Tình Đời-Tình Thương trong Toán học

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>  <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000><strong>TÌNH ĐỜI - TÌNH THƯƠNG  trong TOÁN HỌC...!</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>    ĐỜI <FONT color=#0000ff>, tổng hợp bỡi muôn vàng mặt phẳng </FONT></FONT></strong> </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>    <strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><FONT color=#0000ff>Mà </FONT>TÌNH THƯƠNG<FONT color=#0000ff> là quỷ tích của không gian</FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>    Kiếp nhân sanh những Hàm số tuần hoàn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>    Quanh quẩn chỉ một đường Lượng giác</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>     Không ai muốn cuộc đời toàn không số </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>     Sống cõi trần công thức : <EM>Cộng , Nhân , Chia</EM> </FONT></strong> </P>
<P><EM>       </EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4><strong>Cạnh, góc, ôi ! phức tạp vô cùng...!</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn...</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Sống <FONT color=#ff0000>TÌNH THƯƠNG</FONT>  - Chờ vòng <FONT color=#ff0000>ĐỜI</FONT> định tiến </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Đâu phải Nghiệm số của đời trai </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Muôn vạn người phải tận cực với thiên tài</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Để đo bán kính trần gian vũ trụ</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Nếu dòng <FONT color=#ff0000>ĐỜI</FONT> toàn là Thông số  </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      Bài toán <FONT color=#ff0000>TÌNH</FONT> thành  Vô nghiệm ai ơi !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>      <FONT color=#ff0000> TÌNH</FONT> đâu  có  Tam thừa bậc hai ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>        Để có thể ngồi yên xét dấu </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>        Mà chúng ta là  kẻ chứng minh </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>         Đừng bao giờ đảo về một phương trình  !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>         Tìm Đạo Hàm ngồi yên suy nghĩ kỷ </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>          Sẽ thấy dần hệ số góc <FONT color=#ff0000>TÌNH THƯƠNG</FONT> !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>           Đừng vội vàng định hướng một hai chiêu..</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>             Vì <FONT color=#ff0000>TÌNH THƯƠNG</FONT> có muôn nghìn hệ luận </FONT></strong> </P>
<P>            <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>    <FONT color=#0000ff>Huống cuộc <FONT color=#ff0000>ĐỜI</FONT> bắng ánh sáng Lập phương</FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff> </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>                 <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>Trung tuyến đấy kẻ lấy một đường</strong></FONT> </FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>               Trong mặt phẳng tương giao hai khoé mắt </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>               Ta chịu khó kẻ thêm đường thẳng góc </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Để tìm về hội nhập cùng <FONT color=#ff0000>THẦY.</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=4>                <FONT color=#0000ff>Khắp cùng Nam Bắc Đông Tây </FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=4>                  "THƯỢNG ĐẾ  TẤT CẢ" CHA CHUNG <FONT color=#0000ff>muôn lòai./</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=4>                                                        __________</FONT></strong></P>   
 

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>1234 đệ góp chút ý lời cùng huynh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>---o---</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>thuở lên ba em đòi đi mẫu giáo</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>tập ráp vần,tập đếm số bàn tay</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>1 ráp 1 là 2 em dám nói</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>lập phương trình nhờ que đếm ngày xưa !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>nghiệm trình đời,nghiệm lần theo năm tháng !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>để bây giờ : 1 ráp 1 bao nhiêu !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ngày xưa đó!...là 2 em dám nói</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>còn giờ thì !...không dám nói là 2</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>bởi vì rằng : đời toàn thông số ảo !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>bởi vì rằng : <FONT color=#3300cc>BIẾN SỐ</FONT>...ẩn <FONT color=#ff0000>CÀN KHÔN</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>thông số đời...ôi ! toàn thông số ảo !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>lập phương trình định luận mãi...vần xoay !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>cộng trừ đó ! và rồi nhân chia đó !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>lập phương trình tìm hệ số đường đi</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>cos, sine kìa ! đường cong cong biểu diển</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>biểu diển gì !? : cay đắng của HƯ VINH !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>trục tung hoành biểu đồ ngang và dọc </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>phác biểu đồ tịnh tiến của <FONT color=#ff0000>THẦN TÂM</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>trục tung hoành : <FONT color=#ff0000>THỜI GIAN </FONT>và <FONT color=#ff0000>LUÂN LÝ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>vẽ vòng <FONT color=#0000ff>TRÒN</FONT> lại lọng vẽ hình <FONT color=#0000ff>VUÔNG</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>tìm tiếp tuyến dò tìm <FONT color=#ff0000>TÂM</FONT> trung điểm</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>để biết rằng ẩn số nấp vào đâu !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>thông số đời ôi ! toàn thông số ảo !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>lập <FONT color=#0000ff>VUÔNG</FONT> , <FONT color=#0000ff>TRÒN</FONT> tìm đáp án CÀN KHÔN !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>dùng số ảo ! lập trình tìm QUỶ TÍCH !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>giải phương trình < bật ngửa > lại <bật nghiêng ></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>tìm ẩn số biết nhờ nương... <FONT color=#330099>BIẾN SỐ !</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#330099><FONT color=#3300cc>BIẾN SỐ</FONT><FONT color=#000000> này</FONT></FONT>, <FONT color=#330099>BIẾN SỐ</FONT> của <FONT color=#ff0000>CÀN KHÔN</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>nhờ <FONT color=#0000ff>BIẾN SỐ HUYỀN THÔNG </FONT>ra đáp án</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>để phương trình không bỏ ngỏ đường < <FONT color=#ff0000>LINE</FONT> ></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>nghiệm phương trình lần dò theo <FONT color=#330099>BIẾN SỐ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>nghiệm đường về...<FONT color=#ff0000>ẩn </FONT><FONT color=#ff0000>áo </FONT>! bóng thời gian</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>     
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=4><strong>        <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Bạn 1234 có đặc tính khá theo dõi đấy chứ !  Vậy xem Tình Đơi - Tình Thương trong toán học mang nhiều chủ điểm. 1234 cảm nhận như vậy thì thuộc về TÌNH ĐỜI 100%, nhưng chịu khó suy diễn và tìm về le thật của Toán học nó rất đa dạng. Chung quy ẩn dạng từ câu cuối cùng trở lên câu thứ 10 đấy 1234 ạ !    Bài nầy nói lên TÌNH ĐỜI và TÌNH THƯƠNG</FONT></strong></FONT></FONT>  đ<FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>ể nhắc lại sự Tu Hành phải giữ lòng thanh tịnh làm chuẩn   Nói vậy , " đường Đời muôn vạn nẽo " những suy nghĩ lúc còn bé thơ của chúng ta đem áp dụng vào đây khó  mà xét nghiệm lắm ! ! Vì tâm bé thơ nó trong trắng hồn nhiên" <EM>nhơn chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn.."</EM> Nghĩ vậy nếu chúng ta phải học về " Bí Pháp và Thể Pháp" qua lời giải trình của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc , vào đêm Rằm tháng 5 năm Tân Mão ( 1951) </strong></FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>thì mới sáng tỏ được phần nào Bạn 1234  ạ ! Tóm lại, chúng ta cứ nghĩ rằng Ơn Trên dạy : " Pháp vô định tướng, hiệp cơ vi diệu " đúng không !      Thân ái chào 1234.</strong></FONT></P>                                                                       _______________  
 

