TRUNG HƯNG BỬU TÒA và Sứ mạng Trung Hưng

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=3> </FONT><FONT size=4>Thưa Quý huynh tỷ đệ muội thành viên diễn đàn cùng các Anh chị em thành viên thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ngày 01/6/Kỷ Sửu vừa qua, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đã tổ chức ngày Kỷ niệm Thành lập Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Bính Thân 1956 - Kỷ Sửu 2009) .</FONT></P>
<P><FONT size=4>53 năm, một chặng đường dài cho một cá thể (con người) nhưng lại quá ngắn cho một tổ chức Giáo hội. Tuy nhiên, điều khác hẳn với các chi phái tại thời điểm lúc bấy giờ thì Hội Thánh Truyền Giáo được thành lập không nằm trong cơ chia rẽ (cơ chia rẽ là thiên định). </FONT></P>
<P><FONT size=4>Từ lúc phôi thai đến lúc thành lập trải qua thời gian khá dài kể từ ngày Thầy giao trọng trách cho bậc tiền bối (vào ngày 20/7/ Bính Dần - 1926); các Thất thất thuộc Hội Thánh Tây Ninh, Cầu Kho, v.v., các Thánh tịnh lần lượt ra đời tại Trung Kỳ:    </FONT></P>
<P =than4 style="MARGIN: auto 0cm auto 21.5pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3><EM>Ðức – Thầy sẽ giao Trung Kỳ cho con mở Ðạo.<BR>Tràng – từ đây con phải nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe! </EM></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0cm"><FONT face="Times New Roman" color=#000060 size=3><EM>Các con phải giữ hạnh mà truyền Ðạo ra cho chóng, con thế nào Thầy cũng thế ấy. Khi thị các con tức là khi thị Thầy, mà khi Thầy thì chưa phải dễ. Các con nói đạo cho mỗi kẻ (TNHT, Q1/29).</EM></FONT></P><FONT face="Times New Roman" color=#000060>
<P =MsoTextIndent3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=3><FONT size=4>Cho đến:</FONT> </FONT></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000 size=3></FONT></SPAN> </P>
<P =MsoTextIndent3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><EM><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=3>Năm 1929 Ngài Phối sư Thái Thơ Thanh ra Huế, Ngài Giáo sư Vương Quang Kỳ ra Bình Định. Năm 1932 Ngài Giáo sư Thái Gấm Thanh ra Quảng Nam... tất cả đều bị chính quyền Nam Triều và Bảo Hộ ngăn cấm cưỡng chế buộc phải trở về Nam. Đến khoảng năm 1934 - 1940, những người dân miền Trung từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam vào làm ăn, buôn bán, học hành ở miền Nam được Ơn Trên bố hóa gặp Đạo, gặp Thầy, họ đã nhập môn, mang kinh sách Thánh ngôn về truyền bá quê nhà. Tiếng kinh Cao Đài đã thu hút được quần chúng rất rộng rãi (Thông bạch, Thánh truyền Trung Hưng, HT TGCĐ).<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></FONT></EM></FONT></SPAN></P></FONT>
<P><FONT size=4>Cơ đạo Trung Hưng đã được hình thành và phát triển trong thời kỳ khó khăn nhất của lịch sử của Đại Đạo, đạo đệ xin mở chủ đề này để Quý anh chị em và Chư huynh tỷ đệ muội cùng nhau đăng bài (bài viết, thánh ngôn, sử, ký, v.v.) về Cơ đạo miền Trung để chia sẻ cùng tất cả thành viên diễn đàn biết về sự khó nhọc của Ơn trên cũng như Chư hướng đạo tiền bối với công cuộc truyền đạo, tận độ các nguyên căn tại Trung kỳ và các bậc hóa nhân khác.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Sứ mạng Trung Hưng của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài cũng không ngoại lệ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính.   </FONT>   </P>
 

Trung ngôn

Active member
Kính mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nhân ngày thành lập 01/6/Bính Thân - 1956.
Kính mừng trễ.
 

