại nhà, sau đó được ông Nội cho đến trường<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>học chữ An Nam do Thầy Hương Sư Thơ dạy đến năm 12 tuổi. Người tiếp tục học với ông Thầy Huế già ở tại chùa Thôn Úc gần nhà. Sau đó học với ông Thầy Huế trẻ cũng ở chùa trên. Ở tuổi nầy Người đã biết giúp đỡ những việc lặt vặt trong nhà, không đi chơi như bao học trò trng xóm. Năm 13 tuổi nghỉ học giúp Ông Nội nấu cơm, bào chế thuốc, bổ thuốc, học coi mạch ở Vĩnh Long nên Người biết mặt hầu hết các vị thuốc thường dùng, gần một năm rồi trở về Bến Trúc học lại. Những năm học tập Người rất chuyên cần, Người có ghi rõ những thứ hạng đạt được cụ thể khi ra trường Chasseloub Laubat Người đậu hạng tư trên năm sáu thí sinh.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Lớn lên người vốn có sẵn bản tánh nhân hậu với lòng yêu nước của tổ tiên truyền lại tâm hồn Ngưòi thấm nhuần căn gốc đạo đức Thánh Hiền phương Đông. Năm 21 tuổi Người đang học tại Sài Gòn đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã giữa chữ hiếu và công danh, khi ông Nội ở tuổi xế chiều vì lòng hiếu thảo, cuối cùng Người đành bỏ giấc mơ sang Pháp du học vì muốn phụng dưỡng ông Nội lúc tuổi già và Người cô đã hy sinh hết tuổi thanh xuân cho đứa cháu cút côi. Phải gánh thêm chi phí quá lớn cho việc ăn học của Người nơi Trời Tây, cũng từ đó Người bước chân vào chốn quan trường !</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Chồng chất thời gian tuổi lớn lên.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Vào trường học chữ quyết cho nên.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Bao năm đèn sách khoa thi đỗ,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Chút nghĩa song – thân nguyện đáp đền.”<SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                             </SPAN><O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày 12/ Mars/ 1902, Người lập gia đình rồi sinh được hai con thì vợ mất. Người phải sống tiếp đoạn đường đời khổ đau nhiều mà hạnh phúc thì rất ít. Nhờ vậy mà Người nhận rõ được giá trị của cuộc đời.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1902, Người thi đậu ngạch thơ ký Thượng Thơ, làm việc một năm rồi được đổi về Bến Tre suốt 17 năm. Nước nhà lúc ấy đang nằm dưới ánh đô hộ của Nước Pháp, sống dưới chế độ cai trị dân tộc Việt Nam chịu muôn vàng cay đắng tủi nhục, đời sống vật chất thì thiếu thốn đói rét. Nền văn minh Tây Âu tràn vào, làm xáo trộn cả Đạo Lý cổ truyền của dân tộc. Trước cảnh đời sống vật chật chất, tinh thần ấy, lòng Người sôi nổi rộn ràng với tấm lòng yêu sinh đồng loại Người không an vui với quan tước của mình, Người phải tìm và làm thế nào để cải thiện ít nhiều hiện tưọng xã hội đang diễn ra thế ấy.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Chính phủ đưa về Bến Trước – Giang<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trên đường hoạn lộ tưởng vui an<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngờ đâu thấy cảnh đời đau khổ<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tấc dạ yêu sinh bổng rộn ràng…”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1919, tại Bến Tre, với uy tín và hạnh đức trong sạch của 17 năm làm việc quan, Người cùng một số bạn đồng tâm, đồng trí đứng ra lập Hội Khuyến Văn và Hội Buôn An Nam để nâng cao trình độ dân sinh, dân trí, dân tâm. Được nhiều người hoang nghinh và hưởng ứng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Với tấm lòng yêu nước thương dân Người rất cẩn mẫn trong mọi việc. Bước chân Người đi đến đâu là cuộc sống của nhân dân được thay đổi theo sự chỉ dẫn của Người. Cụ thể Người được đổi đến Hà Tiên, Hòn Chông, Cần Thơ, Cần Giuộc, Xuyên Mộc với tư cách Quận Trưởng, Người lo khai dân trí, mở dân tâm, chăm lo cho đời sống của dân nên nơi nào Người đến đều được người dân yêu quý, tôn phục. Những bước chân Người đi qua còn lưu lại nhiều lời truyền tụng rất tốt đẹp. Người dạy dân biết đạo đức, lễ nghi, phong hóa, dạy cách làm ăn, mở đường, đắp lộ, lập chợ mở trường, khai khẩn đất hoang. Người thương cả loài thú rừng, đến mùa khô Người thường xách nước để ven rừng cho thú uống, vì thiếu nước, lúc ấy Người đang làm quận ở Xuyên Mộc. Người chủ trương nhân trị hơn là pháp trị</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Giữa lúc muôn dân chịu khổ hình<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đâu đành riêng hưởng thú nhân-sinh<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Người ra hoạt động khai dân trí<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dù trãi gian nguy há quản mình”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Mục đích làm cho dân được khôn<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thuần - phong mỹ - tục giữ châm ngôn<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Mở mang Công, Nghệ, Nông, Thương hội.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dân được ấm no hết khổ buồn”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Từ đấy muôn ngưòi hưởng ứng theo<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Hội buôn họp tác giúp dân nghèo<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Khuyến văn Quốc Ngữ nền tân học<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Kết quả tràn dâng trợ nước triều”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Gặp khi đất nước nô lệ, dân tộc lầm than Người hết lòng thương mến, khoan dung. Ít nghỉ đến việc lợi riêng. Người nêu một tấm Gương liêm khiết, cần mẫn nên được cấp trên cấp cho 20 mẫu đất ở Xuyên Mộc, Người từ chối tạo được thêm tiếng thơm lưu vào sử Nước.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:WRAPBLOCK><V:SHAPE id=_x0000_s1029 style="MARGIN-TOP: 19.2pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 82.65pt; WIDTH: 171.6pt; HEIGHT: 3in; TEXT-ALIGN: left; -3: " ="#_x0000_t75" wrapcoords="-89 0 -89 21541 21600 21541 21600 0 -89 0"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:IMAGE o:title="gt" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image010.png"></V:IMAGE><W:WRAP ="topAndBottom"></W:WRAP></FONT></FONT></V:SHAPE></O:WRAPBLOCK><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Khi Người con ở cảnh bua Quan<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Một dạ thanh liêm khó chẳng màng.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Danh lợi vốn lòng không chút bợn,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Hướng về nước mạnh với dân an”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1925, Người được đổi về làm Quận Trưởng Cần Giuộc, Người hết lòng với phận sự trong tình cảm yêu nước thương dân nên được nhân dân tin trưởng. Gặp buổi Thầy khai Đạo Cao Đài Người tìm hiểu rồi sẵn lòng nhập môn tu hành. Người thấy tôn chỉ mục đích của Đạo phù hợp với tâm tư, tình cảm ý nguyện của mình nên hết lòng phụng Đạo, bấy giờ Người được Thiên Phong chức Thượng Chánh Phối Sư.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>( trước đó Người có nhập môn Đạo Minh Sư ). Với đức độ của Người, dân hai quận Cần Giuộc và Cần Đước nhập môn vào Đạo rất đông đảo tạo nên một không khí hiếm thấy xưa nay. Ngày nay, hầu hết các xã hai quận này đều có Thánh Thất Cao Đài noi theo đường lối và phương tu của Người chỉ dẫn làm sáng chơn lý Cao Đài được chính quyền rất tin tưởng nhân dân quý kính. Chánh quyền lúc bấy giờ lo ngại nên đổi Người ra làm Quận Trưởng Xuyên Mộc thì ở đây Thánh Thất lại được mộc lên, dân nhập môn vào Đạo Cao Đài đông đảo thành nếp sống đạo đức rất tốt. Người chỉ dẫn nhân dân lo làm ăn nên đời sống vật chất được nâng lên và phần tin thần cũng có phần tiến bộ.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Tấm tình nhân – loại vẫn không vơi<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Xui khiến Người theo mối Đạo Trời<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Toại chí yêu sinh, yêu lý tưởng<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Con thuyền Bác Ái tít mù khơi”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Linh diệu thiêng – liêng mối Đạo mầu<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cao-Đài cứu thế gọi năm châu<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Xây cơ tuyệt-khổ nơi trần giới,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Giải thoát nhân-sinh kiếp thảm sầu”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Hiểu Đạo Người liền quyết xả thân<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trên đường hoạn lộ vội lui chân<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thương đời nên mới theo về Đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dựng nghĩa yêu-sinh tỉnh khách trần”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày 22 tháng 11 năm 1930 Người được Đức Lý Đại Tiên phong lên phẩm Quyền Thượng Chánh Phối Sư. Rồi cơ Đạo gặp hồi gay trở Người được chư chức sắc Tòa Thánh mời về cầm giềng mối Đạo thay cho Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung an dưỡng. Năm 1931 Người theo lịnh Thầy từ quan về lo việc Đạo đúng như lời dạy của Thầy năm năm trước (Năm 1926 tại ChoLon)</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.45pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 183.75pt; HEIGHT: 260.25pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image012.png"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.45pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Con trị ai, Thầy cũng trị ai;<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Một lòng Đạo đức chớ đơn sai,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Năm năm công quả tua bền chí.