Về 92 ức nguyên nhân

nhattrung

New member
<P><FONT size=3>Thưa Quý Huynh tỷ,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ có thắc mắc nhỏ xin quý Huynh tỷ cùng chia sẻ, rất mong nhận được lời giải đáp.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ muốn biết thêm 92 ức nguyên nhân; Quý huynh có tài liệu Thánh ngôn, thánh giáo hay các tài liệu nghiên cứu nói về việc này xin gửi cho đệ - để được học hỏi thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin cảm ơn. </FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung </FONT></P>
<P> </P>
 

ThienThanh

New member
<P><FONT size=4><strong>" Đạo pháp trường lưu khai cửu thập nhị tào chi mê muội"</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Câu này cũng liên quan 92 ức nguyên nhân. Phiền chư Huynh giải thích giúp bởi đệ hiểu còn mập mờ. Xin cảm ơn trước.</strong></FONT></P>
 

Nhat Minh

New member
nhattrung nói:
<P><FONT size=3>Thưa Quý Huynh tỷ,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ có thắc mắc nhỏ xin quý Huynh tỷ cùng chia sẻ, rất mong nhận được lời giải đáp.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ muốn biết thêm 92 ức nguyên nhân; Quý huynh có tài liệu Thánh ngôn, thánh giáo hay các tài liệu nghiên cứu nói về việc này xin gửi cho đệ - để được học hỏi thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin cảm ơn. </FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung </FONT></P>
<P> </P>
<P>
 </P>
<P align=center ="TUADE1"><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=6></FONT></strong></FONT> </P>
<P align=center ="TUADE1">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630 bgColor=white>
<T>
<TR>
<TD align=middle height=54>
<P align=center><IMG height=57 src="http://banthedao.net/cophap3.jpg" width=100 border="0"><IMG src="http://banthedao.net/main1.gif" border="0"></P></TD></TR></T></TABLE><BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD align=middle></TD>
<TD align=middle height=60></TD></TR></T></TABLE></P>
<P align=center ="TUADE1"><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=6>Nguyên nhơn</FONT></strong> </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<TABLE id=Autonumber8 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" bgColor=#cccccc><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<UL>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5>元人 </FONT></P>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>A: Man of original soul.</FONT></P>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>P: Homme de l'âme originelle .</FONT> </P></LI></UL></TD></TR></T></T></TABLE></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1"><I><B>Nguyên:</B></I> Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. <I><B>Nhơn: Nhân:</B></I> người. <I><B>Hóa:</B></I> tiến hóa. <I><B>Quỉ:</B></I> ma quỉ, linh hồn bị đọa vào quỉ vị.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000>■</FONT><EM> </EM><A href="http://www.caodaism.org/CaoDaiTuDien/ng/ng4-059.htm#I. Nguyen nhon" target="_blank"><U><FONT color=#800000>Nguyên nhơn</FONT></U></A><EM> là những người mà linh hồn được sanh ra từ lúc Khai Thiên.</EM></P>
<H3><A name="I. Nguyen nhon"><FONT color=#003366>I. Nguyên nhơn:</FONT></A></H3>
<P ="THAN1">Nguyên nhơn là người mà chơn linh được Đức Chí Tôn sanh ra từ lúc Khai Thiên, tức là lúc mới tạo dựng Trời Đất, những linh hồn nầy rất trong sạch vì chưa nhiễm bụi trần.</P>