truongtam

Administrator
Đối với Đạo Cao Đài thì năm 1928 (năm Bảo Đại thứ 03) đã có đạo dụ của Bảo Đại có đoạn “Nhất thiết Cao Đài thư tịch bất đắc truyền bá Trung Kỳ …” Nghĩa là tất cả sách kinh Cao Đài không được truyền bá ở Trung Kỳ.
Cuối nam Quý Dậu, 1933 có lệnh Thiêng Liêng tuyển dụng 02 cặp Phò Loan và cho Đạo hiệu là Thanh Long, Bạch Phụng, Kim Quy, Xích Lân gọi là đồng tử Tứ Linh và dạy hai anh Trần Công Bang, Lê Văn Liêm tạo lập Thánh Tịnh Đại Thanh tại Gò Vấp Gia Định là một trong số 72 Thánh Tịnh của phái Tiên Thiên, để tu tập đồng tử Tứ Linh kịp thời phổ thông Chơn Đạo.

<link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Cbimeocon%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-indent:1.0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Công cuộc Truyền Đạo này do lệnh Thiêng Liêng dạy cụ Thượng Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ Hội Thánh Tiên Thiên hộ trì. Cũng cần biết đoàn Truyền Giáo 07 người, lớn nhất anh Trần Công Bang 30 tuổi, nhỏ nhất Xích Lân 14 tuổi, nên cụ Lê Kim Tỵ nài xin Thiêng Liêng ủy thác cho những người có danh thế hơn. Nhưng Đức Cao Đài giải thích “ Đây là sứ mạng của những kẻ vô danh”

Trích sử đạo do cụ Lương Vĩnh Thuật viết.

Nếu có sai sót xin huynh tỷ muội nhắc nhở, sửa chữa và bổ sung. Kính

</m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
 

mai_hanh

New member
*Bối cảnh về lịch sử cơ đạo Miền Trung (1926 - 1955)

Từ khi khai đạo ngày 15 tháng 10 năm Canh Dần (1926) tại Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh) các vị chức sắc quyết định truyền bá đạo ra Trung, Bắc.
Nhưng tại Miền Trung lúc bấy giờ vua Bảo Đại cấm đạo Cao Đài hoạt động: "Nhứt thiết Cao Đài thư tịch bất đắc truyền bá Trung Kỳ". Thế nên các chức sắc cao cấp (CPS Thái Thơ Thanh, ĐT Vương Quan Kỳ...) không thể thi hành nhiệm vụ vì bị ngăn cấm, bắt giữ, trục xuất khỏi Miền Trung

Cơ đàn ngày 24 tháng 7 năm Giáp Tuất (1934) tại thánh thất Đại Thanh (Gò Vấp) Thiêng Liêng đã ban lệnh cho nhóm Tứ Linh Đồng Tử gồm: Thanh Long, Bạch Phụng, Kim Quy, Xích Lân dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trần Công Ban lãnh trọng trách phát triển chơn đạo tại Miền Trung:
"Ngày nay, một phận sự quan hệ là truyền đạo Trung Kỳ. Ban! (GS Trần Công Ban) Thầy sai con và nhóm Tứ Linh Đồng Tử khá kíp về Trung đặng hoát khai chơn đạo. Vẫn biết về Trung là khó, các con phải chịu khó hơn hết mà không sao đâu con! Chi chi cũng có Thầy! Nếu Thầy sai một đứa có tên tuổi thì e không khỏi điều trắc trở. Vậy con chớ chối từ!"

