Tìm Hiểu :GIÁ-TRỊ CỦA CON NGƯỜI

Qui Khong

New member
<P> <FONT size=3>Kính cùng chư hiền ! </FONT></P>
<P><FONT size=3> Làm người rất cần có giá trị và cũng rất cần hiểu rõ giá trị của mình , vậy nên  tệ nhơn mời chư hiền tham khảo bài luận đạo sau đây :</FONT></P>
<P><FONT size=3> Con người sanh ra tại thế nầy, từ ngôi Thiên-tử xuống tới hàng thứ-dân, giá-trị của mỗi người được cao trọng, hay là thấp hèn, là do nơi sở-hành của người đào tạo. Hễ làm việc có đạo-đức nhơn nghĩa, biết giữ lẽ công-bình, trên thuận tùng thiên-lý, dưới được lòng tín-nhiệm của chúng dân, thì giá-trị đặng tôn-nghiêm cao trọng.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Còn làm những điều gì mà hại nhân ích-kỷ, độc ác gian tham lương-tâm tán tận, vụ lợi bỏ nghĩa, thì danh thể giá-trị của con người thấp hèn đê tiện.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Ðời xưa vua Nghiêu, vua Thuấn trị bình thiên-hạ là nhờ giữ chánh tâm, thiệt hành bác-ái, khoan-dung đại độ, thưởng phạt phân minh, cố tạo hạnh-phúc cho dân cọng hưởng.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Nghiêu Thuấn không lập luật hình, Võ Thang chẳng tạo khám đường ngục thất, đời vô vi nhi trị thiên-hạ thái-bình do sở hành đạo-đức nghĩa nhơn, mà giá-trị của vua Nghiêu, vua Thuấn sánh cùng Trời Ðất....</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Còn vua Kiệt, vua Trụ cũng thời làm vua trong một nước, vì bởi hành tàng bạo ngược sát hại trung lương, làm cho nhân tâm ly tán, không kiêng luật Thiên-điều, cho nên thiên-hạ phê-bình là hôn quân vô đạo, giá-trị thấp hèn cả chư-hầu đều khinh bỉ.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Luận qua các bậc văn thần võ tướng đời xưa, tên tuổi vẫn còn nêu vào truyện sử, thì ai cũng được biết rõ: Quan-Công Hầu, Nhạc-Phi, Bàng-Cử, Ðịch Vương-thân, Tiết Hiền-thần cùng các bậc tiền-vãng trong nước Việt-Nam giá-trị cao thượng thế nào? Chẳng cần biện-bạch mà người đời hoài-cảm ca tụng thương tiếc vô cùng.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Còn như Bàng-Hồng, Tôn-Tú, Tần-Cối, Trương-Huờn giá-trị đê tiện ra sao, chẳng luận minh tả thì nhơn-sanh cũng chán biết đủ điều.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Trong buổi hiện tại nầy, những mày trung mặt nịnh đã biểu lộ trên sân khấu của đời. Người thì tận tâm trung thành hy-sanh vì Tổ-quốc, kẻ thì gian xảo bán nước hại dân, trải qua thời kỳ lệ-thuộc trên mười  năm, người chánh kẻ tà, lành dữ trắng đen, Việt-sử cũng còn ghi chép rõ, để cho đoàn hậu-tấn so-sánh điều hay lẽ phải mà làm phương-châm tự lập thể thống giá-trị của mỗi người, cho đặng tiến-hóa lên cao thượng, mới xứng đáng một kiếp sanh trong vũ-trụ.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3>Trong nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ của Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, hoằng khai trong nước Việt-Nam, trải qua trên bốn mươi năm, Chức-sắc hành đạo giá-trị Thánh-danh cao thấp, cũng do nơi mỗi vị đào tạo, để lưu truyền cho đàn hậu-tấn khen hay chê.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3> <FONT size=3> ( Trích Giảng Đạo Chơn Ngôn - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh ) </FONT></P>
<P ="THAN1"> <!-- Signature --><BR></FONT></P>
 
 
<P ="TUADE1">Ý NGHĨA SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI.</P>
<P> </P>
<P><I>Tại Đền Thánh đêm 30 tháng 10 năm Kỷ Sửu (1949)</I></P>
<P> </P>
<P ="THAN1">Đêm nay Bần Đạo đình thuyết Bí Pháp, cái nguyên do thế nào Bần Đạo xin minh biện ra. Vã chăng, chúng ta đương ở trong hoàn cảnh náo nhiệt, vì hai thuyết duy tâm và duy vật đương chiến đấu với nhau, chúng ta dầu Chức Sắc Thiên Phong hay là mấy em nam nữ cũng thế, là một phần tử trong Thánh Thể Đức Chí Tôn. Ngài đã tạo tinh thần chúng ta, vì sự thương yêu của Ngài, Ngài lập thiên vị tại thế này cho con cái thương yêu của Ngài, Ngài biểu chúng ta ký hòa ước với Ngài, để thay thế hình ảnh cho Ngài, đem hết tinh thần từ bi công chánh của Ngài, đối với Vạn Linh, tức nhiên chúng ta phải thay thế hình ảnh cho Ngài, dung hòa Vạn Linh hiệp với Chí Linh, tức nhiên Ngài cho ta cái sứ mạng để dung hòa Đời với Đạo.</P>
<P ="THAN1">Cái lý thuyết duy vật, là cái lý thuyết sống của đời, còn cái lý thuyết duy tâm phải chăng là cái sống của Đạo. Đáng lý ra chúng ta phải tùng bên mặt duy tâm thì mới phải, bởi chính mình chúng ta có sứ mạng thay thế vi chủ của duy tâm tức nhiên chúng ta phải ngã bên mé duy tâm hơn hết, vì đã có ký hòa ước với Đấng Chí Linh kia giữ công chánh đặng dung hòa tinh thần Đời với Đạo, vì mức công chánh ấy chúng ta không nên nghiêng đổ đó vậy.</P>
<P ="THAN1">Chúng ta tìm tàng, chúng ta định lụng lại, là có cái lý do này, Đạo Cao Đài không cần dùng mê tín dị đoan là cho sự tín ngưỡng đặng mạnh mẽ của nó. Chúng ta không cần trái ngược lụng lại, đem hết triết lý chơn thật để lại thế nầy mà thôi. Bởi vì dối trá dầu cho Đạo hay Đời, trường dối trá ấy đã làm cho cơ thể Tạo Đoan nghiêng ngữa. Chúng ta không cần xu hướng, theo cái dối trá thường tình nữa, chúng ta phải tiêu diệt cái dối trá ấy. Lại nữa trong hoàn cảnh chúng ta đương làm trung gian giữa Đạo và Đời, chúng ta chẳng nên mượn thế lực mê tín dị đoan để làm khiếp phục đặng quyết thắng tà quyền đương làm tinh thần loài người điên đảo, một trường ngôn luận xù xì đã kiếm thế hèn tiện của thiên hạ đang tính tạo thành một phản động lực đặng làm mất giá trị của nền chơn giáo Đức Chí Tôn. Bần Đạo nói thật, muốn đánh tiêu cả sự dối trá, gian ngược ấy, chẳng phải dễ, người có thể làm cho thiên hạ mê tín dị đoan được là Bần Đạo, mà Bần Đạo không làm. Bởi vì Bần Đạo coi sự làm ấy hèn tiện và vô đạo đức, Bần Đạo chỉ lấy một triết lý chơn thật của Đức Chí Tôn để giáo đạo cho con cái của Ngài mà thôi.</P>
<P ="THAN1">Bần Đạo duy muốn làm bạn với con cái Ngài, nên phẩm vị Phật sống của Đức Chí Tôn để cho Bần Đạo, mà Bần Đạo chưa có ngồi. Ấy vậy mê tín dị đoan trong cửa Đạo Cao Đài không có và không cần có, quả quyết hẳn vậy, nên đình lại bí pháp chơn truyền, nếu thuyết ra là lấy cái quyền năng mê tín dị đoan mà thắng thiên hạ là một điều hèn nhát nên Bần Đạo không dùng, để khi nào dùng được Bần Đạo sẽ dùng. Bần Đạo hứa chắc sẽ giáo hóa cho con cái Đức Chí Tôn mà thôi.</P>
<P ="THAN1">Bây giờ Bần Đạo xin thuyết <I>"Ý vị và ý nghĩa lý sống của con người".</I> Vã chăng, chúng ta đến với một phần xác ở tại thế nầy, chúng ta phải biết cái sống của nó có ý vị gì? Đã sanh đứng làm người sống tại mặt thế gian nầy, chúng ta nên tìm hiểu cho thấu đáo cái ý vị của cái sống ấy và cái ý nghĩa của nó thế nào trước cái đã. Vì thế mà từ Thượng Cổ đến giờ tinh thần loài người vẫn đeo đuổi mãi mà thôi, vì cớ cho nên tượng trưng các hình tướng, các nền Đạo, các Tôn giáo.</P>
<P ="THAN1">Chúng ta quan sát cả triết lý của cái sống phải có lý do nào? Sống đương nhiên của chúng ta có hai cái sống.</P>
<P ="THAN1">1.- Sống về vật chất, mà nói rõ ra sống về phương pháp thú chất.</P>
<P ="THAN1">2.- Sống về tinh thần, tức nhiên sống về phương pháp hiển hách, anh linh của nó, chúng ta thấy có hai cái quyền năng ấy, nó tương tranh với nhau mãi mà thôi. Vì cớ cho nên mới nảy sanh ra thuyết duy tâm và duy vật. Chúng ta thử nghĩ do lịch sử của loài người, thì chúng ta biết loài người như đã nói cái thuyết kia là phải "Connais-toi, toi-même" Nghĩa là: "Người biết người hơn hết". Mình muốn biết mình đặng chi? Đặng tìm hiểu cho thấu đáo cái nghĩa lý sống của mình.</P>
<P ="THAN1">Chúng ta ngó thấy Thượng Cổ, bực cổ nhân, nhứt là hạng vĩ nhân. Dân Âu Châu thì có Socrate cũng trong thời đại nhơn sanh đó, chính Ngài lấy thuyết Đấng Chí Linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, cái thuyết làm cho phản động lực coi Ngài như kẻ thù nghịch đến nước, cái quyền năng buổi nọ coi mạnh mẽ thế nào? định tử hình Ngài, cho Ngài lấy chén thuốc độc mà tự tử. Khi giam Ngài trong ngục, Ngài có phương thế hội đàm với các nhà triết học. Tới giờ chúng đem chén thuốc độc đưa trong tay của Ngài biểu Ngài uống. Ngài bưng chén thuốc độc ấy để từ giả các bạn của Ngài mà Ngài nói như chơi vậy.</P>
<P ="THAN1">Ngài nói: "Tôi biết rằng: Ngoài cơ thể Tạo Đoan của đời nầy nó còn có cơ quan vô hình tối trọng kia, tôi đã quả quyết rằng có, thì cái chết nầy ta mong lắm chớ, giờ phút ta cầm chén thuốc độc nầy ta uống thì ta sẽ được hội hiệp với các vị hiền triết được làm bạn với họ thì có gì hơn" Nói rồi: Ngài bưng chén thuốc độc Ngài uống.</P>
<P ="THAN1">Giờ chết của Ngài, giờ ngặt mình của Ngài thì môn đệ của Ngài hỏi: "Ngài chết đây rồi Ngài sẽ đi đâu? hay sẽ làm gì ?". Ngài cười nói: "Ta chưa biết, ta sẽ làm chúa cả cơ thể Tạo Đoan nầy, để điều đình cả cơ quan vĩ đại của Càn Khôn Vũ Trụ hay ta sẽ làm chơn của con châu chấu, dầu thế nào cũng có Đấng cầm mực thước định cho ta làm cái gì, thì ta làm cái nấy". Cái chết đối với Ngài không có nghĩa lý gì hết.</P>
<P ="THAN1">Đức Lão Tử khi đạt được bí mật của Bát Quái Đồ rồi, Ngài từ giả nhà Châu, Ngài về Côn Lôn Sơn mà an nghỉ, môn đệ của Ngài hỏi: Ngài về Côn Lôn Sơn để làm gì? Có hạnh phúc hay không? Ngài trả lời: "Duy có cái biết của ta mà nó làm cho ta có cái thú vị sống đặc biệt riêng, không cần nói rõ hạnh phúc ấy ra thế nào? Nhưng ta chỉ nói rằng: cái biết của ta nó làm cho ta hưởng được thú vị an ủi của cái sống ấy".</P>
<P ="THAN1">Đức Khổng Phu Tử từ giả quan trường về giáo Đạo cho các môn đệ của Ngài, thiên hạ gọi là vô phước, mà cảnh thiệt vô phước của Ngài là lúc làm quan cho nhà Châu, làm quan cho nước Tề, nước Yên, và lúc châu lưu trong lục quốc.</P>
<P ="THAN1">Bây giờ Ngài về sống với thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ của Ngài, là Ngài hạnh phúc hơn hết, vì Ngài biết thú vị cái sống của Ngài thế nào, cái sống của Ngài vui về Đạo mà thôi.</P>
<P ="THAN1">Giờ trái ngược lại, sống chúng ta ngó thấy trước kia sống của Tần Thủy Hoàng, sống như Sở Bá Vương, hai tay trắng lập nên nghiệp đế, đè ép cả tinh thần dân chúng buổi nọ, vị Chúa của họ sanh sát tàn ác không có điều chi mà họ không làm, quyền hành của họ tàn sát lắm.</P>
<P ="THAN1">Cái sống của Tần Thủy Hoàng thế nào? Dòm lụng lại, thấy cái chết của Ngài, Ngài than: Cái tài tình thâu cả nghiệp Đế ta thắng được, duy có cái chết ta thắng không được, vì thế mới cho người đi kiếm thuốc trường sinh bất tử, mê tín đến nước người ta cho ăn dái ngựa mà cũng ăn nữa, ăn đặng sống mà anh ta cũng chết.</P>
<P ="THAN1">Nả Phá Luân đã được cơ hội làm nên nghiệp đế, hồi buổi đó làm cho cả toàn dân Âu Châu, các nước chư hầu đều cúi đầu hết thảy, đến chừng chết, chết trong ngục Le Saint Hélène.</P>
<P ="THAN1">Ông vua giàu có sang trọng hơn hết là Louis (XIV) thiên hạ hồi thế kỷ đó cho Ông là vua Trời "Le Roi Soleil" cả thiên hạ đều tùng phục, kính trọng, kiêng nể, Âu Châu buổi nọ, có thể nói Ngài là một Vị Bá Chủ của thiên hạ, không có cái gì mà anh ta không có, "Phú Hữu Tứ Hải" sang trọng vô biên có một điều là đền Vua của Ngài "Palais Louis XIV quân lính canh từng bảy vòng, cấm cái chết vô trong Hoàng Gia của Ngài mà không đặng, chết cả con cháu của Ngài cho đến nỗi gần hết trong Hoàng Gia. Rốt chuyện Ngài truyền ngôi báu lại cho đứa cháu nội mà thôi. Ngài than rằng: Hại thay! Hoàng Thành của ta mấy vòng canh nghiêm nhặt mà không cản được cái chết đến nhà ta.</P>
<P ="THAN1">Chức vị sang trọng của mình sống như cọp vậy, bắt được thịt ăn cho đã rồi nằm ỳ ra đó ngủ mà chúng cũng kiêng cũng sợ, nhưng chúng chưa biết thương, sống như cá Ông không ai thấy, mà chiếc ghe nào chìm thì cá Ông cũng đỡ. Cái sống con cọp không có ai thờ, còn cái sống của cá Ông có người ta thờ.</P>
<P ="THAN1">Hai cái sống đặc biệt ấy là cái sống duy vật và duy tâm. Bần Đạo tả ra cho con cái Đức Chí Tôn mỗi ngưṠđó??y đó mà suy gẫm.</P>
<P> </P>
 