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dìu dẫn nhân sanh bước lạc loài.”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày 4 tháng 7 năm 1931 Đức Quyền Giáo Tông viết thơ thông báo cho Quan Thống Đốc Nam Kỳ kể từ nay giao quyền cầm giềng mối Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh cho Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh. Người có thơ tiếp nhận và thông báo cho chính quyền được biết phận sự của Người. Chiếu theo các bài Thánh Ngôn dạy Đạo của Đức Chí Tôn và Đức Lý Đại Tiên Người bắt tay vào việc chỉnh đốn lại công việc nội trị nơi Tòa Thánh và các Họ Đạo. Lúc bấy giờ Người cũng được trên Thiên Đình chọn làm đại diện cho nhân sanh đứng bộ tài sản kể cả đất đai của Đạo </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 321.75pt; HEIGHT: 219.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="lekhaidao" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image014.jpg"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>(Hình chụp Quý Chức Sắc sau ngày lễ <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Khai Đạo 15/10/1926 tại Chùa Gò Kén – Thiền Lâm Tự<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Hàng ngồi ghế từ trái sang: Chị Lớn Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh,<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman">Anh Lớn Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh,Anh Lớn Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh,Anh Lớn Đầu Sư Lê Văn Trung, Anh Lớn Chánh Phối Sư Lê Bá Trang)<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><V:SHAPE id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 304.5pt; HEIGHT: 195.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="toathanhtayninh" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image016.jpg"><FONT face="Times New Roman"></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE><O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman">(Tòa Thánh Tây Ninh – buổi đầu bằng cây lá)<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Người kêu gọi các chức sắc trở lại Tòa Thánh cùng lo việc Đạo và khởi công xây dựng Tòa Thánh Tây Ninh tạo nên một không khí hân hoan từ năm 1931 – 1933.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 315.75pt; HEIGHT: 210.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="xaytoathanh" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image018.jpg"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">(Hình họa cảnh công quả xây Tòa Thánh đắp nền)<O:p></O:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Từ ngày nhập môn vào Đạo đến nay, Người luôn nêu cao tấm gương đạo đức với phẩm chất cao thượng, lòng từ bi rộng mở được đa số chức sắc, nhơn sanh thương yêu kính mến. Người Đạo tại Tây Ninh thường xưng tụng “Ông Phủ Ba hiền như Phật, Ông Phủ Ba thật Từ Bi”. Về mặt thế Đạo Người là bậc hiền minh hiếu thuận trong gia tộc, liêm khiết nơi chốn quan trường, nhân nghĩa trong ứng xử, chan hòa trong quan hệ. Nơi cửa Đạo Người là vị chức sắc đem hết tâm lực, trí lực, thần lực lo phụng sự Đạo Trời, dìu dẫn chúng sanh. Bước chân Người đi đến đâu là tư chất tỏa ra, gương lành chiếu sáng, người vào Đạo tăng lên và cơ Đạo phát triển rõ rệt. Người được cả vạn linh tôn phục. được Đức Chí Tôn và Đức Lý Đại Tiên yêu dấu trao trọn trách mạng cầm giềng sanh mạng chúng sanh. Có thể nói Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã làm sáng danh Đại Đạo. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Người có sứ mạng tiền định thay thân cho Thầy cầm giềng mối Đạo. Bài Thánh Giáo năm 1928 do Đức Hộ Pháp và Đức Thượng Phẩm phò loan, Đức Chí Tôn dạy rằng: “Tương, con nhớ lời Thầy dạy. Con vốn con tin của Thầy giao cho chính phủ. Nhờ con mà nền Đạo mới ra lẽ chơn chánh. Trước mặt chính phủ và chúng sanh, Thầy để cho con chịu lắm sự nhọc nhằn đau thảm. Song, có vậy mới đặng. Vì con là Đạo, Đạo là con. Thầy rất mừng cho hạnh đức con rất hạp cùng Lý Đạo. Thầy dặn con phải ẫn nhẫn chịu khổ hạnh cho lẽ Đạo được rỡ ràng. Đạo nhờ con mà nên con vì Đạo mới ra đáng mặt.”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Vì con là Đạo, Đạo là con<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Khổ hạnh dù sao chí chớ mòn<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đạo sẽ nhờ con mà rạng vẻ.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thân con nhờ Đạo mới vuông tròn”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Người đã thực hiện đúng sứ mạng Thầy giao cho. Phần Đức Lý Đại Tiên tại đàn nơi Bửu Điện Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 8 năm 1931 do Đức Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân phò loan có lời rằng “ Thượng Tương Thanh! Lão mừng hiền hữu đó. Lão vì Đức Chí Tôn đã hứa lập vị cho xứng đáng, thì Hiền hữu phải tận tâm mà chung lo với Lão mới phải, ngày nay đã thành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách là Người cầm giềng bảo sanh của nhân loại.”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Khi Đạo gặp cơ Khảo,Thầy giáng cơ dạy Đạo có đoạn dạy riêng cho Người “Ôi ! Con yêu dấu ôi ! Nếu mỗi đứa anh em con đều đặng như con vậy, Đạo chưa ra đến nổi. Thầy nhiều phen ứa luỵ ! Con hiểu ý Thầy, Thầy biết bụng con, con ráng chịu, Thầy xin con đừng sầu thảm mà động đến Thầy.”<SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                                 </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                                                                                                </SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.4pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cơ Đạo đi vào cơ khảo lớn từ năm 1930, nhiều vị chức sắc tiền khai rời Tòa Thánh Tây Ninh về địa phương lập ra các chi phái Đạo. Bên ngoài Cơ phổ độ đương hồi phát triển, nhưng bên trong cơ đạo lại bị rối ren, Người cố gắng dàn xếp để cho nền Đạo thống nhứt một mối nơi Tòa Thánh Tây Ninh, những cuộc cầu nguyện và cầu hòa nơi Bửu Điện của Người ai cũng biết, có lần Người quỳ hương ba ngày đêm tại Bát Quái Đài để khóc lóc cầu nguyện. Rồi kết quả bước đầu các chức sắc Hiệp Thiên Đài đồng thuận trở về Tòa Thánh làm việc, Thảo Xá Hiền Cung được bà bạn của Đức Cao Thượng Phẩm (đã quy liễu) chịu qui hoàn về Tòa Thánh, Ngài Thái Chánh Phối Sư chịu biến độ 60 mẫu đất và các cảnh Cực Lạc về cho Hội Thánh làm chủ. Ngoài ra, Người phải chịu thất bại đau đớn trong các cuộc mưu hòa khác. Nhưng rồi tình hình nảy sinh nhiều việc không thể điều hòa, Ngưòi đành gạt giọt lệ trở về ngọn núi Bạch Vân ở Bà Rịa để an dưỡng và trong lúc này Bạch Vân Am cũng được xây dựng (khởi công ngày 30/2/1934.)</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm -27.25pt 0pt 0cm" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm -27.25pt 0pt 0cm" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm -27.25pt 0pt 0cm" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm -27.25pt 0pt 0cm" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 19.95pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 299.25pt; HEIGHT: 341.25pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA o:title="IMG_9008" src="file:///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image020.jpg" border="0"><FONT face="Times New Roman"></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Bạch Vân điện chiếu tỏa làu làu,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Phong cảnh trời xanh đẹp biết bao<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đường khuyết đá nhô hình phụng đối,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Lối mòn cát lở, dáng long giao.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Núi cao gió phớt nghe man mác,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Biển rộng sông chao, cảm rạc rào.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Lữ khách vui buồn tình gởi trọn,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ra về còn nhớ thuở bên nhau.”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                </SPAN>( Ba Đức )<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:WRAPBLOCK><V:SHAPE id=_x0000_s1030 style="MARGIN-TOP: 46.2pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 74.1pt; WIDTH: 191.1pt; HEIGHT: 264pt; TEXT-ALIGN: left; -2: " ="#_x0000_t75" wrapcoords="-87 0 -87 21541 21600 21541 21600 0 -87 0"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:IMAGE o:title="" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image022.png"></V:IMAGE><W:WRAP ="topAndBottom"></W:WRAP></FONT></FONT></V:SHAPE></O:WRAPBLOCK><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all><FONT face="Times New Roman" size=3>Người luôn tin tưởng chơn lý Đạo do Thầy chỉ dạy nên dù có phân ra bao nhiêu chi phái bài thơ chí hướng buổi đầu của Thầy ứng lộ với thực trạng nền Đạo lúc bấy giờ</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 65.55pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I style="mso-bidi-font-style: normal">“ Bửu Toà<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thơ thới trổ</I> <I style="mso-bidi-font-style: normal">thêm hoa,</I></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 65.55pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 65.55pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Chung hiệp ráng vun nền Đạo đức!