1234

Active member
<P align=left> </P>
<P align=left><strong><FONT size=3>đệ 1234 kính trình lão đạo huynh N.N.ok đệ không phủ nhận những nhận </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT size=3>xét của lão </FONT></strong><strong><FONT size=3>huynh,nhưng...ước gì ! ước gì ! thời gian sẽ quay trở lai...quay lại </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT size=3>để rồi chúng ta huynh đệ đây </FONT></strong><strong><FONT size=3>được trở về cái gọi là thời thơ ấu be bé ấy,và </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT size=3>còn thật là be bé hơn nữa kià ! để chúng ta đều </FONT></strong><strong><FONT size=3>được gần gủi hơn kề cận </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT size=3>hơn cái tánh nét  < chi sơ - bổn thiện > đó phải không đại lão huynh? </FONT></strong><strong><FONT size=3>thôi thì </FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT size=3>đệ vụn về gửi huynh vài câu  !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>-----O-----</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TÌNH TRẦN THẦY THẤY THƯƠNG TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>VÌ TRONG THẾ TỤC CÒN NHIỀU TỐI TĂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Ở ĐỜI NẶNG TÁNH TRONG ĐỜI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CÒN TRONG CHỮ ĐẠO THÌ TÌNH TỰ TIÊU !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TA THÌ THẤY RÕ TÌNH ĐỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TÌNH ĐỜI..BẠC BẺO LÀM ĐỀU PHI NHÂN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TRĂNG TREO TRÊN ĐỈNH TUYẾT SƠN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>RỌI XUỐNG MẶT HỒ BÓNG CHIẾU LUNG LINH !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>GỢN MÂY TRÔI NỔI BỀNH BỒNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>NHƯ LÀ TÂM Ý CỦA NGƯỜI TRẦN GIAN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>VÔ PHƯƠNG, VÔ ĐỊNH, VÔ CHỪNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>THEO LUỒNG GIÓ THỔI LÚC NGỪNG, LÚC TAN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TÂM TA VÔ ĐỔI, VÔ CHỪNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TẠO RA QUẢ ĐẮNG, QUẢ LÀNH VỀ SAU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CON NAY GẮNG CHÍ TU TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CHO TÂM THANH TỊNH ĐỂ VỀ LẠI NGÔI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CON ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO CAO THÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CON ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO CAO THÂM VỜI VỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CHƠN TÂM, BỔN TÁNH, BỔN THẦN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CHƠN TÂM, BỔN TÁNH,BỔN THẦN, THẦN THÔNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DU THẦN TẠO RÕ THẦN THÔNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DU THẦN TẠO RÕ SỨC THẦN TRONG TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>THẦN TÂM SỨC Ở BỔN TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>BỔN TÂM SỨC Ở TẠI LÒNG CỦA CON</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>THIÊN TÔN TOÀN TÁNH TẠI TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TẠI TÂM TỰ TÁC, TỰ TOÀN TỰ TU</FONT></strong></P>
<P align=left><strong><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#ff0000></FONT></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#ff0000>( </FONT><FONT color=#ff0000>TÌNH ĐỜI - TÌNH ĐẠO ) TÌNH GÌ NẰM Ở NGOÀI TÂM !!!?</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>ĐỆ 1234  MUỘI </FONT></FONT></strong><strong><FONT color=#000000 size=3>TÂM , Ý CÒN THÔ THIỂN,TẦM NHÌN CÒN QUÁ KÉM CỎI,ĐỆ </FONT></strong><strong><FONT color=#000000 size=3></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000 size=3>KHÔNG BIẾT NÓI GÌ </FONT></strong><strong><FONT color=#000000 size=3>HƠN! ĐỆ THÀNH TÂM MONG NHẬN ĐƯỢC </FONT></strong><strong><FONT color=#000000 size=3>NHIỀU Ý </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000 size=3>LỜI ĐẠO DẪN CỦA LÃO ĐẠO HUYNH HẦU GIÚP ĐỆ CÓ ĐƯỢCTHÊM </FONT></strong><strong><FONT color=#000000 size=3>TẦM </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000 size=3>NHÌN LÀM HÀNH TRANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG VỀ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>ĐỆ 1234 KÍNH LÃO ĐẠO HUYNH  </FONT></strong></P>
<P align=left> </P> 
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=4><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>        CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG - NIẾT BÀN TẠI <FONT face="Times New Roman, Times, serif">TÂM</FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4>             <strong>     ĐẠO</strong> <FONT color=#0000ff><strong>, là gì? Không là gì cả !</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                 Chớ cái gì hóa hóa sanh sanh ;</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                 Cái không phải, cái vô danh ,</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                  Không sanh không hóa , hóa sanh muôn lòai.</strong>  </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff>                   <strong>Nó ở đâu , trong ngòai cho biết ,</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                    Không ở đâu , kỳ thiệt khắp nơi ;</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                    Trong ngòai cũng bặt tăm hơi ,</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                      Hư hư thiệt thiệt  , không lời giải phân.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                     Vậy chớ nó là nhân hay quả ?</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                       Không , nó trên tất cả đối thù ,</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4><strong>                        Huyền huyền diệu diệu nhiệm mầu </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff><strong>                        Theo đuôi chẳng thấy , đón đầu cũng không.</strong>        </P>
<P>                       <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>Vậy <FONT color=#ff0000>ĐẠO</FONT> khác , <FONT color=#ff0000>Hóa Công</FONT> vẫn khác ,</strong></FONT></P>
<P><strong>  .</strong><strong>                     Hay một ngôi xuất phát sanh thành. </strong></P>
<P><strong>                         Đã rằng vạn hữu bổn sanh,</strong></P>
<P><strong>                          Nguyên lai chỉ một <FONT color=#ff0000>MẸ</FONT> lành Càn Khôn.</strong></P>
<P><strong>                           Trời, Đất hiện ti,tôn định rõ,</strong></P>
<P><strong>                           Âm dương phân đây đó là hai.</strong></P>
<P><strong>                           Thiên hình vạn tượng , khác sai,</strong></P>
<P><strong>                            Chơn tâm bình đẳng , mắt tai chia lìa.</strong></P>
<P><strong>                            Hòa dưỡng nhứt , nọ kia là một.</strong></P>
<P><strong>                            Một là ba ,then chốt sanh thành ;</strong></P>
<P><strong>                              Hai nghi, bốn tượng  vận hành ,</strong></P>
<P><strong>                              Tám ngôi, sáu bốn quái danh hiện trình.</strong></P>
<P><strong>                              Vô hóa hữu , thành hình cu hội ,</strong></P>
<P><strong>                               Hữu hoàn vô , triệt thối quái danh.</strong></P>
<P><strong>                               Thuận chiều tử tử sanh sanh</strong></P>
<P><strong>                                Nghịch lưu , phản bổn , kỳ thành đại trung.</strong></P>
<P><strong>                                 Trung chưa hiện  yêu, mừng, giận, ghét,</strong></P>
<P><strong>                                 Trung hiện </strong><strong>ra đúng tiết hòa giai.</strong></P>
<P><strong>                                   Sáu căn duyên, với cảnh ngòai,</strong></P>
<P><strong>                                   Tình mong theo ý , phiêu nhai đất người.</strong></P>
<P><strong>                                    Tuồng ão hóa đầy vơi biển khổ,</strong></P>
<P><strong>                                     Chán chường rồi ,tĩnh ngộ quày chân ,</strong></P>
<P><strong>                                     Biết ra là giấc mộng trần ,</strong></P>
<P><strong>                                     Men đường giải thóat, thiện chân cội nguồn. </strong></P>
<P>                                     <strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Đạo vô vi luôn luôn còn mãi ,</FONT></strong></P>
<P><strong>                                     Đời vô thường bỡi tại hình danh,</strong></P>
<P><strong>                                     Vô cầu chứng quả vô sanh ,</strong></P>
<P><strong>                                      Lòng mà vô niệm chứng thành như chơi .</strong></P>
<P><strong>                                      Người thọ đức đất Trời ban phú ;</strong></P>
<P><strong>                                        Khí âm dương ngưng tụ thành hình,</strong></P>
<P><strong>                                        Quỷ thần giao hội chí linh ,</strong></P>
<P><strong>                                        Ngủ hành tụ khí kết tinh nhiệm mầu.</strong></P>
<P><strong>                                        Tâm đức ấy há cầu mà được,</strong></P>
<P><strong>                                        Nhơn thân nầy nhờ phước gặp may ,</strong></P>
<P><strong>                                        Sánh cùng Thiên Địa Tam Tài </strong> </P>
<P><strong>                                         Trai lành, gái hạnh dồi mài thanh cao. </strong></P>
<P><strong>   </strong>                                      <strong> Tâm rộng lớn trùm bao Trời đất</strong> </P>
<P><strong>                                           Đức háo sanh muôn vật tinh cầu ,</strong></P>
<P><strong>                                         Buông ra trải khắp đâu đâu , </strong></P>
<P><strong>                                         Gom về còn nhỏ hơn đầu sợi lông </strong></P>
<P><strong>                                         Muốn nói không, thật không hằng cửu .</strong></P>
<P><strong>                                         Nói có thì thật hữu chơn thường ;</strong></P>
<P><strong>                                         Ở Trời làm chủ âm dương , </strong></P>
<P><strong>                                         Nơi người nhơn nghĩa kỷ cương pháp quyền .</strong></P>
<P><strong>                                          Rất hồn hồn thiêng liêng trong sáng , </strong></P>
<P><strong>                                          Cả hiển vi vô gián thái hòa ; </strong></P>
<P><strong>                                          Ngại khi tâm ấy vọng tà , </strong></P>
<P><strong>                                            Gây nên xáo trộn ta bà đảo  điên. </strong></P>
<P><strong>                                           Thường răn đe tâm viên ý mã ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Khá ngăn phòng phước họa không nơi.</strong></P>
<P><strong>                                           Xưa nay tôn giáo dạy đời , </strong></P>
<P><strong>                                           Đọa siêu bởi đó , khuyên người tu tâm</strong></P>
<P><strong>                                                 Nó phóng tán, mau tầm đem lại , </strong></P>
<P><strong>                                                 Nó lệch sai , hoán cải quân bình ; </strong></P>
<P><strong>                                            Vọng thành biển thức vô minh , </strong></P>
<P><strong>                                                  Bế căn, chỉ niệm , tâm tình hườn hư .</strong></P>
<P><strong>                                               Kìa Trời đất như như thanh tịnh.</strong></P>
<P><strong>                                               Mà kiền khôn an định hồn nhiên ;</strong></P>
<P><strong>                                               <FONT color=#ff0000>      ĐẠO</FONT> là mực thước Trung Kiên ,</strong></P>
<P><strong>                                          <FONT color=#ff0000>              ĐỜI</FONT> đời mãi được vẹn nguyên vững bền.</strong></P>
<P><strong>                                                     Lìa trái Đạo, xuống lên sáu nẽo,</strong></P>
<P><strong>                                                      Bị trần căn lôi kéo vấn vương ;</strong></P>
<P><strong>                                                      Ngăn chia phàm Thánh đôi đường,</strong></P>
<P><strong>                                                        Bỡi trong tâm sở tâm vương đặt bày.</strong></P>
<P><strong>                                                        Muốn nhập<FONT color=#ff0000> Thánh </FONT>thì quay trở lại ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Muốn về <FONT color=#ff0000>THẦY </FONT>, đổi cái phàm tâm ,</strong></P>
<P><strong>                                                         Muốn tu, triệt thóai quần âm ,</strong></P>
<P><strong>                                                          Muốn nên Bồ Tát, nhỗ mầm vô minh.</strong></P>