<P ="THAN1">Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, trong bài giải thích Thuyền Bát Nhã, có một đoạn nói về 100 ức Nguyên nhơn đầu kiếp xuống trần như sau:</P>
<P ="THAN1">"Đức Diêu Trì Kim Mẫu vâng lịnh Đức Thượng Đế nhóm ngự triều, đại hội nơi Kim Bàn, phòng định cho 100 ức Nguyên nhơn xuống trần, dùng Ngọc Lộ Kim Bàn trụ các Nguyên nhơn cho xuống thế.</P>
<P ="THAN1">Trước khi ấy, Đức Diêu Trì Kim Mẫu kêu toàn cả linh căn chơn tánh dự Hội Yến Bàn Đào, và ban cho mỗi vị một cái túi gọi là Vạn Bửu Nang, trong đó có 8 món báu là: Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ, và căn dặn khi xuống trần thế, rủi mất một món thì không trở về cùng Mẹ đặng.</P>
<P ="THAN1">Đức Phật Mẫu dùng Bát Nhã thuyền chở toàn linh căn và 8 món báu ấy đưa xuống lập đời. Có bài Kệ rằng:</P>
<P align=center ="THI"><FONT size=3><EM>Linh căn ngày đó xuống trần ai,<BR>Cái cái vui mừng nhập mẫu thai.<BR>Vì mất bửu nang, mê nghiệp hải,<BR>Làm sao tỉnh đặng trở hồi lai?</EM></FONT></P>
<P ="THAN1">Bên kia có Đại Tiên Cù Tán Đởm hay là <strong>Kim Quang Sứ</strong>, thấy Đức <strong><EM>Phật Mẫu cho chơn linh xuống trần thì ông cũng xuống trần</EM></strong>, dẫn theo năm chơn linh quỉ vị biến thành:</P>
<BLOCKQUOTE>
<OL>
<LI>
<P ="THAN">Kim là tiền bạc, </P>
<LI>
<P ="THAN">Mộc là sắc đẹp, </P>
<LI>
<P ="THAN">Thủy là rượu ngọt, </P>
<LI>
<P ="THAN">Hỏa là sự nóng giận, </P>
<LI>
<P ="THAN">Thổ là nha phiến. </P></LI></OL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1">Mỗi chơn linh quỉ vị đều biến ra năm mùi vị khác nhau cho các nguyên căn say mê mà quên cả Bửu nang.</P>
<P ="THAN1">Con người lớn lên, thấy tiền thì ham, thấy sắc lịch thì mê, thấy rượu ngọt thì ưa, mà nó giục cho con người nóng giận và say mê nha phiến, chước quỉ mưu tà hằng xúi giục, bày ra muôn sự khoái lạc nơi cõi trần chẳng xiết, nên chất linh căn, vì lưu luyến hồng trần, vui say mùi vị thế gian mà quên nguồn cội.</P>
<P ="THAN1">Bởi thế cho nên Thánh nhân ra đời lập Tam Giáo đạo, cũng qui tụ căn bản trong 8 món báu để tỉnh giấc.</P>
<P align=center ="THAN1"><EM><strong>Phật giáo dạy phải trọn Tam qui Ngũ giới,</strong></EM></P>
<P align=center ="THAN1"><EM><strong>Tiên giáo dạy phải phải vẹn Tam bửu Ngũ hành.</strong></EM></P>
<P align=center ="THAN1"><EM><strong>Thánh giáo dạy phải gìn Tam cang Ngũ thường.</strong></EM></P>
<P ="THAN1">Để thức tỉnh các linh căn nhớ nguồn cội và gìn giữ 8 món báu ấy mà trở về, ai được may duyên sớm ngộ đạo mới lên thuyền Bát Nhã mà trở về cựu vị, đúng như bài thi của Đức Chí Tôn đã dạy:</P>
<P align=center ="THI"><FONT size=3><EM>Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm.<BR>Nổi quá như bông, nặng quá kim.<BR>Có Đạo trăm muôn ngồi cũng đủ,<BR>Vô duyên một đứa cũng là chìm.</EM></FONT></P>
<P ="THAN1">- Thời kỳ Thánh đức: Sơ khai Long Hoa Đại Hội, Đức Di-Lạc kiếp Tiên vị mệnh danh là Hoàng Cực chủ nhân, lãnh lịnh đức Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu buổi nọ, Ngài làm chủ thuyền Bát Nhã chở các Nguyên nhơn xuống thế, lần đầu 24 chuyến thuyền, hai lần sau, mỗi lần 6 chuyến, đúng như quyển kinh thứ nhứt và thứ nhì của Ngọc Lộ Kim Bàn.</P>
<P ="THAN1"><strong><FONT color=#0000ff>■ Nguơn Thánh đức gọi là Nhứt Kỳ Phổ Độ</FONT></strong> có:</P>
<UL>
<OL>
<LI>
<P ="THAN">Giáo chủ Đạo Phật: Nhiên Đăng Cổ Phật. </P>
<LI>
<P ="THAN">Giáo chủ Đạo Tiên: Thái Thượng Lão Quân. </P>
<LI>
<P ="THAN">Giáo chủ Đạo Thánh: Văn Tuyên Đế Quân. </P></LI></OL></UL>