 <SPAN =post>LÀM NGƯỜI Ở ĐỜI <BR><BR>I. HÌNH TƯỢNG BẢN THÂN: <BR><BR>Theo bước chân phát triển và tiến bộ của xã hội, những mối quan hệ xã giao ngày càng nhiều. Đứng trước một xã hợi mở rộng xã giao mới có thể thích ứng với cuộc sống mới, có lợi cho việc thực hiện bản thân. Hình tượng là hình thái và tư thế cụ thể để gây nên hoạt động tư tưởng, tình cảm, tính cách của một người. Một hình tượng tốt đẹp không những là nhu cầu của xã giao, đồng thời là cái gốc làm người. <BR>Một con người không có hình tượng tốt, có nghĩa là người đó chưa quá độ hoàn toàn từ người thiên nhiên đến người xã hội ; nên cũng không có đóng góp xứng đáng cho xã hội. <BR><BR>Thông thường, một hình tượng xã hội tốt đẹp cần bao gồm các mặt sau đây: <BR><BR>1. Bộ mặt tinh thần: <BR><BR>Bộ mặt tinh thần dùng để chỉ sức sống của người đó được thể hiện qua hình tượng bề ngoài. Thông thường bộ mặt tinh thần tốt tương xứng với phải cở mở, nhiệt tình và trẻ trung. <BR><BR>- CỞI MỞ LẠC QUAN: <BR><BR>Dù trong xã hội hoặc cuộc sống, đều phải cở mở, lạc quan, không cầu nệ, không e dè; nói cũng như làm, bụng dạ ngay thẳng ; đừng như không biết cố làm ra vẻ biết, giả bợ từng trải. <BR><BR>- TĂNG CƯỜNG XÃ GIAO: <BR><BR>Phải chủ động, tích cực xã giao với mọi người, qua đó tiếp thu kiến thức, tăng cường tình hữu nghị. <BR><BR>- PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN: <BR><BR>Pha hỉ nhiệt tình, trẻ trung, có chí tiến thủ. Đừng làm ra vẻ ủ rũ như ông cụ non ; phải giàu sự khơi dậy, khiến mọi người phải nhận được sự nhắc nhở và khích lệ trên tinh thần bạn hữu. Phải để mọi người vui mừng vì có mặt bạn. <BR><BR>2. Quan điểm đạo đức: <BR><BR>Phải có quan điểm đạo đức chính xác và mãnh liệt, đây là khâu gây dựng hình tượng tốt đẹp khá quan trọng. Gồm các điểm dưới đây: <BR><BR>- CHỦ NGHĨA: <BR><BR>Nên nhận rõ thiện ác, gian tà, giả thật trong xã giao ; dám đấu tranh để giữ chính nghĩa, đánh đuổi thế lực gian tà và bất nhân. Chỉ như vậy, hình tượng cá nhân mới nổi bật. <BR><BR>- TÍNH NGUYÊN TẮC: <BR><BR>Lấy việc tuân theo luật pháp, theo đúng nội dung và tuân theo lẽ phải làm phương châm cho mọi sinh hoạt. Không chỉ phải biết những gì cần phải biết những gì cần phải thỏa hiệp, nhường nhịn. Không cạnh nạnh, so đo việc mọn. Đặt lợi ích cá nhân hoà hợp với lợi ích chung trên tinh thân: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. <BR><BR>- GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC: <BR><BR>Quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ kẻ khác là một phẩm chất tốt đẹp, như vậy sẽ giúp bạn cư xử tốt với mọi người. <BR><BR>- TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC: <BR><BR>Phải biết tôn trọng nhân cách, quyền lợi của người khác. Không xâm phạm hạnh phúc hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của bất cứ ai. Lấy câu “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (điều mình không muốn, chớ làm cho người) để xử thế. Như vậy, bản thân mới được người khác tôn trọng lại. <BR><BR>3. Trang phục: <BR><BR>Tuy trang phục do sở thích của mỗi người, nhưng cách ăn mặc có thể để lại cảm giác ưa hoặc không ưa cho người khác. Cho nên, trong phạm vi “sở thích cá nhân”, ta nên nghĩ tới hình tượng tốt đẹp, gồm các vấn đề như sau: <BR><BR>- VỪA THÂN: <BR><BR>Trang phục vừa thân là yêu câu cơ bản. Vì điều kiện cá nhân và nghề nghiệp xã hội của mỗi người cá khác nhau nên cần ăn mặc hợp với thân phận mình, đừng nên chạy theo thời trang một cách mù quáng. <BR><BR>- THÍCH HỢP: <BR><BR>Cần căn cứ trường hợp, địa điểm, hoàn cảnh bốn mùa mà chọn lấy bộ quần áo thích hợp. Làm như vậy chẳng những để lại ấn tượng tốt đẹp, và nhận được lời khen với người khác, đồng thời làm nổi bật khả năng chọn lựa trang phục của mình. <BR><BR>- CÓ CÁ TÍNH: <BR><BR>Cách ăn mặc cần làm nổi bật lên phong cách cá nhân của bạn. Những bộ quân áo người khác mặc vào thấy đẹp, chưa chắc bạn mặc vào thấy đẹp. Nên cho người khác nhận thấy đặc trưng thẩm mỹ của bạn qua cách ăn mặc. <BR><BR>- GỌN GÀNG SẠCH SẼ: <BR><BR>Aên mặc gọn gàng sạch sẽ tạo cho người khác ấn tượng văn minh tinh gọn. Dù là bộ quần áo tốt đến cỡ nao, nếu không sạch sẽ thì cũng khó để lại ấn tượng lành mạnh, tích cực cho người khác. <BR><BR>4. Tác phong: <BR><BR>Tác phong phản ánh văn hoá đạo đức của một con người, đồng thời là khâu quan trọng không thể thiếu trong việc xây dựng hình tượng. Một tác phong tốt gồm các điểm sau đây: <BR><BR>- CHỮNG CHẠC: <BR><BR>Aên nói, cử chỉ vừa phải, chững chạc. Dù làm việc gì hay tham gia hoạt động nào, đều giữ dáng vẻ đứng đắn. Dù bận bịu cũng không rối bù, không hốt hoảng. Cần vừa phải, chắc chắn. Chỉ nên nói những gì nên nói, cười những gì nên cười. <BR><BR>- HÀI HƯỚC: <BR><BR>Người có tính hài hước có thể quen nhiều bè bạn, thường là kẻ thắng lợi. Họ có thể gây nên không khí nhẹ nhõm, hoạt bát, hòa đồng, thích hợp cho việc giao lưu và tìm hiểu nhau. Hài hước còn là một đặc điểm tính cách, là một năng lực xã giao. Nhưng người thiếu tính hài hước khó thành công trong xa giao. Vì thường tạo cho người khác ấn tượng quá nghiêm nghị. <BR><BR>Trò chuyện vui vẻ có ích cho xã giao thực tế, vừa thư giãn, vừa không nhàm chán. Nhưng nên chú ý đừng quá khơi trội, ăn nói thiếu suy nghĩ. Khoác lác và cười đùa quá lố không những không gây ấn tượng tốt, còn khiến mình trở thành lố bịch, mất đi nhiều bạn bè. <BR><BR>- TỰ NHIÊN: <BR><BR>Tự nhiên là thái độ tự tin và tự trọng. Cử chỉ tự nhiên, đừng e dè nhút nhát, nhỏ mọn. Đừng làm bộ làm tịch. Quá tự nhiên sẽ trở nên giả dối và dung tục. <BR><BR>5. Cư xử: <BR><BR>Cư xử là nghệ thuật sống với nhau giữa người và người, là một việc bình thường, nhưng lại có quan hệ lớn với xây dựng hình tượng. Nên chú ý các mặt sau: <BR><BR>- HIỂU NHAU: <BR><BR>Khi kết bạn hoặc xã giao, quan trọng là biết thông cảm và tìm hiểu. Nên thông cảm tình cảm người khác, hiểu hành vi người khác, biết được nỗi cần thiết và đau khổ của người khác. Sự thông cảm là một sự động viên và an ủi đối với bạn bè. <BR><BR>- KHOAN DUNG: <BR><BR>Khoang dung độ lượng là một đức tính tốt. Độ lượng, lương thiện đối với người khác, cho phép họ có cách nhìn thiện cảm với bạn. Đối với những việc không quan trọng, nên tìm cách tha thứ. Phải chấp nhận rằng mọi người có cách sống khác nhau, triết lý cư xử khác nhau. Nhưng khoang dung khác với dung túng, phải là việc tha thứ đúng nguyên tắc, có chủ kiến. <BR><BR>- ĂN Ý: <BR><BR>Đó là khi đối tượng phát biều điều gì đó mà bạn cũng có ý tưởng như họ. Cư xử với bạn bè nên biết cách tạo sự ăn ý. Sự ăn ý đó sẽ giúp bạn vui vẻ, ấm áp và có sức mạnh trong xã giao. Tình bạn và tình yêu đều bám rẽ trong