<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 65.55pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Bền lòng son sắt đến cùng ta”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trước tình hình cơ Đạo ngày càng có nhiều việc không thể điều hòa, nơi Bạch Vân Am các phái đoàn nhơn sanh tề tựu về đông đảo thỉnh nguyện Người ra hành chánh đạo, chỉnh đốn lại nền trật tự của Đạo như Thầy đã dạy trong bài Thánh Thi :</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Trao báu đề tin có núi sông:<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ôm lòng chờ trẻ lệ tuôn hồng,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Năm xa, năm cách, năm hòa hiệp<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Chừng ấy bầy khôn mối đại đồng<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Hình thể Thánh danh nên nghiệp cả<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Bắc <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><ST1:pLACE w:st="on">Nam</ST1:pLACE></ST1:COUNTRY-REGIoN> đi tận Đạo nhà thông<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Nghe cơ hồi hướng về Thành Trước<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thầy dặn con ghi ở cõi lòng”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đáp ứng ý nguyện của nhơn sanh và lời dạy của Đại Từ Phụ, Người quay về Thành Trước ( Trúc Giang ) hiệp cùng Ngài Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh và các chức sắc, đạo tâm đồng sở nguyện lo bảo thủ Tân Pháp Chơn Truyền của Đạo. <ST1:pLACE w:st="on">Chư</ST1:pLACE> vị tiền bối lập ra Ban Chỉnh Đạo có nghĩa là chủ trương đưa ra một lối đường dẫn dắt nhân sanh thành tâm tu hành theo đúng chơn truyền của Đại Đạo, và để giải quyết vấn đề của Đạo trong lúc chinh nghiêng. Ban Chỉnh Đạo kêu gọi nhân sanh từ chức sắc cho đến tín đồ nên giữ một tinh thần trọn vẹn đạo đức nghĩa nhân, thương yêu hòa thuận, chớ nên kích bác lẫn nhau mà phải luôn thực hành bài thương yêu của Thầy dạy. Vì thế Ban Chỉnh Đạo khi vừa ra đời thì đại đa số chức sắc, chức việc, đạo tâm nam nữ hưởng ứng, qua các Châu Tri phổ truyền lòng tin được dựng lại luật Đạo được giữ gìn. Việc Chỉnh Đạo hợp lý Trời thuận lòng ngưòi nên đạt được nhiều kết quả.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:WRAPBLOCK><V:SHAPE id=_x0000_s1031 style="MARGIN-TOP: 0px; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 17.1pt; WIDTH: 316.35pt; HEIGHT: 270pt; TEXT-ALIGN: left; -1: " ="#_x0000_t75" wrapcoords="-62 0 -62 21541 21600 21541 21600 0 -62 0"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><V:IMAGE o:title="" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image024.png"></V:IMAGE><W:WRAP ="topAndBottom"></W:WRAP></FONT></FONT></V:SHAPE></O:WRAPBLOCK><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Gặp hồi khảo đảo, Đạo chia phôi,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Người dẫu đau buồn vẫn thế thôi<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Vâng ý thiêng liêng về Bến Trước<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Gầy Ban Chỉnh Đạo để vun bồi.”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngày mùng 8 tháng giêng năm Ất Hợi nhằm ngày 11 tháng 2 năm 1935 Đại Hội Vạn Linh tại Thánh Thất An hội đồng nhứt tâm công cử Người lên phẩm vị Giáo Tông cho đúng với ý Thầy đã định từ trước. Đức Giáo Tông là người thay thân cho Thầy để bảo thủ chơn truyền, lo xây đắp hình thế đạo, truyền bá giáo lý yêu sinh để giải khổ cho đời khỏi cảnh đấu trang tang tóc. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 42.75pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 199.5pt; HEIGHT: 300.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image026.png"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 42.75pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“ Rồi trước cộng đồng Hội Van Linh<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Được lòng tín-nhiệm của nhân-sinh.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cầm giềng mối Đạo Người Anh-Cả<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dìu-dắt muôn lòng vững đức tin”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Lý Đại Tiên cũng giáng cơ ban cho Bài Kinh Chúc Mừng khi Người đăng điện, trong khoảng thời gian ấy đàn cúng nào cũng vang lên tiếng kinh Chúc Mừng nghe thật huyền diệu, thiêng liêng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman" size=3>           </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: gray; mso-color-alt: red; text-effect: emboss"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48.45pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: gray; mso-color-alt: red; text-effect: emboss"><FONT face="Times New Roman">BÀI<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>KINH<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>CHÚC <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>MỪNG<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: gray; mso-color-alt: red; text-effect: emboss"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: gray; FONT-FAMILY: Webdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Webdings; mso-color-alt: blue; text-effect: emboss; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Webdings; mso-char-: symbol">ÿ</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: gray; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-color-alt: blue; text-effect: emboss; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">*</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: gray; FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-color-alt: blue; text-effect: emboss; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">#</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: gray; mso-color-alt: blue; text-effect: emboss"><O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">“ Đầu cuối lạy Ơn Trên Từ Phụ<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Ban ân lành, nuôi đủ chúng sanh<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Hoằng khai mối Đạo nên thành<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nay cho một đấng Thánh Hành độ dân<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Cầm giềng mối ra ân cứu khổ<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Giải cho đời sanh khổ đặng an<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Bốn phương lạc nghiệp thừa nhàn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Mừng nay đặng thấy một đàng Thánh Minh<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Giữa vạn vật công bình chánh trực<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Giáo dân đời đặng thoát biển mê<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Trần gian lao khổ nhiều bề<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nhờ ơn rọi đuốc dẫn về ngôi xưa<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Mừng nền Đạo sớm trưa phong nhã,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Vừng mây lành phủ cả Càn Khôn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nương theo phép nhiệm vĩnh tồn<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Mừng trong sanh chúng phước tồn ngày nay<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-INDENT: -57pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Bến Tre ngày rằm tháng 3 năm Ất Hợi <O:p></O:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 171pt; TEXT-INDENT: -57pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 171pt; TEXT-INDENT: -57pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                 </SPAN><O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 139.65pt; TEXT-INDENT: -57pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><V:SHAPE id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 139.5pt; HEIGHT: 74.25pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="hoasen" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image028.gif"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE><O:p></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Người có ra nhiều tuyên ngôn dạy đạo, được toàn Đạo tin và noi theo. Trong số Tuyên Ngôn được Hội Thánh tuyển chọn cho in để toàn Đạo học tập, có bài vào giờ Tý ngày mùng 9 tháng giêng năm Ất Dậu (1945) lúc ngự trên ngai Cửu Trùng Thiên có đoạn; <I style="mso-bidi-font-style: normal">“Bần Đạo chào chư chức sắc, chức việc và Đạo hữu lưỡng phái, hôm nay<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Bần Đạo thọ mạng Ngọc Hư đến hồng trần thay thân cho Đại Từ Phụ cầm giềng mối Đạo và vớt sanh linh khởi khổ đời mạt Pháp chiến tranh tiêu diệt mà đem lại Thượng Ngươn Thánh Đức khởi đầu tái tạo”<O:p></O:p></I></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Khi cơ Chỉnh Đạo hoàn thành Người dạy làm lễ Thành Đạo và tuyên bố lập Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ai muốn tu phải hành một Luật, tùng một Pháp mới có Phật Trời chứng kiến.