<P ="THAN1">Các vị Giáo chủ đã sáng khai nền Đạo, lập thành qui điều luật pháp, an ninh trật tự cho nhơn loại tiến bước trên đường tu tỉnh. Đức Chí Tôn dạy khai Long Hoa Đại Hội Nhứt Kỳ, nên có câu:</P>
<P ="THAN1"><I>"Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội, Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng giáo Thiên Tôn."</I></P>
<P ="THAN1">Đức Nhiên Đăng làm chủ Hội, điểm đạo chỉ có 6 ức Nguyên nhơn đắc đạo.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#0000ff><strong>■ Nhị Kỳ Phổ Độ:</strong> </FONT>thời văn minh tiến hóa ấy mới nổi danh trong Tam giáo:</P>
<UL>
<OL>
<LI>
<P ="THAN">Phật giáo thì có Đức Thích Ca làm Giáo chủ. </P>
<LI>
<P ="THAN">Tiên giáo thì có Đức Lão Tử làm Giáo chủ. </P>
<LI>
<P ="THAN">Thánh giáo thì có Đức Khổng Tử làm Giáo chủ. </P></LI></OL></UL>
<P ="THAN1">Sau 551 năm, Đức Chí Tôn cho Đức Chúa Jésus giáng sanh, cũng thời Nhị Kỳ. Sau khi thành lập luật pháp qui điều, Đức Chí Tôn khai Long Hoa Nhị Kỳ Phổ Độ, nên có câu:</P>
<P ="THAN1"><I>"Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di-Đà Cổ Phật Chưởng giáo Thiên Tôn,"</I></P>
<P ="THAN1">Đức Di-Đà làm chủ Hội, điểm Đạo được 2 ức Nguyên nhơn, đoạt pháp phần nhiều là môn đồ của Lão Tử đắc đạo.</P>
<P ="THAN1">Còn 92 ức Nguyên nhơn luống chịu đọa trần.</P>
<P ="THAN1"><strong><FONT color=#0000ff>■ Đến thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp,</FONT></strong> tức là thời kỳ qui cổ, chính mình Đức Chí Tôn giáng trần dùng huyền diệu cơ bút, để Tam Trấn Oai Nghiêm thay Tam Giáo Đạo chủ, lập Đạo Vô Vi, không hình thể như trước, gọi là <B>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</B></P>
<UL>
<OL>
<LI>
<P ="THAN">Đức Phật Quan Âm chưởng quản Phật giáo. </P>
<LI>
<P ="THAN">Đức Lý Thái Bạch Đại Tiên Trưởng chưởng quản Tiên giáo. </P>
<LI>
<P ="THAN">Đức Quan Thánh Đế Quân chưởng quản Thánh giáo, gọi là Nho Tông chuyển Thế. </P></LI></OL></UL>
<P ="THAN1">Nhơn thời Hạ nguơn nầy, do cơ bút mà biết được số Nguyên nhơn đắc đạo trong hai kỳ trước, những Nguyên nhơn đắc đạo đến tình nguyện nơi Ngọc Hư Cung giáng trần, chịu mạng lịnh nơi Đức Di-Lạc Vương Phật lo cứu rỗi 92 ức Nguyên nhơn còn say đắm nơi cõi trần."</P>
<P ="THAN1">Đây là thời kỳ phổ độ chót, trước khi chấm dứt một chu kỳ tiến hoá của nhơn loại, nên Đức Chí Tôn đại khai Ân Xá cho toàn cả nhơn sanh, nếu ai biết ngộ kiếp một đời tu thì đủ trở về cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.</P>
<P ="THAN1">Nói tóm lại: Đức Phật Mẫu cho 100 ức Nguyên nhơn giáng trần để khai hóa cho nhơn loại thuở nhơn loại còn sơ khai. Số 100 ức Nguyên nhơn nhiễm trần, do Quỉ vương cám dỗ nên làm mất Vạn Bửu nang, không thể trở về cõi thiêng liêng.</P>
<P ="THAN1">Đức Chí Tôn cho mở Nhứt Kỳ Phổ Độ cứu giúp được 6 ức Nguyên nhơn trở về ngôi vị cũ.</P>
<P ="THAN1">Đức Chí Tôn mở tiếp Nhị Kỳ Phổ Độ, cứu giúp được thêm 2 ức Nguyên nhơn trở về cõi thiêng liêng.</P>
<P ="THAN1">Còn lại 92 ức Nguyên nhơn đang trầm luân nơi cõi trần.</P>
<P ="THAN1"><strong><EM>Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu lại mở lòng đại từ đại bi, khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu số 92 ức Nguyên nhơn còn lại. Đây là kỳ phổ độ chót, nếu ai không chịu tu hành để trở về thì không còn kêu nài vào đâu được nữa.</EM></strong></P>
<P>    - Trích Cao Đài Tự Điển -  HT Nguyễn Văn Hồng - </P>
<P>-NM - TV Nhóm Nghiên Cứu Cao Đài Giáo - </P> 
 

