Trắc Nghiệm Giáo Lý Đạo Cao Đài

Nhat Minh

New member
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 bgColor=#ffffe0><T><T>
<T>
<TR>
<TD align=middle height=54>
<P align=center><IMG height=57 src="http://www.banthedao.net/cophap3.jpg" width=100 border="0">  <IMG src="http://www.banthedao.net/main1.gif" border="0"> </P></TD></TR></T></T></T></TABLE>
<TABLE><T><T>
<T>
<TR>
<TD width=630 height=100><B><FONT face=arial color=teal size=2>
<CENTER> </CENTER>
<CENTER>NHÓM NGHIÊN CỨU CAO ĐÀI GIÁO<BR></FONT><FONT color=teal size=2><FONT face="Times New Roman">Chương Trình Giáo Lý </FONT></B></CENTER>
<CENTER>_____</FONT></CENTER><BR>
<CENTER><B><FONT face=arial color=red size=2><U>Chuyên Đề</U>: TRẮC NGHIÊM & TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI</FONT></B></CENTER>
<CENTER><strong><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></strong> </CENTER>
<CENTER>
<CENTER><FONT color=#000066><FONT size=3><strong><U>Bài số 1</U>:<BR>     <BR>     <FONT face=arial>"Ý Nghĩa và Sự Quan Trọng CỦA VIỆC CÚNG KIẾNG" </FONT></strong></FONT></FONT></CENTER></CENTER></TD></TR></T></T></T></TABLE></P>
<P> <FONT color=#0000cd><strong>Câu 1 </strong>.- Câu kinh “Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin” nằm trong bài kinh nào?<BR>     a.- Giới Tâm Kinh.<BR>     b.- Kinh Giải Oan.<BR>     c.- Kinh Tắm Thánh.<BR>     <BR>     <B>Câu 2 </B>.- Đấng Thiêng Kiêng nào đã dạy cho câu : “Lễ bái thuờng hành tâm đạo khởi”?<BR>     a.- Thất Nương Diêu Trì Cung.<BR>     b.- Bát Nương Diêu Trì Cung.<BR>     c.- Đức Phật Bà Quan Âm.<BR>     <BR>     <B>Câu 3 </B>.- Theo Thánh giáo Đức Phật Quan Âm dạy chúng ta phải lo cúng kiếng thường, để : <BR>     a.- Chơn Thần chúng ta được gần gủi các Đấng Thiêng Liêng đặng xán lạn. <BR>     b.- Cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho chúng ta và cả chúng sanh. <BR>     c.- Tâm có cảm thì lòng Bác Ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của chúng ta cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.<BR>     d.- Các câu trên đều đúng.<BR>     <BR>     <B>Câu 4 </B>.- Câu nói: “Vả lại, cúng kiếng có ích cho mình chớ chẳng ích chi cho Thượng Đế. Mỗi ngày có cúng, đạo tâm có nở nang, tứ chi vận chuyển, tinh thần cảm hóa” là do vị Tiền Bối nào đã dạy?<BR>     a.- Đức Phạm Hộ Pháp.<BR>     c.- Ngài Nguyễn Bảo Pháp.<BR>     <BR>     <B>Câu 5 </B>.- Trong Lời Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp có dạy: Đức Chí Tôn “Ngài biểu chúng ta hiến ba món báu trong mình chúng ta là Tam Bửu: Xác Thịt, Trí Não, Linh Hồn. Tức nhiên thân thể và phàm thể của chúng ta, Đức Chí Tôn biểu chúng ta hiến cho Ngài…” đặng làm chi?<BR>     a.- Đặng Ngài ban Điển lành.<BR>     b.- Đặng Ngài phụng sự cho Vạn Linh.<BR>     c.- Đặng Ngài dạy Đạo. <BR>     <BR>     <B>Câu 6 </B>.- Theo lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp quan trọng hơn hết là phần nào trong một thời cúng?<BR>     a.- Lúc đọc Ngũ nguyện.<BR>     b.- Lúc đọc bài Ngọc Hoàng Kinh.<BR>     c.- Lúc dâng Tam Bửu.<BR>     d.- Các câu trên đều sai.<BR>     <BR>     <B>Câu 7 </B>.- Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp, chúng ta cho linh hồn ăn uống bằng cách nào?<BR>     a.- Lập công quả cho nhiều.<BR>     b.- Nên ăn chay trường.<BR>     c.- Buổi ăn của Linh hồn là buổi ta vô Đền Thờ cúng.<BR>     d.- Các câu trên đều đúng.<BR>     <BR>     <B>Câu 8 </B>.- Đức Phạm Hộ Pháp đã dạy câu nầy “Hể càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng căn số kiếp của mình cho Đức Chí Tôn định, ấy là bí mật giải thoát của Chí Tôn để nơi Cơ Tận Độ” trong quyển sách nào?