Tìm Hiểu Về Nữ Trung Tùng Phận

Qui Khong

New member
<P> <FONT size=3>Tệ nhơn xin nhơn công trích lục đăng trình một tài liệu học đạo hết sức quý báu cho chư hiền nam nữ xem qua , hy vọng sẽ tránh được lời chê trách của chư hiền. </FONT></P>
<P><FONT size=3> Muốn xem Nữ Trung Tùng Phận xin nhấn vào đây : </FONT><A href="http://www.daocaodai.info/" target="_blank"><FONT size=3>http://www.daocaodai.info/</FONT></A></P>
<P><FONT size=3> Nữ trung là ở trong giới phụ nữ. <I>Nữ Trung Tùng Phận có nghĩa là những bổn phận mà người phụ nữ phải tùng theo.</I></FONT></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>Nữ Trung Tùng Phận là tên của một tác phẩm thi văn của Đạo Cao Đài do bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ đề bút.</FONT></I></P>
<P =THAN1><EM><FONT size=3> <FONT color=#ff0000>1. Giới thiệu tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận:</FONT></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Nữ Trung Tùng Phận là một tác phẩm độc nhứt vô nhị trong kho tàng văn chương Việt Nam, vì nó không do một con người bằng xương bằng thịt nơi cõi phàm trần sáng tác, mà do một Đấng Nữ Tiên nơi Thượng giới dùng huyền diệu Tiên gia trong Đạo Cao Đài giáng cơ viết ra. Đấng Nữ Tiên đó là Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mà chơn linh là một Nữ Tiên nơi DTC.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đây là một tác phẩm giáo dục, dạy Nữ phái về Nhơn đạo và Thiên đạo. Nhơn đạo gồm Tứ Đức và Tam Tùng. Khi Nhơn đạo xong thì người phụ nữ cần tiến lên tu Thiên đạo, cầu sự giải thoát khỏi luân hồi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong thời Hạ nguơn Mạt kiếp, khoa học tiến bộ vượt bực, làm cho nền văn minh vật chất lấn át cả tinh thần, đưa nhơn loại xu hướng vào đường vật dục hơn là đạo đức tinh thần, làm cho nền tảng đạo lý suy đồi, luân thường điên đảo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>May mắn cho nhơn loại, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng trần mở Đạo Cao Đài để cứu vớt nhơn sanh, lập nên năm nấc thang tiến hóa cho nhơn loại, mà khởi đầu là Nhơn đạo, tiến lên kế trên là Thần đạo, rồi Thánh đạo, Tiên đạo và nấc thang thứ năm là Phật đạo.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong phần Nhơn đạo, Đức Chí Tôn chủ trương <I>"Nho Tông Chuyển Thế",</I> nghĩa là lấy tinh hoa của giáo lý Nho giáo làm căn bản để giáo hóa nhơn sanh, chỉnh đốn kỷ cương xã hội, khiến cho đời dần dần trở nên thuần lương đạo đức, đưa xã hội loài người tiến đến hòa bình Đại đồng Huynh đệ.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong chiều hướng đó, nhiều Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng cơ giảng dạy về Nhơn đạo, trong đó có Tiên Nương Đoàn Thị Điểm giáng cơ viết nên tác phẩm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN có mục đích giáo hóa Nữ phái, lấy Nhơn đạo làm nền tảng. Người phụ nữ cần phải trau giồi Tứ Đức, thực hành Tam Tùng, giúp chồng làm nên sự nghiệp, dạy dỗ con cái thành nhơn chi mỹ, hữu ích cho xã hội. Khi đã xong phần Nhơn đạo thì nương theo bóng Đức Chí Tôn tìm lên những nấc thang tiến hóa cao hơn là Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo, mà vượt qua bể khổ, thoát đọa luân hồi.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>NỮ TRUNG TÙNG PHẬN là một áng văn chương tuyệt tác siêu phàm, được Đoàn Tiên Nương giáng cơ viết ra gồm 1401 câu thơ song thất lục bát, cùng một thể thơ với tác phẩm <I>Chinh Phụ Ngâm.</I> Đó là một lối thơ VN rất sở trường của Bà.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tiên Nương Đoàn Thị Điểm viết NỮ TRUNG TÙNG PHẬN với tất cả kinh nghiệm sống của Bà trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần: Làm con trong gia đình phụng dưỡng cha mẹ già, làm em giúp đỡ lo lắng cho anh chị và các cháu, rồi làm vợ, làm mẹ (mẹ nuôi), cộng với sự thông huệ của một bậc Thiên Tiên nơi cõi thiêng liêng, nên tác phẩm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN xuất sắc hơn nhiều so với Chinh Phụ Ngâm về phương diện nhẹ nhàng thanh thoát, đầy lòng Bác Ái vị tha.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ viết NỮ TRUNG TÙNG PHẬN, khởi đầu vào đêm 26-2-Quí Dậu (dl 21-3-1933) tại Giáo Tông Đường TTTN, sau đó Bà yêu cầu hai vị Phò loan là Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh tiếp tục phò loan mỗi đêm để Bà viết cho xong tác phẩm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Xin chép ra sau đây bài giáng cơ đầu tiên:</FONT></P>
<P =THAN1>
<TABLE id=Autonumber25 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=bottom align=left width="40%" colSpan=2><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Phò loan:</FONT></B></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width="60%" rowSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Giáo Tông Đường, đêm 26-2-Quí Dậu, <BR>(dl 21-3-1933)</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="30%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hộ Pháp - Tiếp Thế </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="40%" colSpan=2><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Hầu đàn:</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="10%">
<P align=center><FONT size=3></FONT> </P></TD>