Nhóm Tứ Linh Đồng Tử lúc bấy giờ là những người vô danh vì còn rất trẻ 14->19 tuổi nên chính quyền không để ý, dễ bề hoạt động. Hơn nữa nhờ có huyền cơ vận chuyển của Thiêng Liêng nên đoàn hoạt động dễ dàng và tự do hành sự

Sau 9 tháng hoạt động đoàn truyền giáo đã gặt hái nhiều thành quả:
Độ được 3 vị hướng đạo tài ba: Nguyễn Quang Châu (CPS Thượng Chơn Khai), Nguyễn Đán (PS Thái Như Sơ), Lê Trí Hiển (Giám Đàn Thiên Quân Lê Hiệp Lý)
Được sự hợp tác của 3 Ngài tín đồ theo Cao Đài giáo ngày một tăng lên. Các cơ sở đạo liên tiếp được hình thành: Thánh Tịnh Thanh Quang, các thánh thất Từ Quang, Nam Trung Hòa, Trung Quang, Linh Bửu, Vĩnh Quang...(Quảng Nam), các thánh thất Hoài An, Phổ Thạnh, Bồ Đề, Sông Vệ, Tu An...(Quảng Ngãi)

Giáo hội Miền Trung, với sự đóng góp hy sinh cao cả của các đạo tâm, các bậc tiền bối đã lập được những thành tích vẻ vang -> 1939 Quyền Hội Thánh Trung Kỳ được thành lập
Đến năm 1946 Cơ Quan Truyền Giáo ra đời đã kêu gọi thống nhất giáo hội (1946-1955)

*Trung Hưng Bửu Tòa và sứ mệnh Trung Hưng

Sau gần 21 năm (1934-1955) chờ đợi thống nhất giáo hội ở Miền Nam không thành công (do sau hiệp định Genève vào năm 1954 cơ đạo Miền Nam bị chia rẽ) toàn đạo Miền Trung quyết định thành lập một Hội Thánh đủ quyền pháp để lãnh đạo tinh thần giáo hóa bổn đạo của hơn 50 thánh thất khắp Trung, Nam với hàng trăm ngàn đạo hữu. Quyết định trên được Thánh Ý chấp nhận.
Trung Hưng Bửu Tòa được Thánh Ý cho phép thành lập, đề ra nhiệm vụ: chủ trương đưa đạo vào đời và thực hiện sứ mệnh Trung Hưng:

"Thương cơ đạo chia mười rẽ bảy
Mối chơn truyền bẻ gảy làm đôi
Thuyền từ bể khổ nổi trôi
Không người lèo lái khúc nôi đoạn trường
Thầy thấy con trăm phương nghìn kế
Lo lợi danh mà phế cảnh nhàn
Làm cho sanh chúng hoang man
Hôm nay Thầy đến mở đàng Trung Hưng"

+Sứ mệnh Trung Hưng:
Trung là giữa là Trung đạo
Hưng là dấy lên, vùng dậy
Trung Hưng có nghĩa là vùng dậy, hợp sức nhau xây dựng đạo, phục hưng nền chánh đạo của Đức Chí Tôn
+Chủ trương đem đạo vào đời
Với quan niệm: đạo trong đời và độ đời nên đạo.
Đề ra 3 nhiệm vụ: Truyền bá đạo đức, xây dựng đời sống xã hội, mở mang trí thức giúp người đời giác ngộ
Mục đích: Hóa độ con người hướng thiện, hướng thượng, tiến đến giải thoát toàn diện
 
Sửa lần cuối:

Phụng Thánh

New member
Thưa huynh/tỷ mai _ hanh : TRUNG HƯNG BỬU TÒA và CAO THƯỢNG BỬU TÒA ở Bạc Liêu có liên hệ gì nhau ?
 

mai_hanh

New member

Định nghỉ đăng nhập vào diễn đàn một thờ gian. Nhưng thấy huynh Trung Ngôn quay lại nên hứng chí tham gia một bài viết trong chủ đề này rồi nghỉ ngơi sau. Ai dè đâu bị huynh Phụng Thánh kêu réo nên lại phải quay trở dzô

Thưa huynh/tỷ mai _ hanh : TRUNG HƯNG BỬU TÒA và CAO THƯỢNG BỬU TÒA ở Bạc Liêu có liên hệ gì nhau ?
Huynh Phụng Thánh kính mến!
Kiến thức về đạo của Mai Hạnh còn non kém lắm, chưa biết cái gì hết. Huynh hỏi câu "nặng ký" như vậy chẳng khác nào làm khó cho muội rồi. Quả thật là:

Ác chi lắm hỡi huynh Phụng Thánh!
Nỡ nhẫn tâm ép Hạnh sao đành
Hỏi câu quá khó (muội) hổng rành
Vò đầu bứt tóc:102: mém thành ni cô

Huynh thử hỏi các HT ĐM khác xem sao
Kính


 

Hao Quang

New member
Trung Hưng Bửu Tòa và Thiên Lý Bửu Tòa hay Cao Thượng Bửu Tòa!! Q nghĩ 2 nơi này giống nhau ở ..hai chữ Bửu Tòa! Còn có liên hệ gì với nhau không thì Q không biết!
thật tình Huynh Phụng Thánh hỏi khó quá!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Nhưng Q đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1 Thầy có viết ngày 20 Février 1926 Thầy có giáng cơ dạy:
<o:p> </o:p>
Bửu Tòa thơ thới trổ thêm hoa<o:p></o:p>
Mấy nhánh rồi sao cũng một nhà<o:p></o:p>
Chung hiệp ráng vun nền Đạo Đức<o:p></o:p>
Bền Lòng son sắc đến cùng Ta”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Q cũng hơi thắc mắc chữ Bửu Tòa” trong bài thi trên có liên quan gì đến “Trung Hưng Bửu Tòa” và “Cao Thượng Bửu Tòa” hay Thiên Lý Bửu Tòa” không??
Hihi
Chúc HTĐM vui vẻ! hưởng nhiều Hồng Ân của Thầy Mẹ!
 

Trung ngôn

Active member
Phụng Thánh nói:
Thưa huynh/tỷ mai _ hanh : TRUNG HƯNG BỬU TÒA và CAO THƯỢNG BỬU TÒA ở Bạc Liêu có liên hệ gì nhau ?
Thưa Huynh Phụng Thánh,
Trung Hưng Bửu Tòa không liên hệ gì với Cao Thượng Bửu Tòa ở Bạc Liêu.
Trung Hưng Bửu Tòa là tên của đền thánh (tam đài), là giáo sở trung ương của Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài.
Kính.
 

hienhuu

New member
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Ckhuong%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Hào Quang nói cũng có Lý !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
“Q cũng hơi thắc mắc chữ Bửu Tòa” trong bài thi trên có liên quan gì đến “Trung Hưng Bửu Tòa” và “Cao Thượng Bửu Tòa” hay Thiên Lý Bửu Tòa”không??”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nhưng có Lý nhất là khi nào thực hiện được bởi 2 câu sau :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Chung hiệp ráng vun nền Đạo Đức<u1:p></u1:p>
Bền Lòng son sắc đến cùng Ta”<u1:p></u1:p><o:p></o:p>
 

dong tam

New member
Mà có ai trong quý huynh đã đến Trung Hưng Bửu Tòa chưa ?

Cũng như ai đã từng đến miền gần cực Nam ngay tỉnh lỵ Bạc Liêu ghé vào Cao Thượng Bửu Tòa. Nơi đây cách thờ phượng như một Tòa Thánh, mặc dầu qui mô diện tích chánh điện chỉ ở mức trung bình. Hồi thập niên 50, nơi đây từng là Hội Thánh Hậu Giang theo cơ vận động thống nhất của Cao Đài Thống Nhất - Tam giáo điện Minh Tân

Còn hỏi rằng giữa hai nơi này có liên hệ gì với nhau? Lúc đó cả hai đều có tham gia sinh hoạt trong hoạt động vận động thống nhất Cao Đài
 

Hao Quang

New member
Trích Đàn cơ 22-9 Ất mùi tại Thánh Thất Nam Thành Của Đức tổng Lý Trần Hưng Đạo:

"Kìa cơ đạo Tung Châu Mạnh Tiến
Trải bao năm tai biến Đau thương
Bao phen chịu nỗi Đoạn trường
Bao phen cùng với quỷ vương tranh hùng
Nay Đền Thánh Trung Hưng Kiến Tạo
Để làm nơi chỉ Đạo Trung Châu
Đắp xây nên một cây cầu
Cây cầu nam bắc khởi đầu từ đây
Hỡi hướng Đạo ra tay vùa giúp
hỡi nhơn sanh nỗ lực tham gia
Nam Trung âu cũng một nhà
Một Thầy một Đạo âu là Nam Trung!