quá trình giao tiếp. Tình bạn và tình yêu đều bám rễ trong quá trình giao tiếp ăn ý đó. <BR><BR>- NHIỆT TÌNH: <BR><BR>Cho đối phương cảm thấy thân thiện, ấm áp bằng nhiệt tình của mình, tạo điều kiện tốt để giao lưu tình cảm và triển khai trong công việc. Nhưng chú ý chớ nên quá mức, dễ kiến đối phương lầm tưởng bạn mưu đồ tư lợi. <BR><BR>- KHIÊM TỐN: <BR><BR>Đây là một đức tính tốt. Khiêm tốn khiến người trên nể, kẻ dưới trọng. Khiêm tốn giúp bạn có thêm nhiều bạn hữu. Nhưng chớ khiêm tốn kẻo sa đà thành ra giả tạo. <BR><BR>6. Lễ phép: <BR><BR>Lễ phép tuy đơn giản, nhưng là thái độ rất quan trọng trong đời sống cũng như việc làm. Có lễ phép như có chiếc chìa khoá mở cánh cửa đầu tiên của phép xã giao. <BR><BR>7. Giới thiệu: <BR><BR>Trong những trường hợp tương đối chính thức, thông thường cần tuân theo hai nguyên tắc : một là giới thiệu người trẻ tuổi cho người cao tuổi gặp mặt ; hai là giới thiệu các ông với các bà. <BR><BR>- CÁCH GIỚI THIỆU KHÔNG CHÍNH THỨC: <BR><BR>Nên tự nhiên, nhẹ nhàng, vui vẻ là chính. Người giới thiệu chỉ cần giới thiệu đơn giản, không cần qui tắc ai trước ai sau. <BR>Trong cuộc họp mặt không chính thức, muốn tạo không khí hữu nghị và vui vẻ, người giới thiệu có thể dùng những từ khoa trương, hài hước, nhưng không nên quá lố. <BR>Khi muốn biết tên đối phương, cần uyển chuyển một chút như: -“Xin lỗi, phải xưng hô bạn như thế nào nhỉ ?” Chứ tuyệt đối không nên hỏi một cách thẳng thừng rằng: “Ông tên gì hả ?” <BR><BR>8. Hỏi thăm: <BR><BR>Đây là một trong những thái độ lễ phép thường dùng trong ngày. Cần chú ý các nguyên tắc dưới đây khi sử dụng cách hỏi thăm. <BR><BR>- CHÚ Ý THỜI GIAN: <BR><BR>Câu hỏi thăm đơn giản khi gặp mặt thường là “xin chao”. Nếu như căn cứ thời gian sáng tối mà thêm vào “chào buổi sáng”, “chào buổi tối” thì càng tốt. <BR><BR>- ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG HỢP: <BR><BR>Người việt ta thường chọn câu hỏi thăm như sau: “Aên cơm chưa?” “Đi đâu đó ?”… Cách đặt câu hỏi như vậy nếu sử dụng vừa phải đúng lúc, tỏ ra rất quan tâm tới đối phương. Nhưng phải chú ý địa điểm, ngữ cảnh, để tránh bị lố bịch, lúng túng. <BR><BR>9. Đón tiếp khách mời: <BR><BR>Khi đợi khách tới, chủ nhà cần chẩn bị, phải lễ độ đón khách. Thông thường, gồm các <BR>mặt như sau: <BR><BR>- GỌN GÀNG TỰ NHIÊN: <BR><BR>Mời các bạn đến thăm, phòng ốc phải sửa soạn sạch sẽ. Chủ nhà nên ăn mặt gọn gàng, tươn tất, tự nhiên, chuẩn bị một số trái cây và thức uống. <BR><BR>- ĐÚNG MỨC: <BR><BR>Không cần quá câu nệ, quan trọng là tự nhiên. Đừng công khai những mâu thuẫn trong nhà hoặc là mắng trẻ con trước mặt khách. <BR><BR>- TRÒ CHUYỆN: <BR><BR>Khi trò chuyện với khách, đừng xem đồng hồ lia lịa, đừng ngáp, tránh đối phương hiểu lầm bạn đang muốn tống khứ họ. <BR><BR>- CÁO LỖI: <BR><BR>Nếu bạn đang bận việc quan trọng mà có khách tới thăm thì nên thanh minh rõ ràng và tỏ lòng xin lỗi, mời người nhà ra tiếp đón giùm hoặc hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất, thậm chí bạn có thể chủ động hẹn trước một buổi nào đó và bạn bè đến để tiếp tục cuộc trò chuyện này. <BR><BR>- CÁO TỪ: <BR><BR>Khi khách cáo từ ra về, chủ nhà nên uyển chuyển ngỏ lời đề nghị nán lại một chút. Nếu khách vẫn muốn về, thì chủ nhà nên chờ khách đứng dậy, rồi đưa tiễn. Đừng đứng lên trước khi khách đứng lên. <BR><BR>- NHẬN QUÀ: <BR><BR>Khách tặng quà, chủ nhà nên tỏ lòng cám ơn, và xin khách đừng khách sáo phí tiền làm chi, (đồng thời tặng một món quà gì đó để khách mang về). <BR><BR>- TIỄN ĐƯA: <BR><BR>Cần tiễn khách ra tận cửa, chào thân mật, mời khách hãy có thời gian thì tới thăm. Khi đưa tiễn khách phương xa, phải ra tới sân bay, bến tàu, đồng thời chuẩn bị mộtt số thức ăn để khách mang theo lên đường. Chờ cho tàu khời hành mới quay về. Nếu bạn có việc bận không có thời gian đợi lâu, phải xin lỗi với khách. <BR><BR>10. Gọi điện thoại: <BR><BR>Theo sự phát triển của xã hội, điện thọi trở thành công cụ giao tiếp thông dụng nhất của con người, khi gọi điện, xin bạn chú ý các vấn đề sau: <BR><BR>Giọng điệu khi gọi phải tự nhiên, đừng làm bộ làm tịch hoặc nũng nịu. Khi nói phải rõ ràng, để người nghe dễ hiểu. <BR><BR>- CHỦ ĐỘNG ĐƯA RA CÂU HỎI: <BR><BR>Nếu người đối phương muốn gặp không có, người tiếp chuyện nên chủ động hỏi đối phương có việc gì để chuyển lời lại. Người gọi điện cần nói rõ tên họ, điện thoại của mình để người tiếp chuyện ghi lại để nhắn lại cho người muốn gặp. <BR><BR>- THỜI GIAN NGẮN GỌN: <BR><BR>Khi gọi điện với mục đích riêng tư trong giờ làm việc, thời gian không nên kéo dài, nói vắn tắc gọn gàng, sau đó thì gác máy, để tránh ảnh hưởng công việc chung hoặc có người khác cũng đang cần dùng điện thoại. <BR><BR>- TRÁNH NÓI ĐÙA: <BR><BR>Cần tránh nói đùa quá đáng, không có lợi khi gọi điện thoại. <BR><BR>11. Hút thuốc: <BR><BR>Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe do số người hút không ít, nên hành vi hút thuốc đã không còn là hình vi cá nhân nữa. Khi hút thuốc, nên chú ý phản ứng của người xung quanh, đừng chỉ thoả mãn thú vui cá nhân, mà quên sự phiền hà của kẻ khác. Khi mời thuốc, nên chìa miệng hộp thuốc phía người được mời để họ tự tay chọn lấy. Đừng nhả khói thuốc lên mặt người khác hay bỏ tàn thuốc dưới đất, càng không nên hút tại nơi công cộng. <BR><BR>12. Thăm người bệnh: <BR><BR>Thăm người bệnh là một trong những nội dung xã giao. Khi bạn thân, người nhà, bạn học, đồng nghiệp… mắc bệnh, nên tới bệnh viện thăm họ. Cần chú ý các vấn đề sau đây: <BR><BR>- HIỂU TÂM LÝ NGƯỜI BỆNH: <BR><BR>Nên nói những câu hỏi thăm và an ủi. Thần sắc chớ nên quá nặng nề, nhất là đừng khóc hay tỏ ra quá đau thương trước mặt người bệnh. Tránh tạo áp lực và gánh nặng tâm lý cho người bệnh. <BR><BR>- ĐỪNG NÓI BỆNH TÌNH TRƯỚC MẶT NGƯỜI BỆNH: <BR><BR>Chỉ nên hỏi thăm bệnh tình qua người khác tại những nơi người bệnh không nhìn thấy, không nghe thấy. <BR><BR>- CHÚ Ý THỜI GIAN: <BR><BR>Nắm vững thời gain vừa phải, khi đối tượng bị bệnh có người thân, người yêu bên cạnh, bạn nên rút ngắn thời gian thăm. Nếu chỉ là bạn bè thường, thì thời gian thăm tốt nhất nên là 10 – 30 phút. <BR><BR>- TÔN TRỌNG NỘI QUI BỆNH VIỆN: <BR><BR>Phải tôn trọng nội dung bệnh viện, đừng cười đùa to tiếng gây ồn ào trong phòng bệnh. <BR><BR>- QUÀ THĂM: <BR><BR>Mang quà tời thăm bệnh là lẽ thường tình, nhưng đừng mang những thứ bệnh nhân không ăn được. Thông thường, nên mang chút trái cây, thức uống hoặc đồ ăn bổ dưỡng. Đối với người bệnh nằm liệt giường, nên tặng bó hoa tươi, để tăng sức sống trong phòng bệnh. <BR><BR>13. Vào tiệm ăn: <BR><BR>Vào tiệm ăn là một cách tốt cho việc hẹn hò xã giao. Khi ăn