<P><strong>                                                          Mê nhứt tâm , biến thành tám thức ,</strong></P>
<P><strong>                                                          Thức phân chia thứ bực thân thù,</strong></P>
<P><strong>                                                           Ghét thương loạn tưỡng phù du ,</strong></P>
<P><strong>                                             Trần căn gieo gặt , phát thu nhộn nhàng.</strong></P>
<P><strong>                                                          Thức rão khắp muôn vàn lịch kiếp , </strong></P>
<P><strong>                                                           Mãi gây nhân, tạo nghiệp luân hồi ;</strong></P>
<P><strong>                                                            Ngày ngày nảy tược đâm chồi ,</strong></P>
<P><strong>                                                         Thức lưu gia tạp(1)tăng bồi thêm đông.</strong></P>
<P><strong>                                                              Dòng họ thức chi tông đủ lọai , </strong></P>
<P><strong>                                                             Tương hệ nhau nội ngọai chí tình ;</strong></P>
<P><strong>                                                              Hóa ra vạn trạng thiên hình ,</strong></P>
<P><strong>                                                                Rồi vin vào đó pha tình ngọt chua. </strong></P>
<P><strong>                                                               Tĩnh thức xúm bán mua đôi chác, </strong></P>
<P><strong>                                                                Gia vị</strong> <strong>thêm mặn lạt màu mè ; </strong></P>
<P><strong>                                                                Bao nhiêu sự thực lấp che ,</strong> </P>
<P>                                                               <strong>Diễn trò ảo thuật, mê loè người ngu</strong></P>
<P><strong>                                                               Dìm đời trong ao tù biển khổ,</strong></P>
<P><strong>                                                                Sớm may duyên giác ngộ hồi đầu ;</strong></P>
<P><strong>                                                               Ngược xoay cái dụng tham cầu,</strong></P>
<P><strong>                                                              Trở về nguyên thể ban đầu là Tâm.</strong></P>
<P><strong>                                                               Khởi tu đó, giữ cầm nơi đó,</strong></P>
<P><strong>                                                            An trụ đây, nghe ngó vào đây ;</strong></P>
<P><strong>                                                             Thần ngưng, tinh khí đủ đầy,</strong><strong> </strong></P>
<P><strong>                                                            Ngược xuôi chỉ một pháp nầy mà  ra.</strong></P>
<P><strong>                                                              Đời thường nói tâm ma tâm Phật  </strong></P>
<P><strong>                                                              Ma rong theo cảnh vật sắc trần ;</strong></P>
<P><strong>                                                               Phật hay quán  chiếu tự thân,</strong></P>
<P><strong>                                              Dụng cung nghịch thuận, đôi phần khác nhau.</strong></P>
<P><strong>                                                Tâm kiên thật một màu trong sáng,</strong></P>
<P><strong>                                                Không nhiểm ô dính dáng bụi trần;</strong></P>
<P><strong>                                                Tròn đầy như thể hư không ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Bất sanh bất diệt ngòai vòng nhơn  duyên.</strong></P>
<P><strong>                                                  Gốc Trời Đất Tâm nguyên có một,</strong></P>
<P><strong>                                                   Mà suốt thông cùng tột hữu vi ;</strong></P>
<P><strong>                                                   Không làm, không lại, không đi ,</strong></P>
<P><strong>                                                Không đâu chẳng đến không chi chẳng làm .</strong></P>
<P><strong>                                                 Đâu phải như tâm phàm ngưng trệ,</strong></P>
<P><strong>                                                  Đi lại nhiều , làm kể biết bao ;</strong></P>
<P><strong>                                                     Được chi hỏi tiến bước nào ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Hay là mơ mộng chiêm bao huyển trò</strong></P>
<P><strong>                                                      Tâm như thật, Trời cho chẳng giữ ,</strong></P>
<P><strong>                                                        Gọi căn trần duyên lự làm tâm;</strong></P>
<P><strong>                                                       Lăng xăng buông bỏ bắt cầm ,</strong> </P>
<P><strong>                                                        Nhổ râu Ông nọ cắm cằm mụ kia .</strong></P>
<P><strong>                                                         Tâm phàm duyên không lìa vọng niệm,</strong></P>
<P><strong>                                                        Dấy lòng phàm đọat chiếm tranh giành,</strong></P>
<P><strong>                                                          Ngày ngày sanh sự sự sanh ,</strong></P>
<P><strong>                                                        Ghét dơ đủ cách tung hoành đủ phương</strong></P>
<P><strong>                                                           Kế lanh xảo khôn lường nỗi ý ,</strong></P>
<P><strong>                                                           Thêm mát tay lợi khí chẳng vừa.</strong></P>
<P><strong>                                                            Kể chi then khóa ngăn ngừa ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Vào ra ai thấy đảo lừa ai hay? </strong></P>
<P><strong>                                                             Duyên lự tâm già tay lợi hại .</strong></P>
<P><strong>                                                            Khéo gieo trồng gặt hái muôn duyên;</strong></P>
<P><strong>                                                             Thẩm, hằng, sanh sát đủ quyền,</strong></P>
<P><strong>                                                  Suy lường tính toán đảo điên trăm đường .</strong></P>
<P><strong>                                                       Hay biện biệt, ghét thương, bỏ lấy ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Đặng căn trần liền dấy tham sân.</strong></P>
<P><strong>                                                       Mạt Na tạo quả gây nhân,</strong></P>
<P><strong>                                                      Luân hồi sanh tử lần khân tuần hòan .</strong></P>
<P><strong>                                                       Tích tập tâm kho tàng chủng tử ,</strong></P>
<P><strong>                                                         Nhặt ba đời tích trử vào đây ;</strong></P>
<P><strong>                                                          Phát thâu do ở tâm nầy,</strong></P>
<P><strong>                                                Thánh phàm khác giống ương gầy bên trong.</strong></P>
<P><strong>                                                   Khéo xông ướp niêm phong kỹ lưỡng,</strong></P>
<P><strong>                                                     Duyên lự và tư lượng chăm lo,</strong></P>
<P><strong>                                                       Kiếm tiềm cất đặt vào kho , </strong></P>
<P><strong>                                                Chưa dùng để đó, làm trò đem ra  .</strong></P>
<P><strong>                                                     Kiến thật tâm, ấy là tâm Phật,</strong></P>
<P><strong>                                                     Tích tập tâm vàng thật lộn chì ;</strong></P>
<P><strong>                                                       Hai tâm kia mới hiẻm nguy ,</strong></P>
<P><strong>                                                   Mạt Na, Ý thức`cực kỳ tinh ranh.</strong></P>
<P><strong>                                                         Mượn ngủ uẩn vàng, xanh,đen  đỏ,</strong></P>
<P><strong>                                                          Biến chế bao nhiêu đó đủ màu  ;</strong></P>
<P><strong>                                                            Vẽ thành đất thấp Trời cao ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Sơn hà cảnh vật, trông vào như in.</strong></P>
<P><strong>                                                    Giả với thật , ngắm nhìn chẳng khác , </strong><strong>      </strong></P>
<P><strong>                                                     Khiến bao người lầm lạc hướng đi ;</strong></P>
<P><strong>                                                      Chánh tà súyt sóat một ly ,</strong></P>
<P><strong>                                                  Không <FONT color=#ff0000>THẦY </FONT>chỉ dẫn , thị phi khó tường.</strong></P>
<P><strong>                                                      Phật khởi xướng vô thường, vô ngã, </strong></P>
<P><strong>                                                        Ngã, Pháp, đều huyễn hóa ão huyền.</strong></P>
<P><strong>                                                         Đoạn lìa thập nhị nhân duyên,</strong></P>
<P><strong>                                                    Thì đâu còn chấp, còn thiên, hồ đồ.</strong></P>
<P><strong>                                                          Thế thượng vạn ban đô thị giả ,</strong></P>
<P><strong>                                                          Nhơn gian đạo đức quả vi chơn ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Có câu " Họa phước vô môn " </strong></P>
<P><strong>                                                             Đọa siêu do cả tâm hồn gây ra.</strong></P>
<P><strong>                                                             Chỉ có cách thiền na tâm muội ,</strong></P>
<P><strong>                                                             Mới tĩnh tâm tắt nguội lòng phàm; </strong></P>
<P><strong>                                                               Diệt trừ tận gốc sân tham ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Mới mong thanh tịnh, mới làm vô vi.</strong></P>
<P><strong>                                                               Chỗ lập địa tu trì đốn nhập ,</strong></P>
<P><strong>                                                                Giữa hình đồ chữ thập giao liên.</strong></P>
<P><strong>                                                               Tinh thần hồn phách quy nguyên</strong></P>
<P><strong>                                                      Tam hoa ngũ khí triều huyền nhứt chơn.</strong></P>
<P><strong>                                                     Tiên luyện mạng , hườn đơn nhập Thánh ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Phật sáng tâm thấy tánh siêu phàm. </strong></P>
<P><strong>                                                    Nhờ phần thế Đạo đương kham , </strong></P>
<P><strong>                                                Bão trung thủ nhứt , dưỡng hàm hạo nhiên. </strong></P>
<P><strong>                                                    Hội Tam Kỳ quy nguyên Vạn giáo. </strong></P>
<P><strong>                                                    Gồm Thích, Nho, Gia, Lão một nhà ;</strong></P>
<P><strong>                                                     Vì đời chia bảy xẻ ba ,</strong></P>
<P><strong>                                                     Phải đem tôn chỉ  dung hòa năm châu. </strong></P>
<P><strong>                                                     Pháp môn đủ trong sâu ngòai rộng </strong></P>
<P><strong>                                                     Đạo thời trung, tịnh động suốt thông </strong></P>
<P><strong>                                                     Đại Thừa có pháp huyền công ,</strong></P>
<P><strong>                                                   Khai,Thị,Ngộ,Nhập, tánh không hiện bày. </strong></P>
<P><strong>                                                  Tánh Không ấy bản lai diện mục , </strong></P>
<P><strong>                                                   Thấy biết rồi hàng phục vọng tâm ; </strong></P>
<P><strong>                                                    Bấy lâu nhận thức sai lầm , </strong></P>
<P><strong>                                                   Lay qua , động lại, tưỡng tâm của mình , </strong></P>
<P><strong>                                                   Tâm thức ây , vô minh trói buộc , </strong></P>
<P><strong>                                                    Sống trong vòng hạn cuộc tối tăm, </strong></P>
<P><strong>                                                     Cũng vì nhận thức là tâm, </strong></P>
