Vì Sao Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài

Hoa sen trang

New member
 <BR>     Bến bờ đã tách  biết về đâu ?<BR>     Tre sậy che cao đến phủ đầu <BR>     Tháo gỡ tiền khiên chưa rãnh nghiệp<BR>     Giánh giành Phàm , Thánh khổ cho nhau !  
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT color=#99ccff> (Nội dung được cắt bởi QuanTriVien8 - TV BQT)</FONT></P>   
 

NAMMÔ

New member
<P> Vâng Hộ Pháp là Giáo Chủ Đạo Cao Đài là chưởng quản nhị hữu hình Đài thôi khỏi bàn luận làm chi,mấy huynh biết rõ mà có ai dám nói không phải đâu há</P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
minh huy nói:
<P> NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT</P>
<P>ĐỨC CHÍ TÔN LÀ GIÁO CHỦ VÔ HÌNH, ĐỨC HỘ PHÁP LÀ GIÁO CHỦ HỮU HÌNH đó đệ nammo ạ. </P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>Cho đệ tham gia với, Xin được học hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bài Thánh giáo này được ghi nhận tại Thánh ngôn hiệp tuyển, bài số 77, Quyển 1 Tòa thánh Tây ninh. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Bài 77 / Q.1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="ngay"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><EM><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão) <O:p></O:p></FONT></FONT></EM></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: auto 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 13.5pt"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI <BR>GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></H3>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman"> <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">Các con. Cả chư môn đệ khá tuân mạng!<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff><EM><strong>Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa.<O:p></O:p></strong></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman">Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế Giới, Lục thập bát Ðịa Cầu, Thập điện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhân loại. Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng; Thầy cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa.<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm. </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">__________________________-</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vậy xin <strong>minh huy</strong> cho đệ cùng mọi người trên diễn đàn này biết thêm:</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>1. Xin cho biết trong TNHT, Pháp chánh truyền, tân luật mà Tòa thánh Tây Ninh ban hành, có bản nào ghi nhận giáo phẩm Giáo chủ hữu hình không?</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>2. Đức Phạm hộ pháp là Giáo chủ hữu hình đạo Cao đài (như Huynh xác nhận), vậy Đức Ngài  là người phàm đúng không? </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Xin không cần phân tích và chỉ trả lời theo dạng Đúng - Sai thông thường.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=3>Rất mong được học hỏi.</FONT></P></SPAN> 
 

Qui Khong

New member
<P> Kính </P>
<P> Qui Khong xin mạn phép thất lễ cắt ngang cuộc nói chuyện của quý vị , nhưng nhận thấy câu hỏi của hiền Trung Ngôn hết sức lý thú , tệ nhơn xin được hầu chuyện đôi chút được chứ hiền Trung Ngôn??? </P>
<P> Xin thưa hiền , ở Tòa Thánh Tây Ninh tuyệt nhiên không có bản thảo , Thánh Huấn , Thánh Lịnh , Đạo Nghị Định và vô vàn các văn bản khác của Hội Thánh tuyệt nhiên không bao giờ có phẩm Giáo Chủ Hữu Hình cả ! <FONT color=#99ccff>(Phần nội dung bị cắt bởi QuanTriVien8- TV BQT). </FONT>Nhưng thưa hiền phẩm Giáo Chủ Hữu Hình của Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc được phong và được tạo nên do lòng tôn sùng và trong thâm tâm của mỗi tín hữu Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.......... có thể xem như đắc nhân tâm vậy , không có can chi tới Chánh Trị Đạo cả ! Nhưng Chánh Trị Đạo đã nhìn nhận Thánh Giáo của Đức Chí Tôn : Giáo Tông + Hộ Pháp = Quyền Hành Của THẦY ! Xin hiền tự hiểu cho !</P>
<P> Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc 100% là Ngài mang xác phàm , đó là đều không ai không biết và cũng không ai có quyền chối cãi , sao hiền lại đem ra để phân biệt đúng và sai? Điều đó không có giá trị gì cả ! Tuy vâng , Thầy có nói KHÔNG GIAO CHÁNH GIÁO CHO TAY PHÀM đó là sự thật............. nhưng , mặc khác Thầy cũng có dạy :  <EM>"...Nay Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rỗi các con, chẳng giao Chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo...".( TNHT)</EM>  Vì thế việc một Anh Lớn thay mặt Cha , thay mặt Thầy làm Quyền Thầy để giáo hóa đoàn em nhỏ , để chỉ dạy môn sinh của Đức Thầy trong khi Thầy vắng mặt , hoặc trong khi điều kiện không cho phép toàn cả môn sinh của Thầy liên lạc học hỏi cùng Thầy thì đó là điều hiển nhiên cần thiết và không chi phải phân biệt đúng sai theo lý thông thường cả ! </P>
<P> Vậy tệ nhơn ước mong sao cho hiền đừng bận lòng 2 chữ ĐÚNG SAI , Sai và Đúng ở trong Tâm của hiền đó , nếu trong Tâm của hiền có Thầy , có Đạo , thì việc hiểu thông Vì Sao Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài , vì sao Đức Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại thế , vì sao Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Hữu Hình của Đạo Cao Đài thì đó là việc rất rất nên đơn giản !  Còn nếu không có và không tin và không biết thì e cho................. </P>
<P> Tệ nhơn hết lời , nếu có chi sơ sót , suy nghĩ nông cạn xin được con cái Đức Từ Bi chỉ dạy thêm cho </P>
<P> Xin kiếu ! </P> 
 