nên chú ý hình thức của mình. <BR><BR>- CHỖ NGỒI: <BR><BR>Nam nữ cùng ăn, phái nam nên nhường chỗ nhìn thấy khắp phòng ăn, dựa tường hoặc gần cửa sổ cho phái nữ. Đừng để phái nữ ngồi gần nơi đông người ra vào. Hia bạn gặp nhau trong tiệm ăn, nên chọn chỗ lưng đối diện với tường và gần cửa sổ. <BR><BR>- GỌI MÓN ĂN: <BR><BR>Nếu chủ mới đã sắp đặt sẵn, khách khỏi bận tâm. Nhưng dù dọn lên món gì, có hợp khẩu vị hay không, đều phải ăn một chút, đừng chê bai điều gì. Nếu chủ mới không có sắp đặt, có thể mời phái nữ trước mặt lựa chọn. Khi gọi, nên chọn những món ăn tương đối phổ biến, giá vừa phải, không quá mắc cũng không quá rẻ, để khiến chủ hiểu lầm bạn xem thường họ, sợ họ không đủ tiền trả. <BR><BR>14. Trò chuyện: <BR><BR>Trò chuyện là cách xã giao trực tiếp nhất. Bất cứ ai đều muốn mình là người giỏi ăn nói, bày tỏ tình cảm tốt đẹp trước mặt mọi người. Trò chuyện là một nghệ thuật tinh tế. Cần chú ý các mặt sau: <BR><BR>- CHÚ Ý ĐỐI TƯỢNG: <BR><BR>Những người có độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa vị khác nhau sẽ có thú vị, thóiquen ngôn ngữ khác nhau. Cho nên chọn chủ đề câu chuyện là việc hết sức quan trọng khi trao đổi. Nếu bạn chưa nắm chắc sở thích, thú vui của đối phương thì nên tìm thử trong câu chuyện của họ. <BR><BR>- TÌM ĐỀ TÀI TẠI CHỖ: <BR><BR>Khi cư xử hoặc đến thăm khách, nói thẳng vào đề không phải là phương khách tốt nhất, vì như vậy dễ tạo cho người ta cảm giác “đến là có mục đích”. Biện pháp tốt <BR>nhất là kết hợp với hoàn cảnh lúc đó, tìm ra những câu chuyện mà họ thích. <BR><BR>- BIẾT LẮNG NGHE: <BR><BR>Khi trò chuyện, nên giao lưu ánh mắt với người nói một cách vừa phải, gật đầu hoặc đưa ra một số động tác cần thiết, tỏ vẻ mình đang lắng nghe. Người nghe cần có thái độ tự nhiên, chỉ trừ đối phướng nói đến chuyện rùng rợn. Khi trò chuyện, ban nên thêm những câu chuyện, bạn nên thêm những câu ngắn như “vâng”, “dạ phải”… để tỏ ra thích thú câu chuyện đối phương. Đồng thời thông qua một số câu hỏi xen vào, để đối phương hiểu rằng bạn thích nghe câu chuyện của họ, gợi ý đối phương, nên ra những gì bạn cũng yêu thích. <BR><BR>- TRÁNH NHỮNG ĐỘNG TÁC NHỎ: <BR><BR>Khi trò chuyện nên tránh những động tác như xem móng tay, gãi đầu, bẻ đốt ngón tay… Tất cả những động tác đó đều biểu hiện sự không lễ phép. Và đừng quay đi quay lại, nhìn đây nhìn đó, càng không nên đọc sách báo… vì làm như vậy khiến cho người đang đối thoại cảm giác bạn thiếu tậm trung. <BR><BR>- ĐỪNG CẮT NGANG CÂU CHUYỆN CỦA ĐỐI PHƯƠNG: <BR><BR>Khi trò chuyện, nên cố gắng nghe đối phương nói hết và trong khi họ nói, đừng cắt ngang câu chuyện. Khi cần nói xen vào, nên xin phép trước. Như vậy tránh được đối phương hiểu lầm bạn đang kinh thường họ hoặc chán ghét họ. Khi bàn chuyện với ai, chớ đưa ra kết luật sớm, vì quá tỏ thái độ dễ khiến câu chuyện sớm chấm dứt. <BR><BR>- CÔNG BẰNG: <BR><BR>Nếu một người bạn đang chuyện trò với nhau, đừng chỉ tập trung chú ý vài người, nên chăm chút với nọi người có mặt. Người nghe ngoài chú ý người nói, cũng nên nhìn thoáng qua những người xung quanh. Đừng để cho chỉ có vài người xung quanh. Đừng để cho chỉ vài người nói, mà còn phải tìm cách để người yên lặng tham gia trò chuyện. <BR><BR>- ĐƯA RA CÂU HỎI ĐÚNG LÚC: <BR><BR>Đặt câu hỏi từ ba chức năng: một là tìm hiểu những gì mình chưa quen biết, hai là kéo đối phương đến điểm chủ yếu nào đó, ba là tránh không gây không khí im lặng. Khi đặt câu hỏi, đừng hỏi khó đối phương, hoặc liên quan tới những gì riêng tư tế nhị, cũng không nên nhắc tới những điều cấm kỵ chung. <BR><BR>- NẮM CHO CHẮC GIỌNG ĐIỆU: <BR><BR>Giọng điệu không những làm nổi bất thế giới tâm trạng của một người, còn tỏ hình tượng bề ngoài và thái độ xã hội của người đó. Giọng điệu thường chỉ tiếng lớn tiếng nhỏ, nặng nhẹ, cao thấp, nhanh chậm… Có thể nói, giọng thấp êm tai hơn giọng thô to, giọng dịu dàng uyển chuyển, tốt hơn giọng cứng cỏi hung dữ, tốt độ nói chậm dễ tiếp nhận hơn là nhanh như tràng pháo ; giọng lên bổng xuống trầm thích thú hơn giọng đều đều như tụng kinh… <BR><BR>- CÁCH SỬ DỤNG ÁNH MẮT: <BR><BR>Trong khi trò chuyện, sử dụng ánh mắt đúng lúc là rất quan trọng. Người kén ăn nói, thường “quét” mắt quanh người đối phương, khiến họ mất tự nhiên hoặc phát hoảng. Khi có người nói, nếu bạn liếc nhìn một phía khác, họ sẽ có cảm giác bạn không chú tâm nghe. Thông thường, nên nhìn vào mắt đối phương. Không phải nhìn chằm chằm, mà là một cái nhìn tự nhiên, nhẹ nhàng, tiêu điểm đặt tại phạm vi quanh miệng, đỉnh đầu hoặc hai bên má, tạo cảm giác được bạn nhìn một cách vừa pha hỉ và lễ độ. <BR><BR>- DÙNG TỪ, CHỌN CÂU: <BR><BR>Chú ý áp dụng nhiều từ để cho câu chuyện thêm phong phú và sinh động. Nên tránh lặp lại một hình dung từ cho các sự vật khác nhau, tránh để câu chuyện rơi vào vô vị. Dùng từ, chọn câu nên tự nhiên, chân thật. Câu cú quá hoa mỹ khiến đối phương có cảm giác bạn khoe khoang giả đối và ngược lại. <BR><BR>- TRÁNH NHỮNG CÂU NHÀM CHÁN: <BR><BR>Những câu luôn đặt trên miệng khi nói khiến người khác nhàm chán ví như : Nè, cái này thì…, cái kia thì… sẽ cứ làm cho câu chuyện bị khựng lại, thiếu trôi chảy, chí ít cũng là sự thể hiện về trình độ văn hoá thấp kém. <BR><BR>- NẮM VỮNG LIỀU LƯỢNG: <BR><BR>Trong buổi trò chuyện không ai cấm nói đùa, nhưng cần lưu ý là nói đúng liều lượng. Nếu vận dụng dược đúng, có thể làm tăng không khí vui nhộn khi xã giao. Nhưng những câu nói đùa phải chọn đúng thời gian, địa điểm, ngữ cảnh. Chê cười những khuyết tật thân thể của ai đó, chỉ cho thấy sự nông cạn và vô vị, còn những đùa cợt thấp hèn, thì càng nên tránh. <BR><BR><strong><FONT size=4>- TRÁNH TRANH LUẬN:</FONT></strong> <BR><BR>Nếu không phải trường hợp cần tarnh luận thì nên tránh đưa ra vấn đề tranh luận, vì dễ gây nên tâm lý đối địch. Đôi bên nhanh chóng rơi vào “trang thái tarnh đua”, không chịu nhường nhịn, cứ lời qua tiếng lại, khiến cuộc thảo luận vốn đầy thiện chí trở thành một cuộc đấu khẩu kịch liệt. <BR><BR>- TRÁNH LẢI NHẢI: <BR><BR>Là điều tốt kỵ trong trò chuyện, ngoài ra ghét nhất kẻ nói dài nói dai. <BR><BR>- CHỌN ĐỀ TÀI: <BR><BR>Nên chọn đề tài khiến đối phương thích thú, là một nguyên tắc cơ bản khi trò chuyện. Cần tránh luôn miệng tố khổ, hoặc thấy việc bất hạnh, đau khổ cá nhân làm đề tài chính cho câu chuyện, khiến người nghe khó xử. Nếu không phải quen thân, thì đừng nên chọn đề tài nhạy cảm. <BR><BR>- ĐỪNG CÂM LẶNG: <BR><BR>Thường nghe người ta nói: Im lặng là vàng. Nhưng thói quen câm lặng trong xã giao lại hoàn toàn không nên. Vì điều đó dễ khiến đối phương hiểu lầm, tưởng rằng bạn không thích câu chuyện của họ.<BR></SPAN>
 