<TD vAlign=top align=left width="90%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Q. Giáo Tông, <BR>Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh, <BR>Giáo Hữu Thượng Trí Thanh.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="40%" colSpan=2><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Hầu bút:</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="60%"><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="10%">
<P align=center><FONT size=3></FONT> </P></TD>
<TD vAlign=top align=left width="30%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Sĩ Tải Võ thành Quốc.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="60%"><FONT size=3> </FONT></TD></TR></T></TABLE></P>
<H3 align=center><FONT size=3>ĐOÀN THỊ ĐIỂM<BR>Tiền trào Nữ sĩ</FONT></H3>
<P =THI><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông hỏi:<BR>- Có phải Bà viết ra quyển Chinh Phụ Ngâm chăng?</FONT></P>
<P =THI><I><FONT size=3>- Phải. Tùng Thất Nương.</FONT></I></P>
<P =THI><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông hỏi tiếp:<BR>- Sao trong quyển Quốc Văn Trích Diễm ghi Bà họ Nguyễn?</FONT></P>
<P =THI><I><FONT size=3>- Chánh tông Đoàn, cải tông Nguyễn.</FONT></I></P>
<P =THI><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông nói:<BR>- Anh em tôi rất mừng Bà và sẵn đây xin Bà cho thi đặng dạy Nữ phái.</FONT></P>
<P =THI><FONT size=3>- Xin nghe: <B>NỮ TRUNG TÙNG PHẬN.</B></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber62 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Dụng văn hóa trau tria nữ phách,<BR> Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Gươm thư giúp sức gươm hùng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,<BR> Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tinh thần cao thấp nhờ thi,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Chinh phụ trước treo nên giá quí,<BR> Áng văn làm nhuệ khí cầu vinh.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thêm duyên chước quí giao tình,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Nấu kinh sử ra mùi son phấn,<BR> Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Quần xoa đỡ ngọn binh đao,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Xây hình thục nữ giặm màu nước non.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THI><FONT size=3>Xin phò loan kỳ sau tiếp, THĂNG.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Qua nhiều lần phò loan cho Bà viết tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận, khi thì phò loan ở Giáo Tông Đường, khi thì ở Hộ Pháp Đường, Bà viết được khoảng 1000 câu thơ thì cơ không viết được nữa. Đức Hộ Pháp biết rằng Bà đã viết xong phần Đời (Thế), bắt đầu viết sang phần Đạo, cần phải có một vị Thời Quân chi Đạo phò loan thì Bà mới viết tiếp được. Do đó, Đức Hộ Pháp hỏi Bà để đánh điện tín qua Nam Vang gọi Ngài Cao Tiếp Đạo về Tòa Thánh phò loan cho Bà viết tiếp, thì Bà trả lời là khỏi, ngày mai Tiếp Đạo sẽ về tới Tòa Thánh.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Quả thật, chiều hôm sau, Ngài Cao Tiếp Đạo về tới Tòa Thánh, và ngay tối hôm đó, Ngài Tiếp Đạo phò loan với Đức Hộ Pháp, Bà viết tiếp Nữ Trung Tùng Phận cho đến hết, gồm tất cả 1401 câu thơ, hoàn thành tác phẩm vô cùng giá trị nầy.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo ngày 26-10-Tân Mão (dl 24-11-1951) có nói về Bà Đoàn Thị Điểm như sau:</FONT></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>"Khi Bà Đoàn Thị Điểm qui vị, bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, nhờ Cô Thất Nương xuống độ Bà về Lôi Âm Tự, rồi nhờ Bà viết ra một cuốn Nữ Trung Tùng Phận, Bà mới siêu thoát được."</FONT></I></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Như vậy, dù nguyên căn là một Nữ Tiên nơi DTC, Bà Đoàn Thị Điểm vì thiếu công quả cứu độ chúng sanh, nên khi qui liễu, Bà không được trở về ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Bà phải chờ đợi 178 năm sau, đến khi Đức Chí Tôn mở ĐĐTKPĐ vào năm Bính Dần (1926), mở ra thời kỳ Đại Ân Xá, rồi Bà phải chờ đợi thêm 7 năm nữa, tức đến năm1933, Bà mới có dịp lập công quả bằng cách giáng cơ viết ra tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận để giáo hóa và cứu độ các tín đồ Nữ phái, nhờ đó, Bà mới được trở về ngôi vị cũ là một Nữ Tiên nơi DTC. </FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>■</FONT> Trong tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận, Bà Đoàn Thị Điểm xác nhận trong kiếp sanh của Bà, đã viết tác phẩm Chinh Phụ Ngâm qua 4 câu thơ trong phần mở đầu từ câu 9 đến 12:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber31 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>9.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><I><B>Chinh phụ</B></I> trước treo nên giá quí,<BR><I><B>Áng văn</B></I> làm nhuệ khí cầu vinh.</FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>11.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thêm duyên chước quí giao tình,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>12.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>■</FONT> Chúng ta còn nhận thấy rằng, trong Nữ Trung Tùng Phận (NTTP) có một vài câu thơ với những từ ngữ có ý nghĩa rất giống với các câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm (CPN):</FONT></P>
<P =THAN1>