Nhat Minh

New member
ThienThanh nói:
<P><FONT size=4><strong>" Đạo pháp trường lưu khai cửu thập nhị tào chi mê muội"</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><strong>Câu này cũng liên quan 92 ức nguyên nhân. Phiền chư Huynh giải thích giúp bởi đệ hiểu còn mập mờ. Xin cảm ơn trước.</strong></FONT></P>
<P>
 </P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630 bgColor=white>
<T>
<TR>
<TD align=middle height=54><IMG height=57 src="http://banthedao.net/cophap3.jpg" width=100 border="0">   <IMG src="http://banthedao.net/main1.gif" border="0"> </TD></TR></T></TABLE><BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=630>
<T>
<TR>
<TD align=middle>- Trích Cao Đài Tự Điển HT Nguyễn Văn Hồng - </TD>
<TD align=middle height=60></TD></TR></T></TABLE></P>
<P> </P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=4><strong>" Đạo pháp trường lưu khai cửu thập nhị tào chi mê muội"</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#990000 size=4><strong>道 法 長 流 開 九 十 二 曹 之 迷 昧</strong></FONT></P>
<H3 align=center><I><B></B></I> </H3>
<H3 align=left><I><B><A name="10 Câu 6"><FONT color=#800000>Ðạo pháp trường lưu.</FONT></A></B></I></H3>
<P =THAN1><FONT color=#000099><I><B>Trường:</B></I></FONT> Lâu dài. <FONT color=#000099><I><B>Lưu:</B></I></FONT> Chảy, nước chảy. <FONT color=#000099><I><B>Trường lưu:</B></I></FONT> Nước chảy hoài không dứt.</P>
<P =THAN1><FONT color=#000099><I><B>Ðạo pháp:</B></I></FONT> Chánh pháp của Ðạo.</P>
<P =THAN1>Về chữ ÐẠO, Ðức Chí Tôn có giảng giải như sau: "Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng." (TNHT. II. 3) </P>
<P =THAN1>Về chữ PHÁP, ý nghĩa rất rộng. Bất kỳ việc chi, dù nhỏ dù lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hay xấu, chơn thật hay hư ảo, đều có thể gọi là Pháp. Những nguyên tắc, những luật lệ, những qui luật trong CKVT, cũng được gọi là Pháp.</P>
<P =THAN1>Thông thường, Giáo lý của Phật được gọi là Phật Pháp; thuyết giảng giáo lý được gọi là Thuyết pháp.</P>
<P =THAN1>Tóm lại, Ðạo Pháp là Chánh Pháp của Ðạo. Ai tu đúng theo đó thì nhứt định đắc quả, giải thoát khỏi luân hồi.</P>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><strong><EM>Ðạo pháp trường lưu là Chánh pháp của Ðạo như dòng nước chảy hoài không dứt.</EM></strong></FONT></P>
<P =THAN1>Bất cứ vào thời kỳ nào, xưa cũng như nay, Chánh pháp của các nền tôn giáo mở ra như dòng nước chảy, liên tục mãi mãi, để giúp chúng sanh gội sạch bợn trần, cuốn trôi phiền não, tẩy sạch nghiệp chướng, rửa trí não vô minh ra sáng suốt, mà lần vào nơi Cực Lạc an nhàn, để mình vào chốn thanh cao, thoát khỏi cửa Luân hồi ràng buộc.</P>
<P><I><B><A name="10 Câu 7"><FONT color=#800000>Khai cửu thập nhị tào chi mê muội.</FONT></A></B></I></P>
<P =THAN1><FONT color=#000099><I><B>Khai:</B></I></FONT> Mở ra. <FONT color=#000099><I><B>Cửu thập nhị:</B></I></FONT> 92. <FONT color=#000099><I><B>Tào:</B></I></FONT> Bọn, đám, nhóm người. <FONT color=#000099><I><B>Cửu thập nhị tào:</B></I></FONT> Ý nói đám 92 ức Nguyên nhân đang còn trầm luân nơi cõi trần. <FONT color=#000099><I><B>Chi:</B></I></FONT> Tiếng đệm. <FONT color=#000099><I><B>Mê muội:</B></I></FONT> Mê là mơ hồ không rõ, muội là tối tăm. Mê muội là đầu óc tối tăm, không phân biệt chánh tà, thiệt giả, ...</P>
<P =THAN1><FONT color=#000099><I><B>Nguyên nhân:</B></I></FONT> Những chơn linh được sanh ra từ lúc khai Thiên, được Ðức Phật Mẫu cho đi đầu thai làm người nơi cõi trần để khai hóa cho nhơn loại được tiến bộ văn minh.</P>
<P =THAN1>Theo Triết lý Nhơn sinh của Ðạo Cao Ðài, với Luật Tiến Hóa của Bát Hồn, loài người đầu tiên xuất hiện trên mặt Ðịa cầu nầy là do loài động vật cao cấp khỉ vượn tiến hóa mà thành. Ðó là những Hoá nhơn, người khỉ, thủy tổ của loài người.</P>
<P =THAN1>Do đó, người nguyên thủy có trí não còn rất ngu khờ, tánh tình còn hung ác, nếp sống còn dã man, ăn lông ở lỗ.</P>
<P =THAN1>Lúc đó, Ðức Phật Mẫu vâng lịnh Ðức Chí Tôn cho 100 ức Nguyên nhân đầu thai xuống cõi trần, để khai hóa đám Hóa nhân đó, đồng thời cũng để kinh nghiệm và tiến hóa.</P>
<P =THAN1>Nhưng các Nguyên nhơn, khi đã mang xác phàm rồi, thì lại nhiễm trần, quên nguồn gốc và nhiệm vụ đã nhận lãnh lúc đi đầu thai, lại còn gây ra lắm tội lỗi nơi cõi trần, nên phải bị đọa luân hồi.</P>
<P =THAN1>Ðức Chí Tôn thấy vậy mới động mối từ tâm, mở ra Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, để cứu giúp và dẫn dắt các Nguyên nhân trở về cựu vị. Nhưng Nhứt Kỳ Phổ Ðộ chỉ độ được 6 ức Nguyên nhân. (Ức là 100 000 ; 6 Ức là 600 000 người).</P>
<P =THAN1>Ðức Chí Tôn lại mở Nhị Kỳ Phổ Ðộ, gồm Tam giáo (Nho, Thích, Ðạo) và Ngũ Chi Ðại Ðạo để giáo hóa nhơn sanh tu hành, nhưng cuối cùng cũng chỉ độ được 2 ức Nguyên nhân trở về cựu vị.</P>
<P =THAN1>Như vậy, cả 2 thời kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn chỉ độ được 8 ức Nguyên nhân, còn lại 92 ức nguyên nhân vẫn đang chìm đắm nơi cõi trần.</P>
<P =THAN1>Ðức Chí Tôn lại mở lòng Ðại từ Ðại bi lần thứ ba và cũng là lần chót, trước khi xảy ra Ðại cuộc Tận Thế và Hội Long Hoa, để chấm dứt Hạ Nguơn Tam Chuyển, bước vào Thượng Nguơn Tứ Chuyển, và lần nầy, chính mình Ðức Chí Tôn đứng ra mở ÐÐTKPÐ và đồng thời cũng mở ra Ðại Ân Xá Kỳ Ba, quyết độ cho hết 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị.</P>
<P =THAN1>Do đó, Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật được Ðức Chí Tôn giao nhiệm vụ mở cuộc giáo hóa các nguyên nhân còn đang mê muội nơi cõi trần.</P>
<P =THAN1><I><strong><FONT color=#0000ff>Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật khai hóa đám 92 ức Nguyên nhân đang còn mê muội nơi cõi trần.</FONT></strong></I></P>
<P =THAN1><EM><FONT color=#000000>- NM - TV Nhóm Nghiên Cứu Cao Đài Giáo - </FONT></EM></P>
 