NAMMÔ

New member
<P> 
Qui Khong nói:
</P>
<P>Nhưng thưa hiền phẩm Giáo Chủ Hữu Hình của Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc được phong và được tạo nên do lòng tôn sùng và trong thâm tâm của mỗi tín hữu Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.......... có thể xem như đắc nhân tâm vậy , không có can chi tới Chánh Trị Đạo cả !</P>
<P>
</P>
<P>Thưa nếu do phàm nhân tôn sùng lên như vậy thì có khác nào là đi sai lạc mối Đạo Trời chứ !</P>
<P>
Qui Khong nói:
</P>
<P><EM>"...Nay Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rỗi các con, chẳng giao Chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo...".( TNHT)</EM> </P>
<P>
</P>
<P>Nếu như một người Cha vắng nhà thì phải giao tránh nhiệm nuôi dưỡng đàn em cho Anh Cả chứ,đâu có đến lượt anh 2 anh 3 lo đâu phải không nè?</P>
<P>Kính!</P>
 

Qui Khong

New member
<P> Kính ! </P>
<P> Việc này tệ nhơn xin thưa , nếu Anh Cả cũng đi xa theo Thầy theo Cha làm công việc thì sao? như Đức Anh Cả Lý Thái Bạch cũng phải luôn tục trực bên Thầy đó , làm sao dìu dẫn đoàn em tại thế , môn sinh của Thầy trong mọi việc cho nhanh lẹ , Anh Cả Thiêng Liêng phân quyền cho Anh Cả Lê Văn Trung nửa quyền Anh Cả cho Ngài thi hành , kết quả Anh Cả Lê Văn Trung hành quyền cũng được ít năm thì bị Đức Thầy triệu hồi về Thiêng Liêng , ai? ai tiếp tực kế nghiệp đây? Xin tự hiểu , chẳng lẽ lại để một đứa con bại hoại , một môn đệ bất lực , một người Anh không xứng phận làm anh , chỉ biết có gia tài , chỉ biết có công danh quyền lợi , sẵn sàng chống phá gia đình mình , bán rẻ anh em mình , Bội Sư Phản Bạn lên làm Anh Cả hay sao hiền NAM MO ( à , tệ nhơn nhớ không lầm thì cũng có một gia đình đã làm như vậy rồi đó NAM MO , NAM MO biết gia đình đó chứ? ) </P>
<P> Còn việc làm sai lệch mối Đạo Trời là NAM MO hiểu ra thôi , đoán già đoán non mà ra thôi , chớ kỳ thực đâu phải vậy ! Thầy đã từng dạy : THẦY LÀ CÁC CON , CÁC CON LÀ THẦY , và Kinh sách cũng có câu THUẬN NHƠN TÂM ẮT THUẬN TRỜI.............mà NAM MO nhỉ? NAM MO nên biết , việc gì mà tuyệt đối đại đa số con cái Thầy nhìn nhận mà phù hợp trong khuôn viên Chánh Pháp và Luật Thiên Điều thì Thầy cũng nhìn nhận đó.  Giáo Tông + Hộ Pháp = Quyền Chí Tôn tại thế , Hộ Pháp đắc lịnh Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài mà còn không biết , không chịu cuối đầu nhìn nhận Đức Ngài là Quyền Chí Tôn tại thế , là Quyền Hành Thay MẶT THẦY giáo hóa môn sinh con cái của Thầy.........thì rõ ràng học Đạo là vô ích !</P>
<P> Tệ nhơn kỵ nói nhiều , nhưng hôm nay phạm giới rồi , mong trên có Đức Từ Bi tha tội và dưới có con cái của Đức Từ Bi tha lỗi cho tệ nhơn </P>
<P> Xin lui ! </P>
 