<TABLE id=Autonumber32 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3><B>- NTTP:</B></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Câu 224: <I>Phụ thân thế phận cho chàng dạy khuyên.</I><BR>Câu 228: <I>Thế chàng thiếp lãnh vai người hiếu nam.</I></FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3><B>- CPN:</B></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Câu 159: Ngọt bùi thiếp đã <I>hiếu nam.</I><BR>Câu 160: Dạy con đèn sách thiếp làm <I>phụ thân.</I></FONT></FONT></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>■</FONT> Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm chỉ có 412 câu thơ song thất lục bát, so với Nữ Trung Tùng Phận 1401 câu thơ, cũng bằng thể thơ song thất lục bát, thì Nữ Trung Tùng Phận vĩ đại hơn nhiều.</FONT></P>
<H3><FONT color=#ff0000 size=3>2. Mục đích Giáo dục của Nữ Trung Tùng Phận:</FONT></H3>
<P =THAN1><FONT size=3>Nội dung của tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận là lời tự thuật của một phụ nữ có sắc đẹp, có tài năng và đức hạnh, kể từ lúc tuổi thanh xuân, rồi có chồng theo về nhà chồng, phục vụ cho chồng và gia đình nhà chồng, sanh con đẻ cái, nuôi dạy con cho khôn lớn, đến lúc tuổi già răng long đầu bạc, qui y lo việc tu hành và thoát xác về Tiên.</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber33 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>165.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><I><FONT face="Times New Roman" size=3>Cầm bút ngọc đề thi tự thuật,<BR>Một kiếp sanh của bậc văn tài.</FONT></I></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><I><FONT face="Times New Roman" size=3>Nêu gương tuyết giá hậu lai,</FONT></I></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>168.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><I><FONT face="Times New Roman" size=3>Gỡ trong muôn một những bài sanh ly.</FONT></I></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Tiên Nương Đoàn Thị Điểm mượn lời tự thuật nầy để giáo dục Nữ phái lúc tuổi trẻ phải lo cho tròn Nhơn đạo, giữ vững Tứ Đức, Tam Tùng, giúp chồng và gia đình nhà chồng, nuôi dạy con cái lớn khôn nên người. Đến lúc trung niên thì xong phần Nhơn đạo, người phụ nữ cần tiến lên tu phần Thiên đạo thì mới mong giải thoát khỏi kiếp luân hồi. (Thiên đạo là đạo tu giải thoát để lên cõi Trời. Đó là Tiên đạo và Phật đạo).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tác phẩm nầy được Bà giáng cơ bắt đầu viết vào ngày 26-2-Quí Dậu (1933), nên nội dung tác phẩm cũng căn cứ vào hiện tình xã hội của nước Việt Nam ta thời đó. Đó là thời mà Nam Kỳ (miền Nam VN) là thuộc địa của nước Pháp, Trung Kỳ thì vẫn do vua quan nhà Nguyễn cai trị, nhưng đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, xã hội vẫn còn phong kiến như thuở Bà Đoàn Thị Điểm sanh tiền, Nữ chưa được bình quyền cùng Nam.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Mở đầu tác phẩm, Tiên Nương Đoàn Thị Điểm thúc giục Nữ phái phải lo học tập văn hóa trong lúc tuổi còn niên thiếu, vì Bà cho rằng phụ nữ chưa được bình quyền cùng nam là vì dốt nát, nên bị khinh rẻ.</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber34 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1.<BR>2.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Dụng văn hóa trau tria nữ phách,<BR>Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>13.<BR>14.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Nấu kinh sử ra mùi son phấn,<BR>Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Tiên Nương còn thúc đẩy Nữ phái học cả võ nghệ nữa để giúp Nam phái bảo vệ non sông tổ quốc:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber35 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>3.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Gươm thư giúp sức gươm hùng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>4.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>15.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Quần xoa đỡ ngọn binh đao,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>16.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Xây hình thục nữ giặm màu nước non.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Người phụ nữ thời đó vẫn còn bị phái nam khinh rẻ vì dốt nát thiếu học, nên hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber36 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>5.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>6.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>19.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Vật chơi ở chốn khuê phòng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>20.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Đã cam phận vợ để chồng cầm duyên.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Nếu thời niên thiếu không lo học tập thì đến tuổi trưởng thành, có chồng con rồi thì đâu còn thì giờ và tâm trí thảnh thơi để học tập.</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber37 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>33.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Mảng lo lắng chữ nhàn nào rõ,<BR>Huống để công đến ngõ Khổng Trình.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Rừng Nho biển Thánh thinh thinh,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>36.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Nữ lưu nào thấu muôn nghìn thi thơ.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong gia đình, người mẹ gần gũi thân cận với con nhiều hơn cha, nên việc giáo dục của mẹ đối với con lúc con còn thơ bé rất là quan trọng.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Trong phần tiếp theo là lời Mẹ dạy con trai và con gái.