nhattrung

New member
<P><FONT size=3>Cám ơn huynh Nhat Minh đã dẫn bài viết nói rất rõ về 92 ức nguyên nhân.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy, Đức Chí tôn lập Tam kỳ phổ độ để đem các ức nguyên nhân còn mê đắm bụi hồng trần về với cựu vị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn các hóa nhân thì sao? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ vẫn còn thắc mắc, vì chưa thấy nói đến, xin được chỉ thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cám ơn quý Huynh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung.</FONT></P> 
 

DT

New member
Ô, xin lỗi
<br />
<br />Những dẫn chứng của huynh Nhatminh tự mâu thuẩn với nhau !
<br />
<br />Ờ bên trên thì nói Đức Nhiên Đăng ở nhứt kỳ độ được 6 ức nguyên nhơn. Nhị kỳ thì Đức A Di Đà làm chủ độ 2 ức. Đến Tam Kỳ thì Đức Chí Tôn giao cho Đức Di Lạc
<br />
<br />Nhưng ở bên dưới, đoạn tô màu xanh thì lại nói bây giờ cũng đức Nhiên Đăng khai hoá 92 ức. Sao lạ vậy ?
<br />
<br />Xin được giải thích để học thêm. Đa tạ
 

Đạt Tường

New member
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh2//2007-01-31_214644_DSC03203.jpg" border="0"></P>
<P>Vấn đề 92 ức nguyên nhơn này, các đệ muội tham khảo thêm trong quyển NGỌC LỘ KIM BÀN thì thấy khởi đầu Đức Mẹ cho vào đời 96 ức</P>
<P>Qua đó chúng ta sẽ thấy quan điểm số lượng nguyên nhơn xuất phát và số nguyên nhơn đưọc độ trong Nhứt Kỳ có khác hơn những gì đã được đọc từ trích dẫn trong Cao Đài Tự Điển của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (mặc dầu huynh Hồng đã viết theo Ngọc Lộ Kim Bàn)</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh2//2007-01-31_214739_DSC03204.JPG" border="0"></P> 
 

thienngo

New member
     Vâng ! có chút khác biệt. <BR>   HT Nguyễn- Văn- Hồng dựa  vào lời giảng của Đức Hộ-Pháp  nói là :<BR> "  Phỏng độ khoảng 100 ức nguyên-nhân...v..v<BR>       Long Hoa kỳ nhứt độ được 6 ức.<BR>       Long Hoa kỳ nhì    độ được 2 ức.<BR>  Như vậy còn 92 ức tàng-linh còn đương mê-muội.<BR>    Theo" Kim-Bàn Ngọc-Lộ "trên , thì ban đầu  Lão-Mẫu thổi một hơi chơn-khí từ 1 biến 2  , rồi 4 , rồi 8.....hồi lâu thành 96 ỨC nguyên-căn  , rồi cho xuống hồng-trần.<BR>       Và Long-Hoa kỳ Nhứt và Nhì đã thiết-lập nhưng chỉ độ mỗi kỳ có được 2 ỨC mà thôi , và như vậy vẫn còn 92 Ức. Đó là tích kinh-điễn còn ghi trong câu Phật-Giáo bửu-cáo :<BR>   "   KHAI CỬU-THẬP-NHỊ TÀO CHI MÊ MUỘI "<BR><BR>  Chúng ta , khi đọc và học KINH  , phải cố-gắng tìm hiểu Pháp-Ý của các con số ., Nếu không sẽ rơi vào pháp chướng là chấp vào các con số ấy và tin rằng tất cả  nhân-loại hiện nay chỉ có 9.600.000 nguyên-căn !  ( 9 triệu 6 Ng.căn ).<BR> Hiện nay  nhân loại có khoảng trên 5 tỷ người rồi đó. ! TẬN-ĐỘ là như thế nào? Các bạn cho ý-kiến xem sao?.....<BR><BR>                                                       Thiện-Ngộ       
 

