TRI ÂM

1234

Active member
<P align=center><FONT color=#000066 size=5><strong></strong></FONT> </P>
<P align=center><FONT color=#000066 size=5><strong>TRI ÂM TƯƠNG HỘI</strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>-------</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>CHỢ CHIỀU VẮNG XẾ CANH TÀN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>CHỢ CHIỀU MÒN MÕI ĐỢI CHỜ THUỢNG NHƠN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>TRỜI ĐÔNG GIÁ RÉT LẠNH CÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>ĐỢI CHỜ QUÂN TỬ SAO KHÔNG TỚI ĐÒ?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>THÔI THÌ RÁNG CHÚT COI SAO!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>COI NGƯỜI QUÂN TỬ,THUỢNG NHƠN ĐÂU NÀO!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>TRỜI ĐÔNG RÉT BUỐT THÂN TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>AI NGƯỜI QUÂN TỬ TRI ÂM TƯƠNG CẦU?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>THÔI ĐÀNH ĐỢI BÓNG TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>TRI GIAO TƯƠNG HIỆP,TƯƠNG ĐỒNG TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>CHIỀU CHIỀU ĐỨNG THẤY ĐỜI QUA</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>NGƯỜI ĐI KẺ ĐẾN,TRI ÂM CHỐN NÀO?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>THỞ DÀI CẤT TIẾNG TIÊU ĐƠN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>TRÔNG NGÀY HIỆP HỘI,TRI ÂM TƯƠNG PHÙNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>ĐƯỜNG VỀ TÍT TÍT NGÀN TRÙNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>XA XA VẠN NẺO VẮNG NGƯỜI TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>DẨU RẰNG CHƯA NHẬN TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=4><strong>NHƯ</strong><strong>NG TA VẨN ĐỢI VẨN CHỜ TRI ÂM</strong></FONT></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=5>ĐỢI CHỜ,,,,TRI ÂM,,,!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>---------</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>DỪNG CHÂN TA ĐỢI KẺ TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>CẤT TIẾNG TIÊU ĐƠN CẠN TỎ LÒNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>BẬT ĐÀN KHẢY TẤU KHÚC TƯƠNG TIÊU!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>NGÀN NĂM TA VẨN ĐỢI NGƯỜI XƯA,,,!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>CÓ BIẾT RẰNG,TA VẨN,,,ĐỢI NGƯỜI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>TA ĐỢI NGƯỜI, NGƯỜI ĐÂU HAY BIẾT!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>THỨC ĐÊM DÀI TA ĐỢI TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>THI VÀI LỜI TÂM TƯ GÓI CHẶC</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>LÚC CẠN TÌNH TA BỖNG NHỚ,,,TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>TA VẨN ĐỢI,NGÀN NĂM,,,TA VẨN ĐỢI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>TIẾNG TIÊU XƯA,VẨN TẤU KHÚC TIÊU DAO</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>TIẾNG TIÊU BUỒN,THA THIẾT THỔI ĐÊM ĐÔNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>NGÀY TƯƠNG HỘI,TA HOÀ CA DAO TẤU!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4>ĐỄ THOẢ LÒNG TRI KỶ VỚI TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=left>        </P>
 

Facebook Comment

Top