1234

Active member
<P> </P>
<DIV id=divctcline>
<H1 id=ZoomContentline style="FONT-SIZE: 13px">                                                   <FONT color=#0000ff size=4>   <FONT size=5> Chân tướng Thiền sư</FONT></FONT></H1></DIV>
<DIV id=divctcDateTime> </DIV>
<DIV id=ContentOutter1b>
<DIV id=ContentOutter2b>
<DIV id=ContentOutter3b>
<P>
<TABLE =ctcPictureTable cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<T>
<TR>
<TD><IMG class=ctcPicture src="http://www.giacngo.vn/userimages/1/2009/11/02/thien.gif" border="0"></IMG></TD></TR></T></TABLE><SPAN =ctcSummary id=ZoomContentSummary style="FONT-SIZE: 13px"></SPAN></P>
<P><SPAN =ctc id=ZoomContent style="FONT-SIZE: 13px">
<P>`Thiền sư Cảnh Hư, một hôm   dẫn một cô gái về chùa rồi đưa vào phòng mình, đóng cửa và  cùng ở với cô gái trong phòng, cấm không cho ai quấy rầy. </P>
<P>Ðồ đệ Mãn Không trong lòng rất bất an, bèn đến gặp Thiền sư Cảnh Hư. Vừa đến trước cửa, thấy rõ ràng cô gái tóc xõa bờ vai đang nằm trên giường, dáng thon thả thướt tha, da trắng trẻo mịn màng, trong khi vị Thiền sư lại ngồi bên giường mân mê thân thiếu nữ. </P>
<P>Nhìn tận mắt, Mãn Không giận tức bội phần, không nhịn được liền to tiếng hỏi: </P>
<P>- Sư phụ! Thầy làm như thế lại cho là bậc mô phạm của trời người sao? Thầy có xứng đáng với Phật Tổ, đại chúng mười phương không? </P>
<P>Thiền sư Cảnh Hư dừng tay lại, quay mình nhẹ nhàng từ tốn đáp: </P>
<P>- Ta sao lại không thể mô phạm cho đại chúng? </P>
<P>Mãn Không chỉ cô gái trên giường, lớn tiếng nói: </P>
<P>- Thầy nhìn đó! </P>
<P>Thiền sư cũng ôn tồn nói: </P>
<P>- Ngươi xem đi! </P>
<P>Lúc thầy trò nói chuyện, cô gái trên giường đã từ từ quay mình lại. Một cô gái mặt mũi vặn vẹo biến dạng trông rất đáng sợ, miệng cũng bị lở loét méo mó hơn, đang ngước nhìn họ dở khóc dở cười. </P>
<P>Té  ra cô gái nằm trên giường là một người mắc bệnh hủi. </P>
<P>Lúc ấy, Thiền sư Cảnh Hư lấy thuốc trong tay đưa ra trước mặt đồ đệ, thản nhiên nói: </P>
<P>- Ðúng vậy, bây giờ ngươi đến thật đúng lúc! </P>
<P>Ðồ đệ lúc này mới hiểu ra, vội vã quỳ xuống, xin thầy tha thứ. (Theo <I>Cao Tăng dị truyện)</I></P>
<P><strong>Bài Học Đạo Lý:</strong></P>
<P><I>Vấn đề là phải tìm hiểu, nhìn nhận, đánh giá và thẩm định sự việc cho thật tỏ tường trước khi phán xét hay lên án bất cứ điều gì. Rõ ràng, “trông mặt mà bắt hình dong” không phải lúc nào cũng đúng. Việc đồ đệ Mãn Không phản đối thầy một cách quyết liệt, gần như tuyệt tình và xúc phạm đến ân nhân của mình, chỉ vì không tìm hiểu sự việc cho tường tận, thấy sợi dây mà tưởng lầm con rắn.</I></P>
<P><I>“Ngươi xem đi!”, hãy mở to mắt và nhìn thẳng vào vấn đề đi, để biết ta đang làm gì là thông điệp của thiền sư. Sự thật là thiền sư đang hành đạo cứu đời, trị liệu thân tâm thống khổ cho chúng sanh, giúp dân giúp nước, không có gì mờ ám hoặc sai trái với đạo và cả với đời. Đó là chân tướng của Thiền sư Cảnh Hư. </I></P>
<P><I>Sự thật muôn đời vẫn là sự thật và không có gì phải che giấu hay sợ hãi cả. Chúng sanh còn đau khổ thì thiền sư vẫn còn dấn thân cứu đời với tất cả từ bi và trí dũng. Bậc thiền sư thì luôn vô úy (không sợ hãi bất cứ điều gì) nên hành hoạt vô ngại, miễn sao cho đời và người được lợi lạc. </I></P>
<P><I>Tuy nhiên, những xét đoán vội vã cùng với sự tưởng tượng, lo ngại quá mức của những người quan sát hoặc có trách nhiệm đôi khi lại gây hậu quả khôn lường, bội nghĩa vong ân, làm tổn hại luân thường đạo lý. Thiền sư có bị “oan” cũng không ngại nhưng chúng sanh bệnh khổ mà không được cứu giúp thì chắc chắn bị “uổng” thật nhiều.</I></P>
<P><I>Bài học rút ra là cần thận trọng trước khi xét đoán và hành xử trước những việc làm của các bậc thượng nhân. Những thiền sư tiền bối như Ngài Cảnh Hư luôn kêu gọi “hãy đến và hãy xem đi” để thấy rõ chân tướng của con người và sự việc. Các thiền sư ngày nay cũng vậy, không khác. Có điều là chúng ta, những người hay phán xét và kết tội có thực sự “đến để xem” cho tỏ tường như chân tướng của sự việc hay không?</I></P>
<P><EM><strong>                                                                                                                                NGUYEN CAO</strong></EM></P></SPAN></DIV></DIV></DIV>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Hay ! <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Chuyện tương ứng với Đạo Dịch !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cảm ơn</FONT></P>
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

1234

Active member
<P><FONT size=3><strong></strong></FONT> </P>
<P><FONT size=3><strong>Đạo đệ kính huynh Đạt Tường</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Huynh đã cảm nhận được cái hồn trong chữ nghĩa đã thóat ra ngòai chữ </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>nghĩa,Đôi khi chúng ta </strong></FONT><FONT size=3><strong>như những người lữ khách bộ hành xách túi "lang </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thang" trong Đất Trời,bổng gặp được món ăn </strong></FONT><FONT size=3><strong>khoái khẩu ! ta chợt nhận </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>ra,chợt cảm được ! nhưng cái hồn trong chữ nghĩa thì bay bỗng,ta không </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thể nói sao ra hết được ! ta chỉ biết thốt lên rằng : <FONT color=#0000ff>Hay ! </FONT>và ta chợt nhận ra </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>đều gì đó ! ta không thể </strong></FONT><FONT size=3><strong>"diển trình " gì được hơn !</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Một vị Thiền Sư thì chưa tạo nên <FONT color=#ff0000>"cái hồn"</FONT> câu chuyện</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Thêm một cô gái cũng vẩn chưa tạo nên<FONT color=#ff0000> "cái hồn "</FONT> câu chuyện</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Một vị đệ tử thêm vào thì cũng vẩn chưa ===> <FONT color=#ff0000>"cái hồn"</FONT> câu chuyện.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Phải nhờ mấu chốt "kịch tính" quyết định sau cùng ! khi mà người đệ tử tới </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>kịp lúc </strong></FONT><FONT size=3><strong>+ kịp lúc cô gái quay mặt lại + cái quỳ tạ lỗi ( tâm phản hồi ) của người </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>đệ tử thì lúc đó ==> kịch </strong></FONT><FONT size=3><strong>tính mấu chốt ( để rồi cũng từ đây ) ==> cái hồn câu </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>chuyện được " thoát ra " bay bỗng !  ==> <FONT color=#0000ff> </FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff size=3><strong>HAY ! </strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><strong><FONT size=2>( Thay cho đều ta không dùng </FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff size=3><strong><FONT size=2>ngôn ngữ nào lột tả được hơn,qua cảm nhận ! )</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Ta cảm nhận "cái hồn " bay bỗng cũng từ đây ! Còn câu chữ ở lại thì vẫn </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>cứ mãi,vẫn mãi,,, ở </strong></FONT><FONT size=3><strong>lại theo cùng "câu chuyện" phải không Hiền Huynh !  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"> </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>( Vài dòng chia sẻ cảm nhận cùng huynh ! )</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong> </strong></FONT></P>
 

Vi Li

New member
 
Huynh 1234 thân mến <br><br>Câu chuyện " Chân tướng thiền sư " có một lối kết VN , loại kết có hậu để làm bài học cho hậu thế ; Nhưng nếu ta bắt chước vị thiền sư kia mà gặp người đồ đệ không trực tính như Mãn Không lên tiếng chỉ trích sư phụ , mà im lặng quay về ngồi lê đôi mách thì câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ <br><br> Người xưa có câu :" qua điền bất chỉnh lý -- lý hạ bất chỉnh cân " để khỏi loạn lòng cho những kẻ  suốt đời chỉ biết hoài nghi người khác <br><br> Nếu Mãn Không tin thầy mình tuyệt đối thì câu chuyện không để đời phải không ?<br><br> Đạo chúng ta , chẳng mấy ai tin ai , chẳng mấy ai phục ai - thì đạo lớn sao thành được <br>
 

1234

Active member
<P></P>
<P><FONT size=3><strong>Đạo Đệ 1234 Kính Đạo Tỷ Vi Li </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Nếu Mãn Không không trực tính mà im lặng quay về ngồi lê đôi mách thì </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>khi ấy Mãn Không sẽ </strong></FONT><FONT size=3><strong>chẳng còn là Mãn Không mà sẽ  => Tự Mãn , và => Mãn </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Không sẽ trở thành => Hữu Mãn => Bất </strong></FONT><FONT size=3><strong>Mãn và => Suốt đời sẽ trở nên Bất </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Mãn trong "thui chột" vì vĩnh viễn tự niêm khoá cái "Thấy" cái </strong></FONT><FONT size=3><strong>"Biết" của tự </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thân ==> vĩnh viễn xa lìa sự thấy ,biết : Cái "Chân Tướng " hiện hữu,hằng </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>hữu </strong></FONT><FONT size=3><strong>nơi Thầy </strong></FONT><FONT size=3><strong>Mình ! </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Nhưng còn 1234 thì </strong></FONT><FONT size=3><strong>biết chắc 1 đều rằng : Cái "chân tướng " thật sự của </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Thiền Sư Thì vẫn mãi ở </strong></FONT><FONT size=3><strong>lại với Thiền sư ! chứ chẳng phải vì cái không </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thấy,không biết của học trò ! </strong></FONT><FONT size=3><strong>( hay cái "ngồi lê đôi mách" của học trò mà </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>lại mất đi được ! )</strong></FONT></P>
<P> </P>
<P>Đạo Tỷ ViLi : Nếu Mãn Không tin thầy mình tuyệt đối thì câu chuyện không để đời phải không ?</P>
<P><FONT size=3><strong>Nếu Mãn Không tin Thầy mình tuyệt đối thì vẫn sẽ có cái để đời ! nhưng ở </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>chiều hướng khác và </strong></FONT><FONT size=3><strong>khía cạnh khác Tỷ V.L àh ! ( Tỷ V,L cảm nhận sao ! ? )</strong></FONT></P>
<P>Đạo Tỷ ViLi : </P>
<P>Đạo chúng ta , chẳng mấy ai tin ai , chẳng mấy ai phục ai - thì đạo lớn sao thành được <BR><!-- Signature --><BR><FONT size=3><strong></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Mệnh đề của Tỷ Vi Li làm 1234 nảy sinh 1 ý khác => Hệ Qủa :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Đạo chúng ta , Nếu ai cũng tin ai , ai cũng đều phục lẫn nhau - thì đạo sao </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thành lớn được ? </strong></FONT><FONT size=3><strong>Đại Nghi ! Ắt sẽ ==> Đại Ngộ ( là đây vậy ! )</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Và Tỷ Vi Li hay 1234 hoặc bất cứ 1 đạo hữu nào ! tất cả đều có quyền Đại </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Nghi rồi ắt hẳn 1 ngày </strong></FONT><FONT size=3><strong>đẹp trời nào đó chúng ta cũng sẽ ==> Đại Ngộ ! </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>nhưng sẽ "Tuỳ" ! ( Sau chữ tuỳ là cả 1 Bầu </strong></FONT><FONT size=3><strong>Trời đang rộng mở ! có đầy Hoa </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Thơm - Cỏ Lạ ! đúng không </strong></FONT><FONT size=3><strong>Đạo Tỷ ! ) 1234 còn mông muội ,mong được </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Đạo Tỷ Đạo dẫn thêm </strong></FONT><FONT size=3><strong>cho đệ ! </strong></FONT><FONT size=3><strong>1234 Kính Đạo Tỷ ! </strong></FONT></P>
<P><BR><!-- Signature --><BR></P>
<P><BR> </P>     
 