<P><strong>                                                      Bắt,buông,nắm,bỏ óai ăm đủ trò. </strong></P>
<P><strong>                                                        Tứ lượng tâm so đo,chấp ngã,</strong></P>
<P><strong>                                                         Duyên lự tâm bóm gá sáu trần ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Ngày ngày náo lọan tâm thân,</strong></P>
<P><strong>                                                         Dấy lòng ưa ghét, tạo nhân luân hồi.</strong></P>
<P><strong>                                                         Tích tập tâm nỗi trôi sáu nẽo ,</strong></P>
<P><strong>                                                         Tự cho rằng khôn khéo thông minh.</strong></P>
<P><strong>                                                          Oan khiên ràng buộc lấy mình , </strong></P>
<P><strong>                                                           Để cho lục dục thất tình khiến sai.</strong></P>
<P><strong>                                                            Kiên thật tâm Như Lai tự tánh</strong></P>
<P><strong>                                                            Bị trần căn duyên ảnh che mờ ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Muốn tìm trở lại nguyên sơ,</strong></P>
<P><strong>                                                              Y tha, biến kế quyêt ngờ đừng tin.</strong></P>
<P><strong>                                                       Quyết buông bỏ, không vin, không dựa. </strong></P>
<P><strong>                                                     Không để lỏng nghiêng ngã vấn vương.</strong></P>
<P><strong>                                                          Tin rằng cả thảy vô thường,</strong></P>
<P><strong>                                                         Nhứt như bình đẳng là đường tối tân.</strong></P>
<P><strong>                                                         Bình đẳng ấy, pháp môn bất nhị,</strong></P>
<P><strong>                                                               Bát Nhã là Chơn Trí nhứt như ;</strong></P>
<P><strong>                                                          Tiên gia chế luyện tâm hư ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Vô</strong><strong> vi, tề vật, vô tư, vô tà .</strong></P>
<P><strong>                                                             Phật dẹp bỏ cái Ta chấp kiến,</strong></P>
<P><strong>                                                           Nho tồn tâm chí thiện chánh thường. </strong></P>
<P><strong>                                                           Xưa nay Tam giáo một đường,</strong></P>
<P><strong>                                                           Tìm cầu trở lại một giềng nguyên sơ</strong></P>
<P><strong>                                                             Lúc Trời Đất sinh cơ chưa hiện , </strong></P>
<P><strong>                                                          Lúc con người thân huyển chưa sanh ; </strong></P>
<P><strong>                                                          Hư vô trống rổng lặng tanh </strong></P>
<P><strong>                                                           Bên trong một khí lưu hành mà thôi. </strong></P>
<P><strong>                                                          Một khí ấy là ngôi Bát Nhã </strong></P>
<P><strong>                                                            Rỗng lặng kia là quả Niết Bàn. </strong></P>
<P><strong>                                                            Đức trí tịch chiếu rõ ràng ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Vô Cực, Thái Cực, hàm tàng không hai.</strong></P>
<P><strong>                                                           Thái Cực cũng Như Lai tạng tánh  </strong></P>
<P><strong>                                                           Gồm đủ đầy muôn hạnh muôn duyên </strong></P>
<P><strong>                                                          Thể tâm sáng suốt diệu hyền ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Kỳ đại, kỳ tiểu(2)nằm nguyên trong nầy.</strong></P>
<P><strong>                                                            Tịnh và động vần xoay một khí ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Sắc và không nguyên thủy một nhà ;</strong></P>
<P><strong>                                                           Khí này vừa muốn manh nha ,</strong></P>
<P><strong>                                                            Cũng là thỉ giác, cũng là Thiên tâm.</strong></P>
<P><strong>                                                       Khí phách hiện sinh mầm kiến tướng (3)</strong></P>
<P><strong>                                                        Ấy công năng vạn tượng lộ bày ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Căn trần đừng nghĩ là hai,</strong></P>
<P><strong>                                                 Sanh lòng tham, đắm, trong ngòai, tự tha.</strong></P>
<P><strong>                                                     Tâm bất động ấy là tâm Thánh ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Niệm khởi lên : tà, chánh rối bời ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Như Lai tạng tánh biễn dời ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Hóa tâm ý thức ,lòng người đảo điên.</strong></P>
<P><strong>                                                        Tâm thức với trần duyên xáo động,</strong></P>
<P><strong>                                                         Mà biển lòng gió sóng không thôi ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Tính ra Phàm Thánh rõ rồi,</strong></P>
<P><strong>                                                    Thì mau hạ thủ, phục hồi nguyên chơn.</strong></P>
<P><strong>                                                         <U><FONT color=#ff0000>Tiên gia </FONT>gọi Kim đơn một khối ,</U></strong></P>
<P><strong>                                                         <U><FONT color=#ff0000>Phật gia</FONT> gom muôn mối về không ;</U></strong></P>
<P><strong>                                                      <FONT color=#ff0000>    </FONT><U><FONT color=#ff0000>Nho gia </FONT>dĩ nhứt quán thông</U> ,</strong></P>
<P><strong>                                             <FONT color=#ff0000>Tam Kỳ</FONT> tổng tướng huyền đông quy nguyên.</strong></P>
<P><strong>                                              Đừng vọng chấp huyên thiên sai khác, </strong></P>
<P><strong>                                                 Mà câu đôn hậu , bạc, thân, thù ;</strong></P>
<P><strong>                                                  Còn lòng phân giới chia khu ,</strong></P>
<P><strong>                                          Thì chưa thấy tánh nguyên lưu một nguồn.</strong></P>
<P><strong>                                               Thấy tánh rồi  : ngàn, muôn chẳng khác,</strong></P>
<P><strong>                                                Như hư không man mác muôn màu ;</strong></P>
<P><strong>                                                 Sắc Không đã chẳng trái nhau ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Đều do một khí ban đầu mà ra.</strong></P>
<P><strong>                                                  Khí ấy với cái Ta chẳng thật ,</strong></P>
<P><strong>                                                  Cùng Đất Trời muôn vật đều sanh ;</strong></P>
<P><strong>                                                   Đến khi khí trở thành hình,</strong></P>
<P><strong>                                                   Có thân ngủ uẩn, thức tình che ngăn.</strong></P>
<P><strong>                                                   Muốn biết nó tìm phăng lại gốc,</strong></P>
<P><strong>                                                   Gốc vốn không, tam độc đâu sanh ?</strong></P>
<P><strong>                                                   Nhân duyên gia hợp huyễn thành ,</strong></P>
<P><strong>                                                   Vô thường biến ão tan tành từng giây.</strong></P>
<P><strong>                                                    Có cái kia , cái nầy mới có ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Do cái nầy cái nọ mới sanh ;</strong></P>
<P><strong>                                                    Trong vòng lẫn quẫn loanh quanh,</strong></P>
<P><strong>                                                     Bao giờ thóat khỏi tử sanh luân hồi.?</strong></P>
<P><strong>                                                     Tuồng ảo hóa biết rồi nên tĩnh ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Sớm vào nơi thiền định tu cầu ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Ngày ngày Bác Nhã hành sâu ,</strong></P>
<P><strong>                                                   Chiếu soi vào chỗ nguyên đầu tánh Không.</strong></P>
<P><strong>                                                     Lấy vô niệm làm tông khai tuệ ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Lấy vô tướng làm thể ly hình ;</strong></P>
<P><strong>                                                       Vô trụ làm gốc vô sinh ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Thân sơ đối với vật tình như không.</strong></P>
<P><strong>                                                       Niệm, tướng, trụ , thể ,tông , gốc vững.</strong></P>
<P><strong>                                                        Đạo Bồ Đề mạnh cứng biết bao ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Vô minh không chổ chen vào,</strong></P>
<P><strong>                                                         Định huệ kiên cố , tiêu dao tu hành.</strong></P>
<P><strong>                                                          Vòng bát thức chuyển thành tứ trí.</strong></P>
<P><strong>                                                          Là nhơ công tu kỷ luyện tâm ;</strong></P>
<P><strong>                                                           Hành trì Bát Nhã diệu thâm,</strong></P>
<P><strong>                                                     Tảo thanh tận diệt sạch mầm vô minh.</strong></P>
<P><strong>                                                      Muốn chứng quả, quên mình vì Đạo.</strong></P>
<P><strong>                                                       Phải nuôi lòng hòai bảo xa xăm,</strong></P>
<P><strong>                                                         Dày công tu tập nhiều năm ,</strong></P>
<P><strong>                                                         Mới mong ra khỏi tối tăm não phiền.</strong></P>
<P><strong>                                                          Khi nào thấy vọng duyên vắng lặng ,</strong></P>
<P><strong>                                                        Trí cũng không, mà đặng cũng không ;</strong></P>
<P><strong>                                                          Không năng, không sở, nơi lòng,</strong></P>
<P><strong>                                                  Lòng không, ví tợ hư không Niết Bàn.</strong></P>
<P><strong>                                                       Trí Bát Nhã sáng choang pháp giới ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Tâm Bồ Đề không tới không lui ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Chiếu soi cùng khắp ngược xuôi,</strong></P>
<P><strong>                                                 Thoáng qua suốt tận đầu duôi ngọn ngành .  </strong></P>
<P><strong>                                                   Thấu đáy lòng nhơn sanh toan tính ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Cùng chỗ nơi động tịnh đều hay ;</strong></P>
<P><strong>                                                     Mười phương như tợ bàn tay ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Cần gì trắc lượng vắn dài nghĩ quanh.</strong></P>
<P><strong>                                                    Nhận thức đúng , viên thành thật trí ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Thấu tâm can cốt tủy vật tình ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Y tha, nương vật thấy hình ,</strong></P>
<P><strong>                                                     Biến kế sở chất , vô minh hoàn toàn.</strong></P>
<P><strong>                                                     Trí thức nương giác quam tìm biết ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Thấy  bên ngòai  sự việc lại đi ,</strong></P>
<P><strong>                                                        Hành tàng họa phước cơ vi,</strong></P>
<P><strong>                                                        Biết bao ẩn hiện biện suy sao cùng.</strong></P>
<P><strong>                                                    Khéo nắm vững thời trung đương xứ </strong></P>
<P><strong>                                                     Thuận Đạo thường sử tự nhiên ;</strong></P>
<P><strong>                                                      Thân tâm an trú chơn thiền ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Vượt qua tất cả vạn duyên pháp trần.</strong></P>