<BR>     a.- Quyển Bí Pháp.<BR>     b.- Quyển Lời Thuyết Đạo.<BR>     c.- Quyển Lời Phê của Đức Hộ Pháp.<BR>     <BR>     <B>Câu 9 </B>.- Đức Phạm Hộ Pháp đã dạy câu nầy “Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta, tức nhiên ta đã đoạt được Cơ Giải Thoát” trong quyển sách nào?<BR>     a.- Quyển Bí Pháp.<BR>     b.- Quyển Lời Thuyết Đạo.<BR>     c.- Quyển Lời Phê của Đức Hộ Pháp.<BR>     <BR>     <B>Câu 10 </B>.- Đôi liễn : <BR>     “Bát Hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,<BR>     Vạn Vật đồng thinh niệm Chí Tôn”<BR>     được tìm thấy ở đâu?<BR>     a.- Nơi Tòa Thánh Tây Ninh.<BR>     b.- Nơi Bát Quái Đài.<BR>     c.- Nơi Ngọc Hư Cung. <BR>     <BR>     <B>Câu 11 </B>.- “Một tháng hai ngày Sóc, Vọng bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy”. Câu nầy được tìm thấy ở đâu?<BR>     a.- Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyễn.<BR>     b.- Trong quyển Tân Luật.<BR>     c.- Trong quyển Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp.<BR>     <BR>     <B>Câu 12 </B>.- Khi cúng Đại Đàn hay Tiểu Đàn tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất, trước phần Nhạc Tấu Huân Thiên thì có nghi thức gì?<BR>     a.- Đồng nhi phải đọc một câu kinh ngắn.<BR>     b.- Đàn cò phải đàn lên 3 câu.<BR>     c.- Lôi Âm Cổ khởi và Bạch Ngọc Chung minh.<BR>     <BR>     <B>Câu 13 </B>.- Trong Đàn cúng Đức Chí Tôn, phần Nhạc Tấu Huân Thiên có nghĩa như thế nào?<BR>     a.- Tiếp Giá, đón rước Đức Chí Tôn cùng chư Thần Thánh Tiên Phật giáng đàn.<BR>     b.- Con người và vạn vật đồng thinh hiến lễ lên Đức Chí Tôn.<BR>     c.- Các câu trên đều đúng.<BR>     <BR>     <B>Câu 14 </B>.- Theo lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giải thích tại sao khi cúng Đàn, chúng ta được hưởng nhiều điển lành của Ơn Trên ban cho?<BR>     a.- Khi cúng trên Nê Hoàn Cung của chúng ta có một hào quangggg xung lên đều đều, mọi người đều có cả hào quangggg đó. <BR>     b.- Có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Đài, hiệp với đạo hào quangggg trong Quả Càn Khôn đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi của chúng ta.<BR>     c.- Các câu trên đều đúng.<BR>     <BR>     <B>Câu 15 </B>.- “Những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật thì công đức được xấp hai lần ngày thường”. Câu nầy do Đấng Thiêng Liêng nào dạy cho?<BR>     a.- Thất Nương Diêu Trì Cung.<BR>     b.- Bát Nương Diêu Trì Cung.<BR>     c.- Đức Phật Bà Quan Âm.</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0000cd>====================================================</FONT><BR></P>
<H4 align=center><FONT color=#000066><U>Bài số 2</U>:<BR>     <BR>     "LỄ BÁI TRONG ĐẠO CAO ĐÀI"</FONT></H4>
<P align=left><FONT color=#330099>1- Đạo Cao Đài thiết lễ Đại Đàn Đức Chí Tôn vào mỗi ngày Rằm và mỗi ngày Mùng một.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<BR>     <BR>     2- Đạo Cao Đài qui định cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu mỗi ngày 4 lần vào lúc 12 giờ khuya, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều.<BR>     a-Đúng<BR>     b-Sai.<BR>     <BR>     3- Cúnh Thời 12 giờ khuya và 12 giờ trưa, chỉ dâng một Bửu là Rượu mà thôi, lạy 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 4 lần, mỗi gật niệm Danh Thầy một lần.