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 304.5pt; HEIGHT: 184.5pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="lethanhdao" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image029.jpg"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></V:IMAGE></V:SHAPE><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">              </SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></I></FONT><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">(Hình chụp trong ngày Lễ Thành Đạo-Trước Thánh Thất An Hội)</SPAN></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Cơ Đạo từ đây đã lập thành<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Rạng nền chánh giáo nghĩa yêu sanh<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Người lo xây đấp tình nhân-loại<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Giải thoát cho đời cảnh đấu tranh”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Người sắp đặt việc Đạo đúng như Chánh thể, chơn truyền của Đại Đạo. Đức Giáo Tông sắp đặt tỷ mĩ mọi công việc hành Đạo của Hội Thánh. Người cho mở lớp Hạnh Đường để dạy đạo cho hàng chức sắc kế thừa giáo lý chơn truyền của Đại Đạo lập bồi công quả trau dồi công đức của Người tu. Người dạy cho nhơn sanh ba phương tu Thượng Thừa, Trung Thừa, Hạ Thừa gọi là Phương Tu Tam Thừa. Đối với hàng chức sắc Thượng Thừa xả thân hành đạo, dày công tu tịnh thì được thọ truyền bí pháp để đoạt cơ siêu thoát linh hồn. Ngoài ra Người còn chú trọng mở mang Phước Điền, Ban Hành Thiện, Nhà Tu Trung Thừa đều nhắm vào mục đích cải thiện dân sinh. Ngưòi mở Minh Thiện Học Đường để dạy kinh, dạy chữ cho trẻ em nhằm cải tạo dân tâm, dân trí.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đêm 21 rạng 22 năm Nhâm Ngọ (1942), vâng lịnh Ơn Trên Người nhập đại tịnh nơi Lầu Thiên Lý Mật Truyền. Thời kỳ này lúc nhơn sanh đang bị ảnh hưởng chiến tranh lan tràn khắp thế giới, tình hình nước nhà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người nhập đại tịnh là để thực hành nền Tân Pháp của Đại Đạo cũng như trước kia Người tích cực hành Đạo để bảo thủ và thực hiện chơn truyền của Đại Đạo; thì nay, Người hành phần tiêu cực để chứng minh sự nhiệm mầu xứng đáng. Sự đại tịnh của Đức Giáo Tông còn có ý nghĩa bao la hơn nữa, là nhờ đó mà Người mới đủ quyền năng thiêng liêng ban bố một sự cứu rỗi khắp cùng.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman" size=3>          </FONT></SPAN><V:SHAPE id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 234pt; HEIGHT: 288.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image031.png"></V:IMAGE></V:SHAPE></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>“Người vào thiền-định chịu ân thiên</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Giữa lúc muôn dân cảnh luỵ phiền,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nhơn loại càng gâ nhiều chiến họa</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đạo Trời càng phải vững chơn truyền”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trong thời kỳ đại tịnh của Đức Giáo Tông đã nêu một gương hy sinh tư kỷ, sáng tỏa mà toàn đạo luôn ghi nhớ mãi. Chính hai con của Người vì tham gia kháng chiến chẳng may bị quân đội Pháp bắt được. Ông Nguyễn Ngọc Bích bị bắt năm 1946; Ông Nguyễn Ngọc Nhựt bị bắt năm 1948. Nếu người chịu đứng ra bảoo lảnh thì hai con được trả tự do. Nhưng Người cam nén lòng đau thương riêng, đành không rảnh hai con. Vì Người nghỉ rằng, nếu Người dựng danh nghĩa Đạo (với phẩm vị Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) mà lo cho con, thì danh nghĩa Đạo không còn hoàn toàn trong trắng, bị mất tín nhiệm trước nhơn sanh. Và Người cũng không còn đủ huyền năng để phổ hoá Đạo Đức và độ đời được. Vậy, vì mục đích cứu rỗi nhơn anh, vì danh đạo là tối trọng, Người đã hy sinh tình máu thịt tư riêng. Bài thơ sau đây của hiền Thanh Lương đã nói rõ sự hy sinh đó </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>“ Nén tình máu mủ vì danh Đạo</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đành để hai con chịu khổ hình</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mệnh hệ nhơn sanh thà bảo trọng</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tình nhà cam phải chịu hy sinh”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Phải nói sự hy sinh này chẳng khác gì sự hy sinh của Chúa Giê Su khi bị đóng đinh trên Thập Tự Giá thưở xưa.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trong thời kì Đại Tịnh còn có rất nhiều Gương khác, đáng để toàn Đạo ung đúc đức tin và noi theo.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Giáo Tông đại tịnh nơi lầu thiên lý mật truyền 9 năm 81 ngày, theo Đạo Pháp gọi là Cửu Niên Diện Bích. Ngoài 9 năm trường giam mình trong căn lầu Tịnh nhỏ hẹp bằng cây lá; Người sống về tịnh luyện, nhẫn nại và chu đáo phi thường. Kết quả là, Người đã liễu đạo hoàn toàn Tân Pháp Chí Tôn, nghĩa là đã đắc đạo tại thế; Người thường được xuất chơn thần ra khỏi xác để vân du thiên ngoại. Đức Giáo Tông “ ra tịnh” vào ngày 15 tháng 5 năm Tân Mão (1951) lúc Người được 71 tuổi. Cũng như xưa kia Đức Phật Thích Ca ngoài 6 năm tu tịnh khổ hạnh nơi cội bồ đề để tìm chơn lý thì ngày nay Đức Giáo Tông đại tịnh 9 năm trường nơi Thiên Lý Mật Truyền để đi đến sự nhiệm mầu Tân Pháp của Chí Tôn.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>“ Chín năm Đại Tịnh luyện tinh – thần</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Kết quả nay giờ phút hoá thân.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Người dẫu về nơi miền cực lạc,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tình yêu còn mãi với nhơn – quần”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Lúc đang ở quan trường Người vâng lịnh Thầy từ quan về lo cho nền Đạo lúc chinh nghiêng. Nay có lịnh của Đức Chí Tôn, Người phải rời Kim Thân để đi độ ngũ châu, sứ mạng nào Người cũng xả thân phụng sự. Tấm Gương Luật Pháp của Người đã cảm hóa được nhiều tầng lớp của xã hội. Nhiều Người nhờ theo phương tu của Người mà được tấn hóa.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Vậy nhờ có sự tu hành đắc đạo đến khi viên mãn của Đức Giáo Tông đó là giá trị nhiệm mầu của tôn chỉ đại đạo về cả hai phương diện hữu hình và vô vi, được chứng minh một cách thực hiện; cho nên toàn Đạo đều một lòng ghi ân, tin tưởng và trung thành theo đường lối của Người. Nhờ tin theo và biết vận dụng đường lối tu hành của Người mà con thuyền Đạo không đổi hướng và phát triển đúng hướng, đáp ứng được yêu cầu tín ngưỡng của thời đại. Người dạy Thuần Tuý Đạo Đức là thuần lấy đạo đức để xử sự làm sao cho mỗi giao cảm giữa đạo đời luôn có sự tương liên tốt đẹp trong ý hướng làm cho nước vinh đạo sáng. Người dạy, là Người đạo phái yêu nước, mến quê hương, thảo cha mẹ, nghĩa vợ chồng, làm tròn bổn phận công dân mà cụ thể là phải tuân theo phép nước, nhờ vậy mà cơ đạo được tồn tại và phát triển như hôm nay. Ngài là hiện thân cho Gương của Luật Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là biểu tượng đạo đức, là tấm gương sang về phẩm gái con Người trong đường hưóng giác Ngộ Đạo, khổ luyện chứng đắc cả xác lẫn hồn làm cho Tân Pháp và chơn truyền Đạo được tỏ rạng xứng đáng là Người cầm giềng mối Đạo thay thân cho Thầy dẫn dắt chúng saanh trong buổi Tam Kỳ.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Toàn Đạo đồng xưng tụng công Đức và nguyện theo Người tu hành !</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Đọc qua Lược-sử của Người<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Là ta thấy cả cuộc đời hy-sinh,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đã vì lý-tưởng xả thân,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đã vì nhơn-loại gian truân không màng.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Sáng danh Đại Đạo con đàng Vĩnh-sanh<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đã từng trải cảnh nhục vinh,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Tinh-thần bất diệt hiển linh muôn đời.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đoàn em ta cố noi Người<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Con đường phụng sự Đạo Trời yêu-sinh.”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">               </SPAN><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> Mô Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Lý Giáo Tông Từ Bi Cứu Thế Thiên Tôn.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" ="Msonormal"><V:SHAPE id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 333.75pt; HEIGHT: 249.75pt" ="#_x0000_t75"><V:IMAGE o:title="buuthap" src=":///C:\DOCUME~1\Welcome\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image033.jpg"></V:IMAGE></V:SHAPE></P></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-: section-break" clear=all></SPAN> 
 