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff><B>* MẸ DẠY CON TRAI:</B></FONT> (từ câu 357 đến 592: 236 câu)</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con trai phải lo thờ cúng Tổ tông:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber38 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>357.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Định hương hỏa hằng bày quí tế,<BR>Lập pháp gia tự kế phụng thờ.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Con chàng thiếp trả khi thơ,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>360.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Dòng chàng thiếp dạy phụng thờ tổ tông.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Lựa chọn nghề nghiệp cho con học tập để lớn lên có nghề nghiệp thích hợp bảo đảm cuộc sống gia đình:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber39 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>361.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Lựa cho học các công các nghệ,<BR>Tính cho hay mọi vẻ văn tài.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Sĩ, Nông, Công, Cổ sanh nhai,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>364.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngư, Tiều, Canh, Mục làm bài bảo thân.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con đạo Nhơn luân, gồm Ngũ luân: Cách cư xử đối với quốc gia, đối với cha mẹ, đối với vợ, đối với anh em và đối với bạn bè.</I></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Đối với quốc gia dân tộc, phải có lòng yêu nước và lòng trung thành (TRUNG):</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber40 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>381.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Nếu đề đặng tinh trung hai chữ,<BR>Vạch lưng con viết thử để dành.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Rủi cơn loạn quốc khuynh thành,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>384.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Tấm gan liệt sĩ cũng đành độ dân.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>397.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Nào quốc thể người khi kẻ thị,<BR>Nào dân đen phép quỉ hớp hồn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nấu sôi cái máu anh phong,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>400.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>An bang tế thế một lòng lo âu.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Dạy con phải có hiếu với cha mẹ (HIẾU):</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber41 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>485.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Con ví biết trọng nghì phụ tử,<BR>Hiển tông môn khá giữ nơi lòng.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đừng làm nhục tổ hổ tông,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>488.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Lập thân trả hiếu nối dòng truyền hương.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Dạy con phải biết tôn kính thầy (KÍNH):</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber42 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>449.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôn kỉnh thầy cũng bì cha trẻ,<BR>Mới đắc truyền mọi lẽ cao sâu.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Học hay kế nhiệm mưu mầu,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>452.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Học nên tài đặng giải sầu quốc gia.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>473.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Con nhờ thầy công danh mới toại,<BR>Như nhờ cha mới giỏi hình dung.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hai ơn ấy gẫm so đồng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>476.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Nghĩa kia như hiếu, mặn nồng cả hai.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Dạy con phải thương yêu dạy dỗ em út trong nhà:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber43 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>493.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Còn em út trong nhà thơ bé,<BR>Trai dạy khuyên, gái để khép khuôn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Con đừng quen tánh luông tuồng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>496.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Các em hư nết gieo buồn song thân.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Dạy con phải biết chọn bạn mà chơi:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber44 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>501.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngoài gia tộc nước non vầy bạn,<BR>Lựa tài danh giao cạn tâm tình.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đời như trận giặc đua tranh,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>504.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Dầu tài một ngựa một mình khó nên.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>517.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Trong võ trụ hiệp hào là mạnh,<BR>Phận đồ thơ phải gánh non sông.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Anh em bạn tác vầy đông,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>520.