Vi Li

New member
 
Kinh huynh 1234<br>. Chúng ta đang sống trong thời pháp mà thiên hạ gọi là mạt   -  Đạo đức xã hội suy đồi - Thiên tai dịch hoạ , bệnh tật chiến tranh... cứ mãi rập rình . VL nghe nói chơn truyền đã thất nên Đại Đạo mới hoằng khai. Điểm này chắc là đúng !<br>  Bắt chước huynh Đạt Tường khen huynh 1234 vài câu thực là không khó cho VL , nhưng lại sợ khó cho người được khen. Chính tiểu đệ cũng rất thèm ngọt , dẫu biét rằng ngọt là không tốt <br>  Qua câu chuyện " Chân tướng thiền sư " theo tiểu đệ thì nhập tâm ngay một điều là... chưa hiểu "tuyệt"  thấu đáo thì tối kị đánh giá người khác  ( chắc huynh cũng biết câu chuyện " thế à "  )Đây là nhân cách của người tu , lại đặc biệt cần thiết ở cái thời buổi hôm nay<br>  Tiểu đệ dám đâu phê phán những người đã lưu truyền những câu chuyện Đạo hay như thế , nhưng có vài ý kiến ở bài viết trên là tự nhắc nhở lòng mình....<br>  Ngay tại diễn đàn này , các thành viên đã từng nặng nề với nhau khi phải bảo vệ thanh danh những bậc tiền khai mà mình đang thần tượng ; Ô hô ! ta biết gì về các Ngài mà nhiều lời như thế?<br>  Lịch sử là quan trọng khi lịch sử đem lại những điều hay cho hậu thế theo , những điều dở cho hậu thế tránh. Còn lịch sử không mang tính đồng nhất để cho hậu thế tranh cải thì quả thật là không nên - trăm vạn lần không nên <br>  Chuyện tranh cải của nhiều người... tiểu đệ hình dung giống Mãn Không  nếu thiếu đi trực tính như đã nói ở trên.  Huynh thấy đấy , họ đã nặng lời với nhau....<br>  Còn câu chữ " Có đại nghi ắt sẽ đại ngộ " Tiểu đệ lại nghĩ không giống huynh đài rồi. Đại nghi  là nghi ngờ người khác thì Tào Mạnh Đức đã đại ngộ rồi . Đại nghi của người tu là nghi ngờ chính bản thân mình , phải luôn luôn cảnh tỉnh bản thân , và không nên tin theo cái lục căn lục trần phỉnh dỗ ; Đọc một câu nói của thánh hiền ,phải nghiền ngẫm và chưa nên đánh giá dở hay khi chưa đưa nó vào cuộc sống... chưa đánh giá...vì nghi<br> Huynh 1234 kính mến ! trong âm lượng của huynh đài , tiểu đệ cảm nhận huynh đài còn thích ngọt nhiều lắm đấy ( giống đệ ) Tiểu đệ viết bài trên là đánh giá cao cái hay của câu chuyên nằm ở phía phản diện...mà nó lại giống đệ ở cái chổ là bức xúc nhưng không trực tính để...mang tội ngàn thu <br> Mong đợi sự cùng cảm thông trên con đường tu học <br><br><br> 
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Tỷ Vi Li : </P>
<P>  Bắt chước huynh Đạt Tường khen huynh 1234 vài câu thực là không khó cho VL , nhưng lại sợ khó cho người được khen. Chính tiểu đệ cũng rất thèm ngọt , dẫu biét rằng ngọt là không tốt </P>
<P> </P>
<P>+ Nếu ta không có thói quen khen tặng người thì nếu ta tập và học cách khen người => chắc sẽ là </P>
<P>1 hạnh nết hay là đều chắc chắn ! ( tập khí xấu=> thói,tật xấu nhưng còn tập khí tốt => hạnh,nết </P>
<P>tốt )</P>
<P>+ Nếu "Bắt chước" được là chúng ta => tạo tướng "bắt chước" khen ,còn để dẫn đến chất khen </P>
<P>thật sự thì lại là 1 chuyện khác nữa phải không  tỷ ! ? ( vì thật sự đạt cái chất khen qua lời khen thì </P>
<P>không phải dể gì ! ) Đơn cử giửa Huynh Đạt Tường và 1234 thật sự không có mối liên hệ mật thiết </P>
<P>nào ngòai đời cả ! không từng biết mặt nhau ! không cùng sinh họat cùng cơ quan,không cùng chi </P>
<P>phái,và nếu V.L vỡ lẽ ra rằng 1234 càng không cùng...tôn giáo ! ( mới là mấu chốt ! ) Nhưng Huynh </P>
<P>Đạt Tường và 1234 đã "gặp nhau" trong 1 thoáng của giấc "Chiêm bao"  !</P>
<P>Qua trăn trở đầy thi vị về 1 cảm nhận về cái nhìn thấy biết ,chợt nhận ra nhau ! ( cũng trong giấc </P>
<P>chiêm bao ! ) đều này chỉ có Huynh Đạt Tường Và 1234 thấu hiểu và cảm nhận tường tận được mà </P>
<P>thôi ! nếu như Tỷ V.L có hỏi huynh ấy ! huynh Đạt Tường cũng không thể dẫn Tỷ V,L vào giấc </P>
<P>"chiêm bao"  ấy được đâu ạh ! Và càng không phải dễ gì huynh ấy khen tặng 1 ai đâu ! Huynh ấy </P>
<P>cũng "khó chịu" lắm đấy ! và càng không phải huynh ấy khen tặng 1234 đâu ! ( huynh ấy khen "cái </P>
<P>hồn" ,"cái chất" của bài mà 1234 gửi mà thôi ! )</P>
<P> </P>
<P>Mặc dù 1234 không phải là thầy bói nhưng 1234 có lẽ cảm nhận tỷ V,L,Có lẽ không quen dùng </P>
<P>"đắng" nhưng cũng rất thích "tò mò" muốn nếm "đắng!" như người rất sợ Ma mà lại hay thích nghe </P>
<P>kể chuyện "Ma ! " <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ( không biết đúng không nữa ! )</P>
<P>Nhưng nếu 1234 mượn câu của của Thiền Sư Cảnh Hư : Ngươi Xem Đi ! ( xem gì ? )</P>
<P>Xem xem xuyên suốt quá trình 1234 tham gia D,Đ có "xen" hay "tham gia - tham dự" vào bất cứ 1 </P>
<P>chủ đề nào canh cải nhạy cảm ! với những câu ý "nặng nề !" hay làm "nhăn mặt" người nghe </P>
<P>không !?</P>
<P>Chắc cũng có lẽ tỷ V,L có cảm nhận 1234 thích  "ngọt" có lẽ cũng vì những lý do sau :</P>
<P>1234 thường hay "vui tính" và hay "têu tếu" tóat ra nhiều "chất ngọt",mà thật sự muốn vậy ngòai đời </P>
<P>chuyện đạo - đời thì 1234 phải trui rèn qua nhiều thứ chất lửa "cay - đắng" đầy nghiệt ngã trong </P>
<P>đời ! chứ không phải giản đơn như tỷ thấy 1234 qua D,Đ như vậy đâu !</P>
<P>Chẳng qua là 1234 tham gia D,Đ trên 1 tinh thần "hổng giống ai " không tranh cải => Đắng => </P>
<P>người quen đắng thì không sao ! rủi lở nhằm người không quen đắng thì => BỊ RƯỢT  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">   </P>
<P>+ Và cũng có lẽ 1234 thường dùng "Ngọt" để "đải" huynh,đệ trong trò chuyện đổi trao ! mà ngọt để </P>
<P>khích tấn nhau,động viên nhau,chứ không phải dùng SI-RÔ ngọt làm mê ngũ nhau ! đây là đều mà </P>
<P>1234 phải tạm mượn câu của Thiền Sư : Ngươi Xem Đi ! ( mà phải xem kỹ àh nha ! )</P>
<P>Còn cơ đạo chúng ta cứ 10 người 100 ý cứ canh cải ==> Còn đâu cái gọi là CƠ TRỜI còn đâu gọi </P>
<P>là CƠ CHUYỂN</P>
<P>Sự thật nếu chúng ta muốn "thấy-biết" theo 1234 thì không qua hay bằng sự "biện luận" => thấy </P>
<P>biết được mà có lẽ đôi khi chúng ta phải "chiêm bao " => thấy được cũng để rồi => không còn </P>
<P>canh cải chi nữa,nếu được vậy thì còn gì là CƠ TRỜI ! CƠ CHUYỂN ! ( Mạch huyết,vận hành của </P>
<P>Càn Khôn ! )</P>
<P>Có người khi ngũ mớ ! thấy "ác mộng " thấy mình trong chiêm bao bị đánh,bị rượt,bị cướp ,,thấy </P>
<P>ma ! phát hoảng mắt thì "nhắm" mà miệng thì "la" ,cái nhắm mắt đang ngũ là cái có thiệt,và cái </P>
<P>tiếng la phát ra từ miệng tạo ra âm thanh ú ớ la cũng là thiệt ! nhưng khi thật sự "tỉnh ngủ" và thật </P>
<P>sự "mở mắt" ra ! thì mồ hôi hột đổ túa ra ! nhưng tâm thức chưa định tỉnh ,chưa hoàng hồn ! </P>
<P>+ Nhưng còn người đang trong cơn "Mộng mị" thấy Ma hay "ác mông" mà tiềm thức mạnh biết và </P>
<P>tự biết mình đang "chiêm bao" chứ không phải thật ! thì thử hỏi trong lúc ấy! trong cơn mê mà biết </P>
<P>là  mình đang mê thì thử hỏi người ấy có phát hoảng ==> LA HOẢNG nữa hay không ! ?  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Quả là Tỷ V,L đã chuyền quả banh khó ! trong tư thế bắt banh không dể cho 1234 ! và còn muốn </P>
<P>1234 bằng tư thế "đưa banh" thật ngọt vào lưới ! ( 1234 không là cầu thủ giỏi đâu nha tỷ ! ) </P>
<P>Mong rằng dòm lại ( sau bài trả lời này ! ) không ai "rượt" mình ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Mà "rượt" người chuyền trái banh banh khó này cho 1234 he ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> Chúc Tỷ phần nào "thỏa mãn" </P>
<P>sau bài viết !</P>
<P>Còn câu Đại Nghi => Đại Ngộ ( 1234 có chiều hướng có lẽ Tỷ nhận định đúng ! nơi Tỷ không giống </P>
<P>1234 rồi ! ) Chúc Tỷ luôn vui và có nhiều cảm nhận đóng góp cho D,Đ <BR>  </P>
<P> </P> 
 