Thiên Sứ

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123017__06.jpg" border="0"></P>
<P><EM><FONT size=4> "<FONT face="Courier New, Courier, mono">Người mới ra đời chửa mấy thu</FONT></FONT></EM></P>
<P><EM><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT size=4>Cha già đã vội gót tiên du …<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT size=4>Tuổi thơ nương sống tình ông cháu,</FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Courier New, Courier, mono" size=4>Cái cảnh cô đơn luống thảm sầu…”</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN></FONT></FONT></I></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123316_xuatthan.JPG" border="0"></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM> "Chín năm Đại Tịnh luyện tinh – thần</EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM>Kết quả nay giờ phút hoá thân.</EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM>Người dẫu về nơi miền cực lạc,</EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><EM>Tình yêu còn mãi với nhơn – quần”</EM></FONT></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P> </P>
<P><strong><FONT size=5>1.KHAI ĐẠO</FONT></strong></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_124147_caucoxayban2.JPG" border="0"></P>
<P align=center>(Hình vẽ ba ông Phạm Công Tắc - Cao Hoài Sanh - Cao Quỳnh Cư và bà Hương Hiếu xây bàn cầu cơ)</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123746_lekhaidao.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=left ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM><FONT size=2>(Hình chụp Quý Chức Sắc sau ngày lễ <?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Khai Đạo 15/10/1926 tại Chùa Gò Kén – Thiền Lâm Tự<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Hàng ngồi ghế từ trái sang: Chị Lớn Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman">Anh Lớn Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh,Anh Lớn Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh,Anh Lớn Đầu Sư Lê Văn Trung, Anh Lớn Chánh Phối Sư Lê Bá Trang)</FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman"><o:p><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123434_toathanhtayninh.JPG" border="0"></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face="Times New Roman">(Tòa Thánh Tây Ninh – buổi đầu bằng cây lá)</FONT></SPAN></I></P></EM></FONT></FONT>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=left ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM></EM></FONT></FONT></P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123906_xaytoathanh.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=4>(Hình vẽ họa cảnh toàn đạo về làm công quả xây Tòa Thánh đắp nền)</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_123957_thienlamtu.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal">(CHÙA GÒ KÉN - THIỀN LÂM TỰ)</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal">( nơi KHAI ĐẠO )</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM><o:p></o:p></EM></FONT></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 128.65pt 0pt 128.25pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>“Linh diệu thiêng – liêng mối Đạo mầu<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cao-Đài cứu thế gọi năm châu<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Xây cơ tuyệt-khổ nơi trần giới,<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Giải thoát nhân-sinh kiếp thảm sầu”<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"> </P>   
 

Thiên Sứ

New member
<P><strong><FONT size=3> 2. CHỈNH ĐẠO</FONT></strong></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_191450_bachvandien.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM>“Gặp hồi khảo đảo, Đạo chia phôi,<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></EM></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM>Người dẫu đau buồn vẫn thế thôi<O:p></O:p></EM></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><EM>Vâng ý thiêng liêng về Bến Trước<O:p></O:p></EM></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>Gầy Ban Chỉnh Đạo để vun bồi.”</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"> </P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=5><strong> 3. THÀNH ĐẠO</strong></FONT></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_192052_LETHANHDAO.JPG" border="0"></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><EM>(Hình chụp trong ngày Lễ Thành Đạo-Trước Thánh Thất An Hội)</EM></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3><EM> </EM></FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">“Cơ Đạo từ đây đã lập thành<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Rạng nền chánh giáo nghĩa yêu sanh<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Người lo xây đấp tình nhân-loại<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 85.5pt" ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Giải thoát cho đời cảnh đấu tranh”<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_193909_lamquan.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>“ Khi Người con ở cảnh bua Quan<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Một dạ thanh liêm khó chẳng màng.<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Danh lợi vốn lòng không chút bợn,<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman" size=5>Hướng về nước mạnh với dân an”</FONT></I></P>
<P> </P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_193030_llÃmquan.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>“ Tấm tình nhân – loại vẫn không vơi<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Xui khiến Người theo mối Đạo Trời<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Toại chí yêu sinh, yêu lý tưởng<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman" size=5>Con thuyền Bác Ái tít mù khơi”</FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_193710_THUONGCHATOPHOISU.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"> </P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>“Hiểu Đạo Người liền quyết xả thân<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Trên đường hoạn lộ vội lui chân<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>Thương đời nên mới theo về Đạo<O:p></O:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face="Times New Roman" size=5>Dựng nghĩa yêu-sinh tỉnh khách trần”</FONT></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT size=5></FONT> </P></FONT></EM>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_193313_thhÆ°ÆngyyÃu.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>( Hình họa mẫu chuyện đàn kiến mối trê đường dời nhà )</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>"<FONT size=5> Theo đúng tình yêu của Đất Trời</FONT></FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=5>Là không riêng ở với loài người</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=5>Mà yêu đến cả loài sanh vật</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=5>Như tấm gương lành Đức Giáo Tông"</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=5></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal"><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-07-12_193156_ÄAITINH.JPG" border="0"></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal">(ảnh chụp trước năm tháng tịch diệt )</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal"> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-outline-level: 1" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=5><EM>“Người vào thiền-định chịu ân thiên</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=5><EM>Giữa lúc muôn dân cảnh luỵ phiền,</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=5><EM>Nhơn loại càng gây nhiều chiến họa</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=5><EM>Đạo Trời càng phải vững chơn truyền”</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><EM><FONT face="Times New Roman" size=5></FONT></EM> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal"> </P>
 

dotieucuc

New member
  <font size="4">Lại gặp Thiên Sứ nữa, may quá.<br><br>Thiên Sứ hỏi TC lấy trích dẫn từ đâu mà nói thì hãy tìm đọc Nhân Vật Cao Đài Giáo - Đồng Tân - 2008, phần Ngài Nguyễn Ngọc Tương - Lê Bá Trang.<br><br>Sách này hơn khó kiếm, nếu muốn TC sẽ gửi qua cho mượn.<br><br>Tiểu sử Ngài Nguyễn thì TC đọc lâu rồi, sẵn đây thì hỏi luôn Thiên Sứ hiền hữu nghĩ gì về cuốn "Những đêm trắng của đức Giáo Tông"<br><br>Có gì email qua cho TC biết nhé<br><br><br></font>
 

Vinh Nguyen

New member
dotieucuc nói:
  <font size="4">Tiểu sử Ngài Nguyễn thì TC đọc lâu rồi, sẵn đây thì hỏi luôn Thiên Sứ hiền hữu nghĩ gì về cuốn "Những đêm trắng của đức Giáo Tông"Có gì email qua cho TC biết nhé</font>

<br />Sách đó có hay không huynh Thiên sứ và tỷ dotieucuc, có gì mang lên diễn đàn cho quý Huynh tỷ đệ muội học hỏi thêm với nhé!
 

dong tam

New member
ĐỨC ĐỆ TAM GIÁO TÔNG
NGUYỄN NGỌC TƯƠNG
(1881 – 1951
)


I. GIAI ĐOẠN ĐỜI ĐẠO SONG HÀNH
. Thế Đạo song hành cùng xây đắp nền tảng Thiên Đạo
II. GIAI ĐOẠN XUẤT GIA HÀNH ĐẠO
. Nhiều lần đại tịnh
. Luôn quan tâm đến việc liên giao hòa hiệp trong đồng đạo.
III. KẾT LUẬN
. Hình ảnh minh chứng ý nghĩa chữ Tu theo Cao Đài

  

Diễn biến của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong 36 năm đầu, qua thực tiễn lịch sử phân nhánh để phổ độ của các Hội Thánh, đã có nhiều Chức sắc Đại Thiên phong được tôn vinh ở phẩm Giáo Tông. Tuy nhiên, sau đó trong giai đoạn chuyển sang định hướng vận động “thống nhất tinh thần” nhà Đạo Kỳ Ba qua hình thức hoạt động phổ thông giáo lý do Tam Giáo Tòa sắc lệnh, chỉ có 4 vị Đại Thiên Phong khi được phép giáng cơ, trong danh xưng có từ Giáo Tông đi kèm. Một trong bốn Giáo Tông chánh vị, chính danh ấy có Đức Nguyễn Ngọc Tương - Giáo Tông Ban Chỉnh.

Nhân kỷ niệm thời điểm một hoa giáp 60 năm quy Thiên, Rằm tháng 5 Tân Mão 1951 – Rằm tháng 5 Tân Mão 2011, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại bài học từ tấm gương “tâm hạnh đức tài” của Đức Ngài.
 

dong tam

New member
I. GIAI ĐOẠN ĐỜI ĐẠO SONG HÀNH:

1. Nhập môn cầu Đạo


Vào thuở sơ khai khi Cao Đài giáo vẫn còn trong thời kỳ trứng nước, Đức Cao Đài Tiên Ông chưa khởi lệnh lập Đạo, vào cuối giữa tháng chạp năm Ất Sửu (đầu năm 1926) trong một buổi hầu đàn, Ngài Lê Văn Trung xin phép Thầy được lập đàn độ dẫn ông phủ Tương đang làm chủ quận Cần Giuộc thuộc tỉnh Chợ Lớn.

Thánh Ngôn Chơn Truyền Bí Yếu chép tay của Ngài Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh còn lưu được những bổn điển của nhiều đàn cơ có nội dung liên quan đến ông phủ Tương với sự có mặt của ông hay không. Thí dụ:

1.1. Nơi tờ 06.a, đàn le 02 Février 1926 (20 tháng chạp Ất Sửu)

Trung xin phép Thầy cho Cư, Tắc vô nhà cúng Thầy xin độ Tương – Kim.