Nhat Minh

New member
nhattrung nói:
<P><FONT size=3>Cám ơn huynh Nhat Minh đã dẫn bài viết nói rất rõ về 92 ức nguyên nhân.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy, Đức Chí tôn lập Tam kỳ phổ độ để đem các ức nguyên nhân còn mê đắm bụi hồng trần về với cựu vị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn các hóa nhân thì sao? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ vẫn còn thắc mắc, vì chưa thấy nói đến, xin được chỉ thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cám ơn quý Huynh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung.</FONT></P>
<P> 
 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P =TUADE1 align=center><strong><FONT color=#0000ff size=5>Hóa nhơn - Quỉ nhơn</FONT></strong></P>
<BLOCKQUOTE>
<TABLE id=Autonumber8 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" bgColor=#cccccc>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<UL>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5> 化人 - 鬼人</FONT> </P>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>A:  Man of impure soul - Man of perverse soul.</FONT> </P>
<LI>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>P:  Homme de l'âme impure - Homme de l'âme perverse.</FONT> </P></LI></UL></TD></TR></T></TABLE>
<P =THAN1><FONT color=#ff0000>■</FONT><EM> </EM><A href="http://www.caodaism.org/CaoDaiTuDien/ng/ng4-059.htm#II. Hoa nhon" target="_blank"><U><FONT color=#800000>Hóa nhơn</FONT></U></A><EM> là những người mà linh hồn do sự tiến hóa từ loài thú cầm đi lên.</EM></P>
<P =THAN1><FONT color=#ff0000>■</FONT><EM> </EM><A href="http://www.caodaism.org/CaoDaiTuDien/ng/ng4-059.htm#III. Qui nhon" target="_blank"><U><FONT color=#800000>Quỉ nhân</FONT></U></A><EM> là những người mà linh hồn đã bị đọa vào quỉ vị, nay đầu kiếp lên làm người.</EM></P>
<H3 align=center><FONT color=#ff0000 size=4><A name="II. Hoa nhon">A. Hoá nhơn.</A></FONT></H3>
<P =THAN1><FONT color=#0000ff><EM><strong>Hóa nhơn là những người do sự tiến hóa của vật loại lên đến phẩm nhơn loại mà thành.</strong></EM></FONT></P>
<P =THAN1>Họ bắt đầu đi từ Kim Thạch, tiến hóa dần lên Thảo mộc, rồi lên Thú cầm, rồi sau rốt tiến hóa lên phẩm Người để thành Hóa nhân, khi đó hưởng được hồng ân của Đức Chí Tôn ban cho một điểm linh hồn để dự vào Trường thi công quả.</P>
<P =THAN1>Phần lớn nhơn loại đều là Hóa nhân.</P>
<P =THAN1>Nguyên nhơn và Hóa nhơn khác nhau ở điểm nào?</P>
<P =THAN1>- Nguyên nhơn có linh hồn từ lúc Khai Thiên, có sẵn ngôi vị nơi cõi thiêng liêng, trực tiếp đi từ cõi thiêng liêng giáng sanh xuống cõi phàm trần, nên Nguyên nhân rất khôn ngoan sáng suốt, có nhiệm vụ hướng dẫn nhơn sanh (tức là hướng dẫn các Hóa nhân) tiến hóa trên đường đạo đức và văn minh, lập được nhiều công quả hầu được trở về ngôi vị cũ và gia tăng phẩm vị nơi cõi thiêng liêng.</P>
<P =THAN1>- Hóa nhân là do Thú cầm tiến hóa đi lên phẩm Người, nên còn rất khờ ngây, và còn ít nhiều thú tánh. Nhờ Đức Chí Tôn ban cho một điểm linh hồn nên mới dần dần được khôn ngoan, từ từ tiến hóa, sau rất nhiều kiếp thì cũng được khôn ngoan như các Nguyên nhơn, và nếu giác ngộ tu hành thì cũng đắc đạo, đạt được ngôi vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng. Khi đó, Hóa nhân cũng giống như Nguyên nhân, đều có ngôi vị.</P>
<P =THAN1>Theo lời dạy của Bát Nương trong Luật Tam Thể thì:</P>
<P =THAN1>Các Nguyên nhân phạm Thiên điều thì bị đọa Tam Đồ Bất Năng Thóat Tục, còn Hóa nhơn phạm tội nặng thì bị đọa vào Quỉ vị.</P>
<P =THAN1>"Kiếp Hóa nhơn thì về quỉ vị, còn kiếp Nguyên nhơn phải bị đọa đày như vậy mới sánh với quỉ vị được chớ. Đó là Luật Thiên điều đã định, dầu cho Nguyên nhơn hay Hóa nhơn cũng đồng hình phạt, lẽ công bình là đó."</P>
<H3 align=center><FONT color=#ff0000 size=4><A name="III. Qui nhon">B. Quỉ nhơn:</A></FONT></H3>
<P =THAN1><strong><U><EM><FONT color=#0000ff>Quỉ nhơn là quỉ hồn đầu kiếp lên làm người nơi cõi trần.</FONT></EM></U></strong></P>
<P =THAN1>Quỉ hồn là các linh hồn của Hóa nhân phạm tội nặng bị đọa vào quỉ vị. Các quỉ hồn đều chịu dưới quyền của Quỉ vương sai khiến.</P>
<P =THAN1>Quỉ vương cho các quỉ hồn đầu kiếp làm người đặng tạo thành các bài vở cho các Nguyên nhơn và Hóa nhơn học hỏi, đồng thời khảo đảo dữ dội để phân Thánh lọc phàm.</P>
<P =THAN1><B>CG PCT:</B> "Nhơn loại có: Hóa nhân, Quỉ nhân và Nguyên nhân, ấy là có phân đẳng cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu thiêng liêng mà làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của Đạo, đồng đặng đắc kiếp thì phẩm vị thiêng liêng cũng không còn trật tự."</P>
<P =THAN1>"Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là chúng sanh.</P>
<P =THAN1>Trong chúng sanh có: Nguyên sanh, Hóa sanh, và Quỉ sanh. (Nguyên sanh là gốc từ khai Thiên đã có. Hóa sanh là khai Thiên rồi mới biến hóa ra. Quỉ sanh là hai phẩm kia phạm Thiên điều bị sa đọa.)</P>
<P =THAN1>Tỷ như Nguyên nhân, là khai Thiên rồi thì đã có chơn linh ấy, còn Hóa nhân là chơn linh vật loại đoạt đến phẩm vị nhơn loại, còn Quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng ác hành mà bị đọa đày vào Quỉ vị."</P>
<P =THAN1>"Chơn linh các Nguyên nhân bị đọa trần, Quỉ nhơn chuộc tội, hay là Hóa nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế độ) nên Thượng Sanh làm chủ về Thế Đạo, nắm luật Thế nơi tay mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo."</P>
<P =THAN1>- Trích Cao Đài Tự Điển - Soạn giả : HT Nguyễn Văn Hồng -</P>
<P =THAN1>- NM - TV Nhóm N C C-D G - </P></BLOCKQUOTE>
 