<P><strong>                                                      Dầu pháp ấy là chân cũng vậy,</strong></P>
<P><strong>                                                       Không để lòng nghe thấy vướng vào ;</strong></P>
<P><strong>                                                     Tiến lên một trượng chót cao ,</strong></P>
<P><strong>                                                   Cao rồi chân bóm đầu sào cũng buông.</strong></P>
<P><strong>                                                       Vượt  qua cả ngàn muôn sai khác,</strong></P>
<P><strong>                                                       Vượt qua lòng thiện, ác tự, tha ;</strong></P>
<P><strong>                                                         Vượt qua tất cả,  vượt qua ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Tâm còn buông bỏ, lựa là hư danh.</strong></P>
<P><strong>                                                       Có Tâm, có chỗ sanh muôn pháp ,</strong></P>
<P><strong>                                                        Pháp pháp đều quy nạp về Tâm,</strong></P>
<P><strong>                                                       Tâm, nơi tụ khởi muôn mầm,</strong></P>
<P><strong>                                                Không Tâm, nhứt thiết phù trầm đếu không.</strong></P>
<P><strong>                                                     Không cũng chẳng còn không đâu nửa ,</strong></P>
<P><strong>                                                      Cũng không còn chặng giữa đôi bên ;</strong></P>
<P><strong>                                                      Đừng ngờ rơi lạc bấp bênh ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Hòa trong sự sống , vững bền như như.</strong></P>
<P><strong>                                                    Lẽ nhược thiệt, nhược hư thấu đắc , </strong></P>
<P><strong>                                                    Chỗ thị không, thị sắc , hội thông ;</strong></P>
<P><strong>                                                    Thiên thai, Tam đế viên dung ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Như nước với lữa hòa chung khác nào. </strong></P>
<P><strong>                                                     Có, không đó mảy hào chẳng vướng  , </strong></P>
<P><strong>                                                     Thấy có, không niệm tưỡng chẳng sanh ; </strong></P>
<P><strong>                                                     Tuyệt nhiên bặt  dứt dữ lành .</strong></P>
<P><strong>                                                    Vượt qua các cửa tướng danh chữ, lời.</strong></P>
<P><strong>                                                     Chơn Tâm Tổ ba đời chư Phật , </strong></P>
<P><strong>                                                    Vọng thức đường muôn vật xuống lên.</strong></P>
<P><strong>                                                      Bỏ buông năng sở đôi bên ,</strong></P>
<P><strong>                                                     Tức thì giác ngộ chóng nên Bồ Đề.</strong></P>
<P><strong>                                                      Vì chấp tướng bến mê khó thóat , </strong></P>
<P><strong>                                                      Còn trước tâm bờ giác sao qua ; </strong></P>
<P><strong>                                                       Chấp không, chấp có, thiên tà ,</strong></P>
<P><strong>                                                       Lìa không bỏ có , cũng là bàng môn.</strong></P>
<P><strong>                                                        Ban giao pháp Thế Tôn dạy đó,</strong></P>
<P><strong>                                                       <U>Ví ngón tay để trỏ mặt trăng</U> ;</strong></P>
<P><strong>                                                       <U>Hướng theo kiến tánh thường hắng</U> ,</strong></P>
<P><strong>                                                      N<U>gón tay nào phải mặt trăng bóm ghì.</U></strong></P>
<P><strong>                                                       ĐỜI hễ với được gì là chấp,</strong></P>
<P><strong>                                                Giử không buông , phá đập không tiêu  ;</strong></P>
<P><strong>                                                     Pháp môn nghi lễ giáo điều ,</strong></P>
<P><strong>                                                    Y  kinh, nhái sách</strong><strong> , hiu hiu, thị đời.</strong></P>
<P><strong>                                                     Kinh nghiệm khác , xa người thể nghiệm. </strong></P>
<P><strong>                                                       Đến diệu tu , mà tiệm thật tu , </strong></P>
<P><strong>                                                     <U>Tu không học hỏi tu mù  , </U></strong></P>
<P><strong>                                               <U> Học tu không chứng , khác nào mọt kinh.</U></strong></P>
<P><strong>                                                    Phật tánh có nơi mình đầy đủ , </strong></P>
<P><strong>                                                     Sở nhiếp tàng ẩn phú tàng che , </strong></P>
<P><strong>                                                     Đả, khai, đốn ngộ, phá mê , </strong></P>
<P><strong>                                              Não phiền quét sạch trở về nguyên chơn. </strong></P>
<P><strong>                                                   Bình thường Tâm dữ nhơn đồng thể , </strong></P>
<P><strong>                                                   Tín Tâm tu định huệ đồng trì ,</strong></P>
<P><strong>                                                 Lục hòa tùy xứ tiện nghi ,</strong></P>
<P><strong>                                             Vô công dụng địa , vô vi nhi thành. </strong></P>
<P><strong>                                              Lòng như tánh gương lành trong sáng , </strong></P>
<P><strong>                                              Dầu lăng xăng bóng dáng dị hình ;</strong></P>
<P><strong>                                                Tới , lui, đi, ở, mặc tình ,</strong></P>
<P><strong>                                            Có chi chướng ngại mà sinh não phiền. </strong></P>
<P><strong>                                            Đành trong cõi nhơn thiên huyền não ,</strong></P>
<P><strong>                                            Mà tâm thiền lòng Đạo không lay ;</strong></P>
<P><strong>                                             Thuốc nào trúng bệnh cũng hay ,</strong></P>
<P><strong>                                    Dung thông , chớ khá chê bai Đạo người.</strong></P>
<P><strong>                                              Người hướng Đạo vui tươi sáng suốt ,</strong></P>
<P><strong>                                               Đường đã qua , cầm đuốc dẫn đường ;</strong></P>
<P><strong>                                                Pháp quyền tiêu biểu làm gương , </strong></P>
<P><strong>                                             Như thật<FONT color=#ff0000>, lẽ</FONT><FONT color=#ff0000> sống tình thương</FONT> đặt đầu.</strong></P>
<P><strong>                                             Như thật là Tâm mầu pháp giới ,</strong></P>
<P><strong>                                             <FONT color=#ff0000>Lẽ sống</FONT> , lòng phơi phới đương xuân;</strong></P>
<P><strong>                                                  <FONT color=#ff0000>Tình thương,</FONT> toàn thể một thân , </strong></P>
<P><strong>                                          Nhứt chơn bình đẳng, xa gần không hai.</strong></P>
<P><strong>                                                Dầu <FONT color=#ff0000>MINH LÝ, CAO ĐÀI </FONT>ngũ giáo ,</strong></P>
<P><strong>                                                Cũng đồng về với <FONT color=#ff0000>ĐẠO</FONT> như nhau ,</strong></P>
<P><strong>                                                Đành rằng kẻ chậm người mau ,</strong></P>
<P><strong>                                       Đông Tây khác cửa cùng vào một Tâm. </strong></P>
<P><strong>                                        Trống giác mê vang ầm thúc đỗ , </strong></P>
<P><strong>                                          Giục lòng người tĩnh ngộ quày chân ;</strong></P>
<P><strong>                                            Liên minh, hợp ban, tinh thần ,</strong></P>
<P><strong>                                          Cảm thông, cởi mở, xít gần , lại nhau.</strong></P>
<P><strong>                                           Có dịp bàn , đổi trao , học hỏi, </strong></P>
<P><strong>                                            Góp phương hay, cứu khỏi nạn đời ;</strong></P>
<P><strong>                                             Ví bằng khác ý , nhiều nơi,</strong></P>
<P><strong>                                        Theo Phật<FONT color=#ff0000>, PHẬT</FONT> lớn, theo Trời,<FONT color=#ff0000> TRỜi </FONT>cao.</strong></P>
<P><strong>                                             Cải lẩy nhau chừng nào lắng dịu ,</strong></P>
<P><strong>                                              Khúc nhạc lòng hòa diệu mới hay ; </strong></P>
<P><strong>                                              Nguyện cầu Chánh Pháp hoăng khai ,</strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>                                     ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI</FONT> <FONT color=#ff0000>NHƯ LAI</FONT> xuất triền../- </strong></P>
<P><strong>                                                            _______________</strong></P>
<P><strong>                                                 NAM MÔ BÁT NHà CHƯ THIÊN </strong></P>
<P><strong>                      Bát Nhã Thiền Sư giáng đàn  ngày 14 tháng 12 năm 1974. </strong></P>
<P><strong>        </strong>  <strong><U>Chú thích</U>                </strong></P>
<P><strong>      (1) : Thức lưu truyền, thức gia truyền, thức tập truyền.</strong></P>
<P><strong>      (2)  : Nhỏ không ngòai mà lớn không trong.</strong></P>
<P><strong>      (3)  : Kiến phần , tướng phần.</strong></P>
<P><strong>                              _________________________________</strong>   </P>
<P><strong>                                       </strong></P>
<P><strong>                                  </strong></P>
<P><strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           </strong> </P>
<P><strong></strong> </P>
<P>   </P>
<P><strong></strong> </P>
<P><strong>                                                       </strong></P>
<P>                                                        </P>
<P><strong>       </strong></P>
<P><strong>                                         </strong></P>
<P>   </P>
<P><strong>                                           ,                                                            </strong>                                                                   </P>
<P><strong>                          </strong></P>
<P><strong>                                       </strong></P>
<P><strong>                                                                                                                </strong> </P>
<P><strong>]                                                                                                                                     </strong></P>
<P><strong>                                                                          </strong></P>
<P><strong>                                                                                                                           </strong></P>
<P><strong>                                                                   </strong></P>
<P><strong></strong> </P>
<P><strong>                                                                           </strong> </P>
<P><strong>                                                                   </strong></P>
<P><strong>                                                           </strong> </P>
<P><strong></strong> </P>
<P><strong>                                                                   </strong></P>
<P><strong>                                                               </strong></P>
<P>  </P>
<P><strong>                                                            </strong>                                                                                     </P>
<P><strong>                                                                  </strong> </P>
<P><strong></strong> </P>
<P>                                                                                                                           </P>
<P><strong>                                                                                                                 </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=4><FONT color=#0000ff>                                    </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong> </strong></FONT> ,</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>                           
 