- … Con muốn độ Thầy phải vùa theo. Nay nó biết ăn năn cũng nên tha thứ. Con tùy cơ mà dạy người. Ấy là phận sự Thầy phú thác cho con đó
…”

Ngay “Đêm ấy chỉnh đàn tại Chợ Lớn”, Thầy ban cho ông Kim một bài thơ tứ tuyệt. Riêng về phần ông Tương, đêm đàn hôm sau Thầy dạy ông Trung:

Trung. Con lo lắm há?... Nó có phẩm vị cũ (...) Thầy buộc phải cho lũ Tiên gìn giữ nó và nhắc nhở hằng ngày. Đến nay nó mới đến mà lòng phàm chưa dứt, còn mộ vinh huê phú quý như xưa nên Thầy lấy oai nghiêm mà răn nó. Còn phần con phải dạy dỗ dìu dắt nó.”

Qua lời dạy của Thầy, chúng ta biết được tiền căn của Ngài Phủ Tương khá cao từng là đại nguyên căn nơi thượng giới.

1.2. Sang đầu năm Bính Dần, đàn ngày mùng 7 tháng giêng, có gần 20 người được Thầy thâu nhận. Hôm ấy, khởi đầu Đức Chí Tôn gọi ông Tương:

Tương con đặng an lòng há! Một bước Đạo là một bước vui. Nghe con…”

Kế tiếp Thầy điểm danh một số nhơn sanh cầu gia đạo và cầu giải bệnh. Đến vị số 19, sau khi ban cho 4 câu thơ, Thầy dạy:

“(Cao thế Ch…) Đợi khai đàn nhà Tương rồi, biểu đến vô hại.”

Và sau cùng, Thầy lại dạy tiếp cho ông phủ Tương:

Tương con sẽ riêng một góc trời làm chủ. Ráng độ chúng sanh nghe con. Thăng.”
 

dong tam

New member
2. Lập Thiên bàn thờ Thầy tại phủ

Một tuần sau, đêm “Chánh ngoạt vọng dạ Bính Dần”, chư vị đi Khai Đàn lần lượt tại nhà ông Cả Kim rồi nhà ông Phạm Văn Tươi và nhà ông Phủ Tương.

Chez Mr Phủ Tương 11h: (Nhà của phủ Tương)

Cao Đài,

Tương, từ đây con trấn nhậm nơi nào thì là hồng phúc của nơi ấy. Con nghe.

Con trị ai, Thầy cũng trị ai,
Một lòng đạo đức chớ đơn sai;
Năm năm công quả tua bền chí;
Chỉ dẫn nhơn sanh bước lạc loài
.

Chư nhu hỏi Đạo mà thôi nghe. Lữ Tổ nhập cơ.

Động Tân

Tương đại hỉ đại hỉ! Đắc kỳ sở nguyện hồ.
(Thỏa lòng nguyện ước. Vui quá! Mừng quá!)

Thập nhị niên dư ngã bảo tồn,
Bất tri bồng đảo thị hà môn;
Nhứt sanh phú quý hề tu tận,
Mạc nại lao lung thế ám hôn. Hiểu không?
Đã sanh sang trọng đừng đợi mạng,
Đừng kể nhọc nhằn thế tối tăm.
Hỉ chư nam. Thăng
.”

Lời Thánh giáo hôm đó, Thầy cho biết Ngài Nguyễn Ngọc Tương còn làm quan, sẽ trấn nhậm nơi mới và nhắc nhở hãy lấy lòng đạo đức mà dẫn dắt nhơn sanh. Thời gian vẫn còn làm việc này là thời gian công quả kéo dài 5 năm rồi sau đó sẽ xuất gia hành đạo. Kế đến, Đức Cao Đài cho một vị trong bát Tiên Trung Hoa giáng cơ, Đức Lữ Động Tân. Qua nội dung của Đức Ngài dạy, chúng ta mới được hiểu thêm ý về lời Thầy dạy khi trước “cho lũ Tiên gìn giữ” là ai qua câu “Thập nhị niên dư ngã bảo tồn”. Và chúng ta cũng hiểu thêm vì sao sau này Ngài Nguyễn Ngọc Tương sẽ có nhiều lần nhập tịnh tu luyện.
 

dong tam

New member
3. Thực hiện vai trò hành đạo độ dẫn nhơn sanh

- Qua những bản đàn được lưu trong quyển tập chép tay của Ngài Thái Thơ Thanh, chúng ta cũng thấy một số đàn được tổ chức ở Cần Giuộc có sự có mặt của Ngài Phủ Tương. Thí dụ trong buổi đàn ngày 20 tháng Mars 1926, cứ mỗi trường hợp dâng sớ cầu Đạo của nhơn sanh nam nữ, hầu như Thầy đều dạy Ngài “thâu môn đệ”:

“... Trung thượng sớ... Tương khả thâu vi môn đệ. Phạm Văn Bình.
Trung thượng sớ... Tương thâu vi môn đệ. Hương quản Long Phụng Nguyễn Văn Nhơn.
Hỉ. Tương thâu vi môn đệ. Kỉnh...
Khá năng hầu đàn, hậu nhựt thâu nạp. Lê Văn Thát...
Nhứt tâm thiện niệm, hậu nhựt khả tri. M. Hay.
Tương thâu vi môn đệ. Ngô Ngọc An
...”

Đàn ngày hôm đó, Ngài Lê Văn Trung chủ lễ chứng đàn dâng sớ của mỗi người xin nhập môn. Có nhiều vị được thâu nhận nhưng cũng có những vị hạnh đức chưa đủ nên được Thầy dạy ráng siêng năng đi hầu đàn hay tu tâm sửa tánh rồi sẽ được thâu nhận sau. Hễ ai được nhận thì Thầy lại gọi Ngài Tương thâu làm môn đệ.

Trong nhiều buổi đàn khi mới lập Đạo, mặc dầu khi đó chưa được Thầy ban phong phẩm vị chức sắc nào nhưng Ngài Nguyễn Ngọc Tương thường được giao cho giữ vai trò trang trọng cùng Ngài Lê Văn Trung trong việc thâu nhận các tân tín hữu. Qua đó các môn đệ lúc bấy giờ cũng dễ đoán được vị trí tương lai của các Ngài trong nền Đạo mới.
 

dong tam

New member
- Tập chấp cơ:

Việc thủ cơ chấp bút, như chúng ta đã biết, đó là trách nhiệm được ban ân cho chư vị chức sắc Hiệp Thiên Đài. Nhưng trong lúc ban sơ ngay từ khi mới theo Thầy cầu đạo đã có một số ít vị về sau tuy giữ nhiệm vụ chức sắc bên Cửu Trùng Đài như quý Ngài Thượng Trung Nhật, Thái Thơ Thanh, Thượng Bản Thanh, v.v... lại được Đức Cao Đài ban ơn cho tập chấp cơ. Trong đó có Ngài Phủ Tương:

Cao Đài, (tập chấp cơ) Thầy cho.
Tương. Thầy giáng tâm, con phải định, viết ra.
Đừng tư tưởng, Thầy giáng không đặng.
Khá tập cho thường. Thầy thăng
.”

Qua một vài trích đoạn trong Thánh Ngôn chân truyền nêu trên cho chúng ta thấy được tiền căn của Ngài Nguyễn Ngọc Tương. Đó cũng là những dấu hiệu báo tin Ngài sẽ đảm nhiệm vai trò sứ mạng quan trọng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày 17 tháng 5 Bính Dần Ngài được Thiên phong Phối Sư phái Thượng. Và đến tháng 10 Bính Dần, 2 ngày trước Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, Ngài được thăng lên Chánh Phối Sư cùng các Ngài Thái Thơ thanh và Ngọc Trang Thanh.

- Tiếp tục làm chủ quận Cần Giuộc đến cuối năm 1927, Ngài đã độ dẫn nhiều nhân sĩ, thầy tu và đồng bào trong vùng Long An - Cần Đước theo đạo Cao Đài tạo lập nên nhiều Thánh thất. Chính vì thế, Ngài bị nhà cầm quyền Pháp chuyển công tác ra làm chủ quận Xuyên Mộc – Bà Rịa. Sự khó nhọc của Ngài đã được Đức Cao Đài cảm thông, động viên:

Tương, con nhớ lời Thầy dạy. Con vốn con tin của Thầy giao cho chính phủ. Nhờ con mà nền Đạo mới ra lẽ chơn chánh trước mặt chính phủ và chúng sanh. Thầy để cho con chịu lắm sự nhọc nhằn đau thảm, song có vậy mới đặng. Vì con là Đạo, Đạo là con.

Thầy rất mừng cho hạnh đức con rất hạp cùng Lý Đạo. Thầy dặn con phải ẩn nhẫn chịu khổ hạnh cho lẽ Đạo được rỡ ràng.
Đạo nhờ con mà nên, con vì Đạo mới ra đáng mặt
.”