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Xô thành cũng ngã, lấp sông cũng bằng.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#ff0000>•</FONT> Dạy con trai khi lớn lên có vợ thì phải biết thương yêu giúp đỡ vợ nhà, ăn ở cho có tình nghĩa thủy chung:</FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber45 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>525.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Tình phu phụ biết bao nghĩa trọng,<BR>Đạo nhơn luân gầy sống của đời.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Dầu cho non nước đổi dời,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>528.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Còn niềm chồng vợ, còn người còn ta.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>529.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Bạn trăm tuổi thân hòa làm một,<BR>Dầu sang hèn xấu tốt cũng duyên.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cùng nhau giữ vẹn hương nguyền,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>532.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Cái duyên kinh bố là duyên Châu Trần.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con phải lo xây dựng nền văn hóa cho dân tộc mình và phát triển nền kinh tế cho văn minh tiến bộ:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber46 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>393.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Giang sơn bốn nghìn năm tổ nghiệp,<BR>Văn hóa so cũng kịp tha bang.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Xa thơ nay gãy giữa đàng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>396.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Con tua giữ dạ cứu nàn giúp nguy.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>461.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Học cho thấu máy linh cơ tạo,<BR>Học cho toàn trí xảo văn minh.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thâu tài hay nhập nước mình,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>464.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Làm cho dân hưởng thái bình giàu sang.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con trai không đam mê sắc dục, ăn chơi trác táng:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber47 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>581.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Có chi trọng đàn ong xóm bướm,<BR>Nơi phồn ba đậm nhuộm màu gian.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đừng quen kết lũ vầy đoàn,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>584.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Cửa thanh lâu những nhộn nhàng gió trăng.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff><B>* MẸ DẠY CON GÁI:</B></FONT> (từ câu 593 đến 712: 120 câu).</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Con gái phải lo trau giồi Tứ Đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh, và giữ lấy Tam Tùng: Tùng phụ, Tùng phu, Tùng tử.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Mẹ dạy con gái về DUNG:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber48 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>621.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Phàm phận gái đứng hàng khuê các,<BR>Phải trau tria tướng hạc hình mai.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Chín tầng cửa đóng then gài,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>624.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Ra ngoài nghiêm nghịï, trong bày đoan trang.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Mẹ dạy con gái về NGÔN:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber49 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>625.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Đối với khách đồng bàn đồng tuổi,<BR>Nhớ cho hay lời nói giọng cười.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngôn từ ngọt dịu thanh tươi,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>628.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Tiếng tiêu khải phụng, phục người mới ngoan.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Mẹ dạy con gái về CÔNG:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber50 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>629.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Gặp cơn rảnh nhà lan vắng khách,<BR>Công chỉ kim, đèn sách học hay.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trăm nghề dầu chẳng đủ tài,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>632.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Dệt văn Tô Huệ gỡ đày chinh phu.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con gái về HẠNH:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber51 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>633.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Sửa từ nết ngày thâu tập tánh,<BR>Trăm hạnh hay bởi tránh điều thô.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Xấu xa rách rưới lõa lồ,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>936.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Đoan nghiêm tánh đức cũng cho gái lành.