"Trung Vạn Pháp - Hưng vạn giáo - Hòa vạn loại" để làm cây cầu nối từ Nam Đến Bắc
thì trước tiên phải hòa trong nội bộ trước !

chắc có lẽ Q viết hơi nhiều! Q đã xóa vì cảm thấy bài đó hông phù hợp với chủ đề! cảm ơn Huynh DT nhắt nhở! (nhìn thấy huynh ...mếu là bit òy) hihi cảm ơn Huynh nhìu nhìu
 

dong tam

New member
A ! :17:

Hào Quang trình bày phần này có liên quan gì đến sứ mạng Trung Hưng???
 

Phụng Thánh

New member
Thưa chư Hiền !

Các Hội Thánh cùng thực thi lời Thầy dạy trong TNHT sau đây là đủ :

Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.

Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy.
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên-Ðường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

PT s/t
 

Hao Quang

New member
Cảm ơn huynh Phụng Thánh đã cho HTĐM đọc lại lời dạy của Thầy về Chữ Hòa! rất hay! cũng mong các HTĐM các Hội Thánh đều thực hiện đúng theo lời dạy này thì hay biết mấy! Q đôi lúc lòng tà nỗi dạy thì đọc bài này chắc sẽ dịu bớt! hihi Quan điểm của Q hồi nào vẫn vậy! Hội thánh Cao Đài như một ngôi nhà có nhiều cửa! cũng như Tòa Thánh có 12 cửa ra vào! ....tất cả đều do Thiên Cơ! mà Thiên cơ thì đâu biết được! nên Q không dám có tư tưởng phân chia! chừng nào còn tư tưởng phân chia thì Đạo chưa thành!
Trung Hưng Bửu Tòa không từ Tòa Thánh Tây Ninh tách ra! Q cũng đọc nhiều tài liệu Sống Đạo cũng biết ít nhiều về Quan Điểm của các anh lớn đều mang một tư tưởng Dung Hòa, Nêu ca bốn chữ Thuần Chân Vô Ngã - Vạn Giáo Nhất Lý! và có nhiều ý tưởng rất hay, tạo nhiều điều kiện cho các hướng Đạo trong tương lai học tập nâng cao hiểu biết của mình về Đạo như Hạnh Đường Hưng Đức, các khóa học Lễ Sanh, Phổ Tế, dạy cho các bạn sinh viên biết cách công phu tịnh dưỡng sau những buồi sinh hoạt, hay những buổi học đầy .."xì chét" ở trường! không biết có phải vì thế mà có nhiều bạn đậu đại học với với số điểm cao ngất không nhỉ?? hihi ...và Đặc biệt tạo điều kiện cho các thánh thất - thánh sở có chỗ trọ học đón chào năm học Đại học sắp đến .......Những việc làm ấy đã Động viên các bạn có những đóng góp nhiều hơn cho giáo hội! hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều ý tưởng mới mẻ hơn nữa để Đạo Cao Đài vùng miền Trung Nắng gió sẽ là vùng nhiều Hoa Thơm- bướm ong bay lượng khắp vùng tạo nên một vườn hoa ...không của tiêng ai! hihi
Chúc HTĐM ngủ ngon!
 

Phụng Thánh

New member
Cảm ơn huynh Phụng Thánh đã cho HTĐM đọc lại lời dạy của Thầy về Chữ Hòa! rất hay! cũng mong các HTĐM các Hội Thánh đều thực hiện đúng theo lời dạy này thì hay biết mấy! Q đôi lúc lòng tà nỗi dạy thì đọc bài này chắc sẽ dịu bớt! hihi Quan điểm của Q hồi nào vẫn vậy! Hội thánh Cao Đài như một ngôi nhà có nhiều cửa! cũng như Tòa Thánh có 12 cửa ra vào! ....tất cả đều do Thiên Cơ! mà Thiên cơ thì đâu biết được! nên Q không dám có tư tưởng phân chia! chừng nào còn tư tưởng phân chia thì Đạo chưa thành!