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<BR>     <BR>     4 - Cúng Thời 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, chỉ dâng một Bửu là Trà mà thôi, lạy 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 4 lần, mỗi gật niệm Danh Thầy một lần.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<BR>     <BR>     5 - Cúng Thời vào những ngày Thường, Thời nào dâng Rượu, Thời nào dâng Trà?<BR>     a- 12 giờ khuya: dâng Rượu và Trà<BR>     b- 6 giờ dâng Trà, 12 giờ dâng Ruợu<BR>     c- 6 giờ dâng Rượu, 12 giờ dâng Trà<BR>     c- 12 giờ trưa: dâng Rượu và Trà.<BR>     <BR>     6.- Trên Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn, để càng nhiều lễ vật càng tốt, thí dụ ngoài tách Trà nên để thêm bình trà, ngoài 3 ly Rượu nên để thêm nhạo rượu (Bình đựng rượu). Ngoài ra nên để thêm chuông và mõ.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai<BR>     <BR>     7- Khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, dâng Hoa tượng trưng cho dâng Bửu nào của chúng ta?<BR>     a- Tinh (Mảnh hình hài)<BR>     b- Khí (Chơn thần)<BR>     c- Thần (Linh hồn).<BR>     <BR>     8- Khi cúng Đức Chí Tôn, lúc nào là thời gian quan trọng nhứt ?<BR>     a- Khi tụng bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế<BR>     b- Khi dâng Tam Bửu<BR>     c- Khi tụng Ngũ Nguyện.<BR>     <BR>     9- Khi lạy Đức Chí Tôn thì lạy mấy lạy? Mỗi lạy gật đầu máy lần? Mỗi lạy niệm danh Thầy mấy lần?<BR>     a- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi lạy niệm Danh Thầy 1 lần<BR>     b- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi lạy niệm Danh Thầy 4 lần<BR>     c- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niêm Danh Thầy 1 lần<BR>     d- Cả hai câu b và c đều đúng.<BR>     <BR>     10- Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp, khi dâng Rượu cho Đức Chí Tôn, chúng ta cầu nguyện là:<BR>     a- Con nguyện dâng mảnh hình hài thể xác của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng.<BR>     b- Con nguyện dâng cả linh hồn của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng.<BR>     c- Con nguyện dâng cả trí não tinh thần của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng. <BR>     <BR>     11 - Trên Thiên Bàn thờ tại tư gia phải sắp xếp đủ các món cần thiết, không được thiếu mà cũng không được dư. Có bao nhiêu món? <BR>     a- 10 món<BR>     b- 11 món <BR>     c- 09 món<BR>     d- Cả 3 câu trên đều sai.<BR>     <BR>     12.- Trên Thiên Bàn hàng trên cùng gồm những món gì?<BR>     a- Bình bông, đèn Thái Cực, và dĩa Trái cây. <BR>     b- Thánh Tượng. <BR>     c- Bình bông, Thánh tượng và dĩa Trái cây.<BR>     <BR>     13- Các món trên Thiên Bàn (Nơi tư gia) được sắp xếp theo hàng dọc và ngang giống hình thể một chữ Hán (Chữ Nho) . Đó là chữ gì? <BR>     a- Chữ Vương. <BR>     b- Chữ Thiên.<BR>     c- Chữ Chủ. <BR>     <BR>     14- Hai câu: “Bát Hồn tư mặc ca Huỳnh Lão<BR>     Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn”<BR>     nói lên ý nghĩa của giai đoạn nào trong Đàn cúng Đức CHÍ-TÔN?<BR>     a- Dâng Tam Bửu.<BR>     b- Nhạc Tấu Quân Thiên.<BR>     c- Ngũ Nguyện. <BR>     <BR>     15 - Khi cúng Đàn nơi Điện Thờ Phật Mẫu, lúc dâng Tam Bửu (Hoa, Rượu, Trà) , mỗi bửu lạy mấy lạy ?<BR>     a- 1 lạy, mỗi lạy 3 gật.<BR>     b- 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. <BR>     <BR>     16 - Theo một Thánh Huấn của Hội Thánh năm Canh Tuất (1970) thì chung nước trắng trên Thiên Bàn (Hoặc Bàn Thờ Hộ Pháp) phải là nước lạnh chớ không được nấu chín.<BR>     a - Đúng.<BR>     b - Sai.  </FONT></P>   
 

Facebook Comment

Top