1234

Active member
<P align=center><FONT size=3><strong></strong></FONT> </P>
<P align=center><FONT size=3><strong>đạo đệ 1234 tiếp họa cùng lão đạo huynh vài câu nha !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3><strong>-----O-----</strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>THẬT TƯỚNG,TƯỚNG THẬT,THẬT KHÔNG TƯỚNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>TÂM CHƠN,CHƠN THẬT CHƠN CHẲNG VỌNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>LIỄU LIỄU,TÁC TÁC NGẪU TỰ TRI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>DỤNG DỤNG,ỨNG ỨNG NGẪU TỰ HÀNH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHẲNG TÊN,CHẲNG PHÁP,CHẲNG VỌNG CẦU !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHỈ TÁC THEO TÂM CHẲNG DỤNG CẦU !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>TÂM CƠ CẢM ỨNG TẠI TÂM KHÔNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHẲNG VỌNG,CHẲNG CẦU DỤNG TẠI TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>THẤU THẤU TỰ TÂM , LIỄU TỰ TRI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHẲNG THẤU TỰ TÂM , MINH BẤT LIỄU</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong>CHỈ CHỨNG TÂM KHÔNG DỤNG BẤT CẦU</strong></FONT></P><FONT color=#ff0000> </FONT>    
 

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT size=3>đệ 1234 gửi tiếp LÃO ĐẠO HUYNH 1 BÀI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#006633 size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>VẠN LOẠI SANH LINH TẠI CHỐN TRẦN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>TẠI TÁNH THƯỜNG TỒN TÂM ĐẮC TOẠ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>VẠN ĐẠO QUY NGUYÊN TÁNH THƯỜNG TỒN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>VẠN PHÁP QUY ĐỒNG TÂM NHỨT THỂ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>SIÊU SIÊU ĐẠI PHÁP,THẬT KHÔNG PHÁP</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>TẠI TÁNH SIÊU SIÊU DỤNG BẤT CẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠI ĐẠO ĐẠO LỚN THẬT KHÔNG LỚN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>TÁC TÁNH THỊ TÂM DỤNG BẤT CẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>THẬT PHÁP VÔ TƯỚNG HỮU VÔ CẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>CHỈ DỤNG TÂM KHÔNG TÁC TẠI TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>CHÂN NHƯ HUYỀN PHÁP,THẬT KHÔNG PHÁP</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>YẾU CHỈ TÂM KHÔNG DỤNG BẤT CẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>MUÔN SÔNG NGÀN SUỐI TỰU VỀ ĐÂU !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠI HẢI, TRƯỜNG GIANG THẤU VẠN NGUỒN !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>TÁM BỐN MUÔN NGÀN TÂM HÀ XỨ?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHỨT ,NHỨT QUY NGUYÊN TẠI CHỐN NÀO?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>TÁM BỐN MUÔN NGÀN TÂM  </FONT><FONT color=#ff0000>THẬT CÓ?</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>TÁM BỐN MUÔN NGÀN TÂM </FONT> <FONT color=#ff0000>CÓ KHÔNG?</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>CHỈ BỞI TÂM PHÂN</FONT>  TRONG  <FONT color=#ff0000>THẬT SỐ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>CHỈ PHÁP THEO TÂM </FONT>, <FONT color=#ff0000>BÓNG TÙY HÌNH</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>PHÁP TÁNH TÙY DUYÊN </FONT>, <FONT color=#ff0000>BÓNG TÙY HÌNH</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>THẬT TÁNH KHÔNG HAI KHÔNG THẬT THẤU !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>KIẾN GIẢI CÀNG CAO</FONT> , <FONT color=#ff0000>ẮT CÀNG MỜ</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#ff00cc>THẤU, THẤU CHƠN TÂM !</FONT>  <FONT color=#006633>VÔ KIẾN GIẢI !</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>--O--</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><FONT color=#0000ff>VẠN PHÁP TÙY DUYÊN </FONT>, <FONT color=#ff0000>BÓNG TÙY HÌNH</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>CHỚ KHÁ ĐEM ĐOM ĐÓM LÀM ĐÈN </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>CHỈ SỢ MÊ TÂM MẤT LỐI VỀ !</FONT></strong></P>       
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>      Thôi, thế cũng dã hiểu nhau nhiều về sở đắc tâm linh của Nhẫn Nại và 1234 lắm rồi !, chẳng lẽ chúng ta lạm dụng Diễn Đàm mà đem những chuyện không được quãng dại quần chúng  !  Nhất là về Giáo lý có tính cách thức thời để cho đa phần các Bạn Trẻ lấy làm thích thú tìm hiểu về Giáo lý Kỳ Ba Tận Độ nầy hơn.  Vậy mới  đúng theo Nội quy Diễn Đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo đang chỉnh đốn trong dịp đầu Xuân Kỷ Sửu nầy.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Nhẫn Nại đề nghị Bạn 1234 dành thì giờ rão bước các mục trên Diễn Đàn để xem nhiều bài thơ, bài luận thuyết các Bạn bây giờ khá tiến bộ nhiều, hầu để cùng nhau chia sẻ những tâm tư nguyện vọng về con đường Tâm linh giải thóat.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>     Thân ái chúc Bạn 1234 " <strong>Thân tâm thường lạc , dõng mãnh trên đường tầm Đạo để được Ơn cứu rổi "<FONT face=Arial size=2>.</FONT></strong></FONT><strong>              Nhẫn Nại thân ái chào tạm biệt !</strong></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P> <FONT size=3><strong>đạo đệ 1234 chào lão đạo huynh N.N vì nhân duyên lớn mà huynh đệ ta </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>tương ngộ, đệ huynh ta được qua lại chút ý lời TÂM ĐẠO. lời đệ tuy thô </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thiển ngắn,ít nhưng tình lý chất chứa và qua những gì huynh đệ mình đã </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>qua lại tương giao đạo đệ 1234 cũng chúc lão huynh luôn được sống trọn </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>lành trong THIÊN ÂN HỒNG BAN của CHA THẦY,hẹn HUYNH ĐỆ mình sẽ </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>lại đựơc thỏa ước nguyện :</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3><strong></strong></FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3><strong>RỒI ĐÂY KHẮP NẺO HỘI VỀ !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3><strong>RỒNG MÂY HỘI HIỆP ĐỊNH RÀY THƯỞNG PHÂN</strong></FONT></P>
<P align=center> </P>
<P align=center><strong><FONT size=3>đạo đệ 1234 chúc huynh luôn trong bốn tiết xuân :</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#009966 size=4><strong>---o---</strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>CÔNG PHU SỚM, TỐI ,TRƯA , CHIỀU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>CÔNG PHU SAO CÓ ĐƯỢC NGÀY TRỔ BÔNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>QUA ĐÔNG TỚI TIẾT THÁNG XUÂN !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>MUÀ XUÂN TƯƠI TỐT,HOA MÀU TƯƠI XINH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>HUYNH ĐI GẶT HÁI TRÁI TƯƠI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>HUYNH ĐI GẶT HÁI MUÀ XUÂN TRỞ VỀ !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>LẦN NÀY ĐỆ CÓ ĐÔI LỜI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>ĐÔI LỜI ĐỆ CHÚC,GỬI MÀ TRAO HUYNH !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>đạo đệ 1234 kính lão huynh hẹn ngày sau huynh đệ ngày về gặp nhau</FONT></strong></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>       Bạn 1234 ơi ! Nhẫn Nại tuổi ngọai Bát tuần rồi !  Theo như lời thơ trăn trở của 1234 trên , người có chí tu tánh luyện mạng thì không nghĩ đến ngày tuyệt trần , tất cả đều do định mệnh của Đấng Toàn tri, toàn giác ! ngỏ hầu kiếp lai sinh được làm con người để tiếp tục trên đường TU là quý nhất !   Bạn 1234 chúc NN. những lời như trên xin cảm nhận và ghi lòng ! Nhân đây NN. ghi lại bài thơ " <FONT color=#ff0000>Trước và sau Trăm năm</FONT> " đã có viết trên Diễn Đàn ngày nay (25.2.09 ) để đặc biệt tặng Bạn 1234 trong lúc tạm chia tay để lo phần tịnh dưỡng tu học cho đắc nhất !</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                                 <strong><FONT color=#ff0000>TRƯỚC và sau TRĂM NĂM..!</FONT></strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT color=#ff0000> </FONT> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>                     Cổ nhân nói : " <FONT size=3>NH</FONT><FONT color=#0000ff><FONT size=3>ƠN SANH BÁCH TUẾ VI KỲ</FONT> </FONT>"</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>                                                       ________</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>                               Trăm năm trước ,  thì ta chưa gặp</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>                               Trăm năm sau , biết gặp lại không?</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>                                 Cõi đời :  Sắc sắc, Không không </strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>                                 Thôi thì hãy : Sống hết lòng với nhau !</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>                                                         *@*</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>                                    Còn gặp nhau thì hãy : Cứ vui...!</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>                                    Cảnh đời như : Nước chảy hoa trôi...</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4><strong>                                    Lợi danh như : Bóng mây chìm nỗi...</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong><FONT color=#0000ff>                                     Chỉ có : " <FONT color=#ff0000>TÌNH THƯƠNG</FONT>  " để lại  đời</FONT><FONT color=#0000ff> !</FONT></strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=4>                                                         _____________</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT> </P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>                                                  Trăm Năm</P>
<P>                                     Trăm năm sống ở cỏi đời</P>
<P>                                     Hưởng bao danh lợi, ném mùi gai chông</P>
<P>                                     Những mong phú quý đủ bề</P>
<P>                                     Ăn ngon để ấm cỏi lòng -ngày xưa</P>
<P>                                     Tưởng rằng từng ấy đã hay</P>
<P>                                     Thế nên ta vẫn loay hoay đi tìm.</P>
<P>                                     Xông pha bết mấy dặm trường</P>
<P>                                     Còn trông, còn ngóng sao đường xa xôi</P>
<P>                                     Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau</P>
<P>                                     Sao mà hun hút, mịt mù, xa xăm.</P>
<P>                                     Trăm năm cũng chỉ trăm năm sống hoài.</P>
<P>                                     Chợt nay :</P>
<P>                                     Mầm duyên mở lối, hào quang soi đường </P>
<P>                                     Chung tay gầy dựng cho cơ Đạo Thầy</P>
<P>                                     Chung nhau sống dưới ân Thầy</P>
<P>                                     Ngộ chân lí, hay cách làm</P>
<P>                                     Hiểu thế nhân, đời xoay vần.</P>
<P>                                     Trăm năm đâu phải trăm năm sống hoài !</P>
 