Nhat Minh

New member
<P>
thienngo nói:
     Vâng ! có chút khác biệt. <BR>   HT Nguyễn- Văn- Hồng dựa  vào <strong><FONT color=#ff0000 size=3><FONT color=#0000ff>lời giảng của</FONT> Đức Hộ-Pháp</FONT></strong>  nói là :<BR> "  Phỏng độ khoảng 100 ức nguyên-nhân...v..v<BR>       Long Hoa kỳ nhứt độ được 6 ức.<BR>       Long Hoa kỳ nhì    độ được 2 ức.<BR>  Như vậy còn 92 ức tàng-linh còn đương mê-muội.<BR>    Theo" Kim-Bàn Ngọc-Lộ "trên , thì ban đầu  Lão-Mẫu thổi một hơi chơn-khí từ 1 biến 2  , rồi 4 , rồi 8.....hồi lâu thành 96 ỨC nguyên-căn  , rồi cho xuống hồng-trần.<BR>       Và Long-Hoa kỳ Nhứt và Nhì đã thiết-lập nhưng chỉ độ mỗi kỳ có được 2 ỨC mà thôi , và như vậy vẫn còn 92 Ức. Đó là tích kinh-điễn còn ghi trong câu Phật-Giáo bửu-cáo :<BR>   "   KHAI CỬU-THẬP-NHỊ TÀO CHI MÊ MUỘI "<BR><BR>  Chúng ta , khi đọc và học KINH  , phải cố-gắng tìm hiểu Pháp-Ý của các con số ., Nếu không sẽ rơi vào pháp chướng là chấp vào các con số ấy và tin rằng tất cả  nhân-loại hiện nay chỉ có 9.600.000 nguyên-căn !  ( 9 triệu 6 Ng.căn ).<BR> Hiện nay  nhân loại có khoảng trên 5 tỷ người rồi đó. ! TẬN-ĐỘ là như thế nào? Các bạn cho ý-kiến xem sao?.....<BR><BR>                                                       Thiện-Ngộ       
 </P>
<P> </P>
<P =THAN1 align=center><FONT color=#ff0000 size=5><strong>THUYẾT ĐẠO  ĐỨC HỘ PHÁP </strong></FONT></P>
<P =THAN1> Trong Lễ Hội Yến DTC ngày 15-8-Tân Mão (dl 15-9-1951):</P>
<P =THAN1>"Trong tám phẩm chơn hồn (Bát hồn) ấy xuất hiện nơi Kim Bàn, do theo luật thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã định, thì họ phải từ từ tăng tiến mãi. Cái luật tăng tiến ấy nó buộc ta, mỗi kiếp sanh, đều kiếm phương tu, đặng chi? đặng tạo thiêng liêng vị cho chúng ta.</P>
<P =THAN1>Các đẳng chơn hồn ấy, khi đạt đến nhơn phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn đặc biệt, ở trong vật loại tăng tiến lên đạt nhơn phẩm của mình gọi là Hóa nhân; các chơn hồn ở trong Kim Bàn đã xuất hiện ra với địa vị nhơn phẩm của mình thì gọi là Nguyên nhân.</P>
<P =THAN1>Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo đức đặng từ từ bước lên con đường Thánh đức của mình, đặng đoạt cho tới địa vị cuối cùng là Phật vị, lại làm tội lỗi thì phải sa vào Quỉ vị.</P>
<P =THAN1>Ấy vậy, phần người có: Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân. Hại thay<FONT color=#0000ff><strong><EM> 100 ức Nguyên nhân do Đức Chí Tôn đã để lại nơi mặt thế nầy</EM></strong> </FONT>đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong vạn linh sanh chúng của Ngài đã đào tạo thì <strong><EM><FONT color=#0000ff>Phật vị có 6 ức, Tiên vị có 2 ức, còn 92 ức Nguyên nhân bị đọa trần</FONT></EM></strong>.</P>
<P =THAN1>Từ ngày Đạo bị bế, họ có lắm công tu hành mà thành thì không thành. Tội nghiệp thay! vì 92 ức Nguyên nhân ấy à chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của Ngài. Chúng ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí Tôn đã thấy rõ rằng: Các Nguyên nhân ấy không phương gì tự giải thoát vì quá tội tình, quá mê luyến hồng trần, hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho nên tu thì có tu mà thành thì không có thành, tức nhiên từ ngày Đạobế thì cơ siêu thoát đã mất tại mặt thế nầy. Chính Đức Chí Tôn biết rằng không thế gì các Nguyên nhân tự mình đạt cơ giảithoát đặng.</P>
<P =THAN1>Hôm nay, Ngài đến lập nền chơn giáo của Ngài. Chúng ta đã thấy rõ lòng yêu ái vô tận của Ngài là thế nào? Chúng ta thử suy đoán, không ai nói cho mình nghe hơn Mẹ của mình, không ai dạy dỗ mình có oai quyền hơn Mẹ của mình. Cái tình trạng ấy đối với mặt thế chúng ta thế nào thì quyền năng nơi cõi TLHS như in, không mảy may chi khác.</P>
<P =THAN1>Ngài lập giáo rồi, còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài dạy mà không biết chi. Chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần lập Đạo mà 92 ức Nguyên nhân vẫn đui và điếc, không biết chun vào lòng yêu ái vô tận của Ngài, đặng hưởng cái hạnh phúc vô biên của Ngài đã đào tạo.</P>
<P =THAN1>Vì cớ cho nên, <strong><EM><FONT color=#000099>Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu cơ quan siêu thoát ấy, phải làm thế nào đặng tận độ 92 ức Nguyên nhân trở về cựu vị.</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1>Muốn cho đạt đặng bí pháp siêu thoát ấy, chúng ta ngó thấy Đức Phật Mẫu đã làm gì? Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu nắm quyền hành để rước hết các chơn hồn khi đã đạt pháp, tức nhiên đạt cơ siêu thoát, lập vị mình đặng vào cái địa vị thiêng liêng, đạt đặng thì phải về Hội Yến cùng Phật Mẫu."</P>
<P =THAN1><FONT color=#330000>Đức Nguyệt Tam Chơn Nhơn giáng cơ ngày 20-3-1932, có in trong TNHT, nói rằng, trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy của Đức Chí Tôn, dầu Nguyên nhân, Hóa nhân hay Quỉ nhân, nếu biết lo tu hành, lập công bồi đức thì nhứt định đắc đạo:</FONT></P>
<P =THAN1><B>TNHT:</B> <strong><EM><FONT color=#0000ff>"Bần đạo khi đắc lịnh làm Chưởng Đạo lập Hội Thánh giáo đạo tha phương thì tùng lòng Bác Ái của Chí Tôn, mở rộng thế cho nhơn sanh dâng công đổi vị. Bần đạo chẳng kể là Nguyên nhân, Hóa nhân hay là Quỉ nhân, ví biết lập công thì thành Đạo.</FONT></EM></strong></P>
<P =THAN1><strong><EM><FONT color=#0000ff>Bần đạo để cho mỗi người tự do định phận, lại tùy thế khó khăn mà gầy thành công quả. Ấy vậy, nếu lấy phép công bình thì tự nhiên nên thì thâu, hư thì bỏ."</FONT></EM></strong></P>
<P =GHICHU2><B>CG PCT:</B> Chú Giải Pháp Chánh Truyền.<BR><B>DTC:</B> Diêu Trì Cung.<BR><B>TÐ ÐPHP:</B> Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp.<BR><B>TNHT:</B> Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.</P>
<P =GHICHU2>                                        - Trích lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp -</P>
 