Hao Quang

New member
<P> Sau khi đọc một số bài trên  tự dưng Q cười thầm nghĩ rằng : Trong cái rủi có cái may. May mà huynh tỷ đệ muội chúng ta chỉ tranh luận trên diễn đàn nếu gặp nhau ở một...hội trường nào đó chắc......bàn ghế...bay hết! mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng không?? Q muốn nói rằng.....thui Q mượn lời của một vị Winston chulhil nói một câu nổi tiếng như thế này : <strong>"Những người không học những bài học từ quá khứ sẽ lại mắc những sai lầm trong tương lai ".</strong>Và những gì diễn ra ở một số chủ đề và sự thảo luận của một số vị chứng tỏ mỗi chúng ta chưa thực sự học được nhiều ! Q cũng vậy! </P>
<P>Mong rằng mỗi khi gỏ tay vào bàn phím mỗi chúng ta hãy nghĩ: có làm cho đối phương giận không! có làm cho đối phương cảm thấy học gì từ những gì mình sắp viết ra.. hay chỉ là sự châm chọc xiên xỏ điều đó chỉ làm chúng ta thỏa mãn trong tức thì nhưng để lại những vết thương không bù đắp được ! dù sao.....xin phép Q dẫn lời của đức Ngô " <strong>Bần đạo mong muốn chư hiền luôn luôn làm được, tạo được thân bồ tát, diệt được thân phàm phu, kỉnh thiên hạ như kỉnh trời quên mình mà yên vui với Đạo" </strong>(Q quên xuất xứ để về coi lại nằm trong cuốn nào ) Chúc quý huynh tỷ an tâm thường lạc! </P>
<P>tạm biệt! </P>
 

Trung ngôn

Active member
Qui Khong nói:
<P>  Qui Khong xin mạn phép thất lễ cắt ngang cuộc nói chuyện của quý vị , nhưng nhận thấy câu hỏi của hiền Trung Ngôn hết sức lý thú , tệ nhơn xin được hầu chuyện đôi chút được chứ hiền Trung Ngôn??? </P>
<P>  Vậy tệ nhơn ước mong sao cho hiền đừng bận lòng 2 chữ ĐÚNG SAI , Sai và Đúng ở trong Tâm của hiền đó , nếu trong Tâm của hiền có Thầy , có Đạo , thì việc hiểu thông Vì Sao Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài , vì sao Đức Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại thế , vì sao Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Hữu Hình của Đạo Cao Đài thì đó là việc rất rất nên đơn giản !  Còn nếu không có và không tin và không biết thì e cho................. </P>
<P> 
 </P>
<P><FONT size=3>1. Cám ơn huynh Qui Khong đã chia sẻ cùng đệ. Đạo đệ còn đang mang xác phàm nên không khỏi đúng sai, xin Huynh bỏ qua.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ là tín đồ Cao đài nên nghĩ mình cần học hỏi. Chính vì không biết nên mới hỏi. <strong>Câu hỏi chỉ xoay quanh các vấn đề được quy định tại Pháp chánh truyền và chỉ tại đó mà thôi</strong>. Hơn nữa, câu hỏi chỉ đặt ra khi có các bài viết của Quý huynh tỷ khác chứ đạo đệ không tự đặt ra được (chính vì vậy mới tranh thủ hỏi<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong được chỉ giáo thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Bây giờ đệ đang chờ câu trả lời của huynh <strong>minh huy</strong> theo dạng câu trả lời thông thường Đúng - Sai, không cần phải phân tích vì đã có nhiều người làm công việc này rồi. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu hỏi được đặt ra tại bài viết đăng vào lúc 14:06, Ngày gửi: 06/5/2008.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong. </FONT></P>
<P><FONT size=3>     </FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                            <FONT size=4>Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không vừa coi xong cuốn video Trước đền Thánh và sụp quỳ xuống lạy tạ ơn Đức-Hộ-Pháp. Ngài đã để lại một cơ nghiệp vĩ-đại cho nền Đạo mà sau</FONT> <FONT size=4>nầy không một ai dám phủ nhận, kể cả con dân nước Việt. Tại sao</FONT> ?</P>
<P><FONT size=4>Nếu hiểu Đức Ngài là vị HỘ-PHÁP giáng-lâm thì sẽ không còn hỏi tại sao. ( Một vị Phật Xuống thẳng từ trên Trời )</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>                                          Hoàn Không cẩn Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4> </FONT></P>
 

minh huy

New member
<IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-05-07_104540_2008-04-15_234517_dscn2081.jpg" border="0"> 
 