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=4>TRĂM NĂM...36.500 NGÀY...CÓ LÀ BAO !?   (HI.HI..<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">)</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#006633 size=3><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">----@----<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHỚ NÊN TƯ LỰ TÌNH ĐỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>TÌNH ĐỜI NHƯ MUỐI ĐỂ MÀ MẶN TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CUỘC TRẦN LÀ THẾ CON ƠI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CUỘC TRẦN LÀ CẢNH HÔN TRẦM ĐẮNG CAY !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>ĐIỂN THIÊN CHA MẸ ĐỘ CON</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>ĐỪNG HAM SAY ĐẮM SAY MÊ TÁNH ĐỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CUỘC ĐỜI VUI THÚ CHI GIÀNH?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CÀNG GIÀNH CHO LẮM CÀNG NHIỀU ĐAU THƯƠNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>GIÀNH TIỀN , GIÀNH ĐẤT , GIÀNH TÌNH?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>GIÀNH CHO NHIỀU LẮM CÓ <U><FONT color=#ff0000>DÀNH </FONT></U>ĐƯỢC KHÔNG?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>COI KIÀ !TRẦN TỤC ĐUA TRANH !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>TRANH NHAU GIÀNH GIỰT CỦA TIỀN,ĐẤT ĐAI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>MỘT NGÔI MỘ NHỎ BÊN ĐƯỜNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>XÈ XÈ ĐÁM CỎ XANH RỜN MỚI ĐÂY</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CHIỀU MƯA HOANG VẮNG ÂU SẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CÓ AI NÀO BIẾT NGÀY NÀO RA CHI?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>HAY LÀ...CŨNG GIỐNG CẢNH KIA !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>MỘT NGÔI MỘ NHỎ XÈ XÈ CỎ XANH?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>TÌNH TRẦN CHỈ CÓ THẾ THÔI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>CON THƠ HẢY NHỚ LỜI CON HẸN THỀ !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>ĐẠI CĂN ,ĐẠI ĐỨC, ĐẠI HÀNH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>ĐẠI NÀO CÓ CHỖ BẠC TIỀN VÔ MUA?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>ĐỨC SAO KHÔNG THẤY AI GIÀNH ?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>VÌ KHÔNG THỂ BÁN THỂ CẦM ĐƯỢC ĐÂU !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>MẸ CHA ĐÂU NỞ ĐỂ CON</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>RÊN LA THÃM THIẾT DƯỚI TRẦN ĐÂU CON !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>GẮNG BỀN CHỮ ĐẠO TẠI TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=4>GẮNG GÌN CHO TRỌN ĐỂ RỒI QUY CUNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#006633 size=4>---@---</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>TRĂM NĂM TRONG KIẾP LÀM NGƯỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>ĐỂ RỒI CÓ ĐƯỢC CÁI CHI ĐÂU NÀO !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>RA ĐI TAY TRẮNG XUỐNG ĐÂY !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>NGÀY VỀ THÌ CŨNG..TRẮNG TAY NHƯ THƯỜNG !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">...<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></FONT></strong></P>
<P align=center>   </P>       
 

1234

Active member
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong></strong></FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong>TÌNH ĐỜI...BẠC TIỀN...!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#009933 size=4><strong>---@---</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>DÙ CHO CÓ BẠC CÓ VÀNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CŨNG KHÔNG SÁNH ĐƯỢC BẰNG CĂN ĐỨC DẦY</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BẠC VÀNG CÓ ĐÓ RỒI KHÔNG !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CÒN SÂU CĂN ĐỨC KHÓ MÀ ĐI ĐÂU !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BẠC VÀNG DO PHƯỚC THIÊN BAN</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CHỚ KHÔNG GIÀNH GIỰT ĐỂ MÀ CÓ ĐÂU !?</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BẠC TIỀN MỜ MÕI TÂM NGƯỜI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BẠC TIỀN ĐÀNH ĐOẠN RẺ CHIA TÍNH NGƯỜI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CON KHÔNG NÊN NHIỄM THÓI ĐỜI !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>VÌ CON MẬT HẠNH ĐỂ VỀ QUÊ XƯA !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CON COI TRẦN THẾ BON CHEN</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>CON KHÔNG ĐAU XÓT ! BON CHEN SAO ĐÀNH !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>ĐẠI CĂN CHA MẸ DẶN CĂN</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>DẶN CĂN CON TRẺ ,CON ƠI NHỚ HÀNH !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>ĐỪNG HAM MÊ ĐẮM TRẦN TÌNH</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>ĐAU THƯƠNG CĂN CỘI CHẤT CHỒNG LÀ ĐÂY !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BẠC TIỀN MÁU...ĐỖ, TÌNH...CHIA</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>ĐOẠN TRƯỜNG TỪ ĐÓ KẾT DÂY OÁN HỜN !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BIẾT RẰNG CON TRẺ ĐANG HÀNH</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>SỢ CON MỘT PHÚT LẠC LẦM NẺO ĐI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>MẸ CHA NHẮC NHỞ KỀ TAI !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>LO CHO CON TRẺ QUÊN ĐI NGÀY VỀ !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>BỞI ĐỜI LẮM THỨ U MÊ !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>LO CON MỘT PHÚT U MÊ LỞ LẦM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>RÁNG LO GÌN CHỮ ĐẠO TÂM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>GẮNG GÌN TÂM ĐẠO NGÀY NGÀY KHAI THÔNG !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#3300ff size=4><strong>VÀI LỜI ĐÂY BẢO BAN CON</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong>THÔI THÌ CON HẢY NGHIỆM SUY LỜI VÀNG !</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong></strong></FONT> </P>   
 

khaitam

New member
Kính...(không biết tiểu tiểu đệ phải gọi như thế nào cho hợp lễ vì Mr. Nhannai trên bát tuần)! Thôi thì..............

Tiểu đệ trí còn thô thiển, hạ học, dò dẫm trên con thuyền tách bến trở quê xưa. Nên đọc bài của hai Đại Lão Huynh trao đổi, tiểu đệ cũng hiểu một phần nào thâm thúy trong ấy. Hẳn nhiên còn nhiều điều chưa thấu triệt. Nếu nói rằng tiểu đệ đọc trọn vẹn từng câu chữ của hai chư vị đại lão huynh mà rơi từng giọt lệ thì không hề sai. Tiểu đệ đọc, rồi tâm như rớt mà TREO LƠ LỬNG giữa không trung. Mỗi câu từ của hai vị Lão Huynh là một vì sao sáng mà tiểu đệ đọc ngẫm nghĩa. Hay làm sao!

Mong rằng hai Vị Cao Nhân hãy chia ngọt cùng thanh thiếu niên Đại Đạo thêm nhiều âm hưởng ân phúc.

Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kính huynh caodaikhaitam .

Chơn Thần chúng ta ngày xưa ai cũng đã từng ... ước hẹn ! Ước hẹn ngày ra đi và rồi hẹn ước cùng Thiêng Liêng ngày trả xác , thừa hành để trở về !

Lời hẹn xưa còn đó ! còn văng vẳng âm vang . Chợt 1 lúc tĩnh giác đệ ngồi tịnh tu , chợt nghe lấy được cái âm vang của ... hẹn ước ngày nào ! và tự chợt viết lại .

Trăng tròn thượng tỏ đêm rằm .
Thượng tâm con trẻ - dắt đường đi .
Bền tâm chữ Đạo : Vuông - Tròn
Tròn - Vuông : Cố gắng , chớ đừng lảng quên !
Bao đời ? Biết đã ... bao đời ?
Thiên ban sắc chỉ - Hồng Ân tại trần .
Dạo từ ... Thầy xuống độ con .
Là Thầy đã được Thiên Tôn chỉ truyền .
Bảo ban - nhắc nhở con trò .
Không cho : Con Tập - Nhiễm trần cặn nhơ .
Thầy thương : Trẻ thấm Lý Thầy .
Thầy thương : Con trẻ dạt dào lòng nhân .
Bỡi Thầy rất đỗi cưng con .
Nhưng con chớ có : Quên câu Hẹn Thề !