Vi Li

New member
 Huynh 1234 thân mến <br><br><br>Khi viết xong bài trả lời cho huynh , đọc lại thấy sao ấy , nên xoá mất ; Đệ sao hổm rày bãn ngã lớn quá , kiến văn chưa lôi ra được khỏi sách vở mà ngữ nghĩa đã muốn tận trên mây , may mà tỉnh ngộ xoá đi không thì dị chết được <br>Đệ chân lấm tay bùn , phàm phu tục tử ; thích được khen , thích tiện nghi , thích đẹp , ( cái gì đẹp cũng thích thì không biết cái xấu bỏ cho ai ).v.v....  và còn cái thích nữa là thích nói , may cho đệ đã gặp phải huynh nên chỉ bị la nhẹ nhàng , chứ không như các huynh khác la dữ quá , làm đệ khiếp luôn <br>Câu chuyện đạo trên , đệ tưởng ngày nay đã hiếm người như Mãn Không ?Huống là thiền sư Cảnh Hư thì càng hiếm hoi hơn nữa ; Nên chi đệ mới thực tình nói theo vài giòng theo suy nghĩ riêng , té ra lại trật chổ ; thế mà đệ cứ tưởng  dư luận oan ức có nhiều trong nhà Đạo , cho nên nhắc nhở nhau cẩn trọng vì dễ bị hiểu nhầm ; chỉ thế thôi chứ không có ý gì khác mạo phạm đến huynh đâu <br>Đệ thì cứng đầu mà lại kỹ nữa , đệ học đâu đó câu nói :" cẩn tắc vô ưu "  Nhớ lại chuyện trước đây về cái chuyện dầu ăn  , dù dầu thị trường có thế nào ,đệ vẫn ăn dầu lạc hoặc dầu vừng tự ép cho chắc , xã hội này nhiều người vô thần nên việc chay mặn làm sao trách họ được <br><br>Viết nữa sợ sai nên dừng ở đây <br>Trân trọng <br><br><br> 
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Tỷ Vi Li :</P>
<P>Đệ sao hổm rày bãn ngã lớn quá </P>
<P> </P>
<P>Phàm làm Người ai cũng có cái bãn ngã,nếu nói "tếu lâm" thì bảng ngã y như cái "bảng đè" ta vậy ! </P>
<P>bảng nặng thì đè ta đau nặng ==> sưng,trặc nặng ! mà còn nếu muốn bảng ngã ,bảng đè ta nhẹ </P>
<P>hơn ! để ==> " bớt sưng,trặc hay đau đầu " thì 1234 không dám chỉ bảo 1 ai ( nhất là càng không </P>
<P>dám múa rìu giửa chốn chợ đông,nhất là không dám múa rìu trước mắt đạo tỷ ! sợ e sút cán rìu ! </P>
<P>trúng nhầm ai đó ==> BỊ RƯỢT thì rõ khổ cho đệ lắm lắm ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ) tuy nói vậy nhưng đệ vẫn hằng </P>
<P>xài ,dùng mỗi ngày viên "cao đơn hoàn tán" chuyên đặc trị rất hữu hiệu các chứng "sưngtrặc,đau </P>
<P>đầu,nặng bụng,khó tiêu" do bảng ngã bảng đè ! nếu là nặng thì có tính giãm cấp thời ! còn nếu dùng </P>
<P>lâu,thấm thuốc lâu ==> vô hiệu hoá các loại,các chứng "sưng trặc,ứ hơi,nặng bụng đau đầu" do </P>
<P>bảng ngã,bảng đè ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> đó là viên "cao đơn" có danh là "Bát Nhã Tâm Kinh" cao đơn này không </P>
<P>phải uống cái ực là xong ! ( sẽ không dẫn tới độ ngấm thuốc qua thần kinh trong lưỡi => rung động </P>
<P>cỗ họng => kích thích thần kinh trung ương => gây tác dụng "tạm quên" ( chứ không làm mất trí </P>
<P>nhớ!)</P>
<P>"cao đơn" này phải TRÌ chứ không nhất thiết TỤNG ( suông ) Như thể ta "nhai" thuốc sao cho => </P>
<P>ngấm thuốc,chứ không TỤNG suông như thể ta nuốt thuốc qua cổ họng cho xong việc ! thì 1234 </P>
<P>bảo đảm cao đơn này tuỳ mức độ thời gian,tuỳ công phu thẫm thấu thuốc sẽ làm cho người dùng </P>
<P>có lực "nội tại" => không còn sợ!( mà nếu có ! ) thì cũng không đáng kể với những chứng  hay "đau </P>
<P>đầu" vì bị bảng ngã,bảng đè ! ( lưu ý đọc kỹ trước khi dùng ! Không để quá đát hay bị "đau đầu</P>
<P>hay ứ,uất hơi " mới đem ra dùng ! hàng sẽ không có tác dụng ! xin lưu ý hàng "không có độc </P>
<P>quyền sử dụng". Có tác dụng tốt cho nam phụ lão ấu ! mọi người, ai ! nếu vẫn còn chứng </P>
<P>"đau đầu" do bảng ngã hay có chứng "thường xuyên đau đầu" do bảng ngả,bảng đè dùng rất tốt ! ) </P>
<P>Lưu ý : </P>
<P>+ Các chứng đau đầu ( do bảng ngã vì bảng ngã làm ta tư lự ==>  tiêu cực nhiều ! ) </P>
<P>+ Các chứng nặng bụng,khó tiêu ! ( do ấm ức không tự khởi dụng được "TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - </P>
<P>TỪ BI HỸ XẢ ) để XẢ các thứ "ngoại cảnh thử thách" được ! Và do câu chấp theo thói quen ! )</P>
<P>+ Đạt Tinh Thần Hoà Ái + TỨ VÔ LƯỢNG TÂM + cao đơn này ==> còn gì bằng ( nên nhớ không </P>
<P>làm ảnh hưởng và tác dụng nghịch giửa các loại biệt dược này và không gây tác dụng phụ nào </P>
<P>cả ! ) </P>
<P>( Nảy giờ quảng cáo hoài mà hổng biết phiên chợ này có ai mua cao đơn không nữa !  Phen này </P>
<P>chắc phải nhờ tỷ V.L mua dùm vài lố đem về dùm quá ! tỷ VL mở hàng dùm đệ được hông vậy? ) </P>
<P>mại zô, mại zô ,,,,,! mua 1 tặng 2,hổng mua thì cũng được tặng 1 luôn ! hàng đang giảm giá vì,,, :</P>
<P>Như Tỷ Vi Li nói thời kỳ mạt pháp=>đạo đức suy vi,nhân tình thế thái đầy ố kỷ đau thương ! => </P>
<P>thần tâm không an định,cảnh trần vốn nhễu nhương,phong hóa suy đồi,tầm nhìn cạn cợt,bản ngã </P>
<P>lừng lên,=>đau đầu,nhức óc ! tranh khôn ,tranh dại => TAM MA ( THAM,SÂN ,SI ) </P>
<P>BẢN NGÃ như thể đám cỏ dại mọc hoang ! dể lừng phát,trưởng dưỡng trong tâm ! và phát triển tỷ </P>
<P>lệ thuận cùng với sở kiến ,thửa ruộng KIẾN VĂN càng cao ! càng nhiều càng phải nên lắm lúc dè </P>
<P>chừng ! ,Vì KIẾN VĂN càng cao => SỞ CHẤP càng nhiều !Nếu không biết nhờ nương theo cái </P>
<P>Tánh Không của BÁT NHÃ, e rằng cỏ dại BẢN NGàcàng lừng cao trong TÂM ĐIỀN ! mại zô,mại </P>
<P>zô ! ,,,, m..ại z,,ô !  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> </P>
<P>1234 chỉ có "lựng lưng" viên cao đơn này mà thôi ( lúc trước sáng đệ dùng,trưa cũng dùng,chiều </P>
<P>cũng dùng,tối ,,dùng luôn ! dùng bất kể thời tiết ngày ấy nắng hay mưa ! đệ dùng hoài mà vẫn mãi </P>
<P>thấy hay hoài ,tác dụng "AN THẦN - ĐỊNH TRÍ " rất hiệu nghiệm ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> BÁT NHÃ TÂM KINH đệ biết là </P>
<P>1 trong những loại thuốc chữa chứng này rất hay lắm đó ! không biết ý đạo tỷ thấy sao ! ? </P>
<P>Đôi dòng "rao vặt" trò chuyện vui cùng Đạo Tỷ ,Kính Tỷ </P>     
 

Vi Li

New member
 
Kính huynh 1234<br><br>Cao đơn  : Bát Nhã Tâm Kinh<br>1234  tâm tình :  thuốc hay <br><br>Uống vào rủi cũng như may...<br> "Không tức thị sắc " dở hay miễn bàn <br><br>HÀNH không THÂM  - dễ lạc đàng <br>Mà không hành ... lại lỡ làng chữ TU<br><br>Cái TRÍ HUỆ  chẳng dại ngu <br>Trí huệ : BÁT NHà -  đặc thù TÂM kinh <br><br>Cảm ơn huynh đã ...  chí tình <br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Cùng tỷ Vi Li :</P>
<P> Đa Tạ Tỷ đã ủng hộ MỞ HÀNG dùm đệ vài viên cao đơn chắc tỷ cũng thường dùng lọai này ! </P>
<P>nhưng nếu HÀNH THÂM thì ==> THÂM HÀNH một cách thật sự ! trong mọi vấn đề ngoài => TRÍ </P>
<P>HUỆ BÁT NHÃ ra nó còn có những tác dụng lớn lắm ! đệ không sao kể nói ra hết được các tác </P>
<P>dụng của "Biệt Dược" này được ! đệ vẫn mong Tỷ hay những bạn đạo khác HÀNH THÂM => </P>
<P>THÂM HÀNH. HÀNH mọi lúc mọi nơi ,nhất là sẽ thấy được "công năng" dược tính được phát huy </P>
<P>=> triệt tiêu,kháng mọi thứ "vi trùng" BẢN NGÃ,không gây ói mữa ,đau đầu và các tác dụng phụ </P>
<P>khác !  <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Còn nếu như HÀNH chưa THÂM thì cũng có tác dụng khác ở tầm nhỏ hơn ! ( chứ không gây phản </P>
<P>ứng phụ !  <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> ) rồi từ chưa THÂM theo thời gian cũng sẽ => THÂM thôi !</P>
<P> </P>
<P>Đệ 1234 Tặng Đạo Tỷ Vi Li :</P>
<P>Phiêu phiêu gió lộng ngàn cây</P>
<P>Thần Tâm ai đã phiêu phiêu trở về !</P>
<P>Trúc Xanh đón ánh nắng hồng</P>
<P>Gió bồng nhẹ thổi,Tâm ai đây rồi !</P>
<P>Vẹt đời, vẹt đám sương sa</P>
<P>Vẹt Tâm u tối , vẹt tầm Lý Chơn  !</P>
<P>Không Không - Sắc Sắc đón rào</P>
<P>Sắc không rào đón, Sắc - Không chẳng lìa !</P>
<P>Biển bờ vạn nẻo ngàn trùng</P>
<P>Tâm không Tỉnh giác lủi lầm trong Mê !</P>
<P>Cao đơn : Bát Nhã nằm lòng</P>
<P>Không nào khác Sắc - Sắc nào khác Không ? ?</P>
<P>1234 Kính Tỷ V,L</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Vi Li

