Tu "

su_that

New member
<P align=center><strong><FONT size=4> Không Ham Quyền Chức Chẳng Biết Cao Sang</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4> Thấu Rõ Chơn Quang Hiểu Biết Đạo Tràng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4> Thiên Thượng Bao La Khắp Nơi Võ Hạ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=4> Phước Duyên Pháp Bảo Có Ngự Thân Nang</FONT></strong></P>
 

Facebook Comment

Top