----------------------------
Kính Hào Quang !

Vì Huynh thích HòA, PT xin trích Diễn văn của Đức Hộ Pháp có nhắc đến Hòa .

Nói rõ ra thì tinh là thân thể; khí là điễn lực nghĩa là trí lự; thần là linh hồn; ba cái báu của mình ngày nào tương đắc, nghĩa là hòa hiệp cùng nhau, thì người mới mong đắc Đạo.

Cơ Đạo của Chí Tôn đến lập buổi Hạ ngươn Tam Kỳ Phổ Độ nầy duy lấy một chữ hòa làm tôn chỉ.

Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương, mà sự thuơng yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh y như lời Chí Tôn đã dạy, chỉ nghĩa là phải Từ Bi Bác Ái mới đắc đạo vô vi, phải hòa hiệp mới có qui nhứt.

Chí Tôn đã định khai đạo đặng thị chứng cho các Tôn Giáo biết nhìn nhau trong đường hành thiện, trừ tuyệt hại tranh đấu thù hiềm, làm cho Thế Giới đặng hòa bình, thoát cơ tận diệt.

Thể Đạo của Chí Tôn cũng phải nương theo chữ hòa mới toan thành lập, Chí Tôn định thành Hội Thánh, đặng thay thế hình thể của Người, thì cũng tùng theo phép Tạo Hóa cá nhân mà gây nên ảnh tượng:

Cửu Trùng Đài là thi hài, ấy là Tinh.
Hiệp Thiên Đài là chơn thần, ấy là Khí.
Bát Quái Đài là linh hồn, ấy là Thần.

Nếu cả ba mà không tương hiệp, thì khó mong thành Đạo cho đặng.
 

mai_hanh

New member
Trước sự lớn mạnh của cơ đạo Miền Trung, toàn bổn đạo quyết định thỉnh Thánh Ý xin thành lập một Hội Thánh có đủ quyền pháp để lãnh đạo tinh thần giáo hóa của hơn 50 thánh thất khắp Trung Nam

Thừa lệnh Đức Chí Tôn, Tổng Lý Trần Hưng Đạo giáng đàn hướng dẫn, duyệt đồ án xây dựng Trung Hưng Bửu Tòa đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các chi phái đạo Miền Nam
Được Thiêng Liêng cho phép, lễ Trí Thạch, động thổ xây dựng Trung Hưng Bửu Tòa tại Đà Nẵng được tiến hành ngày 15 tháng 10 năm Ất Mùi (8.11.1955). Hàng ngàn tín đồ nam, nữ, già, trẻ khắp hai miền Trung Nam đã chung sức, chung lòng ngày đêm xây dựng Bửu Tòa. Sau 8 tháng Bửu Tòa đã xây xong

Ngày mồng 1 tháng 6 năm Bính Thân (8.7.1956) thánh đường Trung Hưng Bửu Tòa được khánh thành với đủ đại diện của các tôn giáo trong và ngoài nước, đại diện các chi phái đạo Miền Nam. Đó cũng chính là ngày Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (HTTGCĐ) chính thức ra đời

Và đặc điểm của HTTGCĐ là:
Một tổ chức tự lập và độc lập, không chi phái, không lệ thuộc vào cá nhân, chi phái hay bất kỳ một tổ chức nào khác
Một tổ chức có nề nếp, có đủ quyền pháp uy nghi, chơn truyền chánh pháp
Luôn trung thành với tôn chỉ Vạn Giáo Nhất Lý, Thuần Chân Vô Ngã
Luôn sẵn sàng hòa hợp với các chi phái đạo Cao Đài để cùng thành lập một Giáo Hội Cao Đài duy nhất, để hoàn thành sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
 

Facebook Comment

Top