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con gái lúc chưa chồng thì ở nhà phải tùng Cha (TÙNG PHỤ) và phải hiếu thảo với cha mẹ:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber52 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>637.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Còn đương thuở tuổi xanh thơ bé,<BR>Ráng theo cha học lễ học văn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Phép xưa tùng phụ đã rằng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>640.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Dựa thân cội tử đợi hàng trượng phu.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>641.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Thánh xưa dạy từ câu nói hiếu,<BR>Đạo thờ thân chầm khíu nên kinh.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tích xưa nhắc đến Đề Oanh,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>644.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Thương cha nên phải bán mình kêu oan.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con gái phải lựa chọn tấm chồng cho xứng đáng với tài sắc của mình:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber53 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>653.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Đợi nơi cửa khách tìm thức ngọc,<BR>Đừng đổ đường rời bốc đóa hoa.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trông người so sánh với ta,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>656.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Lường tài cân sắc hiệp hòa mới nên.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Dạy con gái khi có chồng thì phải tùng chồng (TÙNG PHU) và giữ lòng chung thủy với chồng:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber54 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>673.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Đến lúc đã chung phòng hòa hiệp,<BR>Phải tùng phu là phép xưa nay.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mạnh Quang tích trước ghi tài,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>676.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Tề mi vẹn đạo chẳng nài khổ thân.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>701.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Hễ thất nghĩa rẻ khinh kim cải,<BR>Khó tưới hoa trở lại thanh tươi.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hư nên cũng có một đời,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>704.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Hay chi thay đổi nhành mai sái mùa.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Hai đoạn: Mẹ dạy con trai và Mẹ dạy con gái rất quan trọng, tính theo số câu thì chiếm ¼ tác phẩm.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Người Mẹ cần lợi dụng sự thương yêu gần gũi các con để nhỏ to dạy dỗ và khuyên nhủ con. Bởi vì nuôi một đứa con thì dễ, chớ việc dạy một đứa con nên người đạo đức hữu ích cho nhơn quần xã hội là một việc muôn vàn khó khăn, đòi hỏi người cha, nhất là người mẹ phải tế nhị, sâu sắc và nhẫn nại.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Người phụ nữ, nếu gặp phải số phận bạc bẽo, gãy gánh giữa đường thì điều cao quí nhất vẫn là giữ lòng chung thủy với chồng, ở vậy nuôi con và dạy dỗ con, hy sinh bản thân mình để tạo sự nghiệp cho con, hơn là tái giá, bước thêm bước nữa (TÙNG TỬ):</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber55 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>777.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Thôi đành gởi tâm hồn gió tuyết,<BR>Theo nương con cho hết Tam Tùng.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hoặc là tròn nghĩa thủy chung,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>780.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Hoặc là chia dạ não nùng với con.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Khi con đã khôn lớn nên người, người phụ nữ cần nên hướng về đường đạo đức tu hành:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber56 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>969.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Tiếng U Minh tía lia gợi thảm,<BR>Giọng kình khua cửa Phạm dập dồn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Câu kinh tiếng kệ gọi hồn,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>972.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Kêu thương khách tục, giải lòng người nhân.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>997.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Rón rén trước Phật ngồi cúi gật,<BR>Mấy lạy trình mấy nấc tương tư.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mảnh tâm xin gởi bấy chừ,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1000.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Nương theo thuyền huệ vào bờ Tương giang.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Nhìn lại cuộc đời đã qua, thấy rõ như là một giấc mộng, có chồng có con, mưu cầu danh lợi chỉ là chuốc thảm đeo sầu.</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber57 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1109.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngắm thế cuộc chẳng bằng một giấc,<BR>Kiếp phù sinh đặng thất là bao.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nhẫng là đeo thảm chác sầu,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1112.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Tóc xanh cho tới bạc đầu cũng in.