Tien Duc

New member
<P>(..)</P>
<P><EM>Người mà theo lý thiên nhiên, biết dụng công phu; nghịch chuyển tinh khí, giao cảm ngươn thần cho thành Tiên Phật, dứt bỏ hồng trần thời người ấy là bực nguyên nhận (<FONT color=#0000ff><strong>Nguyên nhân</strong> </FONT>là nguyên khí chất tiên thiên giáng sanh làm ngượi <strong><FONT color=#0000ff>Hóa nhân</FONT></strong> là từ bực côn trùng thảo mộc tiến hóa lên cho đến lòai người). Còn người mà theo lẽ tự nhiên, sanh ra ở cõi trần chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu, sanh sản về hậu thiên cơ ngẫu nữa thì phải chịu mãi trong luật quả báo luân hồi.</EM></P>
<P><EM>(..)</EM></P>
<P>Trích <FONT color=#ff0000><strong>Đại Thừa Chơn Giáo</strong></FONT>, Chiếu Minh, tái bản lần thứ I, Thiên Lý Bửu Tòa, trang 124.</P>
 

nhattrung

New member
nhattrung nói:
<P><FONT size=3>Cám ơn huynh Nhat Minh đã dẫn bài viết nói rất rõ về 92 ức nguyên nhân.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy, Đức Chí tôn lập Tam kỳ phổ độ để đem các ức nguyên nhân còn mê đắm bụi hồng trần về với cựu vị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn các hóa nhân thì sao? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ vẫn còn thắc mắc, vì chưa thấy nói đến, xin được chỉ thêm.</FONT></P>
<P> 
 </P>
<P><FONT size=3>Đệ vẫn còn thắc mắc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vẫn chưa người nào nói cho đệ biết các "hóa nhân" có được cứu rỗi trong ơn kỳ ba này không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong một lời giải đáp. Xin chân thành cám ơn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top