Sau đúng 5 năm hoạt động “Đạo đời tương đắc”, từ tháng giêng Bính Dần đến cuối năm Canh Ngọ, Ngài để lại nhiều công trình hữu ích cho dân sinh và góp phần phổ độ nhơn sanh phát triển về mặt tâm linh. Đầu năm 1931, Ngài Ngọc Tương từ quan, xuất gia về hẳn Tòa Thánh Tây Ninh giữ quyền hành chánh điều hành đạo sự với vai trò Quyền Thượng Đầu Sư theo Đạo Nghị Định số 2 của Đức Lý Giáo Tông và Ngài Phạm Hộ Pháp.
 

dong tam

New member
II. GIAI ĐOẠN XUẤT GIA HÀNH ĐẠO

1. Về Tòa Thánh Tây Ninh
]

Ngay trong năm đầu về Tòa Thánh Tây Ninh chuyên tâm hành đạo, Chánh Phối sư Thượng Tương Thanh đã dùng kinh nghiệm có được sau nhiều năm phục vụ nhân sinh đồng bào ở cương vị quan chức “Chủ quận” để tổ chức, điều hành thực hiện được nhiều việc có giá trị nền tảng cho đạo sự của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong trách nhiệm được phân công ở các mặt: giáo dục, y tế, sản xuất, v.v...

Bắt đầu mở Hạnh Đường huấn luyện cho chức sắc Giáo Hữu từ đầu tháng 9 năm Tân Vì (1931).
Và Hạnh Đường Lễ Sanh từ 16 tháng 10 Tân Vì.

Sang qua năm 1932, mở rộng Hạnh Đường đến các cấp Chức Việc Chánh Phó Trị sự và Thông Sự. Vào mùng 3 tháng 10 Nhâm Thân các Giáo Hữu đã được học lần thứ hai.

Bắt đầu tổ chức được Đại Hội Nhơn Sanh

Trong thời gian lưu trú tại Tòa Thánh Tây Ninh, Ngài đã mở được hai lần Đại Hội Nhơn Sanh: Lần Đại Hội Lần Thứ Nhứt vào Rằm tháng 10 Tân Vì (1931) và lần thứ nhì vào Rằm tháng 10 Nhâm Thân (1932).

Góp phần quy hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu cát sỏi cho việc xây dựng kiên cố Tòa Thánh. Phát triển tăng gia sản xuất tự túc thực phẩm nuôi 500 nhân khẩu công quả hàng ngày.

Bắt đầu cấp Phái Đạo cho những đạo hữu trường trai.
 

dong tam

New member
Về Hạnh đức:

Nói về đức hạnh của Ngài Nguyễn Ngọc Tương có nhiều câu chuyện đã được đạo hữu hay người đời truyền tụng. Có thể chỉ câu nói truyền miệng “Ông phủ Ba hiền như Phật, Ông phủ Ba thật từ bi” đã nói lên khá đầy đủ. Xin được giới thiệu một chi tiết nhỏ để làm vật chứng nói lên hạnh đạo của Ngài:

Ở cuối lời tỏ bày tại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thân 1932, hướng dẫn cách xưng hô cho các đạo hữu, Ngài Quyền Thượng Đầu Sư viết:

... khi nào chư hiền hữu viết thơ cho tôi, tôi xin đừng dùng tiếng “Đức” “quan lớn” và “ông” mà xưng hô với tôi nữa. Tôi xin chư hiền hữu dùng ròng tiếng “anh” mà thôi, như vậy mới hạp với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Có một mình Thầy là thầy, còn bao nhiêu chúng ta đều là anh em.

Anh lớn em nhỏ dìu dắt với nhau trên con đường đạo đức mà đến cùng Thầy là Cha chung cả thảy
.”

Ở thời điểm này khi mặt bằng dân trí của xã hội vào đầu thế kỷ 20 còn rất thấp, trên 90% dân số còn thất học, khoảng cách về mức sống giữa người dân và quan phủ rất lớn cho nên tâm lý nể trọng này được mang theo trong ứng xử khi giao tiếp giữa người đạo hữu và chức sắc là việc bình thường dễ hiểu! Vượt qua tâm lý của người có quyền cao chức trọng trong đời sống và cả trong môi trường hành đạo là điều không hề dễ dàng! Bài học khiêm nhượng của Đức Chí Tôn đều được các chức sắc học và hành thường xuyên nhưng để đạt tới mức công khai, chính thức nhắc nhở qua văn bản trong kỳ đại hội như Ngài Thượng Chánh Phối Sư quả là điều thật sự hiếm thấy!
 

dong tam

New member
2. Lập Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, ngưng sử dụng cơ bút

- Khi cơ Đạo ở Tòa Thánh Tây Ninh bước vào giai đoạn chinh nghiêng rồi phân nhánh mở rộng việc phổ độ nhân sanh, đầu năm 1934 Ngài Quyền Thượng Đầu Sư cùng một số chức sắc cao cấp bên Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài rời Tòa Thánh.

Ngài lui về tịnh dưỡng ở Bạch Vân Điện tỉnh Bà Rịa, rồi Thánh thất Bình Hòa thuộc tỉnh Gia Định và sau cùng lui về An Hội – Bến Tre để thực hiện Cơ Chỉnh Đạo.
Giai đoạn ở Bình Hòa Ngài có góp phần thực hiện quyển Bài Thuyết Đạo, sau này đã trở thành một trong những sách căn bản về giáo lý của Hội Thánh Ban Chỉnh.

- Một vấn đề nổi bật của Ban Chỉnh Đạo sau đó là quyết định ngưng sử dụng cơ bút của Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đây là một quyết định dũng cảm có giá trị to lớn trong việc bảo thủ chân truyền Đại Đạo cho ý nghĩa “Chỉnh Đạo” vào giai đoạn cụ thể của tình hình lúc bấy giờ.

Nhưng về lâu dài khi tình hình đã chuyển biến ổn định, những người có trách nhiệm tiếp nối điều hành nếu vẫn cứ duy trì quyết định đó sẽ không còn hợp thời với lý đạo biến dịch của tự nhiên! Chính vì thế, sau khi đăng Tiên và được giáng cơ qua linh điển, Đức Giáo Tông Ban Chỉnh đã từng nhiều lần than thở:
 

dong tam

New member
▪ Khi trở lại Thánh thất Bình Hòa năm 1967, địa danh đã gắn liền với Đạo sử trong giai đoạn phân chi lập phái, Đức Nguyễn Giáo Tông trải lòng tâm sự:

Thương vì nhục thể sớm tiêu tan,
Đạo nghiệp đành cam chịu dở dang;
May được nương nhờ linh diệu bút,
Giáng đàn minh giải nỗi hàm oan.

Giáo Tông Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương, (…)

Các em ơi! Đạo lý sâu sắc mầu nhiệm vô cùng, nếu không phải là hàng Đại Giác Kim Tiên, không làm sao thấu hiểu cho cùng tột. Mọi việc ở đời cũng có lắm điều uẩn khúc, nếu không lấy tư cách khách quan để phê phán nhận xét thì không thể nào hiểu rõ mọi khía cạnh của một vấn đề.

Trong tổ chức đạo Cao Đài cũng vậy, nhớ lại năm xưa, sau khi có chênh lệch dị đồng tư tưởng, Tiên Huynh tách rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh về địa phương lo bề tu thân luyện kỷ và dìu dắt đàn em trên bước đường tu học. Lúc đó nhờ có Tiên huynh Lê Ngọc Lịch, Thiên vị là Ngọc Lịch Nguyệt giúp đỡ ý kiến cho Tiên Huynh chọn một danh từ "Chỉnh Đạo" để khỏi dối Thầy phản bạn và đạo sử có lý do phán xét và ghi nhận sau này. Điều uẩn khúc đó chỉ có Tiên Huynh cùng với một số người tâm phúc lập "Chỉnh Đạo" hiểu biết mà thôi.

Sở dĩ có việc giữ gìn kín đáo đường lối hành đạo như vậy, vì Tiên Huynh nhận thấy tinh thần chức sắc chức việc và đạo hữu địa phương đang lúc bồng bột, lương tâm xáo trộn. Do đó, Tiên Huynh không cho dùng cơ bút trong phạm vi Chỉnh Đạo. Đó cũng là một tác dụng để các hàng Thiên Phong Chức sắc Hội Thánh sau này có lý do hàn gắn lại với đại toàn thể Đại Đạo những gì đã sứt mẻ.