New member
 
Kính huynh đài 1234<br>VL có vài giòng...huynh đọc cho vui nhé !<br><br>Đường tu dám luận dở hay <br>Bao la biển khổ ,tháng ngày miên man<br><br>Buâng khuâng trong máy hành tàng<br>Hơn thua chi bấy - mơ màng phù hư <br><br>Làm sao lý giãi Chân như <br>Mà đo dài ngắn ... trầm tư đạo đời <br><br>Nói leo...xin cảm mấy lời <br>Tình yêu bát nhã...sáng ngời Tuệ tâm<br><br><br><br><br><br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Cùng Tỷ Vi Li :</P>
<P>Đoạn đường dù có gai chông</P>
<P>Đoạn đường thì cứ thẳng đường mà đi !</P>
<P>Đường về thăm thẳm...ai ơi !</P>
<P>Ngày về họp mặt bên đài Liên Hoa</P>
<P>Đạo - Đời khó thấu,khó phân</P>
<P>Đạo - Đời khó thấu - khó dò ai ơi !</P>
<P>Trả cho...xong ! Nghiệp Xác Thân</P>
<P>Thì đây mới đươc An Nhàn tịnh tu</P>
<P>Bôn ba trần trần thế tới...Già !</P>
<P>Để rồi có được... cái chi đâu nào  !</P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>@- Lúc thầy trò nói chuyện, cô gái trên giường đã từ từ quay mình lại. Một cô gái mặt mũi vặn vẹo biến dạng trông rất đáng sợ, miệng cũng bị lở loét méo mó hơn, đang ngước nhìn họ dở khóc dở cười. </P>
<P>Té  ra cô gái nằm trên giường là một người mắc bệnh hủi. </P>
<P>Lúc ấy, Thiền sư Cảnh Hư lấy thuốc trong tay đưa ra trước mặt đồ đệ, thản nhiên nói: </P>
<P>- Ðúng vậy, bây giờ ngươi đến thật đúng lúc!</P>
<P> </P>
<P>Cái lở loét ,biến dạng,trông rất đáng sợ kia của cô gái chính thị là nét chấm, phá, cái điểm tô sống </P>
<P>động của 1 bức tranh vẽ tả về cái Đức cái Chất, Nét ẨN TÀNG của Thiền Sư Cảnh Hư</P>
<P>@- Ðồ đệ lúc này mới hiểu ra, vội vã quỳ xuống, xin thầy tha thứ</P>
<P>"ÂM DƯƠNG TƯƠNG HỘI "</P>
<P>1 Thân hình ngã đỗ xuống tạ lỗi cùng Thầy => 1 Tinh Thần Thăng Hoa mở tỏ ! ( của Mản Không )</P>
<P>1 Cái sự thật phơi bày và ở lại => 1 cái hoài nghi tự động dở nón ra đi...!</P>
<P>1 Cái hối lỗi của Trò => 1 cái Đức cao và ấm áp,sáng ngời dịu êm như Vầng Trăng Tròn của Vị </P>
<P>Thầy Tỏa Sáng</P>
<P>1 Phút giây quỳ bên Thầy (lúc ấy) đánh đổi = Cả một quảng đời Tu của vị Học Trò !</P>
<P>Thiền Sư Cảnh Hư Đã Tạm mượn cô gái làm "ngón tay" ,Còn đệ tử Mãn Không nhờ đó đã thấy </P>
<P>sau "Ngón Tay " Thầy ! không chỉ là Trăng ! Mà Mản Không đã tận kiến cả 1 không gian đầy tinh tú </P>
<P>nằm ẨN TÀNG sâu kín sau Cái Đức của Thầy mình ! ( cho nên chấn động tâm ba ! chân không </P>
<P>nhấc nổi ! => sụp chân quỳ phục dưới chân Thầy,cả bầu trời u tối bấy lâu trong tâm thức Mãn </P>
<P>Không nay được thứ "Ánh Sáng" quá chói ! của Thầy rọi vào làm Mãn Không chóa mắt biết không </P>
<P>thấy đường để đi => Quỳ nương "Ánh Sáng" Thầy,nhờ Thầy dìu dẫn, ( vì kịp tới đúng lúc chứ </P>
<P>không thì Mãn Không lầm nhận bóng đêm trong tâm thức mình là ánh sáng => rời lìa ,chối bỏ thứ </P>
<P>ánh sáng thật sự nơi Thầy mình ! ) May cho đệ Mãn Không mà mừng cho Thầy Cảnh Hư !</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>   
 

Vi Li

New member
 
Huynh 1234 kính  !<br>Thế gian này có rất nhiều người như cô gái ấy ; Những con người đang quằn quại trong những cơn bạo bệnh mà chẳng có thuốc thang , những cơn đói khốc liệt ở Phi châu nhìn trên ti vi mà không tưởng nỗi... Đã có ai đã bắt chước thầy Cảnh Hư không.?  Đây là câu chuyện hư cấu hay không thì không thành vấn đề , vấn đè là khi đọc xong ta sẽ bắt chước được bao nhiêu % như thầy Cảnh Hư ấy ; nếu ít % thì tiệm tu , nếu 100% thì là đốn ngộ ; Dù ít hay nhiều thì cũng may lắm cho những con người đang khốn khổ.  Đã là tu thì phải tâm niệm rằng :" Thế gian này còn 1 người đói , thì chúng ta không thể ăn ngon  " Nếu không như thế thì tu chỉ để thành cái cho người ta lạy mà thôi <br>Huynh thấy đấy , ai cũng muốn mình đúng cả ; ăn cây nào rào cây ấy mà phải không . Sinh ở trong gia đình Phật thì Phật là nhất , sinh ra trong gia đình Chúa thì Chúa là nhất....và Cao Đài cũng thế.  Tại sao ta không hiểu chuyện này để phải nhỏ to về các chi phái , Cao Đài sẽ thật sự minh triết nếu chúng ta tôn trọng tất cả. <br>Chính vì có cái tâm nghi ngờ phát sinh bởi  cái lòng ghen tị  , nên chúng ta sẽ không bằng lòng khi người khác hơn mình.  Mãn Không không tin thầy mình tuyệt đối nên đã để tâm nghi ngờ , bởi cái bãn ngã hơn thua đã vô minh trong nhận định ; nhất là về sắc giới  ; Vì  nếu không phải là cô gái mà là chàng trai thì chẳng cần phải quan tâm làm gì phải không ! và câu chuyện sẽ chẳng ai buồn đọc<br>Cách đây hàng cả nhiều chục năm trời , ta có thể quên nhiều thứ , kể cả cái tên thầy cô dạy mình học , nhưng xin nhớ cho là ta không hề quên cái giới tính , tên thì quên chứ thầy hay cô là nhớ chính xác.  Có khi nào ta quên 1 người bạn mình là nam hay nữ không?  100% không <br>  Qua  câu chuyện thầy Cảnh Hư , cái sâu sắc nhất vẫn là vấn đề sắc giới trong tu học , Nó không là sóng dữ nhưng dễ dàng làm đắm biết bao người <br>Thôi nhé VL viết nhiều quá rồi , mượn  một câu thơ Bùi Giáng để kết thúc bài này<br>   " Thưa rằng nói nữa là sai..."<br>Chúc huynh đài vạn an<br> 
 

Trung ngôn

Active member
<P>
Vi Li nói:
   </P>
<P>Cách đây hàng cả nhiều chục năm trời , ta có thể quên nhiều thứ , kể cả cái tên thầy cô dạy mình học , nhưng xin nhớ cho là ta không hề quên cái giới tính , tên thì quên chứ thầy hay cô là nhớ chính xác.  Có khi nào ta quên 1 người bạn mình là nam hay nữ không?  100% không <BR>  Qua  câu chuyện thầy Cảnh Hư , cái sâu sắc nhất vẫn là vấn đề sắc giới trong tu học , Nó không là sóng dữ nhưng dễ dàng làm đắm biết bao người <BR><BR> 
  </P>
<P><FONT size=4>"Sắc bất ba đào nịch dị nhân" phải không VL??</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ôi sắc giới !!</FONT></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Tỷ Vi Li :</P>
<P>Huynh thấy đấy , ai cũng muốn mình đúng cả ; ăn cây nào rào cây ấy mà phải không . Sinh ở trong gia đình Phật thì Phật là nhất , sinh ra trong gia đình Chúa thì Chúa là nhất....và Cao Đài cũng thế.  Tại sao ta không hiểu chuyện này để phải nhỏ to về các chi phái , Cao Đài sẽ thật sự minh triết nếu chúng ta tôn trọng tất cả. <BR><FONT color=#0000ff>Chính vì có cái tâm nghi ngờ phát sinh bởi  cái lòng ghen tị  , nên chúng ta sẽ không bằng lòng khi người khác hơn mình.  Mãn Không không tin thầy mình tuyệt đối nên đã để tâm nghi ngờ , bởi cái bãn ngã hơn thua đã vô minh trong nhận định </FONT>; nhất là về sắc giới  ; Vì  nếu không phải là cô gái mà là chàng trai thì chẳng cần phải quan tâm làm gì phải không ! và câu chuyện sẽ chẳng ai buồn đọc<BR>Cách đây hàng cả nhiều chục năm trời , ta có thể quên nhiều thứ , kể cả cái tên thầy cô dạy mình học , nhưng xin nhớ cho là ta không hề quên cái giới tính , tên thì quên chứ thầy hay cô là nhớ chính xác.  Có khi nào ta quên 1 người bạn mình là nam hay nữ không?  100% không </P>
<P> </P>
<P><strong><FONT color=#330000>+ Có lẽ vì Ta vẫn mãi biết Ta là ai ! Ta là TA, Mà Ta chưa từng ,chưa hề có lần Ta quên đi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>Ta là ai ! </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>==> Ta sẽ chẳng còn màng,hư vọng chấp trước,chấp nhân,chấp ngã ==> tai </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>đều ,thị phi.... ==>  vô </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>tình Ta lại ung đúc kết nối cho sợi dây Vô Minh Ta thêm mãi dài ! và </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>càng thêm rối rắm ! ôi ước gì </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>Ta mãi vẫn chẳng biết Ta là ai ! thì hay biết mấy phải không </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>Đạo Tỷ !</FONT></strong><strong><FONT color=#330000>Nếu mình đang đứng trong một ngôi nhà nào đấy mà nhìn phía ngoài vào mới </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>thấy nó chinh nghiêng </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>mà kỳ thật người đứng ngoài bảo là như vậy ! nhưng Ta là kẽ đang </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>đứng trong nhà nên Ta chủ </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>quan không nhận chân ra được đều người ngoài nhận xét ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>( cho dù là rất khách quan ! ) ấy vậy mà </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>có lúc nào đấy Ta thử chạy ra ngoài khỏi nơi ta </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>đang đứng ( rời lìa nhà ta đang đứng bên trong và </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>chạy ra bên ngoài để nhìn lại ! ) Lúc ấy </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>phần kết luận còn lại là do chính Ta tự quyết định vậy ! </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>Không cần Ta cả tin ai ! mà tin vào </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>cái Ta đã thoát ra khỏi Ta mới thật là đáng tin vậy ! Đó là 1 niềm </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>tin xác đáng ! Cũng như </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>Ta nói mà chẳng ép uổng người nghe phải nghe theo chủ kiến của Ta ! Ta </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>vô tư để Ta còn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>chút gì đó Linh Minh Thông Suốt ! Còn hơn ta cố chấp chủ kiến Ta,Ta vẫn còn quá </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>biết TA </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>là ai,Ta là gì ! Ta là CÂY ĐINH hay Ta là cuốn rốn của VŨ TRỤ !??? ha ,ha,ha,,, TA vẫn mãi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>mãi </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>và trong mãi mãi vẫn là Ta như ngày nào ! ( như ngày nào ta vẫn chẳng quên được Ta </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>ha,ha,ha,,,! )  <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>Đôi dòng chia sẻ cảm nhận cùng Tỷ Vi Li ( nghe 1234 cười quên Ta đi đừng quạu ! nha </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>Đạo </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>Tỷ </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>ha,ha,ha,,, ! ) <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><BR></P></FONT></strong>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top