Hẹn rằng con trẻ ra đi .
Sẽ quay trở lại - tại Đài Linh Tiêu .
Hẹn rằng : Thầy sẽ ... đợi trò .
Hẹn Cha - hẹn Mẹ , hẹn ngày Quy Cung .
Hẹn cùng Huynh - Đệ Đạo Đồng .
Hẹn ngày tương hội - trùng phùng Triều Ca .
Hẹn câu : Vẹn vẻ thừa hành .
Hẹn đời sẽ Đẹp - vì đời có con .
Hẹn câu : Giáo Lịnh Mật Toàn .
Hẹn câu : Tam Thánh đợi con ... ngày về !
Hẹn câu : Chữ Đạo Vuông - Tròn .
Hẹn câu : Trần luỵ chẳng làm ... lui Tâm .
Hẹn ngày : Đời - Đạo viên hành .
Hẹn Cha - hẹn Mẹ - hẹn Thầy mừng con .

Thầy thương nên đã nhắc con .
Con coi : Có đúng lời con Hẹn Thề ! ?

---- @ ----

Quan Âm Bồ Tát là Thầy .
Bút cơ đạo pháp hoằng truyền - triể̉n thông .
Thượng tầng - toả ánh đạo Vàng .
Soi soi trần thế độ tầm kẻ Tu .
Tay cầm Tịnh thuỷ một bầu .
Tay nhành Dương pháp rưới lò Hoả Can .
Đạo Vàng toả ánh rạng ngời .
Tỏa luồng Quang điễn điểm soi con trò !

Om Ma Ni Pat Mé Hum
Sen Vàng đưa trẻ : Qua bờ - bến Mê .

Hiền huynh nối kết chủ đề ! làm đệ chẳng sao khỏi chạnh lòng nhớ tưởng về cố Lão Huynh N.N ngày nào ... mới đó !

Một tàng cây To , che bóng mát sân chơi D.Đ.T.T.Đ.Đ làm đệ chạnh cảm nhớ, luyến tiếc cái ngày nào trong ngắn ngủi đã từng được hạnh duyên trao đổi , chuyện trò, học hỏi cùng Lão Huynh N.N . ấy thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa ... !

Thời gian tựa nắng sắp tàn ...
Dù trên Tiên cảnh hay miền Trần lao .
Xuân qua - Hạ đến cận kề
Thu chờ - Đông đợi ... chực chờ tiếp sau .
Ngày qua tháng lại qua mau
Thời gian quá ngắn - thời giờ còn đâu !
.............
..............................

Ở một nơi xa ... nào đấy Lão Huynh chắc đã mãn nguyện và đang cười khề khà ! khi mà Lão Huynh đã trọn Tâm , trọn Đạo ... dâng hiến , phụng sự đóng góp cho đời , cho đạo ! Chắc rằng Lão Huynh N.N cũng không quên rờ cằm , xoa râu cười khề khà ... ! thương cảm cho cậu nhỏ 1234 này còn đang bon chen lặn hụp vất vã trong chốn hồng trần này ... đợi khi nào nhiệm vụ tất toàn quy cung về tương hội cùng Lão Huynh đây !

Huynh caodaikhaitam :

Tiểu đệ đọc, rồi tâm như rớt mà TREO LƠ LỬNG giữa không trung.

Có lẽ rằng một phần nào đó tâm trạng huynh như muốn biểu đạt một trạng thái khi Tâm thức mình như Rớt mà lại như Treo lơ lửng !

Đó thường là sự biểu đạt của sự ngưng kết ! Như giọt nước như rơi mà như treo ( của nhủ thạch hay sự đóng băng của nước gặp sự ngưng tụ vậy ! )

Nó cũng biểu đạt sự lắng đọng ngưng kết không gian và thời gian ( tựa như mình đang vào trạng thái không trọng lực vậy ... ! ? ) tâm thức mình tựa như bỗng đột ngột dứt bặt , buông rơi cái gì đó ! cái gì đó mình không thể hình hiển rõ được đó là cái gì ! ? nhưng cái gì đó có lẽ cũng là một phần thể hiện ... gì đó mà chơn thần từ sâu trong thăm thẳm đã từng mõi mòn tìm kiếm mà chẳng biết rằng sẽ gặp, sẽ thấy, biết cái gì đó đang trụ ở nơi đâu ! ? nay vì vô tình chơn thần mình bất giác nhận ra ! trong chơn thần mình chợt bồi hồi , lắng đọng xao xuyến , bâng khuân ... bỡi 1 cái gì đó ! ( chứ đó chưa hẳn là cái trí não này nghiệm suy, suy diễn ... mà nó xúc động đâu ! )

Thuở nhỏ khoảng 13 - 14 tuổi đệ vào Chùa Tụng Kinh ( Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ) . Cứ hễ mỗi lần nghe chuông gõ và quỳ lạy nhưng hễ mỗi lần như thế ! ( lúc đang quỳ lạy ) là đệ có tâm trạng cứ muốn Bật Khóc ! ( tự hỏi lòng ! nhưng chẳng có lý do gì cụ thể cả ! tâm trạng cứ như bàng bạc , xuyến xao 1 cách khó hiểu ... ! )

Nhưng tự hỏi lòng : Mình làm sao vậy Cà ! ?

Và sau mỗi buổi tan lễ lòng cứ quyến luyến đến lạ kỳ ! cứ muốn ở hẳn trong Chùa mà không muốn về tí nào cả ! ( thật lạ lẫm làm sao ! )

Sau này đệ mới hiểu rằng đó là một phần trạng thái tâm thức ( nằm ẩn sâu trong bộ lưu nhớ của thức A- Lại - Da ( thức Hàm Tàng nó đã có chứa đủ các Hột giống mầm chủng Tử Phật Tánh từ lâu rồi ) Bỡi thế nay chơn thần mình chợt nghe Pháp, nghe Kinh thì "Nó" cảm ứng mà sanh ra cảm xúc xuyến xao , sanh ra trạng thái Tâm thức lạ lẫm kia là ... vậy ! Đó là một phần xác quyết rõ ràng cho câu :

Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp .
Bá Thiên - vạn Kiếp nan Tao Ngộ .

Đó chính là cái gì đó ! cái gì đó chính là bạn lữ của mình thuở ngày nào ! mà mình chợt bất giác nhận ra ! Trăm năm ngàn kiếp khó tầm cầu là vậy !

Trong kỳ lễ Phật Đản vừa rồi . Đứng bên vệ đường như bao người đón ngắm dòng xe hoa trong lễ hội Phật Đản , Khi đoàn xe vừa chạy tới ngang mắt đệ ( đang đứng bên vệ đường ) Bỗng nhiên người đệ tê rần từ đầu cho tới toàn thân ! ( không gian như lắng đọng lại )
Trong đời sống đạo , trong cuộc sống tâm linh chúng ta còn có rất nhiều điều , nhiều cái gì đó khó mà biểu đạt được cho rõ ràng .

Bỡi vì trạng thái tâm thức đó ! "Nó" thuộc dạng :

Tâm Tâm tương ứng .... là vậy !

Thôi thì vài dòng ngắn gửi gắm tâm sự về 1 hoài niệm , 1 phút bàng bạc tưởng niệm về cố nhân năm nào mà chợt như mới đó - cùng râm rang chuyện trò ngày hôm qua vậy !

Vài dòng cảm nhận , chia sẽ gửi cùng Hương Linh cố Lão Huynh N.N, thay mặt Lão Huynh đệ xin tỏ lộ,chia sẽ vài dòng cùng huynh caodaikhaitam

Chúc huynh Tinh Tấn dỏng mãnh trên bước đường Tu Học cũng như là có nhiều đóng góp cho D.Đ.T.Đ.Đ

Kính huynh .
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Kính Đại Huynh 1234!

1234 là vô danh nhưng hữu danh. Tệ đệ đọc bài của Đại Huynh mà chạnh lòng. Lời đại huynh nói về đệ, có lẽ đại huynh đã nắm bắt được tâm tư của tệ đệ. Tìm mãi mà không thể gửi tin nhắn và viết mail cho đại huynh. Tệ đệ đành phải viết lên đây mà xin huynh cho đệ 1 địa chỉ email đễ tiện bề học hỏi. Mail của tiểu đệ là caodaikhaitam@yahoo.com. Rất trong thư của đại huynh.

Kính bút.
 

1234

Active member
Kính huynh caodaikhaitam.

Vô danh nhưng lại hữu ý . Vô ý nhưng lại hữu danh . Không tác động nhưng lại ảnh hưởng . Không bi thương nhưng lại xúc động bùi ngùi ....

Thế là huynh cho đệ thấy rõ huynh cũng "ghì" Lý Bát Nhã hai chiều thậm sâu .

Chào và chúc huynh vui khỏe . Kính huynh
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Kính Đại Huynh 1234!

Hữu ý nhưng vô danh. Vô ý nhưng lại hữu danh. Ảnh hưởng vì bị tác động. Bùi ngùi không vì bi thương.

Đệ rất cảm động và trân kính lòng của đại huynh đối với tiểu đệ nhỏ nhoi này. Đệ đã gửi email riêng cho đại huynh, mong đại huynh hồi đáp chân tình mà đệ trao gửi. (xin phép phiền diễn đàn cho nói riêng tư 1 ít vì huynh 1234 cài đặt "không nhận tin nhắn", "không cho địa chỉ email")

Đệ khaitam kính cẩn!
 

Facebook Comment

Top