việt-sanh

New member
<P>     Minh Huy đạo đệ, tấm hình TT đẹp quá, đệ có thể gởi qua cho huynh </P>
<P>không</P>
<P>     địa chỉ Trương văn sơn số nhà 71, AV.FONSNY 1060 BXL BELGIQUE</P>
<P>cám ơn nhiều. việt-sanh.</P>
<P>     Còn việc thảo luận trên d đ ai là giáo chủ hoặc là hộ pháp thì vs không bàn </P>
<P>đến đâu, xin kiếu. việt-sanh</P>
<P> </P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>               Kính chư Huynh, Tỷ ,Đệ, Muội, có thấy Thầy mình hành Pháp chưa ?</P>
<P>Cư, nghe dặn : con biểu Tắc tẳm rửa sạch-sẽ ( xông hương cho nó ) biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch-sẽ, ăn mặc như thường, đội nón...</P>
<P>Cười...</P>
<P>Đáng lẽ nó phải sắm khôi,giáp như hát bộ, mà mắc nó nghèo, THẦy không biểu.</P>
<P>Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi Giáo-Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại.</P>
<P>Lịch con viết một lá phù (Giáng-Ma-Sử ) đưa cho nó cầm.</P>
<P>Các con, phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.</P>
<P>Cư,...</P>
<P>Cả thảy Môn-Đệ phân làm ba ban, đều quì xuống biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ-Lôi đặng <FONT size=4>THẦY triệu nó đến</FONT>, rồi mới tới trước mặt Tắc, <FONT size=4>đặng thầy trục-xuất</FONT> <FONT size=4>chơn-thần nó ra</FONT>, nhớ biểu Hậu, Đức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ. ( TNHT tr 14 15 )</P>
<P>                       THẦY triệu ai đến ? THẦY trục-xuất Chơn-Thần ai ra ? ( mỗi người tự trả lời )</P>
<P>T...! con có nhớ lời Thầy nói với các con rằng : Đạo vốn vô-vi, nếu Thượng-Phẩm không trở lại thiêng-liêng chi-vị thì ai đem các chơn-hồn vào cửa Thiên dùm cho các con, <FONT size=4>lại nữa các con vốn là</FONT> <FONT size=4>kẻ dẫn đường cho cả chúng-sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần đời, còn phần Đạo</FONT> <FONT size=4>cũng phải có đôi đứa con mới đặng cho cười</FONT> ! ( TNHT tr 175 )</P>
<P>       <FONT size=5>THAY MẶT THẦY NƠI THẾ NẦY VỀ PHẦN ĐỜI</FONT>,</P>
<P>nếu trọng Đạo, thì trọng cả Nhân-Sanh, mà trọng cả Nhân-Sanh thì làm sao cho cơ Đạo được thống-nhứt để còn độ khắp Năm Châu.</P>
<P> </P>   
 

khaitam

New member
Ngu đệ có vài lời thiển ý chung góp vào chủ đề Ngôi Giáo Chủ Hiệp Thiên Đài ĐỨC HỘ PHÁP. Cơ quan Cửu Trùngthân xác, thân cũng có ngày huỷ tàn tùng theo qui luật của TẠO CÔNG, rồi lại tái sanh trùng khởi lại cho ra thiệt tướng. Thế nên cơ quan Cửu Trùng là cơ quan phổ hoá hoằng khai cái tướng pháp hữu hình. Sự qui vị của Đức Quyền Giáo Tông tức là cái chết của thân xác hữu hình của một kiếp sanh. Một hơi thở hậu thiên tận dứt phải trở về vô vi. Vô vi thì "bất sanh""bất diệt" nên chết cũng vẫn sống. Chưởng quản hữu hình mất cõi hữu hình nhưng trường tồn cõi vô vi tức là hoà hợp trở về vô vi tức là tiên thiên. Đức Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên mà Cửu Trùng, theo thiển ý theo lý và sự của ngu đệ có thể xem như một như minh chứng triết lý Bí Pháp của ĐỨC CHÍ TÔN mà mấy anh mấy chị đã phân tích rất cặn kẽ với những chứng tích Thánh Ngôn, Thánh Thi. Cơ Quan Hiệp Thiên tượng trưng cho nhị xác thân của con người, có thể thấy mà cũng có thể linh biến hoạt hóa không thấy. Thấy mà không thấy mới giúp con người thấy cái lý đơn nhất duy chủ biểu trưng cho cái Pháp Diệu. Hiệp Thiên cầm Pháp mà điều hành cả quyền vi chủ của Xác Thân đủ thấy rằng, xác là giả nhưng vẫn có sự hiện hữu của Nhị Xác Thân điều phối. Hiểu cái lý này tức là một mặt rất nhỏ của vấn đề điều hành chưởng quan Cơ Quan Hiệp ThiênCửu Trùng giúp con người điều hòa thân tâm để vi chủ thân tâm mà về Bát Quái Đài.

MẸ DIÊU TRÌ đổ lụy vì thường đàn con nheo nhóc tha phương mà không biết ngày về. Ôi! rạng nứt tâm cang! châu đổ lụy rơi. Cái nghĩa lý Đạo Pháp hay thay!

Chỉ là ý thiển, nếu có sai xót mong mấy anh mấy chị chỉ dạy ngu đệ học hiểu thêm.
Khấu tạ.
 

Facebook Comment

Top