Các em còn nhớ lời Chí Tôn nói chăng? Hễ còn đạo Cao Đài là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, vì đạo Cao Đài đã phát sinh từ Hiệp Thiên Đài, từ huyền cơ diệu bút. Chỉ tiếc vì người đời còn quá vọng tâm bản ngã, không biết chấp hành cơ bút và sử dụng Hiệp Thiên Đài, nên nếu để áp dụng rộng rãi nơi địa phương, e đã và sẽ xảy ra những gì đáng tiếc.

Người phàm xác tục còn nặng tâm bởi địa phương, bởi màu sắc, nếu dùng cơ bút mà không hiểu rõ Thiên ý, quyền pháp đạo luật thì khó tránh được sự lạm dụng và khảo đảo.

Các em thử nghĩ, nếu không có cơ bút, làm sao có Đạo Cao Đài, làm sao có đạo luật quyền pháp?

Trước kia Anh hằng nói: Không phải không dùng cơ bút, chỉ trích cơ bút, mà Anh chỉ không chấp thuận những gì không chơn lý mà thôi, cũng như không chấp nhận những gì có tánh cách cho một nhóm, một phái, một chi, hoặc một người nào. Và nếu không có cơ bút làm sao hôm nay Anh được hội ngộ cùng các em để minh giải những điều kể trên.(…)


Nhưng những gì Anh đã hoạch định mà chưa tiện nói ra cùng Hội Thánh cũng như nhơn sanh, do đó việc hành đạo của các em bị vấp phải một số chướng ngại nên chưa quảng bá rộng rãi cùng liên hiệp đó đây trong khối Đại Đạo, (…) Chỉ chờ thời gian để tìm mọi giải pháp chung hợp một đường lối, một phương pháp hành đạo. Cao vọng thì vậy, nhưng phần nhục thể không cho phép thực hành rốt ráo cao vọng đó.

Hôm nay, Anh mượn linh cơ này để gởi lời thăm viếng các em nơi Hội Thánh Chỉnh Đạo cùng toàn thể tín hữu xa gần, hãy nhớ nguồn, nhớ cội mà quy hiệp
...”
 

dong tam

New member
▪ Lần sau cũng giáng cơ nơi Thánh thất Bình Hòa vào năm 1968, với danh xưng Đệ Tam Giáo Tông Ngài nói:

Các em đã giữ được lề lối hành đạo từ xưa của Tiên Huynh roi dấu. Trong bước đường dĩ vãng thì đã vẹn tròn tốt đẹp, còn bước đường vị lai thì sao hỡi các em?

Mọi việc ở thế gian đều biến chuyển theo lẽ thiên nhiên. Cơ Đạo và phương pháp hành đạo cũng phải biến chuyển linh động, tùy thời độ người vào nẻo thiện
.” [Đệ Tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, Thánh Thất Bình Hòa, 26 tháng Chạp Đinh Mùi (25.01.1968)]

▪ Rồi lần khác nữa, năm 1970, đau lòng trước tình trạng bất đồng trong nội bộ Ban Chỉnh, Đức Nguyễn Giáo Tông giáng đàn nơi Bửu Quang Đàn tỉnh Long An.

Hôm đó có chơn linh cố Phối Sư Ngoại Giao Viện Trưởng Ban Chỉnh báo đàn:

Phùng Văn Thới tự Thiên Hùng Chơn Tiên.-

... Chư hiền hữu có nhớ tôi chăng? Phùng Văn Thới này trước kia thọ pháp chơn truyền nơi Tây Ninh cùng anh Cả ta hiện là Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo, trong hồi chinh nghiêng nền Đạo ta quyết một lòng chấn chỉnh nên cùng anh Cả về An Hội để lập thành cơ cấu, xây dựng mối giềng. Đó cũng là Thiên cơ định sắp...

Vì thế trong thời gian vận dụng bởi Thiên lý chưa thành, đó là dụng sức phàm tạo gầy công quả đến ngày hồn rời khỏi xác từ lâu non Thần luyện chơn thân. Giờ linh rọi điển đàn tiền lưu lại và nhắc viễn tích vừa qua, chư hiền còn nhớ? Vậy giờ đây có anh Cả ta lai đàn. Vậy Thiên mạng tam ban tiếp lịnh. Thới xin từ tạ.


 

dong tam

New member
THI

NGUYỄN vận trùng hưng nỗi Đạo nhà,
NGỌC Hoàng khai sáng chuyển Kỳ Ba;
TƯƠNG giao huynh đệ đời minh triết,
Tự giải oan khiên đến Bửu Tòa.
GIÁO huấn nhơn sanh trong bốn cõi,
TÔNG truyền Đạo pháp đức tam gia;
CHỈNH đời cay nghiệt ra an hưởng,
ĐẠO mạch trùng hưng của nước nhà.

Tệ Huynh mừng chư hiền đệ muội thừa hành… Nầy chư hiền trung đàn, kể từ ngày sáng khai nền Đại Đạo, trước đã dụng huyền linh Thiên điển, Chí Tôn chuyển bút cơ lập thành luật pháp lần lượt trải qua thập nhị niên.

Vì cơ vận chuyển hoát khai cho nền Đại Đạo phổ hóa rộng ra, từ ấy, Tệ Huynh đã tách rời về nơi An Hội chấn chỉnh Đạo nhà. Trước chỉ còn dùng bút cơ dùng do Chơn đồng Thiên lực, sau thời gian chấn chỉnh Tệ huynh không dùng cơ bút vì Tệ huynh đã đạt lấy cơ tâm thay vào nắm giềng mối Đạo để điều khiển chư hiền. Như vậy trong tất cả chư hiền đều biết rằng trong cơ Chỉnh Đạo không tin dùng cơ bút vì sợ cho các em thiếu tinh thần điều khiển. Như vậy là một điều cẩn thận!

Trong bao năm trường, cửu niên tịnh tọa, Tệ huynh đã đạt máy Thiên cơ phục hồi Tiên vị còn lưu lại một sự nghiệp nơi trần cho các em phụng sự điều khiển chương trình chờ ngày thống Đạo. Nhưng anh nhắc lại ai là người đủ tài trọn đức hầu hướng dẫn thay anh trong hồi vắng dạng? Thế nên từ đây càng ngày càng di dịch, dụng quyền hơn lý, thành ra các em phải chịu cảnh xáo nhồi khảo thí.

Trên non đài điển quang rọi xuống, anh quá đau lòng, vừa qua anh chuyển linh cơ nơi Giáo Hội Trung Ương tường thuật một bài nhờ Huỳnh Đức chuyển sang cho Khắc Bích và Thuộc Thanh để nghiên cứu những lời của Anh ghi lại hầu chuyển lập Huyền Cơ cho Anh thượng tấu Đại Từ. Nhưng chương trình không thực hiện vì bởi lý phải thua quyền. Thế nên,… buồn buồn!

Nầy các em, về cõi vô hình với điển quang tiếp xúc, cần phải chuyển qua ngọn linh bút vẽ vời hay Chơn đồng phát hiện, ngoài ra thì không còn phương thức nào lưu lại.

Giờ đây, Anh hội diện cùng các em đàn tiền nhắc lại đàn qua để đốt nóng tinh thần thiết tha của Anh trong cõi vô hình chờ đợi. Trong khoảng đường từ niên biến cố, Hội Thánh đã chia phôi, tay lãnh đạo phân tán; như vậy các em phải đi theo chiều hướng nào cho đúng luật? hay là các em nằm nơi đây để chờ ngày dấu tích đó các em?

Giờ nay dầu Tệ huynh tả bút mòn mực cạn cũng chưa hoàn tất những lời cần thiết. Vậy Tệ Huynh đôi lời cho thỏa. Các em sáng suốt phân minh, lấy tư tâm quyết đoán hầu tiến bước trên con đường hòa hiệp, cấu tạo căn cơ để giải tỏa tinh thần phiền muộn đó các em.


Qua những lời trần tình của Đức Giáo Tông Ban Chỉnh, chúng ta hiểu thêm phần nào những lý do Đức Ngài phải có quyết định ngưng sử dụng cơ bút trong phạm vi Chỉnh Đạo để sau này “có lý do hàn gắn lại với đại toàn thể Đại Đạo những gì đã sứt mẻ”. Đức Ngài cũng nhắc lại lời Đức Chí Tôn, nếu không có cơ bút thì làm sao có Đạo Cao Đài xuất hiện, nếu không có phương tiện linh bút thì làm sao từ cõi vô hình điển quang của Đức Ngài có thể tiếp xúc được với thế gian. Đức Giáo Tông Ngọc Tương cũng gợi ý Hội Thánh Ban Chỉnh sử dụng hình thức huyền cơ – Đồng Tử không trực tiếp điều khiển ngọn cơ mà chỉ có Thiên điển tự chuyển động ngòi bút để Đức Ngài có cơ hội giải tõa tâm tư nhưng không được thõa mãn “bởi lý phải thua quyền. Thế nên,… buồn buồn!”.
 

Facebook Comment

Top