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Người phụ nữ lúc bấy giờ nên xuất gia tu hành, tầm đường Thiên đạo thì mới mong giải khổ và thoát khổ.</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber58 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1153.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Thay đạo phục bước xăng lánh thế,<BR>Mơi thì kinh, tối kệ giải lòng.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Từ bi hứng giọt nhành dương,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1156.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Lau thanh trái chủ, lấp đường nghiệt căn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1233.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Vẹn Nhơn đạo đi lần nẻo chánh,<BR>Đến vô ưu đặng lánh nhơn luân.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thuyền con mệch mệch như rừng,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1236.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Đon đường Thánh đức hỏi chừng Như Lai.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Tu thì nên luyện đạo và sẽ được đắc đạo tại thế:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber59 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1249.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Bế ngũ quan, không kiêng tục tánh,<BR>Diệt lục trần xa lánh phàm tâm.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mệnh Thiên giữ vững tay cầm,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1252.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Đoạt phương tự diệt, giải phần hữu sinh.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1257.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Ngũ khí thanh diệt trừ quả kiếp,<BR>Linh quang đầy đặng tiếp hồng ân.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Xác tại thế đã nên Thần,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1260.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Ba mươi sáu cõi đặng gần linh Thiên.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Ráng cầm viết ghi lại những kinh nghiệm sống của đời mình để lưu lại khuyên dạy Nữ phái:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber60 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1381.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Gắng cầm viết nín hơi sống rốt,<BR>Đề năm vần khắc cốt nữ lưu.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Dứt tình ái, giải sầu ưu,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1384.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Hễ thương thì cũng lo mưu giữ mình.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> <I>Nhiệm vụ đã xong, linh hồn thoát xác về Tiên, hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn:</I></FONT></P>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber61 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1397.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Buông ngọn viết vào làn mây trắng,<BR>Hễ có thương nhớ dạng là hơn.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="75%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cảnh Thiên gởi tấc hương hồn,</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1400.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="85%" colSpan=3><FONT face="Times New Roman" size=3>Đề câu tiết nghĩa vĩnh tồn hậu lai.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="100%" colSpan=5><FONT size=3> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="10%"><FONT size=3>1401.</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="5%"><FONT size=3> </FONT></TD>
<TD vAlign=top width="80%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Đời đời danh chói CAO ĐÀI ./.</FONT></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =THAN1><FONT size=3>Tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận của Tiên Nương Đoàn Thị Điểm giáng cơ viết ra vào năm 1933, lúc đất nước Việt Nam ta còn phong kiến và Pháp thuộc, nên thích hợp với hoàn cảnh xã hội thời đó, nhưng so với hoàn cảnh của người phụ nữ thời nay có nhiều đổi mới thì tác phẩm có một vài chi tiết không còn thích hợp nữa.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>Tuy nhiên, đứng trên bình diện tổng quát, đặt nặng phần nội dung căn bản mà xem nhẹ chi tiết, thì tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận nầy rất có giá trị về hai phương diện: Văn chương và Giáo dục.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>- Lời thơ bóng bẩy, đầy âm điệu, ý tứ thanh cao, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.</FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3>- Nội dung giáo dục chủ yếu dành cho Nữ phái, nhưng không phải không có dạy Nam phái, góp phần củng cố nền tảng đạo đức gia đình, đúng theo chủ trương Nho tông Chuyển thế của Đạo Cao Đài, để từ đó xây dựng nền phong hóa Việt Nam càng lúc càng tốt đẹp, làm gương mẫu cho toàn nhơn loại, đúng theo Thánh ngôn của Đức Chí Tôn:</FONT></P>
<P =THAN1><B><FONT size=3>"Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong."</FONT></B></P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><FONT color=#000000 size=3> ( Trích trong quyển Cao Đài Từ Điển của Huynh Đức Nguyên ) </FONT></FONT></P>
<P =THAN1><FONT size=3> </FONT></EM><FONT size=3></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top